Hotărârea nr. 183/2009

 Hotărârea nr. 183 din 10.06.2009 – privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.


investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • -  Prevederile art. 19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Prevederile Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile Legii nr. 19/2009 privind asigurările sociale de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile art.47 si art. 117 Iit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata;

 • -  Referat nr.35959 din 05.06.2009 intocmit de Administratorul Public al municipilui Bacau;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1: Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2009, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexei bugetare nr.lA respectiv anexele ce cuprind listele de investiții nr.2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F,2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2 : Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVTDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lA

La Hotărârea nr. 183 din 10.06.2009

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE TRIMESTRE 2009

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program 2009

TRIM.I

TRIM.II

TR1M.1II

TRIM.fV

TOTAL VENITURI 00.02+40.02+00.1+45.02)

I

00.01

360.332,16

112.827,02

132,054.46

59.715,30

55,735,38

VENITURI PROPRII (rd.00.02-11.02 - 37.02+r39.02)

2

48.02

208 402.01

71.130.94

70.750.99

41.013.70

19 506.3$

1. VENITURI CURENTE (rd.4+51)

3

00.02

323.190,01

105.914.94

109.039,99

55.563.70

52.671.38

A, VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+48)

4

00.03

306.948.52

100.600,94

103.917,00

52 327.20

59.193.38

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+11+15)

5

00.04

136.515.52

43.563,94

58.952.00

27.069,20

6.030.3S

AI.l. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

6

00.05

600,00

350,00

200.00

50.00

0/19

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

600,00

350,00

200.00

50.00

0.9'’

Impozit pe profit de Ia agenti economici

8

01.02.0!

600.00

350.00

200,00

50,00

Impozit pe venit (rd. 10)

9

03.02

0,00

0.00

0.('0

0.00

(1,0'1

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

10

03.02.18

0.00

AI.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd. 12)

n

00.06

135.895.52

43.203,94

58.747,00

27.017.20

6.927.38

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.I3)

12

04.02

135.895.52

43.203.94

58.747.00

27.017.20

6 927.38

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

135.592.52

43.128.94

58.672.00

26.941.20

6.850.38

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

14

04.02.04

303.00

75.00

75.00

76.00

77.00

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.I6)

15

00.07

20,00

10.00

5.00

2,00

//‘O

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de Ia persoane fizice (rd.17)

16

05.02

20.00

10.00

5.00

2.00

3.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

20.00

10,00

5.00

2.00

3.0'1

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd. 19)

18

00.09

40.403,00

16.656.00

9 306.00

7.368.00

7.073.0')

Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+rd.23+rd.27+rd.28)

19

07.02

40.403,00

16.656,00

9 306.00

7.368.00

7/i73,oo

Impozit pe clădiri (rd.21+rd.22)

20

07.02.01

23.394.00

6.512.00

6 051,00

5 213.09

4 7 18.Oo

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

21

07.02.01.01

9.726.00

3.500,00

2.563,00

1.923.00

] 740.00

Impozitul și taxa pe clădiri de Ia persoane juridice

22

07.02.01.02

13.668.00

3.012.00

4 388.00

3.290.00

2.978.00

Impozit și taxa pe teren (rd.24+rd.25+rd.26)

23

07.02.02

12.891.00

9.041,00

1 350.00

1.150.09

1 359.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

24

07.02.02.01

7.500.00

6.000.00

6OQ.00

409.00

509,00

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

25

07.02.02.02

3.741,00

2.541,00

450.00

400.09

350.09

Impozitul pe terenul din extravilan

26

07.02.02.03

1 650.00

500.00

309.00

359.00

5f'0/'fi

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

27

07.02.03

18,00

3.oo

5.00

5.00

5/.1'1

Alte impozite si taxe pe proprietate

28

07.02.50

4.100.00

1.1 00.00

1.000.00

1.090.00

1.060,09

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd. 3 0*3 7+39+42)

29

00.10

[28.430.00

39 881,00

35.159.00

1 7.500.00

35.8('0.00

Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd 36)

30

11.02

1 19.465.00

36 436.00

33 374.00

15.435.0(1

34 220.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București

31

11 02.01

0.00

Sume defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

32

11.02.02

119.16! ,00

36 373.00

33 29?..<<f)

15 368.00

34.128.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

33

11.02.03

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarc, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice

34

11 02.04

0.00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

35

11.02.05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

36

11.02.06

304,00

63,00

82,00

67,00

92.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.38)

37

12.02

225,00

100.00

50.00

25.00

50.00

Taxe hoteliere

38

12.02.07

225,00

100.00

50,00

25.00

50,00

Taxe pe servicii specifice (rd.40+41)

39

15.02

95.00

45.00

20.00

20.00

10.00

Impozit pe spectacole

40

15.02.01

45,00

20,00

10,00

10,00

5.00

Alte taxe pe servicii specifice

41

15.02.50

50,00

25.00

10,00

10.00

5.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.43+46+47)

42

16.02

8.645.00

3.300.00

1.715.00

2.110,00

1.520.00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44+45)

43

16.02.02

7.100.00

2.700.00

1.400.00

1.800,00

1.200,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane fizice

44

16.02.02.01

3.600,00

1.500.00

600,00

1.000.00

500,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane juridice

45

16.02.02.02

3.500.00

1.200.00

800.00

800.00

700.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

46

16.02.03

1.400.00

500,00

300.00

300.00

300.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

47

16.02.50

145,00

100,00

15.00

10,00

20.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.49)

48

00.11

1.600.00

500.00

500.00

300.00

300.00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.50)

49

18.02

1.600.00

500.00

500.00

300.00

300.00

Alte impozite si taxe

50

18.02.50

1.600,00

500,00

500.00

300,00

300.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.52+61)

51

00.12

16.241.49

5.314,00

5.122,99

3.236,50

2.568.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.53+59)

52

00.13

5.681,49

1.250.00

2.681.49

900.00

850.00

Venituri din proprietate (rd.54 la rd.58)

53

30.02

5.681,49

1.250,00

2.681.49

900.00

850.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

54

30.02.01

1.631,49

1.631,49

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenți

55

30.02.03

0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

56

30.02.05

4.050,00

1.250.00

1.050,00

900.00

850.00

Venituri din dividende

57

30.02.08

0,00

Alte venituri din proprietate

58

30.02.50

0.00

Venituri din dobânzi (rd.6O)

59

31.02

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

60

31.02.03

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.62+70+73+78+82)

61

00.14

10.560,00

4.064.00

2.441.50

2.336,50

1.718.00

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la rd.69)

62

33.02

1.450,00

625.00

260,00

305.00

260.00

Venituri din prestări de servicii

63

33.02.08

550,00

250.00

100.00

100,00

100.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

64

33.02.10

400.00

200.00

50.00

100.00

50.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

65

33.02.12

0,00

Taxe din activități cadastrale si agricultura

66

33.02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

67

33.02.27

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații si despăgubiri

68

33.02.28

75.00

50.00

10.00

5.00

10,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

69

33.02.50

425.00

125.00

100.00

100.00

100.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.71+72)

70

34.02

1.951,00

725.00

410.00

410.00

406.00

Taxe extrajudiciare de timbru

71

34.02.02

1.900,00

700,00

400,00

400.00

400.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

72

34.02.50

51,00

25.00

10.00

10.00

6.00

Amenzi, penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

73

35.02

3.362.00

1.460,00

750.50

600.50

551,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

74

35.02.01

950.00

550,00

250.00

100.00

50.00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

75

35.02.02

0.00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

76

35.02.03

12,00

10.00

0,50

0.50

1.00

Alte amenzi, penalități si confiscări

77

35.05.50

2.400.00

900.00

500.00

500.00

500.00

Diverse venituri (rd.79 Ia 81)

78

36.02

3.704.00

1.201,00

1.001,00

1.001.00

501.00

79

36.02.05

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

80

36.02.11

0.00

Alte venituri

81

36.02.50

3.700,00

1.200.00

1.000.00

1.000.00

500.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.83+84)

82

37.02

93.00

53.00

20.00

20,00

0.00

Donații si sponsorizări

83

37.02.01

93.00

53,00

20.00

20,00

Alte transferuri voluntare

84

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.86)

85

00.15

4.770.00

1.705,00

1.105.00

905.00

1.055,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.87 Ia rd.9O)

86

39.02

4.770,00

1.705.00

1.105.00

905.00

1.055.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

87

39.02.01

20.00

5,00

5.00

5,00

5,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

88

39.02.03

300,00

100.00

50.00

50.00

100,00

Venituri din privatizare

89

39.02.04

4.450,00

1.600.00

1.050,00

850.00

950.00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

90

39.02.07

0.00

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

91

00.15

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambrursarea împrumuturilor acordate (rd.93 Ia rd.97)

