Hotărârea nr. 276/2009

 Hotărârea nr. 276 din 20.08.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza actualizare S.F. a obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea reţelelor termice secundare din Municipiul Bacău”.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza actualizare SF a obiectivului de investitiPReabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacau”

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având in vedere:

 • - Prevederile art.44,alin.(l) si (4) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile art.8,alin.(l) si alin.(2) lit.”b" din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice,cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile art.8 (2) lit.’T’ din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;

 • - Adresa nr.2474 din 30.06.2009 a S.C CET SA Bacau;

-Referatul nr.8438 din 06.08.2009 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art.36,alin.(4),lit.”d”,alin.(6) pct.14 si ale art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba documentația tehnico-economica-faza actualizare SF a obiectivului de investiții "Reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacau", intocmita de S.C ATH ENERG SRL BUCUREȘTI, comanda nr.211/30.12.2008, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investirii as a cum sunt prevazuti la Cap 4 din cuprinsul documentației anexa la hotarare,după cum urmeaza :

*Valoarea totala a investiției fara TVA este de 196.853,725 mii lei ,respectiv 45.982,093 mii euro,din care lucrările de C+M reprezintă 169.630,854 mii lei fara TVA,respectiv 39.424,119 mii euro.

*Valoarea TVA este de 37.402,208 mii lei.

* Valoarea totala a investiției cu TVA este de 234.255,933 mii lei respectiv 54.719,910 mii euro din care lucrările de C+M reprezintă 201.860,716 mii lei, respectiv 47.152,702 mii euro.

Art.3. - Hotararea se comunica Viceprimarului Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Tehnice, Direcției Economice, Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C CET'ȘABacau.


z' >.N a

/ Z' / <,

CONTRASEMNEAZĂ,     /

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU'' NICOLA” ~—IU POPOVpSr


ROXAfj A^t


Nr. 276

Din 20 08.2009

O.P., M P. / R.T./Ex.l/Ds. I-A-4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA

LA HOTARAREA NR. 2^ DIN M O&2009ATH energ S.R.L

Bd luliu Maniu, Nr. 7, Pavilion Administrativ, Etaj 2, Sector 6, București, ROMANIA

Tel./Fax: (+4)021 310.32.21 / (+4)021 311.00.61 Website: www.athenerg.ro; e~mail: contact@athenerg.ro

ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND REABILITAREA REȚELELOR TERMICE SECUNDARE DIN MUNICIPIUL BACĂU

Revizia 3

BENEFICIAR: Consttldl Lo({al'âLxMunicipiului Bacău Comanda nr. 2117             \BUCUREȘTI 2009


ATH energ S.R.L


Bd luliu Maniu, Nr. 7, Pavilion Administrativ, Etaj 2, Sector 6, București, ROMANIA Tel./Fax: (+4)021 310.32.21 / (+4)021 311.00.61 Websîte: www.athenerg.ro; e-mail: contact@athenerg.ro

ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND REABILITAREA REȚELELOR TERMICE SECUNDARE DIN MUNICIPIUL BACĂU

Revizia 3

Coordonator:


ing. Cristian ATHANASOVICI

Realizatori:

conf. dr. ing. Ion Sotir DUMITRESCU ing. Carmen COMAN ing. Constanța DRĂGAN George ZINCĂ


ATH Energ S.R.L


Consiliul Tehnic de AvizarePROCES VERBAL DE AVIZARE Nr. 4 /12.06.2009

DENUMIREA DOCUMENTAȚIEI:

Actualizare studiu de fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău"

Revizia 3

Comanda: 211 / 30.12.2008

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului BACĂU

Responsabil lucrare: ing. Carmen COMAN

CONSTATĂRI

In urma analizării lucrării, a referatului de specialitate si a documentelor primare se confirma:

 • - corespondența lucrării cu datele din tema de proiectare;

 • - respectarea actelor normative in vigoare;

 • - corespondența cu cerințele de calitate exprimate implicit.

Avizat. FAVORABIL

Președintele


CTA:


Membrii:


Secretar


Nume si prenume


prof. dr. ing. Victor

ATHANASOVICI


ing. Carmen COMAN

ing. Gabriela ATHANASOVICI

George ZincăCod: F-7.5.1-02, Rev.O

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 5/ 12.06.2009

Noi ATH Energ SRL, cu sediul în București, Str. Blandiana, nr. 2, sect 6, cu Certificat de Înregistrare/ Autorizație nr. J40/ 10479/ 2000, declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1.022/ 2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul/ serviciul:

” Actualizare studiu de fezabilitate privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău”, Revizia 3

la care se referă acesta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu:

Comanda 211/ 2008

H.G. 28/2008

O.U.G 34 / 2006, cu modificările și completările ulterioare

H.G. 461 / 2001, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul MFP -MLPTL nr. 1013 / 873 / 2001

București 12.06.2009
ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag- 1

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

CUPRINS

A. MEMORIU

 • 1.  Date generale

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2   Amplasament

  • 1.3    Titularul investiției

  • 1.4    Beneficiarul investiției

  • 1.5   Elaboratorul studiului

 • 2. Informații generale privind proiectul

  • 2.1 Situația actuală a rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

   • 2.1.1 Descrierea generală a sistemului de alimentare centralizată cu căldură al

Municipiului Bacău

 • 2.1.2. Date puse la dispoziție de beneficiar

 • 2.1.3. Ipotezele de analiză

 • 2.1.4. Analiza datelor statistice puse la dispoziție de beneficiar

 • 2.1.5. Concluzii privind starea tehnică actuală a rețelelor termice secundare

 • 2.2. Descrierea investiției

 • 2.2.1.Tema cu fundamentarea realizării lucrărilor de investiții

2.2.2.Obiectivele studiului de fezabilitate

 • 2.2.3. Tema de proiectare

 • 2.2.4. Necesarul de căldură aferent consumatorilor

 • 2.2.5. Valorile finale ale diametrelor și lungimilor de conductă

 • 2.3 Descrierea tehnologică, funcțională și constructivă

 • 2.3.1 Tehnologii aplicate

 • 2.3.2 Lucrări de construcții

 • 2.3.3 Descrierea constructivă

 • 3. Date tehnice ale investiției

  • 3.1 Zona și amplasamentul

  • 3.2 Statutul juridic al terenului

   ATH energ

   Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

   Data: 06.2009

   S.R.L

   secundare din Municipiul Bacău

   pag. 2 Revizia 3

   Comanda nr. 211/30.12.2008

  • 3.3 Prezentarea investiției necesare și detalierea memoriilor tehnice

   • 3.3.1 Prezentarea investiției

   • 3.3.2 Memorii tehnice - Instalații termomecanice

   • 3.3.3 Memoriu tehnic - Instalații electrice

 • 3.4.3 Lucrări de construcții

  • 3.4 Impactul asupra mediului

3.5Elemente privind măsurile de siguranță pentru prevenirea riscurilor industriale în exploatarea rețelelor termice

 • 3.5.1 Probleme specifice privind măsurile de siguranță pentru prevenirea riscurilor

tehnice/tehnologice

 • 3.5.2 Caracteristicile consumatorilor și prezentarea obiectivelor de siguranță în

funcționare

 • 3.5.4 Indicatori de siguranță

 • 3.5.5 Probleme specifice privind securitatea muncii

 • 3.5.6 Norme tehnice, standarde necesar a fi respectate

 • 4. Devizul general al investiției.................. ...109

 • 5. Principalii indicatori tehnico - economici

  • 5.1 Ipoteze de natura tehnica

  • 5.2 Ipoteze de natură economică

  • 5.3 Criterii de analiză utilizate

  • 5.4 Rezultatele calculelor de eficiență economică a variantelor de extindere a sistemului

de alimentare cu căldură Bacău

 • 6. Durata de realizare a investiției

 • 7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției..............

 • 8. Eficiența energetică

B. ANEXE

Anexa 1 - Comanda nr. 211/30.12.2008.

Anexa 2 - Procesul verbal privind stabilirea datelor pentru actualizarea SF “Reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău" cu anexele 2.1-2.6.

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 3

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Anexa 2.1- valorile suprafețelor utile ale apartamentelor din blocurile alimentate din CT 4/6_9 Mai și CT 3/2;

Anexa 2.2 - valorile SET pentru Grădinița cu program prelungit nr. 12 și Casa Parohială, fax nr. 95/18.12.2008;

Anexa 2.3 - valorile suprafețelor echivalente termic pentru consumatorii alimentați cu căldură din PT 25;

Anexa 2.4 - valorile suprafețelor echivalente termic pentru consumatorii alimentați cu căldură din PT 28;

Anexa 2.5 - Cantitățile de căldură facturate lunar la consumator, în perioada noiembrie 2007-octombrie 2008;

Anexa 2.6 - Lungimile (pe diametre) ale rețelelor termice secundare aferente fiecărui punct termic;

Anexa 2.7 - Lungimile (pe diametre) ale rețelelor termice secundare aferente a 5 puncte termice pentru care există proiect tehnic de reabilitare: PT 7, PT13, PT 31, PT 33 și PT69;

Anexa 3 - Devizul pe obiecte.

Anexele 4- Rezultatele calculului tehnico-economic al investiției:

Anexa 4.1 - Estimarea pierderilor de căldură anuale suplimentare datorate extinderii rețelei de transport și distribuție;

Anexa 4.2 - Date tehnice și economice ale investiției;

Anexa 4.3 - Rezultatele calculului tehnico-economic al investiției, fără finanțare;

Anexa 4.4 - Rezultatele calculului tehnico-economic al investiției, cu finanțare.

C. PĂRȚI DESENATE

- Plan de situație, scara 1:1000, pentru rețeaua termică primară de alimentare a modulelor termice amplasate la consumatorii aferenți PT 25;

- Plan de situație, scara 1:500, pentru rețeaua termică primară de alimentare a modulelor termice amplasate la consumatorii aferenți PT 28;

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag- 4

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

 • - Plan de situație, scara 1:500, pentru rețeaua termică primară de alimentare a modulelor termice amplasate la consumatorii aferenți CT 4/6 - 9 Mai, CT 3/2 - Mărășești și CT 3/5;

 • - Planuri de situație pentru rețelele termice secundare aferente a 54 de PT, scara 1:1000, și anume: Centru+Nord, Centru+Sud și sector 60-61-62;

 • - Planuri de încadrare în zonă, scara 1:5000 pentru rețelele termice secundare aferente PT.

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 5

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

 • 1. Date generale

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

Actualizare SF privind "Reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău".

1.2 Amplasament

Rețelele termice secundare care fac obiectul studiului de fezabilitate sunt situate pe teritoriul Municipiului Bacău.

1.3 Titularul investiției

Consiliul Local al Municipiului Bacău, strada Mărășești nr. 6, jud. Bacău.

1.4 Beneficiarul investiției

Consiliul Local al Municipiului Bacău, strada Mărășești nr. 6, jud. Bacău.

1.5 Elaboratorul studiului

SC ATH ENERG SRL - București, sector 6, Bd. luliu Maniu, nr.7, Pavilion Administrativ, et.2.

 • 2. Informații generale privind proiectul

  • 2.1 Situația actuală a rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

2.1.1 Descrierea generală a sistemului de alimentare centralizată cu căldură al Municipiului Bacău

Sistemul centralizat de alimentare cu căldură a Municipiului Bacău se compune din -v. fig. 1-:

- o sursă de producere centralizată a căldurii, reprezentată de centrala de cogenerare CET Bacău, aflată în administrarea SC CET SA Bacău;

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 6 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

 • -  6 surse de producere descentralizată, sub forma a 6 centrale termice de zonă (CT) aflate în administrarea SC CET SA Bacău;

 • -  o rețea termică primară, ce asigură transportul căldurii sub formă de apă fierbinte, de la sursa centralizată (CET Bacău) la punctele termice;

 • -  67 de puncte termice (PT), ce asigură alimentarea cu căldură pentru încălzire și apă caldă de consum pentru consumatorii aferenți. Din cele 67 de puncte termice, un număr de 57 se află în administrarea SC CET Bacău SA iar 10 puncte termice, ce deservesc numai agenți comerciali, se află în admistrarea acestora.

Sistemul de rețele termice secundare asigură distribuția căldurii de la centralele termice de zonă (CT) și respectiv de la punctele termice (PT) la consumatori (clădirile acestora). El este compus dintr-un sistem bitubular închis pentru alimentarea cu căldură pentru încălzire și un sistem monotubular deschis cu conductă de recirculare, pentru alimentarea consumatorilor de apă caldă de consum.

Se poate spune că în prezent, SACC al Municipiului Bacău se compune din 2 subsisteme:

 • -  un subsistem compus din:

 • ■ sursa centralizată reprezentată de centrala de cogenerare CET Bacău;

 • ■ rețeaua termică primară sau de transport;

 • ■ 67 de puncte termice și rețelele termice secundare aferente fiecărui PT;

 • -  un subsistem compus din cele 6 CT cu rețelele termice secundare aferente fiecărei CT.


fig. nr. 1 - Sistemul de alimentare centralizată cu căldură a Municipiului Bacău


pg- 7ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 8 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

2.1.2. Date puse Ia dispoziție de beneficiar

2.1.2.1 Date puse la dispoziție pentru rețelele termice secundare ce urmează a fi reabilitate

 • - cantitățile de căldură livrate lunar din fiecare punct termic (încălzire și apă caldă de consum), și respectiv cantitățile de căldură facturate lunar la consumator, în perioada noiembrie 2007-octombrie 2008 - v. Anexa 2.5, în format electronic;

 • - lungimile (pe diametre) ale rețelelor termice secundare aferente fiecărui punct termic, în situația inițială (de proiect) și în situația actuală - v. Anexa 2.6, în format electronic;

 • - lungimile (pe diametre) ale rețelelor termice secundare aferente a 5 puncte termice pentru care există proiecte tehnice de reabilitare, - v. Anexa 2.7, în format electronic.

 • 2.1.2.2  Date puse la dispoziție pentru consumatorii ce urmează a fi alimentați din module termice

Consumatorii alimentați din PT 25

 • - valorile suprafețelor echivalente termic pentru consumatorii alimentați cu căldură din PT 25 -v. Anexa 2.3;

 • - plan de situație al consumatorilor alimentați din PT 25, scara 1:1000.

Consumatorii alimentați din PT 28

 • - valorile suprafețelor echivalente termic pentru consumatorii alimentați cu căldură din PT 28 - v. Anexa 2.4;

 • - plan de situație al consumatorilor alimentați din PT 28.

Consumatorii alimentați din CT 4/6 - 9 Mai și CT 3/2

 • - valorile SET pentru Grădinița cu program prelungit nr. 12 și Casa Parohială, prin fax nr. 95/18.12.2008 - v. Anexa 2.2;

 • - valorile suprafețelor utile ale apartamentelor din blocurile alimentate din CT 4/6 9 Mai puse la dispoziție de Serviciul F-CET- v. Anexa 2.1;

 • - valorile suprafețelor utile ale apartamentelor din blocurile alimentate din CT 3/2 puse la dispoziție de Serviciul F-CET. - v. Anexa 2.1;

 • - plan de situație al consumatorilor alimentați din CT 4/6 9 Mai și CT 3/2, scara 1:500.

  ATH energ

  Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

  Data: 06.2009

  S.R.L

  secundare din Municipiul Bacău

  pag. 9

  Revizia 3

  Comanda nr. 211/30.12.2008

- cantitățile de căldură livrate din CT 4/6 - 9 Mai și CT 3/2 - v. Procesul verbal din anexa 2.

 • 2.1.3. Ipotezele de analiză

2.1.3.1 Pentru consumatorii alimentați din PT

Lucrarea se bazează pe 2 ipoteze principale și anume:

 • >   utilizarea unor tehnologii de conducte cu performanțe net superioare celor clasice, în vederea reducerii pierderilor de căldură;

 • >   utilizarea unor tipodimensiuni de conducte corespunzătoare condițiilor actuale de consum, pentru a evita supradimensionarea rețelei.

Pornind, de la aceste 2 ipoteze se vor avea în vedere:

 • 1. valorile actuale ale pierderilor actuale de căldură din rețelele termice secundare, rezultate din datele puse la dispoziție de beneficiar ca fiind diferența dintre cantitățile de căldură livrate din punctele termice și cele facturate la consumator;

 • 2. comparația între situația actuală a rețelelor termice secundare, din punctul de vedere al diametrelor nominale și al lungimii traseelor cu situația inițială.

2.1.3.2  Pentru consumatorii ce urmează a fi alimentați din module termice

Având în vedere procentul mare de debranșări pentru PT 25, PT 28, CT 4/6 și CT 3/2, consumatorii rămași conectați la sistemul de alimentare centralizată cu căldură, urmează a fi alimentați cu căldură prin intermediul modulelor termice, denumite și puncte termice descentralizate.

Datele puse la dispoziție de beneficiar se referă la situația actuală. în cazul apartamentelor din blocuri, procentul de debranșări este de cca 50%, în unele cazuri chiar mai mare. întrucât nu se poate prevede evoluția debranșărilor/ rebranșărilor, s-a convenit împreună cu beneficiarul ca pentru apartamentele din blocuri, valorile suprafețelor utile ce vor fi utilizate în calcul, să fie majorate cu 10% față de cele transmise de beneficiar;

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag 10

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

- cantitatea de căldură pentru apa caldă de consum va fi estimată funcție de numărul de persoane al unui apartament convențional - în cazul consumatorilor rezidențiali- sau în funcție de tipul activității - în cazul consumatorilor terțiari-.

 • 2.1.4. Analiza datelor statistice puse la dispoziție de beneficiar

2.1.4.1 Cantitățile de căldură livrate din punctele termice și celor facturate la consumator

Pe baza datelor din Anexa 2.5, pentru fiecare punct termic s-au calculat valorile pierderilor de căldură din rețelele termice, ca diferența între cantitatea de căldură livrată din punctul termic și aceea facturată la consumator. Aceste rezultate sunt prezentate în tabelul nr. 1 pentru rețelele de încălzire și respectiv în tabelul nr. 2, pentru rețelele de apă caldă de consum.

Din tabelul nr. 1 rezultă că în rețelele de încălzire, diferența între cantitățile de căldură livrate și respectiv facturate se situează de la valori negative (în cazul PT 115, PT 69 și PT 51) la valori de peste 80% (în cazul PT 3 și PT 5).

Din tabelul nr. 2 rezultă că în rețelele de apă caldă de consum, diferența între cantitățile de căldură livrate și respectiv facturate se situează de la valori negative (în cazul PT 22, PT 69) la valori de peste 90% (în cazul PT 13, PT45, PT153).

în urma discuțiilor purtate cu beneficiarul, referitor la gradul mare de dispersie al valorilor pierderilor ce au rezultat din calcul, această situație a fost explicată prin faptul că datele au fost furnizate într-o perioadă în care la unele PT-uri s-au efectuat regularizări ale cantităților de căldură livrate și respectiv ale celor facturate.

Totuși, la nivelul ansamblului celor 56 de PT se constată că în perioada noiembrie 2007-octombrie 2008, nivelul pierderilor de căldură se situează în jurul valorii de 17,6% pentru rețelele de încălzire și la cca. 48% pentru rețelele de apă caldă - v. tabelul 3. Ambele valori evidențiază faptul că în prezent, pierderile în rețelele termice secundare depășesc nivelul acceptat de max. 10%.

Livrat din PT inc.

Facturata inc.

pierderi

Livrat din PT inc.

Facturat inc.

pierderi

Livrat din PT inc.

Gcal

Gcal

Gcal

%

Gcal

Gcal

Gcal

|%

Gcal

poz.

PT

noiembrie 2007

decembrie 2007

ian 2008

1

1

147,94

68,16

79,78

54%

200,30

97,06

103,25

52%

219,89

2

2

343,56

245,75

97,81

28%

424,13

326,19

97,94

23%

488,91

3

3

160,68

30,89

129,79

81%

184,15

76,98

107,17

58%

203,25

4

4

939,28

678,75

260,53

28%

1200,65

936,69

263,96

22%

1452,00

5

5

274,72

146,14

128,57

47%

307,35

178,96

128,39

42%

338,21

6

6

517,78

401,46

116,32

22%

658,20

499,51

158,69

24%

756,68

7

7

446,63

419,21

27,42

6%

725,99

710,58

15,42

2%

1088,24

8

8

297,99

234,52

63,47

21%

385,45

304,32

81,14

21%

474,03

9

9

1099,65

939,13

160,52

15%

1269,07

1234,99

34,07

3%

1499,36

10

10

568,91

442,62

126,28

22%

761,88

636,01

125,88

17%

811,71

11

11

933,83

770,64

163,19

17%

1254,26

1124,93

129,33

10%

1443,98

12

12

226,61

222,08

4,53

2%

336,94

330,21

6,74

2%

466,61

13

13

440,12

376,93

63,19

14%

535,16

445,72

89,44

17%

678,78

14

14

1024,22

781,39

242,83

24%

1453,40

1149,71

303,69

21%

1665,01

15

15

898,29

695,77

202,52

23%

1043,56

792,88

250,68

24%

1380,01

16

16

369,26

270,63

98,64

27%

432,64

341,69

90,95

21%

498,37

17

17

552,82

415,97

136,85

25%

642,53

519,51

123,02

19%

819,18

18

18

751,80

710,27

41,53

6%

908,91

855,74

53,17

6%

1168,23

19

19

1042,87

846,86

196,01

19%

1169,63

981,91

187,72

16%

1692,55

20

20

596,01

477,56

118,45

20%

755,10

732,01

23,09

3%

976,42

21

21

375,56

333,74

41,82

11%

440,28

362,01

78,28

18%

557,56

22

22

658,57

506,05

152,52

23%

647,03

575,19

71,83

11%

876,88

23

25

533,58

522,89

10,68

2%

634,76

622,06

12,70

2%

830,35’

24

26

95,83

48,14

47,69

50%

139,98

75,26

64,72

46%

183,63

25

27

332,80

326,15

6,66

2%

603,79

516,54

87,25

14%

672,44’

26

28

187,26

183,51

3,74

2%

207,48

203,33

4,15

2%

282,57

27

29

642,00

528,37

113,63

18%

780,19

671,26

108,93

14%

938,78

28

30

70,39

37,71

32,68

46%

79,79

45,41

34,38

43%

114,35

29

31

1784,21

1397,47

386,74

22%

1642,43

1480,55

161,88

10%

2101,36

30

32

233,74

225,17

8,58

4%

421,40

419,39

2,01

0%

515,68

31

33

666,57

498,04

168,53

25%

685,59

671,87

13,71

2%

865,40

32

35

785,39

589,32

196,07

25%

676,87

637,77

39,10

6%

895,31

33

40

304,76

185,77

118,99

39%

405,92

263,97

141,95

35%

468,98

34

41

381,47

247,98

133,49

35%

494,07

305,56

188,50

38%

580,76

35

42

260,00

240,95

19,05

7%

561,93

550,89

11,04

2%

604,00

36

43

451,89

280,29

171,60

38%

548,47

370,99

177,48

32%

655,76

37

44

332,26

319,59

12,68

4%

373,98

361,72

12,26

3%

419,06

38

45

228,29

191,85

36,43

16%

336,13

317,99

18,14

5%

401,01

39

58

137,53

99,41

38,12

28%

183,03

141,82

41,20

23%

228,23

40

59

513,90

351,97

161,93

32%

634,73

480,67

154,05

24%

806,16

41

61

480,28

380,18

100,10

21%

584,59

455,49

129,10

22%

696,66

42

62

552,46

402,86

149,60

27%

730,76

564,51

166,25

23%

911,86

43

63

761,12

612,00

149,11

20%

984,32

814,89

169,43

17%

1224,83

44

64

245,97

198,01

47,96

19%

297,65

252,20

45,44

15%

370,27

45

69

498,82

456,16

42,66

9%

683,61

684,19

40,58

■0,1%

761,53

46

79

166,01

164,81

1,20

1%

310,22

303,40

6,83

2%

350,50

47

84

96,49

94,97

1,52

2%

159,56

156,43

3,13

2%

291,12

48

95

596,98

403,46

193,52

32%

611,51

599,07

12,43

2%

854,69

49

96

540,29

403,69

136,60

25%

849,25

625,86

223,39

26%

946,32

50

97

683,41

526,83

156,58

23%

831,24

799,02

32,22

4%

937,40

51

115

288,57

248,51

40,06

14%

266,67

293,18

-26,51

-10%

278,35

52

117

245,81

199,30

46,51

19%

391,02

246,68

144,34

37%

465,93

53

151

216,32

117,30

99,03

46%

273,19

153,90

119,29

44%

331,63

54

152

757,46

585,06

172,40

23%

976,35

813,95

162,40

17%

1172,52

55

153

236,08

230,28

5,80

2%

332,22

328,63

3,59

1%

690,52’

56

154

465,72

400,43

65,29

14%

545,48

464,98

80,50

15%

645,19

total

27440,77

21712,95

5727,82

21%

33974,82

28906,27

5068,55

15%

42049,01Facturat inc.

pierderi

Livrat din PT inc.

Facturat inc.

pierderi

Livrat din PT inc.

Facturat inc.

Gcal

Gcal

I %

Gcal

Gcal

Gcal

l%

Gcal

Gcal

poz.

PT

ianuarie 2008

feb 2008

februarie 2008

martie 2008

1

117,38

102,51

47%

169,31

90,63

78,67

46%

103,58

57,51

2

2

390,38

98,53

20%

370,95

295,51

75,44

20%

174,67

136,14

3

3

103,13

100,12

49%

155,34

94,14

61,20

39%

109,88

58,88

4

4

1171,18

280,82

19%

1059,04

864,54

194,50

18%

640,10

546,90

5

5

256,80

81,41

24%

262,04

219,41

42,63

16%

190,66

139,40

6

6

610,73

145,96

19%

566,79

446,78

120,01

21%

335,76

270,90

7

7

951,63

136,61

13%

811,75

686,56

125,19

15%

573,88

479,45

8

8

389,50

84,54

18%

359,11

273,52

85,60

24%

220,50

179,11

9

9

1459,97

39,39

3%

1094,44

1063,85

30,59

3%

831,35

807,59

10

10

795,48

16,23

2%

563,81

552,53

11,28

2%

395,54

387,63

11

11

1297,64

146,34

10%

1054,11

916,94

137,17

13%

856,77

712,74

12

12

457,28

9,33

2%

361,47

352,63

8,84

2%

230,74

226,12

13

. 13

595,82

82,96

12%

480,29

408,69

71,60

15%

306,23

239,66

14

14

1582,32

82,69

5%

1218,02

1157,24

60,77

5%

817,46

754,30

15

15

1165,88

214,12

16%

995,87

792,55

203,32

20%

657,38

530,28

16

16

429,01

69,36

14%

368,17

294,77

73,40

20%

272,09

213,04

17

17

712,50

106,68

13%

567,10

470,57

96,53

17%

327,27

230,05

18

18

1110,38

57,85

5%

803,09

744,91

58,18

7%

580,63

536,10

19

19

1425,57

266,98

16%

1132,05

908,13

223,92

20%

840,80

652,34

20

20

944,97

31,45

3%

711,17

690,42

20,75

3%

528,99

511,29

21

21

536,40

21,16

4%

379,58

342,99

36,59

10%

259,93

237,70

22

22

819,31

57,57

7%

624,23

497,52

126,72

20%

502,11

420,48

23

25

813,72

16,62

2%

627,17

614,62

12,55

2%

510,22

500,01

24

26

103,27

80,36

44%

125,41

68,46

56,95

45%

124,75

68,35

25

27

602,57

69,86

10%

495,42

393,68

101,74

21%

338,47

269,67

26

28

276,92

5,65

2%

204,00

192,61

11,40

6%

154,26

151,18

27

29

765,22

173,55

18%

684,17

582,82

101,35

15%

554,14

454,81

28

30

56,86

57,49

50%

77,34

36,43

40,91

53%

62,53

27,08

29

31

1854,43

246,93

12%

1470,26

1271,26

199,01

14%

1122,49

902,67

30

32

466,12

49,56

10%

544,47

371,86

172,61

32%

386,23

267,95

31

33

848,09

17,31

2%

618,42

606,05

12,37

2%

527,47

516,92

32

35

724,16

171,15

19%

643,47

536,16

107,31

17%

503,79

408,51

33

40

333,51

135,47

29%

345,06

220,69

124,37

36%

205,63

121,43

34

41

418,44

162,32

28%

449,85

287,12

162,73

36%

312,70

184,17

35

42

591,41

12,59

2%

544,59

501,03

43,56

8%

378,11

308,75

36

43

443,78

211,98

32%

455,71

295,76

159,95

35%

259,43

171,12

37

44

410,68

8,38

2%

382,52

374,87

7,65

2%

282,70

227,24

38

45

223,16

177,85

44%

277,32

225,53

51,79

19%

226,53

166,21

39

58

163,92

64,32

28%

169,35

128,73

40,62

24%

140,33

100,21

40

59

589,31

216,85

27%

570,10

420,87

149,23

26%

479,57

351,17

41

61

573,32

123,34

18%

497,79

409,73

88,06

18%

375,38

302,15

42

62

724,11

187,75

21%

668,07

538,92

129,15

19%

548,68

410,82

43

63

1004,66

220,17

18%

888,22

727,69

160,53

18%

717,33

568,80

44

64

306,89

63,38

17%

270,76

225,30

45,46

17%

213,25

168,76

45

69

744,89

16,64

2%

559,43

548,24

11,19

2%

467,30

432,88

46

79

338,98

11,52

3%

354,71

269,49

85,22

24%

282,95

223,05

47

84

202,52

88,59

30%

246,79

166,65

80,13

32%

209,23

138,47

48

95

699,49

155,20

18%

556,63

540,82

15,81

3%

1109,07

406,13

49

96

782,35

163,97

17%

839,28

593,76

245,52

29%

475,40

450,78

50

97

932,51

4,89

1%

827,27

712,93

114,34

14%

640,05

442,97

51

115

346,85

306,57

282,70

23,86

8%

201,00

186,88

52

117

306,77

159,16

34%

331,13

227,20

103,94

31%

264,03

183,39

53

151

187,77

143,85

43%

247,01

153,95

93,07

38%

207,20

119,04

54

152

986,43

186,10

16%

841,56

746,37

95,19

11%

631,98

538,31

55

153

397,62

292,90

42%

537,24

340,72

196,52

37%

435,07

270,91

56

154

574,65’

70,54

11%

469,53

400,81

68,72

15%

303,03

256,19

total

36118,65

5930,36

14%

31234,34

26178,65

5055,69

16%

23406,60

18624,57pierderi

Livrat din PT inc.

Facturat inc.

pierderi

Livrat din PT inc.

Facturat inc.

pierderi

Gcal

L%

Gcal

Gcal

Gcal

|%

Gcai

Gcal

Gcal

l%

poz.

PT

mar 2008

aprilie 2008

octombrie 2008

1

1

46,07

44%

44,45

19,13

25,32

57%

31,82

14,43

17,40

55%

2

2

38,54

22%

89,48

62,33

27,15

30%

35,26

17,95

17,30

49%

3

3

51,00

46%

51,25

36,56

14,69

29%

32,43

7,73

24,70

76%

4

4

93,20

15%

295,12

227,56

67,56

23%

252,40

145,96

106,44

42%

5

5

51,26

27%

81,42

69,12

12,31

15%

44,26

7,69

36,57

83%

6

6

64,86

19%

158,98

114,08

44,91

28%

96,82

55,28

41,55

43%

7

7

94,43

16%

272,88

206,56

66,32

24%

57,48

39,70

17,78

31%

8

8

41,39

19%

108,96

73,24

35,72

33%

66,48

38,09

28,39

43%

9

9

23,76

3%

288,27

281,41

6,86

2%

240,04

227,41

12,62

5%

10

10

7,91

2%

184,78

171,25

13,52

7%

126,08

88,79

37,30

30%

11

11

144,02

17%

323,56

275,39

48,17

15%

274,40

190,90

83,50

30%

12

12

4,61

2%

105,73

103,61

2,11

2%

98,98

97,00

1,98

2%

13

13

66,57

22%

139,05

109,31

29,74

21%

108,49

50,95

57,55

53%

14

14

63,16

8%

315,35

299,25

16,10

5%

292,06

169,06

122,99

42%

15

15

127,10

19%

300,61

248,77

51,85

17%

236,55

137,19

99,35

42%

16

16

59,05

22%

65,97

50,72

15,25

23%

62,12

34,22

27,91

45%

17

17

97,22

30%

114,83

82,90

31,93

28%

96,80

53,51

43,29

45%

18

18

44,53

8%

183,60

171,03

12,57

7%

233,38

192,93

40,45

17%

19

19

188,46

22%

294,27

247,88

46,39

16%

311,63

172,16

139,47

45%

20

20

17,70

3%

186,26

169,75

16,51

9%

177,19

144,45

32,74

18%

21

21

22,24

9%

122,35

112,00

10,36

8%

93,92

93,74

0,18

0%

22

22

81,63

16%

183,55

163,68

19,87

11%

178,60

70,74

107,86

60%

23

25

10,21

2%

236,31

231,58

4,74

2%

236,97

232,22

4,74

2%

24

26

56,40

45%

40,42

20,11

20,31

50%

28,30

8,45

19,86

70%

25

27

68,80

20%

136,17

117,72

18,44

14%

114,01

70,42

43,59

38%

26

28

3,09

2%

64,82

63,52

1,30

2%

104,24

102,16

2,08

2%

27

29

99,33

18%

181,87

154,48

27,39

15%

187,20

135,41

51,79

28%

28

30

35,45

57%

23,46

11,48

11,99

51%

9,20

2,02

7,18

78%

29

31

219,81

20%

342,62

280,02

62,60

18%

313,24

159,80

153,44

49%

30

32

118,27

31%

111,63

43,91

67,71

61%

82,30

46,09

36,22

44%

31

33

10,55

2%

226,50

221,97

4,53

2%

257,03

381,19

-124,16

-48%

32

35

95,28

19%

176,87

148,50

28,36

16%

185,84

115,85

69,98

38%

33

40

84,19

41%

48,54

42,60

5,94

12%

73,88

23,45

50,43

68%

34

41

128,52

41%

128,32

76,78

51,55

40%

88,68

32,32

56,35

64%

35

42

69,36

18%

136,62

91,66

44,95

33%

106,10

66,34

39,77

37%

36

43

88,32

34%

154,87

84,74

70,13

45%

71,28

35,11

36,18

51%

37

44

55,46

20%

118,85

113,22

5,64

5%

114,97

96,71

18,26

16%

38

45

60,32

27%

94,60

74,33

20,28

21%

124,88

100,29

24,58

20%

39

58

40,12

29%

49,28

39,73

9,55

19%

35,72

22,87

12,85

36%

40

59

128,40

27%

177,17

130,46

46,71

26%

119,80

71,01

48,79

41%

41

61

73,23

20%

135,03

116,34

18,69

14%

32,71

26,57

6,14

19%

42

62

137,85

25%

175,72

138,86

36,85

21%

124,00

75,86

48,15

39%

43

63

148,53

21%

259,33

215,83

43,50

17%

91,04

47,80

43,24

47%

44

64

44,49

21%

83,10

67,59

15,51

19%

47,15

26,58

20,56

44%

45

69

34,42

7%

154,83

131,69

23,14

15%

165,36

113,84

51,53

31%

46

79

59,90

21%

133,08

100,19

32,89

25%

94,26

57,13

37,13

39%

47

84

70,75

34%

78,92

53,86

25,06

32%

66,62

37,52

29,10

44%

48

95

702,94

63%

195,30

132,27

63,04

32%

144,44

80,09

64,35

45%

49

96

24,61

5%

111,85

109,52

2,34

2%

177,03

63,52

113,51

64%

50

97

197,08

31%

219,57

137,06

82,50

38%

249,17

144,91

104,25

42%

51

115

14,12

7%

66,89

66,66

0,23

0%

36,24

34,67

1,56

4%

52

117

80,64

31%

105,17

64,23

40,94

39%

75,76

39,84

35,92

47%

53

151

88,16

43%

86,82

51,35

35,47

41%

58,05

28,71

29,34

51%

54

152

93,68

15%

252,92

233,56

19,36

8%

119,32

101,31

18,00

15%

55

153

164,16

38%

180,48

109,64

70,84

39%

84,75

32,35

52,41

62%

56

154

46,84

15%

154,25

120,21

34,04

22%

62,94

24,44

38,51

61%

total

4782,03

20%

8752,93

7091,22

1661,71

19%

7029,66

4686,72

2342,94

33%

PT

Livrat din PT

Facturat

pierderi

Livrat din PT

Facturat

pierderi

Livrat din PT

Facturat

poz.

