Hotărârea nr. 274/2009

 Hotărârea nr. 274 din 20.08.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.221/30.07.2009, prin care a fost aprobată o nouă procedură de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populaţiei din municipiul Bacău în sistem centralizat şi abrogarea H.C.L. nr.323/2008.

HOTARARE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.221/30.07.2009, prin care a fost aprobată o nouă procedură de trecere la sistemul individual de facturare/incasare a contravalorii energiei termice furnizata populației din municipiul Bacau in sistem centralizat si abrogarea H.C.L. nr. 323/2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • - Prevederile art.38 alin.l lit.„a” din Legea nr.325 din 14.07.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;

 • - Prevederile art.9,alin.(2),lit.„e” din Legea nr.51 din 08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Ordinul 483 din 29 septembrie 2008 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitari Publice (ANRSC) privind aprobarea contractului cadru de furnizare a energiei termice;

 • - Hotararea nr. 221/30.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacau privind aprobarea unei noi proceduri de trecere la sistemul individual de facturare/incasare a contravalorii energiei termice furnizata populației din municipiul Bacau in sistem centralizat si abrogarea Hotărârii nr. 323/2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacau;

 • - Solicitarea nr.4038 din 06.08.2009 a SC CET SA Bacau, înregistrată la Primăria Bacău sub nr.41359/07.08.2009;

 • - Referatul 8526/10.08.2009 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d” alin. (6) lit. „a” punctul 14 și al art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala republicata ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aproba modificarea art. 11 din Convenția de facturare individuală a consumurilor de energie termică, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.221/2009, care va avea următoarea formă:

“Cumpărătorul se obliga sa achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care a beneficiat in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturii de către vanzator, data emiterii facturii si termenul de scadenta se inscriu pe factura”.

Art.2. - Se aproba modificarea art.20 din Convenția de facturare individuală a consumurilor de energie termică, Anexa nr. 1 Ia H.C.L. nr.221/2009, care va avea următoare formă:

“ (1) Toate sumele ce reprezintă restante ale cumpărătorului comunicate de utilizator (asociația de proprietari) către vanzator (SC CET SA Bacau) prin “Situația centralizatoare pe consumatori cu debitele inregistrate de proprietarul spațiului cu destinație de locuința sau alta destinație din cadrul imobilului din strada...nr...., bl..., sc..., ap..., județul..., localitatea....., la data de...anexa la

Contractul de furnizare energie termica incheiat de furnizor cu utilizatorul, se achita de către cumpărător vânzătorului.

(2) Prezenta convenție s-a incheiat in trei exemplare:

 • - un exemplar la proprietar;

 • - un exemplar la asociația de proprietari, ca anexa la Contractul de furnizare energie termica;

 • - un exemplar la SC CET SA Bacau si intra in vigoare la data semnării.”

Art.3. - Se aproba introducerea art.21 în Convenția de facturare individuală a consumurilor de energie termică, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.221/2009, care va avea următoare formă:

“Prezenta Convenție se completează cu dispozițiile din contractul de furnizare a energiei termice incheiat de vanzator cu utilizatorul.”

Art.4. - Celelalte prevederi ale H.C.L nr.221/30.07.2009 sunt și rămân în vigoare.

Art.5. - Hotararea va fi comunicata Viceprimarului Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Patrimoniu, Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociațiilor de Proprietari, Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si SC CET SA Bacau.

Nr.


274CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC

VIDIU POPOV
Din 20.08.2009

O.P.,C.F. / R.T./Ex.l/Ds. I-A-4