Hotărârea nr. 280/2009

 Hotărârea nr. 280 din 20.08.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri, mijloace fixe –clădiri –în vederea scoaterii din funcţiune, casarea şi demolarea lor, aflate în administrarea şi folosirea Colegiului `Mihai Eminescu` Bacău.

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri, mijloace fixe - clădiri - în vederea scoaterii din funcțiune, casarea și demolarea lor, aflate în administrarea și folosirea Colegiului “Mihai Eminescu” Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

 • - Prevederile art.10 alin(2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Dispozițiile art. 1 și 2 din O.G.nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

 • - Legea nr. 15/1994, republicată și modificată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, prin care se aprobă Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994;

 • - Prevederile art. 166 alin 41 din Legea nr. 84/1995, a învățământului, modificată prin Legea nr. 354/15.07.2004;

 • - Referatul nr. 153073/14.07.2009, al Direcției Patrimoniu;

 • - Adresa nr. 3951/09.07.2009, a Colegiului ”Mihai Eminescu”Bacău;

 • - Procesul verbal din 30.06.2009 al Consiliului de Administrație din Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău;

 • - Planul de amplasament al corpurilor de clădire propuse pentru casare și demolare, anexă la proiectul de hotărâre;

 • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit. „c” și ale art. 45(3) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri- mijloace fixe- clădiri, aflate în administrarea și folosirea Colegiului „Mihai Eminescu” din Bacău, în scopul scoaterii lor din funcțiune, casare și demolare, acestea fiind:

 • a)      Magazie -corp clădire C8;

cod clasificare: 1.5.3.;

S= 173, 64mp;

Valoare de inventar =51,00 lei.

 • b)      Șopron - corp clădire C9;

cod clasificare: 1.5.12.;

S= 31,83 mp;

Valoare de inventar =2,00 lei.

Art. 2. (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casare și demolare a bunurilor- mijloace fixe - clădiri - aflate în administrarea și folosirea Colegiului „Mihai Eminescu” din Bacău, situate în strada Mihai Eminescu, nr. 35 prevăzute la art. 1 care au ajuns într-o stare fizică avansată de uzură, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică.

(2) Corpurile de clădire prevăzute la art. 1, se identifică prin Planul de Amplasament, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se numește Comisia de Casare și demolarea clădirilor scoase din funcțiune, formată din 5 membri în următoarea componență:

 • 1.           Dragoș Luchian - viceprimar                       - președinte

 • 2.           Hulea Constantina - Director Colegiul „Mihai Eminescu”- membru

 • 3.           Pădureanu Margareta- Administrator fînanciar-Șef -

Colegiul „Mihai Eminescu” - membru

 • 4.           Pireu Gavril - Director Patrimoniu                     - membru

 • 5.           Ciobotaru Mihai- Administrator Patrimoniu- Colegiul „Mihai Eminescu” -membru

Ca secretar al Comisiei se numește Mocondoi Florin- referent, Direcția Patrimoniu.

(2) După încheierea și semnarea actului de casare se va trece la demolarea acestor bunuri, sub îndrumarea și supravegherea Comisiei de Casare, care va avea in vedere dispozițiile legii privind:

- dezmembrarea acestor bunuri și vânzarea componentelor rezultate, dacă mai pot fi întrebuințate;

- evaluarea componentelor se va face de către Comisia de Casare;

- transportarea materialelor nefolosibile la rampa ecologică a municipiului Bacău. Art.4. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe casate și demolate, se fac venit la Bugetul Local, după ce se deduc cheltuielile efectuate, cu operațiunile de vânzare și demolare.

Art. 5. Direcția Patrimoniu va scoate din inventarul domeniului public și privat bunurile-mijloace fixe- scoase din funcțiune, casate și demolate prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Colegiu „Mihai EminescuVdTți Bacău și celorlalți membri din Comisii care nu fac parte din aceste compartimente/^ '


INTĂ
Nr. 280

Din 20.08.200

O.P., I.GH. / R.T./Ex.l/Ds. I-A-4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂII(asfalt)


propr, AXIN7E COREL


_ -               CA (JAAAeC


Data : martie 2004 CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU!a NICOLAJjL<OVIDIU POPOVICI


ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. â-XO DIN 20.08.20091

PLAN.DE AMg^SWENT

Scara 1 : S3Q

Liceul ” MIHAI EMINESCU " strada Mihai Eminescu , nr. 35