Hotărârea nr. 272/2009

 Hotărârea nr. 272 din 20.08.2009 – privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor(A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii.

HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de Funcții

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

Prevederile Legii nr.31/1990, a societăților comerciale, republicată;

Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

Prevederile art. 11 alineat 2 lit „b” din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Bacău, aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008 modificată și completată prin HCL nr.3 59/2008 și nr.222/2009;

Adresa nr.7735/05.08.2009 a S.C. Compania de Apă S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Bacău sub nr.41286/06.08.2009;

Referatul nr.8528/10.08.2009 al Unității Municipale pentru Monitorizare; Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” (3) lit. „b”„c” și ale art.45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

Art.l, - Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apă S.A. Bacău, să aprobe în A.G.A Ordinară, modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de Funcții, prevăzute în subanexele nr.2Fl, nr. 2F2 și nr.2F3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru municipiul Bacău, Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.332/2008.

Art.2. Hotărârea va fi comunicată, Administratorului Public, Direcției Economice, Unității Municipale pentru Monitorizgre, reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea General^a’jĂcțiQTiawl^r (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apă S.A. Bacău și la S.C.


Municipale pentru Monitorizgre, Adunarea Generală/a-jAcț'iotiaHl'^r Compania de Apă S/Â;         \

PREȘEpir^rE.wțs ROXANAMIRG}

o i<C


v/


Nr. 272

Din 20.08.2009

O.P..C.F. /R.T./Ex.l/Ds. I-A-4

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLA