Hotărârea nr. 277/2009

 Hotărârea nr. 277 din 20.08.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PTh, pentru obiectivul `Modernizare construcţii cu destinaţia de parc auto şi desfiinţare construcţii` str.Constanţei nr.2, din municipiul Bacău.

HOTARARE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza PTh, pentru obiectivul „ Modernizare construcții cu destinația de parc auto si desființare construcții” str. Constantei nr. 2, din municipiul Bacau.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 44 (l)din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

 • •  Prevederile Legii nr. 18/2009, privind bugetul de stat;

 • •  HCL 50/23.03.2009, prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2009;

 • •  Referatul nr. 8575/11.08.2009, al Direcției Tehnice;

 • •  Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ulterior modificata si completata;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art.45 (1) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata, modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico - - economica, faza PTh, a obiectivului de investiții de interes local, conform Proiectului nr. 74/2007, anexa nr. 1, la hotarare, denumita:

„ Modernizare construcții cu destinația de parc auto si desființare construcții ” str. Constantei nr. 2, din municipiul Bacau.

Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Bacau

ART. 2 - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art. 1 conform Anexei nr. 2, la hotarare.

ART. 3 - Anexele nr. 1 si nr. 2, fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Hotararearva>fî comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si

i A Ar r x


INTA
600204 ROMANIA

J U4 14 J- i■. : R/ i ■ •


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

PROIECT NR.74


I. A /taX 'J .<      ''..y-1. 4 r

e-mail arhad('ia’>asc,''jU!tccu>


ANEXA Nr.l

DIN 2007 LA HOTĂRÂREA NR. DIN 20.08.2009


DENUMIREA


MODERNIZARE CONSTRUCȚII CU DESTINAȚIA SECȚIE PARC AUTO SI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII


AMPLASAMENTUL: municipiul bacau

STR.CONSTANTEI NR.2


BENEFICIAR

: CONSILIUL LOCAL BACAU JUDEȚUL BACAU


FAZACONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂJJ NICOLAJțZ^byiDIU POPOVJCI
WăTJă


1MPEX SRL


BACAU, str Lucretiu Patrascanu 3


SREN ISO 9003:2001


600204 ROMÂNIA.....

J 04 143-1993    RO2814633

tel /fax 0234/544939

e-mail:arhadrianasandulescu@yahoo.com


Pr.nr. 74/ 2007

Denumirea investiției: MODERNIZARE PARC AUTO - SERVICE

Amplasamentul: Str, CONSTANTEI nr.2, Municipiul BACAU, Județul BACAU BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


BORDEROU


PIESE SCRISE


 • -   FOAIE DE CAPAT

 • ■   LISTA SEMNATURI

 • -  BORDEROU

 • •  MEMORIU GENERAL

 • •  MEMORIU DE ARHITECTURA

 • ■  MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

 • -   MEMORIU TEHNIC - INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

 • •   MEMORIU DE PREZENTARE - INSTALAT!) SANITARE

 • •  BREVIAR DE CALCUL

 • •  MEMORIU TEHNIC - INSTALAȚII ELECTRICE

" MEMORIU TEHNIC - INSTALAT!! DE ÎNCĂLZIRE

 • -  MEMORIU TEHNIC - RACORD TERMIC PENTRU HALA REPARAȚII

 • -   BREVIAR CALCUL - INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

 • -   INSTALAȚII UTILIZARE GAZE NATURALE

 • -  MEMORIU TEHNIC - EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE

 • ■  FISATEHNICA-CORP 3


întocmit


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

DIRECȚIA TEHNICA

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

Nr..?.W.......

/APROBAT PRIMAR ING. ROMEO STAVARAGHE

REFERAT DE NECESITATE privind realizarea obiectivului de investiții

„ Modernizare secție parc auto pe str. Constantei nr.2”

2 "

Pentru amplasarea obiectivului „ Modernizare secție parc auto pe str. Constantei nr. 2 - Bacau” vor fi amenajate mai multe corpuri de clădiri dezafectate care au aparținut unităților militare, ce au fost preluate de către Primăria municipiului Bacau in scopul reabilitării conform HCL nr. 93/22.04.2005.

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a incheiat contractul nr. 50328/11.12.2007, cu societatea de proiectare S.C. SAM 1MPFX S.R.I. Bacau pentru executarea piOiCViUiLii UC CACCilUC CA'c                          .1        1..... L1L, ?LL_ , LALL DL.

■ j. - • - - -                   ,3 .’7:

■I .-•!! U.l     :   ;țț u I!! V

e                          ,     4, ț .

> H       ;        •. ’       : i T

■ 7 L f '. ‘ H.

■ c- .■

y

"         ’ ’            r\ : 1    fj 1

.- r . .D'      .

J r p / a / \

.. . ■ .■

■■: ■■ '

- ‘

ÎC                   ‘ .     • •

:.)2. or? : j

> V<~ ■

! Jf1 H i H t :

,y

• L: r ■ i i            » . ;

a •

■c-->      ■

r      c ■■

<y ■.    r    - -

- 7 '            ' ' • •                    • ■ r ■ ri. :

A

..7 .       ......

' ' T î r +       r ; - 7 \ t f/4! A X T

- i ii L /a .- > k > y .. i > v ✓ s. j r < î \

-X J- J.                  A

1 țn bina 'Pețrea

Dev Gen TOT

S.C.SAM IMPEX SRL                                       Proiect nr. 74/2007

Bacău                                               Faza. PTh

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării: modernizare construcții cu destinația secție parc auto si DESFIINȚARE CONSTRUCȚII             Bacau - str.Constantei nr.2

în LEI și Euro, ia cursul de schimb din data de: 09.03.2009 Curs de schimb lei/euro= 3,71450 lei/1 €

Nr. crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR Șl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fără TVA)

TVA (19%)

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei

Mii euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA l-a

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

67,17

18,08

12,76

79,93

21,52

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

67,17

18,08

12,76

79,93

21,52

2

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului-LTE

684,69

184,33

130,09

814,78

219,35

2.1

Alimentare cu apa-LTE

'/ 107,42

28,92

20,41

127,83

34,41

2.2

Rețea canaiizare-LTE

. 154,95

41,72

29,44

184,39

49,64

2.3

Branșament gaze naturale-LTE

28,89

7,78

5,49

34,38

9,26

2.4

Extindere rețea + Branșament GN-LTE

' 26,68

7,18

5,07

31,75

8,55

2.5

Instalații utilizare gaze incinta-LTE

/ 45,51

12,25

8,65

54,15

14,58

2.6

Rețele electrice subterane-LTE

59,41

15,99

11,29

70,70

19,03

2.7

LEA 0.4 KV-LTE

V 2,48

0,67

0,47

2,95

0,80

2.8

Iluminat exterior-LTE

v 56,28

2.9

Hidranti incendiu exteriori-LTE

2,99

0,80

0,57

3,55

0,96

2.10

Reabilitare alei si platforme betonate

200,08

53,86

38,01

238,09

64,10

3

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

270,22

72,75

51,34

321,57

86,57

3.1

Studii de teren

5,99

1,61

1,14

7,12

1,92

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

38,51

10,37

7,32

45,83

12,34

3.2.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.2.2

Taxă autorizație de construire        1,0%

t 38,51

10,37

7,32

45,83

12,34

3.3

Proiectare și inginerie

v7 154,00

41,46

29,26

183,26

49,34

3.3.1

Proiectare 1

, /140,00

37,69

26,60

166,60

44,85

3.3.2

Proiectare 2

3.3.3

Verificare proiect                      10%

/ 14’00

3,77

2,66

16,66

4,49

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

39,00

10,50

7,41

46,41

12,49

Dev Gen TOT

/

3.5

Taxa timbru arhitect

0,05%

v 1,93

0,52

0,37

2,29

0,62

3.6

Asistență tehnică

20%

V 30,80

8,29

5,85

36,65

9,87

4

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

3.099,57

834,45

588,92

3,688,49

993,00

4.1

Obiecte pentru investiția de bază

2.869,83

772,60

545,27

3.415,09

919,40

4.1.1

CORP A- PUNCT CONTROL

269,68

72,60

51,24

320,92

86,40

4.1.2

CORP D - CENTRALA TERMICA

124,46

33,51

23,65

148,10

39,87

4.1.3

4.1.4

CORP L - HALA ȘOPRON

124,46

33,51

23,65

148,10

39,87

4.1.5

4.1.6

CORP T - HALA AUTO

879,25

236,71

167,06

1.046,31

281,68

4.1.7

CORP 1 - COPERTINA UTILAJE

404,36

108,86

76,83

481,19

129,54

4.1.8

CORP 2 - COPERTINA PARCARE

279,05

75,12

53,02

332,07

89,40

4.1.9

CORP 3 - STATIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI

246,10

66,25

46,76

292,85

78,84

4.1.10

CORP 4 - RAMPA AUTO

54,46

14,66

10,35

64,80

17,45

4.1.11

CORP 5 - COPERTINA MATERIALE

269,68

72,60

51,24

320,92

86,40

4.1.12

ÎMPREJMUIRE

190,31

51,24

36,16

226,47

60,97

4.1.13

DESFIINȚARE CORP A SI D

28,02

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

229,74

61,85

43,65

273,39

73,60

4.3.1

Utilaje tehnologice REȚEA CANALIZARE

6,51

1,75

1,24

7,75

2,09

4.3.2

Utilaje tehnologice Alimentare cu apa - LTE

8,14

2,19

1,55

9,69

2,61

4.3.3

Utilaje tehnologice Instalații încălzire CORP A

6,66

1,79

1,27

7,93

2,13

4.3.4

Utilaje tehnologice Instalații încălzire CORPD

181,17

48,77

34,42

215,59

58,04

4.3.5

Utilaje tehnologice INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE - CORP T

27,26

7,34

5,18

32,43

8,73

4.3.6

Utilaje tehnologice

4.3.7

Utilaje tehnologice

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4.5.1

Dotări cu mobilier

4.5.2

Dotări P.S.I.

4.5.3

Dotări privind protecția muncii

4.6

Active necorporale

5

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

495,46

133,39

94,14

589,60

158,73

5.1

Organizare de șantier

36,22

9,75

6,88

43,10

11,60

5.1.1

Lucrări de construcție

1,0%

36,22

9,75

6,88

43,10

11,60

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

47,08

12,68

8,95

56,03

15,08

5.2.1

Comisioane, taxe, cote legale

47,08

12,68

8,95

56,03

15,08

5.2.1.1

Comisionul băncii finanțatoare

<y

Dev Gen TOT

5.2.1.2

Cota I.S.C.

0.7%

25,35

6,83

4,82

30,17

8,12

5.2.1.3

Cota I.S.C.

0.1%

3,62

0,98

0,69

4,31

1,16

5.2.1.4

Cota C.S.C.

0,5%

18,11

4,88

3,44

21,55

5,80

5.2.1.5

Prime de asigurare

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

10,0%

412,17

110,96

78,31

490,48

132,04

6

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice

TOTAL GENERAL

4.617,12

1.243,00

877,25

5.494,37

^7

1.479,17

Din care C+M

3.657,90

984,76

695,00

4.352,90

(i/

1.171,87

Director                                            Șef proiect

arh.Adriana Sandulescu                                arh.Adriana Sandulescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Nr.        t jCÂ


Având în vedere necesitatea mutării amplasamentului Secției de Salubrizare și Igienă Publică pe locația din str. Constanței, se impune pentru buna desfășurare a activității, punerea la dipoziție a următoarelor:

 • > birouri, în suprafață totală de aproximativ 150 mp, după cum urmează:

 • -  un birou pentru șef secție - 15 mp;

 • -  un birou șefi secție adjuncți - 35 mp;

 • -  un birou referent - 15 mp;

 • -  un birou controlori prestări servicii - 35 mp;

 • -  o sală pentru comandamentul de iarnă (adăpostire pe timp de iarnă pentru 30-40 angajați, care efectuează operațiuni de deszăpezire) - 50 mp.

 • > magazii, în suprafață de aproximativ 250 mp;

 • > două grupuri sanitare (unul cu două cabine - pentru salariații TESA și unul cu patru cabine pentru ceilalți salariați);

 • > utilități: curent electric, încălzire, rețea telefonică, apă canalizare.

Față de cele solicitate mai sus, vă rugăm analizați și dispuneți.

 • I DIRECR,  ING. VIORICA MARCU

MV/TC

Ex.2

Ds.2


600204 ROMANIA

J 04 143-1993 R2814633

tel /fax 0234/544939


Pr.nr. 74/ 2007

Denumirea investiției: MODERNIZARE PARC AUTO * SERVICE

Amplasamentul: Str. CONSTANTEI nr.2. Municipiul BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

e-mail.arhadrianasandulescu@yahoo.com


MEMORIU GENERAL

CAPITOLUL I - DATE GENERALE

 • 1.1. Denumirea investiției:

- MODERNIZARE PARC AUTO - SERVICE

 • 2.1. Beneficiar:

 • -  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

 • 3.1. Amplasamentul:

 • -  Strada CONSTANTE! nr. 2. Municipiul BACAU, Județul BACAU

 • 4.1. Proiectant general:

 • -  S.C. SAMIMPEX SRL BACAU

 • 5.1. Faza de proiectare:

 • -  PAC + PTh

 • 6.1. Capacitatea:

Corp A - Punct Control - Ac - 398,09 mp.

Corp T - Hala Auto-Ac - 1001,12 mp.

Corp D - Centrala Termica - Ac = 558,39 mp.

Corp L - Hala Șopron - Ac ~ 642,52 mp.

Corp 1 - Copertina Utilaje - Ac = 540,0 mp.

Corp 2 - Copertina Parcare - Ac = 252,0 mp.

Corp 3 - Statie semitransportabila de distribuție carburanți - Ac - 20,0 mp.

Corp 4 - Rampa auto - Ac = 48,0 mp.

Corp 5 - Copertina depozit material antiderapant - Ac = 240,0 mp.__

 • -   împrejmuire - L gard = 715,73 ml

 • 7.1. Valoarea investiției:

 • - Conform Deviz general

CAPITOLUL II - DATE TEHNICE ALE INVESTIEI

In baza comenzii beneficiarului, S.C. SAMIMPEX SRL Bacau, in calitate de proiectant general, elaborează proiectul pentru MODERNIZARE PARC AUTO - SERVICE, in faza PAC+PTh si DE.

Amplasamentul se gaseste in Municipiul BACAU, pe Strada Constantei nr. 2 pe un teren aflat in proprietatea beneficiarului, ocupând o suprafața plana si orizontala, avand stabilitatea generala si locala asigurata este ferit de pericolul inundațiilor.

II. 2.1. Prezentarea obiectivului din punct de vedere constructiv, si funcțional

SITUAȚIA EXISTENTA

CORP A - punct control are regim de înălțime parter cu o frma ordonata in plan si doua zone distinte din punct de vedere structural. Dimensiunile geometrice sunt:

 • - Lugimea L = 39,33 m

 • - Latimea I = 11,17 m

 • - Inaltimea la streasina h - 3,00 m

 • - Inaltimea la coama H = 5,60 m.

Zona dinspre intrarea in incinta proprietății are dimensiunile in plan de 10,27x11,17 m si are pereți din zidărie de cărămidă simpla dispusi pe doua direcții perpendiculare, asigurați antiseismic cu centuri din beton armat. Planseul este din beton armat.

Zona din plan posterior are dimensiunile 29,01x11,17 m si pereți din zidărie simpla cu planseu din grinzi de lemn blatuit cu sipci si scândura. Intre cele doua zone este un rost de 5cm. Acoperișul este unitar peste cele doua zone de tip șarpanta din lemn si invelitoare din țigla.

Fundațiile sunt continue sub zidurile de rezistenta cu bioc din beton simplu, lățimi de aproximativ 35-40cm si la o adâncime de 70-80cm de la CTN.

CORPT - hala auto

Clădirea are regim de înălțime parter si parțial subsol si este alcatuita dintr-o nava centrala si doua evazari laterale, dispuse in lungul clădirii. Caracteristicile geometirce ale clădirii sunt:

 • - Lungimea L = 40,80m;

 • - Latimea I - 27,50m;

 • - Inaltimea navei centrale h = + 8,00m;

 • - Inaltimea evazariior H = + 3,70m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • a) Nava centrala - este prevăzută cu pod rulant cu sarcina de 5,01

 • - cadre din beton armat dispuse după doua direcții perpendiculare;

 • - elemente de acoperiș de tip cheson din beton armat prefabricat;

 • - închideri exterioare cu zidărie de cărămidă;

 • - compartimentări interioare cu zidărie din BCA;

 • - acoperiș de tip șarpanta;

 • - invelitoare bituminoasa;

 • - fundațiile sunt izolate de tip bloc si cuzinet din beton armat sub stâlpi si continue perirnetral sub ziduri, iar in zona subsolului este cutie rigida din beton armat.

 • b) nave laterale:

 • - pereți de zidărie din cărămidă simpla, dispusi pe doua direcții perpendiculare, asigurați antiseismic cu centuri din beton armat;

 • - planseu din betin armat prefabricat;

 • - acopers tip terasa cu invelitoare bituminoasa;

 • - fundații continue sub zidurile de rezistenta cu bloc de beton simplu.

CORP D - centrala termica si depozit are regim de inaltime parter si următoarele caracteristici geometrice:

 • -  - Lungimea L = 29,80 m;

 • - Latimea I -■ 18,30 m;

 • - inaltimea totala H ~ 4,25 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • -   pereți de zidărie din cărămidă simpla, dispusi pe doua direcții perpendiculare, asigurați antiseismic cu centuri

din beton armat;

 • - structura combinata cu stâlpi si grinzi din beton armat, pe direcția transversala

 • - planseul din beton armat prefabricat tip cheson;

 • - acoperiș tip terasa cu invelitoare bituminoasa;

 • - fundații continue sub zidurile de rezistenta cu bloc simplu si elevație din beton armat.

SITUAȚIA PROPUSA

Beneficarul dorește modernizare corpurilor A, D, T, L, care are nevoie de următoarele intervenții.

CORP A - PUNCT CONTROL: Tronsonul din zona principala are asigurat gradul de rezistenta la acțiuni seismice, fiind necesare lucrări de reabilitare funcționala si refacerea șarpantei. Tronsonul din zona posterioara prezintă fracțiuni si dislocări ai pereților structurali, avand in vedere ca lipsesc din alcătuirea structurala stalpisorii si buiandrugii din beton armat, planseu prezintă degradări datorita infiltrării apeior pluviale. Datorita acestora corpul se va demola pentru realizarea unei copertine pentru utilaje.

Partea ce ramine se va amenaja cu funcțiunea de seviciu permanenta cu Ac - 114,72 mp, portar si un punct comercial cu zone de acces si grupuri sanitare.

Refunctionalizarea necesita lucrări de reparații la tencuieli, zugrăveli la pereți si tavan, inlocuirea tamplariei, reparații la pardoseli, refacerea șarpantei si a invelitorii cat si inlocuirea tuturor instalațiilor interioare si prezintă următoarele particularitati:

 • -   Fundațiile sunt continue sub zidurile de rezistenta cu bloc din beton simplu, lățimi de aproximativ 35-40cm si la o adâncime de 70-80cm de la CTN

 • -   structura de rezistenta este din zidărie portanta de cărămidă cu grosimea de 30 cm., iar ia interior zidărie de 30cm;

 • -   planseu peste parter este din beton armat monolit. Marca betonului folosit C12/15;

 • -   acoperiș tip șarpanta din lemn ecarisat cu invelitoare tabla profilata.

Finisaje exterioare

 • -   invelitoare tabia profilata - culoare maro

 • -   jgheaburi si burlane din tabla prevopsita - culoare alb

 • -   tencuieli speciale - culoare alb

 • -  tamplarie din lemn maron - cu geam termopan

 • -   pazie lemn baituit - mahon

 • -   trotuar din dale de beton

Finisaje interioare

 • -   la pereți - zugrăveli var lavabil

 • -   pardoseli - rășini epoxidice

Din punct de vedere funcțional, in cadrul obiectivului se vor amenaja următoarele spatii:

PARTER-Ac 114,72 mp.

Serviciul Permanenta


S = 22,89 mp.


Hol

Portar

WC

Punct Comercial

S = 8,41 mp.

S ~ 7,08 mp.

S = 5,06 mp.

S = 22,58mp


- Hol

S = 4,92 mp

- Hol

S ~ 3,31 mp.

- Vestiar

S = 3,35 mp.

- WC personal

S = 4,64 mp.

CORP T - HALA AUTO: Are un regim de înălțime parter si parțial subsol si necesita lucrări de reparații la tencuieli interioare si exterioare, zugrăveli la pereți si tavane, reparații la pardoseli, reparații la tamplaria de lemn si metalica, înlocuirea invelitorii cat si refacerea tuturor instalațiilor interioare.

Finisaje exterioare

 • -   invelitoare membrana termosudabila

 • -   zugrăveli cu var lavabil - culoare alb

 • -   tamplarie din lemn si metalica - cu geam termopan

  pazie lemn baituit - mahon trotuar din dale de beton

  Finisaje interioare

  -

  la pereți - zugrăveli var lavabil

  pardoseli - rășini epoxidice

  Din punct de vedere funcțional, in cadrul obiectivului se vor amenaja următoarele spatii

  PARTER-Ac

  = Ac = 1001,12 mp.

  Hala Reparații Auto

  S - 528,20 mp.

  Magazie

  S = 20,76 mp.

  Magazie

  S = 20,40 mp.

  Atelier Tamplarie

  S ~ 28,50 mp.

  Atelier Mecanic

  S = 28,44 mp.

  Atelier Mecanic

  S ~ 28,80 mp.

  Atelier Mecanic

  S = 46,50 mp.

  Depozit

  S = 25,20 mp.

  Atelier sudura

  S = 28,80 mp

  Compartiment dezapezire

  S = 20,88 mp.

  Atelier elecric

  S ~ 18,60 mp.

  Atelier elecric

  S = 19,80 mp.

  Protecția muncii

  S = 19,0 mp.

  Sef Serviciu

  S = 19,68 mp.

  Birou

  S = 19,50 mp.

  Birou

  S = 11,54 mp.

  WC

  S = 7,72 mp.

  Birou

  S = 19,50 mp.

  Vestiar Barbati

  S - 18,90 mp.

  WC

  S - 19,26 mp.

Vestiar Femei

WC


S = 17.56 mp.

S - 7,63 mp.

CORP D - CENTRALA TERMICA: Are un regim de inaltime parter si necesita executarea următoarelor lucrări: dezafectare fundațiilor vechilor cazane, asanarea reziduurilor acumulate in basa existenta, refacerea totala a pardoselii, tencuieli, zugrăveli interioare si exterioare, vopsitorii, refacerea invelitorii cat si refacerea tuturor instalațiilor interioare.

Finisaje exterioare

 • -   invelitoare membrana termosudabila

 • -   zugrăveli cu var lavabi! - culoare alb

 • -   tamplarie din lemn si metalica - cu geam termopan

 • -   pazie lemn hăituit - mahon

 • -   trotuar din dale de beton

Finisaje interioare

 • -   la pereți - zugrăveli var iavabil

 • -   pardoseli - rășini epoxidice

Din punct de vedere funcțional, in cadru! obiectivului se vor amenaja următoarele spatii: PARTER -

Centrala termica

Depozit ALA

Sala protecția muncii

Birou

Birou

Hol

Hol

WC

WC

Depozit

Birou

Birou controlori

Vestiar Barbati

Grup sanitar barbati

Vestiar Femei

Grup sanitar femei

Vestiar

Dus

WC

Ac = 538,39 mp.

S = 50,34 mp.

S = 140,78 mp.

S = 43,48 mp.

S = 22,67 mp.

S = 19,57 mp.

S = 26,90 mp.

S - 23,36 mp.

S = 4,11 mp.

S = 4,11 mp.

S = 6,09 mp.

S = 9,36 mp.

S = 31,78 mp.

S = 22,62 mp.

S = 20,73 mp.

S = 18,21 mp.

S = 19,35 mp.

S = 5,08 mp.

S = 2.17 mp.

3 = 2,54 mp.


CORP L - HALA ȘOPRON: Are regim de inaltime parter si necesita lucrări de curățire si tratare anticoroziva a pârtilor metalice, reparații sau înlocuirea tamplariei metalice, inlocuirea invelitorii, reparații la pardoseli si

refacerea integrala a instalație electrice.

Totodată beneficiarul dorește si amplasarea de noi clădiri necesare pentru o buna desfășurare a activitatii de protejare a utilajelor si a mașinilor din dotare. Astfel se propun următoarele construcții noi:

CORP 1 - COPERTINA UTILAJE are regim de inaltime parter cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L =45,00 m;

 • - Lățime I = 12,00 m;

 • - Inaltime la streasina h = 5,70m;

 • - Inaltime la coama H = 6,95 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • - stâlpi din profile laminate la cald 0245x10;

 • - ferme trapezoidale din profile laminate;

 • - pane din profile laminate îndoite la rece;

 • - închideri exterioare cu tabla cutata prevopsita pe fațada posterioare si laterale;

 • - invelitoare din tabla cutata prevopsita:

 • - fundațiile sunt izolate pentru stilpi cu bloc si cuzinet din beton armat, in care s-au ancorat stâlpii metalici, cat si continue perimetral sub forma de grinzi de fundare.

CORP 5 - COPERTINA MATERIAL ANTIDERAPANT are regim de inaltime parter cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L = 20,00 m;

 • - Lățime I = 12,00 m;

 • - Inaltime la streasina h = 5,70m;

 • - Inaltime la coama H = 6,95 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • - stâlpi din profile laminate la cald 0245x10;

 • - ferme trapezoidale din profile laminate;

 • - pane din profile laminate îndoite la rece;

 • - închideri exterioare cu tabla cutata prevopsita si zidărie de cărămidă pe fațada posterioara si laterale:

 • - invelitoare din tabla cutata prevopsita;

 • - fundațiile sunt izolate pentru stilpi cu bloc si cuzinet din beton armat, in care s-au ancorat stâlpii metalici, cat si continue perimetral sub forma de grinzi de fundare.

CORP 2 - COPERTINA PARCARE are regim de inaltime parter pentru 12 locuri de parcare cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L = 42,00 m;

 • - Lățime I = 6,00 m;

 • - Inaltime la streasina h = 5,70m;

 • - Inaltime ia coama H = 6,95 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • - stâlpi din profile laminate la cald 2UI 200 x 80 x 4;

 • - grinzi din profile laminate 2UI200 x 80 x 4;

 • - pane din profile laminate indoite la rece;

 • - invelitoare din tabla cutata prevopsita;

 • - fundațiile sunt izolate pentru stilpi cu bloc si cuzinet din beton armat, in care s-au ancorat stâlpii metalici, cat si continue perimetral sub forma de grinzi de fundare.

CORP 3 - STATIE DISTRIBUȚIE CARBURANT! are regim de inaltime parter si este semi transportabila SM12 cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L =8,00 m;

 • - Lățime I = 2.50 m;

 • - înălțime I H - 2.45 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • - profile laminate la cald•

 • - închideri exterioare cu panouri tip OLTPAN;

 • - rezervor cilindric cu capacitate de 12000 litri.

Proprietatea va fi inchisa pe conturul Cârtii Funciare, pe o lungime de 71573 ml., cu gard din plasa sudata montate pe profile de tip cornier si stâlpi din țeava metalica, cat si un soclu realizat din borduri din recuperări. Stâlpi au axele de 1,66m si o inaltime de 1,80m, iar la intrare are o poarta dubla de 3,5m si o poarta de 0,90m realizate din panouri de tabla cutata.

Studiu geotehnic

 • -   Seismic, amplasamentul se gaseste in zona cu gradul VII! (opt) de seismicitate -conf.SR.11.100/1-93, iar conform Normativ P100-92 si normelor Indicativ NP-055-01 aprobate de MLPTL, zona de calcul este zona “C”; conform Normativ P100 — 2006 valoarea accelerației terenului este ag = 0,28 g, iar perioada de colt Tc -07 sec.

Din punct de vedere climateric zona municipiului Bacau se inscrie intr-un climat continental moderat, caracterizat prin temperaturi medii anuale de + 9 C si vânturi spre preponderent dinspre N si NV.

 • 2.2. MODUL DE ASIGURARE CALITATIVĂ SI CANTITATIVA A UTILITĂȚILOR

Pentru realizarea scopului propus, clădirea va fi dotata după cum urmeaza:

 • -   instalații sanitare interioare, Alimentare cu apa si rețele incinta cat si canalizare menajera si pluviala exterioara

 • -   instalații electrice interioare de iluminat si prize, instalații electrice de forța, instalații de protecție si PSI. instalații electrice pentru iluminat de siguranța si evacuare

 • -   instalații de incalzire

 • -   istalatii de utilizare gaze si extindere rețea de gaze naturale cat si branșament

Instalații sanitare aferente obiectivului cuprind următoarele:

 • 1. - Alimentarea cu apă + rețele incintă;

 • 2. - Canalizarea menajera si pluviala exterioară;

 • 3. - Instalații sanitare interioare.

 • 1. Alimentarea cu apă + rețele incintă

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, aceasta necesită alimentarea cu apă rece.

în cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer, pentru nevoile igienico-sanitare și gospodărești si pentru prepararea apei calde menajere.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branșament din polietilena de inalta densitate, PE-HD 0 110 x 6,6 mm, cuplat la racordul existent de la UM 01983.

Măsurarea consumului de apă se realizează la consumator prin intermediul unui apometru Dn 50 mm, montat într-un cămin de apometru, existent la limita incintei.

Căminul de apometru este de tipul circular, din beton armat, echipat cu ramă cu capac din fontă, necarosabil.

La execuția lucrărilor exterioare de alimentare cu apă se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii și PSI, conform normelor și normativelor în vigoare.

 • 2. Canalizarea menajera si pluviala exterioară

Apele uzate menajere produse cat si a apelor meteorice se vor colecta printr-o rețea din PVC-KG & 200 mm.

La execuția lucrărilor exterioare de canalizare se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii, conform normativelor în vigoare.

 • 3. Instalații sanitare interioare

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apă rece si calda, respectiv grupuri sanitare, bucătărie, dotate cu obiecte sanitare specifice, respectiv: lavoare, vas WC, spălătoare , etc.

în acest scop, obiectivul este prevăzut cu instalații sanitare interioare, alcătuite din instalații de apă rece si calda, pentru consumul menajer și pentru igienizare.

înstalațiile interioare de apă rece si calda pentru consumul menajer se vor realiza cu conducte din tuburi PE, montate mascat în ghena de instalații sau aparent.

Susținerea conductelor instalațiilor de apă rece și caldă se va realiza cu elemente de construcție: brățări, console etc.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și de la bucătărie se va realiza în exteriorul clădirii, prin instalația interioară de canalizare menajeră.

Instalația interioară de canalizare menajeră se va realiza din tuburi de polipropilena ignifuga, pozate mascat sau aparent în ghene de instalații sanitare, fixate de elementele de rezistență ale clădirii cu console, brățări, etc.

Instalațiile interioare de apă rece,apă caldă și canalizarea menajeră vor fi supuse la probele de verificare conform normativului 1-9/1994.

La execuția lucrărilor de instalații sanitare interioare se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii și PSI, conform normelor și normativelor în vigoare.

Instalațiile electrice propuse asigura necesarul de energie electrica pentru iluminat si prize pentru care s-a adoptat sistemul general uniform distribuit, realizat cu lămpi de 400W, lămpi fluorescente de 20 sau 40W si lămpi cu incadescenta de 60W. Istalatia de iluminat se face cu cablu CYY 3x1,5 mmp montate aparent cat si cu conductor Fy 1,5 mmp montat in tubIPEY 16 îngropat in tencuiala.

Instalațiile electrice de forța constau in tablou de distribuție de joasa tensiune din postul de transformare (TD-PT) cu o putere de 300 KW.

Distribuția energiei electrice se face de la tabloul ostului de trasformare care deservește diferitele obiective ale incintei.

Instalațiile de incalzire : Agentul termic pentru incalzire este preparat in cazane de pardoseala care va deservii clădirea iri care este amenajata centrala termica si clădirea cu destinația de Hala reparații auto si o centrala termica prorie cu un cazan mural pentru clădirea cu destinația de Serviciu permanenta. Se va utiliza combustibil gaze naturale. Corpurile de incalzire statice sunt radiatoare din otel cu inaltimea si lățimi diferite in funcție de parapetii ferestrelor si necesarul termic al fiecărei încăperi. Instalațiile termomecanice din CI funcționează cu apa calda, iar sursa de incalzire este proprie constituita din doua cazane ce funcționează cu combustibil gazos. Racordul instalației pentru Hala auto se va realiza cu conducte preizolate, montate ingropat.

Alimentarea cu gaze naturale; impune extinderea rețelei de gaze naturale redusa din conducta de gaze existenta din OL, cu o conducta gaze naturale redusa presiune PE HD 100-De 63 x 5,7mm care va asigura debitul si presiunea necesara in fuctionare a tuturor receptorilor de gaze.

CAPITOLUL IV-AVIZE SI ACORDURI

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr.32/1993 si ale celorlalte acte normative referitoare la promovarea obiectivlor de investiții, atacarea, realizarea lucrărilor si finalizarea acestora, sunt condiționate de obținerea avizelor si acordurilor specifice.

Sarcina obținerii avizelor si acordurilor specifice revine beneficiarului si se realizează pe baza

// documentațiilor si elementelor specifice oferite de către proiectant.

CAPITOLUL V-ÎNCADRAREA DOCUMENTAȚIEI IN LEGISLAȚIA GENERALA DE PROIECTARE Si REALIZARE A INVESTIȚIEI

Prezenta documentație a fost întocmită in conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • ■   Legea 50/1991 - cu privire la modalitatea de avizare si autorizare;

 • ■   Legea 18/1990 - fondul funciar;

 • ■   Legea 10/1995 - calitatea in construcții;

 • ■   Protecția mediului Legea 265/2006, legea 27/2007;

 • ■   Normativ NP112/2004 - privind proiectarea si executarea lucrărilor de fundații directe la construcții;

• Normativ P118/1999 - P.S.I. si Legea nr. 307/2006;

 • ■  Normativ P100/1-2006;

 • ■   Normativ T81722.06.1994 - mediul de viata si norme de igiena si protecție:

 • ■   Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.

CAPITOLUL VI-DISPOZIȚII FINALE

Modificările datelor si conținutul documentației, nu poate fi făcut decât cu acordul expres al proiectantului general.

Proiectul are caracter de unicat si nu poate fi multiplicat sau instrainat fara acordul proiectantului general.

întocmit


Th.pr.arh.L.Nitoiu


Sef proiect

arh. A.SandulescuBACAU, str Lucretiu Patrascanu 2

SR EN ISO 9001:2001


600204 ROMANIA

j 04 143-1993 R281/633

tel /fax 0234/544939

e-mail.arhadrianasandulescu@yahoo.com

Pr.nr. 74/ 2007

Denumirea investiției: MODERNIZARE PARC AUTO - SERVICE

Amplasamentul: Str. CONSTANTEI nr.2. Municipiul BACAU, Județul BACAU BENEFICIAR. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

MEMORIU DE ARHITECTURA

CAPITOLUL I - DATE GENERALE

 • 1.2. Denumirea investiției:

- MODERNIZARE PARC AUTO - SERVICE

 • 2.1. Beneficiar:

 • -  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

3 1. Amplasamentul:

 • -  Strada CONSTANTEI nr. 2, Municipiul BACAU, Județul BACAU

 • 4.1. Proiectant generai:

 • -  S.C.SAM/MPEX SRL BACAU

 • 5.1. Faza de proiectare:

 • -  PAC + PTh

 • 6.1. Capacitatea:

  • -   Corp A • Punct Control - Ac = 398,09 mp.

  • -  Corp T- Hala Auto -Ac = 1001,12 mp.

  • -   Corp D - Centrala Termica - Ac = 558,39 mp.

  • -   Corp L - Hala Șopron - Ac = 642,52 mp.

  • -   Corp 1 - Copertina Utilaje - Ac = 540,0 mp.

  • -   Corp 2 - Copertina Parcare - Ac - 252,0 mp.

  • -   Corp 3 - Statie semitransportabila de distribuție carburanți - Ac = 20,0 mp.

  • -  Corp 4 - Rampa auto - Ac = 48,0 mp.

  • -   Corp 5 - Copertina depozit material antiderapant - Ac = 240,0 mp.

  • -   împrejmuire - L gard = 715,73 ml


 • 7.1. Valoarea investiției:

- Conform Deviz general

CAPITOLUL II - DATE TEHNICE ALE INVESTIEI

In baza comenzii beneficiarului, S.C. SA/W IMPEX SRL Bacau, in calitate de proiectant general, elaborează proiectul pentru MODERNIZARE PARC AUTO - SERVICE, in faza PAC+PTh si DE.

Amplasamentul se gaseste in Municipiul BACAU, pe Strada Constantei nr. 2 pe un teren aflat in proprietatea beneficiarului, ocupând o suprafața plana si orizontala, avand stabilitatea generala si locala asigurata este ferit de pericolul inundațiilor.

III. 2.1. Prezentarea obiectivului din punct de vedere constructiv, si funcțional

SITUAȚIA EXISTENTA

CORP A - punct control are regim de înălțime parter cu o frma ordonata in plan si doua zone distinte din punct de vedere structural. Dimensiunile geometrice sunt:

 • - Lugimea L = 39,33 m

 • - Latimea I = 11,17 m

 • - Inaltimea la streasina h - 3,00 m

 • - Inaltimea la coama H = 5,60 m.

Zona dinspre intrarea in incinta proprietății are dimensiunile in plan de 10,27x11,17 m si are pereți din zidărie de cărămidă simpla dispusi pe doua direcții perpendiculare, asigurați antiseismic cu centud din beton armat. Planseul este din beton armat.

Zona din plan posterior are dimensiunile 29,01x11,17 m si pereți din zidărie simpla cu planseu din grinzi de lemn blatuit cu sipci si scândura. Intre cele doua zone este un rost de 5crn. Acoperișul este unitar peste cele doua zone de tip șarpanta din lemn si invelitoare din țigla.

Fundațiile sunt continue sub zidurile de rezistenta cu bloc din beton simplu, lățimi de aproximativ 35-40cm si la o adâncime de 70-80cm de la CTN.

CORP T - hala auto

Clădirea are regim de inaltime parter si parțial subsol si este alcatuita dintr-o nava centrala si doua evazari laterale, dispuse in lungul clădirii. Caracteristicile geometirce ale clădirii sunt:

 • - Lungimea L ~ 40,80m;

 • - Latimea I = 27,50m;

 • - Inaltimea navei centrale h = + 8,00m;

 • - Inaltimea evazarilor H ~ + 3,70m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • a) Nava centrala - este prevăzută cu pod rulant cu sarcina de 5,01

 • - cadre din beton armat dispuse după doua direcții perpendiculare:

 • - elemente de acoperiș de tip cheson din beton armat prefabricat:

 • - închideri exterioare cu zidărie de cărămidă;

 • - compartimentări interioare cu zidărie din ECA:

 • - acoperiș de tip șarpanta;

 • - invelitoare bituminoasa;

 • - fundațiile sunt izolate de tip bloc si cuzinet din beton armat sub stâlpi si continue perimetral sub ziduri, iar in zona subsolului este cutie rigida din beton armat.

 • b) nave laterale:

 • - pereți de zidărie din cărămidă simpla, dispusi pe doua direcții perpendiculare, asigurați antiseismic cu centuri din beton armat;

 • - planseu din betin armat prefabricat;

 • - acopers tip terasa cu invelitoare bituminoasa;

 • - fundații continue sub zidurile de rezistenta cu bloc de beton simplu

CORP D - centrala termica si depozit are regim de inaltime parter si următoarele caracteristici geometrice:

 • -  - Lungimea L = 29,80 m:

 • - Latimea I - 18,30 m;

 • - inaltimea totala H = 4,25 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • -   pereți de zidărie din cărămidă simpla, dispusi pe doua direcții perpendiculare, asigurați antiseismic cu centuri din beton armat;

 • - structura combinata cu stâlpi si grinzi din beton armat, pe direcția transversala

 • - planseul din beton armat prefabricat tip cheson;

 • - acoperiș tip terasa cu invelitoare bituminoasa;

 • - fundații continue sub zidurile de rezistenta cu bloc simplu si elevație din beton armat.

SITUAȚIA PROPUSA

Beneficarul dorește modernizare corpurilor A, D, T, L, care are nevoie de următoarele intervenții.

CORP A - PUNCT CONTROL: Tronsonul din zona principala are asigurat gradul de rezistenta (a acțiuni seismice, fiind necesare lucrări de reabilitare funcționala si refacerea șarpantei. Tronsonul din zona posterioara prezintă fracțiuni si dislocări ai pereților structurali, avand in vedere ca lipsesc din alcătuirea structurala stalpisorii si buiandrugii din beton armat, planseu prezintă degradări datorita infiltrării apelor pluviale. Datorita acestora corpul se va demola pentru realizarea unei copertine pentru utilaje.

Partea ce ramine se va amenaja cu funcțiunea de seviciu permanenta cu Ac = 114,72 mp, portar si un punct comercial cu zone de acces si grupuri sanitare.

Refunctionalizarea necesita lucrări de reparații la tencuieli, zugrăveli la pereți si tavan, inlocuirea tamplariei, reparații la pardoseli, refacerea șarpantei si a invelitorii cat si inlocuirea tuturor instalațiilor interioare si prezintă următoarele particularitati:

 • -   Fundațiile sunt continue sub zidurile de rezistenta cu bloc din beton simplu, lățimi de aproximativ 35-40cm si la o adâncime de 70-80cm de la CTN

 • -   structura de rezistenta este din zidărie portanta de cărămidă cu grosimea de 30 cm... iar ia interior zidărie de 30cm;

 • -   planseu peste parter este din beton armat monolit. Marca betonului folosit C12/15;

 • -   acoperiș tip șarpanta din lemn ecarisat cu invelitoare tabla profilata.

Finisaje exterioare

 • -   invelitoare tabla profilata - culoare maro

 • -   jgheaburi si burlane din tabla orevopsita - culoare alb

 • -   tencuieli speciale - culoare alb

 • -   tamplarie din lemn maron - cu geam termopan

 • -   pazie lemn baituit - mahon

 • -   trotuar din dale de beton

Finisaje interioare

 • -   la pereți - zugrăveli var lavabil

 • -   pardoseli - rășini epoxidice

Din punct de vedere funcțional, in cadrul obiectivului se vor amenaja următoarele spatii: PARTER-Ac = 114,72 mp.

Serviciul Permanenta

Hol

Portar

WC

Punct Comercial

S = 22,89 mp.

S = 8,41 mp.

S = 7,08 mp.

S = 5,06 mp.

S = 22,58mp.

 • -   Hol                                S = 3,31

 • - / Vestiar                             S = 3,35

-/ WC personal                    S = 4,64

i

Ă | CORP T - HALA AUTO: Are un regim de inaltime parter si parțial subsol si necesita lucrări de reparații la ,yi tencuieli interioare si exterioare, zugrăveli la pereți si tavane, reparații la pardoseli, reparații la tamplaria de lemn si metalica, inlocuirea invelitorii cat si refacerea tuturor instalațiilor interioare.

Finisaje exterioare

 • -   invelitoare membrana termosudabila

 • -   zugrăveli cu var lavabil - culoare alb

 • -   tamplarie din lemn si metalica - cu geam termopan

 • -   pazie lemn baituit - mahon

 • -   trotuar din dale de beton

Finisaje interioare

 • -   la pereți - zugrăveli var lavabil

 • -   pardoseli - rășini epoxidice

Din punct de vedere funcțional, in cadrul obiectivului se vor amenaja următoarele spatii: PARTER - Ac = Ac = 1001,12 mp.

Hala Reparații Auto

S = 528,20 mp.

Magazie

S = 20,76 mp.

Magazie

S = 20,40 mp.

Atelier Tamplarie

S = 28,50 mp.

Atelier Mecanic

S - 28,44 mp.

Atelier Mecanic

S = 28,80 mp.

Atelier Mecanic

S = 46,50 mp.

Depozit

S - 25,20 mp.

Atelier sudura

S - 28,80 mp

Compartiment dezapezire

S = 20,88 mp.

Atelier elecric

S = 18,60 mp.

Atelier elecric

S = 19,80 mp.

Protecția muncii

S - 19,0 mp.

Sef Serviciu

S = 19,68 mp.

Birou

S = 19,50 mp.

Birou

S = 11,54 mp.

WC

S = 7,72 mp.

Birou

S = 19,50 mp.

Vestiar Barbati

S = 18.90 mp.

WC

S = 19,26 mp.

 • -   Vestiar Femei                     S - 17,56 mp.

 • -  ,WC                            3 = 7,63 mp.

V CORP D - CENTRALA TERMICA: Are un regim de înălțime parter si necesita executarea următoarelor lucrări: dezafectare fundațiilor vechilor cazane, asanarea reziduurilor acumulate in basa existenta, refacerea totala a pardoselii, tencuieli, zugrăveli interioare si exterioare, vopsitorii, refacerea invelitorii cat si refacerea tuturor instalațiilor interioare.

Finisaje exterioare

 • -   invelitoare membrana termosudabila

 • -   zugrăveli cu var lavabil - culoare alb

 • -   tamplarie din lemn si metalica - cu geam termopan

 • -   pazie lemn baituit - mahon

 • -   trotuar din dale de beton

Finisaje interioare

 • -   la pereți - zugrăveli var lavabil

 • -   pardoseli - rășini epoxidice

  Centrala termica

  Depozit ALA

  Sala protecția muncii

  Birou

  Birou

  Hol

  Hol

  WC

  WC

  Depozit

  Birou

  Birou controlori

  Vestiar Barbati

  Grup sanitar barbati

  Vestiar Femei

  Grup sanitar femei

  Vestiar

  Dus

  WC


Din punct de vedere funcțional, in cadrul obiectivului se vor amenaja următoarele spatii: PARTER - Ac = 538,39 mp.

S = 50,34 mp.

S = 140,78 mp.

S ~ 43,48 mp.

S = 22,67 mp.

S = 19,57 mp.

S = 26,90 mp.

S = 23,36 mp.

S ~ 4,11 mp.

S = 4,11 mp.

S = 6,09 mp.

S = 9,36 mp.

S = 31,78 mp.

S = 22,62 mp.

S = 20,73 mp.

3 = 18,21 mp.

S = 19,35 mp.

S = 5,08 mp.

S = 2,17 mp.

S = 2,54 mp.

CORP L - HALA ȘOPRON: Are regim de inaltime parter si necesita lucrări de curățire si tratare anticoroziva a pârtilor metalice, reparații sau înlocuirea tamplariei metalice. înlocuirea invelitorii, reparații la pardoseli si

refacerea integrate a instalație electrice.

Totodată beneficiarul dorește si amplasarea de noi clădiri necesare pentru o buna desfășurare a activitatii de protejare a utilajelor si a mașinilor din dotare. Astfel se propun următoarele construcții noi:

V CORP 1 - COPERTINA UTILAJE are regim de inaltime parter cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L -45,00 m;

 • - Lățime I = 12,00 m;

 • - Inaltime 1a streasina h - 5,70m;

• Inaltime 1a coama H = 6,95 m

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • - stâlpi din profile laminate la cald ©245x10:

 • - ferme trapezoidale din profile laminate;

 • - pane din profile laminate indoite 1a rece:

 • - inchideri exterioare cu tabla cutata prevopsita pe fațada posterioara si laterale;

 • - invelitoare din tabla cutata prevopsita;

 • - fundațiile sunt izolate pentru stilpi cu bloc si cuzinet din beton armat, in care s-au ancorat stâlpii metalici, cat si continue perimetral sub forma de grinzi de fundare.

V CORP 5 - COPERTINA MATERIAL ANTIDERAPANT are regim de inaltime parter cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L = 20,00 m;

 • - Lățime I = 12,00 m;

 • - Inaltime la streasina h - 5,70m;

 • - Inaltime 1a coama H = 6,95 m.

Alcătuirea structurate este următoarea:

 • - stâlpi din profile laminate 1a cald ©245x10;

 • - ferme trapezoidale din profile laminate:

 • - pane din profile laminate indoite la rece;

 • - inchideri exterioare cu tabla cutata prevopsita si zidărie de cărămidă pe fațada posterioara si laterale;

 • - invelitoare din tabla cutata prevopsita;

 • - fundațiile sunt izolate pentru stilpi cu bloc si cuzinet din beton armat, in care s-au ancorat stâlpii metalici, cat si continue perimetral sub forma de grinzi de fundare.

CORP 2 - COPERTINA PARCARE are regim de inaltime parter pentru 12 locuri de parcare cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L ~ 42,00 m;

 • - Lățime I = 6,00 m;

 • - Inaltime la streasina h = 5,70m;

 • - Inaltime la coama H = 6.95 m.

Alcătuirea structurate este următoarea:

 • - stâlpi din profile laminate la cald 2UI 200 x 80 x 4;

 • - grinzi din profile laminate 2UI 200 x 80 x 4;

 • - pane din profile laminate indoite te rece:

 • - invelitoare din tabla cutata prevopsita;

 • - fundațiile sunt izolate pentru stilpi cu bloc si cuzinet din beton armat, in care s-au ancorat stâlpii metalici, cat si continue perimetral sub forma de grinzi de fundare.

CORP 3 - STATIE DISTRIBUȚIE CARBURANT! are regim de inaltime parter si este semi transportabila SM12 cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L =8,00 m;

 • - Lățime ! ~ 2,50 m:

 • - înălțime IH = 2,45 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • - profile laminate ia cald;

 • - închideri exterioare cu panouri tip OLTPAN;

 • - rezervor cilindric cu capacitate de 12000 litri.

Proprietatea va fi inchisa pe conturul Cârtii Funciare, pe o lungime de 715,73 ml,, cu gard din plasa sudata montate pe profile de tip cornier si stâlpi din țeava metalica, cat si un soclu realizat din borduri din recuperări. Stâlpi au axele de 1,66m si o inaltime de 1,80m, iar la intrare are o poarta dubla de 3,5m si c poarta de 0,90m realizate din panouri de tabla cutata.

Studiu geotehnic

- Seismic, amplasamentul se gaseste in zona cu gradul VIII (opt) de seismicitate - conf.SR.11.100/1-93, iar conform Normativ P100-92 si normelor Indicativ NP-055-01 aprobate de MLPTL, zona de calcul este zona “C"; conform Normativ P100 - 2006 valoarea accelerației terenului este ag - 0,28 g, iar perioada de colt Tc -0,7 sec.

Din punct de vedere climateric zona municipiului Bacau se inscrie intr-un climat continental moderat, caracterizat prin temperaturi medii anuale de + 9 C si vânturi spre preponderent dinspre N si NV.

CAPITOLUL IV-AVIZE Si ACORDURI

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr.32/1993 si ale celorlalte acte normative referitoare la promovarea obiectivlor de investiții, atacarea, realizarea lucrărilor si finalizarea acestora, sunt condiționate de obținerea avizelor si acordurilor specifice.

Sarcina obținerii avizelor si acordurilor specifice revine beneficiarului si se realizează pe baza documentațiilor si elementelor specifice oferite de către proiectant.

CAPITOLUL V - ÎNCADRAREA DOCUMENTAȚIEI IN LEGISLAȚIA GENERALA DE PROIECTARE SI REALIZARE A INVESTIȚIEI

Prezenta documentație a fost intocmita in conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • ■   Legea 50/1991 - cu privire la modalitatea de avizare si autorizare;

 • ■   Legea 18/1990 - fondul funciar;

 • ■   Legea 10/1995 - calitatea in construcții;

 • ■   Protecția mediului Legea 265/2006, legea 27/2007;

 • ■   Normativ NP112/2004 - privind proiectarea si executarea lucrărilor de fundații directe la construcții;

 • ■   Normativ P118/1999-P.S.I. si Legea nr. 307/2006;

* Normativ P100/1-2006;

 • ■   Normativ T81/22.06.1994 - mediul de viata si norme de igiena si proiecție;

 • ■   Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca,

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII FINALE

Modificările datelor si conținutul documentației, nu poate fi făcut decât cu acordul expres al proiectantului

general.


Proiectul are caracter de unicat si nu poate fi multiplicat sau instrainat fara acordul proiectantului general.


întocmit

Th.pr.arh.LNitaiu


Sef proiect

arh. A.SandulescuIMPEXSRL


BACAU, str Lucretiu Patrascanu 2


SR EN 180 9001:2001


5500 ROMANIA

J 04143-1993; R2814633

tel/fax 0234/544939


Pr.nr. 74 / 2007

Denumirea investiției: MODERNIZARE PARC AUTO ■ SERVICE

Amplasamentul: STR. CONSTANTEI nr. 2, Municipiu BACAU, Județul BACAU Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA
 • 1. Motivul intocmirii documentației

La cererea benficiarului s-a întocmit prezenta documentație in faza PAC pentru "MODERNIZARE PARC AUTO - SERVICE".

 • 2. Descrierea lucrărilor existente

Amplasamentul se afla pe strada CONSTANTEI nr. 2, unde beneficiarul a preluat mai multe clădiri care au aparținut UNITĂȚILOR MILITARE din zona vest-nord a municipiului.

Beneficiarul dorește reabilitarea clădirilor care in prezent au alta destinație:

 • - Corp A - punct control;

 • - Corp T - hala auto;

 • - Corp D - centrala termica si depozit;

 • - Corp L - depozit șopron.

Totodată beneficiarul dorește sa mai realizeze diverse copertine, o rampa auto si o statie transportabila de distribuție carburanți cu doua compartimente cu o capacitate de 140001, cat si împrejmuire proprietate.

Caracteristicile clădirilor existente sunt următoarele:

CORP A - punct control are regim de inaltime parter cu o frma ordonata in plan si doua zone distinte din punct de vedere structural. Dimensiunile geometrice sunt:

 • - Lugimea L = 39,33 m

 • - Latimeal = 11,17 m

 • - Inaltimea la streasina h = 3,00 m

 • - Inaltimea la coama H = 5,60 m.

Zona dinspre intrarea in incinta proprietății are dimensiunile in plan de 10,27x11,17 m si are pereți din zidărie de cărămidă simpla dispusi pe doua direcții perpendiculare, asigurați antiseismic cu centuri din beton armat. Planseul este din beton armat.

Zona din plan posterior are dimensiunile 29,01x11,17 m si pereți din zidărie simpla cu planseu din grinzi de lemn blatuit cu sipci si scândura. Intre cele doua zone este un rost de 5cm. Acoperișul este unitar peste cele doua zone de tip șarpanta din lemn si invelitoare din țigla.

Fundațiile sunt continue sub zidurile de rezistenta cu bloc din beton simplu, lățimi de aproximativ 35 -40cm si la o adâncime de 70- 80 cm de la CTN.

CORP T ~ hala auto

Clădirea are regim de înălțime parter si parțial subsol si este alcatuita dintr-o nava centrala si doua evazari laterale, dispuse in lungul clădirii. Caracteristicile geometirce ale clădirii sunt:

 • - Lungimea L = 40,80m;

 • - Latimea I = 27,50m;

 • - Inaltimea navei centrale h = + 8,00m;

 • - Inaltimea evazarilor H = + 3,70m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • a) Nava centrala - este prevăzută cu pod rulant cu sarcina de 5,01

 • - cadre din beton armat dispuse după doua direcții perpendiculare;

 • - elemente de acoperiș de tip cheson din beton armat prefabricat;

 • - închideri exterioare cu zidărie de cărămidă;

 • - compartimentări interioare cu zidărie din BCA;

 • - acoperiș de tip șarpanta;

 • - invef itoare bituminoasa;

 • - fundațiile sunt izolate de tip bloc si cuzinet din beton armat sub stâlpi si continue perimetral sub ziduri, iar in zona subsolului este cutie rigida din beton armat.

 • b) nave laterale:

 • - pereți de zidărie din cărămidă simpla, dispusi pe doua direcții perpendiculare, asigurați antiseismic cu centuri din beton armat;

 • - planseu din betin armat prefabricat;

 • - acopers tip terasa cu invelitoare bituminoasa;

 • - fundații continue sub zidurile de rezistenta cu bloc de beton simplu.

CORP D - centrala termica si depozit are regim de înălțime parter si următoarele caracteristici geometrice:

 • - Lungimea L = 29,80 m;

 • - Latimea I = 18,30 m;

 • - inaltimea totala H = 4,25 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • - pereți de zidărie din cărămidă simpla, dispusi pe doua direcții perpendiculare, asigurați antiseismic cu centuri din beton armat;

 • - structura combinata cu stâlpi si grinzi din beton armat, pe direcția transversala

 • - planseul din beton armat prefabricat tip cheson;

 • - acoperiș tip terasa cu invelitoare bituminoasa;

 • - fundații continue sub zidurile de rezistenta cu bloc simplu si elevație din beton armat.

 • 3. Descrierea lucrărilor propuse

La analiza făcută in expertiza tehnica de către expert Ing. Grapa Constantin s-au constat următoarele aspecte la fiecare clădire după cum urmeaza:

CORP A - PUNCT CONTROL: Tronsonul din zona principala are asigurat gradul de rezistenta la acțiuni seismice, fiind necesare lucrări de reabilitare funcționala si refacerea șarpantei. Tronsonul din zona posterioara prezintă fracțiuni si dislocări ai pereților structirali, avand in vedere ca lipsesc din alcătuirea structurala stalpisorii si buiandrugii din beton armat, planseu prezintă degradări datorita infiltrării apelor pluviale. Datorita acestora corpul se va demola pentru realizarea unei copertine pentru utilaje.

Partea ce ramine se va amenaja cu funcțiunea de seviciu permanenta, portar si un punct comercial cu zone

de acces si grupuri sanitare.

CORP T - HALA AUTO: Structura este bine conformată incadrandu-se in tipicul clădirilor cu regim de funcționare semigreu si are asigurat gradul de protecție antiseismica.

Funcționalul clădirii va fi birouri, hala reparații auto, ateliere si magazii.

CORP D - CENTRALA TERMICA: Are o concepție structurala buna avand 2 zone ce au calitati diferite de degradare. Zona in care afunctionat centrala termica este deteriorata datorita intervenției la fostele utilaje, ce a necesitat demolarea unei porțiuni din zidul perimetral de vest. Restul spatiilor fiind mai bine conservate si nu necesita intervenții structurale. Clădirea va suporta intervenții la structura prin refacera zonei dezafectate cat si refacerea termo si hidroizolatiei pentru întregul acoperiș, refacerea pardoselilor.

Funcționalul acstei clădiri va fi de centrala termica, depozit ALA, sala protecția muncii, birouri, vestiare si grupuri sanitare pe sexe. Acest funcțional va fi realizat prin compartimentări ușoare de tip pereți din gips-carton pe profile zincate si termoizolate cu vata minerala, cat si realizarea de goluri pentru usi. Aceste goluri vor fi bordate prin bulbi de beton armat sau profile laminate montate cu conexpanduri.

CORP L - HALA ȘOPRON: Structural s-a evidențiat ca stâlpii din partea stanga a intrării principale sunt dezaxați spre interior cu dimensiuni diferite fata de exterior, degradare a fermelor metalice si a închiderilor exterioare. Deci clădirea trebuie sa se reabiliteze prin alinierea stâlpilor, îndepărtarea ruginei si tratarea corespunzătoare a suprafețelor metalice, înlocuirea invelitorii si a închiderilor exterioare cu tabla ondulata.

CORP 1 - COPERTINA UTILAJE are regim de înălțime parter cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L = 45,00 m;

 • - Lățime I = 12,00 m;

 • - înălțime la streasina h = 5,70 m;

 • - înălțime la coama H = 6,95 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • - stâlpi din profile laminate la cald 0 245x10;

 • - ferme trapezoidale din profile laminate;

 • - pane din profile laminate îndoite la rece;

 • - închideri exterioare cu tabla cutata prevopsita pe fațada posterioara si laterale;

 • - invelitoare din tabla cutata prevopsita;

 • - fundațiile sunt izolate pentru stilpi cu bloc si cuzinet din beton armat, in care s-au ancorat stâlpii metalici, cat si continue perimetral sub forma de grinzi de fundare.

CORP 5 - COPERTINA MATERIAL ANTIDERAPANT are regim de înălțime parter cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L = 20,00 m;

 • - Lățime I = 12,00 m;

 • - înălțime la streasina h = 5,70 m;

 • - înălțime la coama H = 6,95 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • - stâlpi din profile laminate la cald 0 245x10;

 • - ferme trapezoidale din profile laminate;

 • - pane din profile laminate indoite la rece;

 • - închideri exterioare cu tabla cutata prevopsita si zidărie de cărămidă pe fațada posterioara si laterale;

 • - invelitoare din tabla cutata prevopsita;

 • - fundațiile sunt izolate pentru stilpi cu bloc si cuzinet din beton armat, in care s-au ancorat stâlpii metalici, cat si continue perimetral sub forma de grinzi de fundare.

CORP 2 - COPERTINA PARCARE are regim de înălțime parter pentru 12 locuri de parcare cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L = 42,00 m;

 • - Lățime I = 6,00 m;

 • - înălțime la streasina h = 5,70 m;

 • - înălțime la coama H = 6,95 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • - stâlpi din profite laminate la cald 2UI200 x 80 x 4;

 • - grinzi din profile laminate 2UI200 x 80 x 4;

 • - pane din profile laminate indoite la rece;

 • - invelitoare din tabla cutata prevopsita;

 • - fundațiile sunt izolate pentru stilpi cu bloc si cuzinet din beton armat, in care s-au ancorat stâlpii metalici, cat si continue perimetral sub forma de grinzi de fundare.

CORP 3 - STATIE DISTRIBUȚIE CARBURANT! are regim de inaltime parter si este semi transportabila SM12 cu caracteristicile geometrice:

 • - lungime L =8,00 m;

 • - Lățime I = 2,50 m;

 • - Inaltime IH = 2,45 m.

Alcătuirea structurala este următoarea:

 • - profile laminate la cald;

 • - închideri exterioare cu panouri tip OLTPAN;

 • - rezervor cilindric cu capacitate de 12000 litri.

 • 4. încadrarea in zona de seism si categoria de importanta

Conform P100-1/2006 amplasamentul se incadreaza in zona de calcul caracterizata de parametrii ag = 0,28g si Tc = 0,7 sec. si grad sesmic VIII, iar conform H.G. 766/1997 aparține categoriei de importanta “C" si clasa de importanta a construcției este III, cat si categoria de importanta "D” si clasa de importanta IV. Conform normativ CR -1 -1 - 3 - 2005 Cod de proiectare - încărcări cu zapada, amplasamentul se afla in zona cu valoarea caracteristica la sol sok = 2,5KN/m2.

)             Gradul de rezistenta la foc a clădirilor este I si II.

 • 5. Obligațiile beneficiarului

Benefiarul are obligația de a verifica proiectul pentru cerința de calitate A1 printr-un verificator tehnic atestat.

Beneficiarul trebuie sa anunțe Inspecția de Stat in Construcții cu 30 de zile înainte de începerea lucrărilor de execuție.

 • 6. Normative, legislații si STAS-uri

La intocmirea documentației s-au utilizat următoarele normative si STAS-uri:

 • - Prescripțiile Legii 10/1995 - privind calitatea in construcții;

 • - Legea 453/2001 - pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor;

 • - Prescripțiile Normativului P100-1/2006 - privind asigurarea gradului de protecție antiseismica a clădirilor;

 • - STAS 10107/0 - 90 - privind alcătuirea si calculul elementelor din beton, beton armat si beton

precomprimat;

 • - STAS 10108/0 - 78 - privind alcătuirea si calculul elementelor din otel;

 • - NP112 - 04 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa; Lista mai sus menționată nu este limitativă.

 • 7, Recomandări

Se vor avea in vedere respectarea normelor specifice execuției si de protecție împotriva incendiilor, cat si de respectarea normelor de protecția muncii.

Se impune respectarea fazelor determinante la care vor fi convocat! obligatoriu proiectantul, Inspecția de Stat in Construcții, respectiv dirigintele de șantier.

Orice nerespectare si/sau modificare a detaliilor din prezentul proiect, fără acordul proiectantului scutesc pe acesta de orice responsabilitate.

Prezenta documentație este valabila pentru obținerea Autorizație de construire.

IMPEXSRL


BACAU, str Lucretiu Patrascanu 2


SREN ISO 9001:2001


5500 ROMANIA

J 04143-1993 R2814633

tel/fax0234/544939

email: office@samimpex.ro


Pr.nr. 74/2007

Denumirea investiției: MODERNIZARE PARC AUTO ■ SERVICE

Amplasamentul: Str. Constantei nr. 2, Mun. BACAU, Jud. BACAU

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIUL BACAU

PROGRAM PENTRU EȘALONAREA LUCRĂRILOR PE ȘANTIER

Nr. crt.

Lucrări ce se controlează, verifica sau recepționează calitativ pentru care trebuie documente

Document scris care se incheie:

P.V.L.A. P.V.R.C. P.V.ED.

Cine întocmește si semnează:

B - Beneficiar E - Executant P - Proiectant I.S.C.- Bacau

Numărul si data actului încheiat

Durata

0

1

2

3

4

5

ARHITECTURA

1

Trasarea si stabilirea cotei + 0,00 a clădirilor noi: Corp 1 - copertina utilaje, Corp 2 -copertina parcare, Corp 3 - Statie distribuție carburanți, Corp 4 - Rampa auto, Corp 5 -copertina material antiderapant

P.V.L.A,

B+E+P

(arh.)

6 luni

2.

înlocuirea invelitorii la acoperiș pentru corp A - punct control, Corp D - Centrala termica, Corp L - Hala șopron

P.V.L.A.

B+E+P

(arh.)

3 luni

3.

Refacere tamplarie din lemn la Corp D -Centrala termica, Corp L - Hala șopron, Corp A-Punct control

P.V.R.C.

B+E+P

(arh.)

2 luni

4.

Verificarea compartimentărilor Corp D -Centrala termica, Corp T - Hala auto si a închiderilor la Corp 1 - Copertina utilaje, Corp 5 - Copertina material antiderapant

P.V.R.C.

B+E+P

(arh.)

2 luni

5.

Execuție finisaje exterioare conform detaliilor

P.V.R.C.

B+E+P

.....Jarti.).

3 luni

6.

Verificare execuție elemente de finisaj-zugraveli, vopsitorii, placaje, pardoseli

P.V.R.C.

B+E+P

£arM.

5 luni

REZISTENTA

1.

Trasarea clădirilor noi: Corp 1 - copertina utilaje, Corp 2 - copertina parcare, Corp 3 -

P.V.L.A.

B+E+P frez.)

6 luni

Statie distribuție carburanți, Corp 4 - Rampa auto, Corp 5 - copertina material antiderapant

2.

Verificarea montării armaturilor in cuzineți si grinzi de fundare la clădirile noi: Corp 1 -copertina utilaje, Corp 2 - copertina parcare, Corp 3 - Statie distribuție carburanți, Corp 4 - Rampa auto, Corp 5 - copertina material antiderapant

RV.L.A.

P.V.R.C.

B+E+P+ISC

(rez)

1 saptamina

3.

Verificarea montării stâlpilor metalici la clădirile noi: Corp 1 - copertina utilaje, Corp 2 - copertina parcare, Corp 5 - copertina material antiderapant

P.V.R.C.

B+E+P+ISC (rez)

1 luna

4.

Verificarea montani elementelor de acoperiș - ferme metalice, grinzi, pane la clădirile noi: Corp 1 - copertina utilaje, Corp 2 - copertina parcare, Corp 5 - copertina material antiderapant

P.V.R.C.

B+E+P+ISC (rez)

1 luna

NSTALATII HIDRO-SANITARE

1.

Refacerea instalației hidro-sanitare in grupurile sanitare pentru corpul A - punct control, Corp D - Centrala termica, Corp T -Hala auto si corelarea cu celelalte instalații

P.V.

B+E

(inst., sanitare)

3 luni

2.

Executarea instalațiilor de apa si canalizare: -montarea distribuției

-montarea coloanelor

-montarea lagaturilor

-montarea obiectelor sanitare

P.V.L.A.

P.V.F.D.

B+E+P-HSC

(inst.. sanitare)

2 luni

3.

Probe si verificări conform normativ I9 si C56 la conductele de apa si canalizare, probe de presiune si etanșeitate conducte si obiecte sanitare

P.V.R.C.

P.V.L.A.

B+E+P+ISC

(inst.. sanitare)

1 săptămînă

4.

Recepția instalației hidro-sanitare pentru corp A - Punct control, Corp D - Centrala termica, Corp T - Hala auto

P.V.R.C.

B+E+P+ISC

(inst.. sanitare)

1 săptămînă

INSTALAȚII TERMICE

1.

Refacerea instalațiilor de încălzire in grupurile sanitare pentru corp D - Centrala termica, Corp T - Hala auto, corp A - Punct control

P.V.

