Hotărârea nr. 24/2009

 Hotărârea nr. 24 din 27.02.2009 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, Parohiei Ortodoxe „Naşterea Maicii Domnului” din Bacău, a bunului – imobil teren în suprafaţă de 1.956 m.p., situat în Bacău, str. Bicaz nr.9, aflat în domeniul public al municipiului Bacău şi abrogarea H.C.L. nr.23/22.03.1996.


Consiliul Local al Municipiului Bacău

Ax ând în vedere:

  • •   Prevederile art. 124 din Legea nr, 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată;

  • •   Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată;

  • •  Hotărârea nr. 23/22.03.1996, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • •  Adresa nr.21/20.06,2008, a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Bacău, înregistrată la Primăria Bacău sub nr.44498/06.08.2008

  • •   Adresa nr.40511/10.07.2008 înaintată de Serviciul Cadastru;

  • •   Planul de Situație pentru delimitarea bunului imobil - teren - ce se dă în folosință gratuită beneficiarului;

  • •   Referatul nr, 11796/03.09.2008, al Direcției Patrimoniu;

• Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a” punctul 19 lit. „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată,

Hotărăște

Art 1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, Parohiei Ortodoxe ..Nașterea Maicii Domnului” din Bacău, a bunului imobil - teren în suprafață de 1.956 m.p. situat în Bacău, str. Bicaz nr. 9 aflat în domeniul public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces-verbal semnat de părți, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

(2) Direcția de Patrimoniu va efectua operațiunile de modificare a inventarului domeniului public.

Art.3. La dala intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 23/1996, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Serviciului Cadastru și Bisericii Ortodoxe „Nașterea Maicii Domnului” din Bacău.

preșe^je Reședință

/

I

NR. 24 >'■


DIN 27.dX2OO9

Caleap FI. / EîLfHjbs.J-A.4 ;

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI