Hotărârea nr. 282/2009

 Hotărârea nr. 282 din 20.08.2009 – privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul 2009.


privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul 2009

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

J Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

S Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

J Prevederile H.G.R. nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

J Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

J Prevederile HCL nr. 147/17.04.2008, modificată și completată prin HCL 235/15.05.2008, prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice;

J Adresa nr. 1756/10.08.2009 înaintată de Sport Club Municipal Bacău, și înregistrată la Primăria Bacău sub nr.41888/14.08.2009;

J Referatul nr.41888/14.08.2009 al Serviciului Cabinet Primai"

J Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctele 1 și 6 și ale art. 45 (2) lit. „a”și ale art. 45 (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 28.350 RON în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi spotive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul 2009.

(2) - Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâri ' ț

Art.2. I k)tăî^rcâA^a fi coinm)icată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Sport Club Municipal B/a^ii/ Ăx

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

IDIU POPOVÎCI


ROXAN          /Nr. 282

Din 20.08.2009

O.P., C.FL. /, R.T../Ex.l/Ds. I-A-4

ANEXA LA H.C.L. NR. 282 DIN 20.08.2009

Lista cu sportivii și antrenorii legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău care au obținut rezultate deosebite la concursurile sportive în anul 2009

SPORT CLUB MUNICIPAL BACĂU

Nr.

Numele și prenumele

Observații

suma     [ lei ]

BOX

1.

GAVRIL RONALD

sportiv

1680

2.

SANDU CĂTĂLIN

sportiv

1680

3.

CARANICOLAE

antrenor

1260

TOTAL          4620 RON

ATLETISM

1.

PERIE BIANCA

sportiv

4200

2.

CRAESCU ALEXANDRU

sportiv

1680

3.

SUHANEA CIPRIAN

sportiv

1680

4.

FENIUC IONUT

sportiv

1680

5.

DANCEANU DAN

sportiv

1680

6.

VRANCEANU VLAD

sportiv

1680

7.

BOTEZ ANA MARIA

sportiv

840

8.

CUCOS LUCICA

antrenor

1680

9.

PERETEATCU EUGEN

antrenor

840

10.

COJOCARIU LAURA

antrenor

840

11.

ANDONE LAURENT1U

antrenor

840

12.

NEMTEANU CRISTIAN

antrenor

840

13.

HAGIMA MARIA

antrenor

840

TOTAL

19.320 RON

SĂRITURI IN APA

1.

AIACOBOAE MARA

sportiv

1260

2.

NEAGU MIHAELA

antrenor

840

TOTAL

2100 RON

RACHETOMODELE

1.

PANAITE DUMITRU

sportiv

840

2.

PETREA ANTON

sportiv

420

2.

ZAHARIOAIA PETRE

antrenor

630

TOTAL           1890 RON

NAVOMODELE

1.

CHESCU ANDREEA

sportiv

420

TOTAL

420 RON


TOTAL 28.350 RON


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU IU POPOV lC l