Hotărârea nr. 278/2009

 Hotărârea nr. 278 din 20.08.2009 – privind preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti a obiectivului de investiţii-Bloc nr.5, regim de înălţime P+8E din Str. Făgăraş, nr.25 din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE privind preluarea de la Agenția Națională pentru Locuințe București a obiectivului de investiții - Bloc nr. 5, regim de inaltime P+ 8E din str. Făgăraș nr. 25 din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • -  Prevederile art. 2 alin. (1) lit. „c” coroborat cu alin. (I1) și (l5) din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată;

 • -  Adresele nr. 19448/29.07.2009,  18350/21.07.2009,  14861/15.06.2009,

20172/06.08.2009 a Agenției Naționale pentru Locuințe București;

 • -  Referatul nr. 153112/05.08.2009, al Direcției Patrimoniu;

 • -  Hotărârea nr. 226/30.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • -  Hotărârea nr. 222/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău

 • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „b” și alin. (9) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1)- Se aprobă preluarea obiectivului de investiții Bloc nr. 5 cu 45 de apartamente, regim de înălțime P+8E, situat în municipiul Bacău, str. Făgăraș nr. 25, de la Agenția Naționala pentru Locuințe București prin cesionarea drepturilor si obligațiilor aferente contractului de proiectare nr. 22182 incheiat la data de 20.08.2008 intre Agenția Naționala pentru Locuințe București si S.C.General Tectonic S.R.L. si contractului de antrepriza generala nr. 34253 incheiat la data de 17.12.2008 intre Agenția Naționala pentru Locuințe București si S.C.Conextrust S.A.

(2) Contractele au fost încheiate în urma procedurilor de achiziție publică, organizate de către A.N.L. București, în calitatea sa de instituție de interes public-autoritate contractantă, beneficiară la momentul achiziției.

Art.2. -(1) Se aproba contractul de cesiune prevăzut in anexa la prezenta hotarare.

 • (2) Se preia dc la Agenția Națională pentru Locuințe București pe baza de proces-verbal de predare-primire, terenul in suprafața de 3.014 mp. situat in Bacau, str. Teiului nr. 13 (actual str. Fagaras nr.25), mentinandu-si destinația pentru construire de locuințe pentru specialiștii din sănătate, angajați ai Spitalului Municipal Bacău.

 • (3) Se aprobă preluarea pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe București și Municipiul Bacău, a obiectivului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, a stadiului fizic de execuție de la momentul încheierii protocolului și a documentației tehnico-economice a acestui obiectiv.

Art.3. - Se mandatează dl. Luchian Dragoș - Viceprimar al Municipiului Bacău, ca în numele și pentru municipiul Bacău să semneze contractul de cesiune, protocolul de predare - primire, precum și toate actele pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Cu data adoptării prezentei hotarari, inceteaza efectele H.C.L. nr.222/15.05.2008 precum și orice dispoziție contrara.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Agenției Naționale pentru Locuințe București.Anexa la Hotararea nr. 2J8 din 20.08. 2009

CONTRACT DE CESIUNE Nr.............din...............2009

Intre

Agenția Naționala pentru Locuințe București cu sediul in București ,B-dul Unirii nr. 61, Bloc F3, Sector 3 București, telefon 0305275, fax 3204450, cod fiscal 11795581 si contul IBAN R077RNCB0081010404260001 DESCHIS LA B.C.R. sucursala Izvor, reprezentata prin Pavel Belinski- Director General in calitate de cedent.

si

Municipiul Bacau cu sediul in Bacau, str. Marasesti , nr. 6, jud.Bacau, cod fiscal 4278337, reprezentat prin primarul municipiului Bacau, ing. Romeo Stavarache in calitate de cesionar.

a intervenit prezentul contract de cesiune

Art.l (1) Agenda Naționala de Locuințe București este de acord sa transmită drepturile si obligațiile următoarelor contracte:

 • -  contractul de proiectare nr. 22182 incheiat la data de 20.08.2008 intre Agenția Naționala pentru Locuințe București si S.C.General Tectonic S.R.L., avand ca obiect elaborarea si predarea documentației tehnico- economice pentru realizarea unui bloc cu 45 apartamente situat in amplasament str. Teiului, zona III Bucegi, Bacau, jud Bacau, contract cu o valoare totala de 60.000 euro fara TVA.

 • -  contractul de antrepriza generala nr. 34253 incheiat la data de 17.12.2008 intre Agenția Naționala pentru Locuințe București si S.C.Conextrust S.A., avand ca obiect realizarea lucrărilor constând in construcția la cheie a blocului nr. 5 cu 45 apartamente, regim de inaltime P-8E, in amplasament Str. Serei- Str. Fagaras, Bacau, jud Bacau, contract cu o valoare totala de 2.688.769,90 euro inclusiv TVA.

(2) Contractele au fost încheiate în urma procedurilor de achiziție publică, organizate de către A.N.L. București, în calitatea sa de instituție de interes public-autoritate contractantă, beneficiară la momentul achiziției.

Art.2 (1) Cesionarul, Municipiul Bacau, accepta preluarea drepturilor si obligațiilor aferente celor doua contracte specificate in art. 1 care ii sunt transmise in conformitate cu prevederile acestui contract de cesiune, subrogandu-se in drepturile si obligațiile cedentului.

(2)In aceste condiții, părțile convin ca la data semnării prezentului contract de cesiune, cesionarul sa preia pe baza de protocol de predare- primire de la cedent si documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții impreuna cu amplasamentul la stadiul fizic de execuție la data predării.

Art.3 Cesionarul se obliga prin prezentul contract de cesiune sa instiinteze prin notificare in scris cu privire la cesiunea efectuata prin prezentul contract, si sa achite ANL suma de 6.811,26 lei reprezentând contravaloarea anunțurilor publicitare in presa locala (3.208,00 lei, respectiv 3.603,26 lei) plus taxa pentru eliberarea Certificatului de Urbanism nr. 734/10.07.2008 in cuantum de 31 lei.

Art.4 Prezentul contract a fost semnat de către parti astazi, ............. in 2 (doua)

exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si va fi notificat pârtilor din contractele cesionate de către Municipiul Bacau.

Părțile contractante:

CEDENT:

CESIONAR: MUNICIPIUL BACAU


AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU LOCUINȚE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


IDIU POPOVIC1