Hotărârea nr. 284/2009

 Hotărârea nr. 284 din 20.08.2009 – privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul `Însuşirea de către personalul specializat, de tehnici şi metodologii noi privind dezvoltarea resurselor umane, incluziunii sociale şi ocupării` finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.4. şi aprobarea contribuţiei Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul “însușirea de către personalul specializat, de tehnici și metodologii noi privind dezvoltarea resurselor umane, incluziunii sociale și ocupării” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.4. și aprobarea contribuției Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Legea nr. 195/2006 a descentralizării;

  • - Ordonanța de Urgență nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

  • - Prevederile Ghidului Solicitantului;

  • - Prevederile art.47 și ale art. 117, lit. “a” din legea nr.215/2001, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Referatul nr. 134/11.08.2009, al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 8660/12.08.2009;

  • - Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit „b” și ale art.45 alin.2, lit. „d” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă participarea Municipiului Bacău la Proiectul “însușirea de către personalul specializat, de tehnici și metodologii noi privind dezvoltarea resurselor umane, incluziunii sociale și ocupării” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.4.

Art.2 Se aprobă cofinanțarea din bugetul local pentru participarea Municipiului Bacău la acest proiect, în cuantum de 147.553 lei (35.000 euro).

ArL3 Consiliul Local Bacău se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului și acoperirii cheltuielilor neeligibile.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, ing. Romeo Stavarache, să semneze toate documentelejnecesare depunerii și derulării proiectului.

ArtS Hptărarcâ Vâ fr cbiiiunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și Direcției Economice din cadrul Ppmăriei4^acăif/spre a fi dusă la îndeplinire.Nr. 284^«

Din 20.08.2009

OP, R.G. /, R.T../Ex.l/Ds. I-A-4


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLA DIU POPOVlCl