Hotărârea nr. 283/2009

 Hotărârea nr. 283 din 20.08.2009 – privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul `Formarea de reţele transnaţionale pentru dezvoltare durabilă, creare de locuri de muncă şi pentru creşterea coeziunii sociale` finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 3, Domeniul major de Intervenţie 3.3 şi aprobarea contribuţiei Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul “Formarea de rețele transnaționale pentru dezvoltare durabilă, creare de locuri de muncă și pentru creșterea coeziunii sociale" finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritara 3, Domeniul major de Intervenție 3.3 și aprobarea contribuției Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Legea nr. 195/2006 a descentralizării;

  • - Ordonanța de Urgență nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

-Prevederile Ghidului Solicitantului;

  • - Prevederile art. 47 și ale art. 117, lit. “a" din legea nr.215/2001, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Referatul nr. 134/11.08.2009, al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 8660/12.08.2009;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit „b” și ale art.45 alin.2, lit. „d” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă participarea Municipiului Bacău la Proiectul “Formarea de rețele transnaționale pentru dezvoltare durabila, creare de locuri de muncă și pentru creșterea coeziunii sociale" finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritara 3, Domeniul major de Intervenție 3 .3.

Art.2 Se aprobă cofinanțarea din bugetul local pentru participarea Municipiului Bacău la acest a proiectului și acoperirii cheltuielilor neeligibile.

proiect, în cuantum de 147.553 lei (35.000 euro).

Art.3 Consiliul Local Bacău se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime


Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, ing. Romeo Stavarache, să semneze toate documentele nece^ippunerp și derulării proiectului.

Art.5 Hotărâr^v^ir comunigală Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și Direcției Economice din cadrul Primârj^rt^ic^^Ie â\fed^să la îndeplinire.

PREȘEDINtE^DE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLA


ROXANA


.....

Nr. 283

Din 20.08.2009

O.P.,R.G. /, R.T. /Ex.l/Ds. I-A-4