Hotărârea nr. 28/2009

 Hotărârea nr. 28 din 27.02.2009 privind îndreptarea unor erori materiale produse în Statul de Funcţii al Direcţiei Administraţiei Pieţelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008.

. >/{<> Hfd

că ti

7

/ a/ r "■ /6//ttct/ttti/ftt ăfâactît/

mneraM

HOTĂRÂRE


privind îndreptarea unor erori materiale produse în Statul de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr. 442/22.12.2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 7 (2) din Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora aprobată prin HG. nr. 775/1998, actualizată;

-Referatul nr. 115123/05.02.2009, al Direcției Administrației Piețelor Bacău;

-Referatul nr. 116144/04.08.2008, al Direcției Administrației Piețelor Bacău;

-Fișa de evaluare a postului de Inspector de Specialitate gradul profesional II;

-Hotărârea nr. 442/22.12.2008, Anexa nr. 2, Statul de Funcții la Direcția Administrației Piețelor Bacău; -Prevederile art.47 si art. 117 lit.„a”din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „b” si ale art.45 (1) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea unor erori materiale produse în Statul de Funcții al Direcției Administrației Piețelor Bacău, Anexa nr. 2, la H.C.L. nr. 442/22.12.2008, după cum urmează:

I. La Serviciul Contabilitate

 • 1)  Funcțiile de Lucrător Comercial aprobate la Treapta profesională/ salarizare II, trec la Treapta profesională/salarizare I.

 • 2)  Funcțiile de Lucrător Comercial aprobate la Treapta profesională/salarizare III, trec la Treapta profesională/salarizare II.

 • 3)  Se aprobă fișa de Evaluare profesională a postului nou creat în cadrul serviciului Inspector de specialitate gradul profesional II conform „Anexei” ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

H. La Serviciul Administratori

 • 4) Funcția de Administrator aprobată la Treapta profesională/salarizare II, trece la Treapta profesională/salarizare I.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 442/2008, Anexa nr. 2 modificată și completată cu prezenta hotărâre, sunt și rămân valabile.

Art. 3. Hotararea va fi comunicată la Serviciul Managementul Resurselor Umane și Direcției Administrației Piețelor.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.^ DIN 27.02.2009


FIȘA DE EVALUAREA POSTULUI Inspector de specialitate gradul profesional II

Criterii de evaluare a postului

Punctaj corespunzător gradului professional

Punctajul acordat angajatului pt. îndeplinirea cerințelor de ocupare a postului

a) formarea profesională

 • * pregătirea de baza corespunzătoare studiilor absolvite

 • * pregătire de specialitate:

tehnica, economică, j uridică sau de alta specialitate necesară postului: ...........

 • * perfecționări în domeniu pentru menținerea competentei pe post

*       1

*        -

*       3

*

TOTAL:

4

b) adaptabilitatea La locul de muncă:

 • * experiența în munca

 • * experiența în specialitatea postului

 • * perioada de proba (nr. luni): ......

 • *      3

 • *       3

 • *      -

*

*

TOTAL:

6

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor:

 • * activitate de concepție

 • * activitate de analiza și sinteza

 • * activitate de rutina (repetitiva)

 • *       3

 • *       4

 • *       4

*

*

*

TOTAL:

11

d) responsabilitatea implicată:

 • * pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • * de nivel decizional

TOTAL:

 • *       3

 • *      5

*

•te

TOTAL:

8

e) capacitatea rațională

 • * gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • * gradul de solicitare din afară instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

TOTAL:

 • *       4

 • *       4

*

TOTAL:

8

TOTAL 'punctaj pentru evaluapesp /'. ix ■’pb.Ștglgi

37

29-37

PRESEDțNȚE D&EDINTĂ ; â^JO^RlJ^Rț$TIAN


CONTRASEMNEAZĂ, CRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI