Hotărârea nr. 271/2009

Hotărârea nr. 271 din 20.08.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • -  Prevederile art.l9(l) lit “a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

Prevederile Legii nr.19/2009 privind asigurările sociale de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile HCL nr.50/23.03.2009 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2009, al municipiului Bacău, cu rectificările ulterioare;

Prevederile Ordinului nr. 161/28 iulie 2009 al Ministerului Administrației și Internelor privind alocarea sumelor în vederea compensării creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat

Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si ulterior modificată și completată;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ aliniatul(4) litera “a“ și ale art.45(2) lit. ‘‘a“ din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău , conform Anexelor bugetare nr.lA,lB,lBl, IC respectiv anexele ce cuprind listele de investiții nr.2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21,2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2 : Hoțărâf^pv^fi comunicată la Direcția Economică și Direcția Tehnică. X

\

E^IEteEDINȚĂ

U^tOXANAPREȘ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI B^CĂU

NICOI.^OVIOIl POPOVKI

1 ......


\


Nr. 271

Din 20.08.2009

O.P., A.T., C.R./Ex.l/Ds. I-A-4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Anexa nr. 1 A

La Hotărârea nr.271 din 20.08.2009

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE TRIMESTRE 2009

- mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program 2009

TRIM.i

TRIM.I!

TRIM.III

TRIM.IV

TOTAL VENITURI 00.02+40.02+00.1-45.02)

I

00.01

367.053,86

112.827,02

129.288,86

79.861.60

45.076.38

VENITURI PROPRII (rd.00,02-11.02 - 37 02+r39 02)

2

48.02

212.940,87

71.130.94

76.750.99

45.552.56

19.506.38

I. VENITURI CURENTE (rd.4+51)

3

00.02

327.728.87

105.914.94

106.245.99

73.555,56

42.012.38

A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29-48)

4

00.03

31 1.487.38

100.600.94

101.123.00

70 319.06

39.444.38

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+11-r15)                                    ’

5

00.04

141.054.38

43.563.94

58.952,00

31.608.06

6.930.38

AI.l. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

6

00.05

600.00

350.00

200.00

50.00

0.00

Impozit pe profit (rd.83

7

01.02

600.00

350.00

200.00

50.00

0.00

Impozit pe profit de la agenti economici

8

01.02.01

600.00

350.00

200,00

50.00

Impozit pe venit (rd.10)

9

03.02

0,00

0.00

0.00

W|

0.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

10

03.02.18

0.00

Ai 2 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd. 12)

11

00.06

140.434,38

43.203.94

58.747.00

31.556.06

6.927.38

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd. 13)

12

04.02

140.434,38

43 203.94

58.747.00

31.556.06

6.927.38

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04 02.01

140.131.38

43.128.94

58.672.00

31.480.06

6.850.38

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

14

04 02.04

303.00

75.00

75.00

76,00

77.00

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd. 16)

15

00 07

20,00

10.00

5.00

2.00

3.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd. 17)

16

05.02

20.00

10.00

5.00

2.00

3.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capitai

17

05 02 50

20.00

10.00

5.00

2.00

3.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd. 19)

18

00 09

40.403.00

16.656.00

9.306.00

7.368T0

7.073.00

Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+rd.23+rd.27-rd.28)

19

07 02

40.403.00

16.656.00

9.306.00

7.368.00

7.073.00

Impozit pe clădiri (rd.2 l+rd.22)

20

07.02.01

23.994.00

6.512.00

7.551.00

5.213.00

4 718.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

21

07.02.01.01

8.426.00

3.500,00

1.263.00

1 923.00

i 7-J0.00

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice

22

07.02.01.02

15 568.00

3 012,00

6 288,00

3 290,00

2.978.00

Impozit și taxa pe teren (rd.24+rd.25+rd.26)

23

07.02.02

11.841,00

9.041.00

300.00

i.150.00

! 350.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

24

07.02.02.01

6 900.00

6.000,00

400.00

500.00

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

25

07 02.02.02

3.291,00

2 541.00

400 00

350.00

Impozitul pe terenui din extravilan

26

07.02.02.03

1.650.00

500.00

300.00

350,00

500.00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

27

07.02.03

468.00

3.00

455.00

5,00

5.U0

Alte impozite si taxe pe proprietate

28

07.02.50

4.100.00

1 100.00

1 000,00

1.000.00

1 000.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+37-39+ 42)

29

00.10

128.430.00

39.881.00

32.365.00

31.043.00

25.141.00

Sume defalcate din TVa (rd.31 la rd 36)

30

11.02

I 19.465.00

36.436.00

30.580.00

28 888.00

23.56;.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București

31

11 02.0!

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

32

1 1.02.02

119 161.00

36 373.00

30 498.00

28 821.00

23.469,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

33

11 02 03

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarc, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice

34

I 1 02.04

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

35

! 1.02.05

0.00

Stime defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

36

I 1 02.06

304.00

63.00

82.00

67,00

92.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.38)

37

12 02

225.00

100.00

50.00

25.00

50,00

Taxe hoteliere

38

12.02.07

225.00

100.00

50.00

25.00

50,00

'laxe pe servicii specifice (rd.40+41)

39

15.02

95,00

45.00

20.00

20.00

10.00

Impozit pe spectacole

40

15.02.01

45,00

20.00

10.00

10.00

5.00

Alte taxe pe servicii specifice

41

15.02 50

50.00

25.00

10.00

10.00

5.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.43-1-46+47)

42

16.02

8.645.00

3.300.00

1 715.00

2.110.00

1.520.00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44+45)

43

16.02.02

7.100.00

2 700.00

1 400.00

1.800.00

1.200.00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane fizice

44

16.02.02.01

3.600.00

1.500.00

600.00

1.000.00

500.00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane juridice

45

16.02.02.02

3.500.00

1.200.00

800.00

800.00

700.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

46

16 02.03

1.400,00

500.00

300.00

300.00

300.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

47

16.02.50

145.00

100.00

i 5.00

10.00

20.00

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE PIȘCATE (rd.49)

48

00.11

1.600.00

500.00

500.00

300.00

300.00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.50)

49

18.02

1.600.00

500,00

500.00

300.00

300.00

Alte impozite si taxe

50

18.02.50

r 1.600.00

500.00

500.00

300.00

300.00

C, VENITURI NEFISCALE (rd.52-r61)

51

00.12

16.241,49

5.314.00

5.122,99

3.236.50

2.568.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.53+59)

52

00.13

5.681.49

1.250.00

2 681.49

900.00

850.00

Venituri din proprietate (rd.54 la rd 58)

53

30.02

5.681.49

1.250.00

2.681.49

900.00

850,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

54

30 02.01

1 631,49

1.631,49

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor prcccdenti

55

30.02.03

0.00

Venituri din concesiuni si închirieri

56

30.02.05

4.050.00

1.250.00

1.050.00

900.00

850.00

Venituri din dividende

57

30 02.08

0.00

Alte venituri din proprietate

58

30.02 50

0.00

Venituri din dobânzi (rd.60)

59

31 02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

60

31 02.03

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.62+70+73+78+82)

61

00.14

10.560,00

4.064.00

2.441.50

2.336.50

L718.00

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la rd.69)

62

33.02

1.450.00

625.00

260.00

305.00

260,00

Venituri din prestări de servicii

63

33.02 08

450.00

250.00

100.00

100,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretmerea copiilor in crese

64

33 02.10

400,00

200.00

50.00

i 00,00

50.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

65

33.02 12

0.00

Taxe din activități cadastrale si a.sriculiura

66

33.02.24

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de oro teci ic socială

67

33.02.27

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, impulații si despăgubiri

68

33.02 28

75.00

50.00 î       10.00

5,00

10.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

69

33.02 50

525.00

125.00

200.00

i 00.00

100.00

Venituri din taxe administrative, eliberări nermise (rd.71+72)

70

34.02

1.951.00

725,00

410.00

410.00

406,00

Taxe extrajudiciare de timbru

71

34.02.02

1.900.00

700.00

400.00

400,00

400,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

72

34.02,50

51.00

25.00

10.00

10.00

6.00

Amenzi, penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

73

35.02

3.362.00

1.460.00

750.50

600.50

551,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

74

35.02.01

950.00

550,00

250.00

100.00

50,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

75

35.02.02

0.00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

76

35.02 03

12.00

10.00

0,50

0.50

1,00

Alte amenzi, penalități si confiscări

77

35.05.50

2 400.00

900.00

500.00

500.00

500.00

Diverse venituri (rd.79 ia 81)

78

36.02

3.704,00

1 201,00

1.001.00

1.001.00

501.00

79

36.02.05

4.00

L00

1.00

1.00

1.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

80

36.02.11

0,00

Alte venituri

81

36.02.50

3.700.00

1.200.00

1.000.00

1.000.00

500.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.83+84)

82

37.02

93.00

53,00

20.00

20.00

0.00

Donații si sponsorizări

83

37.02.01

93.00

53.00

20.00

20,00

Alte transferuri voluntare

84

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.86)

85

00.15

4.770,00

1.705.00

1 105,00

905.00

1.055.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.87 Ia rd.90)

86

39.02

4.770,00

1.705,00

1.105,00

905.00

1.055.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

87

39.02.01

20,00

5,00

5.00

5.00

5.00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

88

39.02 03

300.00

100.00

50.00

50.00

100.00

Venituri din privatizare

89

39.02.04

4.450,00

1.600.00

1.050.00

850.00

950.00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

90

39 02.07

0,00

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

91

00.15

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

încasări din rambrursarea împrumuturilor acordate (rd.93 la rd.97)

92

40.02

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

93

40.02..06

0,00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

94

40.02.07

0,00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

95

40.02 10

0,00

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea solurilor temporare de casa

96

40.02.11

0,00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

97

40.02.50

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.99)

98

00.17

20 654,99

5.207.08

13 137.87

2.301.04

9.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 100+117)

99

00 18

20.654,99

5.207,08

13.137.87

2.301,04

9.00

Subvenții de Ia bugetul de stat (rd. 101 + L11)

100

42.02

20.654,99

5.207.08

13.137.87

2.301.04

9.00

A. De capital (rd. 102 la rd. 110)

101

00.19

15.038,04

2.157.88

12.748.56

131.60

0.00

Retehnoloeizarea centralelor termice și electrice de termoflcarc

102

42.02.01

0,00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

103

42.02.03

0,00

Aeroporturi de interes local

104

42.02.04

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

105

42.02.05

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

106

42.02.06

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

107

42 02.07

0,00

finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

108

42.02.09

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

109

42.02.10

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

110

42.02.12

10.785.10

336,54

10.448.56

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

111

42.02.13

0,00

Finatarea cheltuielilor de capital ale unităților de invatamant

112

42.02.14

1.821,34

1821,34

Subvevvntii primite din fondul național de dezvoltare

113

45.02.15

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

114

42 02 16

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

115

42.02.17

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

116

42.02.19

2.431,60

2.300.00

131.60

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru FEN post-aderare

117

42.02.20

0.00

1

B. Curente (rd. 112 ia rd. 116)

118

00.20

5.616.95

3.049.20

389,31

2.169.44

9.001

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

119

42.02.21

0,00

1

Subvenții primite din fondul de intervenție

120

42.02.28

0,00

1---------------------------------------

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

121

42.02 29

30.00

6.00

15.00

9.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

122

42.02.32

4.878,00

2.819.00

248.00

1.811.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

123

42.02.33

236.22

70,11

68,47

97.64

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirca locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

124

42.02.34

95.38

93,19

2,19

Subvenții din bugertul de stat pentru finanțarea unităților de asistentă medico-socială

125

42.02.35

0,00

Subvenții trusou nau nascuti

126

42.02.36

172,35

66,90

64.65

40.80

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

127

42 02.37

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelelor de investiții

128

42.02.40

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

129

42.02.41

205,00

205.00

Subvenții de la alte administrații

130

43.02.

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

|      131

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă

132

43.02.04

0.00

Subvenții de la bugetule locale pentru instituții de asistentă socială

133

43.02.07

0.00

Subvenții primite de la consiliile județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

134

43.02.08

0.00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

135

45,02

13.900.00

0.00

8 800.00

3.100.00

2 000,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

136

45.02.01

13.900.00

8.800.00

3.100.00

2.000.00

Fondul Social European

137

45.02 02

0.00

Fondul de Coeziune

138

45.02.03

0.00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

139

45.02.04

0.00

Fondul European de Pescuit

140

45.02.05

0.00

Instrumentul de Asistentă pentru Pre-Aderare

141

45.02.07

0.00

Instrument European de Vecinătate si Parteneriat

142

45.02.08

0.00

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-2013

143

45.02.15

0.00

Alte facilități si instrumente post-aderare

144

45.02.16

0.00

145

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.161+229+268+422+491)                                                   <

146

49.02

367.053.86

112.827,02

129.288,86

79.861,60

45.076,38

CHELTUIELI CURENTE (rd. 191+224+259+268^281 +296+318+361+389+433+478-518+553+609+628+666)

147

01

273.019,66

87.855.32

78.885.04

64 298.50

41.980.80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (rd. 192+225-282+297+319+362+390+434+479-519+554+580+610+629+667)

148

10

150.185.00

44.013.00

38 208.00

36.819.00

31.145.00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (rd. 193+226+260+283 +298+320+363-391-435 +480-^520-555+581+611-630+668)

149

20

50.372.57

19.276,84

16 074.73

9.716.20

5.304.80

Din care

150

20.24

400.02

150.02

150.00

100.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.262)

151

30

11.600,00

4.500.00

4.300.00

2.800,00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd 263)

152

30.01

11.600,00

4.500.00

4.300.00

2 800.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.264)

153

30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte dobânzi (rd.265)

154

30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.582+631)

155

40

10.078,00

5.319.00

1.748,00

3.011.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif (rd.583+632)

156

40.03

5.200.00

2 500.00

1.500.00

1.200.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd 227)

157

50

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (rd.228)

158

50.04

60,00

0.00

60.00

0.00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(rd 194+229-î»69+'’99+321+364+392-r43 6^-481+529+585+612+63 3+669)

159

51

14.620.50

5 348.00

3 900,00

3.204.50

2.168,00

Transferuri curente (rd. 195+230+270-300+322+365+393+437+482+522+586+6134634)

160

51.01

14.620.50

5.348.00

3.900,00

3 204.50

2.168.00

Transferuri către instituții publice (rd. 196+231+323+366+394+438+483+523-587+614-635)

161

51.01.01

3.562.50

i.l 13.00

1.033.00

933,50

483.00

Acțiuni de sănătate (rd.301 -367)

162

51.01.03

9.755.00

3 002.00

2.817,00

2 261,00

1.675,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului țrd.271)

163

51.01.14

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.272)

164

51.01.15

1.223.00

1.223,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale ți județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teriioriale în situații de extremă dificultate (rd.232)

165

51.01.24

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.273)

166

51.01.31

40.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Transferuri de capital (rd.368)

167

51.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitaic (rd.369)

168

51.02.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (rd. 197+233+324+395+439+484+524+556+588+636+672)

169

55

8.455.26

3.750.00

3.152,00

1 403.26

150.00

A. Transferuri interne.(rd,198+234-325+396+440+485+-525+557+589+637+673)

170

55.01

8.455.26

3.750.00

3.152.00

1.403.26

150,00

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235+441)

171

55.01.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd 199+236+442+526)

172

55.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat (rd.486+527+590+638)

173

55.01.12

3.221.76

1.600.00

1.652.00

-30.24

0.00

Programe de dezvoltare (rd.237+558)

174

55.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.674)

175

55.01.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne (rd.200+23 8+326+397+443+487+528+5 59+639+675)

176

55.01.18

5.233.50

2.150.00

1.500,00

1.433.50

150.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

177

56

13.900,00

0.00

8.800.00

3.100,00

2.000.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

178

56.01

13.900,00

0.00

8.800.00

3.100,00

2.000,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

179

56.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

180

56.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

181

56.04

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

182

56.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (1PA)

183

56.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe instrumentul European de Vecinătate si Partcneriat (ENPI)

184

56.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.327+370+444)

185

57

6.584,85

3.213.50

i.557.31

1.701.04

113.00

Ajutoare sociale (rd.328*371+445)

186

57.02

6.584.85

3.213.50

1.557.31

1.701.04

113.00

Ajutoare sociale in numerar (rd.329+372+446)

187

57.02.01

3.584,85

2.213.50

357.31

901.04

113.00

Ajutoare sociale in natura (rd.330+373+447)

188

57.02.02

3.000,00

1.000,00

1.200.00

800.00

0.00

TU LUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.201+331+398+448+488-t 676)

189

59

7.163,50

2.435,00

1 085.00

2.543.50

1.100.00

Burse (rd. 332)

190

59.01

620.00

0.00

570.00

0,00

50.60

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489+677)

191

59.02

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Asociații si fundații (rd.333+399+449)

192

59.11

4.758,50

1.850.00

365.00

1.743.50

800.00

Susținerea cultelor (rd.400)

193

59.12

1 785,00

585.00

150.00

800.00

250.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.401)

194

59.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Despăgubiri civile (rd.202)

195

59.1 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

196

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

197

65.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.203+239+284+302+334+374+402+450+490+529+560+592+615+640+678)

198

70

94.053.41

25.117.87

50.35 1.86

15.563,10

3.020.58

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.204+240+285+303->-335+375+403-^451+491+530+561*592+616+641)

199

71

89.015.59

25.080.05

45 351.86

15.563.10

3.020.58

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.205+241 +286+304*336+404+452+492*531+562*593*617*642*680)

200

71.01

89.015.59

25.080.05

45.351.86

15.563.10

3.020.58

Construcții(rd.206+242+287+305+337+377+405+453+493+532+563+594+6l8+643*68!)

201

71.01.01

80.173.01

19.534.20

42.303.56

15.833.88

2.501.37

Mașini, echipamente si mijloace de transport(rd. 207+243+288+306+338+378+406+454+494+533 + 564*595+

202

71.01.02

124.00

120.00

4.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale(rd 208+244+289+307+339+379*407*455+495+534+565+

203

71.01.03

107.00

0.00

115.50

-8.50

0.00

Alte active fixe (rd 209+245+290+308+340+380+408+456+496*535+566+597+621 +646+684)

204

71.01.30

8.611,58

5.425,85

2.928.80

-262.28

519.21

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.210+246+291 +309+341 +381 +409 -457+497+536+567*598+622+647+

205

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.211+458+498+537+568*648+686)

206

72

2.537.82

37.82

2.500.00

0.00

0.00

Active financiare (rd.212+459*499+538+569+649)

207

72.01

2.537.82

37.82

2.500.00

0,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.213+500+539+650)

208

72.01.01

2.537.82

37.82

2.500.00

0.00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunilară (rd.214+460+501 540*570+691)

209

72.01.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 215+247+342--410+461+502+541+599+652)

210

79

150,00

0.00

75.00

0.00

75.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.687)

211

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

212

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

213

80.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

214

80.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte împrumuturi

215

80.30

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe (rd.217+249+412+504*543+601+654)

216

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne (rd.218+250+413+463+505+544+602+655+691)

217

81.02

150.00

0.00

75.00

0,00

75,00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CUREN'I

218

84

-169,23

-146.19

-23.04

0.00

0.00 i

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

219

85.01

-169.23

-146,19

-23.04

0.00

0.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT (rd.699)

220

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve (rd.700)

221

91.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd.70i)

222

92 01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deficit (rd 702)

223

93.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

224

0.00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

225

50.02

37.209.80

11.490,50

13.225,80

7.719,30

4.774,20

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

226

51.02

19.276,10

4.345,00

7.360,00

3.861,50

3.709,60

CHELTUIELI CURENTE (rd 192-193+194+197+201)

227

01

15.321.00

3.825.00

4.294.00

3.809.00

3.393,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

228

10

10.900.00

2.500.00

2.800.00

2.800.00

2 800.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

229

20

4.421.00

1.325.00

1.494.00

1.009.00

593.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 195)

230

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd. 196)

231

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

232

51 01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd 198)

233

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri curente (rd. 199+200)

234

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă

235

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

236

55 01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

237

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

238

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

239

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

240

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoitarc Rurala (FEADR)

241

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

242

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

243

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

244

56.08

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.202)

245

59

0.00

Despăgubiri civile

246

59.17

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

247

70

3.955.10

520.00

3.066.00

52.50

316.60

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

248

71

1.455.10

520.00

566.00

52.50

316.60

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.206 la rd.210)

249

71.01

1.455.10

520.00

566.00

52,50

316.60

Construcții

250

71.01.01

2.00

10.00

-8.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

251

71 01.02

120.00

120.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

252

7! 01.03

98.50

100,00

-1.50

Alte active fixe

253

71 01.30

1 234.60

400,00

456.00

62,00

316.60

Reparații capitale aferente activelor fixe

254

71 03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.212)

255

72

2 500.00

0.00

2.500.00

0.00

0.00

Active financiare (rd.213+214)

256

72 01

2 500,00

0.00

2.500.00

0.00

0.00

Participarea Ia capitalul social al societăților comerciale

257

72.01.01

2.500.00

0.00

2.500.00

0,00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoitarc intcrcomunitară

258

72.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.2 16)

259

79

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

260

80

0.00

împrumuturi pentru instilutii si servicii sau aclivitati finanțate integral din venituri proprii

261

80.03

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

262

80.08

0.00

Alte împrumuturi

263

80.30

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

264

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

265

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

266

81.02

0.00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

267

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii preccdenti si recuperate iu anul curent

268

85.01

0.00

Din total capitol: frd.220}

269

0.00

Autorități executive si legislative (rd.221)

270

51.02.01

19.276.10

4.345.00

7.360.00

3.861.50

3 709.60

Autorități executive

271

51.02.01.03

19.276.10

4.345,00

7.360.00

3.861,50

3.709.60

272

0.00

Alte servicii publice generale (rd.252 la rd. 256)

273

54.02

4.670,70

1.262,50

1.405,80

947,80

1.054,60

CHELTUIELI CURENTE (rd.225+226+227+229+233)

274

01

4.502.75

1.287.05

1.290.30

945,80

979,60

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

275

10

1.578.00

458.00

370.U0

370,00

380.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

276

20

2.824.75

829.05

820.30

575.80

599.60

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.228)

277

50

60,00

0.00

60.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

278

50.04

60,00

60.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.230)

279

51

40.00

0.00

40.00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.231*232)

280

51.01

40.00

0.00

40.00

0.00

0,00

Transferuri către instituții publice

281

51.01.01

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrațiv-teritoriale în situații de extremă dificultate

282

51.01 24

40,00

40.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.234)

283

55

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne (rd.235+236+237+238)

284

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabilă

285

55.01.03

0.00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ncrambursabilă

286

55.01.08

0.00

Programe de dezvoltare (rd.498)

287

55.01.13

0.00

Alte transferuri curente interne

288

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabilc

289

56

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

290

56.0!

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

291

56 02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

292

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

293

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

294

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderarc (IPA)

295

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

296

56.08

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.240)

297

70

42.50

0,00

40,50

2.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.241)

298

71

42.50

0.00

40,50

2.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 la rd.246)

299

71.01

42.50

0.00

40,50

2.00

0.00

Construcții

300

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

301

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

302

71.01.03

8.50

15,50

-7.00

Alte active fixe

303

71.01.30

34.00

25.00

9.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

304

71.03

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.248)

305

79

150.00

0.00

75,00

0.00

75.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd 249+250)

306

81

150.00

0.00

75.00

0.00

75.00

Rambursări de credite externe

307

81 01

0.00

Rambursări de credite interne

308

81.02

150.00

75.00

75.00!

TITLUL XVI! PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

309

84

-24.55

-24,55

0.00

0.00

0.001

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

310

85 01

-24.55

-24.55

1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Din fota! capitol: (rd. 252 '■ 253 254+255 \ 256)

311

4.670,70

1.262.50

i.405.80

947.80

1.054,601

Fond de rezerva bugetara ia dispoziția autorităților locale

312

54.02.05

60.00

60.00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

313

54.02.06

0.00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

314

54.02.07

150.00

75.00

75.OOÎ

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

315

54.02.10

1.779.70

579.00

463.30

392.80

344.60

Alte servicii publice generale

316

54.02.50

2.681.00

683.50

807.50

555.00

635.00

317

0.00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (rd.266)

318

55.02

12.000.00

4.650,00

4.450,00

2.900,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd 260+262)

319

01

12.000.00

4.650.00

4.450.00

2.900,00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.26I)

320

20

400.02

150.02

150.00

100.00

0.00

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

321

20.24

400.02

150.02

150,00

100.00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.263+264+265)

322

30

11 600.00

4.500.00

4 300.00

2.800,00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

323

30.01

11.600,00

4.500.00

4.300,00

2.800,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

324

30.02

o.ool

Alte dobânzi

325

30.03

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

326

84

-0.02

-0.02

0.00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

327

85.01

-0,02

-0.02

328

0.00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (rd.274)

329

56.02

1.263,00

1.233,00

10,00

10,00

10,00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 269)

330

01

i 263.00

1.233.00

10.00

10,00

10.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.270)

331

51

1.263.00

1.233.00

10.00

10.00

10.00

Transferuri curente (rd.271*272+273)

332

51.01

1.263.00

1.233.00

10.00

10.00

10.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

333

51.01.14

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistentă socială pentru persoanele cu handicap

334

51.01.15

1.223.00

1.223.00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

335

51 01.31

40.00

10.00

10.00

10.00

10,00

Din total capitol:

336

1.263.00

1.233.00

10.00

10,00

10,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru proiecția copilului

337

56.02.06

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

338

56.02.07

1 223,00

1.223.00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

339

56 02.09

40,00

10.00

10.00

10.00

10.00

Plăți efectuate în anii precedent! șî recuperate în anul curent

340

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

341

57 02 01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

342

0,00

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (rd.280+295)

343

59.02

9.884,40

3.062,00

2.848,00

2.235,60

1.738,80

Apărare (rd.292)

344

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.2282+283)

345

01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

346

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

347

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

348

70

0.00

0.00

0.00

0.00

(T001

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

349

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.287+288+289+290)

350

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Construcții

351

71 OLOI

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

352

71 01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

353

71.01.03

0.00

Alte active fixe

354

71.01 30

0.00

----------------------------------------------------------1

Reparații capitale aferente activelor fixe

355

71.03

0.00

i

Din total capitol: (rcl.293)

356

84

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oo'

Apărare națională

357

85.01

0.00

358

Ordine publica si siguranța naționala (rd.310)

359

61.02

9.884,40

3.062,00

2.848,00

2.235,60

1.738,80

CHEL TUIELI CURENTE (rd.297+298-299)

360

01

9 674,80

2.920.00

2.788.00

2.228.00

1.738.80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

361

10

220.00

55.00

65.00

53.00

47.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

362

20

217.80

63,00

63.00

50.00

41.80

TITLUL VI 'TRANSFERURI INTRE UNITĂT! ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.300)

363

51

9 237,00

2.802.00

2.660.00

2.125,00

1.650.00

Transferuri curente (rd.301)

364

51 01

9.237,00

2.802.00

2.660.00

2.125.00

1.650.00

Transferuri către instituțiile publice

365

51.01 01

9.237.00

2.802.00

2.660.00

2.125.00

1.650,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.303)

366

70

209,60

142.00

60.00

7.60

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.304)

367

71

209.60

142.00

60,00

7.60

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.305 la 309)

368

71.01

209.60

142.00

60,00

7,60

0.00

Construcții

369

71.01.01

100.00

100.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

370

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

371

71.01.03

0.00

Alte active fixe

372

71.01 30

109.60

42.00

60,00

7.60

Reparații capitale aferente activelor fixe

373

71.03

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

374

85

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent

375

85 01

0,00

Din total capitol: (rd. 311 la rd. 314)

376

9.884,40

3.062.00

2.848.00

2.235,60

1.738.80

Ordine publică

377

61 02.03

0.00

Politie comunitara

378

60.02.03.04

9.237,00

2.802,00

2.660.00

2.125,00

1.650.00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

379

61.02.05

505,40

118.00

188.00

110,60

88.801

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

380

61.02.50

142,00

142.00

!

381

0,00

1

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCI A L-CULTURALE (rd.317+360+388+432)

382

64.02

206.926.71

69.136,12

56,932,81

50.889,30

29.968,48

lnvatamant(rd.344)

383

65.02

128.999,00

43.135,67

35,080,00

29.361,04

21,422,29

CHELTUIELI CURENTE (rd.319+320+321+324+327-331)

384

01

122.876,36

40.318.60

32.798.76

28.628.00

2LI31.O0!

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3851

10

105.140,00

32.500,00

26.856.00

25.453.00

20.331.00i

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

386

20

14.116.36

6.818.60

4.172.76

2.375.00

750.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITÂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.322)

387

51

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.323)

388

51.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

389

51 01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.325)

390

55

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne.(rd.326)

391

55.01

r- o.oo

0,00

0,00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

392

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatarc din Fonduri externe nerambursabile

393

56

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

394

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

395

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

396

56 03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

397

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

398

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (1PA)

399

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

400

56.08

0,00

TITLUL Vili ASISTENTA SOCIALA (rd.328)

401

57

3.000,00

1.000.00

1.200,00

800.00

0.00

Ajutoare sociale (rd.329-330)

402

57 02

3.000,00

1 000,00

1.200,00

800.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

403

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

404

57 02.02

3.000,00

1.000.00

1 200,00

800.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.332-333)

405

59

620,00

0.00

570.00

0.00

50.00

Burse

406

59.01

620.00

570.00

50.00

.Asociații și fundații

407

59.11

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.335)

408

70

6.154.00

2.825.67

2.304.00

733.04

291.29

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.336)

409

71

6 154,00

2.825,67

2.304,00

733.04

291.29

Active fixe (rd.337-338+339+340-341)

410

71.01

6.154.00

2.825,67

2.304,00

733.04

291.29

Construcții

41!

71.01.01

5.308,69

2.500,00

2.000.00

559.74

248,95

.Mașini. echipamente si mijloace de transport

412

7 i .01.02

4,00

4.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

413

7 i .01 03

0.00

Alte active fixe

414

71.01.30

841.31

325,67

300.00

173.30

42.34

Reparații capitale aferente activelor fixe

415

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.343)

416

79

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

417

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

418

84

-31,36

-8,60

-22.76

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

419

85.01

-31,36

-8,60

-22,76

Din total capitol: (rd.245 t 348+ 352+353 *355+ 358)

420

128.999,00

43.135.67

35.080.00

29.361,04

21.422.29

învățământ preșcolar si primar (rd.346+347)

421

65.02 03

33.671.93

12.526,65

8.547.41

8.491,58

4.106.29

învățământ preșcolar

422

65.02 03.01

19.764,11

6.902,77

4.820.79

3.934.26

4.106.29

învățământ primar

423

65.02.03 02

13.907.82

5.623,88

3.726.62

4.557.32

învățământ secundar (rd.349+350*351)

424

65.02.04

95.327.07

30.609.02

26.532.59

20 869,46

17 316.00

învățământ secundar inferior

425

65.02.04.01

43.038.86

14.349,25

1 1.795.63

10.197,74

6.696,24

învățământ secundar superior

426

65.02.04.02

47.847.33

14.861.78

13.433.60

10.332.19

9.219,76

(nvatamant profesional

427

65 02.04 03

4.440.88

1.397.99

1.303,36

339,53

1.400.00

învățământ postliceal

428

65.02.05

0.00

învățământ nedefmibil prin nivel (rd. 354)

429

65.02.07

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

învățământ special

430

65.02.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.356+357)

431

65.02.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

432

65.02.11.03

0.00

Alte servicii auxiliare

433

65.02.11.30

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

434

65.02.50

0.00

435

0.00

Sănătate (rd.382)

436

66.02

16.557,00

5.205,00

5.402,00

5.903,00

47,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.362+363+364+370)

437

01

723.00

200.00

157.00

341.00

25.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

438

10

205.00

205.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

439

20

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.365*368)

440

51

518.00

200,00

157.00

136.00

25.00

Transferuri curente (rd.366+367)

441

51.01

518.00

200.00

157.00

136.00

25.00

Transferuri către instituțiile publice

442

51.01.01

0.00

Acțiuni de sănătate

443

51.Oi.03

518.00

200.00

157.00

136.00

25.00

Transferuri de capital (rd.369)

444

51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

445

51.02.12

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.371)

446

57

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (rd.372+373)

447

57.02

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

448

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

449

57.02.02

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375)

450

70

15.834,00

5.005.00

5.245.00

5.562.00

22.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.376)

451

71

15.834.00

5.005.00

5.245.00

5.562.00

22.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.377+378+379+380)

452

71.01

15.834.00

5.005.00

5.245,00

5 562.00

22.00

Construcții

453

71.01.01

15.725.00

5.000.00

5.200.00

5.505.00

20.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

454

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

455

71.01.03

0.00

Alte active fixe

456

71.01.30

109.00

5.00

45,00

57.00

2.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

457

71.03

0.00

Din total capitol: (rd.383 '■385/

458

16.557.00

5.205,00

5.402.00

5.903.00

47.00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.384)

459

66.02.06

15 340.00

5.000.00

5.000,00

5 340.00

0.00

Servicii de s|nftate public)

460

66.02.08

205.00

205.00

Spitale generale

461

66.02 06.01

15.340.00

5 000.00

5.000,00

5.340.00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.386)

462

66.02.50

1.012.00

205.00

402,00

358.00

47,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

463

66.02.50 50

1.0 i 2.00

205.00

402.00

358.00

47.00

464

0.00

Cultura, recreere si religie (rd.414)

465

67.02

29,962,46

10.025.75

8.143,00

8.017,52

3.776,19

CHELTUIELI CURENTE (rd.390+391+392+395+398)

466

01

16.973,08

5.728.03

3.263.15

5 201.50

2.780,40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

467

10

3.870.00

L010.00

980,00

980,00

900.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

468

20

3.855.58

1.570,03

L 100.15

838.00

347.40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd 393)

469

51

3.662.50

1.113.00

1.033.00

933.50

483.00

Transferuri curente (rd.394)

470

51.01

3.562.50

1.113.00

1.033.00

933,50

483.00

Transferuri către instituții publice

471

51.01.01

3.562,50

l.l 13.00

1.033.00

933.50

483.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.396)

472

55

6.50

0.00

0.00

6.50

0.00

A. Transferuri interne.(rd.397)

473

55.01

6,50

0.00

0.00

6,50

0.00

Alte transferuri curente interne

474

55.01.18

6.50

6.50

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

475

56

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

476

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

477

56 02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

478

56.03

0.00

i

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

479

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

480

56.05

0,00

j

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

481

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (F.NPI)

482

56.08

0,00

1

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.399 la 401)

483

59

5.678,50

2.035,00

150.00

2 443.50

1.050.00Î

Asociații și fundații

484

59.11

3.893,50

1.450.00

1.643.50

800.00

Susținerea cultelor

485

59.12

1.785.00

585.00

150.00

800.00

250,00

Contribuții la salarizarea personalului necierical

486

59.15

0.00

_

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 403)

487

70

12.991.81

4.300.00

4.880.00

2.816,02

995.79

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.4O4)

488

71

10.491,81

4.300.00

2.380.00

2.816.02

995.79

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.406 la rd.409)

489

71.01

10.491,81

4.300.00

2.380.00

2 816.02

995.79

Construcții

490

71.OLOI

8.687.35

3.400,00

2.000.00

2.438.00

849.35

Mașini, echipamente si mijloace de transport

491

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

492

71.01 03

0,00

Alte active fixe

493

71.01.30

1 804,46

900.00

380.00

378.02

146.44

Reparații capitale aferente activelor fixe

494

71.03

0,00

TITLU! XI ACTIVE FINANCIARE

495

72

2 500,00

0.00

2.500.00

0.00

0.00

Active financiare

496

72.01

2.500,00

0.00

2.500.00

0.00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

497

72.01.01

2 500.00

2.500.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomumtară

498

72.01.02

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.4! 1)

499

79

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL. XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.412+413)

500

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

501

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

502

81 02

0.00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENFI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

503

84

-2.43

-2.28

-0.15

0.00

0.00

Plăti efectuate m anii preccdcnti si recuperate in anul curent

504

85.01

-2.43

-2.28

-0.15

Din loial capitol: (rd.415 ■ -125 429 ^430/

505

29 962.46

10.025.75

8.143.00

8.017,52

3.776.19

Servicii culturale (rd.416 ia 424)

506

67 02.03

3.562.50

l.U 3.00

1.03 3.00

933.50

483.00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

507

67.02.03 02

0.00

Muzee

508

67.02.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

509

67 02.03.04

3.562.50

1.113.00

1.033.00

933.50

483.00

Scoli populare de arta si meserii

510

67.02.03.05

0.00

Case de cultura

511

67.02.03.06

0,00

Cămine culturale

512

67.02.03 07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

513

67.02.03.08

0.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

514

67.02.63.12

0.00

Alte servicii culturale

515

67.02.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (rd.426 la 428)

516

67.02.05

24.214,96

8.077.75

6.960.00

6.134.02

3.043.19

Sport

517

67.02.05.01

6 000.00

1.200.00

2.500.00

1.500.00

800.00

1 ineret

518

67.02.05.02

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

519

67.02.05.03

18 214.96

6.877.75

4.460.00

4.634.02

2.243,19

Servicii religioase

520

67 02.06

1.785.00

585.00

150.00

800.00

250.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

521

67.02.50

400.00

250.00

150.00

522

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.464)

523

68.02

31.408,25

10.769,70

8,307,81

7.607,74

4.723,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.434+435+436+437+439+444)

524

01

30.729,05

10.663,50

7.849.81

7.492.74

4.723.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

525

10

17.055,00

4.600.00

4.320.00

4.210.00

3.925.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

526

20

3.997,20

1.300.00

1.307.50

854.70

535.00

TITLUL V) TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.437;

527

51

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.438)

528

51.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

529

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.440)

530

55

5.227,00

2.150.00

1.500.00

1.427.00

150.00

A. Transferuri interne.(rd.441 la 443)

531

55.01

5.227,00

2.150,00

1.500.00

1.427.00

150.00

Programe cu finanțare rambursabilă

532

55.01.03

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

533

55 01.08

0.00

Alte transferuri curente interne

534

55.01.18

5.227,00

2.150.00

l 500,00

1.427.00

150.00

TITLUL VIII Proiecte cu fmatare din Fonduri externe nerambursabile

535

56

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

536

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

537

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

538

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

539

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

540

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta neutru Preaderare (IPA)

541

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (E.NPI)

542

56.08

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

543

57

3.584,85

2.213.50

357,31

901,04

113.00

Ajutoare sociale (rd.446+447)

544

57.02

3.584,85

2.213.50

357.31

901,04

113.00

Ajutoare sociale in numerar

545

57.02.01

3.584.85

2.213.50

357.31

901,04

113.00

Ajutoare sociale in natură

546

57.02.02

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.449)

547

59

865.00

400,00

365.00

100.00

0.00

Asociații și fundații

548

59. li

865.00

400.00

365,00

100.00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

549

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

550

65.01

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.451)

551

70

679.20

106.20

458.00

l 15.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.452)

552

71

679,20

106.20

458,00

115.00

0.001

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.453 la 457)

553

71.01

679.20

106.20

458.00

115.00

u.ooj

Construcții

554

71.01.01

479,50

50.00

345.00

84.50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

555

71 01.02

0.00

Mobiiier. aparatură birotică și alte active corporale

556

71.01.03

0,00

Alte active fixe

557

71.01.30

199.70

56.20

113.00

30,50

Reparații capitale aferente activelor fixe

558

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)

559

72

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Active financiare (rd.460)

560

72.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

561

72.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.462)

562

79

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

563

81

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne

564

81.02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

565

84

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent

566

85.01

0.00

Din total capitol:(rd 465 466-' 468-^ 469 r 47(1 \ 4711 474)

567

31.408.25

10.769.70

8 307.81

7.607.74

4.723.00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

568

68.02.04

3.187.00

937,00

833.00

782.00

635,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.467)

569

68.02.05

11.205.00

2 800,00

2.870,00

2 855.00

2 680,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

570

68.02 05.02

11.205.00

2.800.00

2.870.00

2.855.00

2.680.00

Asistenta sociala pentru familie si copii

571

68.02 06

408.57

137,01

133.12

138,44

Aiutoarc pentru locuințe

572

68.02.10

0.00

Creșe

573

68.02.1 I

2.614.00

1.150.00

700.00

419.00

345.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.472+473)

574

68.02.15

3.176.28

2.076.49

22-L19

762.60

113.00

Ajutor social

575

68.02.15.01

3.176,28

2.076.49

224,19

762.60

113.00

Cantine de ajutor social

576

68.02.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurării or si asistentei sociale

577

68.02.50

10.817.40

3.669.20

3.547.50

2.650,70

950.00

578

o.oc

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.477+517)

579

69.02

53.023,87

12.230,42

28.285,22

9.169,72

3.338,51

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.506)

580

70.02

40.897,63

8.567,60

24.185,42

6.719,96

1.424,65

CHELTUIELI CURENTE (rd.479+480+481+484+488)

581

01

10.967.56

4.186.12

4.736.96

1.202,08

842,40

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

582

10

2.852.00

740.00

702,00

698.00

712,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

583

20

6.582.21

2.446,12

3.166.99

838.70

130.40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN'TĂ'l1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.482-483)

584

51

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.429)

585

51 01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

586

51.01.01

0.00

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI (rd.485)

587

55

1.533,35

1.000.00

867.97

-334,62

0.00

A. Transferuri interne.(rd.486+487)

588

55.01

1.533.35

1.000.00

867.97

-334,62

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

589

55.01.12

1 533.35

1.000.00

867.97

-334,62

Alte transferuri curente interne

590

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabilc

591

56

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

592

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

593

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

594

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

595

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

596

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preadcrarc (IPA)

597

56 07

0.00

Programe instrumentul European de Vecinătate si Partencriat (ENPI)

598

56.08

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd 489)

599

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale

600

59 02

0.00

TITLUL Xi CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

601

65

0.00

0.00

0,00

0,00

. 0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

602

65.01

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.491 -498)

603

70

30.040.89

4.492,20

19 448,56

5.517.88

582.25

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.492)

604

71

30 040,89

4.492.20

19.448.56

5.517.88

582.25

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.493 la 497)

605

71.01

30 040,89

4.492.20

19.448.56

5.517.88

582.25

Construcții

606

71.01.01

28 351.86

2.592,20

18.448.56

6.740.68

570.42

Mașini, echipamente si mijloace de transport

607

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

608

71.01.03

0.00

Alte active fixe

609

71.01.30

1.689.03

1.900.00

1.000.00

-1.222.80

11.83

Reparații capitale aferente activelor fixe

610

71.03

0,00

TITLUL X! ACTIVE FINANCIARE (rd.499)

611

72

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Active financiare (rd.500+501)

612

72.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

613

72.01.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

614

72.01.02

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.5O3)

615

79

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.504+505)

616

81

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe

617

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

618

81.02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CUREN T

619

84

-1 10,82

-110.72

-0.10

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

620

85.01

-l 10.82

-110,72

-0.10

Din toîal capitol: (rd. 507^51(D 513 -514+514)

621

40.897.63

8.567.60

24.185.42

6.719.96

1.424.65

Locuințe (rd.508+509)

622

70.02.03

25.760.47

4.276.40

17.567.93

3.327.08

589.06

Dezvoltarea sistemului de locuințe

623

70.02.03.01

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

624

70.02.03 30

25 760.47

4.276.40

17 567.93

3.327,08

589.06

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.511+512)

625

70.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alimentare cu apa

626

70 02 05.01

0.00

Amenajări hidrotehnice

627

70.02.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

628

70.02 06

3.446.00

1.946.00

1 000,00

500.00

Alimentare cu gaze naturale in localități

629

70.02.07

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

630

70.02.50

11.691,16

2.345.20

5.617,49

2.892.88

835.59

631

0,00

Protecția mediului (rd.545)

632

74.02

12.126,24

3.662,82

4.099,80

2.449,76

1.913,86

CHELTUIELI CURENTE (rd.519+520+521 + 524)

633

01

8.985.91

2.400,02

2 500.03

2.178.26

1.907.60

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

634

10

6.500.00

1.650.00

1.650.00

1.600.00

1.600.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

635

20

1.957.65

650.02

500.03

500.00

307,60

65

636

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.523)

637

51.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

638

5 i .01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.525)

639

55

528,26

100.00

350.00

78.26

0,00

A. Transferuri interne. (rd.526i-527+528)

640

55.01

528.26

100.00

350.00

78.26

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare ntrambursabila

641

55.01.08

0,00

Investiții ale regiilor autonome si socictătiior comerciale cu capital de stat

642

55.01.12

528,26

100.00

350.00

78.26

Alte transferuri curente interne

643

55.01 18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabilc

644

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

645

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

646

56 02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

647

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

648

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

649

56.05

0,00

Programe Instrumentul dc Asistenta pentru Preadcrare (1PA)

650

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Partencriat (ENP1)

651

56.08

0.00

TITLUL XI CHELTUIELI AFEREN TE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

652

65

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

653

65.01

0,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL (rd 530+537)

654

70

3.140,38

i.262.82

1.599.80

271.50

6.26

TITLUL X ACTIVE NEFIN ANCIARE (rd.531)

655

71

3.102.56

1.225.00

1 599.80

271.50

6.26

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.532 la rd. 536)

656

71.01

3.102,56

I 225.00

1.599,80

271.50

6.26

Construcții

657

71.01.01

2.452.26

725,00

l 500.00

221.00

6,26

Mașini, echipamente si mijloace de transport

658

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

659

71.01.03

0.00

Alte active fixe

660

71.01.30

650.30

500,00

99,80

50.50

Reparații capitale aferente activelor fixe

661

71.03

0.00

TITLUL X! ACTIVE FINANCIARE (rd.538)

662

72

37.82

37.82

0.00

0,00

0.00

Active financiare (rd.539+540)

663

72.01

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

664

72.01.01

37.82

37.82

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare inter comunitară

665

72.01.02

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.542)

666

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.543-544)

667

81

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

668

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

669

81 02

0,00

TITLUL XVI! PLĂ TI EFECTUATE IN ANI! PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

670

84

-0.05

-0,02

-0.03

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii nrecedenti si recuperate in anul curent

671

85.01

-0.05

-0.02

-0.03

Dm total capitol: (rd.546s 549)

672

12.126.24

3.662.82

4.099.80

2.449.76

1.913,86

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.547+548)

673

74.02.05

9.843.10

3.025.00

2.650.00

2.260.50

1.907.60

Salubritate

674

74.02.05.01

9.843.10

3 025.00

2.650.00

2 260.50

1.907.60

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

675

74.02 05.02

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

676

74.02.06

2.283.14

637.82

1.449.80

189.26

6.26

677

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.552+578)

678

79.02

60.009,08

16.907,98

27.997,03

9.847,68

5.256,39

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512)

679

80.02

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.494 la 496)

680

01

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

681

10

0.00

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII

682

20

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

683

55

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

A. Transferuri internet rd.498+499)

684

55.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Programe de dezvoltare

685

55.01.13

0.00

Alte transferuri curente interne

686

55.01.18

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 501)

687

70

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

688

71

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 503 Ia 506)

689

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

690

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

691

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

692

71.01.03

0.00

Alte active fixe

693

71.01.30

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

694

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

695

72

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (rd.480)

696

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

697

72.01.02

0.00

Din total capitol:

698

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.5 13 la 516)

699

80.02.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

700

80 02.01.06

0.00

.

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

701

80.02.0! 09

0.00

1

Programe de dezvoltare regionala si sociala

702

80 02.01 10

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

703

80.02.01.30

0.00

704

0.00

Combustibili si energie (rd.603)

705

81.02

18.230,75

6,019.00

8.932,03

3.279,72

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.580+581+582+585+588)

706

01

11.238.15

5.819,00

2.182.03

3.237.12

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

707

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

708

20

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.583+584)

709

40

10.078.00

5.319.00

1.748.00

3.011.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

710

40.03

5.200.00

2.500.00

1 500,00

1.200.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

711

40.20

4.878.00

2.819.00

248,00

1.811.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.5 86+5 87)

712

51

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.526)

713

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

714

51.OLOI

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.589)

715

55

1 160,15

500.00

434.03

226.12

0.00

A. Transferuri interne (rd.590)

Investiții aie regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.592)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.593)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 594 la 598)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.600)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE: (rd.601 +602)

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite interne

Din total capitol: (rd.604+605 +606)

Energie termica

Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.565)

CHELTUIELI CURENTE (rd.548 la 550)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd 55 i)

Transferuri curente (rd.552)

Transferuri către instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.554)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 555)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.556 la 559)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace dc transport

.Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capital:

Agricultura (rd.566+567)

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Transporturi (rd.656)

CHELTUIELI CURENTE (rd .629+630+631+633+636)

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IV SUBVENȚII țrd.632)

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNI TĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.634)

Transferuri curente (rd.635)

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.637)

A. Transferuri interne.(rd.638+639)

716

55.01

1.160.15

500.00

434.03

226.12

0.00

717

55.01 12

1.160.15

500.00

434.03

226,12

718

70

6.992.60

200.00

6.750,00

42.60

0,00

719

71

6 992.60

200.00

6.750.00

42,60

0,00

720

71.01

6.992,60

200,00

6.750.00

42.60

0.00

721

71.01.01

6.800,00

200.00

6.600.00

0,00

722

71.01.02

0,00

723

71.01.03

0.00

724

71.01.30

192,60

150.00

42.60

725

71.03

0,00

726

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

727

81

0.00

0.00

0.00

728

81 01

0.00

729

81.02

0.00

730

18.230.75

6.019,00

8.932.03

3.279.72

0.00

731

81.02.06

10.078.00

5.319,00

1.748.00

3.011.00

732

81.02.07

0.00

733

81.02.50

8.152.75

700.00

7.184,03

268.72

734

0.00

735

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

736

Oi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

737

10

0.00

738

20

0.00

739

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

740

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

741

51.01 01

0.00

742

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

743

71

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

744

71.0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

745

71.01.01

0.00

746

71 01.02

0.00

747

71.01.03

0.00

748

71.01.30

0.00

749

71.03

0.00

750

0.00

751

83.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

G.00

752

83.02.03.30

0.00

753

0.00

754

84.02

41.778,33

10.888,98

19.065,00

6,567,96

5.256,39

755

01

27 765.00

4.625.00

12.565.00

6.125.00

4.450.00

756

10

1.865.00

500.00

465,00

450.00

450.00

757

20

12.000.00

4.125.00

3.300.00

2.575,00

2.000.00

758

40

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

759

40.03

0.00

760

51

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

761

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

762

51.01.01

0.00

763

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

764

55.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

765

55.01.12

0.00

Alte transferuri curente interne

766

55.01. iS

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatarc din Fonduri externe nerambursabile

767

56

13.900,00

0.00

8 800.00

3.100.00

2.000,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

768

56.01

13.900.00

8.800.00

3.100.00

2.000.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

769

56 02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

770

56.03

0.00

i

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

771

56.04

0.00

1

Programe din Fondul European pentru Pescuit

772

56 05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

773

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

774

56.08

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

775

65

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

776

65.01

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.641)

777

70

14.013.33

6.263.98

6.500,00

442,96

806.39

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.642)

778

71

14.013,33

6.263.98

6.500.00

442,96

806.39

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.643 la 647)

779

71.01

14.013.33

6.263.98

6.500.00

442.96

806.39

Construcții

780

71.01.01

12 266,35

4.967.00

6.200.00

292.96

806,39

Mașini, echipamente si mijloace de transport

781

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

782

71 01.03

0.00

Alte active fixe

783

71.01 30

1.746,98

1.296,98

300.00

150,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

784

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.649)

785

72

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (rd.650+651)

786

72.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

787

72.01.01

0,00

Contribuții la constituirea dc asociații de dezvoltare intercomunitară

788

72.01.02

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

789

80

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

790

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

791

80.08

0,00

Alte împrumuturi

792

80 30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.653)

793

79

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.654+655)

794

81

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe

795

81 01

0,00

Rambursări de credite interne

796

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANÎI PRECEDENTI SI RECUPERA I E IN ANUL CURENT

797

84

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

798

85 01

0,00

Din total capitol: (rd.657 - 661 •> 663)

799

41.778.33

10.888.98

19 065.00

6 567.96

5.256,39

Transport rutier (rd 658+659+660)

800

84.02 03

36.274.33

8.784.98

17.350.00

5.332.96

4.806.39

Drumuri si poduri

801

84.02.03.01

0.00

Transport în comun

802

84.02.03.02

0.00

Străzi

r 803

84.02.03.03

36 274,33

8.784,98

17.350.00

5.332.96

4.806.39

Transport aerian (rd.662)

804

84.02.06

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Aviația civila

805

84 02.06.02

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

806

84.02.50

5.504,00

2.104,00

1.715.00

1.235.00

450,00

807

0.00

Alte acțiuni economice (rd.632 la 636)

808

87.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

CI IELTUÎELI CURENTE (rd.607+608+611+615)

809

01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

810

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

811

20

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.609)

812

51

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.610)

813

52

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Transferuri către instituții publice

814

52.01,01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.612)

815

55

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

A. Transferuri inteme,(rd.613+614)

816

55.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

817

55 01.15

0,00

Alte transferuri curente interne

818

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.616)

819

59

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

820

59 02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 618)

821

70

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619)

822

71

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.620 la 623)

823

71.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Construcții

824

71,01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

825

71 01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

826

71.01.03

0,00

Alte active ilxe

827

71 01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

828

71,03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.625+628)

829

79

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.626+627)

830

80

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate intesral din venituri proprii

831

80.03

0,00

Alte imprumuturi

832

80 30

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.629+630)

833

81

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Rambursări de credite externe

834

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

835

81.02

0,00

Din total capitol:

836

0,00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

837

87.02.01

0.00

Zone libere

838

87.02.03

0.00

Turism

839

87 02.04

0,00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

840

87.02.05

0.00

Alte acțiuni economice

841

87.02.50

0,00

842

0.00

VIL REZERVE, EXCEDENT l DEFICIT

843

96 02

0.00

REZERVE

844

97.02

0,00

EXCEDENT

845

98.02

0.00

0,00

0.00

DEFICIT

846

99.02

0.00

0.00


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE XOVJDIU POPOVTCI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


Anexa nr. 1B La Hotărârea nr. 271 din 20.08.2009

VENITURILE SI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

PE ANUL 2009

mii RON

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Bugat 2009

Trim. 1

Trim. 11

Trim. fîl

Trim. IV

TOTAL VENITURI (rd.2)

t

14.681.65

5.673.55

4.990.44

2 902.90

1.014 96

1. VENITURI CURENTE (rd.3)

2

14.581,85

5.673,55

4 990.44

2.902.90

1 014.96

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)

3

14.581,85

5 673,55

4.990.44

2.902.90

1 014.96

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII țrd.5)

4

14.581.85

5.673.55

4.990,44

2.902.90

1.014.96

Diverse venituri (rd.6 la fd.11)

5

36.11

14.581.65

5.673.55

4,990.44

2 902.90

1 014.96

Taxe speciale

6

36.11 07

11.000,06

4.118.51

4.000.00

1 966.29

914,96

Amortizare mijloace fixe                                                                               „

7

36.11.08

0.00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

8

36.11.09

3.579,05

1 552.C0

990.44

936.61

100,00

Fondui de risc

9

35 11 10

0.00

Fond de rulment

10

36 11.11

2,74

2.74

Alte venituri

11

35 11.50

0.00

12

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+230)

13

14 561.85

5.673.55

4 990,44

2 902.90

1.014.96

CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)

14

01

13.279.11

5 170.81

4 490.44

2.702,90

91*56

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+141+163+184+201+217+232)

15

10

1.795.00

500.00

750.00

545.00

0.00

TITLUL II BUNURI S( SERVICII (rtf.34+49+68+94+112+142+164+185+202+218+233)

15

20

11.484,t1

4.670, ai

3 740.44

2.157.90

914.96

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234)

17

70

1.302.74

502.74

500 00

200.00

100.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.3S+S1 +70+96+114+144+166+187+204+220+235)

18

71

1 302.74

502,74

500.00

200.00

100.00

Active fixe (rd.37+52+71 +97+115+145+167+188+205+221+236)

19

71.01

1.302,74

502.74

500.00

200,00

100.00

Construcții

20

71.01.01

1 302.74

502.74

500.00

200.00

1C0.0C

Mașini, echipamente s> mijloace de transport

21

71 01 02

0,00

0,00

0.00

0.00

o.oc

Mobilier, aparatură birotică ți aite active corporale

22

71.01 03

0,00

0.00

0.00

0.00

0.03

Alte active fixe (iunclusrv reparații capitale)

23

71 01 30

0.00

0.00

C.CO

0.00

0 00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.57)

24

79

0.03

0.00

0.00

0.90

0 00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)

25

eo

0.00

0.00

o.oo

0,00

o.oc

Fondul de rulment pentru acoperirea qolurilor temporare de casa (rd.59)

25

80.08

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

VIL REZERVE, EXCEDENT t DEFICIT (rd.250)

27

96.11

o.oc

0.00

0.00

o.oc

0.00

EXCEDENT (rd,251)

28

98.11

0.00

0.00

0.00

0.00

C.00

DEFICIT (rd.252)

29

99 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

O.OG

Autorități publice si acțiuni externe (rd.32+35)

31

51.11

0.00

o.oc

o.oc

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34)

32

01

0,00

0.00

o.oc

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

33

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36)

35

70

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37)

36

71

0.00

0.00

0,00

0.00

o.oc

Active fixe (rd.38+..+41)

37

71.01

0.00

0.00

0,30

o.oc

0.03

Construcții

38

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

39

71.01.02

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

3ug«t 2005

Trim. i

Trim. n

Trim. 1)1

Trim. IV

Mobilier, aparatură Sireacă ți alte active corporale

40

71.01.03

0,00

Alte active fixe țiunclusiv reparații capitale)

41

71.01.30

C.00

Din total capitol:

42

0.00

Autorități executive si leqisiative (rd.44)

43

51.11.0’.

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Autorități executive

44

51.11.01.03

0.00

45

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

46

51.tt

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49)

47

01

o.oc

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

48

10

0.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

49

20

o.oc

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51)

50

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52)

51

71

0,00

0.00

0.00

o.co

0,00

Active fixe (rd.53+,.+56)

52

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Construcții

53

71 01.01

0.00

Mașini, echipamente s; mijloace de transport

54

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

55

71.01,03

0.00

Alte aclive fixe țiunclusiv reparați capitale)

56

71.01.30

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 58)

57

79

0.00

0,00

0.00

0,00

C.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)

58

80

o.oc

0.00

0,00

0.00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

59

80.08

0.00

Din total capitol:

60

0.00

Ordine publica

61

61.02.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Politia comunitara

62

61.02.03 04

0.00

Proiecția civila si protecția contra incendiilor

63

61 02.05

0.00

64

0.00

Invatamant (rd.77+80+84+85+87)

65

65.11

0,00

0,00

0.00

0.00

o.oc

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)

66

01

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

67

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)

59

70

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71)

70

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.72+..+75)

71

71 01

0.00

o.oc

0.00

0.00

0,00

Construcții

72

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

73

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

74

71.01.03

0,00

Alte active fixe fiunclusiv reparații capitale)

75

71.01.30

0,00

Din total capitol:

76

0.00

învățământ preșcolar si primar (rd.78+79)

77

65.11.03

0.00

0,00

o.oc

0.00

0.00

învățământ preșcolar

7B

65.11.03.01

0.00

invățământ primar

79

65.11.03.02

0.00

învățământ secundar (rd.81 la 83)

80

65 11.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

învățământ secundar inferior

81

65.11.04 01

0,00

învățământ secundar superior

82

65 11.04 02

0,00

lnvatamant profesional

83

65.'1.04.03

0.00

învățământ postliceai

84

65.11.05

0.00

învățământ nedefinibîi prin nivel (rd.86)

85

65.11.07

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

învățământ spada I

86

65.11.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.88+89)

87

65 11.11

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

internate st cantine pentru elevi

88

65.11.11.03

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2003

Trim. 1

Trim. 11

Trim. 1'1

Trim. IV

Alte servicii a ux11;are

89

65.1 ț. 11.3C

0,00

90

0.00

Sănătate (rd.93+94+95)

91

66.11

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.93+94)

92

01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

93

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96)

95

7C

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97)

96

71

0,00

0.00

0.00

o.oc

0.00

Active fixe (rd.98+..+101)

97

71.01

0,00

0.00

o.oc

0.00

o.oc

Construcții

98

71 01 01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

99

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

100

71 01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

101

7Î.C1.3C

0.00

Din total capitol:

102

O.CC

Servicii medicale in unităti sanitare cu paturi (rd.W4)

103

55.11.06

0,00

o.co

0.00

0,00

0,00

Spitaie generale

104

66.11,06.01

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.106*107)

105

55.11.50

0.00

o.oc

0.00

0,00

0,00

Crese

10S

65.11.50.03

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

107

65 11 50 50

0.00

108

0.00

Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137)

109

67.11

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.111 +112)

1 10

01

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114)

113

70

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.115)

114

71

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Active fixe (rd.116+..+119)

115

71 01

0.00

o.oc

0,00

0.00

0.00

Construcții

116

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente sl mijloace de transport

117

71.01 02

0.00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

118

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

119

71.01.30

0.00

Din total capitol:

120

0.00

Servicii culturale (rd.122 la 131)

121

67.11.03

0,00

c,cc

0,00

0,00

o.oc

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

122

67.11.03 02

o.co

Muzee

123

67 11.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

124

67.11.03.04

0.00

Scoii populare de arta si meserii

125

67.11.03.05

o.co

Case de cultura

126

67.11.03.05

0.00

Cămine culturale

127

57.11.03.07

0.00

Centre pentru conservarea si promovarea cuftuni tradiționale

128

67 11.03.06

0.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

129

57 11.03.12

0,00

Centre culturale

130

67.11.03.14

0.00

Alte servicii culturale

131

67.11.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.133 la 135)

132

57.11.05

0.00

0,00

o.co

0,00

0.00

Sport

133

67.11.05.01

0,00

Tineret

134

67.11.05.02

0.00

întreținere grădini publice parcuri, zone verzi baze sportive si de agrement

135

67.11.05.03

0.00

Servicii religioase

136

67.11.06

0,00

Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei

137

67 11.50

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. J

Trim. II

Trim, 111

Trim. IV

138

0.00

Alte servicii publice generale

139

54.11

c.co

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.141+142)

140

01

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

141

02

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

142

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)

143

70

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145)

144

71

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (rdJ46+..+149)

145

71,01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Construcții

146

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

147

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

14S

71.01.03

0.00

Alte active fixe țiurtclusiv reparații capitale)

149

71.01.30

0.00

Din total capitol:

150

o.co

Fond de rezerva bugetara

151

54.11.05

0,00

Fond pentru qarantarea împrumuturilor

152

54.tl.C6

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Fond pentru qarantarea împrumuturilor externe

153

54 11 07

0.00

Servicii publice de evidenta a persoanelor

154-

54.11.10

0.00

Alte servicii mpublice qenerale

155

54.11.50

0,00

156

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

0 00

158

0.00

159

0,00

150

0 00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+180)

161

70.1 1

5.376,79

2.054.74

1.740.44

1.401.61

100,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164)

162

01

4 074.05

1.552.00

1.240,44

1.281.61

C.OO

TITLUL El BUNURI SI SERVICII

163

20

1 795.00

500.00

750,00

545,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

164

55

2.279.05

1 052.00

490.44

736.61

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166)

165

70

1 302,74

502.74

500,00

200,00

100.00

TITLUL X ACTIVE IMEFIISIANCIARE (rd.167)

166

71

1.302.74

502,74

500,00

200.00

100,00

Active fixe (rd.16B+,.+171)

157

71.CI

1.302.74

502.74

500,00

200,00

100,00

Construcții

168

71 01.01

1.302,74

502.74

500.00

200,00

100.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

169

71.01.02

C.OO

Mobilier, aparatură birotică ș; alte active corporale

170

71.01.03

0.00

Alte active fixe (iunclusrv reparații capitale)

171

71 Oî.30

0.00

Din total capitol:

172

0.00

Locuințe (rd. 174)

173

70.11.03

5.374,05

2.052.0C

1.740.44

1 481,61

100,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

174

70.11.03.01

5.374.05

2.052.00

1 740.44

1.481.61

100,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.176+177)

175

70.11.05

0.00

0,00

0 00

Alimentare cu apa

176

0.00

Amenajări hidrotehnice

177

70.11.05 02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

178

7011.06

0.00

Alimentare cu gaze naturale in localități

179

70.11.07

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

180

70.11.50

2.74

2.74

181

0.00

Protecția mediului (rd.194+197J

182

74.11

9.205.06

3.618.81

3.250.00

1 421,29

914,96

CHELTUIELI CURENTE (rd. 184+185)

183

01

9.205.06

3.618,81

3.250.C0

1.421,29

914.96

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

184

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

105

20

9.205.06

3.61b,81

3.250.00

1.421.29

914.96

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 187)

186

70

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trîrn. 1

Trim. 11

Trim. 11!

Trim. IV

TITLUL X ACTIVE NEFINANCÎARE (rd.188)

187

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.189+..+192)

IBS

71 01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

189

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

190

71 01 02

O.CO

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

191

71 01 03

0.00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

192

71.01 30

0,00

Din total capitol:

193

0.00

Salubritate st Gestiunea deșeurilor (rd.195+195)

194

74 11 05

9.205,06

3.618.81

3.250.00

1.421.29

914.96

Salubritate

195

74.11 0501

9.205.06

3.6'. 8.81

3.250,00

1.421.29

914,96

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

195

74.11 05,02

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

197

74.11.06

0.00

198

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca țrd.211)

199

80 11

0,00

0.00

0.00

C.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.201+202)

200

01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

201

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

202

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204)

203

70

0.00

□.00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

204

71

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd.206+..+209)

205

71 01

0.00

0.00

0,00

0.00

O.CO

Construcții

206

71.01.01

0.00

Maș.-ni ecJripamerte s.- mijloace de transport

207

71.01 02

0.00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

208

71.01.03

0,00

Alte active fixe (runclusiv reparații capitale)

209

71.01.30

0.00

Din fota/ capitol:

210

0.00

Acțiuni qenerale economice si comerciale (rd.212+213)

211

80.11.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

212

80.11.01 06

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

213

ac. ii.oi.io

0,00

214

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.227)

215

03.11

o.oo

o.co

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.217+218)

216

01

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

217

02

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

218

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.220)

219

70

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,221)

220

71

o.oc

0.00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (rd.222+„+225)

221

71.01

0,00

0.00

0.00

0.00

o.co

Construcții

222

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijioace de transport

223

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

224

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunciusiv reparații capitale)

225

71.01.30

0,00

Din totai capitol:

226

0.00

Agricultura (rd.228)

227

83.11.03

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul aqriculturii

228

83 11 03 30

□ .00

229

0.00

Transporturi (rd.242+246+248)

230

84.11

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233)

231

01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

232

02

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

233

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)

234

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFiNANC’.ARE (rd.236)

235

71

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Buget 2009

Trim, 1

Trim. 11

T rim. III

Trim. IV

Active fixe (rd.237+..+240)

236

71 01

0.00

c.oo

0.00

o.oc

3.00

Construcții

237

71 01 01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

233

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

23S

7Î.01.O3

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale;

240

71,01.33

0.00

Din total capitol:

241

0,00

Transport rutier (rd.243 la 2451

242

84.11 03

0.00

0.00

0.03

0,00

C.OO

D romuri si poduri

243

84.11.03.0t

0.00

Transport în comun

244

84.11.03 02

0.00

Străzi

245

84,11.03.03

0.00

Transport aerian (rd.247)

245

84,11.06

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Aviația civila

247

84 11.05.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

248

84.11.50

0.00

249

0.00

Vil. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

250

95.11

0.00

EXCEDENT

251

9B.11

0,00

DEFICIT

252

S9 11

0.00


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUROMÂNIA                                                                       Anexa nr. 1B1

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

La Hotărârea nr. 271 din 20.08.2009

BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE PENTRU PRGRAMUL NATIONAL

DE IMBUNATATIRE A CALITATtl MEDIULUI PE ANUL 2009

- mii tei

Cod

PROGRAM

DENUMIREA INDICATORILOR

rând

Cod indicator

2009

TRIM.l     TRIM.II    TRfM.lîl TRIM.îV

TOTAL VENITURI

1

1544.61

1544,61

1. VENITURI CURENTE

2

C. VENITURI NEFISCALE

3

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

Venituri din dobânzi

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

*

6

31.08.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

7

Diverse venituri

8

36.08

1544,61

1544,61

Alte venituri

9

36.08.50

1544,61

1544,61

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

Donații și sponsorizări

11

37.08.01

Alte transferuri voluntare

12

37.08.50

IV. SUBVENȚII

13

Donații din străinătate

14

44.08

Donații din străinătate

15

44.08.01

De la guverne străine

16

44.08.02

De la alte administrații

 • 17

 • 18

44.08.03

i

TOTAL CHELTUIELI

19

1544,61

I

1544,61

CHELTUIELI CURENTE

20

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

21

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

55

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

24

55.01

Active fixe

25

71,01

1544,61

1544,61

Construcții

26

71.01.01

1544,61

1544,61

Mașini, echipamente si mijloace de transport

27

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

28

71.01.03

Alte active fixe

29

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

30

71.03

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

31

70

Excedent

32

71.01

Deficit

33

34

Autorități publice si acțiuni externe

35

51.08

CHELTUIELI CURENTE

36

01

DENUMIREA INDICATORILOR                                Cod indicator PR°2,*AM TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.1V

rând                    2009

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

37

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

38

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

39

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

40

71

Active fixe

41

71.01

Construcții

42

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transpari

43

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

44

71.01.03

Alte active fixe

45

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

46

71.03

Din total capitol:

47

Autorități executive si iegislative

48

51.08.01

Autorități executive

 • 49

 • 50

51 08.01.03

Invatamant

51

65.08

CHELTUIELI CURENTE

52

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53

10

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

54

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

56

71

Active fixe

57

71.01

Construcții

58

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

59

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

60

71.01-03

Alte active fixe

61

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

62

71.03

Din total capitol:

63

învățământ preșcolar si primar

64

65.08.03

învățământ preșcolar

65

65.08.03.01

învățământ primar

66

65 08.03.02

învățământ secundar

67

65.08.04

învatamănt secundar inferior

68

65.08.04.01

învățământ secundar superior

69

65.08.04.02

Invatamant profesional

70

65.08.04.03

învățământ postliceal

71

65.08.05

învățământ nedefinita prin nivel

72

65.08.07

învățământ special

73

65.08.07.04

Servicii auxiliare centru educație

74

65.08.11

Internate si cantine pentru elevi

75

65.08.11.03

Alte servicii auxiliare

 • 76

 • 77

65.08.11.30

Sanatate

78

66.08

CHELTUIELI CURENTE

79

01

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generaie

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol: Servicii culturale

'                Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii

Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Centre culturale

Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive

Sport

Tineret

7" Cod indicator                TRJM.I TRIM.II TRIM.H1 TRIM.1V

rând                   2009

80

10

81

20

82

70

83

71

84

71,01

85

71.01.01

86

71.01.02

87

71.01.03

88

71.01.30

89

71.03

90

91

66.08.06

92

66.08.06.01

93

66.08.50

94

66.08.50.50

95

96

67.08

1544,61

1544,61

97

01

98

10

99

20

100

70

1554,61

1554,61

101

71

1554,61

1554,61

102

71.01

1554,61

1554,61

103

71.01.01

1554,61

1554,61

104

71.01.02

105

71.01.03

106

71.01.30

107

71.03

108

109

67.03.03

110

67.08.03 02

111

67.08.03.03

112

67.08.03.04

113

67.08.03.05

114

67.08.03.06

115

67.08.03.07

116

67.08.03.08

117

67.08.03.12

118

67.08.03.14

119

67.08.03.30

120

67.08.05

1544,61

1544,61

121

67.08.05.01

122

67.08.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala

CHELTUIELI CURENTE

ITITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Servicii publice descentralizate

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Creșe

Prevenirea excluderii sociale

Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Atte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice

Cod

rând


Cod indicator


PROGRAM

2009


TRIM.I


TRIM.IV


123

67.08.05.03

124

67.08 06

125

67.08.50

126

127

68.10

128

01

129

02

130

20

131

70

132

71

133

71.01

134

71.01.01

135

71.01 02

136

71.01.03

137

71.01.30

138

71.03

139

140

68.08.02

141

68.08.04

142

68.08.05

143

68.08.05.02

144

68.08.06

145

68.08.11

146

68.08 15

147

68.08.15.02

148

68.08.50

149

150

70.03

151

01

152

10

153

20

154

70

155

71

156

71.01

157

71.01.01

153

71.01.02

159

71.01.03

160

71.C1.30

161

71.03

162

163

70.08.03

164

70.08.03.01

165

70.08.05

si


DENUMIREA INDICATORILOR

Alimentare cu apa

Amenajări hidrotehnice

Iluminat public si electrificări rurale

Alimentare cu gaze naturale in Iccalitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Protecția mediului

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL li BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor

Salubritate

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

Programe de dezvoltare regionala si sociala

Combustibili si energie CHELTUIELI CURENTE

Cod


rând


Cod indicator

PROGRAM

2009


TRIM.I

TRIM.li TRIMJII TRIM.IV

166

70.08.05.01

167

70.08.05.02

168

70.08.06

169

70.08.07

170

70.08.50

171

172

74.08

173

01

174

10

175

20

176

70

177

71

178

71.01

179

71.01.01

180

71.01.02

181

71.01.03

182

71.01.30

183

71.03

184

185

74.08.05

186

74.08.05.01

187

74.08.05.02

188

74.08.06

189

190

80.08

191

01

192

10

193

20

194

70

195

71

196

71.01

197

71.01.01

198

71.01.02

199

71.01.03

200

71.01.30

201

71.03

202

203

80.08.01

204

80.08.01.06

205

80.08.01.10

206

207

81.08

208

01

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

PROGRAM 2009

TRIM.I

TRllW.il    TRIM.I1I TRIM.fV

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

209

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

210

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

211

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

212

71

Active fixe

213

71.01

Construcții

214

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

215

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

216

71.01.03

Alte active fixe

217

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

218

71.03

Din total capitol:

219

Energie termica

220

81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

221

81.08.50

222

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

223

83.08

CHELTUIELI CURENTE

224

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

225

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

226

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

227

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

228

71

Active fixe

229

71.01

Construcții

230

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

231

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

232

71.01.03

Alte active fixe

233

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

234

71 03

Din total capitol:

235

Agricultura

236

83.08.03

Protecția plantelor si carantina fîtosanitara

237

83.08.03.03

238

Transporturi

239

84.08

CHELTUIELI CURENTE

240

01

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

241

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

242

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

243

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

244

71

Active fixe

245

71.01

Construcții

246

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

247

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

248

71.01.03

Alte active fixe

249

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

250

71.03

Din total capitol:

251

- mii lei


Cod ~ j - a- . PROGRAM . , Cod indicator „„„„

rand                   2009


TRIM.i

DENUMIREA INDICATORILOR

TRIM.II TRIM.I1I TR1M.1V

Transport rutier

252

84.08.03

Drumuri si poduri

253

84.08.03.01

Transport în comun

254

84.08.03.02

Străzi

255

84.08 03.03

Transport aerian

256

84.08.06

Aviația civila

257

84.08.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

 • 258

 • 259

84.08 50

Alte acțiuni economice

260

87.08

CHELTUIELI CURENTE

261

01

TÎTLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

262

10

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

263

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

264

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

265

71

Active fixe

266

71.01

Construcții

267

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

268

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

269

71.01.03

Alte active fixe

270

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

271

71.03

Din total capitol:

272

Zone libere

273

87.02.03

Turism

 • 274

 • 275

S7.02.04

VII. REZERVE, EXCEDENT f DEFICIT

276

96.08

EXCEDENT

277

98.08

DEFICIT

278

99.08INȚA „NA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU idiu popoyiei


NICOLAEromânia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU

Anexa nr.lC

La Hotărârea nr. 271 din 20.08.2009

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Șl INTERNE PE ANUL 2009

-mii RON-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Buget 2009

Trim. 1

Trim. II

Trim. IU

Trim. IV

CREDITE EXTERNE SI INTERNE -TOTAL (ca. 11+173)

1

39.084,72

20.356,15

18.718,16

10.41

0,00

CHELTUIELI OE CAPITAL (rd.12+174)

2

70

39.084.72

20.356,15

18.718,16

10,41

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 13+175)

3

71

39.084,72

20.356,15

18.718,16

10.41

0.00

Active fixe (rd. 14+176)

4

71,01

39.084,72

20.356.15

18.718,16

10.41

0,00

Construcții

5

71.01.01

22.085,36

14.856,79

7.218,16

10,41

0,00

Mașini. echipamente si mijloace de transport

6

71 01.02

9.300,00

5.300,00

4.000,00

0.00

0.00

Alte active fixe țiunciusiv reparații capitale)

S

71.01.03

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

□IN CARE:

9

71,01,30

7 699,36

199,36

7,500.00

0,00

0,00

10

0.00

CREDITE EXTERNE (rd.20+32+52+67+90+108+127+141+153)

11

20.000.00

8.500.00

11.500.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.21+33+53+68+94+109+128+142+154}

12

70

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,22+34+54+59*92+110+129+143+1555)

13

71

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0.00

0,00

Active fixe (rd.23+35+55+70+93+111+130+144+156)

;4

71.01

20.000.00

8.500,00

11.500.00

0.00

0,00

Construcții

15

71.01.01

3.200,00

3,200.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

15

71 01.02

9.300.00

5.300,00

4.000,00

0.00

0.00

Mobitier. aparatură birotică și site active corporale

17

71 01.03

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte active fixe (rundusiv reparații capitale)

18

71.01 30

7.500,00

0.00

7.500,00

0,00

0,00

19

0.00

Autorități publice si acțiuni externe frd.29)

20

51 06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.22)

21

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 23)

22

71

0.00

Active fixe (rd.24+..+27)

23

71.01

0.00

_

Construcții

24

71.01 01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

25

71.01.02

0,00

Mobitier. aparatura birotică ți alte active corporale

25

71 01.03

0,00

Alte active fîxe (iunclusiv reparații capitale}

27

71 01,30

0.00

Din total capitol:

28

0,00

Autorități executive si legislative

29

51.06.01

0,00

Autorități executive

M

51.06.01.03

0,00

31

0.00

lnvatamant(rd.41+44+48+50)

32

65.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.34)

33

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCiARE (rd 35)

34

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd 36+..+39)

35

71.01

0,00

0,00

0,00

o.co

0,00

Const'ucții

36

71.01 01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

37

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotică ți alte active corporale

38

71.01.03

0,00

Alte active fixe țiundusiv reparații capitale}

39

71.01 30

0,00

Din rotaf capitol

40

0,00

învățământ preșcolar și primar (rd.42+43)

41

65.06.03

0,00

Tr.vățămănt preșcolar

42

65 06.C3.6t

0.00

învățământ primar

43

65 06 03.02

0,00

învățământ secundar (rd.45 la 46)

44

65.06.04

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

învățământ secundar inferior

45

65.06.04 01

0,00

învățământ secundar superior

46

65 06.04.02

0,00

Invatemant profesional

47

65.06.04.03

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd. 49)

48

65.06.07

0.00

învățământ special

49

65.06.07.04

0,00

Alte cheltuieli in domeniul învățământului

50

65.08 50

0,00

51

0,00

Sănătate (rd.61+63)

52

66.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.54)

53

70

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCÎARE (rd 55)

54

71

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Active fixe (rd.55+ +59)

55

71.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Construcții

56

71 01 01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

57

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

58

71.01 03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

59

71.01.30

0,00

Din tatăl capitol.

60

0.00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.62)

61

66.06.06

o.co

Spitale generale

62

66.C6.D6 0t

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.64+65)

63

66 06.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Crese

64

66.06.50.03

0.00

Alte instituții si acț'uni sanitare

65

66.06.50.50

0.00

66 n

0,00

Cultura, recreere si reliqie (rd.76+87+88)

67

67 06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.69)

68

70

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 7C)

69

71

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Active fixe (rd .71+,.+74)

70

71.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Construcții

71

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

72

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

73

71 01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

74

71.01 30

0,00

Din total capitol

75

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Servicii culturale (rd,77 fa 86)

76

67.06 03

o’.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteci publice comunale. orășenești, municipale

77

67,06.03 02

0,00

Muzee

78

67,06.03.03

0,00

Instituții pubiice de spectacole si concerte

79

67.06.03.04

0.00

Scoli populare de arta si meserii

80

67.06 03 05

0,00

Case de cuilura

81

67.06.03.06

0,00

Cămine culturale

82

67.06.03.07

0.00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

83

57.06.03.06

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

84

67 06 03.12

0.00

Centre cutturaie

85

67.06.03.14

0,00

Alte servicii culturale

86

67.06.03.30

0.00

Servicii religioase

87

67.05.05

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreării si religiei

88

67 06.50

0,00

89

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.99+100+101+105)

90

68 06

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.92)

91

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.93)

92

71

0.00

Active fixe

93

71.01

0,00

Construcții

94

71.01.C1

0.00

Mașini. echipamente si mijloace de transport

95

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

95

TLOLOS

0.00

Alte active fixe (iunclosiv reparații capitale)

97

71.01.30

0.00

Din total capitol.’

98

0.00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

99

68,06.04

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

100

68.06.06

0,00

Prevenirea excluderii sociale (rd.l02 la 104)

1C1

68.06.15

0,00

Cantine de ajutor social

102

68 06 15.02

0,00

Servicii sociale

103

68.06 15.04

0,00

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

104

68.06.15.50

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

105

58.02.50

0,00

106

0.00

10/

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.117+120+123+124+125)

10B

70.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.110)

109

70

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.111)                                                      1

110

71

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.112*..+115)

111

71.01

0,00

0,00

0,00

c.oo

0,00

Construcții

112

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente $î mijloace de transport

113

71.01.02

0.00

MobiEer. aparatură birotică și atte active corporale

114

71.01.03

0.00

Alia active fixe (iu.nclusiv reparații capitale)

115

71.01.30

0.00

Din total capitol:

116

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Locuințe (rd. 118+119)

117

70.06.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

118

70.06.03.01

0,00

Alte cheltuieli ir> domeniul locuințelor

119

70.06.03 30

0,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd 121 + 122)

120

70.06.05

0,00

Alimentare cu apa

121

70.06.05.01

0.00

Amenajări hidrotehnice

122

70.06.05.02

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

123

70.05.06

0.00

Alimentare cu gaze naturale in localități

124

70.06.07

0.00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

125

70 06 50

0,00

126

0.00

Protecția mediului (rd.136+139)

?27

74.06

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.129)

128

70

20.000.00

3.500,00

11.500,00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.130)

129

71

20.000.00

8.500,00

11.500,00

0.00

0.00

Active fixe (rd,131+..+134)

130

71.01

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0.00

0.00

Construcții

131

71.01.01

3.200,00

3.200,00

Mașim. echipamente si mijloace de transport

132

71.01.02

9.300,00

5.300.00

4.000,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

133

71.C1 03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparași capitale)

t34

71.01.30

7.500.00

7.500.00

Din total capitol:

135

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.137+138)

136

74.06.05

20.000.00

8.500.00

11.500.00

0,00

0.00

Salubritate

137

74.06.05.01

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

136

74.06.05.02

20.000.00

3.500,00

11.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

139

74.06.05

0,00

140

0,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.150)

141

80.06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.143)

142

70

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (nd.144)

143

71

0.00

Active fixe (rd.145+..+143}

144

71.01

0.00

Construcții

145

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

146

71.01.C2

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

'47

71 01.03

0,00

Alte active fixe (wnclusiv reparați- capitaie)

148

71.01.3C

0,00

Din tata/ capital:

149

0.00

Acțiuni generate, economice ți comerciale (rd.151)

150

80.06 01

o’,oo

Prevenirea si combatere inundații si înghețuri

151

80.06.01 06

0,00

Combustibili si enerqie

152

81.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.155)

153

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFiNANClARE (rd.156)

154

71

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (rd.157+,.+160)

155

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Construcții

156

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

157

71.01,02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

156

71 02 03

Alte active fixe (iundusrv reparații capitale)

15S

71.03,30

Din total capitol.

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Combustibile Si alti combustibili menerali solizi

160

81.06.02

CombustiDili nuclear

161

81.06.04

Energie electrica

162

81 06 05

Energie termica

163

61.06.06

Alti combustibili

164

8". 06 07

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

165

81.06.50

0,00

Transporturi (rd. 162+166+168)

166

84.06

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.155)

167

70

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.156)

168

71

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Active fixe (rd. 157+..+160)

169

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Construcții

170

7i.01.C1

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

171

71.01.C2

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

172

71 01.03

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

173

71.01.30

0,00

Din total capitol:

0,00

Transport rutier (rțj.163 la 165)

162

84.06.03

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Drumuri si poduri

163

84.06.03.01

0.00

Transport în comun

164

84.06 03 02

0,00

Străzi

165

64.06 03.03

0,00

Transport aerian (rd.167)

166

84.06.06

0,00

Aviația civila

167

84.06.06.02

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

168

34 06.50

0.00

169

0.00

Vi!. REZERVE, EXCEDENT! DEFICIT

17C

96 06

0.00

DEFICIT

171

99.06

0,00

172

0,00

CREDITE INTERNE (rd. 162+193+214+229+250+265+283+297+309)

173

19.084,72

11.856,15

7.218,16

10,41

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.183+194+215+230+251+266+284+298+310)

174

70

19.084,72

11.856,15

7.218,16

10,41

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.184+195+216+231+252+267+285+299+311)

175

71

19.084.72

11.856.15

7.218.16

10,41

0,00

Active fixe (rd.185+196+217+232+253+268+286+300+312)

176

71.01

19.084,72

11.856,15

7.218,161

10,41

0.00

Construcții

177

71.01 01

18.885.36

11.656,79

7.218,16

10.41

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

178

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

179

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

180

71.01.30

199,36

199,36

0,00

0,00

0.00

181

0.00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.191)

182

51 07

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.184)

103

70

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.185)

18b

71

0.00

--------------------------------------------J

Active fixe (rd.186+..+189)

'.35

71.01

0,00

Construcții

186

71.01 01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

187

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatul birotică ți alte active corporale

188

71 C1 03

0,00

Alte active fixejiunclusiv reparații capitale)

169

71.01 30

0,00

Din total capitol;

190

0,00

Autorități executive si legislative

191

51.07.01

0,00

1S2

0,00

fnvatamant(rd.1202+205+209+210+212)

193

65.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.195)

194

70

o.co

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE țrd.196)

195

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd. 197+..+200)

196

71.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Construcții

197

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

198

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporal

199

71.01.03

0,00

Alte active fixe țiundusiv reparații capitale)

200

71.01.30

0,00

Din total căpiat:

201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ preșcolar si primar (rd.203+204)

202

65.07 03

0.00

învățământ preșcolar

203

55.07.03.01

0.00

învățământ primar

204

65.07.03.02

0.00

învățământ secundar (rd.206 la 20S)

205

65.07 04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

2C6

65.07.04.01

0.00

învățământ secundar superior

207

65.07,04.02

0.00

Invatamant profesional

2C8

65.07.04.03

0,00

învățământ postlicea!

209

65.07,05

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd.211)

210

65.07.07

0,00

învățământ specia!

211

65.07.07.04

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

212

65.07.50

0.00

213

o.oc

Sănătate (rd.223+225)

214

66.07

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.216)

215

70

1.000.00

1.000,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,217)

216

71

1.000,00

1.000.00

0.00

0.00

0,00

Active fixe (rd,218+..+220)

217

71.01

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0.00

Construcții

218

71.01.01

1.000,00

1.000,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

219

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

220

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

221

71.01.30

0,00

Din tatăl capitol:

222

1.000.00

1.000,00

0,00

0.00

0.00

Servicii medicale in unită ti sanitare cu paturi (rd 224)

|223

66 07.06

1.000,00

1.000,00

0,00

0.00

0,00

Spitale generale

224

66.07,06.01

1.000,00

1.000,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătăți; (rd.226+227)

225

66.07.50

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Crose

226

66.07.50.03

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

227

66.07.50 50

0.00

228

0,00

Cultura, recreere si religie (rd,238+248)

223

87.07

3.667,02

2.249,49

1,417,53

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.231)

230

70

3.667,02

2.249,49

1.417,53

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.232)

231

71

3.667,02

2.249,49

1.417.53

0.00

o.oo’

Active fixe țrd.233+..+236)

232

71.01

3.667,02

2.249,49

1.417,53

0.00

o.ao

Construcții

233

71.01.01

3A67.66

2.050.13

1.417,53

Mașini, echipamente si mijloace de transport

234

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

235

71 01.03

0,00

Alte active fixe (icrxlusiv reparații capitale;

236

71.01.30

199,36

199,36

Cm total capitol:

237

3,667.02

2.249,49

1.417,53

0,00

0,00

Servicii culturale (rd.23S ia 247)

23S

67.07 03

3.445,60

2.000.00

1.445,60

0

0,00

Bibiiotec; publice comunale, orășenești, municipale

239

67.07.93.02

0,00

Muzee

24C

67.07 03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

241

67.07.03.04

3445,60

2.000,00

1.445,60

Scoli populare de arta si meserii

242

67.07.03 05

0,00

Case de cultura

243

67.07 03.06

0,00

Cămine culturale

244

67.07.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

245

67.07.03.08

0,00

Consolidarea Si restaurarea monumentelor istorice

246

67.07.03.12

0,00

Alte servicii culturale

247

67.07.03.30

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

248

67.07.50

221,42

249,49

-28,07

249

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.259 la 269)

75C

68 07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252)

251

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE țrd.253)

252

71

0,00

Active fixe (rd.254+..+257)

253

71.01

o.oc

Construcții

254

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente s: mijloace de transport

255

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

256

71.01 03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparați: capitale)

257

71,01.30

0,00

Din total capitol:

258

0,00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

253

68.07.04

0.00

Asistenta sociala pentru familie si copii

260

68.07.06

0.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.2S2*263)

251

68.07.15

0.00

Cantine de ajutor social

262

68.07.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

263

68 07.15.50

0,00

264

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd,274+277+280*281)

265

70.07

11.902,43

3.606,66

3.296,77

4.999,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.267)

266

70

11.902,43

3.606,66

3.296,77

4.999,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.268)

267

71

11.902.43

3.606,66

3,296,77

4.999,00

0,00

Active fixe(rd.269+..+272)

268

71 01

11.902.43

3.606,66

3.296,77

4.999,00

0,00

Construcții

269

71.01.01

11.902.43

3.606.66

3.296,77

4.999,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

270

71 01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

271

71 O1 03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv repară*» capitale}

272

71.01.30

0,00

Din total capitol:

273

11.902,43

3,606,66

3.296,77

4.999,00

0.00

Locuințe (rd 275+276)

274

70 07.03

5.610,55

2.600,00

3.011,55

-1,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

275

70.07.03.01

0,00

Arte cheltuieli in domeniul locuințelor

276

70.07.03.3C

5.610,55

2.600,00

3.011,55

-1.00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd 278+279)

277

70.07.05

0.00

Alimentare cu apa

278

70.07.05.01

0.00

Amenajări hidrotehnice

279

7C.C7.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

2B0

70.C7.0E

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

281

70,07.50

6.291,88

1.006,66

285.22

5.000,00

282

0,00

Protecția mediului (rd.292+295)

283

74.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

284

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

285

71

0,00

Active fixe (rd.287+..+290)

286

71.01

0,00

Construcții

287

71 01.01

0,00

Maț in:, echipamente si r-Ljioace de transport

-n83~A

71 01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

289

71,01.03

0.00

Alte active fixe (iunclusrv reparații capitale)

290

71.01.30

0.00

Din total capitol:

291

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd 293+294)

292

74.07 05

0,00

Salubritate

293

74.07 05.01

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

294

74.07 05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

295

74.07 06

0,00

296

0,00

Combustibili si energie

297

81.07

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.299)

298

70

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.300)

299

71

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Active fixe (rd.301+..+304)

309

71.01

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Construcții

301

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

302

71 C1.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

303

71.01 03

0,00

Alte active fixe țiundusrv reparații capitale)

304

71.ni.30

0.00

Dm total capitol

305

0.00

Energie termica                                                                                                 *

30S

81 07.06

0.00

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

307

81.07.50

0.00

308

0.00

Transporturi <rd.318+322+324)

309

64 07

2.515,27

5.000,00

2.503,86

-4.988,59

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.311)

310

70

2.515,27

5.000.00

2.503,86

-4.988,59

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE țnd.312)

311

71

2.515.27

5.000,00

2.503,86

-4.988,59

0,00

Active fixe (rd.313+..+3l6)

312

71.01

2.515,27

5.000,00

2.503.86

-4.988.59

0.00

Construcții

313

71 01.01

2.515,27

5.000,00

2.503,86

-4.988.59

Mașini, echipamente si mijloace de transport

314

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

315

71.01,03

0.00

Alte active fixe (tundusiv reparași capitale)

316

71.01.30

0,00

Om total capitol.

317

2.515,27

5.000.00

2.503.86

-4.988,59

0.00

Transport rutier (rd.319 la 321)

318

84.07.03

2.515.27

5.000.00

2.503.86

-4.988,59

0,00

Drumuri ți coduri

319

84 07.03.01

0,00

Transport in comun

320

84.07.03.02

0.00

Străzi

321

84.07.03 93

2.515,27

5.000,00

2.503,86

-4.988.59

Transport aerian (rd.323)

322

84,07.05

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Aviația civila

323

84 07.06.02

O.OC

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

324

84 07 50

0.00

325

0.00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

326

96 07

0.00

DEFICIT

327

99.07

0,00

0.00

..... ... .PRE^ERINT®W șXpiSiTĂ

<1


Mir6n$sCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -TÎVWtU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Anexa nr.2A

La Hotărârea nr. 271 din 20.08.2009

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2009

(lei, inclusiv TVA )

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext. neram ■ bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL


0,00 1.544.605,00 1.300.000,00

0,00 1.481.840,80 1.100.416,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE


0,00 1,544,605,00 1.100.416,00

0,00 1.481.840,80 1.100.416,00


0,00  2.740,00

0,00  2.740,00


85,616.728,33

78.687.283,47


78.911.269,33

72.738.174,07


6.705,459,00

5.949.109,40


B. OBIECTIVE NOI


72.907.111,40

65.379.737,58


72.907.111.40

65.379.737,58


11.380.073,14

9.521.820,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

199.584,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

31.509.867,92

0,00


199.363,56 16.800.000,00

0,00 0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


30.000,00

0.00


Din TOTAL, desfășurat potrivit: clasificatiei bugetare

CAPITOLUL 51.02.

AUTORITATt PUBLICE (CL Bacau) TOTAL, din care:

6.921,050.50

2.336.541,05

6.921.050.50

2.336.541,05

3.955.100.00

0,00

0.00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

2.967.950.50

2.336.541,05

2.967.950.50

2.336.541,05

2,000.00

0,00

0,00

0,00

1 Extindere si modernizare sediu Primărie str.Marasesti nr.6, din Municipiul Bacau

2.967.950,50

2.336.541,05

2.967.950.50

2.336.541,05

2.000,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3.953.100,00

0,00

3.953.100.00

0,00

3.953.100,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 54.02. SERVICIUL INFORMATIZAT A PERS. C. ALTE CHELTUIELI CU EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

42.500,00

0,00

42.500.00

0,00

42.500.00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,955.100,00

3.925.100.00

30.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.953.100.00

3.923.100.00

30JJQCLQ0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OJJQ

0,00

42.500.00

42,500.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5-i-col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext. neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITOLUL 61,02.

8.499,514,00

8.499.514.00

216.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216.600.00

216.600.00

0,00

POLITIA PRIMĂRIEI MUN. BACAU

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

8.382.914.00

8.382.914.00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

100.000.00

0,00

TOTAL, din care:

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Construire clădire Politia municipala si

8.382.914.00

8.382,914.00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

100.000.00

0,00

locala Bacau

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

116.600.00

116.600,00

116.600.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

116.600.00

116.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 65.02.

INVATAMANT

147.017.697.24

147.017.697.24

6.153.990.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

6.153.990.09

4.332.622.09

1.821.368.00

TOTAL, din care:

117.266.045,21

117.266.045,21

3.887.873,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.887.873,55

2.822.855,15

1.065.018,40

A . OBIECTIVE IN CONTINUARE

145.702.765.88

145.702.765.88

4.839.058.73

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

4.839.058.73

3.017.690.73

1.821.368.00

TOTAL, din care:

116.926.045,21

116.926.045,21

3.547.873,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.547.873,55

2.482.855,15

1.065.018,40

1

Obiectiv de investiții Grădiniță "Cartier

11.543.738,00

11.543.738.00

172.550.60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172.550.60

8.521.00

164.029.60

Nord"

8.796.832,00

8.796.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.12

9.176.613.00

9.176.613.00

107.038.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

107.038.00

14.280.00

92.758.00

6.867.695,00

6.867.695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.26

11.683.361.69

11.683.361.69

163.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

163.000.00

163.000.00

0,00

8.283.635,22

8.283.635,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reparații capitale Grădiniță PP nr.21

200.000.00

200.000,00

72.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

72.000.00

0,00

188.000,00

188.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

72.000,00

0,00

5

Reabilitare Grădiniță PN "Spiru Haret”

100.000.00

100.000.00

71.478.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

71.478,00

64.100.00

7.378.00

92.500,00

92.500,00

71.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.478,00

64.100,00

7.378,00

6

Reabilitare Grădiniță PP nr.27

40.000.00

40.000.00

39.650.88

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

39.650,88

0,00

39.650.88

40.000,00

40.000,00

39.650,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.650,88

0,00

39.650,88

7

Reabilitare Grădiniță PP nr.30

40.000.00

40.000.00

39.665.82

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.665.82

0,00

39.665.82

40.000,00

40.000,00

39.665,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.665,82

0,00

39.665,82

8

Reabilitare Grădiniță PP nr.16

40.000.00

40.000.00

39.732.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.732.34

0,00

39.732.34

40.000,00

40.000,00

39.732,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.732,34

0,00

39.732,34

9

Reabilitare Grădiniță PN nr.34

40.000.00

40.000,00

33.165,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

33.165,45

0,00

33.165.45

40.000,00

40.000,00

33.165,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.165,45

0,00

33.165,45

10

Reabilitare Grădiniță PP nr.31

40.000.00

40,000.00

39.967,53

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

39.967.53

4.100.00

35.867.53

40.000,00

40.000,00

39,967,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.967,53

4.100,00

35.867,53

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 - col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50,71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11 Reabilitare Grădiniță nr.11

35.000.00

35.000.00

34.798.41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

34.798.41

0,00

34.798.41

35.000,00

35.000,00

34.798,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.798,41

0,00

34.798,41

12 Reabilitare Grădiniță nr.4

20.000,00

20.000.00

19.950,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.950,23

0,00

19.950.23

20.000,00

20.000,00

19.950,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.950,23

0,00

19.950,23

13 Reabilitare Grădiniță nr.29

40.000.00

40.000.00

39.801.57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PJJ.O

39.801.57

0,00

39.801.57

40.000,00

40.000,00

39.801,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.801,57

0,00

39.801,57

14 Reabilitare Grădiniță nr.24

8.400.00

8.400.00

8.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

8.400.00

0,00

8.400.00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

0,00

8.400,00

15 Reabilitarea Școala cIs.l-VIII

212.000,00

212.000,00

80.182.36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

80.182,36

2.000.00

78.182.36

"G.M.Cancicov", etapa il

200.000,00

200.000,00

78.182,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.182,36

0,00

78.182,36

16 Reabilitare Școala cIs.l-VIII nr.15

100.000.00

100.000.00

60.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000.00

0.00

92.500,00

92.500,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

17 Reparații capitale Școala cIs.î-VllI

100.000.00

100.000.00

97.934.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.934.40

50.000.00

47.934.40

"G.Bacovia"

100.000,00

100.000,00

97.934,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.934,40

50.000,00

47.934,40

18 Reparații capitale Școala cIs.l-VIII

100.000.00

100.000,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

68.000.00

68.000.00

0.00

"Domnita Maria"

89.000,00

89.000,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

0,00

19 Reabilitare Școala cIs.l-VIli "C-tin Platon”

100.000,00

100.000,00

38.441.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.441.05

0.00

38.441.05

100.000,00

100.000,00

38.441,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.441,05

0,00

38.441,05

20 Reparații capitale Școala cIs.l-VIII

100,000.00

100.000,00

45.795.99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.795.99

0,00

45.795.99

"Alecu Russo"

100.000,00

100.000,00

45.795,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.795,99

0,00

45.795,99

21 Reparații capitale Școala cls,l-VIII

42.000.00

42.000.00

42.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

42.000.00

42.000.00

0,00

"Mihai Dragan"

42.000,00

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

42.000,00

0,00

22 Reparații capitale Grup Școlar

100.000.00

100.000.00

67.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.000.00

67.000.00

0,00

"M.Eminescu"

100.000,00

100.000,00

67.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.000,00

67.000,00

0,00

23 Consolidare cantina Grup Școlar de

325.000.00

325.000.00

325.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000.00

325.000.00

0,00

Ecologie si Protecția Mediului "Gr.Antipa"

325.000,00

325.000,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

325.000,00

0,00

24 Colegiu! Economic "Ion Ghica",

1.967.999.00

1.967.999,00

49.578.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.578.06

42.500.00

7.078.06

Municipiul Bacau - reparații capitale

1.680.335,00

1.680.335,00

49.578,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.578,06

42.500,00

7.078,06

cămin, strada Oituz

25 Obiectiv de investiții, reabilitare si dotări

48.311.578.00

48.311.578.00

206.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206.000.00

206.000.00

0,00

investitionale, Colegiu! Economic

41.339.356,00

41.339.356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Ion Ghica", Municipiu! Bacau

26 Obiectiv de investiții si dotări

48.472.471.00

48.472.471.00

330.440.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

330.440.00

2.000.00

328.440.00

investitionale, "Campus Nou", Municipiul

38.124.275,00

38.124.275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bacau

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext. neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

27

Reabilitare Colegiul "Gheorghe

40,000.00

40.000.00

40.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.00

40.000.00

0,00

Vranceanu”

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

28

Colegiul National "Vasile Alecsandri" -

8.326.412.00

8.326.412.00

171.622,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171.622.00

500.00

171.122.00

corp nou

6.218.137,00

6.218.137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Reparații capitale Colegiul "H.Coanda"

400.000.00

400.000,00

103.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

103.000.00

103.000.00

0.00

388.000,00

388.000,00

103.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.000,00

103.000,00

0,00

30

Reparații capitale Colegiul National

660,800,00

660.800.00

624.224.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

624.224.01

230.000.00

394.224.01

"Ferdinand I"

629.300,00

629.300,00

624.224,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624.224,01

230.000,00

394.224,01

31

Reparații capitale Colegiul Tehnic

200.000.00

200.000.00

38.848.47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.848.47

0,00

38.848.47

"Anghel Saligni"

200.000,00

200.000,00

38.848,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.848,47

0,00

38.848,47

32

Reparații capitale Colegiul National

290.000,00

290.000.00

205.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

205.000.00

205.000.00

0,00

"Ștefan cel Mare”

290.000,00

290.000,00

205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.000,00

205.000,00

0,00

33

Reparații capitale Colegiul Tehnic de

200.000.00

200.000.00

73.495.94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.495.94

0,00

73.495.94

Comunicații "N.V.Karpen", cămin elevi,

190.000,00

190.000,00

73.495,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.495,94

0,00

73.495,94

etapa II

34

Reparații capitale Liceul de Arta

150.000.00

150.000.00

42.607.89

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

42.607.89

0,00

42.607.89

"George Apostu", Municipiul Bacau

142.500,00

142.500,00

42.607,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.607,89

0,00

42.607,89

35

Reparații capitale Colegiul National

200.000.00

200.000.00

24.199.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.199.00

24.199.00

0,00

"Vasile Alecsandri”

200.000,00

200.000,00

24.199,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.199,00

24.199,00

0,00

36

Contorizare energie termica, Grădiniță

13.165.80

13.165.80

13.044.59

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

13,044.59

13.044.59

0,00

nr.29

8.872,00

8.872,00

8.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.872,00

8.872,00

0,00

37

Contorizare energie termica Grădiniță 23

21.505.08

21.505.08

21.383.87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,383.87

21.383.87

0,00

17.211,28

17.211,28

17.211,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.211,28

17.211,28

0,00

38

Contorizare energie termica Grădiniță 17

14.416.99

14.416.99

14.295.78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.295.78

14.295.78

0,00

10.123,19

10.123,19

10.123,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.123,19

10.123,19

0,00

39

Contorizare energie termica Grădiniță 30

9.966.26

9.966.26

9.845,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.845.05

9.845.05

0,00

6.218,98

6.218,98

6.218,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.218,98

6.218,98

0,00

40

Contorizare energie termica Grădiniță 31

12.599.29

12.599,29

12.478.08

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

12.478.08

12.478.08

0,00

8.852,01

8.852,01

8.852,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.852,01

8.852,01

0,00

41

Contorizare energie termica Grădiniță 27

8.599,81

8.599.81

8.478.60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.478.60

8.478.60

0,00

5.207,34

5.207,34

5.207,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.207,34

5.207,34

0,00

42

Contorizare energie termica Grădiniță 28

12.492,79

12.492.79

12.371.59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.371.59

12.371.59

0,00

8.198,99

8.198,99

8.198,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.198,99

8.198,99

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col,13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credit» bancare interne cont 50,81

Credite bancare externe

Fond ext, ne ram -bursabîl

Arte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

43

Contorizare energie termica Grădiniță 21

19.665.03

19.665.03

19.543.82

0,00

0,00

0,00

0,00

PJJO

0.00

0,00

0,00

19.543.82

19.543.82

0,00

15.917,75

15.917,75

15.917,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.917,75

15.917,75

0,00

44

Contorizare energie termica, Grădiniță

16.664.70

16.664.70

16.543.49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.543.49

16.543.49

0,00

nr.12/PN 13

13.529,18

13.529,18

13.529,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.529,18

13.529,18

0,00

45

Contorizare energie termica, Școala

9.586,26

9.586.26

9.465.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

9.465.05

9.465.05

0,00

"Ion Luca"

5.647,28

5.647,28

5.647,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.647,28

5.647,28

0,00

46

Contorizare energie termica, Școala

24.137.05

24.137.05

24.015.84

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

24.015.84

24.015.84

0,00

"George Bacovia"

18.109,88

18.109,88

18.109,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.109,88

18.109,88

0,00

47

Contorizare energie termica, Școala

31.390.38

31.390.38

31.269.17

0.00

0,00

0,00_

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.269.17

31.269.17

0,00

nr.15

27.386,15

27.386,15

27.386,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.386,15

27.386,15

0,00

48

Contorizare energie termica, Scoaia

6.924.95

6.924.95

6.803.74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.803.74

6.803.74

0,00

"Alecu Russo"

3.915,87

3.915,87

3.915,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.915,87

3.915,87

0,00

49

Contorizare energie termica, Scoaia

20.044.53

20.044.53

19.923.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.923.33

19.923.33

0,00

"Spiru Haret"

16.040,31

16.040,31

16.040,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.040,31

16.040,31

0,00

50

Contorizare energie termica, Scoaia

22.103.04

22.103.04

21.981.83

0.00

0,00

0,00

0,00

oLoo

0,00

0,00

0,00

21.981.83

21.981.83

0,00

nr.10

17.168,92

17.168,92

17.168,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.168,92

17.168,92

0,00

51

Contorizare energie termica, Școala

18.463.45

18.463.45

18.342,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

18.342.24

18.342.24

0,00

"Alexandru cel Bun"

14.524,47

14.524,47

14.524,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.524,47

14.524,47

0,00

52

Contorizare energie termica, Scoaia

9.143.97

9.143,97

9.022.76

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.022.76

9.022.76

0,00

"Mihai Dragan"

5.204,99

5.204,99

5.204,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.204,99

5.204,99

0,00

53

Contorizare energie termica, Scoaia

24.873.48

24.873.48

24.752.27

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

24.752.27

24,752.27

0,00

"Octavian Voicu"

20.934,50

20.934,50

20.934,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.934,50

20.934,50

0,00

54

Contorizare energie termica, Scoaia

12.379.02

12.379.02

12.257.81

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

OJ)0

0.00

12.257.81

12.257.81

0,00

"Nicolae lorga"

7.958,78

7.958,78

7.958,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.958,78

7.958,78

0,00

55

Contorizare energie termica, Scoaia

12.032.29

12.032.29

11.911.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

11.911.08

11.911.08

0,00

"Ion Creanga"

7.612,05

7.612,05

7.612,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.612.05

7.612,05

0,00

56

Contorizare energie termica, Colegiul

42.038.85

42.038.85

41.917,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.917.64

41.917.64

0,00

National "Gheorghe Vranceanu"

33.923,50

33.923,50

33.923,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.923,50

33.923,50

0,00

57

Contorizare energie termica, Colegiul

26.343.73

26.343.73

26.222.52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.222.52

26.222.52

0,00

National "V.AIecsandri"

18.999,22

18.999,22

18.999,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.999,22

18.999,22

0,00

58 Contorizare energie termica, Colegiul

33.868,60

33.868.60

33.747.39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.747,39

33.747.39

0.00

Tehnic "Anghel Saligni"

24.807,04

24.807,04

24.807,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.807,04

24.807,04

0,00

59

Contorizare energie termica, Colegiul

41.180.08

41.180,08

41.058.87

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

41.058.87

41.058.87

0,00

"Henri Coanda"

28.276,58

28.276,58

28.276,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.276,58

28.276,58

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 - col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

60

Contorizare energie termica, Grup

46.939,75

46.939.75

46.697.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.697.33

46.697.33

0,00

Școlar industrial "Letea"

38.001,39

38.001,39

38.001,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.001.39

38.001,39

0,00

61

Contorizare energie termica, Grup

23.749,49

23.749.49

23.628.28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.628.28

23.628.28

0,00

Școlar "Mthai Eminescu"

16.082,78

16.082,78

16.082,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.082,78

16.082,78

0,00

62

Contorizare energie termica. Liceul

10.122.09

10.122.09

10.000.88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,88

10.000.88

0,00

"George Apostu"

6.631,75

6.631,75

6.631,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.631,75

6.631.75

0,00

63

Contorizare energie termica, Liceul

25.171.04

25.171.04

25.049.83

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

OJDO

25.049.83

25.049.83

0,00

Sportiv

22.161,97

22.161,97

22.161,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.161,97

22.161,97

0,00

64

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319,73

20.882.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

20.882.00

20.882.00

0,00

"Alecu Russo"

100.570,03

100.570,03

20.882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.882,00

20.882,00

0,00

65

Amenajare teren de sport, Școala nr,10

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322.00

0,00

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

66

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322.00

0.00

"Nîcolae lorga"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

67

Amenajare teren de sport. Școala nr.15

134.319.73

134.319.73

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

68

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

CLOO

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

"G.M.Cancicov"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

69

Amenajare teren de sport, Școala

134.320.00

134.320.00

134.320.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.320.00

134.320.00

0.00

"Mihai Dragan"

134.320,00

134.320,00

134.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.320,00

134.320,00

0,00

70

Amenajare teren de sport. Școala

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322.00

0,00

"Mihail Sadoveanu"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

71

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322.00

0,00

"Ion Creanga"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

72

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

126.750.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750.00

126.750.00

0,00

"Constantin Platon"

126.750,00

126.750,00

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750,00

126.750,00

0,00

73 Amenajare teren de sport. Școala

134.319.73

134.319.73

75.359.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

75.359.00

75.359.00

0,00

"Octavian Voicu"

100.570,03

100.570,03

75.359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.359,00

75.359,00

0,00

74 Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

20.064.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.064.00

20.064.00

0,00

"Nicu Enea"

100.570,03

100.570,03

20.064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.064,00

20.064,00

0,00

75 Amenajare teren de sport. Școala

134.319.73

134.319.73

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750.00

126.750.00

0,00

"Ion Luca"

126.750,00

126.750,00

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750,00

126.750,00

0,00

76 Amenajare teren de sport, Școala nr.9

115.988,36

115.988.36

20.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.381.00

20.381.00

0,00

83.111,57

83.111,57

20.381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.381,00

20.381,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de Ia buge-

tul de

stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B. OBIECTIVE NOI

469.621.82

469.621.82

469.621.82

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

469.621.82

469.621.82

0,00

TOTAL, din care:

340.000,00

340.000,00

340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

340.000,00

0,00

Reabilitare cămin Colegiul Tehnic

40.000.00

40.000.00

40.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

40.000.00

40.000.00

0,00

"D.Mangeron"

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

LTE sala de educație fizica școlara -

11.000.00

11.000.00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000.00

11.000.00

0,00

Școala Generala nr.6, str.Vasile Parvan, nr.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrejmuiri unitatr de invatamant, din

284.621.82

284.621.82

284.621.82

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

284.621.82

284.621.82

0,00

Municipiul Bacau

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

Proiectul "Performanta, flexibilitate,

50.000.00

50.000.00

50.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.00

50.000.00

0,00

competenta prin invatare activa bazata pe instrumente modeme multimedia" -SF - Școala "Al.l.Cuza"

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

"Programul de înlocuire sau completare a

15.000.00

15.000.00

15.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

15.000.00

15.000.00

0,00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Școala nr.7 "Nicu Ene"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Programul de inlocuire sau completare a

15.000.00

15.000.00

15.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.00

15.000.00

ouoo

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Școala nr.9, Gheraiesti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Programul de inlocuire sau completare a

15.000.00

15.000.00

15.000.00

0,00

0,00

D.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.00

15.000.00

OJJO

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Școala de Arte si Meserii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Programul de inlocuire sau completare a

39.000.00

39.000.00

39.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000.00

39.000.00

0,00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Colegiul National "N.V.Karpen"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

845.309.54

845.309.54

845.309.54

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

845.309.54

845.309,54

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 66.02. SANATATE

170.897.070.00

201.119.988.09

16.927.000.00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.927.000.00

15.927.000.00

0,00

TOTAL, din care:

71.361.644,00

111.533.156,94

16.188.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.188.000,00

15.188.000,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

170.695.070.00

200.917.988.09

16.725.000.00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.725.000.00

15.725.000.00

0,00

TOTAL, din care:

71.361.644,00

111.533.156,94

16.188.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.188,000,00

15.188.000,00

0,00

Construire Spitalul Municipal Bacau

160.492,350.00

190.715.268.09

16.340.000.00

0,00

1.000.000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

15.340,000.00

15.340.000.00

0,00

64.799.904,00

104.971.416,94

16.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,000,00

15.000.000,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5-i-col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext. neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (COI.14+COI.15)

din care:

de Ia bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

Modernizare Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, etapa I

10.016.720,00

6.443.740,00

10.016.720.00

6.443.740,00

229.000.00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229.000.00

100.000,00

229.000.00

100.000,00

0,00

0,00

3

Construire beci pentru depozitare,

50.000.00

50.000.00

20.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.00

20.000.00

0,00

Spitalul de Pneumoftiziologie

50.000,00

50.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

4

Modernizare alimentare cu energie

85.000.00

85.000.00

85.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000.00

85.000.00

0,00

electrica Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau

68.000,00

68.000,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

0,00

5

"Programul de inlocuire sau completare a

51.000.00

51.000,00

51.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

51.000.00

51.000.00

0,00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

202.000.00

202.000.00

202.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.000.00

202.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

37.170.468,40

42.412.671.47

18.235.994,16

32.564.70

3.667.017.79

0,00

0,00

1.544.605,00

0,00

0.00

0,00

12.991.806.67

12.991.806.67

0,00

TOTAL, din care:

23.804.864,64

30.137.180,19

10.701.890,14

0,00

2.000.600,71

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

7.219.448,63

7.219.448,63

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

32.634.083.10

37.876.286,17

13.699.608.86

0,00

3.467.654.23

0,00

0,00

1.544.605.00

0,00

0,00

0,00

8.687.349.63

8.687.349.63

0.00

TOTAL, din care:

23.804.864,64

30.137.180,19

10.701.890,14

0,00

2.000.600,71

0,00

0,00

1.481,840,80

0,00

0,00

0,00

7.219.448,63

7.219.448,63

0,00

1

Modernizare Bazin inot

13.369.798,22

17.894.929.73

27.053.52

0,00

22.053.52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.00

5.000.00

0,00

9.288.695,58

14.654.516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Amenajare piața pietonala, Casa de

2.726.978.44

3.444.050.00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0J30

0.00

1.100.000.00

1.100.000,00

0,00

Cultura "V.AIecsandri"

1.790.474,87

2.756.970,00

990.099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990.099,00

990.099,00

0,00

3

Amenajare parc b-dul Unirii nr.3

2.042.311,52

2.042.311.52

1.904.605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.544.605.00

0,00

0,00

0,00

360.000.00

360.000.00

0.00

1.873.732,25

1.873.732,25

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Modernizare Teatrul de vara

11.077.994.92

11.077.994.92

9.602.950.34

0,00

3.445.600,71

0,00

PJ50

0,00

0,00

0,00

0,00

6.157.349,63

6.157.349.63

0,00

8.602.961,94

8.602.961,94

8.157.950,34

0,00

2.000.600,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.157.349,63

6.157.349,63

0,00

5

Amenajare cimitir "Sarata II"

200.000.00

200.000.00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.00

200.000,00

0,00

49.000,00

49.000,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.000,00

49.000,00

0,00

6

Reabilitare si modernizare "Insula de

420.000.00

420.000.00

420.000.00

0,00

0,00

0,00

Q.00

0,00

0,00

0,00

0.00

420.000.00

420.000.00

0,00

agrement", aplicație POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Construire "Centrul de agrement si

400.000.00

400.000.00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000.00

0,00

turism" la padurea Tamas, aplicație POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Amenajare piesagistica si zona de

2.397.000.00

2.397.000.00

45.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

45.000.00

45.000.00

0,00

agrement "Complex Olimpic"

2.200.000,00

2.200.000,00

23.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

23.000,00

0,00

Denumirea obiectivului


C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


CAPITOLUL 68.02. ASISTENTA SOCIALA TOTAL, din care:


A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau, aplicație POR


Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice, din strada Aleea Ghioceilor, aplicație POR


Reabilitare clădire pentru "Clubul Pensionarilor li", din strada Șoimului


B. OBIECTIVE NOI TOTAL, din care:

"Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Centrul Social pentru Îngrijire Persoane Vârstnice


"Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -fond de mediu - Cresa nr.9


C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


CAPITOLUL 70.02. LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL, din care:


CONSILIUL LOCAL: TOTAL, din care:


A1. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care


Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (coi.5 * col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

AHe surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4.536.385.30

4.536.385.30

4.536.385.30

32.564.70

199.363.56

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

4.304.457.04

4.304.457.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.602.220.00

5.602.220.00

679.200.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

679.200.00

679.200.00

0.00

4.403.842,00

4.403.842,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

325.000,00

0,00

5.368.020.00

5.368.020.00

445.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

445.000.00

445.000.00

0,00

4.403.842,00

4.403.842,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

325.000,00

0,00

1.198.990.00

1.198.990.00

50.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.000.00

50.000,00

0,00

855.562,00

855.562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.819.030.00

3.819.030.00

45.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

45.000.00

45.000.00

0,00

3.223.280,00

3.223.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000.00

350.000.00

350.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

350.000.00

350.000.00

0,00

325.000,00

325.000,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

325.000,00

0,00

34.500.00

34.500.00

34.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.500.00

34.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000.00

24.000.00

24.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000.00

24.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500.00

10.500.00

10.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

10.500,00

10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199.700.00

199.700.00

199.700.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

199.700.00

199.700.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171.568.327.45

172.347.393.02

44.779.410.37

0,00

11.902.433.84

0,00

0,00

0,00

1.300.000.00

0.00

2.740.00

31.574.236.53

20.690.145.53

10.884.091.00

148.211.165,05

149.074.080,18

41.050.946,08

0,00

11.902.433,84

0,00

0,00

0,00

1.100.416,00

0,00

2.740,00

28.045.356,24

17.161.265,24

10.884.091,00

159.695.207.45

160.474.273.02

43.246.056.37

0.00

11.902.433.84

0,00

0.00

0,00

1.300.000.00

0,00

2.740.00

30.040.882.53

19.156.791.53

10.884.091,00

143.226.957,05

144.089.872,18

40.100.802,08

0,00

11.902.433,84

0,00

0,00

0,00

1.100.416,00

0,00

2.740,00

27.095.212.24

16.211.121.24

10.884.091,00

105.591.993.87

106.371.059.44

32.416.982.37

0,00

11.902.433.84

0,00

0.00

0,00

1.100.416.00

0,00

2.740.00

19.411.392.53

14.527.301.53

4.884.091.00

96.691.667,47

97.554.582,60

31.426.982,08

0,00

11.902.433,84

0.00

0,00

0,00

1.100.416,00

0,00

2.740,00

18.421.392,24

13.537.301,24

4.884.091,00


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de Ia buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Consolidare imobil, str.Marasesti 11

1.543.300,00

1.150.000,00

1.543.300.00

’l. 150.000,00

30.000.00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.00

30.000,00

30.000.00

30.000,00

0,00

0,00

Locuințe sociale Tipografilor 12

6.165.578.43

6.944.644.00

1,100.416,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.100.416.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.342,789,87

6.205.705,00

1.100.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajare Piața Centrala

2.459.030.00

2.459.030.00

1.145.419,49

0.00

1.892.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.740.00

1.140.787.39

1.140.787.39

0,00

1.597,408,00

1.597.408,00

938.419,60

0,00

1.892,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.740,00

933.787,50

933.787,50

0,00

Centrul expozitional si de afaceri,

60.460.000.00

60.460.000.00

11.790.000,00

0,00

6.290.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

5.500.000.00

5.401.000.00

99.000.00

aplicație Phare

57.578.585,00

57.578.585,00

11.790.000,00

0,00

6.290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

5.401.000,00

99.000,00

LTE locuințe Narciselor 4 A

597.000.00

597.000.00

130.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000.00

130.000,00

0,00

514.220,00

514.220,00

127.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.000,00

127.000,00

0,00

Alimentare cu energie electrica, locuințe

282.000.00

282,000.00

270.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

270.000.00

270.000.00

0.00

Narciselor 4 A

243.000,00

243.000,00

231.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.000,00

231.000.00

0,00

LTE locuințe pentru tineri, destinate

2.452.589.74

2.452.589.74

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

100.000.00

100.000.00

0,00

închirierii, zona Bucegi III A, str.Teiului

1.687.523,70

1.687.523,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LTE locuințe construite prin credit

1.757.198.90

1.757.198.90