Hotărârea nr. 184/2009

 Hotărârea nr. 184 din 10.06.2009 – privind aprobarea înfiinţării SC `Fotbal Club Municipal” Bacău SA precum şi aprobarea Actului Constitutiv al acestei societăţi comerciale.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării SC „Fotbal Club Municipal” Bacău SA precum și aprobarea Actului Constitutiv al acestei societăți comerciale

Consiliul Local al Municipiului Bacău:

Având în vedere:

 • - Prevederile art. 1(1) și (2), art.2, lit.”c”, art 5(3) din Legea nr 31/1990, privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Adresa nr. 1016/04.06.2009, a Fotbal Club Municipal Bacău înregistrată la sediul Primăriei sub nr. 35959/04.06.2009;

 • - Referatul nr. 35959/05.06.2009 al Administratorului Public din aparatul de specialitate al Primarului;

 • -  Prevederile art. 47 și art. îl7, lit ”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(7) lit.”a” și ale art. 45(2), lit.(f) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă înființarea SC “Fotbal Club Municipal” Bacău SA având ca acționari Municipiul Bacău, care deține pachetul majoritar de acțiuni, 90%, și Asociația Sportivă “Fotbal Club Municipal” Bacău, care deține pachetul minoritar de acțiuni, 10%.

 • (2) Societatea comercială “Fotbal Club Municipal” Bacău SA se organizează și funcționează ca persoană juridică română.

 • (3) Sediul social al societății este în localitatea Bacău, str. Pictor Aman, ut. 94, Județul Bacău.

Art. 2. Se aprobă “Actul Constitutiv” al SC “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Societatea comercială “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, funcționează potrivit legii și Actului Constitutiv adoptat în baza prezentei hotărâri.

Art. 4.(1) Societatea comercială “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, se înființează cu scopul susținerii activității de performanță a echipei de fotbal ”FCM Bacău”.

 • (2) Societatea își va desfășura activitatea în domeniul "activități de spectacole culturale și recreative”, având ca obiect principal "activități ale cluburilor sportive”.

Art. 5.(1) Capitalul social subscris al societății este de 2775000 lei, aport în numerar și este divizat în 277500 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

 • (2) Aportul acționarilor la constituirea capitalului social subscris în numerar este următorul:

 • - Municipiul Bacău 90%, respectiv 24975Q0 lei, reprezentând 249750 acțiuni.

 • - Asociația FCM Bacău 10%, respectiv 277500 lei, reprezentând 27750 acțiuni.

Art. 6.(1) Organul de conducere ai SC “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, este Adunarea Generală a Acționarilor.

 • (2)  Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar sunt exercitate și repectiv îndeplinite de către cei doi acționari.

 • (3) Membrii AGA se numesc și se revocă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • (4) Componenta Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Fotbal Club Municipal Bacău SA este următoarea:

 • 1. Ciubotariu Lucian Manuel, consilier local, cetățean român, născut la 17.06.1969, domiciliat în Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, Bacău, jud. Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 537722, CNP 169061704114;

 • 2. Bogatu George, consilier local, cetățean român, născut la 06.11.1957, domiciliat în Bacău, str. Dumbravei, nr.6, legitimat cu CI, seria XC, nr. 134028, CNP 1571106400619;

 • 3. Nechita Neculai, consilier local, cetățean român, născut la data de 02.01.1957, domicilat în Bacău, str. 13 Septembrie, nr. 62, legitimat cu CI, seria XC, nr. 326800, CNP 1570102040077;

 • 4. Șuștac Mihai, consilier local, cetățean român, născut la data de 30.09.1981, domiciliat în Bacău, str. Republicii, nr. 74, legitimat cu CI, seria XC, nr. 402216, CNP 1810930046190;

 • 5. Curcă Liviu Constantin, consilier local, cetățean român, născut la data de 08.01.1968, domiciliat în Bacău, str. Gheorghe Asachi, nr.7, jud. Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 129934;

 • 6. Fechet Mircea, consilier local, cetățean român, născut Ia data de 01.07.1980, domiciliat în Bacău, str. I.L.Caragiale, nr. 1, jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 336365;

 • 7. Căpușă Marius, Președintele Consiliului Director la Asociația Sportivă FCM Bacău, cetățenie română, născut la 31.05,1968, domiciliat în Bacău, str. Dr. Istrate, nr.4, jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 336762, CNP 1680531040037;

 • 8. ȘLIC MIHAI lULIAN-Consilier local, cetățean român, născut la data de 01.11.1954, domiciliat în Bacău, domiciliat în Bacău, str. V.Alecsandri, nr. 83, jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 420302,CNP 1541101040126.

9 BÎRZU ILIE -Consilier Local cetățean român, născut la data de 03.07.1960, domiciliat în Bacău, domiciliat în Bacău, str. Energiei, nr. 13,bl.33,sc.B,ap.9 jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 473364,CNP 1600703040021.

 • 10. FLOROIU lONEL-Consilier Local, cetățean român, născut la data de 14.11.1962, domiciliat în Bacău, strBanca Naționala, nr. 14 BIS, jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 403403,CNP 1621114040023.

 • 11. ROTARU ION-Consilier Local; cetățean român, născut la data de 09.01.1950, domiciliat în Bacău, str George Enescu, nr. 26, jud Bacău, legitimat cu Bl, seria HC, nr. 375847.

Art. 7.(1) Societatea comercială “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, este administrată de Consiliul de Administrație.

 • (2) Consiliul de Administrație este format din 5 membri desemnați prin hotărârea membrilor fondatori pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

 • (3) Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor din rândul celor 5 administratori prevăzuți la art. 17, alin. 4 din Actul Constitutiv.

Art. 8. Comisia de Cenzori a SC “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, este format din 3 membri plini și 1 supleant, având următoarea componență:

 • l.Calustian Serenela Ioana de cetățenie română, cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr 5, sc A, apt 13, posesor al CI, seria XC, nr. 308764, născută în Bacău la 06.08.1969, CNP 2690806040115.

2 .Faghean Radu Mihai de cetățenie română, cu domiciliul în Bacău, str. Mioriței, nr.15, sc. D, apt. 10, posesor al CI, seria XC, nr. 183074, născut în Bacău la 10.12.1975, CNP 1751210040019.

 • 3. Salomia Victor Dumitru de cetățenie română, domiciliat in Bacău, str. Letea nr. 46, sc. A, ap 9, posesor al CI, seria XC nr. 599820., născut în Adjud la 24.03.1978,CNP 1780324047795.

 • 4. Cenzor supleant .Vizitiu Maria, de cetățenie română, domiciliat în Bacău, str. Neagoe Vodă , nr. 31, sc B, apt. 3, posesor al CI, seria XC,nr. 080644, născută în localitatea Vrânceni, județul Vaslui, la 08.02.1955, CNP 2550218040131.

Art. 9. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Actul Constitutiv aprobat prin această hotărâre.

Art. 10. Se împuternicesc ca reprezentanți ai Municipiului Bacău următoarele persoane:

Ing. Stavarache Romeo, primarul Municipiului Bacău, născut la 22.07.1962, cu domiciliul în str. Mihai Eminescu, nr. 11, jud. Bacău, care se legitimează cu CI, seria XC, nr. 094924, și Pădureanu Leonard Stei ian, cetățean roman născut la data de 26.11.1964, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei, nr. 34, legitimat cu CI, seria XC, nr. 006659, să procedeze la îndeplinirea formalităților de înregistrare a Societății Comerciale “ Fotbal Club Municipal” Bacău SA la Oficiul Registrului Comerțului Bacău, și să semneze actele de constituire.

Art. 11. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Administratorului Public și la Asociația Fotbal Club Municipal Bacău.

PRESFChNTl'.Ot ȘEDINȚĂ

'.<■ ’<' BÎRfcUȚUE


CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

Consiliul Local al Municipiului Bacău


ANEXĂ

La hotărârea Nr. 184 din 10.06.2009


ACT CONSTITUTIV

al Societății comerciale

FOTBAL CLUB MUNICIPAL BACAU S A

Subsemnatii:

 • 1.    Asociația FCM Bacau, cu sediul in Bacau, str. Pictor Aman nr. 94, codul fiscal nr. 9366090, avand contul nr. 25110040040400-01 deschis la Banca Romaneasca, reprezentata de Damian Aurel, cu funcția de Președinte Executiv și

 • 2.    Municipiul Bacau, cu sediul in Bacau, str. Marasesti nr. 6 prin Primar Romeo Savarache

am convenit sa ne asociem si sa constituim in calitate de fondatori, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, o societate pe acțiuni, după cum urmeaza:

Capitolul I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA SI EMBLEMA

Art.1 Denumirea societății

 • (1) Societatea va purta denumirea de „FOTBAL CLUB MUNICIPAL BACAU”, denumita in prezentul act constitutiv si „societatea”.

 • (2) In orice act, scrisoare sau publicație care emana de la societate, se vor menționa denumirea acesteia, urmata de forma juridica, sediul, numărul de inregistrare in registrul comerțului, codul unic de inregistrare, capitalul social subscris si cel varsat. Datele menționate la alin. (2) vor fi publicate si pe pagina de internet a societății.

Art.2 Forma juridica

Societatea este persoana juridica romana si se constituie sub forma de societate comerciala pe acțiuni.

Art.3 Sediul social

 • (1) Sediul social al societății este in localitatea Bacau, str. Pictor Aman nr. 94, județul Bacau.

 • (2) Societatea isi poate deschide filiale, sucursala sau alte sedii secundare in tara si/sau in străinătate, potrivit legii.

Art.4 Durata societății

Durata de funcționare a societății este nelimitata.

Art.5 Emblema societății

 • (1) Emblema societății este redata in anexa la prezentul act constitutiv.

Capitolul II

OBIECTUL DE ACTIVITATE A SOCIETĂȚII

Art 6 Obiectul de activitate

 • (1) Societatea își va desfășura activitatea în domeniul “Activități de spectacole, culturale și recreative”, grupa CAEN 931, având ca obiect principal "Activități ale cluburilor sportive” cod CAEN 9312, iar în secundar următoarele activități:

4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

8551 învățământ în domeniul sportiv și recreațional

9311 Activități ale bazelor sportive

9313 Activități ale centrelor de fitness

9319 Alte activități sportive

 • (2) Obiectul de activitate a fost ales de către fondatori in scopul promovării echipei de fotbal reprezentative a municipiului Bacau, recastigarii sprijinului suporterilor si a unei poziții de prima liga in competiția naționala.

Capitolul II

CAPITALUL SOCIAL SI ACȚIUNILE

Art. 7 Capitalul social

 • (1) Capitalul social subscris ai societății este de 2.775.000 lei, aport in numerar, si este divizat in 277.500 acțiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei fiecare.

 • (2) Capitalul social varsat la data prezentului este de 832.500 lei.

 • (3) Aportul acționarilor la constituirea capitalului social subscris si a celui varsat este următorul:

 • ■    Asociația FCM Bacau subscrie prin aport in numerar 10% din capitalul social, respectiv

 • 277.500 lei, reprezentind 27.750 acțiuni din care a varsat 83.250 lei ce reprezintă 30% din valoare subscrisa;

 • ■    Municipiul Bacau subscrie prin aport in numerar 90% din capitalul social, respectiv

 • 2.497.500 lei, reprezentind 249.750 acțiuni din care a varsat 749.250 lei ce reprezintă 30% din valoare subscrisa;

 • (4) Restul de capital, pana la limita celui subscris, se va varsa de fiecare acționar in termen de 12 luni de la înmatricularea societarii.

 • (5) Acționarii participa la distribuirea beneficiilor in raport cu procentul de capital social detinut. Acționarii participa la suportarea pierderilor, in limita capitalului social subscris, in raport cu procentul de capital social detinut.

Art. 8 Acțiunile. Drepturi si obligații care decurg din acțiuni

 • (1) Acțiunile societății sunt nominative si in forma dematerializata, fiind înregistrate in registrul acționarilor.

 • (2) Acțiunile societății sunt indivizibile. In cazul in care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane societatea nu are obligația sa înscrie transmiterea ei atat timp cat proprietarii ei nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor ce decurg din acțiune;

 • (3) Fiecare acțiune subscrisa si varsata conferă acționarului dreptul la un vot in Adunarea generala a acționarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organul de conducere al societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv precum si ale altor dispoziții prevăzute de lege.

 • (4) Deținerea de acțiuni se considera achiesare deplina la prevederile actului constitutiv al societății, indiferent de data obținerii acestora.

 • (5) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund in limita valorii acțiunilor pe care Ie dețin.

 • (6) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau obligații ale acționarilor, putând fi urmărit numai beneficiul ce li se cuvine sau cota-parte ce le revine la lichidarea societății, efectuata in condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv.

Art. 9 Cesiunea acțiunilor

 • (1) Cesiunea parțiala sau totala a acțiunilor către coactionari sau către terti se poate face in condițiile si cu procedura prevăzute de prezentul act constitutiv.

 • (2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite prin declarație făcută in registrul acționarilor semnata de cedent si cesionar sau de mandatarii lor.

 • (3) In situația in care unul dintre acționari dorește sa cesioneze patial sau integral pachetul de acțiuni detinut la societate va trebui sa respecte dreptul de preferința al celorlalți acționari in următoarele condiții:

 • a) Cedentul va face o oferta de vanzare care va conține numărul exact de acțiuni cesionabile si valoarea solicitata, termenul de plata, eventual si baza de calcul; Oferta va fi transmisa Consiliului de administrație si celorlalți acționari prin corespondenta cu confirmare de primire.

 • b) Oferta de vanzare va putea fi adusa la cunoștința acționarilor si in cadrul unei adunari generale a acționarilor in care sunt prezenti cel puțin acționari ce dețin cel puțin 75% din valoarea capitalului social, caz in care nu mai este necesara notificarea de la punctul a)

 • c) Acționarii isi vor putea exercita dreptul de preferința in maxim 30 de zile de la data primirii ofertei;

 • d) In situația in care mai multi acționari si-au exercitat dreptul de preferința, aceștia vor primi acțiuni proporțional cu procentul de acțiuni detinut.

 • e) In situația in care acționarii si-au manifestat dreptul de preferința, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, transmiterea acțiunilor se va realiza in maxim 5 zile de la primirea solicitării cesionarilor.

 • f)  In situația in care nici un acționar nu-si exercita dreptul de preferința, adunarea generala extraordinara a societății, convocata la cererea si in termenul solicitat de cedent, va putea aproba cesionarea acțiunilor către un iert.

 • g) In situația in care adunarea generala nu a aprobat cesiunea către terti, societate este obligata sa răscumpere acțiunile la valoarea actualizata a acestora, evaluata de un expert evaluator numit in cadrul aceleași adunari generale care nu a aprobat cesiunea.

 • h) Termenul de răscumpărare este de maxim 60 zile de la data adunării generale care nu a aprobat cesiunea.

 • (4) Acțiunile răscumpărate se anuleaza iar capitalul social se reduce in conformitate cu procedurile legale.

Art. 10 Neefectuarea plătii varsamintelor

 • (1) In cazul când acționarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in termenele prevăzute de actul constitutiv sau lege, societatea ii va invita sa-si îndeplinească aceasta obligație printr-o somație colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a) si intr-un ziar de larga răspândire.

 • (2) Daca nici in urma acestei somații, acționarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administrație va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acelor acțiuni nominative.

 • (3) Decizia de anulare se publica in Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a), cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulate.

 • (4) In locul acțiunilor anulate se emit noi acțiuni, purtând același număr, care vor fi vândute in condițiile art. 10, alin (3).

 • (5) Daca prețul obtinut nu este îndestulător pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societății sau daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumpărători, societatea va putea sa se îndrepte împotriva subscriîtorilor si cesionarilor conform prevederilor legii.

 • (6) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere in registrul acționarilor.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Secțiunea I. Conducerea societății

Art. 11 Dispoziții comune

 • (1) Adunarea generala a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

 • (2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art. 12 Convocarea adunării generale

 • (1) Adunarea acționarilor se convoacă de către Consiliul de administrație prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa acționarilor înscrisa in registrul comerțului

 • (2) Scrisoarea trebuie expediata cu minim 30 zile înainte de data tinerii adunării.

 • (3) Convocarea va cuprinde, in mod obligatoriu:

 • a) locul si data si ora tinerii adunării generale;

 • b) ordinea de zi conform legii.

 • (4) Consiliul de administrație are obligația sa convoace, de indata, adunarea generala, la cererea acționarilor reprezentând a cincea parte din capitalul social.

 • (5) Acționarii, reprezentând intreg capitalul social, vor putea - daca nici unul dintre ei nu se opune - sa întrunească ad-hoc o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta acesteia fara respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art. 13 Adunarea generala ordinara a acționarilor

 • (1) Adunarea ordinara se întrunește o data pe an, in cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar si are, in principal, următoarele atribuții:

 • a) Numește si revoca administratorii, le stabilește limitele puterii acestora, stabilește din rândurile administratorilor președintele consiliului de administrație, care îndeplinește si funcția de președinte al clubului;

 • b) Aproba organigrama societății, stabilește indemnizațiile administratorilor, președintelui clubului, a antrenorilor, precum si a celorlati angajați cu funcții de execuție;

 • c) încheie contractul de management cu administratorii, președintele, antrenorii, care conține in principal indicii de performanta si limitele mandatului acestora (plafoane valorice si competente de efectuarea unor cheltuieli, transferuri, contracte, prime si altele);

 • d) Numește si revoca membrii comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, Stabilește remunerarea acestora;

 • e) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si după caz, programul de activitate si investiții pe exercițiul următor;

 • f) Aproba sau modifica situația financiara anuala, pe baza rapoartelor consiliului de administrație, ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor financiari, fixeaza si aproba repartizarea dividendelor;

 • g) Analizează si aproba darea de seama a consiliului de admininistratie; se pronunța asupra descărcării de gestiune a acestora.

 • h) Aproba contractarea de împrumuturi bancare si plafonul valoric, pe baza studiului fundamentat al consiliului de administrație;

 • i)  Hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau vanzarea uneia sau a mai multor active ale societarii.

 • (2) Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare, este necesara prezenta acționarilor care dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile sa fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

 • (3) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neimplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni, după o noua convocare sau la data stabilita prin prima convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de acționarii prezenti, cu majoritate simpla.

Art. 14 Adunarea generala extraordinara a acționarilor

 • (1) Adunarea extraordinara se întrunește ori de cate ori este nevoie si hotărăște cu privire la:

 • a) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, emisia de noi acțiuni;

 • b) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, transformarea formei juridice a societății, fuziunea, divizarea;

 • c) prelungirea duratei societarii, dizolvarea anticipata si lichidarea societarii;

 • d) schimbarea obiectului de activitate;

 • e) conversia acțiunilor, emisia de obligațiuni;

 • f) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare.

 • (2) Pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare este necesara prezenta acționarilor ce dețin trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile sa fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

 • (3) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neimplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni, după o noua convocare sau la data stabilita prin prima convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunari in prezenta acționarilor care dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile sa fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Art. 15 Organizarea si desfasurarea adunărilor generale

 • (1) Acționarii isi exercita dreptul de vot in adunarea generala, proporțional cu numărul acțiunilor.

 • (2) Organizarea si desfasurarea adunărilor generale, restricțiile cu privire la dreptul de vot si reprezentare pentru administratori sau funcționarii societății sunt cele prevăzute de lege;

 • (3) Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție privind exercitarea, intr-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nula.

 • (4) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, a cenzorilor si a altor persoane cu atribute de conducere executiva a societății.

 • (5) Hotărârile luate de Adunarea generala in limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

 • (6) Procesul verbal al adunării va fi transcris in registrul adunărilor generale, sigilat, parafat si numerotat.

 • (7) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Registrul Comerțului pentru a fi menționate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial.

Secțiunea a ll-a Administrarea societății

Art. 16 Consiliul de administrație

 • (1) Societatea este supusa sistemului unitar de administrare.

 • (2) Societatea este administrata de Consiliul de administrație compus din 7 membrii, desemnat prin hotararea membrilor fondatori, pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

 • (3) Consiliul de administrație reprezintă societatea in fata terților si a justiției prin președintele acestuia.

 • (4) Primii administratori sunt:

 • ■  Damian Aurel de cetățenie .română domiciliat in Bacău, str. Calea Moldovei, nr.181, posesor al CI seria XC nr. 613876, CNP1680925040061.

 • ■  Costinescu Corneliu de cetățenie română domiciliat in Bacău str. Mihai Viteazu nr. 5, sc. A, ap. 11, posesor al Bl seria BX nr. 513132, CNP1351001040013.

 • ■  Goian Liviu de cetățenie română domiciliat in Suceava, str. .Samoil Isopescu nr. 21, bloc M, sc. D, ap. 5, posesor al CI, seria SV nr. 214210, CNP1651118334997.

 • ■  Radu Constantin de cetățenie română domiciliat in Hemeiuși, jud, Bacău, str. Școlii, nr. 306, posesor al CI, seria XC nr. 696852, CNP 1550404040042.

 • ■  Mocanu Vasile de cetățenie română domiciliat in .Roman, jud Neamț, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2, posesor al CI, seria NT nr. 396771, CNP1591107272723.

 • ■  Pădureanu Leonard - Stelian- cetățean roman născut la data de 26.11.1964, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei, nr. 34, legitimat cu CI, seria XC, nr. 006659

• Dospinescu Adrian - cetățean roman născut la data de 07.02.1971, cu domiciliul în Bacău, str. Alecu Russo, nr. 39 ,sc.C,ap.36, legitimat cu CI, seria XC, nr. 064205.

 • (5) Președintele consiliului de administrație este desemnat de adunarea generala a acționarilor.

 • (6) Președintele consiliului de administrație cumulează si funcțiile executive de Director General al societății si cea de Președinte al clubului de fotbal.

 • (7) Președintele primului consiliu de administrație este Damian Aurel.

 • (8) Durata mandatului următoarelor consilii de administrație este de 4 ani.

 • (9) Remunerația membrilor si președintelui consiliului de administrație va fi stabilita prin hotararea adunării generale a acționarilor.

Art. 17 întrunirile Consiliului de administrație

 • (1) Consiliul de administrație se intruneste ori de cate ori este necesar.

 • (2) El trebuie sa se intruneasca cel puțin o data la 3 (uni Ia sediul societății.

 • (3) Convocările pentru intrunirile Consiliului de administrație trebuie sa cuprindă:

 • a)    data si locul unde se va tine ședința;

 • b)    ordinea de zi.

 • (4) In ședințele Consiliului de administrație nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute pe ordinea de zi, decât in caz de urgenta.

 • (5) La ședințele consiliului de administrație pot fi convocat» si cenzorii.

Art. 18 Deciziile consiliului de administrație

 • (1) Deciziile Consiliului de administrație sunt valabile daca la luarea lor sunt prezenti cel puțin trei administratori.

 • (2) Deciziile administratorilor se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenti.

Art. 19 Competenta Consiliului de Administrație

 • (1) Consiliul de administrație isi exercita mandatul in conformitate cu scopul si obiectul de activitate al societății in limitele legii si in conformitate cu contractul de mandat aprobat in prima adunarea generala.

 • (2) Administratorii pot incheia acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garanție bunuri aflate in patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabila a activelor societății la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale.

Secțiunea a lll-a

Controlul societății - Cenzorii

Art. 20 Numirea cenzorilor

 • (1) Societatea are un număr de 3 cenzori si un supleant aleși de adunarea generala constitutiva pe termen de 3 ani, putând fi reaiesi.

 • (2) Cenzorii isi exercita personal mandatul lor.

 • (3) Primii cenzori ai societății sunt:

Cenzori plini:

 • 1.          Calustian Serenela Ioana de cetățenie .română,domiciliat în Bacău, str. 22 Decembrie, nr 5, sc A, apt 13, posesor al Ci, seria XC nr. 308764 născută in Bacău la 06.08.1969, CNP 2690806040115.

 • 2.          Faghiean Radu Mihai de cetățenie română,domiciliat în Bacău, str Mioriței, nr. 15, sc D, apt 10, posesor al CI, seria XC nr. .183074, născut în Bacău la 10.12.1975,CNP 1751210040019.

 • 3.          Salomia Victor Dumitru de cetățenie română, domiciliat in Bacău, str. Letea nr. 46, sc. A, ap 9, posesor al CI, seria XC nr. 599820., născut in Adjud la 24.03.1978,CNP 1780324047795.

Cenzori supleant: Vizitiu Maria de cetățenie română domiciliat in Bacău, str. Neagoe Vodă nr.

31, sc. B, ap. 3, posesor al CI, seria XC nr. 080644, născut in Vârceni, jud Vaslui la 18.02.1955, CNP 2550218040131

Art. 21 Obligații ale cenzorilor

 • (1) Cenzorii, in principal, sunt obligați:

 • a) sa supravegheze gestiunea societății;

 • b) sa verifice daca situațiile financiare ale societății sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;

 • c) sa controleze daca registrele sunt tinute cu regularitate;

 • d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilanțului contabil.

 • (2) Despre toate constatările rezultate din controlul executat asupra obiectivelor de la alin. (1), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare cu privire la bilanțul contabil, cenzorii fac adunării generale un raport amanuntit.

 • (3) Adunarea generala nu poate aproba bilanțul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.

 • (4) Cenzorii, de asemenea, sunt obligați:

 • a) sa faca, in fiecare luna, si inopinat, inspecții casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor proprietatea societății sau primite in gaj, cauțiune ori in depozit;

 • b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara atunci când nu a fost convocata de administratori;

 • c) sa ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare, putând determina inserarea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare;

 • d) sa vegheze ca dispozițiile legii si ale prezentului act constitutiv sa fie îndeplinite de administratori.

Art. 22 Deliberările cenzorilor

 • (1) Cenzorii pot lucra separat pentru indeplinirea obligațiilor impuse de lege, cu excepția raportului pe care au obligația sa-l prezinte adunării generale, conform art. 49 alin. (2) din prezentul act constitutiv. In acest din urma caz, cenzorii deliberează impreuna, dar, in caz de neînțelegere, pot întocmi rapoarte separate care se depun adunării generale.

 • (2) Cenzorii trec intr-un registru special deliberările lor, precum si constatările efectuate in exercițiul mandatului lor.

Capitolul IV

REGISTRELE SOCIETĂȚII SI BILANȚUL CONTABIL

Art. 23

Registrele societății

 • (1) Societatea tine, in afara evidentelor prevăzute de lege:

 • a)     registrul acționarilor;

 • b)     registrul ședințelor si deliberărilor adunărilor generale;

 • c)     registrul ședințelor si deliberărilor consiliului de administrație;

 • d)     registrul deliberărilor si constatărilor cenzorilor in exercitarea mandatului lor;

 • (2) Registrele de la alin. (1) lit. a), b) si c) se tin prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit. d), prin grija cenzorilor.

 • (3) Administratorii sunt obligați sa pună la dispoziția acționarilor registrele prevăzute la alin.

(1) lit. a) si b) si sa elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora, extrasele.

Art. 24 Exercițiul financiar

(1) Exercițiul economico- financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la. 31 decembrie al fiecaruii an, cu excepția primului exercițiu care incepe la data înmatriculării societății in Registrul comerțului.

Capitolul V

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 25Conditii generale

(1) Actul constitutiv poate fi modificat de către acționari, in adunarea generala extraordinara, cu respectarea condițiilor de fond si de forma prevăzute de lege.

Art.26Reducerea capitalului social

 • (1)  Reducerea capitalului social se face pe baza hotărârii Adunării generale, cu respectarea minimului de capital prevăzut de lege, cu aratarea motivelor pentru care se face si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

 • (2)  Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial.

Art.27 Majorarea capitalului social

 • (1) Capitalul social poate fi majorat cu respectarea reglementarilor legale, in baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni avand aceeași valoare nominala cu celelalte acțiuni existente.

 • (2) Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor emite noi acțiuni pana nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.

Art.28 Dizolvarea si lichidarea societății

 • (1) Dizolvarea si lichidarea societății se fac in situațiile prevăzute de lege sau in baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

 • (2) In cazul in care dizolvarea si lichidarea sunt hotarate de către acționari, adunarea generala extraordinara intrunita in acest scop stabilește condițiile de dizolvare si lichidare si angajeaza lichidatorul.

 • (3) Lichidatorii societății vor fi numiți de către instanța de judecata in cazul in care adunarea nu poate adopta o hotarare valida.

CAPITOLUL VI

RAPORTURILE SOCIETĂȚII CU FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL

Art. 29

(1) Statutul, regulamentele, normele si hotărârile (deciziile) organele FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL in materie sportiva sunt obligatorii pentru societate si pentru membrii acesteia.

 • (2) Schimbarea formei juridice a societății impune obligația reafilierii la FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL potrivit dispozițiilor Statutului si regulamentelor in materie de FRF.

 • (3) Societatea are obligația sa notifice FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL, in termen de 15 zile, si Agenției Naționale pentru Sport, in termen de 30 de zile, de la data rămânerii definitve si irevocabile a hotărârii pronunțate de instanța judecătoreasca, orice modificare intervenita in actul constitutiv si in statut, pentru a fi operata in documentele FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL si, respectiv, in Registrul sportiv.

