Hotărârea nr. 25/2009

 Hotărârea nr. 25 din 27.02.2009 privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Bisericii Creştine Evanghelice din Bacău a unui bun imobil – teren, situat în Bacău str.Nicolae Titulescu, nr.7.

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

 • •  Prevederile art. 1(1), art.2 (1), art. 3(2) din Legea nr. 239/12.07.2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

 • •  Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata;

 • •  Hotărârea nr. 259/30.10.2002, a Consiliului Local al Municipiului Bacău în copie legalizata la notarul public;

 • •  Planul de Situație, amplasament al terenului;

 • •  Cererea nr.6/19.11.2007, înregistrată la Primăria Bacău sub nr. 52091/20.11.2007 a Bisericii Creștine Evanghelice din Bacău cu sediul în str.Nicolae Titulescu nr.7;

 • •  Nota internă nr.37768/2008 a Serviciului Cadastru prin care ne face cunoscut faptul ca terenul în speță nu este revendicat conform prevederilor legilor proprietății;

 • •  Referatul nr. 10456/05.08.2008 al Direcției de Patrimoniu;

 • •  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c”, alin. (9) și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată

Hotărăște

Art. 1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a terenului în suprafață de 306 m.p. situat în Bacău, str. Nicolae Titulescu nr.7, deținut în folosință gratuită de Biserica Creștină Evanghelică din Bacău, prin Hotărârea nr. 259/30.10.2002 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în scopul transmiterii acestui bun, fără plată în proprietatea acestei unități de cult.

(2) Imobilul - teren se identifică prin datele prevăzute în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă transmiterea iară plată și cu titlu gratuit, în baza Legii nr. 239/2007, în proprietatea Bisericii Creștine Evanghelice din Bacău, a terenului în suprafață de 306 m.p. situat în str. Nicolae Titulescu nr,7 din Bacău, care a fost dat în folosință gratuită pe durata existenței construcției, prin Hotărârea nr. 259/30.10.2002, a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

(2) Terenul de la art. 2 (1) se identifică prin Planul de Situație Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 239/2007, privind reglementarea regimului juridic, al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, imobilele dobândite în condițiile prezentei legi, nu pot fi înstrăinătate și nu li se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietății și repunerea în situația anterioară.

Art. 4. (1) Se împuternicește d-na Jinga Maria, Director la Direcția Juridică și Administrație Locală, CNP 2720903040111, să încheie și să semneze la Notarul Public „Actul de transmitere cu titlu gratuit al dreptului de proprietate” prevăzut de art.3(4) din Legea nr.239/2007, către unitatea de cult beneficiară.

(2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea actului la notarul public vor fi suportate de către unitatea de cult beneficiară.

Art.5. Direcția de Patrimoniu și Direcția Economică, vor efectua operațiunile prevăzute de lege, privind modificarea inventarului domeniului public și privat și de scoatere cantitativ și valoric din evidența inventarului și contabilitate.

Art.6. Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 259/30.10.2002 a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art.7. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism, Direcția Economică și Serviciul Cadastru, precum și Bisericii Creștine Evanghelice din Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIAnexă nr. 1 la HCL nr. 25 din 27.02.2009

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului transferat, cu titlu gratuit, din proprietatea municipiului Bacău în proprietatea Bisericii Creștine Evanghelice Bacău

Denumirea bunului transferat

Adresa bunului transferat

Persoana juridică de la care se preia bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Caracteristicile bunului

teren

Municipiul Bacău, str.Nicolae Titulescu nr.7, județul Bacău

Municipiul Bacău,    str

Mărășești nr.6

Biserica

Creștină Evanghelică Bacău, str.Nicolae Titulescu nr.7, bacău

Suprafața totală

S=306mp,

Nr cadastral 5640 C.F.nr. 15481ZN

Vecini:

N-str.NicolaeTitulescu E-teren Primărie S-propr.p articulară

V-propr. particulară

PREȘEBI5


BEȘEDINȚĂ (CRISTIAN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA            |

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


1           ANEXĂ NR. Z

LA HOTĂRÂREA NR. 25 DIN 27.02.2009


MOȘNEGUȚU OANA


<$''166.25564750
proprietate particulara


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ' COJOCARU CRISTIAN i . /

I C|

v '; \

\< 1 \


-i-


■■ ț


l-.-5 M7? 4 3.130-

'2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6


5^4742.970

564726.591

564718.278

564717.172

564739.190


S=307mp646424.970_

64 6437.

64 64 3 8,^'8 lc

646439.1819 ' 646427.2W

64 6425.08

—■’£/ PUN DE REFERINȚA Z-''MAREA'NEAGRA /\7

- O /


r<.


DENUMIRE PROIECT :


AMPLASAMENT: str. Nicolae Titulescu nr. 7 Bacou BENEFICIAR: BISERICA CREȘTINA EVANGHELICA BACAU


Numele si prenumele

Semnătura

Masurat

Tomulescu L. f

Desenat

Tomulescu L.

A

Verificat

Tomulescu L.

Scara

1:500

Data


PLAN DE SITUAȚIE


FORMAT STAS: A4


Faza


Planșa