B+E (inst. termice)

2 luni

2.

Proba la rece (presiune) a inst. de incalzire

P.V.

B+E +P (inst. termice)

1 săptămină

3.

Proba la cald (de etanșeitate) a inst. de incalzire

P.V.R.C.

B+E+P+ISC (inst. termice)

1 săptămină

4.

Proba de eficacitate

P.V.R.C.

B+E+P (inst. termice)

-

NSTALATII ELECTRICE

1.

Refacere circuite electrice, coloane, executare goluri tablouri electrice in grupurile sanitare pentru corp A - Punct control, Corp

P.V.

B+E

(inst. electrice)

2 luni

D - Centrala termica, Corp T - Hala auto

2.

Montare stâlpi exteriori de iluminat

P.V.

B+E

(inst. electrice)

1 săptămină

3.

Montare tablouri elecrice, tuburi, doze, țevi de protecție

P.V.L.A.

B+E+P+ISC (inst. electrice)

1 săptămină

4.

Montare conductori electrici, aparate, corpuri de iluminat, conductori de legare la pamant

P.V.R.C.

B+E

(inst. electrice)

1 săptămină

5.

Punerea in funcțiune si recepția lucrărilor pentru Corp A - punct control, Corp D -Centrala termica, Corp T - Hala auto, Corp 4 - Statie distribuție carburanți

P.V.R.C.

B+E+P+ISC

(inst. electrice)

2 săptămină

INSTALAȚII GAZE

1.

Refacerea instalațiilor de utilizare gaze in grupurile sanitare pentru corp D - Centrala termica, corp A - Punct control

P.V.

B+E (inst. gaze)

2 luni

2.

Montare cazane in Corp D - Centrala termica

P.V.L.A.

B+E+P (inst. gaze)

1 săptămină

3.

Montare detectoare de gaze, racorduri, robineti, țevi, fitinguri

P.V.L.A.

B+E+P (inst. gaze)

1 săptămină

4.

Proba de presiune a inst. de gaze

P.V.

B+E +P (inst. termice)

1 săptămină

Total = A'^luni


PROIECTANTI:

-Arhitectura: S.C. SAM IMPEX S.R.L - BACAU

•Rezistenta: S.C. SAM IMPEX S.R.L. - BACAU

•Instal. Hidro-sanitare: S.C. SAM IMPEX S.R.L. - BACAU

-Instal. electrice: S.C. SAM IMPEX S.R.L. - BACAU

-Instal. termice: S.C. KOT PROEX SRL - BACAU

■ Instal. Gaze: S.C. KOT PROEX SRL - BACAUBENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


EXECUTANT:


INSPECȚIA DE STAT IN CONSTRUCȚII:


ing.C -TIN LIVINT


ing. C-TIN COȚOFANA


,/ _p—

XXing. C-TIN COȚOFANA ...........................


MEMORIU TEHNIC

Instalații sanitare interioare

Prezenta documentație tratează, în faza "P.Th," lucrările de instalații interioare aferente obiectivului de investiție ” MODERNIZARE PARC AUTO", beneficiar fiind PRIMĂRIA BACAU.

Instalații sanitare aferente obiectivului cuprind următoarele:

 • 1. - Alimentarea cu apă + rețele incintă;

 • 2. - Canalizarea menajera si pluviala exterioară;

 • 3. - Instalații sanitare interioare.

 • 1. Alimentarea cu apă + rețele incintă

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, aceasta necesită alimentarea cu apă rece.

în cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer, pentru nevoile igienico-sanitare și gospodărești si pentru prepararea apei calde menajere.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branșament din polietilena de inalta densitate PE HD, PE 100 0 110 x 6,6 mm, cuplat la racordul de apa existent.

Rețelele de canalizare se vor poza sub adâncimea de îngheț (h = 0,95 m).

Măsurarea consumului de apă se realizează la consumator prin intermediul unui contor de apa rece Dn 50 mm, montat în cămin de apometru existent.

Căminul de apometru este de tipul circular, din beton armat, echipat cu ramă cu capac din fontă, necarosabil.

La execuția lucrărilor exterioare de alimentare cu apă se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii și PSI, conform normelor și normativelor în vigoare.

 • 2. Canalizarea menajera si pluviala exterioară

Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor menajere de Ia consumatorii obiectivului cât și a apelor meteorice, de pe acoperișul clădirii.

Apele uzate produse în cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare «lavoare si C.T din clădire.

Evacuarea apelor uzate menajere produse în cadrul obiectivului, se va realiza prin coloane din PVC 0110 mm.

Rețelele de canalizare se vor racorda la rețelele exterioare din incinta obiectivului.

Pe rețelele de canalizare din incintă se vor prevedea cămine de vizitare, conform STAS 2448/1982, circulare, din beton armat echipate cu capace și ramă din fontă carosabile.

La execuția lucrărilor exterioare de canalizare se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii, conform normativelor în vigoare,

 • 3.   Instalații sanitare interioare

V

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apă rece si calda, respectiv grupuri sanitare, dotate cu obiecte sanitare specifice, respectiv: lavoare, vase WC, cazi duș, pisoare etc.

în acest scop, obiectivul este prevăzut cu instalații sanitare interioare,alcătuite din instalații de apă rece si calda, pentru consumul menajer și peptru igienizare.

Instalațiile interioare de apă rece si calda pentru consumul menajer se vor realiza cu conducte din tuburi PEX AL, montate mascat sau aparent.

Susținerea conductelor instalațiilor de apă rece și caldă se va realiza cu elemente de construcție: brățări, console etc,

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și lavoare se va realiza în exteriorul clădirii, prin instalația interioară de canalizare menajeră.

Instalația interioară de canalizare menajeră se va realiza din tuburi de PVC, pozate mascat sau aparent, fixate de elementele de rezistență ale clădirii cu console, brățări, etc.

Instalațiile interioare de apă rece,apă caldă și canalizarea menajeră vor fi supuse la probele de verificare conform normativului 1-9/1994.

Grupurile sanitare se doteaza cu:

 • - lavoare din porțelan sanitar cu baterie stativă;

 • - vas closet din porțelan sanitar cu rezervor din polietilenă montat la semiînălțime, rama și capac din polipropilenă;

 • - pisoare

 • -  etajeră din porțelan sanitar;

 • - porthârtie;

 • - sifoane de pardoseală.

Instalații interioare de apă rece și caldă pentru consumul menajer se vor realiza cu conducte din tuburi PEX AL, montate mascat în ghene pentru instalații sau aparent.

Pe conductele de apă rece și caldă se vor monta robineți amplasați în locuri vizitabile și ușor accesibile, nu în locuri închise.

Evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș, se va realiza in spațiul verde aferent blocurilor.

La execuția lucrărilor de instalații sanitare interioare se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii și PSI, conform normelor și normativelor în vigoare.

 • 4.  MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

1

în execuție și exploatare se vor respecta normele de igienă și protecția muncii în construcții-montaj și în mod deosebit:

 • - Săpăturile se vor executa cu sprijiniri;

 • - Tranșeea se va semnaliza și ilumina pe timp de noapte;

 • - Lucrul pe timp de noapte se va ilumina corespunzător și cu tensiuni nepericuloase (max. 24V);

 • - Intrarea în căminele de vizitare se va face numai după o prealabilă aerisire de minim 15/45 min.

 • 5. MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

*

Dotarea obiectivului cu grupuri sanitare echipate cu obiecte sanitare performante nu modifică condițiile existente de mediu.

Apele de restituție sunt trimise in rețeaua de canalizare oraseneasca.

 • • Conductele de canalizare s-au prevăzut din PVC.

 • • Capacele căminelor de vizitare sunt etanșe.

 • • Pereții interiori la căminele de vizitare si bazinul de neutralizare sunt tratate cu mortare speciale ( tip MAXEAl, MAXREST) pentru etanșare,

Nu se produc nici un fel de exfiltratii in sol din sistemul de canalizare proiectat.

* 6.MĂSURI PSI

Pentru stingerea din exterior se vor folosi hidrantii de incendiu subterani existenti pe rețeaua de distribuție apa potabila.ln clădire, la spatiile comerciale se vor monta hidranti de incendiu interiori cu simultaneitate 1 (unu).

ÎNTOCMIT,

Ing. Popa Vlad

MEMORIU DE PREZENTARE

Instalații sanitare

' Prezenta documentație tratează, în'faza "PAC+P.Th." lucrările de instalații interioare aferente obiectivului de investiție "MODERNIZARE PARC AUTO", beneficiar fiind PRIMĂRIA BACAU.'

Amplasamentul investiției se află pe str. Constantei, nr.2 din municipiul Bacău, clădirile fiind preluate de Primăria Municipiului Bacau de la Unițatile Militare din zona de nord-vest a municipiului,

Instalații sanitare aferente obiectivului cuprind următoarele:

 • 1. - Alimentarea cu apă + rețele incintă;

 • 2. - Canalizarea menajera si pluviala exterioară;

 • 3. - Instalații sanitare interioare,

Situația existenta

In prezent obiectivul nu este racordat la rețeaua de alimentare cu apa potabila.In incinta obiectivului nu exista rețea de canalizare menajera,

SOLUȚII TEHNICE ADOPTATE PENTRU REALIZAREA CONDIȚIILOR $1 DATELOR DE TEMĂ

Tema de proiectare coroborată cu situația existentă la teren si „Breviarul de calcul" impune realizarea următoarelor lucrări:

- rețea inelara incinta pentru incendiu si consum curent, din PE-HD PE100 Dn 110 mm, care sa asigure pentru aceasta etapa in orice punct al actualei incinte debitul necesar si presiunea corespunzătoare conform STAS 1478/1990 la hidrantii supraterani (5buc.) proiectați implicit pentru consumatorii interiori (de la grupurile sanitare, centralele termice murale existente si cei doi hidrantii interiori);

Situația proiectata

 • 1. Alimentarea cu apă + rețele incintă

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, aceasta necesită alimentarea cu apă rece.

în cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer, pentru nevoile igienico-sanitare și gospodărești si pentru prepararea apei calde menajere.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va face prin intermediul unui branșament din polietilena de inalta densitate PE HD, 0110 x 6.6 mm, cuplat la racordul existent de la UM 01983.

Rețeaua proiectata in incinta va fi de tip inelar realizata din polietilena de inalta densitate PE HD 0 110 x 6.6 mm ce va asigura necesarul de debit pentru nevoi curente si incendiu

Rețelele de canalizare se vor poza sub adâncimea de îngheț (h = 0,95 m).

Măsurarea consumului de apă se realizează la consumator prin intermediul unui contor de apa rece Dn 5.0 mm, montat într-un cămin de apometru existent la limita de proprietate.

Căminul de apometru este de tipul circular, din beton armat, echipat cu ramă cu capac din fontă,carosabil. La execuția lucrărilor exterioare de alimentare cu apă se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii și PSI, conform normelor și normativelor în vigoare,

 • 2. Canalizarea menajera si pluviala exterioară

Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor menajere de la consumatorii obiectivului cât și a apelor meteorice, de pe acoperișul clădirii.

Apele uzate produse în cadrul obiectivului provin de la grupurile sanitare .lavoare si C.T din clădire.

Evacuarea apelor uzate menajere produse în cadrul obiectivului, se va realiza printr-o rețea din PVC-KG $200mm

Rețelele de canalizare se vor racorda la rețelele exterioare ale municipiului Bacau.

Pe rețelele de canalizare din incintă se vor prevedea cămine de vizitare,in număr de 21, conform STAS 2448/1982, circulare, din beton armat echipate cu capace și ramă din fontă, carosabile și necarosabile.

La execuția lucrărilor exterioare de canalizare se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii, conform normativelor în vigoare.

Apele pluviale din incinta vor fi colectate de gurile de scurgerefin număr de 8) proiectate.

Apele colectate din incinta statiei de distribuție de hidrocarburi vor ajunge in rețeaua de canalizare a orașului după trecerea prin separatorul dă uleiuri proiectat.

 • 3. Instalații sanitare interioare

I

îr. vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apă rece si calda, respectiv grupuri sanitare, dotate cu obiecte sanitare specifice, respectiv: lavoare, vas WC, pisoare, cazi dus.

în acest scop, obiectivul este prevăzut cu instalații sanitare interioare,alcătuite din instalații de apă rece si calda, pentru consumul menajer și pentru igienizare,

Instalațiile interioare de apă rece si calda pentru consumul menajer se vor realiza cu conducte din tuburi PE, montate mascat în ghena de instalații sau aparent.

Susținerea conductelor instalațiilor de apă rece și caldă se va realiza cu elemente de construcție: brățări, console etc,

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și lavoare se va realiza în exteriorul clădirii, prin instalația interioară de canalizare menajeră.

Instalația interioară de canalizare menajeră se va realiza din tuburi de polipropilena ignifuga, pozate mascat sau aparent în ghene de instalații sanitare, fixate de elementele de rezistență ale clădirii cu console, brățări, etc.

Instalațiile interioare de apă rece,apă caldă și canalizarea menajeră vor fi supuse la probele de verificare conform normativului 1-9/1994,

Grupurile sanitare se doteaza cu:

 • - lavoare din porțelan sanitar cu baterie stativă;

 • - vas closet din porțelan sanitar cu rezervor din polietilenă montat la semiînălțime, rama și capac din polipropilenă;

 • -  etajeră din porțelan sanitar;

 • - porthârtie;

 • - sifoane de pardoseală.

Instalații interioare de apă rece și caldă pentru consumul menajer se vor realiza cu conducte din tuburi PEX, montate mascat în ghene pentru instalații sau aparent,

Pe conductele de apă rece și caldă se vor monta robineți amplasați în locuri vizitabile și ușor accesibile, nu în locuri închise.

Evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș, se va realiza in spațiul verde aferent halei.

La execuția lucrărilor de instalații sanitare interioare se vor respecta cu strictețe măsurile specifice de protecția muncii și PSI, conform normelor și normativelor în vigoare.

 • 4. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

în execuție și exploatare se vor respecta normele de igienă și protecția muncii în construcții-montaj și în mod deosebit:

 • - Săpăturile se vor executa cu sprijiniri;

 • - Tranșeea se va semnaliza și ilumina pe timp de noapte;

 • - Lucrul pe timp de noapte se va ilumina corespunzător și cu tensiuni nepericuloase (max. 24V);

 • - Intrarea în căminele de vizitare se va face numai după o prealabilă aerisire de minim 15/45 min.

 • 5. MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Dotarea obiectivului cu C.T, si grupuri sanitare echipate cu obiecte sanitare performante nu modifică condițiile existente de mediu.

Apele de restituție sunt trimise in rețeaua de canalizare oraseneăsca,

 • • Conductele de canalizare s-au prevăzut din PVC-KG.

 • • Capacele căminelor de vizitare sunt etanșe.

 • • Pereții interiori la căminele de vizitare sunt tratati cu mortare speciale (tip MAXEAL, MAXREST ) pentru etanșare.

Nu se produc nici un fel de exfiltratii in sol din sistemul de canalizare proiectat.

 • 6. MĂSURI PSI

Pentru stingerea din exterior se vor fo'osi 5 hidrant! de incendiu exteriori.In hala, se vor monta 4 hidranti de incendiu interiori cu simultaneitate 1(unu).

 • -   Conform Normativ 1.9-1999 și P118-1999 si STAS 1478-90, tabelul 5 pentru stingerea din interior la hala de reparații auto avand V < 5.000 mc sunt necesari 2 hidranți de incendiu interiori cu debitul de calcul al instalației, Qih = 2,5 l/s, simultaneitate 1.

 • -   Conform aceluiași STAS 1478-90, tabelul 21, pentru clădiri cu gradul III de rezistenta la foc si volum clădire V = 0 2.000 mc pentru stingerea din exterior este necesar 1 hidrant de incendiu cu Qie = 5 l/s. Pe branșamentul proiectat se va monta un hidrant de incendiu D.N. 65 mm, amplasat conform plan de situație anexat.

 • -   Debitul și presiunea pentru incendiu exterior sunt asigurate din rețeaua de apă proiectata PE - HD 0110 mm.

 • 7. ÎNCADRAREA DOCUMENTAȚIEI ÎN LEGISLAȚIA GENERALĂ

DE PROIECTARE Șl REALIZARE A INVESTIȚIILOR

La elaborarea documentației au fost avute în vedere prescripțiile legislației generale și a legislației de proiectare care sunt în vigoare:

Legea 10/1995 ~ privind calitatea în construcții; Legea 114/1996 - legea locuinței; NP 016/1997 aprobat de M.L.P.A.T. cu ordinul nr. 71/N/27.03.1997 - normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe; Legea 50/1991 -privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; Legea 125/1996 - privind modificarea și completarea Legii 50/1991; Legea 137/1995 - privind protecția mediului, HGR 112/1993 - privind componența, organizarea și funcționarea consiliului de avizare lucrări publice de interes național și locuințe sociale; HGR 51/1992 republicată în 1996 - privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor; Ordin M.L.P.A.T. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzuute de Legea 50/1991; Ordin M.A.P.P.M. 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului înconjurător; HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; Ordin M.L.P.A.T. 77/N/1996 -privind aprobarea îndrumătorului privind aplicarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; HGR 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; HGR 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea și asigurarea calității în construcții; Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcției; regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenție în timp și postutilizare a construcțiilor; Ordonanța 60/2001 - privind achizițiile publice; HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001; Ordin MF 1013/873 - privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii; Ordin al MF și M.L.P.A.T. 1014/874 ț privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări; Legea 106/1996 - privid protecția civilă.

Standarde,normative,prescripții si materiale de referința ce guvernează execuția de ansamblu

 • •   Stas 4163-88 -Alimentari cu apa-Retele exterioare de distribuție.

 • •   Stas7335\3-86 -Izolarea cu bitum a conductelor din otel.

 • •  Stas 60G2\88 -Cămine pentru branșamente de apa.

 • •  Stas 2308X80 -Capace cu rama din fonta.

 • •  Stas 6054X77 -Adâncimi de inghet.

 • •   Stas404\2-87 -Țeava de construcții fara sudura

 • •   Stas 8805 -Fitinguri din otel pentru sudare.

 • •   Stas 6675X2-92 -Țevi din policlorura de vinii.

 • •   Stas 6872-81 -Fitinguri din policlorura de vinii.

 • •   I22 -Normativ privind proiectarea si executarea conductelor de apa si canalizare realizate din tuburi de beton precomprimat,beton armat,simplu si gresie antiacida.

 • •   C56 -Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente.

 • •   Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții 1993 cap. 33,ale Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

 • •   P 118 -Normativ de proiectare si execuție a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului.

 • •   Norme departamentale de prevenire si stingere a incendiilor.

CAP. 8. DISPOZIȚII FINALE

---—" - - --------- -----—

Modificările datelor si conținutului documentației nu pot fi făcute decât cu acordul expres al proiectantului general.

De asemenea,beneficiarul si coordonatorul principal de credite au obligativitatea de a păstră confidențialitatea datelor inscrise in docmentatie ,de a folosi documentația numai in scopul in care a fost întocmită si de a nu multiplica sau instraina, in parte sau in intregu! ei, aceasta documentație fara acordul expres al proiectantului general.

ÎNTOCMIT,

Ing. Popa VladBREVIAR DECALCUL DETERMINAREA CANTITĂȚILOR DE APĂ DE ALIMENTARE

 • 1. Necesarul de apă

Necesarul de apă se determină conform SR1343/1-95, STAS 1343/2-89 1343/3-86 și 1478-90, astfel:

N = Ng + Np + Ns + Nim + Ninc (mc/zi) t unde:

N - necesarul de apă;

• Ng - necesarul de apă pentru nevoi gospodărești

1

Ng =--------X Ui x n gi (mc/zi)          unde,

1000

Un =100 persoane - din cadrul birourilor* personalul calificat ce deservește atelierele;

ngti = 50 I/ persoană zi - necesarul specific de apă rece si calda pentru nevoi gospodărești determinat conform STAS 1478/1-1990, tabel 4;

n = 1 schimb/zi

5000 x 1

Ng =--------= 5 mc/zi.

1000

 • •  Np = 0 mc/zi - necesarul de apă pentru nevoi publice

 • •   Ns = 0 mc/zi - necesarul de apă pentru stropit străzile, udat grădinile și spațiile verzi;


Nim = 0 mc/zi - necesarul de apă pentru industria mică;

 • •  Ninc - necesarul de apă pentru combaterea incendiilor se determina cu relația:

 • •         Ninc = Nii + Nie, unde:

Nii = 2.5 l/s cu n=1 jeturi simultane,conform tabel 5 din STAS 1478-90, pentru o clădire industrialațde producție) si cu un volum mai mic de 5000 mc,timp de 10 min.

Nie =5 l/s conform tabel 21, Anexa E, STAS 1478-90, timp de 3 ore,

Nii = (2.5 x10)x60/1000 = 1.5 mc/zi.

Nie= (5x3x60x60): 1000 = 54 mc/zi.

Necesarul de apa devine:

N = 5 + 54 + 1.5 = 60,5 mc/zi = 2,52 mc/h = 0,70 l/s.

 • 2. Cerința de apă

Conform pct. 1 din breviar de calcul cerința de apă se va determina pentru necearul: N = 60,5 mc/zi

Qs = Ks x Kp x N             unde,

Qs - cerința de apă;

Ks = 1,1 - coeficient supraunitar pentru sursa de apă de suprafața,cu stație de tratare;

Kp = 1,1 - coeficient prin care se ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile în conductele de aducțiune și distibuție.

Qs = 1,1x 1,1 x 60,5 = 73,20 mc/zi = 3,02mc/h = 0,84 l/s

 • 3. Debite de calcul

 • a) Debitul zilnic mediu

Ks x Kp x N

Qs zi med =--------------- unde,

86400

Ks = 1,1 - coeficient supraunitar pentru sursa de apă subterană, fără stație de tratare;

Kp = 1,1 - coeficient prin care se ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile în conductele de aductiune și distibutie.

1,1x1,1x60,5

Qs zi med =----;-------------------x 1000 = 0.84 l/s = 3,02 mc/h

86400

=73,20 mc/zi

 • b) Debitul zilnic maxim.

Qs zi max = Kzi x Qs zi med           unde,

Kzi=1,2 - coeficient de neuniformitate a debitului zilnic, conform STAS 1343/1-1991, tabel 1.

Qs zi max=1,2 x 3,02 = 1,06 l/s = 3,84 mc/h = 92,16 mc/zi

 • c) Debitul orar maxim

Qs or max = Ko x Qs zi max           unde,

Ko = 2,8 - coeficient de neuniformitate orară a debitului orar, tabelul 2, funcție de numărul total de locuitori ai zonei in discuție.

Qs or max= 2,8 x 92,16 x 1/24 = 2,98 l/s = 10,75 mc/h = 257,47 mc/zi

Recapitulatie:

Qszimed. = 73.20 mc/zi = 3.02 mc/h = 0.84 l/s

Qszimax. = 92.16 mc/zi = 3.84 mc/h = 1.06 l/s Qsor.max.= 257.47 mc/zi = 10.75 mc/h = 2.98 l/s

Se va alege o conducta din PE-HD PE100 0110.

 • 4. Debitele de restitutie pentru etapa de dezvoltare

Qnzîmed. = 0,8 x 73,20 mc/zi = 58,56 mc/zi

Qnzi max. = 0,8 x 92,16 = 73,72 mc/zi

Qnorarmax." 0,8 x 10,75= 8,60 mc/h.

ÎNTOCMIT,

Ing.Popa Vlad • i S.C. SAM IMPEX S.R.L.

î BACAU       INSTALAȚII ELECTRICE                         1/8

I                MODERNIZARE, PARC AUTO

i                   Str. CONSTANTEI, Nr.2, BACAU

;                   Beneficiar: PRIMĂRIA MUN. BACAU

MEMORIU TEHNIC

INSTALAȚII ELECTRICE MODERNIZARE PARC AUTO Str. CONSTANTEI, Nr.2, BACAU Beneficiar: PRIMĂRIA MUN. BACAU

In cadru! proiectului au fost tratate in faza PTh - CS următoarele instalații electrice

 • 1.  Distribuția energiei electrice:

 • 2.  Instalații electrice de forța:

 • 3.  Instalații electrice interioare de iluminat si prize :

 • 4.  Instalații de protecție si PSI.

 • 5.  Instalații electrice pentru iluminat de siguranța si evacuare.

L Distribuția energiei electrice

Se face de la tabloul de distribuție al postului de transformare (TD-PT) amplasat conform planșei E14 in camera de joasa tensiune al postului de transformare.

Din tabloul de distribuție al postului de transformare (TD-PT) se alimentează:

 • 1 circuit pentru alimentarea rețelei electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare torsadate:

 • I circuit pentru alint.cu energie electrica a tabloului de distribuție centrala termica iTD! *

l circuit pentru alimentarea cu energie electrica a firidelor de branșament (FEE

Tabloul de distribuție centrala termica (TDI) este format dintr-o cutie metalica etanșa cu dimensiunile 1400x300x200)mm.

Tabloul de distribuție centrala termica (TD!) cu schema electrica monofazata prezentata in planșa E13 are o putere instalata Pi=47Kw si o putere maxim absorbita Pc-25Kw.

Din tabloul de distribuție centrala termica (TD I) se alimentează:

I circuit pentru alimentare tablou centrala termica (TCT);

I circuit pentru alimentare tablou distribuție protecția muncii (TDPM):

 • 1 circuit pentru alimentare tablou distribuție depozit ALA (TDDA):

 • 2 circuite de rezerva.

Tabloul centrala termica (TCT) este format dintr-o cutie metalica etanșa cu dimensiunile

(600x800x250)mm

Tabloul centrala termica (TCT) cu schema electrica monofilara prezentata in planșa E10 are o putere instalata Pi=19Kw si o putere maxim absorbita Pc=42Kw

Din tabloul centrala termica (TCT) se alimentează:

 • 2 circuite pentru iluminat spatii centrala termica:

I circuit pentru alimentare cazan nr. I;

I circuit pentru alimentare cazan nr.2;

I circuit pentru alimentare pompa PI - cazan nr. I:

I circuit pentru alimentare pompa P2 - cazan nr.2.

I circuit pentru alimentare pompa circulație - P3.

I circuit pentru alimentare pompa circulație - P4:

I circuit pentru alimentare hidrofor;

l circuit pentru alimentare priza trifazata centrala termica.

I circuit pentru alimentare prize monofazate centrala termica:

1 circuit pentru alimentare pompa circulație - P5:

I circuit pentru alimentare pompa circulație P6;

I circuit pentru alimentare pompa circulație - P7:

I circuit pentru alimentare pompa circulație - P8;

 • 1 circuit de rezerva.

Tabloul de distribuție protecția muncii (TDPM) este format dinți -o cutie metalica etanșa cu dimensiunile (400x400x200 )mm

Tabloul de distribuție protecția muncii (TDPM) cu schema electrica monofilara prezentata in planșa Ei I are o putere instalata Pi-l7Kw si o putere maxim absorbita Pc-IOKw

Din tabloul de distribuție protecția muncii (TDPM) se alimentează:

 • 5 circuite pentru iluminat spatii protecția muncii:

 • 6 circuite pentru prize monofazate spatii protecția muncii;

 • 2 circuite pentru uscatoare de mi ini grupuri sanitare:

 • 1 circuit de rezerva.

Tabloul de distribuție depozit ALA (TDDA) este format dintr-o cutie metalica etanșa cu dimensiunile (300x300x 150)mm

Tabloul de distribuție depozit ALA (TDDA) cu schema electrica monofilara prezentata in planșa EI2 are o putere instalata Pi=5K\v si o putere maxim absorbita Pc~31<w.

Din tabloul de distribuție depozit ALA se alimentează:

2circuite pentru iluminat depozit ALA:

 • 2 circuite pentru prize monofazate depozit ALA:

 • 2 circuite de rezerva.

Tabloul de forța hala reparații auto (TFH) este format dintr-un dulap metalic etanș cu dimensiunile (700x 1800x3 00 )mm

Tabloul de forța hala reparații auto (TFH) cu schema electrica monofilara prezentata in planșa E5 are o putere instalata Pi=--207K\v si o putere maxim absorbita Pc-90Kw.

Din tabloul de forța hala reparații auto (TFH) se alimentează:

 • 3 circuite pentru alimentare 3 elevatoare;

5 circuite pentru alimentare 5 mașini de găurit;

2 circuite pentru alimentare 2 polizoare;

2 circuite pentru prize trifazate aparate de sudura;

1 circuit pentru alimetare compresor;

1 circuit pentru alimentare tablou atelier sudura (TAS);

1 circuit pentru alimentare tablou atelier mecanic (TAC);

 • 1 circuit pentru alimentare tablou atelier timplarie (TAT);

 • 2 circuite de rezerva.

Tabloul atelier mecanic (TAM) este format dintr-o cutie metalica etanșa cu dimensiunile

(600x800x250 )mm

TablouJ atelier mecanic (TAM) cu schema electrica monofilara prezentata in planșa Fb are o putere instalata Pi~66K\v si o putere maxim absorbita Pc= 32Kw

Din tabloul atelier mecanic (TAM) se alimentează.

2 circuite pentru alimentare strunguri,

I circuit pentru alimentare mașina de frezat.

 • 1 circuit pentru alimentare mașina de rectificat:

 • 2 circuite pentru alimentare mașini de găurit:

 • 1 circuit pentru alimentare raboteza.

 • 2 circuite pentru alimentare polizoare;

1 circuit pentru alimentare mașina de debitat:

 • 1 circuit pentru priza trifazata aparat de sudura.

 • 2 circuite pentru prize monofazate atelier sudura:

 • 1 circuit pentru iluminat atelier mecanic:

 • 2 circuite de rezerva.

Tabloul atelier sudura (TAS) este format dintrom dulap metalic etanș cu dimensiunile (500x600x2 50 )mm

Tabloul atelier sudura (TAS) cu schema electrica monofilara prezentata in planșa E7 are o putere instalata Pi- 52K\v si o putere maxim absorbita Pc- 24Kv..

Din tabloul atelier sudura (TAS) se alimentează:

 • 4 circuite pentru prize trifazate aparate de sudura.

2 circuite pentru alimentare polizoare:

 • 1 circuit pentru alimentare mașina de găurit,

 • 2 circuite pentru prize monofazate atelier sudura:

 • 1 circuit pentru iluminat atelier sudura:

 • 2 circuite de rezerva.

Tabloul atelier timplarie (TAT) este format dintr-o cutie metalica etanșa cu dimensiunile

(5 00x600x250) m m

Tabloul atelier timplarie (TAT) cu schema electrica monofilara prezentata in planșa E8 are o putere instalata Pi-27K\v si o putere maxim absorbita Pc-l4K\y.

Din tabloul atelier timplarie (TAT) se alimentează:

1 circuit pentru alimentare abric;

1 circuit pentru alimentare circular;

I circuit pentru alimentare mașina de găurit;

 • 1 circuit pentru alimentare polizor;

 • 2 circuite pentru prize trifazate atelier timplarie;

 • 3 circuite pentru prize monofazate atelier timplarie:

2 circuite pentru iluminat atelier timplarie:

1 circuit de rezerva.

Tabloul iluminat si prize hala reparații auto (TLPH) este alimentat la tensiunea de 380V, 50Hz din firida de branșament (FB) tip E2 conform planșei EI4.

Tabloul iluminat si prize hala reparații auto (TLPH) este format dintr-o cutie metalica cu dimensiunile (400x400x200 )mm.

S.C. SAM IMPEX S.R.I

BACAC


MEMORII' TEHNIC

4/8


Tabloul iluminat si prize hala reparații auto (TLPi î) cu schema electrica monofilara prezentata in planșa E9 are o putere instalata Pi=20K\v si o putere maxim absorbita Pc - l2Kw.

Din tabloul iluminat si prize hala reparații auto (TLPH) se alimentează:

1 circuit pentru iluminat intrare hala reparații auto.

 • 5 circuite pentru iluminat hala reparații auto:

 • 4 circuite pentru iluminat spatii proiecția muncii:

 • 3 circuite pentru prize monofazate spatii protecția muncii.

 • 1 circuit pentru prize trifazate atelier electric:

 • 2 circuite pentru prize monofazate hala reparații auto:

I circuit pentru iluminat de siguranța si evacuare hala reparații auto;

I circuit ele rezerva.

firida de branșament la rețea 38OV a statiei de distribuție carburanți transportabila MICROSTA 12 este alimentata la tensiunea de 38OV, 50Hz cu un cablu tip ACYAbY 4xl6mmp. din firida de branșament (FB) tip E2 conform planșei El4.

Firida de branșament la rețea 380V a statici de distribuție carburanți transportabila MICROSTA 12 are o putere instalata de 6.8KW si alimentează :

electropompa de transvazare benzina :

instalația automata de lupta contra incendiului: pompa de distribuție carburanți.

tabloul de comanda si semnalizare.

Se recomanda ca amplasarea MICROSTA 12 sa se faca pe un postament orizontal, realizat din dale de beton, cu o înălțime de cca ISOmm.

Conform Normativului NP 004 - 2003 amplasamentul statiei de carburanți trebuie sa aiba realizata o priza de impamintare cu o rezistenta de lohm.

Statîa de distribuție carburanți transportabila MICROSTA 12 este o instalație complexa, cu grad înalt de automatizare, conceputa pentru exploatarea facila in condiții de maxima securitate, respectind condițiile impuse prin Normativul NP 004-2003.

Instalația este conceputa si realizata pentru a asigura funcțiile:

E incarcarea mecanizata a compartimentelor rezervorului de carburanți si oprirea electrica si mecanica automata a incarcarii la atingerea nivelului maxim (95% din volumul max).

 • 2.  menținerea etanșa a compartimentelor rezervorului si evacuarea vaporilor de carburanți din rezervor prin opritorii de flăcări aflati la partea de spate sus a incintei.

 • 3.  masurarea continua a nivelului de carburanți existent in fiecare din compartimentele rezervorului cu ruleta cu vizare optica.

 • 4.  indicarea volumului momentan de carburant existent in fiecare compartiment al rezervorului pe indicatoarele cu LED-uri. la tabloul de comanda si semnalizare, aflat in biroul personalului de deservire.

 • 5.  semnalizarea sonora si optica la atingerea nivelului maxim admis in compartimentele rezervoruluisi oprirea electropompei de transvazare aferente

 • 6.  deconectarea automata a motoarelor pompelor de livrare si a iluminatului firmelor pe parcursul operației de incarcare a rezervorului

 • 7.  livrarea alternativa a carburanților cu distribuitorul dublu pentru carburanți SCHEIDT & BACHMANN ZS 2402.

 • 8.  indicarea cantitatilor total livrate tiu litri) de fiecare post al pompei de liv tare SCI IE1DT & BACHMANN ZS 2402.

0. indicarea suinelor (in lei) total incasate pe fiecare post al pompei de livrare SCHEIDT N BACHMANN ZS 2402

10. recuperarea integrala a vaporilor de carburant ( C.OA )

I I masurarea concentrației atmosferelor potențial explozive in compartimentele rezervorului si al pompei de livrare si deconectarea electrica selectiv a la atingerea pragurilor de Prea larma (20%LIE) si Alarma (50%L.IE)

 • 12. detecția, semnalizarea acustica si optica a apariției incendiilor in camera rezervorului, acționarea automata a instalației pentru stingerea incendiilor si deconectarea electrica generala.

 • 13. acționarea automata sau manuala ( in cazul unei pene de energie) a instalației pentru stingerea incendiilor in camera rezervorului.

Tabloul distribuție punct control (TD2) este alimentat la tensiunea de 38OV, 50Hz din firida de branșament (FB) tip E2 conform planșei EH4

Tabloul distribuție punct control (TD2) este format dintr-o cutie metalica etanșa cu dimensiunile (400x3(.)0x200)mm.

Tabloul distribuție punct control (TD2) cu schema electrica monofilara prezentata in planșa EI5 are o putere instalata Pm-28Kvv si o putere maxim absorbita Pc=~ 12Kvv.

Din tabloul distribuție punct control (TD2) se alimentează:

I circuit pentru alimentare tablou distribuție spațiu comercial (TDSC):

I circuit pentru alimentare tablou distribuție permanenta (TDP);

 • 1 circuit pentru iluminat exterior parc auto:

 • 2 circuite de rezerva.

Tabloul distribuție spațiu comercial (TDSC) este alimentat la tensiunea de 380V2 50Hz din tabloul de distribuție (TD2) conform planșei El4.

Tabloul distribuție spațiu comercial (TDSC) este format dintr-o cutie policarbonat cu dimensiunile (400x300x200)mm.

Tabloul distribuție spațiu comercial (TDSC) cu schema electrica monofilara prezentata in planșa EI6 are o putere instalata Pi~5Kw si o putere maxim absorbita PcAZKw.

Din tabloul distribuție spațiu comercial (TDSC) se alimentează:

2 circuite pentru iluminat spațiu comercial;

2 circuite pentru prize monofazate spațiu comercial;

 • 1 circuit de rezerva.

Tabloul distribuție permanenta (TDP) este alimentat la tensiunea de 38OV, 50Hz din tabloul de distribuție (TD2) conform planșei EI4.

Tabloul distribuție permanenta (TDP) este format dintr-o cutie policarbonat cu dimensiunile

(400x3 00x200)m m.

Tabloul distribuție permanenta (TDP) cu schema electrica monofilara prezentata in planșa El7 are o putere instalata Pi=5Kw si o putere maxim absorbita Pc~2Kw.

Din tabloul distribuție spațiu comercial (TDSC) se alimentează:

 • 2 circuite pentru iluminat spațiu serviciu permanenta;

S.( . SAM IMPEX S.R.L.

BAC AL


MEMORIE TEHNIC

6/8


2 circuite pentru prize monofazate spațiu serviciu permanenta:

I circuit de rezerva.

Coloanele de alimentare a tablourilor si circuitelor electrice sunt protejate in țeava sau tuburi PVC la trecerea prin pereți si plansee si la coboririle la utilaje, sunt montate pe pod de cabluri pe tavan.

Dimensionarea coloanelor individuale. precum si a celor colective, s-a făcut avindu-se in vedere prevederile STAS 234.

Dimensionările tablourilor si a circuitelor electrice simt prezentate in planșele E5-E13. 1:15-E17 iar traseele circuitelor sunt prezentate in planșele EI-E4 si E14

Conductorul de protecție este din banda Ol-Zn 40x4 mm.

Caracteristicile tehnice ale aparatelor ce echipează tabloul torta hala reparații auto (TFHL tabloul atelier mecanic (TAM), tabloul atelier sudura (TAS), tabloul atelier timplarie (TAT). tabloul iluminat si prize hala reparații auto (TLPHp tabloul centrala termica (TCT). tabloul distribuție protecția muncii (TDPM). tabloul distribuție depozit ALA (TDDA), tabloul distribuție centrala termica (TDI). tabloul distribuție punct control (TD2), tabloul distribuție spațiu comercial (TDSC) si tabloul distribuție permanenta (TDP) sunt prezentate in planșele E5 - E3, El5 - E17 iar traseele circuitelor sunt prezentate in planșele E I - E4 si E 14..

 • 2. Instalații electrice de forța

Instalațiile electrice de forța cuprind.

Tabloul distribuție de joasa tensiune din postul de transformare (TD - PT) cu o putere instalata Pm300Kvv ce alimentează:

linia electrica joasa tensiune aeriana cu conductoare torsadate: linia electrica joasa tensiune in cablu subteran ce alimentează firidele de branșament; linia electrica joasa tensiune in cablu subteran ce alimentează tabloul distribuție centrala termica (TD I).

linia electrica joasa tensiune aeriana, pentru iluminat exterior.

Tabloul de distribuție centrala termica (TDI) din care se alimentează tabloul centrala termica (TCT), tabloul de distribuție protecția muncii (TDPM) si tabloul de distribuție ALA (TDDA).

j         Firida de branșament (FB) ce alimentează tabloul iluminat si prize hala reparații auto (TLPH) si

tabloid torta hala reparații auto (TFH) din care se alimentează tabloul atelier sudura (TAS), tabloul atelier mecanic (TAM) si tabloul atelier timplarie (TAT).

Tabloul de distribuție punct termic (TD2) ce alimentează tabloul distribuție spațiu comercial (TDSC) si tabloul distribuție permanenta (TDP).

Receptoarele pentru care s-au prevăzut instalații electrice de forța sunt prezentate in planșele E2. E3. Dimensionările circuitelor electrice ce alimentează instalațiile electrice de forța sunt prezentate in planșele E5,E6, E7, E8, E10 si El3 iar amplasarea instalațiilor electrice de forța sunt prezentate in planșele E2. E3.

 • 3. Estalatii electrice interioare de iluminat si prize

S-a adoptat sistemul de iluminat general uniform distribuit, realizat cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi de 400W pentru hala de reparații auto, cu lămpi fluorescente de 20 sau 40W după caz. si cu lămpi cu incandescenta de 60\Y

Instalația de iluminat s-a executat cu cablu CYY 3xl.5mmp montat aparent pentru hala reparații auto si cu conductor Fvl.âmmp montat in tub IPEY 16 îngropat sub tencuiala

Nivelurile de iluminare realizate sunt conform NP - 06 I -02 ‘'Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri”.

Corpurile de iluminat \or fi etanșe avind grad de protecție IPo5 pentru zonele de producție, centrala termica, spatii umede., grupuri sanitare, dusuri si JP43 pentru celelalte spatii.

Hala de reparații auto se vor ilumina cu proiectoare de 400W montate pe tavan.

Comanda iluminatului se face local prin întrerupătoare si comutatoare amplasate conform planșelor El. E3, E4.

Circuitele pentru prize monofazate s-au executat cu cablu tip CYY 3x2,5mmp montai aparent sau cu conductor Fy2.5mmp in tub IPEY 16 montat ingropat sub tencuiala iar pentru prize trifazate s-au executat cu cablu tip CYY 5x2,5mmp montat aparent pe perete sau pe pat de cabluri respectindu-se condițiile din Normativ 17/2002,

Amplasarea corpurilor de iluminat, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor, tablourilor de distribuție si Firidelor de branșament s-a făcut in conformitate cu planșele El - E4 si Ei4..

 • 4. instalații de protecție si PSl

Protecția împotriva tensiunilor accidentale se va face prin legare la nulul de protecție a tuturor pârtilor metalice din instalație ce pot fi puse sub tensiune in caz de defect {tablouri electrice, aparate electrice, corpuri de iluminat) conform STAS 12604/5-90.

Nulul de protecție se va lega la priza de pamint a clădirii a cărei rezistenta de dispersie nu va depăși un ohm.

Drept priza de pamint naturala se vor folosi armaturile din fundații sudate pe contur pentru continuitate.

Daca rezistenta de dispersie a prizei de pamint naturala depășește un ohm. se va construi o priza de pamint artificiala suplimentara din electrozi, care se va lega la priza de pamint din armatura a fundației clădirii cu platbanda Ol-Zn 40x4mm.

Se va executa si o instalație de paratrăsnet ce se va lega la priza de pamint a clădirii prin piese de separație.

In execuția lucrărilor electrice constructorul va lua toate masurile de protecția muncii si tehnica securității muncii, NPM in activitatea de construcții, pe care le va considera necesare pentru execuția lucrărilor fara pericole.

Instalațiile electrice se vor da in exploatare numai după ce o comisie de persoane autorizate au verificat si au constatat ca instalațiile sunt corespunzătoare pentru a fi puse sub tensiune.

In exploatare tablourile electrice vor fi permanent închise la ele avind acces numai personal autorizat, dotat cu mijloace individuale de protecție.

( S.C. SA.M 1MPEX S.RJ

' BAC Al

MEMORIE TEHNIC

8/8


Se interzice folosirea instalațiilor electrice improvizate.

Se vor verifica periodic instalațiile de legare la nul si la pamint din punct de vedere al integrității si a rezistentei electrice si se vor lua masuri de remediere a deficientelor.

in proiectare s-au respectat Normativele 17. PE 107. NP-Ool-02. STAS 12(T)4. 5-90 120. Norme republicane de protecția muncii, NPM in activitatea de construcții. Legea 307 06. Legea 3 I0/Q6

 • 5. Instalații electrice pentru iluminat de siguranța si evacuare

S-a adaptat un iluminat de siguranța de tip 4. conform Normativ I 7 S-a prevăzut iluminat de siguranța pentru evacuare si marcarea hicliantilor de incendiu interiori, realizat cu luminoblocuri prevăzute cu acumulatori uscati cu o autonomie de funcționare du 3 ore.

Corpurile de iluminat de siguranța, evacuare si pentru hidranti sunt alimentate dintr-un circuit separat din tabloul de iluminat si prize hala reparații auto (TLPH).

.Amplasarea corpurilor de iluminat pentru siguranța si evacuare se realizează conf. planșei LI.

ÎNTOCMIT.

Ing.LIVINT CONSTANTIN


S.C.”KOTPROEX”S,R.L.

Bacau


Pr. nr. - PTh

Modernizare Parc auto

Bacau

MEMORIU TEHNIC Instalații de încălzire

DATE GENERALE

Prezentul memoriu se refera la instalațiile de încălzire pentru :

 • - clădirea centralei termice,

 • - a Halei de reparații si

 • - a Punctului de control.

S-a avut in vedere soluția constructiva si destinația obiectivului, astfel ca microclimatul sa fie cat mai optim.

SITUAȚIA PROIECTATA

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE INTERIOARE

După dimensionarea necesarului de energie termica pentru acoperirea pierderilor de căldura prin elementele de construcție si a necesarului de energie termica pentru preparare apa calda menajera, s-au ales echipamentele care sa asigure furnizarea agentului termic apa calda.

Se prevede o centrala termica cu cazane de pardoseala care va deservi clădirea in care se amenajeaza centrala termica si clădirea cu destinație de Hala de reparații si o centrala termica proprie cu un cazan mural pentru clădirea Punct control. S-a adoptat aceasta soluție, datorita distantei mari intre clădire Punct control si clădire CT si deci a costului de investiție ridicat pentru realizarea rețelei termice de transport agent termic.

Se va utiliza combustibil gaze naturale.

Schema CT cu cazane de pardoseala este schema de ridicare a temperaturii pe retur cu vane de amestec.

In aceasta CT, s-a prevăzut butelie de egalizare a presiunilor intre cazan si consumatori si distribuitor colector din care patru pieaca racorduri tur retur: trei racorduri pentru încălzire si un racord pentru preparare apa calda menajera. Pe fiecare racord tur incalzire din distribuitorul colector, s-a prevăzut vana de amestec cu trei cai actionata electric.

La distribuitor colector s-au prevăzut armaturi si aparatura de control a temperaturii si presiunii agentului termic.

Executarea instalației de incalzire se va face in conformitate cu planșele anexate proiectului, încălzirea cu agent termic apa calda.se va realiza astfel:

 • -  cu corpuri statice in clădirea CT, in clădirea Punct control si in spatiile anexa ale Halei de reparații;

 • -  cu aeroterme in Hala de reparații.

Corpurile de incalzire statice ce se vor monta, sunt radiatoare din otel cu inaltimea de 600 si 900 mm si lungimi diferite (model de referința KORADO), funcție de necesarul termic al fiecărei încăperi conform planșelor anexate proiectului.

Radiatoarele din otel conferă un aspect elegant si decorativ ambientului unde se montează. Instalarea lor se face ușor si rigid, fiecare corp de incalzire fiind echipat cu ventile de reglaj (tur si retur) si sistem complet de fixare pe perete.

Aerotermele prevăzute sunt pentru montaj pe perete , model de referința AREO 32- Galletti si au următoarele caracteristici tehnice:

 • -  putere termica (90/70gr.C-15gr.C) 34.21/26.46/22.97 kw;

-- racord :1”;

 • -  debit: 4620/2940/2310 mc/h;

 • -  înălțime maxima de montaj :8 m;

 • -  lungime jet 15.5/9.5/8 m;

 • -  lățime jet 8/6/5 m ;

 • -  dimensiuni Lxlxh: 660x660x 525mm;

 • -  masa 33.7kg.

Materialele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele prevăzute in standardele de stat sau in normele interne ale unităților producătoare.

La corpurile de încălzire statice din otel s-a prevăzut robinet de reglaj pe tur si retur. Legaturile de la radiatoare si distribuția se vor executa cu țeava PPR cu inserție de aluminiu, montata aparent.

Țevile PPR se vor îmbina prin tehnologia specifica , utilizând piese de îmbinare corespunzătoare fiecărei dimensiuni.

Asamblarea țevilor se va realiza prin procedee omologate.conditia de baza fiind ca indiferent de procedeul folosit, sa se asigure îmbinării aceeași rezistenta cu cea a țevii.

Pentru clădirea in care se amenajeaza CT, distribuția principala in CT, se va executa din țevi de otel pentru instalații STAS 7656 sau din țevi de otel fara sudura pentru construcții laminate la cald STAS 404/1.De asemenea, si in Hala reparații, distribuția si legaturile la aeroterme se vor executa din țevi de otel pentru instalații STAS 7656 sau din țevi de otel fara sudura pentru construcții laminate la cald STAS 404/1.

îmbinarea țevilor de otel se va face fie cu fitinguri NI 4734-77 sau prin sudura la țevi de orice diametru.

Schimbările de direcție ale conductelor de otel se vor realiza prin fitinguri filetate si coturi sau curbe sudate.

Conductele de distribuție se montează cu panta ascendenta de 2-3 %o, avand in punctele cele mai înalte dezaeratoare automate.

Aerisirea instalației se face cu ventile automate de aerisire montate in punctele cele mai înalte ale instalației, la capetele coloanelor verticale.

Elementele auxiliare necesare montării conductelor (susținătoare, suporturi, console, puncte fixe se vor executa din profite cu pereți subțiri, formate la rece.

Instalația interioara de încălzire se va supune la proba la rece si la cald. Presiunea de lucru la instalație de încălzire este de 4 bari.

Probele se vor efectua înaintea vopsirii si izolării termice a elementelor instalației si după inchiderea completa a clădirii.

Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul instalației.

INSTALAT» TERMOMECANICE IN CT

Instalațiile de încălzire centrală aferente acestui obiectiv funcționează cu apă caldă cu temperatura maximă pe tur de 90°C și pe retur de 70°C.

Sursa de încălzire este proprie și este constituită din două unități de cazane ce funcționează cu combustibil gazos.

Cele două cazane sunt amplasate în încăpere cu destinație de C.T. și vor fi echipate cu arzatoare de combustibil gazos cu aer insuflat.Cazanele asigură agentul termic pentru încălzire si pentru preparare apă caldă menajeră.

CT este echipata cu 2 cazane din otel, cu țevi de fum si focar presurizat cu capacitatea max.de 400 KW'si un modul pentru prepararea apei calde menajere, compus dintr-un schimbător de căldură si un rezervor de acumulare a apei calde menajere.

Fiecare cazan este echipat cu tablou de comanda care cuprinde:

 • - termostat de siguranța

 • - 2 termostate de reglare

-1 întrerupător general

 • - led semnalizare supraîncălzire

 • - led funcționare arzator

 • - siguranțe fuzibile.

Cazanele vor fi realizate pentru parametrii agentului termic, cuprinși in limitele:

 • -  temperatura sub 115°C;

 • -  presiunea nominala Pn6

Instalația din „ C.T. " este asigurata împotriva creșterii temperaturii peste limitele admise cu 2 vase de expansiune închise si perna de azot cu V= 500 litri fiecare .

Evacuarea gazelor arse din focarul cazanelor se va face pentru fiecare cazan prin racord de gaze arse Dn 250 si cos de fum metalic, termoizolat Dn 250 ,h= 8m. La baza coșului se va monta racord de condens si usita de vizitare si curatare.

Prin instalația de automatizare se reglează procesul de ardere si temperatura agentului termic in funcție de temperatura exterioara a aerului. Circulația agentului termic se realizează prin pompe montate pe conducte.

Circulația agentului termic la consumatorii de incalzire si la shimbatorul de căldură pentru preparare a.c.m.,se realizează prin pompele de circulate agent termic, montate pe fiecare circuit. Pe refularea fiecărei pompe se montează un manometru si un robinet cu clapet unisens (pentru a preveni circulația defectuoasa).

Pentru intervenții (scoatere din funcțiune) la utilaje, echipamente, conducte de distribute, se montează robineti de închidere (sectorizare).

Incarcarea instalațiilor de incalzire cu apa se face din rețeaua de apa potabila din incinta printr-un racord prevăzut cu clapeta de reținere si robineti de secționare, apa potabila trece prin filtre de impuritaji si prin statie de dedurizare, după care pătrunde prin conducta de retur a cazanelor si in circuitele de distribuție umplând instalația.

Deoarece chiar si după spalare, conductele conțin impurități mecanice, de la transport si sudura (noroi, rugina, zgura,etc), s-au prevăzut separatoare de impuritaji cu sita oblica fina ce se verifica periodic prin caderea de presiunefmax. 0,15 mCA)si control vizual.

Instalația termomecanica este ,asa cum s-a menționat, realizata cu țevi din otel, protejate anticorosiv, izolate termic, susținute cu elemente de susținere din profile laminate, prevăzute cu sisteme de siguranța, cu armaturi de aerisiri si goliri.

Conductele se montează cu panta ascendenta de 2-3 %o, avand in punctele cele mai inalte dezaeratoare automate; se protejează contra coroziunii prin grunduire si se izolează termic .

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice,dinamice si seismice

Rezistenta la presiunea lichidelor:

Prin dispozitive de limitare a presiunii:

 • -  supape de siguranța,

 • -  conducte de siguranța,

 • -  vase de expansiune

 • -   instalații de semnalizare si avertizare.

Presiunea de lucru va fi maxim 4 bar, corelata cu presiunea maxima admisa de materialele utilizate in instalațiile de incalzire.

f

Rezistenta la temperatura si la variații de temperatura a agenților termici Sistemele de protecție din instalațiile de automatizare limitează temperatura si variațiile de temperatura ale agenților termici in limitele domeniului de reglare astfel incat in instalații sa nu apară :deformatii permanente.arderea materialelor,pierderea capacității de rezistenta.

Temperatura limita care nu produce deteriorări este pentru agentul de incalzire t max-= 90°C, Instalațiile din C.T. (cazane , instalații incalzire), sunt asigurate cu dispozitive de siguranța precum:

 • -  Conducte de siguranța legate la vasul de expansiune fara organe de închidere;

 • -  Vase de expansiune corespunzătoarer volumului de apa din instalație, cu racorduri si dispozitive de siguranța;

 • -  Supape de siguranța, pe fiecare cazan: minim 2 supape

 • -  Existenta instalațiilor de semnalizare (acustica, optica), pentru avarii;

Asigurarea eficacității evacuării gazelor arse de la instalațiile de ardere ale cazanelor, pentru evitarea pericolelor de explozie care se face prin:

 • -  prevederea de dispozitive de reglare a tirajului;

 • -  preventilerea focarului;

 • -  limitarea vitezei gazelor evacuate la cos minim 2 — 6 m/s;

 • -  asigurarea aerului de combustie in sala cazanelor, prin prize de aer;

Dilatările termice vor fi preluate prin compensare naturala si compensatori de dilatare, conductele .armaturile si materialele de etansare vor fi alese cu rezistenta mecanica la temperaturile care pot apărea in interiorul instalației.

Suporturile fixe se amplasează pe conductele principale de distribuție, astfel incat intre doua fixări consecutive sa existe un singur dispozitiv sau posibilitatea de compensare a dilatării conductei.

Calculul hidraulic al conductelor s-a efectuat urmarindu-se realizarea unor viteze optime in instalație si echilibrarea hidraulica a ramurilor.

PROBE, VERIFICĂRI

Orice material sau echipament ce urmeaza a fi pus in opera, va fi mai intai verificat calitativ cu certificat de calitate al furnizorului. Materialele ce prezintă defecțiuni sau deformări accidentale nu vor fi puse in opera.

In caz contrar toata răspunderea revine personalului de execuție.

Materialele fara certificat de calitate al furnizorului, vor fi examinate si atestate calitativ de laboratoare abilitate in acest scop.

Verificarea instalației se face prin următoarele probe:

)   • proba la rece

 • •  proba la cald

 • •  proba de eficacitate.

Se verifica daca toate corpurile de incalzire s-au incalzit la aceeași temperatura, se verifica armaturile, se controlează sensul dilatărilor, daca punctele fixe nu au deplasări, buna aerisire a instalației ce se va executa pentru fiecare traseu.

Se vor face doua probe la cald. Daca instalația nu prezintă neetanseitati sau incalziri neuniforme si funcționează in condiții normale, proba se considera corespunzătoare. După efectuarea probelor instalația se golește pentru a evita pericolul de inghet.

Proba de eficacitate se face cu întreaga instalație in funcțiune in condiții naturale de exploatare la temperaturi scăzute ale aerului exterior, cat mai apropiate situației nominale timp de 24 ore cu înregistrarea orara a măsurătorilor. Rezultatele probei de eficacitate vor fi considerate satisfacatoare daca temperaturile interioare corespund celor prevăzute in proiect, cu abatere de 0,5°C + 1°C si daca viteza aerului in încăpere satisface prevederile "Normelor republicane de protecția muncii.

Toate elementele instalației de incalzire realizate din otel ,se vor proteja anticoroziv prin ) grunduire cu minium de plumb in doua straturi aplicate după curățirea suprafețelor.

La conductele din otel montate aparent si neizolate termic, peste stratul anticoroziv se vor aplica doua straturi de vopsea de ulei.

Corpurile de incalzire statice sunt vopsite in alb (standard) putând fi livrate si în alte variante coloristice (la cerere).

Actele normative, legislatura de protecția muncii si PSI care au stat la baza întocmirii proiectului si care se vor respecta in execuție sunt:

 • -  STAS 7656 - Țevi sudate longitudinal pentru instalații

 • -  STAS 404/1 - Țevi fara sudura laminate la cald; ■

 • -  113-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire;

 • -  P118-1999 - Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului;

 • - STAS 19071,2-97 - Calculul necesarului de căldură

 • -  STAS 6472/2,3 - Parametrii climatici exteriori, calculul rezistentei la transfer termic si stabilitatea termica

 • -  C 56- 02 -Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor” - aprobat de MTCT cu ordinul 900/25.11.2003;

ir:

 • -   GT 020 - 98 - Ghidul criteriilor de performanta pentru instalații in clădiri;

 • -  GP 041- 98 - Ghidul pentru alegerea , proiectarea , întreținerea si exploatarea sistemelor si echipamentelor de siguranța din dotarea instalațiilor de încălzire;

 • -  C 300 - 1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora ;

La executarea instalației de încălzire se va tine seama de prevederile Normelor de tehnica securității muncii in construcții.

Verificat,

Ing. Daniela Ivan


întocmit, sing. Maria Buliga


&

S.C.KOTPROEX S.R.L.

Bacau


Pr. nr. ■ PTh

Modernizare Parc auto

Bacau

MEMORIU TEHNIC

RACORD TERMIC PENTRU HALA REPARAȚII

GENERALITĂȚI

Prezenta documentație cuprinde lucrările ce trebuie efectuate în vederea racordării instalației interioare de încălzire din Hala de reparații, la centrala termica.

Racordul termic se va executa aplicând tehnologia de execuție cu conducte preizolate, montate ingropat.

Prin configurația pe care o are traseul proiectat , se realizează compensarea naturala a dilatărilor.

Racordul termic este format din conductele tur retur pentru circuitul de încălzire cu radiatoare , conductele tur-retur pentru circuitul de încălzire cu aeroterme , conducta de circulație a.c.m si conducta de recirculatie a.c.m.

Pentru golire, s-a prevăzut pe traseu un cămin de vizitare, in care se vor monta robineti de secționare si robineti de golire. Acest cămin se va racorda la cel mai apropiat cămin de canalizare existent.

lesirea/intrarea in fiecare clădire a racordului termic se va face suprateran, nu se va sparge fundația clădirii.

SITUAȚIA PROIECTATA

Stabilirea configurației si traseului racordului termic s-a făcut pentru a se realiza transportul si distribuția agentului termic pentru încălzire in condiții de eficienta , siguranța si economicitate.

Dimensionarea s-a făcut utilizând valorile vitezelor de circulație apei din tabelul 17.2 din Normativul I 13 -02.

înainte de începerea montajului, toate materialele vor fi verificate în ceea ce privește aspectul, dimensiunile, marcajul și certificatele de calitate, dacă sunt cele prezentate în documentația de execuție și corespund prevederilor prescripțiilor tehnice in vigoare.

în acest sens, se vor solicita furnizorilor de materiale certificatele de calitate conform obligațiilor pe care le au, în care vor fi indicate următoarele caracteristici:

 • - compoziția chimică;

 • - proprietăți fizico-mecanice;

 • - starea de tratament termic;

 • - marca țevii;

 • - simbolul materialului.

Pe fundul șanțului se va face un pat de nisip de 100 mm grosime, cu granulația de 0,5-0,8 mm, bine compactat, peste care se montează conductele preizolate. în zonele de îmbinare, șanțul se va adânci corespunzător, în vederea executării cordoanelor de sudură.

Șanțul nu trebuie să prezinte puncte de inflexiune în plan vertical, pentru a se evita smulgerea din traseu a conductelor la intrarea în regim normal de funcționare.

Este interzisă existența de zone cu surpări pe traseul rețelelor termice, pământul rezultat din săpătură depozitându-se pe o-singură parte a șanțului, cu un spațiu liber de minim 0,5 m față de marginea acestuia.

Adâncimea de pozare minima recomandata , masurata de la partea superioara a mantalei conductei de protecție va fi de 0,60 m in spațiul verde , cu luarea unor masuri de protecție recomandate de furnizori si de 1,0 m in zona carosabila. Adâncimea de 0,60 m , fiind mai mica decât adancimea de îngheț din zona Bacau, se va asigura permanent circulația apei in conducte iar in caz de oprire accidentala a circulației apei se va efectua golirea conductelor.

Pozarea conductelor se efectuează la minimum 100 mm deasupra fundului șanțului, pe suporți (perne de pozare) din PUR cu dimensiunile de 100 x 100 x 1000 mm, dispuși pe toată lungimea șanțului, la distanțe de 2 - 3 m între ei.

Distantele minime intre suprafețele exterioare ale conductelor montate in sol vor fi:

150 mm fiind diametre cuprinse intre 90 - 200 mm;

înainte de pozare, toată furnitura preizolată va fi supusă unui control riguros, fiind interzisă punerea în operă a produselor cu defecte.

Conductele îngropate vor trebui să fie perfect aliniate în planorizontal, în scopul evitării acumulării de tensiuni mecanice suplimentare în zonele cu inflexiuni.

Lansarea în șanț pe locul de pozare se va face manual sau cu mijloace mecanice, utilizându-se chingi textile pentru ancorare.

Se interzice susținerea conductelor preizolate cu pietre, cărămizi sau metal. Este obligatoriu ca în timpul sudării conductelor preizolate, izolația capetelor să fie protejată cu rondele de protecție din metal, eternit sau alte materiale izolante, precum și cu materiale textile umede, în scopul protejării de căldură a spumei PUR și a mantalei de protecție. După terminarea lucrului, rondelele trebuie îndepărtate. în vederea asamblării, elementele de conductă se pozează în așa fel încât firul de semnalizare să fie în partea superioară a conductei, pentru a ușura executarea operației de îmbinare a conductorilor. La tăierea conductelor preizolate drepte la fața locului, firul de semnalizare trebuie protejat, iar tăierea făcută astfel încât firul de semnalizare să fie cu 15 cm mai lung decât capătul liber al izolației. După tăiere, de fiecare dată, suprafața proaspăt tăiată a izolației termice trebuie tratată cu chit siliconic.

Cantitatile de materiale aferente sunt cuprinse in listele de cantitati anexate la documentație.

Pobe de presiune la instalație

 • - proba de presiune ia rece se face înainte de execuția postizolației termice și de montarea armăturilor, la o presiune de 1,5 ori mai mare decât presiunea de regim dar nu mai mica de 5 bar.

)          Conducta se va lăsa sub presiune timp de 3 ore, după care se vor efectua măsurători la

intervale de 10 minute, cu manometru înregistrator sau indicator, cu clasa de precizie 1,6. Lichidul de încercare va fi apa care îndeplinește caiitati de agent termic.

Durata probei este 3 ore.

Dacă în timpul probelor se constată defecțiuni la suduri, acestea se vor remedia, iar proba se va repeta. Rezultatele probelor se consemnează într-un proces verbal.

 • - proba de etanșeitate la cald are ca sop verificarea etanseitatii si comportarea rețelei termice la dilatare-contractare la temperatura nominala de funcționare. Proba la cald comporta doua faze: faza I, in care după ce apa din instalație a atins temperatura de 50 °C se menține aceasta temperatura timp de 2 ore( in limitele unei variații de ± 5 °C) iar in faza a-ll-a se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominalaf in limitele unei variații de ± 5 °C) si după 2 ore se verifica daca nu apar pierderi de apa la îmbinări si se verifica sensul dilatărilor, astfel incat sa nu apara neetanseitati. După terminarea acestei examinări si după racirea instalației la temperatura ambianta, se reia proba (faza i si faza a -II-a). Daca nu se constata neetanseitati, proba se considera corespunzătoare .Daca exista pericol de inghet, instalație se golește. Rezultatele probei se menționează intr-un proces verbal.

 • - proba de funcționare se face simultan cu proba la cald.In timpul probei de funcționare se determina căderile de temperatura ale agentului termic, care nu trebuie sa depaseasca 0,5 °C /km,

) conform art.17.2 din normativul I 13.

Rezultatele tuturor probelor se consemnează într-un proces verbal semnat de beneficiar.

Conform legii 10/1995, controlul calității lucrărilor de construcții-montaj pe durata execuției se va asigura de către proiectant, achizitor și executant pe baza unui grafic de urmărire a calității lucrărilor.

La execuția lucrărilor se vor respecta cu strictete normativele specifice in vigoare, precum si masurile specifice de protecția muncii, conform NGPM in vigoare la data întocmirii proiectului.

ÎNTOCMIT, sing. Mariâ Buliga

S.C. KOTPROEX SRL                                            Pr.

Bacau                                                          Modernizare Parc auto

BREVIAR DE CALCUL

Instalații de încălzire

1 .Alegerea cazanelor

Cazanele vor furniza agent termic pentru încălzire si preparare apa calda menajera in clădirea in care se amenajeaza centrala termica si in hala de reparații.

Necesarul de energie termica pentru incalzire

Q inc totat = 466 kw - conform calculelor pe baza datelor furnizate in planșele de arhitectura.

Necesarul de energie termica pentru apa calda menajera

Conform STAS 1478: qc =abc^^E [l/s];a = 0,15;b=0,7;c=1,6;^£ = 18,15.

qc = 0,9 l/s; debit orar = 3240 l/h;_Q acm = 188 kw.

Pentru preparare a.c.m.,se propune montarea unui schimbător de căldură in placi si a unui acumulator vertical de 2000 I.

Q inc total = 466 kw

=188 kw

Q totaiCT =654 kw

Se propun 2 cazane cu putere termica de la 311 la 400 kw.model de referința Vitoplex 100, tip PV1 cu arzator cu insuflare pe combustibil gazos, automatizare VITOTRONIC 333 ; temperatura tur admisa 110gr.C;-uprapresiune de lucru admisa 5bar; randament util normat 92%.

 • 2.Dimensionarea supapelor de si.qurantaale cazanelor

Qcaz = 400 kw

Pmax= 5 bar

Tmax = 90° C

Debitul de abur ce s-ar putea produce accidental (in cazul intrării in funcțiune a arzătorului cu vanele inchise, întreaga putere fiind in acest caz utilizata pentru producerea aburului):

G =       [kg / A], conf.STAS7132

G = l,72-400 = 688Ag/A

Capacitatea de evacuare a supapei de siguranța se calculează:

- pentru abur:

G = 1,61 ■«■                   [kg/h];

In ipoteza ca, accidental, sistemul de preluare a excesului de apa din dilatare (vas de expansiune) este defect si acest gxces trebuie evacuat prin supapa de siguranța,' capacitatea de evacuare a supapei de siguranța se calculează:

 • -  pentru apa :

G = 1,61 •     • 7(U-p,- P [kg/h];

in care;

 • -  a - coeficientul de curgere a supapei, coeficient înscris in documentația tehnica a tipului de supapa;

 • -   tp - coeficient de dilatare a fluidului;

 • -  A - aria secțiunii de curgere a supapei alese, înscrisa in documentația tehnica a produsului [mm2];

 • -  pr - presiunea de reglare marcata pe supapa - presiunea la care se deschide supapa [bar];

 • -  pC2 - contrapresiunea maxima creata in timpul deschiderii supapei [bar];

 • -  Vi - volumul specific al aburului la presiunea : 1,1 x pr + 1 [m3/kg] ;

 • -  p - densitatea apei (a temperatura si presiunea din amonte de supapa [kg/m3].

  Capacitatea de evacuare pentru abur

  Presiunea de reglare pr marcata pe supapa de siguranța :


Se prevăd 2 supape de siguranța cu D = 11/2” fiecare (una de rezerva, conform STAS 7132). - diametrul racordului cazanului , conform fisa tehnica furnizor este de 11/2”.

Capacitatea de evacuare pentru apa

 • -  7^ = 6 8801;

 • -  temperatura medie de regim tm = 80° C ;

 • -   timpul de intrare in regim a instalației = 30 ‘;

 • -  contrapresiunea la ieșirea din supapa = 0,01 bar.

Cantitatea de apa rezultata din dilatare :

Debitul de apa rezultat din dilatare:

0,5P7w   0,5-1,029

Capacitatea de evacuare a supapei:

G = 1,61 • 0,45 - A ■ 7(1,1-4-0,01)-0,97 = 1,495 • A

A =    = 255mmp

1,495

Diametrul necesar:Deoarece a rezultat un diametru mai mic decât in ipoteza formarii si eliminării


aburului, se prevăd diametrele obținute in cazul evacuării aburului, respectiv 2 supape cu D = 11/2”.

 • 3.Dimensionarea sistemului de expansiune

Dimensionarea vasului de expansiune inchis

V = l,bAK-----(m’)

in care:

AV - excesul de apa rezultat din dilatare;

2

 • -  Pmin - presiunea absoluta minima in vasul de expansiune necesara menținerii apei in instalația rece , la o cota care sa depaseasca punctul cel mai inalt al acesteia [bar absolut];

 • -  Pmax - presiunea absoluta maxima in instalație, determinata de rezistenta elementelor componente ale instalației [bar absolut];

Q =    2 x 400 kw = 800 kw

Vapa = 800 kw x 860 kcal / kw x 10 I/1000 kcal = 6 880 I = = 6,88 m3

Presiunea maxima de funcționare = 5 bar

Excesul de apa rezultat din dilatare: 6880-f-i^-lK 196 1 = 0,196 m3.

+80° C


AV = V. “    r M


Vtio"c J U.0004 J

Volumul vasului de expansiune inchis:

r = 1,1 • 0,196--- = 0,934m3 = 934/

4,2 +1

Se vor monta 2 vase de expansiune inchise cu membrana cu V = 500 I fiecare, model de referința tip Varem, Maxivarem LR500 L cu membrana din cauciuc tip SBR interschimbabila: - diametrul 780 mm; înălțime 1283mm; masa 102kg

Dimensionarea conductei de siguranța a vasului de expansiune inchis Racord 1 cazan :

Dconducta


siguranțaCalculând, rezulta pentru 1 cazan: Dconductasiguranța = - 43 mm Diametrul conductei de siguranța va fi de 01 1/2” pentru 1 cazan.

Conducta comuna de expansiune pana la vasul inchis, va avea diametrul :

conducta siguranțaCalculând, rezulta, Dconducta siguranța "" a 54 mm

Diametrul conductei de siguranța va fi de 063 x 3,5 mm.

 • 4,Calculul secțiunii coșului de fum

d, = 1,14-10-’                 ; in care:

v

Ggn= volumul gazelor arse in m3N/h ;

tgm = temperatura medie a gazelor de ardere in cos;

Wgn= viteza optima a gazelor de ardere in cos = 5,25 m/s.


in care:

tgi = temperatura gazelor la intrarea in cds = 195 °C; h = inaltimea coșului = 8 m;

Ati = caderea de temperatura pe 1 ml de cos.

t . -t

gi a


100


tei+273 n

g’t


C= 1,1

ta = + 25 0 C

Ggn =[Vgo +(a-1 )-K„]S = [10,5 + (1,4-1) -9,5] -43,98 = 629 m3N/h

tl 195-25 195 + 273

= 0,88 °k/m


Zlf7 = 1,1---------- ------------

100 y 629-3,56

tgm = 195 -8^= 191,48°

.   4 4/ ,n-j /629(273 + l9l,48) n _

dj = 1,14-10 \—--------—- = 0,240 mm

V 3,56

Diametrul ales al racordului si al coșului de evacuare gaze arse din focarul cazanului,este Dn = 250 mm.

La baza coșului de fum se va monta usita de vizitare si racord de condens.

 • 5. Calculul buteliei de egalizare a presiunilor (BEP)

Pentru :

Q = debitul nominal de fluid [ m3/h], v = viteza fluidului in butelie[m/s] - viteza admisa = 0,1 m/s , diametrul buteliei se calculează cu relația:

DBEP = 607e [mm],

Q = 34,4 m3/h;

Rezulta:

Dbep = 60 t/34,4 = 352 mm.

Se utilizează alegerea diametrului buteliei ca 3 x diametrul racordului de intrare/iesire.

Dbep = 3 x 125 mm = 375 mm

Inaltimea buteliei se calculează ca multiplu al diametrului racordului de intrare/iesire de la cazane in vederea respectării distantelor intre racordurile de ieșire din butelie spre instalația deservita, rezultând : h = 13 x 125 mm = 1 625 mm.

Butelia de egalizare va avea stut pentru montare robinet de golire la capacul inferior si stut pentru montare dezaerator la capacul superior.

 • 6. Pompele de circulație

Schema centralei este cu schema de ridicare a presiunii pe retur cu vane de amestec.

Se prevăd urmataorele pompe de circulație:

 • -  2 electropompe cazane:Q= 0-25mc/h;H=0,8-7,6mCA;

 • -  2 electropompe circulație pe circuite de încălzire cu radiatoare ;Q=0,6-8,7mc/h;

H=0,7-7,4mCA;

 • -  2 electropompe circuit încălzire cu aeroterme:Q=0-15,7mc/h;H=0,8-11mCA

 • -  1 electropompa agent termic primar schimbător in placi:Q=0-15,7mc/h;

H=0,8-11mCA;

 • -  1 electropompa agent secundar schimbător in placi:Q=0,6-7,9mc/h;

H=0,5-5,4mCA.

întocmit, Sing. Buliga M,

Verificat, Ing.lvan D.Z


SCKOT PROCC SRL

PROIECTARE INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE! GAZE

CERTIFICAT NR.160


Str. Comisa, BI.17, Sc.A, Ap.2- Cod Postai 600104

Fata :Pth


Pr.Nr. /2007

O INSTALAȚII UTILIZARE GAZE NATURALE PE 100 și OL INCINTA PARC

Proiectul instalației de utilizare gaze naturale cuprinde:

 • •  instalația exterioară în regim de presiune redusă, de la PRM proiectat la limita de proietate pîna la centrala termica - respectiv post de reglare amplasat pe clădirea CT și joasa presiune la microcentrala din spațiul cabina poarta.

 • •  instalația interioară în regim de presiune joasă, - de la postul de reglare la cele doua cazane din centrala termică

CONDIȚII PENTRU INTRODUCEREA INSTALAȚIILOR DE GAZE ÎN ÎNCĂPERI

încăperile unde sunt amplasați receptorii corespund prevederilor NT-DPE-01/2004, privind volumul minim, raportul volumic, suprafața de vitrare, asigurarea aerului necesar arderii și evacuarea gazelor arse și a eventualelor scăpări de gaze.

t;Res

încăperea

Debit instalat

Volum încăpere

se'de'NT-DPE-01/2004 -cap.8,

Suprafața vitrată

Raport de vitrare

Raport volumic

PRIZA AER

CT_cabina poarta

3,00

21,24

2,70

0,12

7,08

-

1 Centrala

1 Termica

88,0

251,7

5,34

0,02

2,86

50x50

Geamurile sunt din sticlă - se prevede detector de gaze și o electrovalvă de siguranță 0 2 ” montată in interiorul centrala» termice

Evacuarea gazelor arse de la cazane VIESSMAN se face prin racord tubulatura existentă de pe cazan - la un coș de fum indivudual SCHIEDEL inox 300mm cu H=8,00 m> iar de la - microcentrala prin racordul existent - admisie evacuare fortată.

Se interzice montarea de dispozitive de închidere a secțiunii de ieșire a gazelor arse, s-au astuparea prizelor de aer.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR, MONTAREA CONDUCTELOR

Instalația de utilizare gaze naturale se execută cu materiale recomandate în conformitate cu prescripțiile tehnice menționate în cap. 9 din NT-DPE-01/2004.

Instalația de utilizare gaze naturale se va executa din :

O țeavă OL STANDARD 7656, montată aparent

O țeavă PE 100, montată subteran prin incină

Contorizarea consumului de gaze naturale se face cu un contor cu pistoane rotative tip G40 -furnizor SC AEROTEH GP București, montat în firida PRM

Conform art. 8.20 din NT-DPE-01/2004, NU ESTE ADMISA:

Montarea conductelor pentru alte instalații în canalele pentru conductele de gaze, intersectarea canalelor pentru conducte de gaze naturale cu canale ptr. alte instalații

EXECUȚIA ÎMBINĂRILOR, MATERIALE FOLOSITE

La instalația de utilizare gaze naturale presiune joasă din OL îmbinarea țevilor se va realiza prin sudură sau prin înfiletare.

Pentru execuția instalației de utilizare a gazelor se vor folosi numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor standardelor în vigoare sau care posedă certificate de omologare.

Nu se admite folosirea materialelor care prezintă defecte.

Pentru realizarea instalaților de utilizare a gazelor se vor utiliza următoarele materiale:

 • ♦ țevi oțel fără sudură, trase - STAND 404/1-87 și STAND 10208-1

 • ♦ țevi sudate longitudinal, pentru instalații - STAND 7656;

 • ♦ fitinguri din fontă maleabilă - STAND 471,472,483;

 • ♦ racorduri olandeze - STAND 482;

 • ♦ dopuri din fontă - STAND 487;

 • ♦ brățări pentru țevi de instalații - STAND 3932;

 • ♦ robineți cu sferă pentru gaze naturale, acționabili cu cheie de manevră,

 • ♦ fuior de cânepă; vopsea de minium de plumb V351-3;

 • ♦ vopsea de ulei de culoare galbenă (exterior) și albă (interior).

înainte de începerea execuției, materialele se vor verifica dacă corespund calitativ. Țevile se vor curăți la interior și exterior la luciu metalic.

Verificări înainte de montajul conductei subterane

In execuție și exploatare se vor respecta prevederile (NT-DPE-01/2004)

Se va efectua o verificare a aspectului țevilor și a elementelor de ansamblare pentru a fi eliminate cele care prezintă defecte. Elementele de îmbinare sau porțiunile de țeavă necorespunzătoare nu se vor utiliza.

Verificarea aspectului se face cu ochiul liber la lumina zilei de la o distanță de maximum 0,5 m având ca scop identificarea eventualelor defecte (zgârieturi, bavuri, umflături, goluri de material, incluziuni, etc.) pe suprafețele exterioare și interioare.

Se va efectua o verificare în ceea ce privește corespondența materialelor cu prevederile din proiect (diametre nominale, grosimi de perete, tipul de material plastic etc.) pentru componentele pentru țeava din oțel care este partea aeriană a instalației corespondența cu datele din certificatul decalitate și din proiect.

VERIFICAREA Șl CONTROLUL ÎN TIMPUL EXECUȚIEI

Verificarea instalațiilor de gaze naturale este reglementată de actele normative de la pct. 4.1 din NT-DPE 01/ 2004. Pe parcursul execuției se vor efectua următoarele verificări:

 • ♦ verificarea caracteristicilor și calității materialelor utilizate;

 • ♦ verificarea traseelor conductelor;

 • ♦ încercarea traseelor conductelor;

 • ♦ încercarea la etanșeitate a armăturilor și pieselor de legătură.

Toate aparatele, materialele și prefabricatele pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor din proiect, au fost livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.

înainte de începerea lucrărilor, conducătorul tehnic trebuie să verifice dacă golurile necesare au fost executate în bune condiții din punct de vedere al calității, dimensiunilor și pozițiilor.

La terminarea unei lucrări sau a unei faze de lucrări, care poate funcționa sau proba independent, verificările și probele se fac cu prticiparea delegatului beneficiarului și al întreprinderii distribuitoare, iar rezultatele se vor înscrie în registrul de procese verbale.

întreprinderea de distribuție a gazelor naturale va controla pe parcursul execuției și alte aspecte pe care le consideră necesare, conform prevederilor reglementărilor în vigoare și NT-DPE-01/2004.

PROTECȚIA CONDUCTELOR ÎMPOTRIVA COROZIUNII

Protecția conductelor contra coroziunii se face conform NT-DPE-01/2004.

La instalații de utilizare în execuție aparentă protecția se realizează prin grunduire cu minium de plumb și vopsire cu vopsea de ulei de culoare galbenă, în două straturi.

Grunduirea și vopsirea se vor aplica după terminarea tuturor probelor și după curățirea țevilor de rugină (la luciu metalic). Protecția conductelor montate în pământ (inclusiv tuburile de protecție) se va face cu izolație de tip foarte întărită.

CONDIȚII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA ETANȘEITĂȚII, RECEPȚIA CI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE TABEL PROBE PRESIUNE

Destinația si treapta de presiune

Proba de rezistență

Proba de etanșeitate

instalații de utilizare G.N.:

»

presiune [bar]

durata [ore]

presiune [bar]

durata [ore]

Presiune joasă

1

1

0,2

24

 • • încercările se vor face cu aer, montându-se manometre indicatoare, verificate, având valoarea maximă a scării de 2,0 bari la încercarea de etanșeitate și de 4,0 bari la încercarea de rezistentă.

 • • la apariția unor defecțiuni conductele se golesc de aer, se remediază defectele și se reiau lucrările;

 • • după terminarea,încercărilor evacuarea aerului se va face la capătul coloanelor;

 • • încercările se vor efectua în prezența delegatului întreprinderii distribuitoare și se vor consemna într-un proces verbal de recepție.

*— Recepția lucrărilor de gaze:

 • • la recepție se vor prezenta dosarul definitiv, completat cu modul de execuție a lucrărilor și procesul verbal de recepție;

 • • se va încheia procesul verbal de recepție tehnică;

i— Punerea în funcțiune:

 • • se va încheia contractul de furnizare a gazelor cu delegatul întreprinderii distribuitoare;

 • • se va verifica funcționarea grilelor de admisie aer ardere și evacuare gaze arse;

 • • se va face refularea aerului prin robinetele aparatelor de utilizare;

 • • se va verifica comportarea arzătoarelor, stabilitatea și aspectul flăcării;

 • • se va încheia procesul verbal de punere în funcțiune (anexa 1) și se vor preda beneficiarului instrucțiuni privind modul de funcționare a gazelor.

Probele de presiune se fac conf. cap.12 din NT-DPE-01/2004 și constituie FAZĂ DETERMINANTĂ

Verificarea lucrărilor se face de către toți factorii care participă la realizarea lucrării, corespunzător sarcinilor ce le revin din legea 50/91, legea 10/95 și NT-DPE-01/2004.

Conform ordinului Inspecției de Stat în Construcții, constructorul va convoca Inspecția în Construcții, proiectantul șl beneficiarul pentru a participa la probe.

Pentru a se putea efectua verificări la timp, constructorul va anunța Inspecția în Construcții data începerii lucrărilor.

întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revin abonatului.

PROTECȚIA, SIGURANȚA, IGIENA MUNCII

în toate etapele de proiectare și executare a sistemului de alimentare cu gaze naturale, se respectă cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii, indiferent de forma de proprietate.

în proiecte se includ prevederile actelor normative care să permită executarea și exploatarea sistemului de distribuție în condiții de deplină siguranță și sănătate, pe de o parte pentru personalul de execuție iar pe de altă parte pentru personalul de exploatare.

La desfășurarea activității în unități ale agenților economici cu norme specifice de protecție a muncii, se vor respecta și prevederile din normele respective.

Principalele măsuri obligatorii la executarea sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt:

^transportul țevilor spre șantier se face numai cu autovehicole sau remorci destinate pentru această operațiune;

^încărcarea și descărcarea țevilor se fac, după caz, cu macaraua ori pe planuri înclinate sau manual prin purtarea directă, fiind interzisă descărcarea prin cădere sau rostogolire liberă;

^>nu este permisă staționarea muncitorilor sub conducte, în fața planurilor înclinate pe care se descarcă conducte sau sub vasele cu bitum topit;

<=>în timpul transportului sau manipulării tuburilor de oxigen sau de acetilenă se iau toate măsurile pentru împiedicarea căderii sau lovirii acestora, fiind interzisă deplasarea prin rostogolirea a acestora; tuburile vor fi purtate de doi muncitori sau deplasate pe cărucioare speciale;

^nu este permisă așezarea tuburilor de oxigen și acetilenă în bătaia razelor de soare sau în locuri cu temperaturi riidcate;

^manipularea tuburilor cu oxigen se face numai de personal care are manile, hainele și sculele curate, lipsite de urme de materii grase; *

^manipularea instalațiilor, a cazanelor, a găleților cu bitum topit și izolarea cu bitum a conductelor, se fac numai de personal special instruit, dotat cu echipament de protecție pentru aceste operații;

■^folosirea generatoarelor de acetilenă este permisă numai dacă acestea au supapă hidraulică de siguranță în bună stare de funcționare, umplută cu apă la nivelul necesar;

<=>de la începerea săpăturilor și până (a terminarea completă a lucrărilor se utilizează semnalizatoare de zi și de noapte, iar unde este cazul circulația este dirijată de o persoană instruită în acest scop.

 • ► conducătorilor locurilor de muncă;

 • ► personalului de exploatare;

 • ► beneficiarilor

Conducătorii locurilor de muncă au obligația ca direc sau, după caz, prin delegat, să realizeze în principal:

^instruirea personalului la fazele și intervalele stabilite prin legislație, întocmirea și semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

^dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru;

^acordarea de alimente de protecție și a meterialelor igienico-sanitare pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale;

^verificarea stării utilajelor și sculelor cu care se lucrează sau repararea celor care prezintă defecțiuni;

Personalul de exploatare are următoarele obligații:

să participe la toate instructajele;

<=> să poarte echipamentul de lucru și de protecție la locul de muncă și să-l întrețină în stare de curățenie pe toată durata de utilizare;

<=> să nu utilizeze scule și echipamente defecte;

să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoștință la instruire, precum și orice alte măsuri necesare pentru evitarea accidentelor;

Beneficiarii au obligația să folosească Instalațiile de gaze naturale potrivit instrucțiunilor de utilizare primite la punerea în funcțiune a acestora.

La desfășurarea activității în unități ale agenților economici cu norme specifice de protecție a muncii, se vor respecta și prevederile din normele respective.

Manevrele corespunzătoare exploatării se efectuează numai de personalul de exploatare instruit în acest scop. La executarea lucrărilor de intervenții, reparații curente sau capitale se vor aplica prevederile corespunzătoare din NT DPE 01/2004.

Punerea în funcțiune, verificările ulterioare legale se vor face de o firmă autorizată ISCIR conform Ordinului Ministerului Industriei și Resurselor nr. 397/2002 [PT-A1 -2002], beneficiarul va prezenta contract de garanție încheiat cu firma respectivă.

PROIECTANT

Coțofană Constantin


SC KOT PROSC SRL

PROIECTARE INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE! GÂZE

CIHTtHGAT

HR.160


Str. Comisa, BI.17, Sc.A, Ap.2 - Cod Postai 600104

Pr.Nr. / 2007                                Faza:Pth

MSMORIU T6HNIC

O EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE 100, 0 63x5,7mm și branșament

Pentru alimentarea cu gaze natuale a receptorilor de gaze ce se montează în spatiile parcului auto situat în municipiul Bacău, str, CONSTANTEI nr.2 este necesara extinderea rețelei de gaze naturale existente în zona de amplasament a obietivului.

Aprobări, avize, normative :


Beneficiarul a obtinut toate avizele cerute prin cetificatul de urbanism, anexat Proiectarea traseelor conductei de gaze naturale s-a făcut în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice NT -DPE-01/2004

Receptorii de gaze naturale sunt destinați producerii de agent termic pentru încălzire și preparare a.c.m., fiind nominalizați astfel:


 • 2 cazane VIESSMANN 301-410kw - 2x 44 m/h di=88,0 mc/h


 • 1 cazan murale 24kw                          di=3,00 mc/h


 • 2 mașini de gătit tip aragaz                         di=2,10 mc/h

Total debit di—95,10 mc/h

Soluția de alimentarea cu gaze naturale a acestui obiectiv impune EXTINDEREA rețelei gaze naturale redusa din conducta de gaze existentă din OL, cu o conductă gaze naturale redusa presiune PE HD 100 -De 63 x 5,7 mm care va asigura debitul și presiunea necesară în funcționare a tuturor receptorilor de gaze susmentionati

Date generale despre extinderea rețelei GN

Legătura între țeava de OL existentă și cea din PE HD 100 proiectată se va face în plan orizontal subteran prin îmbinare cu o piesă trecere OL/PE tip USTR 90/63.

Traseul conductei din PE HD 100 de la cuplare este amplasat pe aliniamentul străzii ce face accesul în parcul auto, spațiului verde până la gard limita de proprietate (conform plan situație)

Pe traseul conductei noi proiectate din PEHD, se va monta un fir din cupru cu secțiunea de 0.8 mmp -izolat, și o folie din PVC având lățimea de 15 cm, la înălțimea h=25cm, cu inscripția GAZ METAN - pentru marcarea traseului conductei din PEHD.

La capătul rețelei proiectate - s-a prevăzut mufa capac din PE HD tip MV63 - detaliu de catalog anexat.

Capacitatea conductei proiectate este prezentată în tabelul centralizator al conductei cu debite, lungimi și diametre, după cum urmează: __________________________________________________________'_________________

Plan situație

Tronson

Lungime rețea

ni

Conductă PEHD100-SDR11

De- diametrul exterior

mm

Debit instalat

mc/h

G1

1-2

120,0

63x5,7

‘ 100,0

Materialul tubular va fi însoțit de certificat de calitate.

Intersecții ale conductei de PE HD montată subteran:

Conform avizelor obținute de Ia deținătorii de instalații subterane pe amplasamentul conductei de gaze NU EXISTĂ INSTALAȚII SUBTERANE de mare importanțĂ.

 • - conducta de canalizare          ♦ NU

 • - conducta de apa               ♦ NU

 • - cabluri electrice

 • - canalizatie telefonica

 • - canal termic

  • ♦ NU

  • ♦ NU

  • ♦ NU


Conform art. 6.35 din NT-DPE - 01/2004 tuburile de protecție depășesc în ambele părți limitele instalației sau construcției traversate cu cel puțin 0,5 m.

Tuburile protecție din oțel se izolează anticoroziv cu o izolație foarte întărită pe bază de bitum astfel încât să fie asigurată o bună izolație în vederea obținerii unei durate cât mai mari de exploatare.

Componentele ale postului de reglare măsură P.R.M. sunt:

 • •  Robinet cu sferă 0 2”- de branșament

 • •  Filtru de impurități FTG 25- TOTAL AGAZ

 • •  Regulator de presiune - RTG310 25-25 -TOTAL GAZ

 • •  Contor cu pistoane rotative - G40

 • •   Firidă pentru protecție P.R.M.

Cutia și instalația de reglare se vor executa conform detaliu, conducta aparentă din OL, va fi protejată anticoroziv după curățirea la luciu metalic, cu două straturi de minium de plumb și două de vopsea de ulei de culoarea galbenă.

• Distanțele minime admise dintre conductele de gaze și alte instalații, construcții sau obstacole, vor fi în confonnitate

cu N.T.-D.P.E. -01/2004

Distanța minimă în [m] de la | Distanța minimă în [m]

Nr.

crt.

Instalația , construcția sau obstacolul

conducta de gaze din PE de presiune :

de la conducta de gaze din OL de presiune :

Joasa

redusa

medie

joasa

redusa

medie

1

Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite

LO

L0

2,0

2,0

2,0

3,0

2

Clădiri fără subsoluri

0,5

0,5

1,0

1,5

1,5

2,0

3

Canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice.

0,5

0,5

1,0

1,5

1,5

2,0

„4

Conducte de canalizare

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

1,5

5

Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, sau căminele acestor instalații

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

6

Cămine pentru rețele termice, telefonice și canalizare, stații sau cămine subterane în construcții independente

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7

Linii de tramvai până la șina cea mai apropiata

0,5

0,5

k0,5

1,2

1,2

1,2

8

Copaci

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1,5

9

Stâlpi

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

10

L

Distanta în plan vertical fata de alte instalații subteraneLa începerea lucrărilor, delegații întreprinderilor având utilități în zonă vor face cunoscut executantului traseele exacte ale acestora. Traseele utilităților vor fi marcate pe teren în mod distinct și vor fi predate de proprietarii lor viitorilor executanți, operație care se consemnează în scris sub semnătură ( proces -verbal de trasare)

In cazul în care traseele utilităților din avizele primite sunt informative, înainte de începerea lucrărilor de săpătură se vor executa sondaje pentru depistarea exactă a cablurilor electrice, telefonice, a conductelor de apă, pentru evitarea deteriorării acestora.

Dacă se vor întâlni cabluri electrice sau telefonice în canalizații sau îngropate direct se va opri imediat lucrul și se va anunța conducătorul locului de muncă și deținătorul de utilității pentru acordarea asistenței tehnice în timpul lucrării.

Intersectarea conductei de gaze PE HD cu alte instalații subterane sau lucrări la suprafața subsolului, conform NT-DPE-01/2004, se face în general, perpendicular pe axul instalației sau lucrării transversale. In cazuri excepționale se admit traversări sub un alt unghi dar nu mai mic de 60°.

Constructorul are obligația să folosească la lucrările de sudură, sudori calificați cu atestare de la Școala Națională de Gaze.

Pentru execuția lucrării constructorul va delega instalator autorizat (gradul II PE minim), care va semna și completa partea scrisă și desenată a dosarului

Date despre șanțuri pentru conducte subterane, conform NT-DPE-01/2004

Adâncimea minimă a șanțului pentru montajul conductelor subterane din polietilenă, măsurată de la nivelul terenului până la generatoarea superioară a conductei, este de -0,90 m și respectiv 0,5 m la capătul conductei de branșament art.66 și art 10.5    '

Adâncimea de pozare se poate reduce local, cu condiția prevederii unor măsuri de protecție corespunzătoare (tub de protecție etc.).

Lățimea șanțului pentru conductele din oțel, se stabilește în funcție de diametrul conductei conf. art. 10.6

 • - pentru Dn< lOOmm, 1 = 0,4 m;

 • - pentru Dn >100 mm, I = 0,4 m + Dn.

Pentru conductele din polietilenă, lățimea minimă a șanțului trebuie să fie diametrul conductei plus 0,2 m.

Pentru terenuri nisipoase, de umplutură etc., lățimea șanțului se stabilește de la caz la caz.

Consolidarea pereților se face în funcție de natura terenului.

Lățimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latură a șanțului, este în funcție de natura acestora art. 10.7

 • - pentru pavaje din piatră cubică, bolovani, calupuri, 1 =15 cm;

 • - pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, 1 = 5 cm.

Săparea șanțurilor se face cu scurt timp înainte de montarea conductelor.

Fundul șanțurilor se execută fără denivelări, se curăță de pietre, iar pereții trebuie să fie fără asperități. Fundul șanțului se acoperă cu un strat de 10-15 cm de nisip de granulație 0,3-0,8 mm- art. 10.8.

Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor, se realizează cu următoarele dimensiuni:-art,10.8

 • - lățimea = lățimea șanțului + 0,6 m;

 • - lungimea = 1,2 m;

 • - adâncimea - 0,6 m sub partea inferioară a conductei.

Conductele din polietilenă se așează șerpuit în șanț și se acoperă cu un strat de nisip de minimumlO cm . Pozarea conductei se realizează numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate. După stratul de nisip acoperirea conductei din polietilena se efectuează în straturi subțiri, cu pământ mărunții, prin compactare după fiecare strat. Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a zilei, pe zone de 20 - 30 m, avansând într-o singură direcție, pe cât posibil în urcare.-art.l0.9

Conductele din oțel se așează îngrijit în șanț astfel încât să nu se deterioreze izolația. Umplerea șanțurilor se face în straturi subțiri, cu pământ mărunțit sau nisip, prin compactare după fiecare strat, cu grosime maximă de 20 cm, în cazul compactării manuale și conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, în cazul compactării mecanice.

Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după realizarea stratului minim de protecție a conductei, care se va stabili în funcție de adâncimea de acționare, a utilajului la gradul de compactare maximă. Se recomandă ca acoperirea conductei în timpul verii să se realizeze în perioadele mai răcoroase ale zilei.

In dreptul răsuflătorilor peste conducta din PE care a fost acoperită pe toata lungimea cu un strat de nisip gros de 10 - 15 cm se adaugă un strat de piatră măruntă, gros de 15 cm, peste care se așează calota răsuflătorii.-art.lO.l 1

EXECUTARE ÎMBINĂRILOR

Îmbinarea conductelor metalice îngropate se face prin sudură, cu excepția îmbinării capului protector al teului de branșament, care se îmbină prin înșurubare.

Se acordă prioritate îmbinărilor prin sudură la conductele montate aparent.

. îmbinările prin sudură se execută numai de sudori autorizați ISCIR conform reglementărilor în vigoare. Se va evita sudarea în condiții meteorologice improprii.

Pentru situații speciale sc vor lua toate măsurile de realizare a microclimatului impus de tehnologia de sudare (paravane, corturi, preîncâlzirea capetelor etc.).

Sudurile vor fi marcate, după caz, conform reglementărilor în vigoare și a standardelor specifice (STAS 6726; 7084/4; 8183; 8299; SR EN 29692).

Țevile de construcție sudată se îmbină astfel încât capetele sudurilor longitudinale sau elicoidale să nu fie în prelungire, ci decalate alternativ. Decalajul este în funcție de diametrul conductei și este cel puțin 10 mm.

îmbinările sudate se execută :

 • a) din punct de .vedere al realizării:

 • - cap la cap;

 • - cu manșon, în funcție de condițiile locale (eforturi mari, terenuri accidentate sau cu agresivitate mare, traversări de obstacole, în interiorul tuburilor de protecție etc).

 • b) din punct de vedere al procedeului de sudare:

 • - cu flacără oxiacetilenică, până la diametrul de 100 mm;

 • - cu arc electric, pentru orice diametru.

îmbinarea țevilor se face în tronsoane cu lungime cât mai mare, în funcție de condițiile locale (canalizații subterane, construcții etc.).

] îmbinările prin sudură pentru conductele din oțel subterane si aeriene, trebuie să corespundă clasei de calitate II, prevăzută în instrucțiunile tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice, indicativ I 27.

Clasa de calitate a îmbinărilor sudate se indică în proiectul de execuție.

îmbinarea conductelor din polietilena se realizează prin sudura (fuziune) sau cu fitinguri mecanice (etanșare prin presare pe pereții țevilor).

La montarea conductelor din polietilena în funcție de dimensiuni se realizează prin următoarele procedee :

a ) îmbinare prin sudura cap la cap :

 • b) îmbinare prin electrofuziune :

 • c) îmbinare cu fitinguri mecanice

Verificări înainte de montajul conductei subterane

Se va efectua o verificare a aspectului țevilor și a elementelor de asamblare pentru a fi eliminate cele care prezintă defecte.

Elementele de îmbinare sau porțiunile de țeava necorespunzătoare nu se vor utiliza. Verificarea aspectului se face cu ochiul liber Ia lumina zilei de la o distanță de maximum 0,5 m având ca scop identificarea eventualelor defecte (zgârieturi, bavuri, umflături, goluri de material, incluziuni, etc.) pe suprafețele exterioare și interioare.

Se va efectua o verificare în ceea ce privește corespondența materialelor cu prevederile din proiect (diametre nominale, grosimi de perete, tipul de material plastic etc.) pentru componentele din PEHD iar pentru țeava din oțel care este partea aeriană a branșamentului corespondența cu datele din certificatul de calitate și din proiect.

Verificarea și controlul în timpul executării lucrărilor NT- DPE -01/2004

Execuția de lucrări pentru realizarea unui nou sistem de distribuția a gazelor naturale se face numai în baza autorizațiilor emise de ANRGN și cu avizul operatorului de distribuție licențiat, împuternicit pe bază de contract încheiat cu investitorul pentru controlul calității lucrărilor în timpul execuției.

Executantul va respecta prevederilor proiectului și ale reglementărilor în vigoare și va efectua toate verificările impuse de acestea.

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces verbal de lucrări ascunse, care va fi semnat de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar și operatorul licențiat de distribuție, pentru următoarele operațiuni:

 • - realizarea sudurilor;

 • - tipul și calitatea izolației anticorosive;

 • - respectarea distanțelor de siguranță față de alte instalații;

 • - traversarea traseelor altor instalații;

 • - adâncimea de pozare a conductelor.

  PROBE

  TABEL PROBE de PRESIUNE

  Destinația si treapta de presiune

  Proba de rezistența

  Proba de etanșeitate

  Conducte de distribuție si instalații de utilizare subterane :

  presiune [bar]

  durata [ore]

  presiune [bar]

  durata [ore]

  Presiune medie

  9,0

  1.0

  6,0

  24.0

  Operatorul de distribuție controlează, în timpul execuției, calitatea lucrărilor pentru rețelele de distribuție, sub aspectele pe care le consideră necesare.


Terminarea unei porțiuni de instalație, care se poate proba independent, constituie faza determinantă și se supune verificării.

Toate încercările se vor face cu aer. încercările vor începe după egalizarea temperaturii aerului în conductă cu cel din atmosferă.

Durata de egalizare a temperaturii aerului din conductă cu temperatura exterioara va fi de 120 min

FISA DE PROTECȚIE ANTICOROSIVA A CONDUCTEI MONTATE AERIAN

La instalații aeriene, protecția se realizează prin grunduire cu minium de plumb și vopsire cu vopsea de ulei în 2 straturi de culoare galbenă.

Grunduirea si vopsirea se vor aplica după terminarea tuturor probelor și după curățirea țevilor de rugină (la luciu metalic).

BREVIAR CALCUL - REGIM PRESIUNE REDUSA

Diametrul conductei de gaze în regim de presiune redusa se calculează cu formulai

D=0,56xValori constante        8=

Presiune gazului


K=0,05

K=0,007


0,554 T= 288,1500

P1=0,50 bar (1,50 bara)

P1=0,8 (1,8bara) In rețea

OL

PE


°K ieșire PRM


Rezultate din calcul

tronson

Dprop

Qi

Qc

k

Lcond

P1-înc

P2-sf.

D-calc

P2real

W-calc

Diam

cm

mc/h

mc/h std

-

km

bara

bara

cm

bara

m/s

ales

PRM-CT ‘

5,14

90,00

90,00

0,007

0,195

1,500

1,470

5,117

1,471

8,22

PE 63

retea-prm

5,14

100,00

100,00

0,007

0,120

1,800

1,770

4,644

1,782

7,57

PE 63

PROIECTANT,

Coțofană Constantin

I


SC CONFIND SRL

MODUL DEPOZITARE / DISTRIBUȚIE CARBURANȚI

- MS 12 -

— FISA TEHNICA „CORP 3 "

FI TEHNIC

STAȚIE TRANPORTABILĂ DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI «MICROSTA 12 - STANDARD»

Stația de distribuție carburanți transportabilă MICROSTA 12 este o instalație complexă, cu grad înalt de automatizare, concepută pentru exploatarea facilă în condiții de maxima securitate.

Instalația este concepută și realizată pentru a asigura funcțiile:

 • 1. încărcarea mecanizată a compartimentelor rezervorului de carburanți și oprirea electrică și mecanică automată a încărcării la atingerea nivelului maxim (95% din volumul max) .

 • 2. Menținerea etanșă a compartimentelor rezervorului și evacuarea vaporilor de carburanți din rezervor prin opritorii de flăcări aflați la partea de spate sus a incintei.

 • 3. Măsurarea continuă a nivelului de carburanți existent în fiecare din compartimentele rezervorului cu ruleta cu vizare optică.

 • 4. Indicarea volumului momentan de carburant existent în fiecare compartiment al rezervorului pe indicatoare cu LED-uri, la tabloul de comandă și semnalizare, aflat în biroul personalului de deservire.

 • 5. Semnalizarea sonora și optică la atingerea nivelului maxim admis în compartimentele rezervorului și oprirea electropompei de transvazare aferente.

 • 6. Deconectarea automată a motoarelor pompelor de livrare și a iluminatului firmelor pe parcursul operației de încărcare a rezervorului.

 • 7. Livrarea alternativă a carburanților cu distribuitorul dublu pentru carburanți SCHEIDT & BACHMANN ZS 2402.

 • 8. Indicarea cantităților total livrate (în litri) de fiecare post al pompei de livrare SCHEIDT & BACHMANN ZS 2402.

 • 9. Indicarea sumelor (în lei) total încasate pe fiecare post al pompei de livrare SCHEIDT & BACHMANN ZS 2402.

 • 10. Recuperarea integrală a vaporilor de carburant (C.O.V.)

 • 11. Măsurarea concentrației atmosferelor potențial explozive în compartimentele rezervorului și al pompei de livrare și deconectarea electrică selectiva la atingerea pragurilor de Prealarmă (20%LIE) și Alarmă (50%LIE).

 • 12. Detecția, semnalizarea acustică și optică a apariției incendiilor în camera rezervorului, acționarea automată a instalației pentru stingerea incendiilor și deconectarea electrică generală.

 • 13. Acționarea automată sau manuală (în cazul unei pane de energie) a instalației pentru stingerea incendiilor în camera rezervorului.

CARACTERISTICI TEHNICE

Stocarea în rezervor cilindric orizontal

cu două compartimente .

-capacitate 14000 I

încărcarea rezervorului cu două

electropompe autoabsorbante

-debit 200 I / min

Racordul de la cisternă la rezervor

-4"(OPW 633 ABS-AL)

Distribuție alternativă cu două distribuitoare Scheidt&Bachmann

ZS 2402-2 T20

-debit maxim 50 1/ min

Recuperare integrală a vaporilor

Măsurarea nivelului de carburant în rezervor cu riglă nivel cu vizare optică

- precizia de măsurare

- 1,68-101/mm

- domeniul de măsurare min.-max.

- 100-2000 mm

Dimensiuni de gabarit:

- lungime

: 8150mm

- lățime

: 2550mm

- înălțime

: 2450mm

Greutatea totală fără carburant

3800 Kg


CITIREA NIVELULUI DE CARBURANT DIN REZERVOR

Indicator de nivel electronic SNL 10 000 cu indicarea nivelului prin 15 LED-uri la tabloul de comanda și semnalizare din compartimentul operatorului.

Vizorul optic prin care se citește ruleta (latura stânga a ruletei este etalonată în mm iar latura dreapta este etalonată în inch, 1inch=25,4 mm)

Amplasamentul pompelor de distribuțieComponența stației

PROIECTUL DE PLAN GENERAL - VECINĂTĂȚI, DISTANȚE ■ (NP 004 - 2003 )

MICROSTA 12 este o construcție modulată, care datorită dimensiunilor gabaritice, poate fi transportată pe o semiremorcatrans-container de 20 ft și manipulată cu ajutorul unei automacarale de 12 tf. Astfel:

 • • în funcție de locul amplasării pe teren este recomandată o suprafața,care trebuie amenajată corespunzător prin lucrări de sistematizare pe verticală (nivelări, terasamente, șanțuri).

Se recomandă ca amplasarea MICROSTA 12 să se faca pe un postament orizontal, realizat din dale de beton, cu o înălțime de cca 150 mm.

 • • Amplasamentul se racordează la șosea prin bretele de decelerație - accelerație, lățimea acestora fiind de minim 3,0 m.

Pag. 7/10

• Distanțele de siguranță între containerul stațiilor de distribuție a carburanților,transportabile și obiectele vecine :

NR.CRT.

CONSTRUCȚII, INSTALAȚII, AMENAJĂRI

DISTANȚA(m)

1

Drumuri publice în localități(străzi.bulevarde)

10,00

2

Drumuri județene și naționale

10,00

3

Drumuri europene sau autostrăzi

15,00

4

Linie electrică tamvai sau troleibus

20,00

5

Linii electrice de joasă și medie tensiune

10,00

6

Linii electrice de înaltă tensiune

20,00

7

Canale sau cămine de termoficare

10,00

8

Cămine de canalizare

10,00

9

Acces în stații de metrou sau alte spații aferente

20,00

10

Locuințe individuale

15,00

11

Clădiri cu afluență de public,cazare,de cult, de cultura,turism,financiar

bancare,învățământ, administrative

25,00

12

Clădiri înalte,foarte înalte și cu săli aglomerate

35,00

13

Construcții și amenajări sportive și de agrement

30,00

14

Blocuri sau cvartale de locuințe

20,00

15

Construcții cu procese tehnologice sau depozite de categoria A sau B

25,00

16

Construcții cu procese tehnologice sau depozite de categoria C

15,00

17

Construcții cu procese tehnologice sau depozite de categoria D sau E

10,00

18

Limita de incintă

5,00

1) Distanța se masoară față de axul LE A, dar nu mai puțin 1,5 H a              (H-înălțimea suportului liniei amlasat cel mai sus).

 • • Amplasamentul se racordează la rețeaua de energie electrică de 380 V, puterea instalată fiind de 6,8 Kw.

 • • Amplasamentul trebuie să aibă realizată priza de împamântare cu rezistența de W.
Legendă

 • 1 - Benzinărie transportabilă

 • 2 - Loc amplasare cisternă alimentare

 • 3 - Grup sanitar personal benzinărie

 • 4 - Semnalistică

4a - semnal intrare

4b - semnal ieșire

4c - semnal sens interzis


X[m]

Suprafața minim necesarâfm2]

Tipul drumului

10

(10+6.8)x16.65=279,7

în localitate

10

(10+6.8)x16.65=279,7

Național

15

(15+6.8)x16.65=362.9

Autostradă

Pag. 9/10 AVIZE EXISTENTE PENTRU MICROSTAȚII TRANSPORTABILE SUPRATERANE - FABRICAȚIE “ CONFIND”

NR.CRT.

EMITENT AUTORIZARE

MICROSTA 12

OBSERVAȚII

INSEMEX - Petroșani

X

1

Notificare privind asigurarea calității Nr.SECEEx.Q.2004(40) 12.1213

2

Certificat de examinare CS de tip-Nr.SECEEx. ATEX.2005.12.004X

X

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

X

Pentru distribuitorul de carburanți auto SCHE1DT&BACHMANN

3

Certificat aprobare de model Nr.252 / 24.08.2004

SC IPROCHIM SA - București

X

4

Aviz tehnic COV

Nr.7208(varianta 2005)

Firma Bieler+Lang GmbH Germania

X

Pentru explozimetrele utilizate în microstație

5

Certificate de calitate și atestare

STAȚII SUPRATERANE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI CU CAPACITATE MAXIMA DE 30m3

ETAPELE CARE TREBUIE PARCURSE DE BENEFICIAR PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI

( Conform normativ NP 004 - 2003)

1. Amplasarea stațiilor de distribuție carburanți pentru autovehicule se va face pe baza Certificatului de Urbanism și Autorizației de Construcție. Etapele care trebuie parcurse pentru darea în folosință a stațiilor de distribuție carburanți ( benzine,motorine) la autovehicule sunt:

 • a) întocmirea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism - elaborată conform HG 525 / 1996 și Legea 10 / 1995, Legea 50 / 1991 și Ordinul MLPTL nr. 1943 / 2001.

Avizarea documentației se face de către Consiliul local (județean sau primăria municipiului, orașului).

 • b) Studiul de fezabilitate (după caz).

 • c) întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor prevăzute în Certificatul de Urbanism, referitoare la :

 • •  asigurarea cu utilități (energie electrică, apă - canal, telefoane,conducte termoficare, etc.);

 • •  situația rețelelor din zonă;

 • •  administrația drumurilor;

 • •  poliția rutieră;

 • •  mediu;

 • •  sănătate;

 • •  pompieri;

 • •  protecția civilă (după caz);

 • •  alte situații.

 • d) Documentația pentru obținerea autorizației de construire.

 • e) Proiect de execuție (PT și DE,sau fază unică).

Se elaborează de către un proiectant cu competențe în domenii.

Proiectul trebuie obligatoriu verificat prin verificatori de proiecte atestați MLPTL (A,B si C)

 • f)  Execuția lucrărilor

Execuția lucrărilor se va realiza de către unități specializate cu personal autorizat.

 • g)  Controlul urmăririi lucrărilor se va face prin :

 • - responsabili cu execuția lucrărilor;

 • - diriginți atestați;

 • - inspectori ai organelor de control (ISCLPUAT, ISCIR, BRLM, Pompieri, etc.).

 • h)  Recepția lucrărilor (la terminarea lucrărilor și finală) se realizează comform HG 273 / 1994.

 • i)  Autorizația de funcționare.

Se eliberează de către organele competente în domeniu pe baza autorizațiilor obținute de la administrația locală, agenția de mediu, pompieri,poliția rutieră,ministerul transporturilor și a dovezilor că s-au încheiat contracte cu unitățile prestatoare de servicii (salubritate, apa-canal, energie electrica etc.)

 • j)  Cartea tehnica a construcției se întocmește de către reprezentanți ai investitorilor conform HG 273 / 1994 si C 167 /1983, pe baza :

 • - proiectului de execuție și dispozițiilor de șantier;

 • - proceselor verbale de recepțtie;

 • - autorizația de funcționare.

Rev.2


Anexa nr. 2 la HOTARAREA nr. 277 din 20.08.2009


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „ Modernizare construcții cu destinația de parc auto si desființare construcții str. Constantei nr. 2, din municipiul Bacau.


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Suprafața construita desfasurata (mp)

Valoare totala lei ( cu TVA )

Valoare

C+M lei ( cu TVA)

1.

„ Modernizare construcții cu destinația de parc auto si desființare construcții” din mun. Bacay^țxTT'^x

3.700 mp

5.494.370

4.352.900

9JVESCU

UPOPOVIC x

CONTRASEMNEAZĂ,       x

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂIX

NICOLAE-O