Gcal

Gcal

Gcal

I %

Gcal

Gcal

Gcal

I %

Gcal

Gcal

noiembrie 2007

decembrie 2007

ianuarie 2008

1

1

21,75

11,82

9,93

46%

57,520

13,209

44,311

77%

21,050

14,590

2

2

57,52

25,51

32,00

56%

44,961

38,466

6,495

14%

45,176

33,177

3

3

7.26

4,95

2,31

32%

17,919

9,452

8,467

47%

14,824

8,518

4

4

177,92

132,38

45,54

26%

299,398

140,747

158,651

53%

187,477

168,307

5

5

11,71

8,07

3,64

31%

23,653

11,535

12,118

51%

64,384

14,829

6

6

82,51

65,14

17,38

21%

80,227

67,594

12,632

16%

79,644

76,641

7

7

18,37

17,32

1,05

6%

50,344

46,047

4,298

9%

87,342

51,433

8

8

71,17

28,94

42,23

59%

78,740

32,619

46,121

59%

79,980

37,147

9

9

154,36

117,29

37,06

24%

170,138

112,365

57,774

34%

166,109

120,749

10

10

125,74

62,76

62,98

50%

158,157

74,232

83,925

53%

160,770

82,430

11

11

210,62

102,85

107,78

51%

274,624

116,261

158,363

58%

294,120

128,362

12

12

84,81

23,55

61,26

72%

81,626

27,631

53,995

66%

101,850

26,435

13

13

186,76

32,71

154,04

82%

201,205

28,698

172,507

86%

292,119

31,860

14

14

216,72

139,17

77,55

36%

401,018

169,716

231,302

58%

408,070

197,455

15

15

163,16

92,85

70,31

43%

184,233

108,166

76,067

41%

197,617

130,898

16

16

36,75

33,48

3,27

9%

45,381

43,302

2,080

5%

45,118

43,854

17

17

104,23

63,22

41,01

39%

178,966

71,153

107,813

60%

224,030

80,670

18

18

204,86

111,26

93,60

46%

183,335

77,275

106,060

58%

204,620

129,286

19

19

180,42

148,56

31,86

18%

150,568

108,366

42,202

28%

448,682

181,563

20

20

148,58

83,80

64,78

44%

149,451

93,034

56,417

38%

155,720

89,630

21

21

44,90

36,68

8,22

18%

41,70

40,47

1,24

3%

52,202

37,814

22

22

41,49

56,01

81,86

70,39

11,47

14%

93,839

63,376

23

25

125,88

70,02

55,86

44%

140,19

62,16

78,04

56%

151,163

95,957

24

26

7,54

4,56

2,98

40%

7,82

4,94

2,88

37%

9,909

5,797

25

27

109,71

39,74

69,97

64%

111,22

44,84

66,38

60%

147,158

46,977

26

28

11,20

10,98

0,22

2%

7,52

7,37

0,15

2%

5,054

4,953

27

29

135,02

116,76

18,26

14%

139,92

125,24

14,68

10%

200,724

127,573

28

30

12,17

4,18

7,99

66%

12,42

5,55

6,87

55%

6,992

5,987

29

31

397,42

203,99

193,44

49%

342,91

236,68

106,23

31%

513,365

274,309

30

32

2,74

2,59

0,16

6%

11,06

10,42

0,64

6%

14,561

13,720

31

33

113,78

57,42

56,35

50%

117,52

71,49

46,03

39%

113,851

73,528

32

35

146,24

56,62

89,63

61%

130,42

68,28

62,14

48%

183,560

75,144

33

40

39,49

23,07

16,41

42%

53,81

24,42

29,39

55%

43,007

26,839

34

41

127,38

25,89

101,50

80%

137,70

30,02

107,68

78%

137,698

29,830

35

42

10,60

6,77

3,83

36%

40,14

"21,27

18,87

47%

41,388

21,638

36

43

18,40

11,12

7,28

40%

109,64

14,51

95,13

87%

331,266

24,144

37

44

211,56

5,34

206,22

97%

263,34

6,33

257,01

98%

120,495

6,986

38

45

0,00

0,00

0,00

0%

20,60

4,02

16,58

81%

28,036

5,676

39

58

17,62

11,77

5,85

33%

19,09

15,55

3,54

19%

23,124

15,596

40

59

57,05

31,76

25,28

44%

71,42

36,10

35,32

49%

98.209

49,523

41

61

51,34

49,38

1,96

4%

62,11

53,29

8,83

14%

68,291

60,340

42

62

66,71

54,77

11,94

18%

81,58

64,47

17,11

21%

101,384

74,417

43

63

119,23

91,32

27,91

23%

126,23

105,53

20,70

16%

147,651

121,087

44

64

51,20

22,95

28,25

55%

55,22

29,67

25,55

46%

55,092

31,377

45

69

84,43

47,35

37,08

44%

71,87

55,75

16,11

22%

101,956

66,015

46

79

4,57

4,30

0,27

6%

6,45

5,88

0,57

9%

7,025

6,618

47

84

23,04

16,74

6,31

27%

41,62

21,93

19,69

47%

32,837

32,586

48

95

228,05

53,15

174,90

77%

337,54

71,49

266,05

79%

346,144

69,348

49

96

154,09

54,18

99,90

65%

107,09

60,24

46,85

44%

129.435

65,491

50

97

164,26

65,83

98,43

60%

247,68

83,56

164,12

66%

387,860

91,716

51

115

74,36

38,90

35,46

48%

77,40

43,87

33,53

43%

90.300

50,147

52

117

140,18

24,24

115,94

83%

41,67

29,20

12,47

30%

39,596

33,707

53

151

65,92

14,96

50,96

77%

64,30

16,02

48,28

75%

80,814

18,900

54

152

142,14

67,70

74,44

52%

150,47

93,17

57,31

38%

189,102

117,090

55

153

13,92

12,62

1,30

9%

12,75

11,61

1,14

9%

71,184

12,163

56

154

212,68

55,22

157,46

74%

173,12

60,23

112,88

65%

179,912

71,525

total

5535

2757

2778,17

50%

6392,83

3101,95

3290,88

51%

7640,13

3580,178

PT

pierderi

Livrat din PT

Facturat

pierderi

Livrat din PT

Facturat

pierderi

Livrat din PT

poz.

Gcal

%

Gcal

Gcal

Gcal

%

Gcal

Gcal

Gcal

l%

Gcal

ianuarie 2008

februarie 2008

martie 2008

apr 2008

1

1

6,460

31%

21,730

14,145

7,585

35%

21,585

10,919

10,667

49%

25,592

2

2

11,999

27%

39,723

34,488

5,235

13%

37,883

29,019

8,864

23%

44,445

3

3

6,306

43%

9,275

6,701

2,574

28%

7,862

5,944

1,919

24%

8,416

4

4

19,170

10%

167,631

142,287

25,344

15%

161,480

139,736

21,744

13%

185,571

5

.5

49,555

77%

50,601

16,012

34,590

68%

45,060

15,388

29,672

66%

40,367

6

6

3,003

4%

. 72,006

68,943

3,063

4%

80,089

68,261

11,828

15%

85,394

7

7

35,909

41%

78,974

50,689

28,285

36%

80,608

51,867

28,741

36%

93,731

8

'8

42,833

54%

<64,586

.   30,445

34,141

53%

55,986

26,501

29,485

53%

46,096

9

.    9

45,360

27%

131,970

96,669

35,301

27%

141,035

108,044

32,990

23%

141,100

. 10

10

78,340

49%

142,486

i 63,813

78,673

55%

125,986

57,680

68,307

54%

123,259

1.1

11

165,758

.BB’/i

283,224

.117,955

165,269

58%

312,541

110,274

202,268

65%

280,283

'12

' ii

75,415

.74%:

56,300

7 24,110

32,190

57%

51,450

23,655

27,795

54%

56,146

13

. «3.

260,258

89%

230'461

.% 39,038

191,422

83%

130,144

39,137

91,007

70%

195,268

14

..li

210,615

52%

369,456

.161,571

207,885

56%

316,996

146,597

170,399

54%

266,600

'15

<■15

66,719

34%

<199,332

112,883

86,449

43%

184,752

103,615

81,137

44%

195,722

16

1,264

3%

38,773

<  36,210

2,562

7%

41,633

37,598

4,035

10%

38,651

<17

«■ii

143,360

64%

169,678

" 74,439

95,239

56%

159,960

68,148

91,812

57%

145,942

. 18

:18

i 75,334 5

37%

132,999

i 101,473

31,526

24%

144,437

110,697

33,740

23%

126,798

19

1:9

267,115

60%

165Î962

■126,165

39,797

24%

207,444

136,352

71,092

34%

202,257

: 120

20

66,090

42%

4271220

"i' 82,770

44,450

35%

146,131

86,196

59,935

41%

123,926

? 21

21

' 14,388!

28%

147,094

1 42,621

4,472

9%

53,131

43,082

10,048

19%

90,661

22

■ '22

30,454

32%

<89,486

<11 56,875

32,611

36%

91,651

58,806

32,846

36%

80,821

23

'55,206

37%

141,112

"  63;73.7

77,375

55%

147,941

94,978

52,963

36%

129,360

: 24

'26

4,112"

42%

' .1.1'815

<<1.6,312

5,504

47%

7,740

5,863

1,877

24%

7,413

<125

<100,180

68%

S8&.638

■43,154

43,484

50%

89,104

42,346

46,758

52%

65,280

«. 26

■428

< 0,101 '

2%

«7i67

i 7,317

0,149

2%

11,074

10,853

0,221

2%

7,927

27

29

<73,151

36%

1.40,094

'113,461

26,633

19%

213,968

.128,450

85,518

40%

176,128

<28

. 30

<1,005

.14%

i'.5,633

4.881

0,752

13%

5,865

5,102

0,763

13%

5,237

.29

47?/;

385;100

. 244,152

140,948

37%

435,875

227,711

208,164

48%

443,459

-30

<32

0,841

5%

■17,848

/   1.6,817

1,030

6%

15,297

14,413

0,884

6%

13,332

31

33

40,323

35%

- 98,412

...   65,844

32,568

33%

114,384

73,868

40,516

35%

100,492

"32

"35

108,416

59%

137,904

70,601

67,303

49%

161,194

82,322

78,873

49%

144,543

33

.< 40

16,168;.

.38%

■35,595

"" 23,386

12,213

34%

35,843

. 21,722

14,121

39%

56,230

"34

107,868

78%

<  26,249

16,952

39%

51,841

26,633

25,208

49%

55,154

35

.<42

19,750

<48%

•59;684

;   11,501

48,183

81%

58,087

17,486

40,602

70%

50,807

<36

307,122;

93%

<55394

« .1.6,153

39,241

71%

32,504

15,359

17,145

53%

41,807

<137

"44

113,509

94%

.!;18;774

■ i 6,442

12,332

66%

22,902

. 6,504

16,397

72%

21,775

"38

<22,360

80%

''2017.69

5,452

15,317

74%

22,162

5,875

16,287

73%

24,321

<39.

"58

1 7,5291

33%

T9;762

."".14,774

4,988

25%

23,511

16,543

6,968

30%

18,175

40

14.8,546-

50%

174'977:

-   39,761

35,216

47%

77,345

35,347

41,997

54%

112,118

4.1

1:61

«7,951',.'

1.2%.

<-.58;116

" 52,731

5,386

9%

59,000

51,114

7,887

13%

55,500

: 42

.462

26,967

27%

<77,389

64,846

12,543

16%

75,690

63,311

12,379

16%

67,955

43

...63

26,564?

18%:

122'100

<101,638

20,462

17%

126,962

101,861

25,101

20%

115,117

44

i"64

23,715

43%

46;053

.1128,858

17,195

37%

53,870

29,735

24,135

45%

48,968

45

’i^9

35,941

35%

47,872

49,632

m

53,705

43,855

9,850

18%

70,266

46

79

0,407

6%.

30,845

.6,747

24,098

78%

34,261

7,294

26,967

79%

27,462

47

. 84

0,252

77%

68,662

30,845

37,817

55%

35,357

23,653

11,704

33%

53,330

48

95

276,796

80%

226,574

57,498

169,076

75%

157,580

69,035

88,545

56%

174,291

49

96

63,945

49%

95,559

58,707

36,852

39%

148,123

57,563

90,561

61%

122,610

50

97

296,144

76%

202,358

76,199

126,159

62%

152,383

80,668

71,715

47%

121,346

51

115

40,153

44%

73,100

45,208

27,892

38%

68,800

37,926

30,874

45%

53,974

52

117

5,888

15%

35,764

29,932

5,833

16%

35,050

27,978

7,072

20%

88,267

53

151

61,914

77%

32,620

16,711

15,909

49%

20,459

14,976

5,483

27%

20,434

54

152

72,011

38%

119,980

93,281

26,699

22%

181,547

99,646

81,900

45%

210,965

55

153

59,021

83%

68,258

11,282

56,976

83%

48,637

9,766

38,871

80%

42,838

56

154

108,387

60%

93,912

60,460

33,452

36%

87,892

57,036

30,856

35%

106,898

total

4059,96

53%

5453,2

3067,598

2385,65

44%

5466,14

3086,613

2379,53

44%

5452,84

PT

Facturat

pierderi

Livrat din PT

Facturat

pierderi

Livrat din PT

Facturat

pierderi

poz.

