Hotărârea nr. 22/2009

Hotărârea nr. 22 din 27.02.2009 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bacău, d-lui VLADIMIR LUCAVEÞCHI.

HOTĂRÂRE privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, d-lui VLADIMIR LUCAVEȚCHI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile H.C.L. nr. 199/2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău;

  • - Prevederile H.C.L. nr.83/28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

  • - Adresa înaintată de Societatea de Științe Filologice din România, Filiala Bacău, prin care propune acordarea titlului de cetățean de onoare, înregistrată la Primăria Bacău sub nr. 21216/16.01.2009;

  • - Referatul nr. 664/21.01.2009 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău

în baza dispozițiilor art. 36 (8) și ale art.45 (1) și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata și ulterior modificată

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului VLADIMIR LUCAVEȚCHI din Bacău.

Art.2. - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local Bacău.

PREȘ EDINȚE DE ȘEDINȚĂ

COJOCARII CRISTIAN / ' -------- -...... ** '

/ £

NR. 22 ț.

DIN 27.02.201

Caleap FI./ Ex. 1 /Dq&I-â.4~ ;;


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI