Hotărârea nr. 23/2009

 Hotărârea nr. 23 din 27.02.2009 privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit, în baza Legii nr.239/2007, Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Bacău, a unui bun imobil „Lăcaşul de Cult – Biserică” şi terenul de sub construcţie, situată în incinta Cimitirului Central din Calea Mărăşeşti nr.161 Bacău, care face parte din domeniul public al municipiului Bacău.

239/2007,Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Bacău, a unui bun imobil „Lăcașul de Cult - Biserică” și terenul de sub construcție, situată în incinta Cimitirului Central din Calea Mărășești nr. 161 Bacău, care face parte din domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

 • •  Prevederile art. 1 (1), art. 2 (1), art. 3 (2) din Legea nr. 239/12.07.2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

 • •  Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

 • •  Planul de Situație cu amplasamentul bisericii;

 • •  Referatul nr. 371/13.01.2009, al Direcției Patrimoniu;

 • •  Cererea nr. 25/2008, a Parohiei „Sfânta Treime” Bacău;

 • •  Hotărârea nr. 136/17.04.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în copie legalizată prin care s-a dat bunul în folosință gratuită, unității de cult;

 • •  Nota Internă nr. 59149/11.01.2009, a Serviciului de Restituirea Proprietății;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • • Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c”, alin. (9) și ale art. 45 (3) din

Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun imobil „Lăcașul de Cult - Biserica - și terenul de sub construcție în suprafață de 197,42 mp., situată în incinta Cimitirului Central din Calea Mărășești nr. 161 Bacău, deținută în folosință gratuită de către Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” Bacău, prin H.C.L. nr. 136/2008, în scopul transmiterii acestui bun imobil, fără plată, în proprietatea acestei unități de cult.

Art. 2. (1) Se aprobă transmiterea fără plată și cu titlu gratuit, în baza Legii

nr. 239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Bacău „Lăcașul de Cult - Biserica - și terenul de sub construcție în suprafață de 197,42 mp., situată în incinta Cimitirului Central, din Calea Mărășești nr. 161 Bacău.

 • (2) Bunul imobil „Lăcașul de Cult - Biserica - și terenul de sub construcție în suprafață de 197,42 mp. care face obiectul acestei hotărâri, a fost dat în folosință gratuită prin H.C.L. nr. 136/17.04.2008.

 • (3) Identificarea bunului imobil propus pentru a fi transferat fără plată și cu titlu gratuit, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” Bacău, se face prin Planul de Situație „Anexă”, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, imobile dobândite în condițiile prezentei legi, nu pot fi înstrăinate și nu li se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietății și repunerea în situația anterioară.

Art. 4. (1) Se împuternicește d-na Maria Jinga, Director la Direcția Juridică și Administrație Locală, să încheie și să semneze la Notarul Public „Actul de transmitere cu titlu gratuit de proprietate”, prevăzut de art. 3 (4) din Legea nr. 239/2007, către unitatea de cult din prezenta hotărâre.

(2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea actului la Notarul Public, vor fi suportate de unitatea de cult.

Art. 5. în baza art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică vor efectua operațiunile de trecere din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău, bunul imobil în cauză și concomitent va efectua operațiunile de scoatere definitivă, cantitativ și valoric, a acestor bunuri, din evidența inventarului și a contabilității.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Urbanism, Serviciul de Restituire a Proprietăților, Direcției Juridice și Administrației Locale și Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” Bacău.

PREȘEDțNT^DE ȘEDINȚĂ

COJOCARUCRISTIAN

NR. 23                 J

DIN;2W.2069,>vf;/

Red.Gh:Is./A.P:/texf?l/Ds.I-A-4

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI563250


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU PIAN DE S1TUAT1E


563150


■=!


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.^3 DIN 27.02.2009PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ cor

/

î


x ...CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


fey3250


.563200


563150s,c\ geopoii^

Pf[ ingy Lnaan Dragoin

L U jE i ±:L S Ei L-         C

(?: Ș


x

03 I

Ii