Gcat

Gcal

%

Gcal

Gcal

Gcal

I %

Gcal

Gcal

Gcal

apri

ie 2008

mai 2008

unie 2008

*

12,936

12,656

49%

19,394

8,584

10,810

56%

17,179

12,563

4,616

2

2

33,446

10,999

25%

32,689

28,049

4,639

14%

32,680

24,682

7,998

3

3

7,264

1,153

14%

5,582

4,331

1,251

22%

6,688

4,752

1,936

4

4

137,237

48,334

26%

136,533

116,714

19,819

15%

150,979

132,290

18,689

5

5

15,213

25,154

62%

35,732

12,755

22,977

64%

60,075

11,965

48,111

6

6

69,476

15,918

19%

68,506

56,951

11,555

17%

73,481

58,698

14,783

7

7

46,503

47,228

50%

69,531

42,300

27,231

39%

75,534

41,025

34,509

8

8

29,612

16,484

36%

35,604

21,979

13,625

38%

45,064

22,947

22,117

9

9

119,801

21,299

15%

113,154

93,199

19,956

18%

117,110

93,845

23,266

10

10

56,090

67,169

54%

96,381

48,263

48,119

50%

102,391

51,117

51,275

11

11

136,393

143,889

51%

258,989

90,084

168,905

65%

280,111

82,878

197,232

12

12

24,846

31,299

56%

42,130

19,607

22,523

53%

46,621

18,386

28,235

13

13

33,292

161,976

83%

122,849

30,821

92,028

75%

150,779

29,991

120,788

14

14

116,766

149,834

56%

277,092

117,802

159,291

57%

296,184

125,250

170,934

15

15

95,144

100,578

51%

179,856

76,660

103,196

57%

162,868

81,493

81,374

16

16

36,768

1,883

5%

36,892

32,783

4,110

11%

71,392

28,088

43,304

17

17

63,917

82,025

56%

123,410

49,412

73,998

60%

180,342

51,442

128,900

18

18

103,570

23,229

18%

87,832

76,208

11,624

13%

101,024

85,522

15,503

19

19

139,832

62,425

31%

126,187

100,957

25,230

20%

129,525

100,240

29,285

20

20

65,417

58,510

47%

89,268

59,280

29,988

34%

105,771

63,219

42,552

21

21

43,374

47,287

52%

43,034

24,157

18,878

44%

45,924

31,408

14,517

22

22

60,353

20,468

25%

84,832

59,332

25,500

30%

86,352

59,568

26,784

23

25

80,453

48,907

38%

62,935

33,585

29,350

47%

86,077

57,879

28,198

24

26

6,167

1,247

17%

7,061

6,956

0,105

1%

6,261

4,412

1,849

25

27

43,754

21,527

33%

63,008

40,037

22,971

36%

58,564

38,644

19,921

26

28

7,769

0,158

2%

6,478

6,349

0,130

2%

4,984

4,884

0,099

27

29

110,715

65,413

37%

119,368

98,364

21,004

18%

126,248

106,097

20,151

28

30

4,421

0,816

16%

4,283

3,580

0,703

16%

4,635

3,878

0,757

29

31

208,570

234,890

53%

373,383

164,392

208,991

56%

381,601

171,466

210,135

30

32

12,558

0,774

6%

28,152

9,143

19,010

68%

33,110

9,059

24,051

31

33

65,365

35,127

35%

94,774

54,683

40,091

42%

114,976

57,203

57,773

32

35

74,042

70,502

49%

106,714

54,845

51,869

49%

112,548

60,892

51,656

33

40

19,992

36,238

64%

. 32,737

17,211

15,526

47%

27,520

17,646

9,874

34

41

26,004

29,150

53%

44,582

21,412

23,170

52%

74,652

21,053

53,599

35

42

14,957

35,850

71%

42,101

12,578

29,522

70%

62,780

14,349

48,431

36

43

15,480

26,327

63%

29,491

15,018

14,473

49%

29,229

10,639

18,590

37

44

7,352

14,424

66%

19,522

6,404

13,118

67%

52,494

5,546

46,948

38

45

2,494

21,827

90%

25,680

2,699

22,981

89%

24,028

3,203

20,825

39

58

12,120

6,056

33%

14,613

10,082

4,530

31%

16,725

10,308

6,418

40

59

30,838

81,280

72%

44,127

25,319

18,808

43%

53,770

25,912

27,858

41

61

52,841

2,659

5%

42,323

38,106

4,217

10%

56,549

37,989

18,560

42

62

57,660

10,295

15%

65,199

53,517

11,683

18%

72,967

52,748

20,219

43

63

89,803

25,315

22%

99,595

73,645

25,950

26%

106,440

77,178

29,262

44

64

25,771

23,198

47%

*16,303

20,327

25,977

56%

83,719

19,342

64,378

45

69

56,778

13,488

19%

71,467

38,237

33,230

46%

64,806

12,933

51,873

46

79

7,166

20,296

74%

21,212

6,231

14,981

71%

22,677

6,112

16,565

47

84

25,477

27,853

52%

30,688

19,080

11,608

38%

27,219

16,849

10,370

48

95

60,523

113,768

65%

144,505

53,722

90,783

63%

96,649

52,255

44,393

49

96

51,807rf

70,803

58%

88,203

40,418

47,785

54%

118759

44,121

74,638

50

97

73,656

47,690

39%

119,506

57,682

61,823

52%

146,940

72,553

74,387

51

115

35,157

18,817

35%

76,316

28,058

48,258

63%

58,704

34,055

24,648

52

117

26,728

61,539

70%

85,207

17,832

67,374

79%

29,863

24,424

5,438

53

151

14,509

5,925

29%

18,490

3,740

14,750

80%

16,904

12,745

4,159

54

152

91,248

119,717

57%

132,133

82,852

49,282

37%

127,645

84,296

43,349

55

153

9,465

33,373

78%

44,832

10,593

34,239

76%

45,718

9,372

36,346

56

154

48,005

58,894

55%

71,053

48,547

22,506

32%

76,437

51,474

24,963

total

2919,7037

2533,13

46%

4362,73

2347,177

2015,55

46%

4761,107

2444,09

2317,02

PT

pierd.

Livrat din PT

Facturat

pierderi

Livrat din PT

Facturat

pierderi

Livrat din PT

poz.

%

Gcal

Gcal

Gcal

I %

Gca!

Gcal

Gcal

I %

Gcal

iun 08

iulie 2008

august

2008

sept 2008

1

1

27%

17,456

9,907

7,549

43%

7,667

5,153

2,514

33%

9,517

2

2

24%

26,935

24,579

2,357

9%

14,663

11,434

3,230

22%

24,974

3

3

29%

6,410

4,948

1,462

23%

3,070

2,507

0,563

18%

5,147

4

4

12%

125,871

112,914

12,957

10%

84,714

63,021

21,693

26%

67,360

5

5

80%

46,154

11,130

35,023

76%

15,597

3,891

11,707

75%

18,168

6

6

20%

72,914

51,375

21,539

30%

29,648

23,531

6,117

21%

44,474

7

7

46%

58,497

38,265

20,233

35%

24,691

16,064

8,627

35%

27,167

8

8

49%

49,020

18,587

30,433

62%

24,854

9,866

14,988

60%

25,972

9

9

20%

118,518

73,758

44,760

38%

33,140

26,849

6,292

19%

52,291

10

10

50%

96,911

47,953

48,958

51%

44,520

20,674

23,847

54%

57,034

11

11

70%

247,723

72,914

174,809

71%

102,357

31,729

70,629

69%

56,634

12

12

61%

49,264

16,939

32,325

66%

19,523

4,706

14,817

76%

48,445

13

13

80%

159,432

27,482

131,950

83%

71,326

22,287

49,039

69%

86,548

14

14

58%

227,900

108,640

119,260

52%

103,372

44,815

58,557

57%

82,357

15

15

50%

167,061

73,347

93,714

56%

81,012

29,709

51,304

63%

95,246

16

16

61%

55,241

26,960

28,281

51%

12,742

10,620

2,122

17%

14,108

17

17

71%

85,742

24,369

61,373

72%

43,946

14,238

29,709

68%

28,061

18

18

15%

90,295

65,400

24,894

28%

32,723

29,681

3,042

9%

48,743

19

19

23%

107,312

82,806

24,506

23%

65,661

52,367

13,294

20%

58,308

20

20

40%

100,775

50,143

50,631

50%

41,426

23,613

17,813

43%

56,631

21

21

32%

27,881

17,699

10,183

37%

11,378

9,587

1,790

16%

27,632

22

22

31%

69,060

38,135

30,925

45%

28,527

19,268

9,259

32%

40,471

23

25

33%

53,743

33,418

20,325

38%

20,732

15,106

5,626

27%

44,094

24

26

30%

5,341

4,846

0,495

9%

2,133

1,691

0,442

21%

1,969

25

27

34%

40,807

24,626

16,182

40%

20,601

11,639

8,961

44%

44,875

26

28

2%

0,000

0,000

0,000

0%

1,150

1,127

0,023

2%

5,452

27

29

16%

99,760

78,013

21,747

22%

42,828

38,409

4,419

10%

67,596

28

30

16%

3,982

2,786

1,196

30%

1,548

1,407

0,141

9%

1,969

29

31

55%

315,491

143,760

171,730

54%

122,273

83,234

39,039

32%

175,066

30

32

73%

17,483

8,396

9,087

52%

8,885

2,886

5,999

68%

22,136

31

33

50%

101,988

45,877

56,111

55%

45,946

21,679

24,267

53%

62,247

32

35

46%

118,309

47,592

70,717

60%

43,749

20,275

23,474

54%

60,498

33

40

36%

38,911

15,899

23,013

59%

10,710

6,562

4,148

39%

25,267

34

41

72%

44,208

18,788

25,420

58%

10,981

8,426

2,555

23%

16,804

35

42

77%

23,220

4,807

18,413

79%

9,214

1,505

7,709

84%

3,182

36

43

64%

31,626

8,929

22,697

72%

3,665

2,500

1,165

32%

20,020

37

44

89%

36,223

4,031

32,192

89%

7,250

1,451

5,799

80%

13,855

38

45

87%

22,102

2,687

19,415

88%

13,063

0,808

12,255

94%

0,783

39

58

38%

12,769

8,149

4,620

36%

5,574

3,734

1,840

33%

7,949

40

59

52%

24,191

19,061

5,129

21%

9,951

9,542

0,409

4%

14,161

41

61

33%

43,181

34,059

9,121

21%

18,317

16,782

1,536

8%

26,236

42

62

28%

54,408

44,798

9,610

18%

26,182

22,145

4,037

15%

30,812

43

63

27%

92,265

65,609

26,656

29%

40,163

30,855

9,307

23%

42,951

44

64

77%

39,254

16,692

22,563

57%

11,008

6,806

4,202

38%

13,845

45

69

80%

61,339

39,802

21,537

35%

28,762

21,780

6,982

24%

35,751

46

79

73%

18,765

5,357

13,408

71%

6,686

3,573

3,113

47%

8,952

47

84

38%

25,333

17,527

7,806

31%

10,158

5,956

4,201

41%

15,207

48

95

46%

110,552

43,316

67,236

61%

37,585

21,237

16,348

43%

75,072

49

96

63%

143,826

35,921

107,905

75%

46,087

16,879

29,208

63%

77,274

50

97

51%

114,913

61,332

53,581

47%

48,470

28,491

19,979

41%

87,247

51

115

42%

36,266

27,740

8,526

24%

17,862

15,068

2,794

16%

25,740

52

117

18%

24,055

17,838

6,217

26%

11,999

9,930

2,069

17%

16,836

53

151

25%

12,117

9,317

2,801

23%

6,011

5,143

0,868

14%

8,110

54

152

34%

75,862

59,901

15,961

21%

46,568

34,443

12,124

26%

67,937

55

153

80%

24,484

5,159

19,325

79%

11,369

2,434

8,935

79%

73,521

56

154

33%

55,470

42,034

13,436

24%

24,424

18,118

6,306

26%

54,696

total

49%

3928,61

1996,31

1932,30

49%

1668,46

967,23

701,23

42%

2223,39PT

Facturat

pierderi

Livrat din PT

Facturat

pierderi

poz.

Gcal

Gcal

l%

Gcal

Gcal

Gcal

I %

septembrie 2008

octombrie 2008

-

4,996

4,520

47%

19,876

9,937

9,939

50%

2

2

13,551

11,423

46%

37,555

30,265

7,290

19%

3

3

2,742

2,406

47%

11,443

7,117

4,326

38%

4

4

62,809

4,551

7%

167,610

89,587

78,023

47%

5

5

2,988

15,180

84%

67,168

8,592

58,576

87%

6

6

26,047

18,426

41%

71,002

52,865

18,137

26%

7

7

20,230

6,938

26%

57,070

39,445

17,624

31%

8

8

10,034

15,938

61%

34,916

22,251

12,665

36%

9

9

43,631

8,660

17%

105,227

84,675

20,552

20%

10

10

30,952

26,082

46%

115,863

59,040

56,823

49%

11

11

33,884’

22,749

40%

103,601

67,120

36,481

35%

12

12

7,192

41,253

85%

69,050

16,627

52,423

76%

13

13

8,431

78,117

90%

174,427

20,221

154,206

88%

14

14

58,004

24,353

30%

235,706

123,702

112,004

48%

15

15

33,214

62,032

65%

205,850

74,149

131,701

64%

16

16

12,822

1,286

9%

29,344

26,257

3,087

11%

17

17

18,576

9,486

34%

80,438

48,902

31,536

39%

18

18

35,324

13,419

28%

87,273

75,232

12,041

14%

19

19

45,806

12,502

21%

120,042

97,284

22,758

19%

20

20

28,584

28,047

50%

115,274

59,019

56,256

49%

21

21

16,779

10,853

39%

33,869

32,812

1,057

3%

22

22

22,174

18,297

45%

67,336

45,830

21,507

32%

23

25

35,715

8,379

19%

96,613

80,437

16,176

17%

24

26

1,553

0,416

21%

5,031

4,065

0,966

19%

25

27

15,510

29,365

65%

55,085

37,414

17,671

32%

26

28

5,344

0,109

2%

12,188

11,944

0,244

2%

27

29

48,347

19,249

28%

135,362

94,070

41,291

31%

28

30

1,427

0,542

28%

4,246

2,693

1,553

37%

29

31

84,000

91,066

52%

340,893

158,227

182,666

54%

30

32

4,555

17,581

79%

37,425

5,560

31,864

85%

31

33

24,504

37,743

61%

120,955

55,243

65,711

54%

32

35

24,606

35,892

59%

105,835

48,222

57,613

54%

33

40

8,988

16,279

64%

51,654

. 16,529

35,126

68%

34

41

9,805

7,000

42%

66,999

20,324

46,675

70%

35

42

0,825

2,357

74%

14,926

d 3,023

1,903

13%

36

43

4,815

15,205

76%

42,208

9,256

32,952

78%

37

44

3,557

10,298

74%

36,206

5,089

31,117

86%

38

45

0,086

0,697

89%

5,864

0,138

5,727

98%

39

58

4,309

3,640

46%

14,581

10,250

4,332

30%

40

59

9,338

4,823

34%

24,937

16,270

8,667

35%

41

61

20,090

6,146

23%

50,430

35,598

14,832

29%

42

62

24,631

6,182

20%

65,754

52,056

13,697

21%

43

63

34,198

8,753

20%

102,165

75,155

27,010

26%

44

64

8,050

5,796

42%

33,506

19,256

14,249

43%

45

69

25,787

9,965

28%

65,940

50,495

15,446

23%

46

79

2,626

6,325

71%

18,676

3,846

14,830

79%

47

84

13,420

1,787

12%

54,288

27,613

26,676

49%

48

95

18,737

56,335

75%

129,170

42,198

86,973

67%

49

96

16,047

61,227

79%

98,620

32,652

65,968

67%

50

97

30,274

56,973

65%

162,043

57,037

105,006

65%

51

115

19,592

6,148

24%

49,413

34,247

15,166

31%

52

117

10,999

5,836

35%

34,904

22,660

12,244

35%

53

151

4,778

3,332

41%

17,750

11,773

5,978

34%

54

152

30,165

37,772

56%

22,081

4,027

18,055

82%

55

153

3,994

69,527

95%

38,476

4,579

33,898

88%

56

154

21,457

33,239

61%

126,592

39,571

87,021

69%

| total

1110,90

1112,50

50%

4250,76

2192,44

2058,32 48%

A TH energ

S.R.L

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

Data: 06.2009 pag. 19 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Pierderile de căldura în rețelele termice secundare, în perioada noiembrie

2007-octombrie 2008 la nivelul ansamblului celor 56 de PT

Tabelul 3

Nr. crt.

Circuitul

Cantitatea de căldură livrată din PT~uri

Cantitatea de căldură facturată la consumator

Pierderi

Gcal

Gcal

Gcal

%

0

1

2

3

4

5

1

încălzire

173888,13

143319,02

30569,11

17,6

2

Apă caldă de consum

57135,58

29571,35

27564,23

48,2

3

Total sistem (încălzire+apă caldă de consum)

231023,71

172890,37

58133,34

25,2

2.1.4.2 Lungimile și diametrele rețelelor termice de distribuție

în tabelele nr. 4 și 5 sunt prezentate caracteristicile actuale ale rețelelor termice secundare pentru încălzire și respectiv pentru apa caldă de consum, rezultate din centralizarea datelor transmise de beneficiar-v. Anexa 2.6.

Datele privind rețelele termice secundare pentru încălzire din Municipiul Bacău

Tabelul 4

Nr. crt.

Dn [mmj - conducte încălzire

TOTAL traseu încălzire [m]

Denumire PT

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

PT 1

0

0

20

121

43

4

0

166

59

0

0

413

2

PT 2

0

0

153

170

90

290

271

173

43

42

0

1232

3

PT3

0

0

62

131

52

43

30

94

0

0

0

412

4

PT4

0

0

279

405

117

232

637

211

111

62

0

2054

5

PT 5

0

0

420

47

85

131

0

35

343

391

0

1452

6

PT 6

0

0

406

170

131

205

254

201

138

63

0

1568

7

PT 7(CT 4 Cremenea)

0

0

465

210

355

247

323

176

103

124

0

2003

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 20 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Nr. cri

Dn [mm] • conducte încălzire

TOTAL traseu încălzire

Denumire PT

32

40

50

65

30

100

125

150

200

250

300

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8

PT8

0

0

89

10

130

154

316

182

49

0

0

930

9

PT9

0

0

547,5

257,5

520

885

822,5

982,5

482,5

427,5

0

4925

10

PT 10

0

0

373

335

117

98

354

447

115

10

0

1849

11

PT 11-, subteran

0

0

730

402,5

387,5

1103

1012

838,5

501,5

1005

0

5980

PT 11-suprateran

0

0

67,5

0

0

0

102,5

0

0

37,5

0

208

12

PT 12

0

0

131

392

168

136

240

241

114

40

0

1462

13

PT 13

0

0

50

115

0

450

430

100

115

0

180

1440

14

PT14-subteran

0

0

210

60

40

60

100

25

195

50

0

740

PT14-suprateran

0

0

510

205

140

140

130

375

20

35

0

1555

15

PT15

344

0

284

565

108

893

319

97

61

382

0

3053

16

PT 16

0

0

25

147,5

47,5

375

205

80

40

25

0

945

17

PT 17

0

0

150

830

115

60

285

440

115

0

0

1995

18

PT 18

39

70

355

251

104

252

512

296

43

35

29

1986

19

PT 19

49

25

626

339

379

565

238

453

70

187

0

2931

20

PT20

0

0

255

189

296

216

133

55

281

0

114

1539

21

PT21

0

0

130

132

120

103

18

90

55

0

0

648

22

PT 22

0

0

401

154

188

79

116

151

186

28

0

1303

23

PT26

0

0

160

0

210

430

0

0

0

0

0

800

24

PT27

0

0

129

175

200

125

125

420

202,5

72,5

0

1449

25

PT29

0

0

537

326

234

254

137

55

46

6

0

1595

26

PT30

0

0

0

30

27,5

73

226,5

152,5

0

0

0

510

27

PT

31 (inclusiv consumatori PT37)

0

0

485

710

1229

1159

1050

397,5

606

301,5

243,5

6181

28

PT32 (CT1

Cornișa)

0

0

61

162

0

380

194

344

219

88

1448

29

PT 33

0

0

463,8

261,9

145,1

286,5

337,6

372,4

12,6

0

0

1880

30

PT35

0

0

199

223

177

356

630

375

197

99

0

2256

31

PT40

- 0

0

602,5

57,5

55

413

549

197,5

190

0

0

2065

32

PT41

33

120

353,5

302

171

283,5

273

253

187

0

0

1976

33

PT42 (CT Luceafărul)

0

0

200

0

400

0

560

690

263

0

345

2458

34

PT43 (inclusiv rețele CT Piața)

0

0

133

935

178

0

489

89

0

0

0

1824

ATH energ

S.R.L

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

Data: 06.2009 pag, 21

Revizia 3

Comanda nr. 211/30,12.2008

Nr. crt.

Dn [mm] - conducte încălzire

TOTAL traseu incalzire

[m]

Denumire PT

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

35

PT44 (inclusiv secundare de la CT Vranceanu)

0

0

251

744

221

297,5

557

213

87,5

0

0

2371

36

PT 45

0

0

111

670

74

0

745

409

71,5

0

0

2081

37

PT58

0

0

56,16

478,69

59,14

0

513,7

270,6

27

0

0

1405

38

PT 59 + 59 bis

0

0

1723

1921,5

869

843

821,5

521

502,5

575

190

7967

39

PT61

0

0

234

155,5

39,5

281,5

107

204

270

25,5

1317

40

PT62

0

0

332,5

222,5

90

167,5

87,5

235

165

30

0

1330

41

PT63

50

50

140,5

260

178,5

286

94,5

344,5

210

111,5

91,5

1817

42

PT64

0

0

224

49

213

85

80

263

0

0

0

914

43

PT69

0

0

488

121

145

841

0

631

586

0

0

2812

44

PT79 (CT

Parc2)

0

0

531,9

0

84,2

82

144,1

199,5

106,4

0

0

1148

45

PT84(CT

Grivita)

0

0

421

164

0

286

723

103

0

0

0

1697

46

PT95

0

0

1030

228,8

233,6

486,2

157,3

228,8

467,1

28,6

0

2860

47

PT 96

0

0

526,8

259,7

263,4

593,6

315,3

222,6

237,4

22,3

0

2441

48

PT97

0

616,5

277,4

383

268,6

585,7

453,6

145,3

149,7

229

0

3109

49

PT 115

0

0

26,9

87,5

35

13,5

21,5

13,5

59,2

96

0

353

50

PT 117

0

0

202,5

57

357,5

209

355,5

193

0

0

0

1375

51

PT 151

0

0

856

742

192

0

1279

384

0

0

0

3453

52

PT 152+ 152 bis

0

0

1429

822,5

608,1

368

1943

852,9

152

192

96

6464

53

PT 153(CT 1

Mai)

0

0

556

73,5

336

651,5

157,5

229,5

0

279,5

0

2284

54

PT 154

0

0

255

850

106

0

792

584

0

0

0

2587

TOTAL

515

881,5

19735

17111

11133

16558

20768

15502

7984

5345

1315

116846

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 22 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Datele privind rețelele termice secundare pentru apă caldă de consum din Municipiul Bacău

Tabelul 5

Nr. crt.

Denumire PT

lungime traseu apa calda de consum [m]

TOTAL traseu accjm]

3/4"

1"

11/4"

11/2"

2"

21/2"

3"

4"

5"

6"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

PT1

0

0

22

76

94

43

0

123

0

0

358

2

PT2

0

53

122

142

139

306

193

74

0

0

1029

3

PT3

0

127

0

168

83

0

21

0

0

0

399

4

PT4

0

0

128

152

596

553

175

72

0

0

1676

5

PT 5

0

441

7

411

298

245

229

55

0

0

1686

6

PT 6

0

0

0

437

140

223

340

55

0

0

1195

7

PT 7 (CT 4

Cremenea)

38

0

20

224

887

558

268

12

0

0

2007

8

PT8

0

0

0

47

149

330

345

165

0

0

1036

9

PT9

0

0

0

922,5

660

1645

557,5

167,5

0

0

3953

10

PT 10

0

0

20

28

938

430

423

10

0

0

1849

11

PT 11-subteran

0

0

0

1032,5

1342,5

1821

917,5

413

0

0

5527

PT 11-suprateran

0

0

0

37,5

0

47,5

52,5

57,5

0

0

195

12

PT 12

0

0

16

102

655

194

0

0

0

0

967

13

PT13

0

0

0

0

1055

295

75

0

0

0

1425

14

PT 14 - subteran

0

0

0

0

20

195

390

135

0

0

740

PT14-suprateran

0

0

0

280

195

365

335

170

0

0

1345

15

PT 15

0

0

0

220

1413

877

178

214

0

0

2902

16

PT 16

0

0

0

50

22,5

277,5

480

65

0

0

895

17

PT 17

0

0

0

0

440

180

330

100

0

0

1050

18

PT 18

0

0

0

291

599

589

456

84

0

0

2019

19

PT 19

0

0

0

602

804

751

533

160

0

0

2850

20

PT20

0

0

0

425

351

268

118,5

92

0

0

1255

21

PT21

0

0

0

233

229

41

140

5

0

0

648

22

PT22

0

0

0

169

606

269

376

52

0

0

1472

23

PT26

0

0

0

0

160

210

430

0

0

0

800

24

PT27

0

0

0

0

433

285

. 416

315

0

0

1449

25

PT29

0

0

292

623

258

276

55

52

0

0

1556

26

PT30

0

0

0

100,5

104

100,5

84

0

0

0

389

27

PT 31 (inel, consumatori PT 37)

0

0

0

15

634

2313

2217

1005

0

0

6184

28

PT 32 (CT 1

Cornișa)

0

0

0

100

434

656

186

0

0

0

1376

29

PT 33

0

379,5

137,6

491,9

249

254,4

361,7

5.9

0

0

1880

30

PT35

20

0

0

179

453

871

437

296

■■ 0

0

2256

31

PT40

0

0

90

115

520

412

542,5

190

0

0

1870

32

PT 41

0

0

0

532

524,5

335,5

396,5

187

0

0

1976

ATH energ

S.R.L

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

Data: 06.2009 pag. 23

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Nr. crt.

Denumire PT

lungime traseu apa calda de consuni [m]

TOTAL traseu acc (m]

3/4"

1"

11/4"

11/2"

2"

21/2"

3"

4"

5"

6"

1

2

3

4

5

6

1

8

9

10

11

12

13

33

PT 42

(CT Luceafărul)

0

325

550

325

385

150

425

85

0

0

2245

34

PT 43 (inclusiv rețele CT Piața)

0

226

275

343

206

240

216

103

0

0

1609

35

PT 44 (inclusiv secundare de la CT Vranceanu)

0

220

710,5

331

332,5

151

201

113

0

0

2059

36

PT45

0

0

540

0

492

261

86

122

0

0

1501

37

PT58

0

199,6

242,3

296,5

180,6

208,2

174,6

103,4

0

0

1405

38

PT 59 + 59 bis

0

966

840

1664,5

1737,5

1175

291

802

150

0

7626

39

PT 61

0

0

25,5

202

338

369,5

113,5

234

0

0

1283

40

PT 62

0

0

0

272,5

437,5

210

170

195

0

0

1285

41

PT63

0

0

0

271

533,5

366

213

377

0

0

1761

42

PT 64

0

0

242

191

231

116

127

21

0

0

928

43

PT69

0

0

486

0

1109

0

456

863

0

0

2914

44

PT 79 (CT Parc2)

237,4

88,8

0

380

172,7

165,3

93,8

9,9

0

0

1148

45

PT 84

(CT Grivita)

0

30

0

280

370

232

757

28

0

0

1697

46

PT95

0

491

212,1

853,2

336,1

598,2

128,7

236

4,8

0

2860

47

PT96

0

294,3

259

604,4

388,5

525,9

141,3

215,8

11,8

0

2441

48

PT97

504,2

259,8

852,1

466,8

488,8

312,7

140,9

83,7

0

0

3109

49

PT 115

10,9

62

0

21,9

200,7

0

58,4

0

0

0

354

50

PT 117

0

0

0

294,5

247,5

560

312

0

0

0

1414

51

PT 151

0

426

518

640

396

457

384

232

0

3053

52

PT 152 + 152 bis

25,2

747,8

954,2

1169,1

973,5

984,5

921,5

688,2

0

0

6464

53

PT 153

(CT 1 Mai)

0

0

221,5

209

978

152,5

407

261

0

0

2229

54

PT 154

0

315

383

473

293

338

288

158

0

0

2248

TOTAL

835,7

5652

8166

17494

26313

23789

18164

9262,9

167

0

109843

Caracteristicile actuale ale rețelelor termice secundare sunt următoarele:

 • •  rețeaua secundară se compune din:

o rețeaua secundară de încălzire are o lungime totală de circa 117 km de traseu;

o rețeaua de apă caldă de consum are o lungime totală de circa 110 km de traseu;

 • •  există numeroase trasee de conducte blindate, ca urmare a debranșării consumatorilor;

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data; 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 24

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

 • •  diametrele nominale ale diverselor tronsoane pentru încălzire au valori cuprinse între 32 și 300 mm;

 • •  diametrele nominale ale diverselor tronsoane pentru apa caldă de consum au valori cuprinse între <|> 3/4” și 6”;

 • •  amplasarea rețelei secundare este atât de tip suprateran cât și subteran, în canale termice comune pentru conductele de încălzire (tur/retur) și pentru cele de apă caldă de consum (tur/recirculare) nevizitabile (în multe situații, prin canalele termice nevizitabile, trec conducte de apă potabilă, conducte de gaze, precum și rețelele de canalizare);

 • •  rețeaua termică secundară este realizată în totalitate după soluția tehnică clasică, utilizând conducte de oțel, izolate la exterior cu saltele de vată minerală protejată cu înveliș de tablă sau carton asfaltat;

2.1.5. Concluzii privind starea tehnică actuală a rețelelor termice secundare

în prezent, sistemul existent de distribuție a agentului termic secundar pentru încălzire și a apei calde de consum din Municipiul Bacău funcționează cu eficiență redusă și pierderi mari, confortul consumatorilor fiind deteriorat.

Din analiza datelor avute la dispoziție rezultă următoarele aspecte ce caracterizează starea actuală a rețelelor termice secundare:

> pierderile de căldură se situează peste valorile acceptate. Acestea se datorează în special;

 • - gradului de uzură ridicat ăl conductelor și expirării duratei de viață

a acestora, ceea ce conduce la spargeri repetate ale conductelor, deci pierderi masice și prin transfer;

 • - neînlocuirii, sau înlocuirii pe porțiuni foarte scurte a conductelor, ca urmare a unor avarii;

 • - deteriorarea izolației termice;

 • - lipsei conductei de recirculare;

  ATH energ

  Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

  Data: 06.2009

  S.R.L

  secundare din Municipiul Bacău

  pag. 25

  Revizia 3

  Comanda nr. 211/30.12.2008

 • - canalelor termice inundate cu apă rece;

 • - dificultate în localizarea avariilor, deci intervenții în timp relativ mare

 • > rețelele termice secundare au o vechime în 15 și 25 de ani;

 • > pentru consumatorii rămași branșați, rețelele sunt supradimensionate, ceea ce determină consumuri mari energie electrica de pompare și creșterea valorilor relative ale pierderilor de căldură.

Starea actuală a sistemului de distribuție a căldurii din Municipiul Bacău impune reabilitarea în întregime a acestuia.

Reabilitarea rețelelor termice secundare trebuie să aibă în vedere atât utilizarea unor tehnologii cu performanțe net superioare celor clasice cât și a tipodimensiunilor de conducte corespunzătoare condițiilor actuale de consum pentru a evita supradimensionarea rețelei.

Pentru aceasta, în subcap. 2.2.5.1 este prezentată evaluarea gradului actual de supradimensionare a rețelelor pe baza necesarului de căldură pentru încălzire și apă caldă de consum determinat în subcap. 2.2.4.1 și 2.2.4.2.

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 26 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

2.2. Descrierea investiției

2.2.1.Tema cu fundamentarea realizării lucrărilor de investiții

In prezent, pierderile de căldură din sistemul de distribuție a căldurii din Municipiul Bacău, se situează peste valorile acceptate.

Rețelele termice secundare au o vechime în 15 și 25 de ani și înregistrează un număr ridicat de avarii pe an.

Pentru consumatorii rămași branșați, rețelele sunt supradimensionate, ceea ce determină consumuri mari de pompare și creșterea valorilor relative ale pierderilor de căldură. în prezent, sunt blocuri unde numărul apartamentelor debranșate reprezintă 70% din total. Având în vedere cele mai sus prezentate, confortul consumatorilor este deteriorat, serviciul de alimentare cu căldură se desfășoară în condiții dificile, calitatea acestuia fiind deteriorată, iar societatea înregistrează o ineficiență economică, precum și o pierdere a imaginii în fața consumatorilor.

Pentru a înlătura aceste pierderi se impune retehnologizarea sistemului de distribuție a căldurii din Municipiul Bacău.

2.2.2.Obiectivele studiului de fezabilitate

Obiectivele urmărite sunt reducerea pierderilor actuale de căldură, din rețelele termice secundare și asigurarea livrării agentului termic la parametrii cantitativi și calitativi solicitați de consumatori.

2.2.3. Tema de proiectare

Tema de proiectare care a stat la baza actualizării studiului de fezabilitate a fost stabilită în procesul verbal cu nr. PV 12/09.01.2009 - Anexa 2.

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 27 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

 • 2.2.4. Necesarul de căldură aferent consumatorilor

2.2.4.1 Necesarul de căldură pentru încălzire și apa caldă pentru consumatorii alimentați din punctele termice

Dimensionarea necesarului de căldură pentru încălzire și apa caldă de consum, pe baza datelor puse la dispoziție de beneficiar în Anexa 2.5, impune stabilirea unor premise de calcul și anume:

 • -  cantitățile de căldură facturate reprezintă un consum real;

 • -  consumul facturat a asigurat cererea de căldură din partea consumatorului atât pentru încălzire cât și pentru apă caldă de consum.

Ca urmare, pentru determinarea necesarului de căldură aferentă fiecărui punct termic se va pleca de la cantitățile de căldură facturate lunar în perioada noiembrie 2007-octombrie 2008.

Cu aceste date - în tabelul nr. 6 - s-au calculat valorile medii ale debitelor de căldură pentru încălzire- qi>md - v. tabelul 6, col. 5 în Gcal/h și col. 6 în MWt și temperatura exterioară medie pe durata sezonului de încălzire, te,md - v. tabelul 6, col. 7.

n

ZQ inc. facturat}

—---n------       [Gcal/h]       (D

i=1

unde Qjnc.facturat, ~ cantitatea de căldură pentru încălzire facturată în luna i, în Gcal;

Ti - durata de alimentare cu căldură pentru încălzire, în luna i;

^Tj = 4512 ore (2)

i=1

te,md =     ----- [°C] O)

Ztj

i=1

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pșg. 28 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

unde ted,i - temperatura medie exterioară în luna i, în sezonul de încălzire [°C], în Municipiul Bacău;

în perioada analizată, în Municipiul Bacău, valorile temperaturii exterioare medii, Municipiul Bacău au fost următoarele:

 • - luna noiembrie 2007 : ted,nov =2,7°C

 • - luna decembrie 2007 : tgd,dec =-1,8°C

 • - luna ianuarie 2008 : tgd,ian =-2,0°C

 • - luna februarie 2008 : t™dfeb =2,6°C

 • - luna martie 2008 : tJPd,mar =7,9°C

-luna aprilie 2008: t@d,apr =11,4°C

 • - luna octombrie 2008 : tgd,oct =12,8°C

întrucât calculul de dimensionare se face pe baza consumului maxim, valoarea medie obținută a fost corectată cu valoarea temperaturii exterioare de calcul pentru Municipiul Bacău, tec= -18°C. Pentru o temperatură exterioară medie tgd, cantitatea de căldură pentru încălzire se poate scrie sub forma:

Cc =Xive(tH?d)                 w

unde

Xj reprezintă caracteristica termică a clădirilor [W/m3-°C];

Ve volumul exterior -clădit- al ansamblului clădirilor [m3];

t? reprezintă temperatura interioară de calcul [°C];

pentru clădiri de locuit, t? = 20°C      (5) t@ d - temperatura exterioară medie, [°CJ;

Din relația (4) se poate scrie:(6)ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 29 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Pentru temperatura exterioară de calcul -t£-, cantitatea de căldură pentru încălzire se poate scrie sub forma:

qrnc=xiVe(ti "te)                   P)

unde

Xj, Ve - v. mai sus;

t? reprezintă temperatura interioară de calcul [°C];

Pentru clădiri de locuit,

tf = 20°C           (8)

t|- temperatura exterioară de calcul pentru Municipiul Bacău, [°C];

înlocuind expresia XjVe din relația (6) în expresia lui q°ncdin relația (7), rezultă:

tc -tc

qc = qmd-J__

(9)


Minc Minc c tmd xi ~le

Valorile de calcul ale debitelor de căldură pentru încălzire, obținute prin corectarea valorilor medii cu valoarea temperaturii exterioare de calcul sunt prezentate în tabelul 6, col. 8 , în Gcal/h și în col. 9, în MWt.

Considerând că prin reabilitarea rețelei termice secundare de încălzire, pierderile se vor reduce la un nivel de cel mult de 10%, cantitatea de căldură livrată din punctul termic va fi cu cca. 10% mai mare decât cea necesară la consumator. Debitul de căldură pentru încălzire necesar a fi livrat din punctul termic -qjnCipȚ- pentru acoperirea cererii, în aceste

condiții va fi:


Valorile qc sunt prezentate în tabelul 6, col. 10, în Gcal/h și col.11, în MWt. inc,PT


ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 30

Revizia 3

Comanda nr, 211/30.12.2008

Valorile de calcul ale debitelor de căldură pentru încălzire

Tabelul 6

Nr.crt

Nr. PT.

Qinc_facturat pe durata sezonului de încălzire

Durata sezonului de încălzire

q!"d

^inc

tmd le

qc

Minc

qc

inc.PT

Gcal

MWht

ore

Gcal/h

MWt

°C

Gcal/h

MWt

Gcal/h

MWt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

464,285

539,964

4512

0,103

0,120

3,8

0,241

0,281

0,266

0,309

2 *

2

1474,259

1714,564

4512

0,327

0,380

3,8

0,766

0,891

0,843

0,980

3

3

408,311

474,865

4512

0,090

0,105

3,8

0,212

0,247

0,233

0,272

4

4

4571,587

5316,756

4512

1,013

1,178

3,8

2,377

2,764

2,614

3,040

5

5

1017,517

1183,373

4512

0,226

0,262

3,8

0,529

0,615

0,582

0,677

6

6

2398,734

2789,728

4512

0,532

0,618

3,8

1,247

1,450

1,372

1,595

7

7

3493,689

4063,160

4512

0,774

0,901

3,8

1,816

2,112

1,998

2,324

8

8

1492,295

1735,539

4512

0,331

0,385

3,8

0,776

0,902

0,853

0,992

9

9

6014,361

6994,702

4512

1,333

1,550

3,8

3,127

3,636

3,439

4,000

10

10

3074,309

3575,421

4512

0,681

0,792

3,8

1,598

1,859

1,758

2,045

11

11

5289,177

6151,313

4512

1,172

1,363

3,8

2,750

3,198

3,025

3,518

12

12

1788,926

2080,521

4512

0,396

0,461

3,8

0,930

1,082

1,023

1,190

13

13

2227,084

2590,099

4512

0,494

0,574

3,8

1,158

1,347

1,274

1,481

14

14

5893,271

6853,874

4512

1,306

1,519

3,8

3,064

3,563

3,370

3,919

15

15

4363,322

5074,543

4512

0,967

1,125

3,8

2,268

2,638

2,495

2,902

16

16

1634,066

1900,419

4512

0,362

0,421

3,8

0,850

0,988

0,934

1,087

17

17

2485,002

2890,058

4512

0,551

0,641

3,8

1,292

1,502

1,421

1,653

18

18

4321,365

5025,747

4512

0,958

1,114

3,8

2,247

2,613

2,471

2,874

19

19

5234,850

6088,131

4512

1,160

1,349

3.8

2,721

3,165

2,994

3,482

20

20

3670,457

4268,741

4512

0,813

0,946

3,8

1,908

2,219

2,099

2,441

21

21

2018,574

2347,601

4512

0,447

0,520

3,8

1,049

1,220

1,154

1,343

22

22

3052,975

3550,610

4512

0,677

0,787

3,8

1,587

1,846

1,746

2,030

23

25

Se introduc module termice.

24

26

392,031

455,932

4512

0,087

0,101

3,8

0,204

0,237

0,224

0,261

25

27

2296,757

2671,129

4512

0,509

0,592

3,8

1,194

1,389

1,313

1,528

26

28

Se introduc module termice.

27

29

3292,377

3829,035

4512

0,730

0,849

3,8

1,712

1,991

1,883

2,190

28

30

216,992

252,361

4512

0,048

0,056

3,8

0,113

0,131

0,124

0,144

29

31

7346,195

8543,625

4512

1,628

1,894

3,8

3,819

4,442

4,201

4,886

30

32

1840,492

2140,492

4512

0,408

0,474

3,8

0,957

1,113

1,053

1,224

31

33

3744,139

4354,434

4512

0,830

0,965

3,8

1,946

2,264

2,141

2,490

32

35

3160,277

3675,402

4512

0,700

0,815

3,8

1,643

1,911

1,807

2,102

33

40

1191,417

1385,618

4512

0,264

0,307

3,8

0,619

0,720

0,681

0,792

34

41

1552,378

1805,416

4512

0,344

0,400

3,8

0,807

0,939

0,888

1,032

35

42

2351,040

2734,260

4512

0,521

0,606

3,8

1,222

1,421

1,344

1,564

36

43

1681,782

1955,912

4512

0,373

0,433

3,8

0,874

1,017

0,962

1,119

37

44

1904,026

2214,382

4512

0,422

0,491

3,8

0,990

1,151

1,089

1,266

38

45

1299,360

1511,156

4512

0,288

0,335

3,8

0,676

0,786

0,743

0,864

39

58

696,682

810,241

4512

0,154

0,180

3,8

0,362

0,421

0,398

0,463

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 31

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 6

Nr.crt

Nr. PT.

Qinc_facturat pe durata sezonului de încălzire

Durata sezonului de încălzire

qmd mnc

fmd le

qc mnc

qc mc,PT

Gcal

MWht

ore

Gcal/h

MWt

°C

Gcal/h

MWt

Gcal/h

MWt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

40

59

2395,460

2785,920

4512

0,531

0,617

3,8

1,245

1,448

1,370

1,593

41

61

2263,796

2632,795

4512

0,502

0,584

3,8

1,177

1,369

1,295

1,506

42

62

2855,942

3321,461

4512

0,633

0,736

3,8

1,485

1,727

1,633

1,899

43

63

3991,682

4642,326

4512

0,885

1,029

3,8

2,075

2,413

2,283

2,655

44

64

1245,331

1448,320

4512

0,276

0,321

3,8

0,647

0,753

0,712

0,828

45

69

3111,888

3619,126

4512

0,690

0,802

3,8

1,618

1,881

1,780

2,070

46

79

1457,037

1694,534

4512

0,323

0,376

3,8

0,757

0,881

0,833

0,969

47

84

850,415

989,033

4512

0,188

0,219

3,8

0,442

0,514

0,486

0,566

48

95

2861,327

3327,723

4512

0,634

0,738

3,8

1,488

1,730

1,636

1,903

49

96

3029,479

3523,284

4512

0,671

0,781

3,8

1,575

1,832

1,732

2,015

50

97

3696,231

4298,717

4512

0,819

0,953

3,8

1,922

2,235

2,114

2,458

51

115

1459,462

1697,355

4512

0,323

0,376

3,8

0,759

0,882

0,835

0,971

52

117

1267,403

1473,989

4512

0,281

0,327

3,8

0,659

0,766

0,725

0,843

53

151

812,017

944,376

4512

0,180

0,209

3,8

0,422

0,491

0,464

0,540

54

152

4004,987

4657,800

4512

0,888

1,032

3,8

2,082

2,421

2,290

2,664

55

153

1710,152

1988,907

4512

0,379

0,441

3,8

0,889

1,034

0,978

1,137

56

154

2241,716

2607,116

4512

0,497

0,578

3,8

1,165

1,355

1,282

1,491

în mod similar, pentru apa caldă de consum, s-au determinat valorile medii q^c Pe durata sezonului de încălzire de 4512 ore - v. tabelul 7. Ținând cont de faptul că valorile maxime ale consumului de apă caldă se înregistrează în timpul iernii, pentru dimensionare s-au utilizat valorile din perioada de încălzire.

Ca urmare,

n

XQaccj facturat

Maci = ---------- UD

i=1

unde Qacc.facturat j “ cantitatea de căldură pentru apă caldă facturată în luna i, în Gcal;

Considerând valoarea consumului minim de apă caldă (acc) egal cu zero, q™? =0, s-a determinat valoarea consumului maxim de apă caldă ca fiind dublul valorii medii.

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 32 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Ca urmare,         qgccX = 2 x q™cd             (12)

Având în vedere că în urma reabilitării rețelei termice pentru apa caldă, pierderile se vor reduce la un nivel de cel mult 10%, cantitatea de căldură pentru apă caldă livrată din punctul termic va fi cu cca. 10% mai mare decât cea necesară la consumator. Debitul de căldură necesar a fi livrat din punctul termic (qaccrPT) Pentru acoperirea cererii, în aceste condiții va fi:

CcXRT-1-1x£laccX      03)

în tabelul nr. 7 sunt prezentate valorile qacc iQacc* ’^accPT-

Valorile debitelor de căldură pentru apa caldă de consum

Tabelul 7

Nr.crt.

Nr. PT

ACC (IARNA)

Qacc_facturat pe durata sezonului de încălzire

Durata sezonului de încălzire

nmax Macc

nmax ”acc,PT

Gcal

MWht

[ore]

Gcal/h

MWt

Gcal/h

MWt

Gcal/h

MWt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

81,912

95,264

4512

0,018

0,021

0,036

0,042

0,040

0,046

2

2

208,970

243,033

4512

0,046

0,054

0,093

0,108

0,102

0,118

3

3

46,508

54,089

4512

0,010

0,012

0,021

0,024

0,023

0,026

4.

4

893,214

1038,808

4512

0,198

0,230

0,396

0,460

0,436

0,507

5

5

83,552

97,170

4512

0,019

0,022

0,037

0,043

0,041

0,047

6

6

438,698

510,206

4512

0,097

0,113

0,194

0,226

0,214

0,249

7

7

282,353

328,376

4512

0,063

0,073

0,125

0,146

0,138

0,160

8

8

194,685

226,418

4512

0,043

0,050

0,086

0,100

0,095

0,1 io

9

9

708,633

824,141

4512

0,157

0,183

0,314

0,365

0,346

0,402

10

10

428,743

498,628

4512

0,095

0,111

0,190

0,221

0,209

0,243

11

11

726,385

844,786

4512

0,161

0,187

0,322

0,374

0,354

0,412

12

12

156,445

181,946

4512

0,035

0,040

0,069

0,081

0,076

0,089

13

13

211,386

245,842

4512

0,047

0,054

0,094

0,109

0,103

0,120

14

14

997,997

1160,671

4512

0,221

0,257

0,442

0,514

0,487

0,566

15

15

676,006

786,194

4512

0,150

0,174

0,300

0,348

0,330

0,383

16

16

241,781

281,192

4512

0,054

0,062

0,107

0,125

0,118

0,137

17

17

442,601

514,745

4512

0,098

0,114

0,196

0,228

0,216

0,251

18

18

664,370

772,663

4512

0,147

0,171

0,294

0,342

0,324

0,377

19

19

878,911

1022,173

4512

0,195

0,227

0,390

0,453

0,429

0,498

20

20

529,771

616,124

4512

0,117

0,137

0,235

0,273

0,258

0,300

21

21

258,017

300,074

4512

0,057

0,067

0,114

0,133

0,126

0,146

ATH energ

S.R.L

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

Data: 06.2009 pag. 33 Rpv/7/a 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 7

Nr.crt.

Nr. PT

ACC (IARNA)

Qacc facturat pe durata sezonului de încălzire

Durata sezonului de încălzire

nmax Macc

_max

"acc.PT

Gcal

MWht

(ore]

Gcal/h

MWt

Gcal/h

MWt

Gcal/h

MWt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22

22

385,404

448,225

4512

0,085

0,099

0,171

0,199

0,188

0,219

23

25

Se introduc module termice.

24

26

35,133

40,860

4512

0,008

0,009

0,016

0,018

0,017

0,020

25

27

278,454

323,842

4512

0,062

0,072

0,123

0,144

0,136

0,158

26

28

Se introduc module termice.

27

29

766,372

891,291

4512

0,170

0,198

0,340

0,395

0,374

0,435

28

30

31,008

36,063

4512

0,007

0,008

0,014

0,016

0,015

0,018

29

31

1462,986

1701,453

4512

0,324

0,377

0,648

0,754

0,713

0,830

30

32

71,317

82,941

4512

0,016

0,018

0,032

0,037

0,035

0,040

31

33

433,354

503,991

4512

0,096

0,112

0,192

0,223

0,211

0,246

32

35

444,462

516,909

4512

0,099

0,115

0,197

0,229

0,217

0,252

33

40

147,032

170,999

4512

0,033

0,038

0,065

0,076

0,072

0,083

34

41

173,536

201,823

4512

0,038

0,045

0,077

0,089

0,085

0,098

35

42

99,844

116,118

4512

0,022

0,026

0,044

0,051

0,049

0,057

36

43

99,736

115,993

4512

0,022

0,026

0,044

0,051

0,049

0,057

37

44

40,933

47,605

4512

0,009

0,011

0,018

0,021

0,020

0,023

38

45

22,878

26,607

4512

0,005

0,006

0,010

0,012

0,011

0,013

39

58

91,147

106,003

4512

0,020

0,023

0,040

0,047

0,044

0,052

40

59

227,459

264,535

4512

0,050

0,059

0,101

0,117

0,111

0,129

41

61

333,123

387,423

4512

0,074

0,086

0,148

0,172

0,162

0,189

42

62

405,003

471,019

4512

0,090

0,104

0,180

0,209

0,197

0,230

43

63

646,120

751,438

4512

0,143

0,167

0,286

0,333

0,315

0,366

44

64

176,478

205,243

4512

0,039

0,045

0,078

0,091

0,086

0,100

45

69

343,889

399,942

4512

0,076

0,089

0,152

0,177

0,168

0,195

46

79

39,019

45,379

4512

0,009

0,010

0,017

0,020

0,019

0,022

47

84

166,294

193,400

4512

0,037

0,043

0,074

0,086

0,081

0,094

48

95

397,602

462,411

4512

0,088

0,102

0,176

0,205

0,194

0,225

49

96

359,313

417,881

4512

0,080

0,093

0,159

0,185

0,175

0,204

50

97

496,444

577,364

4512

0,110

0,128

0,220

0,256

0,242

0,282

51

115

268,832

312,651

4512

0,060

0,069

0,119

0,139

0,131

0,152

52

117

182,405

212,138

4512

0,040

0,047

0,081

0,094

0,089

0,103

53

151

101,407

117,936

4512

0,022

0,026

0,045

0,052

0,049

0,058

54

152

538,069

625,775

4512

0,119

0,139

0,239

0,277

0,262

0,305

55

153

67,832

78,888

4512

0,015

0,017

0,030

0,035

0,033

0,038

56

154

370,630

431,043

4512

0,082

0,096

0,164

0,191

0,181

0,210

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pgg. 34 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

2.2.4.2 Cererea de căldură pentru încălzire și apa caldă pentru consumatorii ce urmează a fi alimentați prin intermediul modulelor termice

Cererea de căldură pentru încălzire și apă caldă de consum a fost calculată în ipotezele din subcap. 4.2.

în tabelul nr. 8 sunt prezentate valorile de calcul pentru necesarul de căldură, tipul de modul termic propus.

Necesarul de căldură și tipul de modul termic propus pentru consumatorii ce urmează a fi alimentați cu căldură prin intermediul modulelor termice.

Tabelul 4.2

Nr. crt

Denumire consumator

Date furnizate de CET Bacău

Mărimi calculate executant pe baza datelor furnizate

Tipul      de

modul termic propus

Lungimea traseului de legătură dintre ieșirea din module și instalația interioară

SU(1

SET (1

SU (2

SET

Necesar căldură pentru încălzire

înc.

acc.

[m2]

[m2]

Im2]

[m2]

Gcal/h

MW

kW

kW

m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Consumatori aferenti PT 25

1

AS.Henry Coanda 135+AS.Henry Coanda 7C

510,37

0,206

0,240

250

170

2

AS.Henry Coanda 11

-

199,00

0,080

0,093

90

80

-

3

AS.Henry Coanda 13+AS. Politie

417,00

0,168

0,196

200

150

4

AS.Henry Coanda 10

-317,00

0,128

0,149

150

120

-

5

AS. Condorilor 2

-

329,00

0,133

0,154

150

120

-

6

Jandarmerie

-

352,00

0,142

0,165

170

80

-

7

Liceul Henry Coanda

-

2792,00

1,127

1,310

1350

500

Consumatori aferenti CT 4/6 -9 Mai

1

Bloc 1

727

800

213,25

0,086

0,100

100

90

35

2

Bloc 3 - scara A+B

550

605

161,33

0,065

0,076

90

80

40

3

Bloc 3 - scara C+D

782

860

229,39

0,093

0,108

125

90

40

4

Bloc 5

■"936

1030

274,56

0,111

0,129

130

105

40

5

Bioc 26

273

300

80,08.

0,032

0,038

40

45

10

6

Bloc 28

426

469

124,96

0,050

0,059

60

60

35

7

Bloc 32

307

338

90,05

0,036

0,042

50

50

10

8

Bloc 36

705

776

206,80

0,083

0,097

100

80

25

9

Bloc 38

381

419

111,76

0,045

0,052

60

60

10

10

Bloc 42 - scara A+B

524

577

153,85

0,062

0,072

90

80

25

11

Bloc 42 - scara C+D

643

707

188,61

0,076

0,089

100

80

25

A TH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 35

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 4.2

Nr. crt

Denumire consumator

Date furnizate de CET Bacău

Mărimi calculate executant pe baza datelor furnizate

Tipul      de

modul termic propus

Lungimea traseului de legătură dintre ieșirea din module și instalația interioară

SU (1

SET (1

SU (2

SET

Necesar căldură pentru încălzire

înc.

acc.

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

Gcal/h

MW

kW

kW

m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Bloc 4

580

-

638

170,13

0,069

0,080

80

80

40

13

Bloc 6

631

-

694

184,99

0,075

0,087

90

80

40

14

Protopopiatul Bacau Sud

12

0,005

0,006

10

15

Grădiniță nr. 16

-

128

-

-

0,052

0,060

60

-

20

Consumatori aferenti CT 3/2

1

Bloc 11

1529

-

1682

448,51

0,181

0,210

210

185

65

2

Bloc 9 (scara A+B+C)

1396

-

1536

409,49

0,165

0,192

195

175

65

3

Bloc 7 (scara

A+B+C+D)

1387

1526

406,85

0,164

0,191

195

175

75

4

Bloc 4 (scara E+F+G)

972

-

1069

285,12

0,115

0,134

135

140

60

5

Bloc 4 (scara C+D)

894

-

983

262,25

0,106

0,123

125

135

35

6

Consiliul Popular Municipal (Primăria)

621

0,251

0,291

290

170

10

7

Bloc 2/str Erou Ghe. Rusu -(scara A+B+C)

663

-

729

194,48

0,078

0,091

100

80

90

8

Bloc 2/str Erou Ghe. Rusu -(scara D+E+F)

1140

-

1254

334,40

0,135

0,157

160

105

90

Consumatori aferenti CT 3/5

1

Bloc 2/str Erou Ghe. Rusu -(scara G+H)

720

-

792

211,96

0,085

0,099

100

90

35

Consumatori aferenti PT 28

1

Liceu chimie - cantina

-

72,50

-

-

0,029

0,034

35

80

-

2

Liceu chimie - corp A

-

317,00

-

-

0,128

0,149

150

100

-

3

Liceu chimie - corp C

-

300,00

-

-

0,121

0,141

140

100

-

4

Grădiniță

-

98,00

-

-

0,040

0,046

45

60

-

5

Liceu chimie - corp B

-

337,00

-

-

0,136

0,158

160

100

-

Notă pentru Tabelul 8:

(1 ’ valori actuale, corespunzătoare consumatorilor branșați;

(2 - valori majorate cu 10% față de situația actuală, conform ipotezelor din subcap.

 • 2.1.3.2

  ATH energ

  Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

  Data: 06.2009

  S.R.L

  secundare din Municipiul Bacău

  pag. 36 Revizia 3

  Comanda nr. 211/30.12.2008

2.2.5. Valorile finale ale diametrelor și lungimilor de conductă

2.2.5.1 Evaluarea gradului actual de supradimensionare a rețelelor termice secundare

Evaluarea gradului actual de supradimensionare a rețelei pleacă de la debitele de căldură pentru încălzire -q? - și apă caldă de consum -q^py" tabelele 6 și 7. Cu aceste valori s-a calculat diametrul nominal al conductei pentru încălzire și respectiv pentru apa caldă de consum, la ieșirea din punctul termic.

întrucât valorile calculate în tabelele 6 și 7 reflectă ultima perioadă de consum, (noiembrie 2007-octombrie 2008) pentru o apreciere obiectivă, s-a urmărit evoluția cererii de căldură și a diametrelor corespunzătoare în perioada 2003-2009 parcurgându-se următorul algoritm:

 • 1. Pentru anul 2009 s-a calculat diametrul nominal al conductei la ieșirea din PT, pe baza valorilor q£c pȚ și qgCțx din tabelele 6 și 7. Pentru anii 2003 și 2006 s-au folosit date statistice din studiul anterior. întrucât datele statistice disponibile se referă la 34 de PT din cele 54 care fac obiectul prezentului studiu, pentru restul de 20 de PT aprecierea s-a făcut prin similitudine, pe baza valorilor relative 2009/2006 și 2009/2003.

 • 2. Valoarea debitului de căldură și a diametrului necesar la nivelul anului 2009 s-a

comparat cu valorile similare la nivelul anului 2006. Din comparația celor două valori s-a propus un diametru mai mare decât cel rezultat pentru anul 2009 și mai mic (sau cel mult egal, după caz) decât cel rezultat pentru anul 2006. Acest criteriu are în vedere faptul că în perioada 2006 - 2009 s-a finalizat programul de contorizare a energiei termice și ca urmare efectul contorizării este stabilizat. Factorii care pot influența în continuare evoluția cererii de căldură sunt reabilitarea termică a clădirilor - care va determina scăderea consumului de căldură pentru încălzire cu 30%......40% - .și regruparea sau eventual

rebranșarea consumatorilor - care va avea ca efect creșterea cererii față de valoarea actuală. în final, cererea de căldură, va rezulta din suprapunerea acestor factori.

ATH energ

S.R.L

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

Data: 06.2009 pag. 37 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

 • 3. Pentru diametrul propus pe baza criteriului de la pct. 2, s-a determinat valoarea maximă a debitului de căldură ce poate fi livrat din punctul termic. Acest lucru va fi necesar pentru situațiile în care se vor efectua regrupări sau rebranșări de consumatori.

în tabelul nr. 9 sunt prezentate rezultatele calculelor pentru cele 34 de PT pentru care au existat date statistice.

Observație:

-în tabelul nr. 9 se observă că la nivelul anului 2003, pentru unele PT au rezultat din calcule, diametre mai mari decât cele actuale. Aceasta se poate explica prin faptu că în faza de proiectare s-au avut în vedere viteze ale fluidului mai mari decât cele luate în calcul în prezentul studiu . Pentru rețelele termice de distribuție, vitezele recomandate ale apei în conductă se situează în intervalul 1,8 ... 3,5 m/s. în calculele de față s-a utilizat valoarea inferioară a vitezei (1,8 m/s) pentru a nu subdimensiona conducta.

Rezultatele calculelor pentru cele 34 de PT

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

incalzire

qf [MWt]

2,326

0,500

0,309

0,500

Dn ies din PT

150

65

50

65

200

qf (2009)

q? (an"i")

13%

62%

Dp c (2009) DiVc (an ”î”)

33

77

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

1,8

-

acc

qaccOWVt]

1,500

0,675

0,046

0,600

Dn [inch]

3

2,5

0,5

2

4

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 38 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

q°«.(2009)

q£cc(an')

3%

7%

*

DpCC (2009)

DpCC (an "D

17%

20%

-

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

2

2

încălzire

qf [MWt]

4,210

1,520

0,980

1,190

Dn ies din PT

200

125

1001

100

250

q(c (2009) q?(anT)

23%

64%

DnC (2009)

Dpnc (an T)

50

80

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

acc

dacclMWtl

3,187

1,337

0,118

0,950

Dn [inch]

5

3

1

2,5

4

qacc(2009) Aacc(an"i")

4%

9%

DnCC (2009)

DpCC (an "i")

20%

33%

n (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

încălzire

qf [MWt]

2,303

0,465

0,272

0,500

Dn ies din PT

150

65

50

65

150

q(c (2009)

qf(an'T)

12%

58%

Dp c (2009) D^nc (an "i")

33

77

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 39 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

Mărimi calculate

Valori propuse

anul

pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

poz.

PT

circuitul

Mărimea

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

3

3

Qacc (MWt]

1,440

0,510

0,026

0,600

Dn [inch]

3

2

0,5

2

3

3

3

acc

qaCC(2009)

dace (an "i")

2%

5%

D^cc (2009)

cc (an "i")

17%

25%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

qf [MWt]

8,862

4,978

3,040

4,700

Dn ies din PT

250

25Q

150

200

250

încălzire

q? (2009) qC(an"i")

34%

61%

D'nnc (2009)

Dj10 (an "i")

50%

60%

4

4

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

cc[MWt]

5,082

3,210

0,507

0,950

Dn [inch]

5

4

2

2,5

4

acc

qacc(2009) dace (an" i")

10%

16%

cc (2009)

DpCC (an "i")

33%

40%

w (m/s)

1,8

1.8

1,8

1,8

-

5

6

incalzire

q(c [MWt]

5,385

2,710

1,595

2,700

Dn ies din PT

200

150

125

150

250

ATH energ

S.R.L

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

Data: 06.2009 pag. 40

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul

2003

2006

2009

nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

0

1

2

3

4

5

6

7

8

qf (2009)

q? (an'T)

30%

59%

-

D^nc (2009)

D^nc (an "i")

63

83

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

acc

qaccIMWt]

3,582

1,660

0,249

0,950

Dn [inchj

5

3

1,5

2,5

4

q'cc(2009) Qaccfan

7%

20%>

cc (2009)

cc (an "i")

30%

50%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

6

8

încălzire

qf [MWt]

3,390

1,233

0,992

1,190

Dn ies din PT

200

125

100

100

200

qf (2009) qPfan’T)

29%

80%

DiTc (2009)

D1™ (an "i")

50

80

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

acc

qaccIMWfl

2,175

1,047

0,110

0,600

Dn [înch]

4

3

1

4

q‘cc(2009)

qacctan'T)

5%

11%

cc (2009)

DpCC (an "i")

25%

33%

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 41 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

w (m/s)

1.8

1,8

1.8

1,8

7

9

incalzire

qf [MWt]

11,095

4,024

4,000

4,700

-

Dn ies din PT

300

200

200

200

250

q, (2009) q? (an"i")

36%

99%

DnC (2009)

D’"c (an "i")

67

100

w (m/s)

1.8

1,8

1,8

1,8

-

acc

qLcIMWt]

6,315

2,756

0,402

0,950

Dn [inch]

6

4

2

2

4

cc(2009)

Pace (an"i")

6%

15%

DpCC (2009)

DpCC (an ’T)

33%

50%

w (m/s)

1.8

1.8

1,8

1,8

-

8

11

incalzire

qf [MWt]

9,851

4,931

3,518

4,700

Dn ies din PT

300

250

200

200

250

qf (2009)

qftan-i’')

36%

71%

Djț10 (2009)

DpC (an "i")

67

80

n (m/s)

1.8

1.8

1.8

1,8

-

acc

qiccIMW‘1

6,908

3,163

0,412

1,350

Dn [inch]

6

5

2

3

4

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag 42

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul

2003

2006

2009

nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

0

1

2

3

4

5

6

7

8

qacc(2009)

Qacc<an "i”)

6%

13%

-

DpCC (2009)

cc (an "i")

33%

40%

-

w (m/s)

1.8

1,8

1,8

1,8

9

12

incalzire

qF [MWt]

4,640

1,105

1,190

1,800

Dn ies din PT

200

100

100

125

250

q? (2009) q(c (anT)

26%

108%

Dp0 (2009)

Djț10 (an "i")

50

100

-

w (m/s)

1,8

1.8

1.8

1,8

acc

qâccIMWt]

5,187

0,700

0,089

0,600

Dn [inch]

6

2,5

1

2

2,5

q=cc(2009)

dace (an "i")

2%

13%

cc (2009)

DpCC (an "i")

17%

40%

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

1,8

-

10

14

incalzire

qf [MWt]

10,653

5,548

3,919

4,700

Dn ies din PT

300

250

200

200

250

qf (2009)

qP(anMr)

37%

71%

Dknc (2009)

Dp0 (an ’T)

67

80

ATH energ

S.R.L

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

Data: 06.2009 pag. 43

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

w (m/s)

1,8

1.8

1.8

1,8

-

acc

q^ccIMWt]

5,268

3,605

0,566

1,350

Dn [inch]

6

5

2

3

4

qacc(2009)

dacot30"'")

11%

16%

cc (2009)

D^cc (an Mi")

33%

40%

w (m/s)

1,8

1.8

1,8

1,8

-

11

15

încălzire

qf [MWt]

9,537

4,419

2,902

4,700

Dn ies din PT

300

200

150

200

250

qf (2009)

30%

66%

q?(an"i")

Djț10 (2009) D^nc (an ” i")

50%

75%

w (m/s)

1.8

1.8

1,8

1,8

-

acc

qacdMWt]

5,594

2,675

0,330

0,600

Dn [inch]

6

4

1,5

2

4

qacc(2009)

6%

12%

qacc(an"'")

cc (2009)

cc (an "i”)

25%

38%

w (m/s)

1,8

1.8

1,8

1,8

-

12

16

încălzire

q? [MWt]

4,733

1,617

1,087

1,800

Dn ies din PT

200

125

100

125

250

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 44

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul

2003

2006

2009

nominal la Ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

0

1

2

3

4

5

6

7

8

qfc (2009)

qf (an‘T)

23%

67%

-

DnC (2009)

D^0 (an '7')

50

80

-

w (m/s)

1.8

1,8

1.8

1,8

-

acc

Aacc (MWt]

2,675

1,221

0,137

0,600

Dn [inch]

4

3

1

2

4

q=cc(2009)

Qacc (an'T)

5%

11%

DpCC (2009)

cc (an "i")

25%

33%

w (m/s)

1.8

1,8

1,8

1,8

-

13

17

incalzire

q® [MWt]

4,331

2,396

1,653

2,700

Dn ies din PT

250

150

125

150

250

qC (2009) qffan'T)

38%

69%

Dp0 (2009)

Djț10 (an "i")

50

83

n (m/s)

1,8

1.8

1.8

1,8

-

acc

qaccIMWt]

4,129

1,919

0,251

0,600

Dn [inch]

5

-4

1,5

2

4

cc(2009)

Pace (an "I”)

6%

13%

cc (2009)

cc (an “?')

30%|

38%

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 45

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

1,8

14

18

incalzire

q? [MWt]

7,071

3,105

2,874

4,700

-

Dn ies din PT

250

200

150

200

300

Q[C (2009) qf (an’T)

41%

93%

D’nn c (2009)

D'nnc (an "i")

60

75

w (m/s)

1.8

1,8

1,8

1,8

-

a cc

qJicclMWtJ

4,408

2,303

0,377

0,950

Dn [inch]

5

4

1,5

2,5

4

dace (2009) dace (an"'")

9%

16%

DnCC (2009)

cc (an "i")

30%

38%

w (m/s)

1,8

1.8

1,8

1,8

-

15

19

incalzire

qf [MWt]

11,153

4,478

3,482

4,700

Dn ies din PT

300

200

150

200

250

qf (2009)

q?(an"i")

31%

78%

D^nc (2009)

Dpnc (an "i")

67

100

/v (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

acc

Qacc [MWt]

7,083

3,117

0,498

1,350

Dn [inch]

6

5|

2

3

4

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 46 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul

2003

2006

2009

nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Pace (2009) qaCC(an‘7')

7%

16%

-

cc (2009)

cc (an "i")

33%

40%

*•

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

16

20

încălzire

qf [MWt]

5,862

2,314

2,441

2,700

Dn ies din PT

250

150

150

150

300

q? (2009) q? (an"i")

42%

105%

(2009) Dnnc (an ’T)

60

100

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

acc

qSccIMW‘1

3,408

1,861

0,300

0,600

Dn [inch]

5

4

1,5

2

4

q'cc(2009) qacc(an’T)

9%

16%

DpCC (2009)

DpCC (an "i")

30%

38%>

n (m/s)

1,8

1.8

1,8

1,8

-

17

21

încălzire

q? [MWtJ

2,152

0,861

1,343

1,800

Dn ies din PT

150

100

125

125

200

q(c (2009) qf (an'T)

62%

156%

-

Dp00 (2009)

D’nnc (an ’T)

83

125

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 47

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

w (m/s)

1,8

1.8

1,8

1,8

-

acc

dace [MWt]

1,477

0,942

0,146

0,600

Dn [inch]

3

2,5

1

2

4

qacc(2009)

10%

15%

dace (an"i")

DpCC (2009)

cc (an "i")

33%

40%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

18

22

încălzire

qf [MWt]

4,826

1,907

2,030

2,700

Dn ies din PT

200

125

150

150

250

q? (2009) qjc(an"i”)

42%

106%

DjJ10 (2009)

DnC (an "i")

75

120

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1)8

-

acc

dace [MWt]

2,710

1,605

0,219

0,600

Dn [inch]

4

3

1,25

2

4

qacc(2009) dace (an"i")

8%

14%

DpCC (2009)

cc (an "i")

31%

42%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

19

29

încălzire

qf [MWt]

4,443

2,698

2,190

2,700

Dn ies din PT

200

150

150

150

200

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 48

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldura

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

qP (2009)

qP (an'T)

49%

81%

DpC (2009)

Dp0 (an "i")

75

100

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

1,8

acc

q'ccIMWt]

3,570

2,279

0,435

0,950

Dn [inch]

5

4

2

2,5

4

qacc(2009) qacc<an”i”)

12%

19%

DnCC (2009)

D*cc (an "i")

40%

50%

w (m/s)

1.8

1.8

1,8

1,8

-

20

30

încălzire

qP [MWt]

1,768

0,395

0,144

0,500

Dn ies din PT

125

65

40

65

150

q,C (2009)

qP(an''i")

8%

36%

Djț10 (2009)

Djț10 (an "i")

32

62

w (m/s)

1.8

1.8

1,8

1,8

-

acc

qaccIMWt]

0,896

0,616

0,018

0,600

Dn [inch]

2,5

2

0,5

2

3

dace (2009) qacc(an"i”)

2%

3%

DpCC (2009)

cc (an "i")

20%

25%

A TH energ

S.R.L

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacâu

Data: 06.2009 pag. 49

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

I Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

w (m/s)

1.8

1.8

1,8

1,8

21

40

încălzire

qf [MWt]

7,908

1,396

0,792

1,190

Dn ies din PT

250

125

80

100

200

q= (2009) qf (an’T)

10%

57%

(2009)

Djț10 (an "i")

32

64

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

1,8

-

a cc

dacele]

3,838

1,140

0,083

0,600

Dn [inch]

5

3

1

2

4

qgCC(2009)

qacc(an"i")

2%

7%

DpCC (2009)

D^cc (an" i")

20%

33%

w (m/s)

1.8

1.8

1,8

1,8

-

22

41

încălzire

qf [MWt]

7,327

1,593

1,032

1,800

Dn ies din PT

250

125

100

125

200

q,c (2009) qf (an"?’)

14%

65%

Dj"c (2009)

D’nnc (an "i")

40

80

w (m/s)

1,8

1.8

1,8

1,8

ace

qacJMWt]

3,373

1,128

0,098

0,600

Dn [inch]

5

3

1

2

4

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 50

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametreior nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul

2003

2006

2009

nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

0

1

2

3

4

5

6

7

8

qacc(2009)

Qacc(an"*")

3%

9%

-

cc (2009)

D*cc (an "i")

20%

33%

-

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

23

43

încălzire

q? [MWt]

3,373

0,837

1,109

1,800

Dn ies din PT

200

100

100

125

150

qf (2009) qf (an"i")

33%

132%

DpC (2009)

Djț10 (an "i")

50

100

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

acc

Pace [MWt]

2,675

0,849

0,057

0,600

Dn finch]

4

2,5

0,75

2

4

co(2OO9) dacc(an"i")

2%

7%

cc (2009)

cc (an ”i")

19%

30%

jv (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

24

44

încălzire

q? [MWt]

4,722

1,314

1,266

1,800

Dn ies din PT

200

125

125

125

200

qf (2009)

qftanV)

27%

96%

-

Djț10 (2009)

Dnnc (an ”1”)

63

100

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 51

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12,2008

Tabelul 9

Mărimi calculate

Valori propuse

anul

pentru diametrul

Valori actuale ale

poz.

PT

circuitul

Mărimea

2003

2006

2009

nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

diametrelor nominale la ieșirea din PT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

QacclMWt]

2,175

0,686

0,023

0,600

Dn [inch]

4

2,5

0,5

2

4

acc

Pace (2009)

Pace (an,,i")

1%

3%

DpCC (2009)

DpCC (an "i")

13%

20%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

qf [MWt]

3,803

0,465

0,864

1,190

Dn ies din PT

200

65

100

100

200

încălzire

qP (2009) qP (anT)

23%

186%

D^0 (2009)

Djț10 (an "i")

50

154

25

45

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

qacdMWt]

1,698

0,593

0,195

0,600

Dn [inch]

3

2

1,2

2

4

acc

Pace (2009)

Pacc(an"i")

11%

33%

cc (2009)

D^cc (an ”i")

40%

60%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

26

58

incalzire

q° [MWt]

2,361

0,523

0,463

0,750

Dn ies din PT

150

80

65

80

200

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 52 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametreior nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul

2003

2006

2009

nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

0

1

2

3

4

5

6

7

8

qf (2009) q?(an"i”)

20%

89%

D'nnc (2009)

DnC (an "i")

43

81

w (m/s)

1,8

1,8

1.8

1,8

-

acc

qacc[MW‘]

1,558

0,628

0,052

0,600

Dn [înch]

3

2,5

o,q

2

4

q^cc(2009) qacc(an"f)

3%

8%

DpCC (2009)

DnCC (an "i")

17%

20%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

27

59

încălzire

qf [MWt]

3,489

2,303

1,593

2,700

Dn ies din PT

200

150

125

150

300

q(c (2009)

q°(an"i")

46%

69%

Dp0 (2009)

D’nnc (an ”1")

63

83

w (m/s)

1,8

1,8

1.8

1,8

-

acc

qacclMWt]

2,791

1,931

0,129

0,600

Dn [inch]

4

3

1

2

5

qacc(2009) dace (an"i")

5%

7%

DpCC (2009)

cc (an 'T)

25%

33%

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 53

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

|

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

poz.

PT

Mărimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

w (m/s)

1.8

1.8

1,8

1,8

28

61

încălzire

q? [MWt]

5,768

1,791

1,506

1,800

28

61

Dn ies din PT

250

125

125

125

300

djC (2009)

26%

84%

q,°(an"î')

DnC (2009) D™ (an "i")

50

100

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

acc

qacclMWtl

3,954

1,558

0,189

0,600

Dn [inch]

5

3

1,2

2

4

cc(2009)

5%

12%

qacc(an“i“)

cc (2009) DpCC (an "i")

24%

40%

w (m/s)

1.8

1,8

1,8

1,8

-

29

62

încălzire

q? [MWt]

6,408

2,396

1,890

2,700

Dn ies din PT

250

150

12Ș

150

250

qf (2009) q? (an"i")

29%

79%

Dqnc (2009)

DjVc (an "i")

50

83

iv (m/s)

1.8

1,8

1,8

1,8

-

acc

dace [MWt]

4,501

1,756

0,230

0,600

Dn [inch]

5

3

1,25

2

4

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 54

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul

2003

2006

2009

nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

0

1

2

3

4

5

6

7

8

*

cc(2009) Qacc(an"i")

5%

13%

-

D^cc (2009)

D*cc (an "i")

25%

42%

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

1,8

30

63

incalzire

qsc [MWt]

9,037

3,082

2,655

4,700

Dn ies din PT

300

200

150

200

300

qf (2009) qf(an"i")

29%

86%

Djț10 (2009) D’p c (an "i")

50

75

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

1,8

-

acc

dace [MWt]

6,315

2,233

0,366

0,950

Dn [inch]

6

4

1.5

2,5

4

q=cc(2009) qacc(an"i")

6%

16%

DnCC (2009)

DpCC (an "i")

25%

38%

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

1,8

-

31

64

incalzire

q(c [MWt]

3,047

1,058

0,828

1,190

Dn ies din PT

200

100

100

100

150

qf (2009)

qfțan'T)

27%

78%

D„ c (2009) Dpnc (an "i")

50

100

ATH energ

S.R.L

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

Data: 06.2009 pag. 55 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

|            Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul

2003

2006

2009

nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

0

1

2

3

4

5

6

7

8

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

a cc

dace [MWt]

2,245

1,105

0,100

0,600

-

Dn [inch]

4

3

1

2

4

qacc(2009) qacc(an”i")

4%

9%

DpCC (2009) D£cc (an "i”)

25%

33%

w (m/s)

1,8

1.8

1,8

1,8

-

32

151

încălzire

qf [MWt]

5,036

0,721

0,540

0,750

Dn ies din PT

200

80

80

80

150

qf (2009)

qf5 (an'T)

11%

75%

Dpnc (2009) D^c (an "i")

40

100

w (m/s)

1,8

1.8

1,8

1,8

-

acc

Pace [MWt]

2,326

0,756

0,058

0,600

Dn [inch]

4

2,5

0,75

2

4

qacc(2009)

PaccOn-'i”)

2%

8%

D^cc (2009)

DpCC (an "i")

19%

30%

w (m/s)

1.8

1,8

1.8

1,8

-

33

152

încălzire

qp [MWt]

3,780

2,989

2,664

4,700

Dn ies din PT

200

200

150

200

300

q? (2009) qf (an'T)

70%

89%

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 56 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Tabelul 9

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărimea

anul

pentru diametrul

2003

2006

2009

nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

0

1

2

3

4

5

6

7

8

33

152

DnC (2009)

Dp0 (an "i")

75

76

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1.8

acc

qacclMWt]

2,291

1,884

0,305

0,950

Dn [inch]

4

4

1,5

2,5

4

qacc(2009)

Qacc (an"i')

13%

16%

cc (2009)

cc (an "i")

38%

38%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1.8

34

154

incalzire

qf [MWt]

4,024

2,233

1,491

1,800

Dn ies din PT

200

150

125

1125

150

qf (2009) q? (an"i”>

37%

67%

D"10 (2009)

Dn° (an ’T)

63

83

n (m/s)

1.8

1.8

1,8

1,8

-

dace ÎMWtJ

2,780

1,582

0,210

0,600

Dn [inch]

4

3,5

1,25

2

4

acc

Pace (2009) dace (anT)

8%

13%

DpCC (2009)

DpCC (an "i")

31%

36%

-

v (m/s)          |

1,8

1,8

1.8

1,8

-

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 57

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

Din tabelul nr. 9 se observă că valorile debitelor de căldură pentru încălzire -q^nc- și

cele pentru apă caldă de consum -q™CcX- la nivelul anului 2009 raportate la cele similare

din anii 2006 și 2003 au următoarele valori medii:

2009 ^inc a2006 ^inc


= 80%


„2009

Macc


„2006

Macc


= 13%


(14)


„2009

^inc

2003

^inc


-30%


„2009 Macc

„2003

Macc


s6%


(15)
Cu ajutorul acestor valori, s-au determinat valorile debitelor de căldură pentru încălzire și apă caldă la nivelul anilor 2003 și 2006 pentru celelalte 20 de PT pentru care nu au existat date statistice. Cu valorile debitelor de căldură rezultate s-au determinat

diametrele nominale corespunzătoare ale conductelor de ieșire din PT. Aceste calcule sunt necesare pentru a putea aplica algoritmul descris la începutul cap. 8, în vederea alegerii diametrului nominal cât mai obiectiv.


în tabelul nr. 10 sunt prezentate rezultatele obținute pentru cele 20 de PT.

Tabelul 10

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Marimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5

încălzire

qf [MWt]

2,257

0,846

0,677

1,190

Dn ies din PT

150

100

80

100

250

q? (2009) qfOn’T)

30%

80%

-

D'nnc (2009)

D’nnc (an "i")

53%

80%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

-

-

acc

qScclMWt]

0,783

0,362

0,047

0,600

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 58 Revizia 3

Comanda nr. 211/30,12.2008

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la Ieșirea din PT

Marimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Dn [inch]

2,5

1,5

0,5

2

4

dace (2009) qacc(an"i")

6%

13%

D*cc (2009)

D*cc (an "i")

20%

33%

w (m/s)

1.8

1.8

1,8

13

2

7

încălzire

qf [MWt]

7,747

2,905

2,324

Dn ies din PT

250

200

150

200 conf PTh

250

q? (2009) q° (an’T)

30%

80%

D^ (2009)

D1™ (an "i")

60%

75%

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

acc

qacc(MWt)

2,667

1,231

0,160

Dn [inch]

4

3

1.0

5 conf PTh

4

qacc(2009) qacc(an'i")

6%

13%

D*cc (2009)

cc (an ’T)

25%

33%

w (m/s)

1.8

1,8

1.8

1,8

-

3

10

încălzire

q? [MWt]

6,817

2,556

2,045

2,700

Dn ies din PT

250

150

150

150

250

q? (2009) q?(an”i")

30%

80%

ATH energ

S.R.L

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

Data: 06.2009 pag. 59

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea

Valori actuale ale diametrelor nominale Ea ieșirea din PT

Marimea

anul

2003

2006

2009

din PT și val. max a debitului de căldură

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D^nc (2009)

D*nc (an "i")

60%

100%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

acc

qacJMWt]

4,050

1,869

0,243

0,600

Dn [inch]

5

4

1,5

2

4

Qacc (2009)

Pace (an'’iM)

6%

13%

DnCC (2009)

DpCC (an "i")

30%

38%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

4

13

încălzire

qf [MWt]

4,937

1,851

1,481

Dn ies din PT

250

150

125

250 conf PTh

250

q? (2009) qftan-i")

30%

80%

Djț10 (2009)

Djț10 (an "i")

50%

83%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

-

Pace [MWt]

2,000

0,923

0,120

Dn [inch]

4

2,5

1,0

3 conf PTh

3

acc

qaCC(2009)

Pace (an’T)

6%

13%

D*cc (2009)

cc (an "i")

25%

40%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

5

26

încălzire

q? [MWt]

0,870

0,326

0,261

0,500

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 60 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Marimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Dn ies din PT

100

65

50

65

100

qf (2009)

qCfan’T)

30%

80%

DnC (2009)

D^0 (an ’T‘)

50%

77%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

acc

qaccIMWt]

0,333

0,154

0,020

0,600

Dn [inch]

1.5

1

0,5

2

3

Pace (2009) qacc(an "I")

6%

13%

cc (2009)

DpCC (an "i")

33%

50%

w (m/s)

1.8

1.8

1,8

1,8

-

6

27

încălzire

qf [MWt]

5,093

1,910

1,528

2,700

Dn ies din PT

250

150

125

150

250

q‘ (2009)

qtc(an"i")

30%

80%

Dpnc (2009) DpC (an "i")

40%

67%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

-

-

acc

qaccIMW'l

2,633

1,215

0,158

0,600

Dn [inch]

4

3

1,0

2

4

qacc(2009) q§cc(an"i")

6%

13%

ATH energ

S.R.L

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău

Data: 06.2009 pag. 61

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Marimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

DpCC (2009)

DpCC (an "i")

25%

33%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

7

31

încălzire

qf [MWt]

10,000

6,108

4,886

Dn ies din PT

300

250

200

250 conf PTh

300

q? (2009) qf (an,,i")

49%

80%

Djț10 (2009)

Djț10 (an "i")

67%

80%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

-

-

acc

qaccIMWt]

2,400

1,104

0,830

Dn [inch]

4

3

2,5

6 conf PTh

4

cc(2009)

qacc(an'T)

35%

75%

DpCC (2009)

DpCC (an ”i")

63%

83%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

1,8

-

8

32

încălzire

qf [MWt]

4,080

1,530

1,224

1,800

Dn ies din PT

200

125

100

125

250

qC (2009)

qf (an"i")

30%

80%

Dj™ (2009)

D^nc (an "i")

50%

80%

-

-

-

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

-

-

acc

qacclMWt)

0,667

0,308

0,040

0,600

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 62

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Marimea

anul

pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Dn [inch]

2,5

1,5

1.0

2

4

q'cc(2009) qacc(an"i")

6%

13%

cc (2009) □nCC (an "i")

40%

67%

w (m/s)

1.8

1,8

1,8

1,8

-

9

33

incalzire

qf [MWt]

8,300

3,113

2,490

Dn ies din PT

250

150

150

200 conf PTh

200

qf (2009) qf(an"f)

30%

80%

DfVc (2009) DnC (an "i")

60%

75%

w (m/s)

1.8

1,8

1.8

-

-

acc

q=cc(MWt]

2,500

1,892

0,246

Dn [inch]

4

4

1.5

4 conf PTh

4

qacc(20°9) qacc (an" i”)

6%

13%

DpCC (2009)

DnCC (an "i")

38%

38%

w (m/s)

1.8

1,8

1.8

1,8

-

10

35

incalzire

q(c [MWt]

7,007

- 2,628

2,102

2,700

Dn ies din PT

250

150

150

150

250

qf (2009) q? (anT)

30%

80%

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 63

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la Ieșirea din PT

Marimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

DpC (2009)

D'nnG (an *T)

60%

100%

w (m/s)

1.8

1.8

1,8

-

-

acc

dace [MWt]

2,500

1,938

0,252

0,950

Dn [inch]

4

3,5

1,5

2,5

4

Pace (2009)

dace (an"1")

6%

13%

Djcc (2009) DnCC (an *' i")

38%

43%

w (m/s)

1,8

1.8

1,8

1,8

-

11

42

incalzire

qG [MWt]

5,213

1,955

1,564

2,700

Dn ies din PT

200

125

125

150

300

d- (2009) qften-i")

30%

80%

Djț10 (2009)

Djț10 (an ”i")

50%

83%

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

-

-

acc

qlcc(MWtl

0,950

0,438

0,057

0,600

Dn [inch]

2,5

2

1,0

2

4

q‘co(2009) dace (an'T)

6%

13%

DpCC (2009)

cc (an T)

40%

50%

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

1,8

-

12

69

incalzire

qG [MWt]

9,000

2,588

2,070

Dn ies din PT

250

150

150

200 conf PTh

200

ATH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 64

Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

poz.

PT

circuitul

Mărimi calculate

Valori propuse

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

Mărim ea

anul

pentru diametrul nominal la ieșirea

2003

2006

2009

din PT și val. max a debitului de căldura

0

1

2

3

4

5

6

7

8

q(c (2009) qfțan-T)

30%

80%

Dp00 (2009)

Dp0 (an "i")

50%

100%

-

-

-

w (m/s)

1,8

1,8

1.8

-

-

acc

qaccIMWt]

3,250

1,500

0,195

Dn [inchl

5

3

1,5

3 cont PTh

4

q'cc(2009) q£cc(an,,n

6%

13%

cc (2009)

cc (an "i")

30%

50%

w (m/s)

1.8

1.8

1.8

1,8

-

13

79

încălzire

qf [MWt]

3,230

1,211

0,969

1,800

Dn ies din PT

200

125

100

125

200

q? (2009) q^an’T)

30%

80%

Dp0 (2009)

Djț10 (an T)

50%

80%

w (m/s)

1,8

1,8

1.8

-

-

acc

qaccfMWt]

0,367

0,169

0,022

0,600

Dn [inchl

1.5

1

0,5

2

4

cc(2009) qScc(an’T)

6%

13%

DpCC (2009)

DpCC (an "i")

33%

50%

w (m/s)

1.8

1,8

1.8

1,8

-

A TH energ

Actualizare SF privind reabilitarea rețelelor termice

Data: 06.2009

S.R.L

secundare din Municipiul Bacău

pag. 65 Revizia 3

Comanda nr. 211/30.12.2008

poz.

|

Mărimi calculate

Valori propuse pentru diametrul nominal la ieșirea din PT și val. max a debitului de căldură

Valori actuale ale diametrelor nominale la ieșirea din PT

PT

circuitul

Marimea

anul

2003

2006

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

14

84

incalzire

qtc [MWt]

1,887

0,708

0,566

1,190

Dn ies din PT

150

100

80

100

150

qf (2009) q,c(an”i")

30%

80%

DnC (2009)

Djț10 (an ”i”)

43%

81%

w (m/s)

1,8

1,8

1,8

-

-

ac