 • (4) In raportul cu FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL, societatea are următoarele drepturi:

 • a) sa exercite competentele care le sunt conferite de Statutul, regulamentele, normele si hotărârile (deciziile) FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL;

 • b) sa exercite autonom atribuțiile stabilite prin Statutul si regulamentele proprii;

 • c) sa participe la competițiile oficiale naționale organizate de FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL, precum si la competiții internaționale de fotbal;

 • d) sa aiba reprezentare in Adunarea Generala a FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL si sa propună membrii sai pentru a face parte din organele FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL;

 • e) sa participe, prin reprezentanții sai, la Adunarea Generala a FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL si sa-si exercite dreptul de vot;

 • f) sa prezinte propuneri Comitetului Executiv si Adunării Generale ale FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL sa inițieze proiecte de hotarari sau sa participe la elaborarea hotărârilor;

 • (5) Societatea are următoarele obligații fata de FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL:

 • a) sa respecte Statutul, regulamentele, normele si hotărârile FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL, “Legile Jocului” stabilite de IFAB, precum si principiile de sinceritate, moralitate si spirit sportiv, ca expresie a fair-play-ului; sa vegheze ca jucătorii si oficialii sa le respecte;

 • b) sa conserve si sa apere imaginea si prestigiul FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL;

 • c) sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL;

 • d) sa asigure preluarea obligațiilor financiare pentru membrii sai individuali (jucători, antrenori, alti oficiali) fata de FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL;

 • e) sa garanteze desemnarea organelor de conducere prin alegeri libere;

 • f) sa se supună controlului instituit de FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL in limitele sale legale de competentă si potrivit prevederilor din Statutul FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL;

 • g) sa-si achite integral cotizația si toate celelalte obligații financiare fata de FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL, la termenele si in condițiile stabilite de prevederile Statutului si regulamentelor FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL.

 • (6)  Societatea recunoaște autoritatea jurisdictionala a FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL exercitata prin comisiile de specialitate prevăzute in Statutul FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL in vigoare.

 • (7)  Societatea va respecta strict “Regulile Jocului” promulgate de IFAB, singurul for autorizat sa le modifice.

 • (8)  Societatea se angajeaza, prin inscrierea la competițiile organizate de FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL, sa respecte regulamentele acestora precum si alte decizii ale organelor competente ale FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL.

 • (9)  Societatea se angajeaza sa respecte reglementările naționale si internaționale privind interzicerea folosirii substanțelor si metodelor care sporesc in mod artificial performantele sportive.

 • (10) Litigiile izvorâte din, sau in legătură cu, activitatea fotbalistica din Romania, in care sunt angrenați societatea si oficialii acesteia, se soluționează exclusiv de către instanțele competente prevăzute de Statutul FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL, prezenta clauza avand valoarea unei clauze compromisorii. Recurgerea la jurisdicția instanțelor de drept comun este interzisa, cu excepția litigiilor de munca dintre societate si jucători sau dintre societate si antrenori, in aceste cazuri hotărârile date de instanțele de drept comun urmând a fi puse in executare potrivit legislației muncii in vigoare. Recurgerea la jurisdicția instanțelor de drept coumn exclude dreptul de a mai apela la jurisdicția comisiilor prevăzute de Statutul FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL. Deciziile luate de organele de jurisdicție ale FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL, ramase definitive, sunt executorii pentru societate, membrii acesteia si oricărei parii ale unui litigiu, care trebuie sa se conformeze acestora, in caz contrar fiind aplicabile sancțiunile prevăzute de Statutul FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL, pentru societate si pentru persoanele fizice. Potrivit Statutului FIFA, deciziile luate de ultima instanța de recurs a FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL pot fi atacate numai la Tribunalul Arbitrai al Sportului (TAS), cu sediul la Lausane (Elveția), tribunal arbitrai independent a caret autoritate jurisdictionala in domeniul fotbalului este recunoscuta de FIFA.

Capitolul VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 30 Litigii

 • (1) Litigiile dintre societate si acționari vor fi rezolvate pe cale amiabila iar in cazul in care acest lucru nu este posibil se vor soluționa de către instanța in drept,

 • (2) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instanțelor judecătorești din Romania.

Art. 32 Alte prevederi

 • (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale si cu cele cuprinse in Codul Comercial si Codul Civil.

 • (2) Prevederile prezentului act constitutiv unic se completează cu dispozițiile legii privind societățile comerciale. Prezentul act constitutiv a fost semnat la Bacau in ziua de 10.06.2009 în 5 exemplare, originale, in limba romana.

  CONTRASEMNEAZĂ,


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BÎRZU ILIE<rr x


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI