Hotărârea nr. 275/2009

 Hotărârea nr. 275 din 20.08.2009 – privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism de tip PUD şi PUZ şi a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice pentru realizarea unor obiective de investiţii în municipiul Bacău şi abrogarea HCL nr.363/2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •   Prevederile art. 37(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

  • •   Prevederile art.29 alin 1 și 2 din O.Gnr. 35 /2002 pentru aprobarea Regulamentul ui-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

  • •   Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • •   Hotărârea Consiliului Local nr.363/28.09.2007;

  • •   Referatul nr. 8714/13.08.2009 al Secretarului Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism;

  • •   Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și ale art. 45 (1 )(5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

ArtA - Se aprobă constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism, pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții, în concordanță cu Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău, al Regulamentului de Urbanism și a legislației în vigoare, în următoarea componență :

1. ing. ROMEO STAVARACHE - Primarul Municipiului Bacău

Președinte

2. cons. jr. POPOVIC1OVIDIU N1COLAE - Secretarul Municipiului Bacău

membru

3. ing. CĂTĂLIN IONESCU - sef Serv. Disciplina Urbanistica si în Construcții

membru

4. Ing. GIOSANU CONSTANTIN -AdministratorPublic al Municip. Bacău

membru

5. RUSU IONEL - Dir. Executiv Poliția Primăriei Municipiului Bacău

membru

6. arii. GELU TUDORACHE - Șeful Ordinului Arhitecților din România- filiala Bacău-Neamț

membru

7. V1OREL BOICIUC - Șeful Inspectoratului de Stat în Construcții Bacău

membru

8. MIRCEA SANDULESCU - arhitect

membru

9. dr. POPESCU MIHAELA -dir. Autoritatea de Sănătate Publică a Jud.Bacău

membru

10. dr. CORINA PRICOPE - consilier superior Serviciul Autorizații din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Bacau

membru

11. DORIN ROMAN- Șef Serviciul Poliția Rutieră Bacău din cadrul IPJ Bacău

membru

Secretar al comisiei va fi Nicoleta Lăcrămioara Ciobanu - consilier al Biroului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Bacău

Art.2. - Comisia prevăzută la art. 1, are rol consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnica si consultanta si își va incepe mandatul cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dată la care se va abroga HCL nr.363/28.09.2007.

Art.3. - Hotararea va fi comunicata Viceprimarului Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Arhitectului Șef al Municipiului Bacău precum si men                         la art. 1


CONTRASEMNEAZĂ, /

SECRETARUL MUNICIPIU      ÂU

DIU PO


Nr. 275

Din 20.08.2009

O.P., F.C. / R.T./Ex. 1 /Ds l-A-4