Hotărârea nr. 26/2009

 Hotărârea nr.26 din 27.02.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.478/28.12.2007 în sensul înlocuirii unor membri din comisiile de licitaţie şi de casare a unor bunuri.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 478/28.12.2007 în sensul înlocuirii unor membri din comisiile de licitație și de casare a unor bunuri

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Hotărârea Consiliului Local nr.478/28.12.2007 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri -mijloace fixe - contori de apă - aflate în administrarea RAGC Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificare prin vânzare sau casare , în condițiile legii;

 • •  Adresa nr.945/27.01.2009 primită de la RAGC Bacău și înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Bacău sub nr.22574/28.01.2009;

 • •  Referatul nr. 152609 din 25.02.2009 înaintat de Direcția Patrimoniu;

 • • Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”c” și ale art. 45(l)(5)din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l, Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.478/28.12.2007, în sensul că la art.5 (2) unde este menționată componența Comisiei de licitație, se propune înlocuirea membrilor din comisie, situație în care comisia va avea următoarea componență :

 • 1. Rădulescu Petruș - Director Executiv la RAGC Bacău - președinte

 • 2. Mironescu Rodica - Consilier Serviciul Patrimoniu        - membru

 • 3. Dospinescu Adrian - Dir. Exec. Direcția Tehnică        -membru

 • 4. Jălboaie Mihaela - consilier juridic                      -membru

 • 5. Nica Rolandi - consilier Serv. Financiar Contabil        -membru

Ca secretar al comisiei de licitație propunem pe Luca Monica - Elena, consilier juridic la Regia Autonomia de Gospodărie Comunală Bacău.

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.478/28.12.2007, în sensul că la art.6(2), unde este menționată componența Comisiei de casare se propune înlocuirea unor membri din comisie, situație în care comisia va avea următoarea componență :

 • 1. Plămadă Maria - Șef Birou Contabilitate RAGC          - președinte

 • 2. Vinerică Clementina - Șef Serv. Financiar Contabil       - membru

 • 3. Oțetea Toader - Șef Serv. Rețele și Iluminat Public       - membru

 • 4. Cioclu Elena - consilier Direcția Patromoniu             - membru

 • 5. Ionesi Mihaela - consilier Serv. Investiții                - membru

»

Ca secretar al comisiei de casare se numește dl. Airinei Mihai - Șef Birou Investiții RAGC Bacău.

Art.3. Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv cheltuieli legate de publicitate, licitație, casare vor fi efectuate de către RAGC Bacău.

Art.4. Celelalte prevederi ale HCL nr.478/28.12.2007 sunt și rămân în vigoare.

Art.5. Hotararea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacau și R.A.G.C. Bacău.

PREȘBDINTEDEȘEJDINȚĂ CrijOCARUCRISflAN


/z \ \


I ■

\

NR. 26

DIN 27.02.2009