Hotărârea nr. 281/2009

 Hotărârea nr. 281 din 20.08.2009 – privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata de 2 ani, Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău a bunurilor mobile-2(două) containere ISO, tip dormitor, proprietate publică a municipiului Bacău, aflate în incinta ,,Centrului municipal de pregătire pentru Protecţie Civilă” din Calea Moldovei nr.96-98, Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

 • •  Prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

 • •  Prevederile art.17 din Legea nr.214/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Referatul nr.153079/17.07.2009, al Direcției Patrimoniu ;

 • •  Lista cu datele de identificare ale bunurilor menționate în anexa nr. 1 la hotărâre;

 • •  Proiectul Contractului de Comodat, anexa nr.2 la hotărâre;

 • •  Referatul nr. 15781/13.07.2009, al Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

 • •  Prevederile art.47 și art.l 17, lit.”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată;

 • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art.36 (2), lit.’c”, și ale art.45(3) din Legea

nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) - Se atribuie în folosință gratuită pe termen de 2 ani, Serviciului Public de Asistență Socială Bacău bunuri mobile - 2( două) containere ISO , tip dormitor, proprietate publică a municipiului Bacău, aflate în incinta „Centrului municipal de pregătire pentru Protecție Civilă”

Tabăra de Sinistrați din Calea Moldovei nr.96-98, administrate de Compartimentul de Apărare Civilă a Primăriei Bacău .

(2) Datele de identificare ale bunurilor - containere - prevăzute la alinți) sunt prevăzute în anexa nr. 1, la hotărâre.

Art.2 (1) - Se aprobă „Proiectul Contractului de Comodat „ care se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Bacău și Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, conform anexei nr.2 la hotărâre

(2) Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacău -dl.Luchian Dragoș ,să semneze Contractul de Comodat și procesul-verbal de predarea-primirea bunurilor.

Art.3 (1)   - Spațiile din containerele atribuite Serviciului Public de

Asistență Socială Bacău, vor fi folosite pentru înființarea și acreditarea „Centrului de Cazare Temporară” a persoanelor fără adăpost din Municipiul Bacău, care va funcționa în această locație până la finalizarea obiectivului de investiții ale acestui centru, ce se află în derulare.

(2) Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și Compartimentul de Apărare Civilă al Primăriei Bacău, vor folosi în comun spațiile anexe existente în „Centru”, respectiv bucătăria, sala de mese și grupul sanitar, pentru asigurarea serviciilor persoanelor asistate.

Art.4 - Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,5 - Predarea-primirea bunurilor se va face prin proces-verbal, încheiat între Compartimentul Apărare Civilă și Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, operațiune asistată de Direcția Patrimoniu .

Art.6 - Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu , Direcția Economică , Compartimentul Apărare Civilă și Serviciul Public de Asistență Socială Bacău.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLA^byiDIU POPOV /V

Nr. 281

Din 20.08.2009

O.P., l.Gh /, R.T../Ex.l/Ds. I-A-4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA NR.1

la HOTARAREA nr.££l.....


DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR - CONTAINERE SITUAT IN BACAU, CALEA MOLDOVEI 96-98


•Nr. crt.

Cod clasil

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Val.

Regim juridic

1.

1.5.12

Container ISO tip dormitor compus din:

Pat cu saltea = 3 buc, pemă=3 buc, cearșaf pat-3buc, cearșaf plic=3buc, fală de pernă=3buc,noptieră = 3buc, dulap haine=l buc, cuier perete=lbuc, instalație electrică completă

Calea Moldovei nr.96-98

L=6m, 1=2,40, h=2,50

1999

Primit de la Guvernul României, fără valoare

Domeniul public al municipiului Bacău

9

— •

1.5.12

Container ISO tip dormitor compus din:

Pat cu saltea ~ 3 buc, pernă-23 buc, cearșaf pat-3buc. cearșaf plîc=3buc, fată de pernă=3buc,noptieră = 3buc, dulap haine-1 buc, cuier pecete^Lbuc, instalație electrică completăm

Calea Moldovei nr.96-98

L=6m, 1=2,40, h=2,50

N

1999

Primit de la Guvernul României, fără valoare

Domeniul public al municipiului Bacău
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Anexa nr.2

LA IIOTARAREA nr.2& din &X&2Q09

CONTRACT DE COMODAT

NR............/..............

CAP. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l.ConsiliuI Local al Municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentat prin PRIMAR ing. Romeo Stavarache, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, prin H.C.L. nr.................., în calitate de comodant, pe de

o parte,

Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, cu sediul în Bacău, str. Ștefan cel mare nr.l7A, reprezentată prin DIRECTOR Daniela Pozînărea, în calitate de comodatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze:

CAP.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Comodantul dă spre folosință gratuită comodatarului, în baza H.C.L. nr........./......... , 2 containere ISO tip dormitor situate în cadrul Centrului municipal

de pregătire pentru Protecția Civilă -Tabăra de Sinistrați din Bacău, Calea Moldovei 96-98, compuse din :

• container ISO tip dormitor :

 • -  pat cu saltea ~ 3 buc.

 • -  față de pernă = 3 buc.

 • -  cearșaf pat = 3 buc.

 • -  cearșaf plic = 3 buc.

 • -  pernă = 3 buc.

 • -  noptieră = 3 buc.

 • -  dulap haine — 1 buc.

 • -  cuier perete = 1 buc.

 • -  instalație electrică completă,

în vederea asigurării condițiilor necesare funcționării „Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” ce va funcționa provizoriu în incinta Centrului municipal de pregătire pentru Protecția civilă -Tabăra de Sinistrați din Bacău.

Pe lângă cele două containere, comodatarul va avea acces pentru folosința în comun a spațiilor anexe, respectiv: bucătărie, sala de mase și grup sanitar.

Art.3. Cele două containere ce formează obiectul prezentului contract, sunt înscrise în inventarul domeniului public al municipiului Bacău.

CAP. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4 Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a) să îngrijească și să conserve bunurile alocate ca un bun proprietar;

 • b) să folosească bunurile conform destinației specificate în prezentul contract;

 • c) să suporte toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate, respectiv energia electrică, energia termică, apă, canalizare, salubritate.

 • d) să restituie bunurile atribuite spre folosință conform clauzelor stipulate, la expirarea termenului contractului, în caz de neprelungire;

 • e) orice îmbunătățire adusă acestora, nu va incumba comodantului la sfârșitul contractului, sub forma restituirii sumelor reprezentând c/val. acestora sau alte forme;

 • f) să anunțe comodantul cu privire la orice modificare referitoare la sediul său social;

 • g) să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare funcționării conform legislației în vigoare, pe cheltuiala sa;

 • h) în caz de necesitate, comodatarul va elibera cele două containere și le va restitui comodantului, pentru a fi folosite de Centrul municipal de pregătire pentru Protecția Civilă -Tabăra de Sinistrați;

 • i) să nu subînchirieze sau să cesioneze prezentul contract decât cu acordul scris al comodantului.

 • j) la încetarea prezentului contract de comodat va fi obligat să aibă toate datoriile achitate către furnizori, făcând dovada achitării lor.

Art.5. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) să predea spre folosință comodatarului bunurile mai sus menționate, după semnarea prezentului contract, pe bază de proces-verbal de predare primire;

 • b) să răspundă de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse;

CAP.4. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat, pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de...................2009.

Art.7. Predarea - primirea efectivă a suprafeței se face pe bază de proces-verbal, ce va fi anexă la contract.

CAP.5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.8. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale comodatarul datorează despăgubiri comodantului.

Art.9. Forța majoră dovedită în condițiile legii apără de răspundere partea care o invocă.

CAP. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.10. Prezentul contract încetează la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

Art.ll. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate mai sus;

Art.12. Producerea unor stricăciuni sau pierderi imobilului transmis spre folosință comodatarului dă dreptul comodantului de a rezilia unilateral contractul;

Art.13. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile de la data în care încetarea urmează să-și producă efectele;

Art.14. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante;

Art.15. Partea în culpă pentru încetarea/rezilierea contractului, nu este exonerată de răspundere.

CAP.7. LITIGII

Art.16. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art.17. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP.8. CLAUZE FINALE

Art.18. Prezentul contract de comodat are la bază următoarele documente de referință:

 • a) Legea mr.215/2001 privind administrației publice locale, modificată și completată Legea nr.286/2006;

 • b) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Hotărârea nr.........../................ a Consiliului Local Bacău privind

aprobarea dării în folosință gratuită;

 • d) prevederile art.1560, 1562, 1564 și 1565 cod civil.

Art.19. Este interzisă înstrăinarea sub orice formă a bunului transmis în folosință, de către comodatar.

Art.20. Orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.21. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.22 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art.23 In cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

Art.24. în caz de necesitate, comodatarul va elibera bunurile și le va preda comodantului, pentru a fi folosite de Centrul municipal de pregătire pentru Protecția Civilă - Tabăra de Sinistrați Bacău,

Art.25. Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 pentru comodant și unul pentru comodatar, azi.............., data semnării lui.

Art.26. Procesul verbal de predare primire a bunurilor respective, face parte

integrantă din prezentul contract.

COMODANT,

Consiliul Local al Municipiului Bacău Prin

PRIMAR

Ing.ROMEO STAVARACHE

COMODATAR,

Serviciul Public de Asistentă Socială

Bacău

DIRECTOR

cons.jr.DANIELA POZÎNĂREA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

CONTABIL ȘEF

Ec. LORENA MAZILU


DIRECTOR EXECUTIV

EC.STELIAN LEONARD PĂDUREANU

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV

VIZAT JURIDIC

IULIAN AXINTE


Ing.GAVRIL PIRCU

VIZAT JURIDIC