92

40.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

93

40.02..06

0,00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

94

40.02.07

0,00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

95

40.02.10

0,00

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

96

40.02.11

0.00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

97

40.02.50

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.99)

98

00.17

18.472,15

5.207.08

13.109.47

146,60

9,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.l 00+117)

99

00.18

18.472,15

5.207,08

13.109.47

146.60

9.00

Subvenții de la bugetul de stat (rd.101+111)

100

42.02

18.472,15

5.207.08

13.109.47

146.60

9,00

A. De capital (rd, 102 la rd.l 10)

101

00.19

15.038.04

2.157.88

12.748.56

131.60

0,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

102

42.02.01

0,00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi exteme

103

42.02.03

0.00

Aeroporturi de interes local

104

42.02.04

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

105

42.02.05

0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

106

42.02.06

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

107

42.02.07

0,00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

108

42.02.09

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

109

42.02.10

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

110

42.02.12

10.785.10

336.54

10.448,56

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

111

42.02.13

0,00

Finatarea cheltuielilor de capital ale unitarilor de invatamant

112

42.02.14

1.821.34

1821.34

Subvewnții primite din fondul național de dezvoltare

113

45.02,15

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

114

42.02.16

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

115

42.02.17

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

116

42.02.19

2.431,60

2.300,00

131.60

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru FEN post-aderare

117

42.02.20

0.00

B. Curente (rd.l 12 la rd.l 16)

118

00.20

3.434,11

3.049.20

360,91

15.00

9.00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

119

42.02.21

0.00

Subvenții primite din fondul de intervenție

120

42.02.28

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

121

42.02.29

30.00

6.00

15.00

9.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

122

42.02.32

3.067.00

2.819.00

248.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

123

42.02.33

134.33

70,11

64.22

Subvenții primite pentru încălzire cu lemne, cărbuni

124

42.02.34

95.38

93,19

2.19

Subvenții din bugertul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială

125

42.02.35

0.00

Subvenții trusou nau nascuti

126

42.02.36

107,40

66.90

40.50

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

127

42.02.37

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelelor de investiții

128

42.02.40

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

129

42.02.41

0.00

Subvenții de la alte administrații

130

43.02.

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

131

43.02.01

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă

132

43.02.04

0,00

Subvenții de la bugetule locale pentru instituții de asistență socială

133

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la consiliile județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

134

43.02.08

0,00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

135

45,02

13.900,00

0.00

8.800.00

3.100,00

2.000.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

136

45.02.01

13.900.00

8.800.00

3.100.00

2.000.00

Fondul Social European

137

45.02.02

0,00

Fondul de Coeziune

138

45.02.03

0.00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

139

45.02.04

0.00

Fondul European de Pescuit

140

45.02.05

0,00

Instrumentul de Asistență pentru Pre-Aderare

141

45.02.07

0.00

Instrument European de Vecinătate si Parteneriat

142

45.02.08

0,00

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-2013

143

45.02.15

0.00

Alte facilități și instrumente post-aderare

144

45.02.16

0.00

145

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.161+229+268+422+491)

146

49.02

360.332,16

112.827,02

132.054,46

59.71530

55.73538

CHELTUIELI CURENTE (rd.I91+224+259+268+281+296+318+361+389+433+478+518+553+609+628+666)

147

01

264.897.17

87.855,32

81.633.39

42.768,66

52.639.80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd. 192+225+282+297+319+362+390+434+479+519+554+580+610+629+667)

148

10

149.980,00

44.013,00

41.002,00

23.161,00

41.804.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd. 193+226+260+283+298+320+363+391+435+480+520+555+581+611+630+668)

149

20

48.657.32

19.276,84

16.057,48

8.018.20

5.304.80

Din care

150

20.24

400.02

150.02

150.00

100,00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.262)

151

30

8.800.00

4.500.00

4.300,00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.263)

152

30.01

8.800,00

4.500.00

4.300.00

0,00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.264)

153

30.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte dobânzi (rd.265)

154

30.03

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.582+631)

155

40

7.067,00

5.319,00

1.748.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.583+632)

156

40.03

4.000.00

2.500.00

1.500,00

0.00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.227)

157

50

60.00

0.00

60,00

0.00

0,00

Fond de rezerva bugetara Ia dispoziția autorităților locale (rd.228)

158

50.04

60,00

0,00

60,00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 194+229+269+299+321+364+3 92+436+481+529+585+612+63 3+669)

159

51

14.549.50

5.348.00

3.900.00

3.133.50

2.168,00

Transferuri curente (rd. 195+230+270+300+322+365+393+437+482+522+586+613+634)

160

51.01

14.549,50

5.348.00

3.900.00

3.133.50

2.168.00

Transferuri către instituții publice (rd. 196+231+323+366+394+438+483+523+587+614+635)

161

51.01.01

3.562.50

1.113.00

1.033.00

933.50

483.00

Acțiuni de sănătate (rd.301+367)

162

51.01.03

9.684.00

3.002,00

2.817.00

2.190.00

1.675,00’

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.271'

163

51.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.272)

164

51.01.15

1.223.00

1.223.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate (rd.232)

165

51.01.24

40.00

0,00

40,00

0,00

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.273)

166

51.01.31

40.00

10.00

10,00

10,00

10.00

Transferuri de capital (rd.368)

167

51.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (rd.369)

168

51.02.12

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 197+233+324+395+439+484+524+556+588+636+672)

169

55

8.305,26

3.750.00

3.152.00

1.253.26

150.00

A. Transferuri Interne.(rd. 198+234+325+396+440+485+525+557+589+637+673)

170

55.01

8.305.26

3.750.00

3.152.00

1.253,26

150.00

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235+441)

171

55.01.03

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd. 199+236+442+526)

172

55.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat (rd.486+527+590+638)

173

55.01.12

3.505,26

1.600.00

1.652.00

253,26

0.00

Programe de dezvoltare (rd.237+558)

174

55.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.674)

175

55.01.15

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Alte transferuri curente interne (rd.200+238+326+397+443+487+528+559+639+675)

176

55.01.18

4.800.00

2.150.00

1.500.00

1.000,00

150.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

177

56

13.900.00

0.00

8.800.00

3.100.00

2.000.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

178

56.01

13.900.00

0.00

8.800.00

3.100.00

2.000.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

179

56.02

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

180

56.03

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

181

56.04

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

182

56.05

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

183

56.07

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

184

56.08

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.327+370+444)

185

57

6.408.11

3.213.50

1.528.91

1.552,70

113.00

Ajutoare sociale (rd.328+371+445)

186

57.02

6.408.11

3.213,50

1.528.91

1.552.70

113.00

Ajutoare sociale in numerar (rd.329+3 72+446)

187

57.02.01

3.408.11

2.213,50

328.91

752,70

113.00

Ajutoare sociale in natura (rd.330+373+447)

188

57.02.02

3.000.00

1.000,00

1.200,00

800,00

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.201 +331 +398+448+488+676)

189

59

7.170.00

2.435.00

1.085.00

2.550.00

1.100.00

Burse (rd. 332)

190

59.01

620,00

0.00

570.00

0.00

50.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489+677)

191

59.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asociații si fundații (rd,333+399+449)

192

59.11

4.765.00

1.850.00

365.00

1.750,00

800.00

Susținerea cultelor (rd.400)

193

59.12

1.785.00

585.00

150.00

800.00

250.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.401)

194

59.15

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Despăgubiri civile (rd.202)

195

59.17

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

196

65

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

197

65.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.203+239+284+302+334+374+402+450+490+529+560+592+615+640+678)

198

70

95.436,95

25.117.87

50.351.86

16.946.64

3.020.58

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.204+240+285+303+335+375+403+451+491+530+561+592+616+641)

199

71

90.399,13

25.080,05

45.351.86

16.946.64

3.020,58

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.205+241+286+304+336+404+452+492+531+562+593+617+642+680)

200

71.01

90.399,13

25.080.05

45.351,86

16.946.64

3.020.58

Construcții(rd.206+242+287+305+337+377+405+453+493+532+S63+594+618+643+681)

201

71.01.01

78.763.87

19.534.20

42.303,56

14.424.74

2.501.37

Mașini, echipamente si mijloace de transport(rd. 207+243+288+306+338+378+406+454+494+533+564+595+

202

71.01.02

124,00

120.00

4.00

0,00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale(rd, 208+244+289+307+339+379+407+455+495+534+5654

203

71.01.03

174,00

0,00

115.50

58.50

0.00

Alte active fixe (rd. 209+245+290+308+340+380+408+456+496+535+566+597+621+646+684)

204

71.01.30

11.337.26

5.425.85

2.928.80

2.463,40

519.21

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.210+246+291+309+341 +381+409+457+497+536+567+598+622+647+

205

71.03

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.211+458+498+537+568+648+686)

206

72

2.537,82

37.82

2.500,00

0.00

0,00

Active financiare (rd.212+459+499+538+569+649)

207

72.01

2.537,82

37.82

2.500,00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.213+500+539+650)

208

72.01.01

2.537.82

37.82

2.500.00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară (rd.214+460+501+540+570+691)

209

72.01.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.215+247+342+410+461+502+541+599+652)

210

79

150,00

0,00

75.00

0.00

75.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.687)

211

80

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

212

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

213

80.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

214

80.08

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte imprumuturi

215

80.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (rd.217+249+412+504+543+601+654)

216

81.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Rambursări de credite interne (rd.218+250+413+463+505+544+602+655+691)

217

81.02

150,00

0.00

75.00

0.00

75,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

218

84

-151.98

-146.19

-5.79

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

219

85.01

-151,98

-146.19

-5.79

0.00

0.00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.699)

220

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve (rd.700)

221

91.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Excedent (rd.701)

222

92.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deficit (rd. 702)

223

93.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

0.00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

225

50.02

34.887,80

11.490,50

13.225,80

5.39730

4.774,20

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

226

51.02

19.747,10

4.345,00

7.360,00

4332,50

3.709,60

| CHELTUIELI CURENTE (rd. 192+193+194+197+201)

227

01

15.321.00

3.825.00

4.294.00

3.809.00

3.393.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

228

10

10.900.00

2.500,00

2.800.00

2.800.00

2.800.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

229

20

4.421,00

1.325,00

1.494,00

1.009,00

593.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.195)

230

51

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd. 196)

231

51.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Transferuri către instituții publice

232

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 198)

233

55

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri curente (rd. 199+200)

234

55.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă

235

55.01.08

0.00

Alte transferuri curente interne

236

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

237

56

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

238

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

239

56.02

0.00

Programe din Fondul dc Coeziune (FC)

240

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

241

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

242

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

243

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

244

56.08

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.202)

245

59

0.00

Despăgubiri civile

246

59.17

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

247

70

4.426,10

520.00

3.066.00

523,50

316.60

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

248

71

1.926.10

520.00

566.00

523.50

316.60

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.206 la rd.21O)

249

71.01

1.926,10

520.00

566.00

523,50

316.60

Construcții

250

71.01.01

10.00

10.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

251

71.01.02

120,00

120.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

252

71.01.03

158,50

100.00

58,50

Alte active fixe

253

71.01.30

1.637.60

400,00

456,00

465.00

316,60

Reparații capitale aferente activelor fixe

254

71.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.2I2)

255

72

2.500,00

0.00

2.500,00

0.00

0.00

Active financiare (rd.213+214)

256

72.01

2.500.00

0.00

2.500,00

0.00

0.00

Participarea la capitalul social al societăților comerciale

257

72.01.01

2.500,00

0.00

2.500.00

0.00

0.00

Contribuții Ia constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

258

72.01.02

0,00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

259

79

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

260

80

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integrai din venituri proprii

261

80.03

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

262

80.08

0.00

Alte împrumuturi

263

80.30

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

264

81

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

265

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

266

81.02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

267

84

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

268

85.01

0.00

Din loial capitol: (rd.220)

269

0.00

Autorități executive si legislative (rd.221)

270

51.02.01

19.747.10

4.345.00

7.360.00

4.332.50

3.709.60

Autorități executive

271

51.02.01.03

19.747.10

4.345.00

7.360.00

4.332.50

3.709.60

272

0.00

Alte servicii publice generale (rd.252 la rd. 256)

273

54,02

4.677.70

1.262,50

1.405,80

954,80

1.054.60

CHELTUIELI CURENTE (rd.225+226+227+229+233)

274

01

4.502.75

1.287.05

1.290,30

945.80

979.60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

275

10

1.578,00

458,00

370.00

370.00

380.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

276

20

2.824.75

829.05

820,30

575,80

599.60

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.228)

277

50

60,00

0,00

60,00

0,00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

278

50.04

60,00

60.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.230)

279

51

40,00

0,00

40,00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.231+232)

280

51.01

40,00

0.00

40,00

0,00

0.00

Transferuri către instituții publice

281

51.01.01

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

282

51.01.24

40,00

40.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.234)

283

55

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

A. Transferuri interne (rd.23 5+23 6+237+23 8)

284

55.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Programe cu finanțare rambursabilă

285

55.01.03

0,00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

286

55.01.08

0,00

Programe de dezvoltare (rd.498)

287

55.01.13

0,00

Alte transferuri curente interne

288

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu fînatare din Fonduri externe nerambursabile

289

56

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

290

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

291

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

292

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

293

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

294

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

295

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

296

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.240)

297

70

49,50

0.00

40,50

9,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.241)

298

71

49,50

0.00

40,50

9.00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 la rd.246)

299

71.01

49,50

0,00

40.50

9,00

0.00

Construcții

300

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

301

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

302

71.01.03

15,50

15.50

Alte active fixe

303

71.01.30

34,00

25,00

9,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

304

71.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.248)

305

79

150,00

0,00

75.00

0.00

75.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.249+250)

306

81

150,00

0,00

75.00

0,00

75.00

Rambursări de credite externe

307

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

308

81.02

150,00

75.00

75.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

309

84

-24,55

-24,55

0,00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

310

85.01

-24,55

-24.55

Din total capitol: (rd. 252+253+254+255+256)

311

4.677,70

1.262,50

1.405.80

954.80

1.054.60

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

312

54.02.05

60,00

60.00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

313

54.02.06

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

314

54.02.07

150,00

75.00

75.00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

315

54.02.10

1.786.70

579.00

463.30

399.80

344.60

Alte servicii publice generale

316

54.02.50

2.681,00

683.50

807.50

555.00

635.00

317

0.00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (rd.266)

318

55.02

9.200,00

4.650,00

4.450,00

100,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 260+262)

319

01

9.200,00

4.650,00

4.450.00

100.00

0.00

TITLUL II BUNURI $1 SERVICII (rd.261)

320

20

400,02

150,02

150.00

100.00

0,00

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

321

20.24

400,02

150.02

150.00

100.00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.263+264+265)

322

30

8.800,00

4.500.00

4.300,00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

323

30.01

8.800,00

4.500,00

4.300,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

324

30.02

0,00

Alte dobânzi

325

30.03

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

326

84

-0,02

-0.02

0,00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

327

85.01

-0.02

-0,02

328

0.00

Transferuri cu caracter generai intre diferite nivele ale administrației (rd.274)

329

56.02

1.263,00

1.233,00

10,00

10,00

10,00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 269)

330

01

1,263,00

1.233,00

10.00

10.00

10,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.270)

331

51

1.263,00

1.233,00

10.00

10.00

10.00

Transferuri curente (rd.271+272+273)

332

51,01

1.263,00

1.233.00

10,00

10,00

10.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

333

51.01.14

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

334

51.01.15

1,223,00

1.223.00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

335

51.01.31

40.00

10.00

10,00

10.00

10.00

Din total capitol:

336

1.263,00

1.233.00

10,00

10.00

10.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

337

56,02.06

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

338

56.02.07

1,223.00

1.223.00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

339

56.02.09

40.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

340

57,02

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

341

57.02.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

342

0,00

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (rd.280+295)

343

59.02

9.899,40

3.062,00

2.848,00

2.250,60

1.738,80

Apărare (rd.292)

344

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.2282+283)

345

01

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

346

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

347

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

348

70

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

349

71

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.287+288+289+290)

350

71.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Construcții

351

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

352

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

353

71.01.03

0,00

Alte active fixe

354

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

355

71,03

0,00

Din total capitol: (rd.293)

356

84

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Apărare națională

357

85,01

0,00

358

Ordine publica si siguranța naționala (rd.310)

359

61.02

9.899,40

3.062,00

2.848,00

2.250,60

1.738,80

CHELTUIELI CURENTE (rd.297+298+299)

360

01

9,689.80

2.920.00

2.788.00

2.243.00

1.738,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

361

10

220.00

55,00

65.00

53,00

47,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

362

20

217,80

63.00

63.00

50.00

41.80

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.3OO)

363

51

9.252,00

2.802,00

2.660,00

2,140.00

1.650.00

Transferuri curente (rd.3Ol)

364

51.01

9.252,00

2.802,00

2.660.00

2.140.00

1.650.00

Transferuri către instituțiile publice

365

51.01.01

9.252.00

2,802,00

2.660,00

2.140.00

1.650.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.3O3)

366

70

209,60

142.00

60.00

7.60

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.304)

367

71

209,60

142,00

60,00

7.60

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.305 Ia 309)

368

71.01

209,60

142.00

60.00

7.60

0.00

Construcții

369

71.01.01

100.00

100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

370

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

371

71.01.03

0,00

Alte active fixe

372

71.01.30

109,60

42.00

60.00

7.60

Reparații capitale aferente activelor fixe

373

71.03

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

374

85

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

375

85.01

0,00

Din total capitol: (rd, 371 la rd. 314)

376

9.899.40

3.062.00

2.848.00

2.250.60

1.738.80

Ordine publică

377

61.02.03

0,00

Politie comunitara

378

60.02.03.04

9.252,00

2.802.00

2.660.00

2.140.00

1.650.00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

379

61.02.05

505.40

118,00

188.00

110.60

88.80

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

380

61.02.50

142,00

142.00

381

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.317+360+388+432)

382

64.02

203,797,25

69.136,12

59.698,41

34335,24

40.627,48

In vata m ant( rd-344)

383

65.02

127327,00

43.135,67

37.874,00

14.236,04

32.081,29

CHELTUIELI CURENTE (rd.319+320+321+324+327+331)

384

01

121.359.39

40.318.60

35.575,79

13.675.00

31.790.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

385

10

105.140.00

32.500,00

29.650,00

12.000.00

30.990,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

386

20

12.599,39

6.818.60

4.155,79

875.00

750.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.322)

387

51

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.323)

388

51.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

389

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.325)

390

55

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

A. Transferuri inteme.(rd.326)

391

55.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

392

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

393

56

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

394

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

395

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

396

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

397

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

398

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

399

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

400

56.08

0,00

TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALA (rd.328)

401

57

3.000.00

1.000,00

1.200.00

800,00

0.00

Ajutoare sociale (rd.329+330)

402

57.02

3.000,00

1.000.00

1.200.00

800,00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

403

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

404

57.02.02

3.000.00

1.000.00

1.200,00

800.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.332+333)

405

59

620.00

0,00

570,00

0.00

50.00

Burse

406

59.01

620.00

570,00

50.00

Asociații și fundații

407

59.11

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.335)

408

70

5.982.00

2.825,67

2.304,00

561.04

291.29

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.336)

409

71

5.982.00

2.825,67

2.304.00

561.04

291.29

Active fixe (rd.337+338+339+340+341)

410

71.01

5.982,00

2.825.67

2.304.00

561.04

291.29

Construcții

411

71.01.01

5.173.69

2.500.00

2.000.00

424.74

248.95

Mașini, echipamente st mijloace de transport

412

71.01.02

4.00

4.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

413

71.01.03

0.00

Alte active fixe

414

71.01.30

804.31

325,67

300.00

136.30

42.34

Reparații capitale aferente activelor fixe

415

71.03

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.343)

416

79

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

417

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

418

84

-14,39

-8,60

-5.79

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

419

85.01

-14,39

-8.60

-5.79

Din total capitol: (rd.345+348+352+353+355+358)

420

127.327,00

43.135,67

37.874,00

14.236,04

32.081,29

învățământ preșcolar si primar (rd.346+347)

421

65.02.03

34.954,61

12.526.65

13.694.80

4.687.41

4.045.75

învățământ preșcolar

422

65.02.03.01

21.095.80

6.902.77

7.698.31

2.448,97

4.045.75

învățământ primar

423

65.02.03.02

13.858,81

5.623.88

5.996,49

2.238.44

învățământ secundar (rd.349+350+351)

424

65.02.04

92.372,39

30.609,02

24.179.20

9,548.63

28.035,54

învățământ secundar inferior

425

65.02.04.01

38.936,03

14.349,25

11.005,00

4.425.00

9.156.78

învățământ secundar superior

426

65.02.04.02

49.018,73

14.861,78

10.704,56

4.573.63

18.878.76

Invatamant profesional

427

65.02.04.03

4.417,63

1.397.99

2.469,64

550,00

învățământ postliceal

428

65.02.05

0,00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd. 354)

429

65.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ special

430

65.02.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd,356+357)

431

65.02.11

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

432

65.02.11.03

0.00

Alte servicii auxiliare

433

65.02.11.30

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

434

65.02.50

0.00

435

0.00

Sănătate (rd.382)

436

66.02

15.944,00

5.205,00

5.402,00

5.290.00

47,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.362+363+364+370)

437

01

432.00

200.00

157.00

50.00

25.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

438

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

439

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.3 65+368)

440

51

432.00

200.00

157,00

50.00

25.00

Transferuri curente (rd.366+367)

441

51.01

432.00

200.00

157,00

50.00

25.00

Transferuri către instituțiile publice

442

51.01.01

0.00

Acțiuni de sănătate

443

51.01.03

432,00

200,00

157.00

50.00

25.00

Transferuri de capital (rd.369)

444

51.02

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

445

51.02.12

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.371)

446

57

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (rd.3 72+373)

447

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

448

57.02.01

0,00

Ajutoare sociale in natura

449

57.02.02

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375)

450

70

15.512.00

5.005,00

5.245,00

5.240.00

22.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.376)

451

71

15.512.00

5.005.00

5.245.00

5.240,00

22,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.377+378+379+380)

452

71.01

15.512.00

5,005,00

5.245,00

5.240,00

22,00

Construcții

453

71.01.01

15.420,00

5.000,00

5.200.00

5.200.00

20.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

454

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

455

71.01.03

0,00

Alte active fixe

456

71.01.30

92,00

5.00

45.00

40.00

2,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

457

71.03

0,00

Din total capitol: (rd.383+385)

458

15.944.00

5.205.00

5,402.00

5.290.00

47.00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.384)

459

66.02.06

15.000,00

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0.00

Servicii de sforțate publici

460

66.02.08

0,00

Spitale generale

461

66.02.06.01

15.000,00

5,000.00

5.000.00

5.000.00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.386)

462

66.02.50

944.00

205.00

402.00

290.00

47,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

463

66.02.50.50

944.00

205.00

402.00

290.00

47,00

464

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.414)

465

67.02

29.866,44

10.025,75

8,143,00

7.921,50

3.776,19

CHELTUIELI CURENTE (rd.390+391+392+395+398)

466

01

16.972.93

5,728.03

3.263.00

5.201.50

2.780.40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

467

10

3.870.00

1.010.00

980,00

980.00

900.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

468

20

3.855,43

1.570,03

1.100.00

838.00

347,40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.393)

469

51

3.562,50

1.113.00

1.033,00

933,50

483.00

Transferuri curente (rd.394)

470

51.01

3.562.50

1.113.00

1.033.00

933,50

483,00

Transferuri către instituții publice

471

51.01.01

3.562.50

1.113.00

1.033.00

933.50

483.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.396)

472

55

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.(rd.397)

473

55.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

474

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri exteme nerambursabile

475

56

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

476

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

477

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

478

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

479

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

480

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

481

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

482

56.08

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.399 la 401)

483

59

5.685,00

2.035.00

150,00

2.450.00

1.050.00

Asociații și fundații

484

59.11

3.900.00

1.450,00

1.650,00

800.00

Susținerea cultelor

485

59.12

1.785,00

585,00

150.00

800,00

250.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

486

59.15

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.4O3)

487

70

12.895,79

4.300,00

4.880.00

2.720,00

995.79

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.404)

488

71

10.395,79

4.300,00

2.380,00

2.720,00

995.79

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd,406 la rd.409)

489

71.01

10.395,79

4.300.00

2.380.00

2.720,00

995.79

Construcții

490

71.01.01

8.249.35

3.400,00

2.000.00

2.000.00

849.35

Mașini, echipamente si mijloace de transport

491

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

492

71.01.03

0,00

Alte active fixe

493

71.01.30

2.146.44

900,00

380,00

720,00

146.44

Reparații capitale aferente activelor fixe

494

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

495

72

2.500.00

0,00

2.500.00

0,00

0.00

Active financiare

496

72.01

2.500.00

0,00

2.500,00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

497

72.01.01

2.500.00

2.500,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

498

72.01.02

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd,411)

499

79

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.412+413)

500

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Rambursări de credite exteme

501

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

502

81.02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

503

84

-2.28

-2.28

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

504

85.01

-2.28

-2.28

Din total capitol: (rd.415+425+429+430)

505

29.866,44

10.025,75

8.143,00

7.921,50

3.776.19

Servicii culturale (rd.416 la 424)

506

67.02.03

3.562,50

1.113,00

1.033.00

933,50

483.00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

507

67.02.03.02

0.00

Muzee

508

67.02.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

509

67.02.03.04

3.562,50

1.113,00

1.033.00

933,50

483.00

Scoli populare de arta si meserii

510

67.02.03.05

0.00

Case de cultura

511

67.02.03.06

0,00

Cămine culturale

512

67.02.03.07

0.00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

513

67.02.03.08

0.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

514

67.02.03.12

0,00

Alte servicii culturale

515

67.02.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.426 la 428)

516

67.02.05

24.118.94

8.077,75

6.960,00

6.038,00

3.043.19

Sport

517

67.02.05.01

6.000,00

1.200,00

2.500.00

1.500.00

800.00

Tineret

518

67.02.05.02

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

519

67.02.05.03

18.118.94

6.877.75

4.460.00

4,538.00

2.243.19

Servicii religioase

520

67.02.06

1.785,00|     585,00

150.00

800,00

250.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

521

67.02.50

400,00

250.00

150.00

522

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd.464)

523

68.02

30.659,81

10.769,70

8.279.41

6,887,70

4.723,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.434+435+436+437+439+444)

524

01

30.020.61

10.663.50

7.821,41

6.812,70

4.723.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

525

10

17.055.00

4.600.00

4.320.00

4.210.00

3.925.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

526

20

3.892.50

1.300.00

1.307.50

750.00

535,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.437)

527

51

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.438)

528

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

529

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.440)

530

55

4.800,00

2.150,00

1.500.00

1.000,00

150.00

A. Transferuri inteme.(rd.441 la 443)

531

55.01

4.800.00

2.150.00

1.500.00

1.000.00

150.00

Programe cu finanțare rambursabilă

532

55.01.03

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

533

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

534

55.01.18

4.800.00

2.150.00

1.500.00

1.000.00

150.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

535

56

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

536

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

537

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

538

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

539

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

540

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

541

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

542

56.08

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

543

57

3.408,11

2.213,50

328,91

752.70

113.00

Ajutoare sociale (rd.446+447)

544

57.02

3.408,11

2.213,50

328.91

752,70

113.00

Ajutoare sociale in numerar

545

57.02.01

3.408,11

2.213,50

328,91

752,70

113,00

Ajutoare sociale in natură

546

57.02.02

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.449)

547

59

865,00

400.00

365.00

100.00

0,00

Asociații și fundații

548

59.11

865.00

400,00

365.00

100,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

549

65

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

550

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.451)

551

70

639.20

106.20

458.00

75.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.452)

552

71

639.20

106.20

458.00

75.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.453 la 457)

553

71.01

639.20

106,20

458.00

75.00

0.00

Construcții

554

71.01.01

445.00

50.00

345,00

50.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

555

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

556

71.01.03

0,00

Alte active fixe

557

71.01.30

194.20

56,20

113,00

25.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

558

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)

559

72

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (rd.460)

560

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

561

72.01.02

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.462)

562

79

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

563

81

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne

564

81.02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

565

84

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

566

85.01

0.00

Din total capitol:(rd.465+466+468+469+470+471 +474)

567

30.659,81

10.769,70

8.279,41

6.887,70

4.723.00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

568

68.02.04

3.155.00

937.00

833.00

750.00

635.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.467)

569

68.02.05

11.205.00

2.800.00

2.870,00

2.855.00

2.680.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

570

68.02.05.02

11.205,00

2,800.00

2.870.00

2.855,00

2.680.00

Asistenta sociala pentru familie si copii

571

68.02.06

241,73

137,01

104.72

Ajutoare pentru locuințe

572

68.02.10

0.00

Creșe

573

68.02.11

2.600.00

1.150.00

700.00

405,00

345.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.472+473)

574

68.02.15

3.166.38

2.076,49

224,19

752.70

113.00

Ajutor social

575

68.02.15.01

3.166.38

2.076.49

224,19

752.70

113.00

Cantine de ajutor social

576

68.02.15.02

0.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

577

68.02.50

10.291,70

3.669,20

3.547,50

2.125.00

950.00

578

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.477+517)

579

69.02

53.643,34

12.230,42

28.617,25

9.457,16

3338,51

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.506)

580

70.02

41.328,10

8.567,60

24.517,45

6.818.40

1.424.65

CHELTUIELI CURENTE (rd.479+480+481+484+488)

581

01

11.715.81

4.186.12

5.068.89

1.618.40

842.40

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

582

10

2.852,00

740.00

702.00

698.00

712,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

583

20

6.488.81

2.446.12

3.166.89

745.40

130.40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.482+483)

584

51

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.429)

585

51.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

586

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.485)

587

55

2.375.00

1.000,00

1.200.00

175.00

0.00

A. Transferuri interne, (rd.486+487)

588

55.01

2.375.00

1.000,00

1.200.00

175.00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

589

55.01.12

2.375.00

1.000,00

1.200,00

175.00

Alte transferuri curente interne

590

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

591

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

592

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

593

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

594

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

595

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

596

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

597

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

598

56.08

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.489)

599

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale

600

59.02

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

601

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

602

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.491+498)

603

70

29.723.01

4.492,20

19.448.56

5.200,00

582.25

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.492)

604

71

29.723,01

4.492.20

19.448.56

5.200,00

582.25

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.493 la 497)

605

71.01

29.723.01

4.492.20

19.448,56

5.200.00

582.25

Construcții

606

71.01.01

26.111.18

2.592.20

18.448.56

4.500,00

570.42

Mașini, echipamente si mijloace de transport

607

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

608

71.01.03

0,00

Alte active fixe

609

71.01.30

3.611.83

1.900.00

1.000.00

700.00

11.83

Reparații capitale aferente activelor fixe

610

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.499)

611

72

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.500+501)

612

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

613

72.01.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

614

72.01.02

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.503)

615

79

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.504+505)

616

81

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

617

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

618

81.02

0.00

<£>

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

619

84

-110,72

-110,72

0,00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

620

85.01

-110,72

-110.72

Din total capitol: (rd. 507+510+513+514+514)

621

41.328.10

8.567.60

24.517,45

6.818.40

1.424,65

Locuințe (rd.508+509)

622

70.02.03

25.887,82

4.276,40

17.899,96

3.122.40

589.06

Dezvoltarea sistemului de locuințe

623

70.02.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

624

70.02.03.30

25.887,82

4.276.40

17.899.96

3.122.40

589,06

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.511+512)

625

70.02.05

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

626

70.02.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

627

70.02.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

628

70.02.06

3.446.00

1.946.00

1.000,00

500.00

Alimentare cu gaze naturale in localități

629

70.02.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

630

70.02.50

11.994,28

2.345.20

5.617.49

3.196.00

835.59

631

0,00

Protecția mediului (rd.545)

632

74.02

12.315,24

3.662.82

4.099,80

2.638.76

1.913.86

CHELTUIELI CURENTE (rd.519+520+521+524)

633

01

8.985.88

2.400.02

2.500,00

2.178.26

1.907.60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

634

10

6.500,00

1.650.00

1.650,00

1.600.00

1.600.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

635

20

1.957.62

650.02

500.00

500.00

307.60

65

636

51

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.523)

637

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

638

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.525)

639

55

528,26

100.00

350.00

78.26

0.00

A. Transferuri interne, (rd.526+527+528)

640

55.01

528,26

100,00

350.00

78.26

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

641

55.01.08

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

642

55.01.12

528.26

100.00

350.00

78.26

Alte transferuri curente interne

643

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

644

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

645

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

646

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

647

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

648

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

649

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

650

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

651

56.08

0.00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

652

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

653

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 530+537)

654

70

3.329.38

1.262.82

1.599,80

460.50

6.26

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 531)

655

71

3.291,56

1.225.00

1.599.80

460.50

6.26

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.532 la rd. 536)

656

71.01

3.291,56

1.225,00

1.599.80

460.50

6.26

Construcții

657

71.01.01

2.581,26

725.00

1.500,00

350.00

6.26

Mașini, echipamente si mijloace de transport

658

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

659

71.01.03

0.00

Alte active fixe

660

71.01.30

710.30

500.00

99.80

110.50

Reparații capitale aferente activelor fixe

661

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.538)

662

72

37.82

37,82

0.00

0,00

0.00

Active financiare (rd.539+540)

663

72.01

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

664

72.01.01

37,82

37,82

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

665

72.01.02

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.542)

666

79

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.543+544)

667

81

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

668

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

669

81.02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

670

84

-0.02

-0,02

0.00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

671

85.01

-0,02

-0,02

Din total capitol: (rd.546+549)

672

12.315,24

3.662.82

4.099.80

2.638.76

1.913,86

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.547+548)

673

74.02.05

9.843,10

3.025,00

2.650.00

2.260.50

1.907.60

Salubritate

674

74.02.05.01

9.843,10

3.025.00

2.650.00

2.260.50

1.907.60

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

675

74.02.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

676

74.02.06

2.472,14

637,82

1.449,80

378.26

6.26

677

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.552+578)

678

79.02

58.10437

16.907,98

27.665,00

8.275.00

5.25639

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512)

679

80.02

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.494 Ia 496)

680

01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

681

10

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

682

20

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

683

55

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

A. Transferuri interne.(rd.498+499)

684

55.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe de dezvoltare

685

55.01.13

0.00

Alte transferuri curente interne

686

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 501)

687

70

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

688

71

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 la 506)

689

71.01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Construcții

690

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

691

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

692

71.01.03

0,00

Alte active fixe

693

71.01.30

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

694

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

695

72

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active financiare (rd.480)

696

72.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

697

72.01.02

0.00

Din total capitol:

698

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.513 la 516)

699

80.02.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

700

80.02.01.06

0.00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

701

80.02.01.09

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

702

80.02.01.10

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

703

80.02.01.30

0.00

704

0,00

Combustibili si energie (rd.603)

705

81.02

14.619,00

6.019,00

8.600,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.580+581+582+585+588)

706

01

7.669,00

5.819.00

1.850.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

707

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

708

20

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.583+584)

709

40

7.067,00

5.319,00

1.748,00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif

710

40.03

4.000.00

2.500,00

1.500.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

711

40.20

3.067.00

2.819.00

248.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.586+587)

712

51

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.526)

713

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

714

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.589)

715

55

602,00

500.00

102.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne (rd.590)

716

55.01

602,00

500.00

102.00

0.00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

717

55.01.12

602,00

500.00

102,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.592)

718

70

6.950,00

200,00

6.750,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.593)

719

71

6.950.00

200,00

6.750.00

0,00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.594 la 598)

720

71.01

6.950,00

200,00

6.750.00

0.00

0.00

Construcții

721

71.01.01

6.800,00

200,00

6.600,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

722

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

723

71.01.03

0,00

Alte active fixe

724

71.01.30

150.00

150.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

725

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.600)

726

79

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.601+602)

727

81

0,00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe

728

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

729

81.02

0.00

Din total capitol: (rd.604+605+606)

730

14.619,00

6.019.00

8.600.00

0.00

0.00

Energie termica

731

81.02.06

7.067,00

5.319.00

1.748.00

Alți combustibili

732

81.02.07

0.00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

733

81.02.50

7.552,00

700.00

6.852.00

734

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.565)

735

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.548 la 550)

736

01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

737

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

738

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.551)

739

51

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.552)

740

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

741

51.01.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.554)

742

70

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.555)

743

71

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.556 la 559)

744

71.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Construcții

745

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

746

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

747

71.01.03

0,00

Alte active fixe

748

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

749

71.03

0.00

Din total capitol:

750

0.00

Agricultura (rd.566+567)

751

83.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

752

83.02.03.30

0.00

753

0,00

Transporturi (rd.656)

754

84,02

43.48537

10.888,98

19.065,00

8.275,00

5.25639

CHELTUIELI CURENTE (rd. 629+63 0+631+633+636)

755

01

27.765.00

4.625.00

12.565,00

6.125.00

4.450.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

756

10

1.865,00

500.00

465.00

450.00

450.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

757

20

12.000.00

4.125,00

3.300.00

2.575.00

2.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.632)

758

40

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

759

40.03

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.634)

760

51

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.635)

761

51

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

762

51,01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.637)

763

55

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri inteme.(rd.638+639)

764

55.01

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

765

55.01.12

0,00

Alte transferuri curente interne

766

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu fmatare din Fonduri externe nerambursabile

767

56

13.900,00

0.00

8,800,00

3.100.00

2.000.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

768

56.01

13.900,00

8.800,00

3.100,00

2.000.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

769

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

770

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

771

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

772

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

773

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

774

56.08

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

775

65

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

776

65.01

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.641)

777

70

15.720,37

6.263,98

6.500,00

2.150,00

806.39

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.642)

778

71

15.720,37

6.263.98

6.500,00

2.150.00

806,39

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.643 la 647)

779

71.01

15.720,37

6.263.98

6.500.00

2.150.00

806.39

Construcții

780

71.01.01

13.873,39

4.967,00

6.200.00

1.900.00

806.39

Mașini, echipamente si mijloace de transport

781

71,01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

782

71.01.03

0,00

Alte active fixe

783

71.01.30

1.846,98

1.296,98

300,00

250,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

784

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.649)

785

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active financiare (rd.650+651)

786

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

787

72.01.01

0,00

Contribuții Ia constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

788

72.01.02

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

789

80

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

790

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

791

80.08

0,00

Alte imprumuturi

792

80.30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.653)

793

79

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.654+655)

794

81

0,00

0.00

0.00

0.00

' 0,00

Rambursări de credite externe

795

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

796

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

797

84

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

798

85.01

0.00

Din total capitol: (rd.657+661+663)

799

43.485.37

10.888.98

19.065.00

8.275.00

5.256.39

Transport rutier (rd.65 8+659+660)

800

84.02.03

37.981,37

8.784.98

17.350.00

7.040.00

4.806.39

Drumuri si poduri

801

84.02.03.01

0.00

Transport în comun

802

84.02.03.02

0.00

Străzi

803

84.02.03.03

37.981.37

8.784,98

17,350,00

7.040,00

4.806.39

Transport aerian (rd.662)

804

84.02.06

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Aviația civila

805

84.02.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

806

84.02.50

5.504,00

2.104.00

1.715.00

1.235,00

450.00

807

0.00

Alte acțiuni economice (rd.632 la 636)

808

87.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.607+608+611+615)

809

01

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

810

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

811

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.609)

812

51

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.61O)

813

52

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

814

52.01.01

0,00

O.

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.612)

815

55

0.00

0.00

0.00

0.(41

0.0*1

A. 'transferuri intemc.(rd.61.3+614)

816

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0(1

Fund Roman de Dezvoltare Sociala

817

55.01.15

0.00

Alte transferuri curente interne

818

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.616)

819

59

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

820

59 02

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 618)

821

70

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619)

822

71

0,00

0.00

0.00

0.00

o. o o

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 620 la 623)

823

71.01

0,00

0.90

0.00

0.00

11.00

Construcții

824

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

825

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

826

71.01.03

0.00

Alte active fixe

827

71.01.30

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

828

71.03

0,00

(1.00

0.00

0.00

0.09

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.625+628)

829

79

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.626+627)

830

80

0,00

o.no

0,00

o.oo

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

831

80.03

0,00

Alte imprumuturi

832

80.30

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.629+630)

833

81

0.00

0.00

0,00

0,00

(1.09

Rambursări de credite externe

834

81.01

0.00

Rambursări de credite interne

835

81.02

0.00

Din total capitol:

836

0.00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

837

87.02.01

0.00

Zone libere

838

87.02.03

0,00

Turism

839

87.02.04

0.00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

840

87.02.05

0.00

Alte acțiuni economice

841

87.02.50

0.00

842

0.00

VII. REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

843

96.02

0,00

REZERVE

844

97.02

0.00

EXCEDENT

845

98.02

0.00

0,00

DEFICIT

846

99,02

0.00

0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

-o. \


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


Anexa nr.2A

La Hotărârea nr. 183 din 10.06.2009

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2009

TOTAL


991.728.685,69


1.035.041,958.64 154.725.423,04


720.908.253.12


773.627.837,78


107.056 018,00


32.564,70

0,00


19.074.315,95 20,000,000,00

17.236.254,90          0,00


0,00 1.544,605,00 1.200.000,00

0,00 1.481.840,80 1.200.000,00


0,00

0,00


2.740,00 112871.197,39

2,740,00 87.135.182,30


100.135.738,39


75.186.072.90


12.735.459,0

11.949.ICO,4


A. OBIECTIVE IN CONTINUARE


0,00 18.874.952,39 3.200.000,00

0,00 17.236.254,90          0,00


0.00 1,544.605,00

0,00 1.481.840,80


895,000,00

895.000,00


0,00   2.740,00

0,00   2.740,00


84,631.536,62

78.218.602.30


77.926.077,62

72.269 492.90


6.705,459,0

5,949.10?/


(lei, inclusiv TVA )

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare țcol.l4+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transfera rilo: de la bugete de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B. OBIECTIVE NOI

72.314.980,36

72,314.980.36

11.399.572,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.000,00

0,00

0,00

11,094.572,85

5,094.572.85

6.000.000 0!

64.073.578,16

64,073.578,16

9.221.580,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

305.000,00

0,00

0,00

8.916.580,00

2.916.580.00

6.000.000.0:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


34,177.016,18

0,00


0.00

0,00


0,00

0,00


0,00      0/0

0,00       0,00


0/0  17.145.087.92

0.00 0,00


17.115.087,92

0.00


30.000.01

r. n'


Din TOTAL, desfasurat potrivit c!asificatiei bugetare

CAPITOLUL 51.02.

AUTORITATI PUBLICE (CL Bacau) TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

1 Extindere si modernizare sediu Primărie str Mlarasesti nr.6. din Municipiul Bacau

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


7.384.050.50

7.384.050.50

4.426.100.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0/0

0/0

0/0

CLOO

4.426.100/0

4.396.100/0

7.0 nrn

2.336.541/5

2.336.541,05

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0/0

0 00

0/0

0/0

0,00

o oc

2.967.950.50

2.967 950.50

10.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0/0

0/0

0/0

10 000/0

10/00/0

0.00

2.336.541.05

2.336.541.05

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0/0

0,00

0/0

0.00

0.00

0.00

2.967.950,50

2.967.950.50

10.000.00

QJ2P

0.00

0,00

0/0

0 00

0/0

0/0

0/0

10.000/0

10 000/0

2.336.541,05

2.336 541,05

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,06

0/0

0/0

3 CC

4.416.100.00

4.416.100.00

4.416.100.00

0,00

0,00

0/0

0/0

0/0

0.00

0/0

0/0

4 416.100/0

4.386.100.00

30.CC/ 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0/0

0/0

0/0

0/0

o.co

0.00

c :c


CAPITOLUL 54.02.

SERVICIUL INFORMATIZAT A PERS. C. ALTE CHELTUIELI CU EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI


49/00/0

49/00/0

49/00.00

0/0

0/0

0/0

o/p

0/0

0/0

0

0.00

0.00

0 00

0 00

PațiinA 1


0.00

10


CLOO       0,00

0 00       0,00


0/0      40 500,00

0.00 0.00


49_._500.0_0

0 00


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5-s-col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14-i-col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITOLUL 61.02.

8.514.514.00

8.514.514.00

231.600.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.600.00

231.600.00

0,00

POLITIA PRIMĂRIEI MUN. BACAU

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

8.382.914.00

8.382.914.00

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

100.000.00

0,00

TOTAL, din care:

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Construire clădire Politia municipala si

8.382.914.00

8.382.914,00

100.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

100.000.00

100.000.00

0,00

locala Bacau

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

131.600.00

131.600.00

131.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

131.600.00

131.600.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 65.02.

INVATAMANT

146 895.696,97

146.895.696.97

5.981.990.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.981.990.09

4.160.622.09

1.821.368.00

TOTAL, din care:

117.206.115,27

117,206.115,27

3.837.873,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.837.873,55

2.772.855,15

1.065.018,40

A . OBIECTIVE IN CONTINUARE

145.702.765.61

145.702.765.61

4.789.058.73

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.789.058.73

2.967.690.73

1.821.368.00

TOTAL, din care:

116.866.115,27

116.866.115,27

3.497.873,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.497.873,55

2.432.855,15

1.065.018,40

1

Obiectiv de investiții Grădiniță "Cartier

11.543.738.00

11.543.738.00

172.550.60

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172.550.60

8.521,00

164.029,60

Nord”

8.796.832,00

8.796,832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.12

9.176.613.00

9.176.613,00

107,038.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.038.00

14.280.00

92.758.00

6.867.695,00

6.867.695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.26

11.683.361.69

11.683.361.69

163.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.000.00

163.000.00

0,00

8.283.635,22

8,283.635,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A

Reparații capitale Grădiniță PP nr,21

200.000.00

200.000.00

72.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000.00

72.000,00

0,00

188.000,00

188.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

72.000,00

0,00

5

Reabilitare Grădiniță PN "Spiru Haret"

100.000.00

100.000,00

71.478.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

71.478.00

64.100.00

7.378.00

92.500,00

92.500,00

71.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.478,00

64.100,00

7.378,00

6

Reabilitare Grădiniță PP nr,27

40.000.00

40.000,00

39.650.88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

39.650.88

0,00

39.650.88

40.000,00

40.000,00

39.650,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.650,88

0,00

39.650,88

7

Reabilitare Grădiniță PP nr.30

40.000,00

40.000.00

39.665.82

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.665,82

0,00

39.665.82

40.000,00

40.000,00

39.665,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.665,82

0,00

39.665,82

8

Reabilitare Grădiniță PP nr,16

40.000.00

40.000.00

39.732.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.732.34

0,00

39.732,34

40.000,00

40.000.00

39.732,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.732,34

0,00

39.732.34

9

Reabilitare Grădiniță PN nr.34

40 000.00

40.000.00

33.165.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

33.165.45

0,00

33.165.45

40.000,00

40.000,00

33.165,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

33.165,45

0,00

33.165,45

10

Reabilitare Grădiniță PP nr.31

40.000.00

40.000.00

39.967.53

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 967.53

4.100.00

35 867,53

40 000.00

40.000,00

39.967,53

,Q;oo

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

39.967,53

4.100,00

35.867,53

Total

actualizata Plan 2009

(col.5 + col.13)

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Reabilitare Grădiniță nr. 11

35.000,00

35.000.00

34.798.41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.798.41

0,00

34.798,41

35.000,00

35.000,00

34.798,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.798,41

0,00

34.798,41

Reabilitare Grădiniță nr.4

20.000.00

20.000.00

19.950.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.950.23

0.00

19.950.23

20.000,00

20.000,00

19.950,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.950,23

0,00

19.950,23

Reabilitare Grădiniță nr.29

40.000,00

40.000.00

39.801,57

0,00

0,00

OJDO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.801.57

0,00

39.801,57

40.000,00

40.000,00

39.801,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.801,57

0,00

39.801,57

Reabilitare Grădiniță nr,24

8.400.00

8.400.00

8.400.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400.00

0,00

8.400.00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400,00

0,00

8.400,00

Reabilitarea Școala cls.l-Vlll

212.000.00

212.000.00

80.182.36

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.182.36

2.000.00

78.182,36

"G.M.Cancicov", etapa II

200.000,00

200.000,00

78.182,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.182,36

0,00

78.182,36

Reabilitare Școala cls.l-Vlll nr.15

100.000.00

100.000.00

60.000.00

0,00

0,00

~0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

60.000.00

60.000.00

0,00

92.500,00

92.500,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

Reparații capitale Școala cls.l-Vlll

100.000.00

100.000.00

47.934.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

47.934.40

0,00

47.934.40

"G.Bacovia"

100.000,00

100.000,00

47.934,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.934,40

0,00

47.934,40

Reparații capitale Școala cls.l-Vlll

100.000.00

100.000.00

68.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000.00

68.000.00

0,00

'Domnita Maria"

89.000,00

89.000,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.000,00

68.000,00

0,00

Reabilitare Școala cls.l-Vlll "C-tin Platon"

100.000.00

100.000.00

38.441.05

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o^e

0.00

0,00

38.441.05

0,00

38.441.05

100.000,00

100.000,00

38.441,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.441,05

0,00

38.441,05

Reparații capitale Școala cls.l-Vlll

100.000.00

100.000.00

45.795.99

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

45.795.99

0,00

45.795.99

"Alecu Russo"

100.000,00

100.000,00

45.795,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.795,99

0,00

45.795,99

Reparații capitale Școala cls.l-Vlll

42.000.00

42.000.00

42.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000.00

42.000.00

0,00

"Mihai Dragan"

42.000,00

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

42.000,00

0,00

Reparații capitale Grup Școlar

100.000.00

100.000.00

67.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.000.00

67.000.00

0,00

"M.Eminescu"

100.000,00

100,000,00

67.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.000,00

67.000,00

0,00

Consolidare cantina Grup Școlar de

325.000.00

325,000.00

325.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000.00

325.000.00

0,00

Ecologie si Protecția Mediului "Gr.Antipa'

325.000,00

325.000,00

325.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

325.000,00

0,00

Colegiul Economic "Ion Ghica",

1.967.999.00

1.967.999,00

49.578.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

49.578.06

42.500.00

7.078.06

Municipiul Bacau - reparații capitale

1.680.335,00

1.680.335,00

49.578,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.578,06

42.500,00

7.078,06

cămin, strada Oituz

Obiectiv de investiții, reabilitare si dotări

48.311.578,00

48.311.578.00

206.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206.000.00

206.000.00

0,00

investitionale, Colegiul Economic

41.339.356,00

41.339.356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Ion Ghica", Municipiul Bacau

Obiectiv de investiții si dotări

48.472.471.00

48.472.471.00

330.440.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

330.440.00

2.000.00

328.440.00

investitionale, "Campus Nou", Municipiul

38.124.275,00

38.124.275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bacau

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (COI.14+COI.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

27

Reabilitare Colegiul "Gheorghe

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.00

40.000.00

0,00

Vranceanu"

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

28

Colegiul National "Vasile Alecsandri" -

8.326.412.00

8.326.412.00

171.622.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

171.622.00

500.00

171.122.00

corp nou

6.218.137,00

6.218.137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Reparații capitale Colegiul "H.Coanda"

400.000,00

400.000.00

103.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.000.00

103.000.00

0,00

388.000,00

388.000,00

103.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.000,00

103.000,00

0,00

30

Reparații capitale Colegiul National

660.800.00

660.800.00

624.224.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624.224.01

230.000.00

394.224.01

"Ferdinand I"

629.300,00

629.300,00

624.224,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624.224,01

230.000,00

394.224,01

31

Reparații capitale Colegiul Tehnic

200.000,00

200.000.00

38.848.47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.848.47

0.00

38.848.47

"Anghel Saligni"

200.000,00

200.000,00

38.848,47

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.848,47

0,00

38.848,47

32

Reparații capitale Colegiul National

290.000.00

290.000.00

205.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.000.00

205.000.00

0,00

"Ștefan cel Mare”

290.000,00

290.000,00

205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.000,00

205.000,00

0,00

33

Reparații capitale Colegiul Tehnic de

200.000.00

200.000.00

73.495.94

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.495.94

0,00

73.495.94

Comunicații "N.V.Karpen", cămin elevi,

190.000,00

190.000,00

73.495,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

73.495,94

0,00

73.495,94

etapa II

34

Reparații capitale liceul de Arta

150.000.00

150.000.00

42.607.89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0JW

0,00

42.607.89

0.00

42.607.89

"George Apostu", Municipiul Bacau

142.500,00

142.500,00

42.607,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.607,89

0,00

42.607,89

35

Reparații capitale Colegiul National

200.000,00

200,000.00

24.199.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

24.199.00

24.199.00

0,00

"Vasile Alecsandri"

200.000,00

200.000,00

24.199,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.199,00

24.199,00

0,00

3r

Contorizare energie termica, Grădiniță

13.165.80

13.165.80

13.044.59

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

13.044.59

13.044.59

0,00

nr.29

8.872,00

8.872,00

8.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.872,00

8.872,00

0,00

37

Contorizare energie termica Grădiniță 23

21.505.08

21.505.08

21.383.87

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.383.87

21.383.87

0.00

17.211,28

17.211,28

17.211,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.211,28

17.211,28

0,00

38

Contorizare energie termica Grădiniță 17

14.416,99

14.416.99

14.295.78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

14.295.78

14.295.78

0,00

10.123,19

10.123,19

10.123,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.123,19

10.123,19

0,00

39

Contorizare energie termica Grădiniță 30

9.966.26

9.966.26

9.845.05

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

9.845.05

9.845.05

0,00

6.218,98

6.218,98

6.218,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.218,98

6.218.98

0,00

40

Contorizare energie termica Grădiniță 31

12.599.29

12.599.29

12.478.08

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.478.08

12.478.08

0,00

8.852,01

8.852,01

8.852,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.852,01

8.852,01

0,00

41

Contorizare energie termica Grădiniță 27

8.599.81

8.599.81

8.478,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.478.60

8.478.60

0,00

5.207,34

5.207,34

5.207,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.207,34

5.207,34

0,00

42

Contorizare energie termica Grădiniță 28

12.492.79

12.492.79

12.371.59

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.371.59

12.371.59

0,00

8.198,99

8.198,99

8.198,99

0-00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.198,99

8.198,99

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009

(col.5-i-col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col,15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

43

Contorizare energie termica Grădiniță 21

19.665.03

19.665.03

19.543.82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.543.82

19.543.82

0,00

15.917,75

15.917,75

15.917,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.917,75

15.917,75

0,00

44

Contorizare energie termica, Grădiniță

16.664.70

16.664.70

16.543.49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.543.49

16.543.49

0,00

nr.12/PN 13

13.529,18

13.529,18

13.529,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.529,18

13.529,18

0,00

45

Contorizare energie termica, Școala

9.586.26

9.586.26

9.465.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.465.05

9.465.05

0,00

"Ion Luca"

5.647,28

5.647,28

5.647,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.647,28

5.647,28

0,00

46

Contorizare energie termica, Școala

24.137.05

24.137.05

24.015.84

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.015.84

24.015.84

0,00

"George Bacovia"

18.109,88

18.109,88

18.109,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.109,88

18.109,88

0,00

i

Contorizare energie termica, Școala

31.390.38

31.390.38

31.269.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.269,17

31.269.17

0,00

nr.15

27.386,15

27.386,15

27.386,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.386,15

27.386,15

0,00

48

Contorizare energie termica, Școala

6.924.95

6.924.95

6.803.74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.803,74

6.803.74

0,00

"Alecu Russo"

3.915,87

3.915,87

3.915,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.915,87

3.915,87

0,00

49

Contorizare energie termica, Școala

20.044.53

20.044.53

19.923,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.923.33

19.923.33

0,00

"Spiru Haret"

16.040,31

16.040,31

16.040,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.040,31

16.040,31

0,00

50

Contorizare energie termica. Școala

22.103.04

22.103.04

21.981.83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0.0

0,00

0,00

21.981.83

21.981.83

0,00

nr.1O

17.168,92

17.168,92

17.168,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.168,92

17.168,92

0,00

51

Contorizare energie termica, Școala

18.463.45

18.463.45

18.342.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.342.24

18.342.24

OJDO

"Alexandru cel Bun"

14.524,47

14.524,47

14.524,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.524,47

14.524,47

0,00

52

Contorizare energie termica, Școala

9.143.97

9.143.97

9.022.76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.022.76

9.022.76

0,00

"Mîhai Dragan”

5.204,99

5.204,99

5.204,99

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.204,99

5.204,99

0,00

3

Sontorizare energie termica, Școala

24.873.48

24.873.48

24.752.27

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.752.27

24.752.27

0.00

"Octavian Voicu"

20.934,50

20.934,50

20.934,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.934,50

20.934,50

0,00

54

Contorizare energie termica, Școala

12.379.02

12.379.02

12.257,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.257.81

12.257.81

0,00

"Nicolae lorga"

7.958,78

7.958,78

7.958,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.958,78

7.958,78

0,00

55

Contorizare energie termica, Școala

12.032.29

12.032.29

11.911.08

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

11.911.08

11.911.08

0,00

"Ion Creanga"

7.612,05

7.612,05

7.612,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.612,05

7.612,05

0,00

56

Contorizare energie termica, Colegiul

42.038.85

42.038.85

41.917.64

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.917.64

41.917.64

0,00

National "Gheorghe Vranceanu"

33.923,50

33.923,50

33.923,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.923,50

33.923,50

0,00

57

Contorizare energie termica, Colegiul

26.343.73

26.343.73

26.222.52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.222.52

26.222.52

0,00

National "V.AIecsandri"

18.999,22

18.999,22

18.999,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.999,22

18.999,22

0,00

58

Contorizare energie termica, Colegiul

33.868,60

33.868,60

33.747.39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,747.39

33.747.39

0.00

Tehnic "Anghel Safigni"

24.807,04

24.807,04

24.807,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.807,04

24.807,04

0,00

59

Contorizare energie termica, Colegiul

41.180.08

41.180.08

41.058.87

QfOO

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

41.058.87

41.058.87

0,00

"Henri Coanda"

28.276,58

28.276,58

28.276,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.276,58

28.276,58

0,00

Plan 2009 finanțat din:


Valoare totala


Denumirea obiectivului


Valoarea totala


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5*col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Contorizare energie termica, Grup Școlar industrial "Letea"

Contorizare energie termica, Grup Școlar "Mihai Eminescu"

Contorizare energie termica, Liceul "George Apostu"

Contorizare energie termica, Liceul Sportiv

Amenajare teren de sport, Școala "Alecu Russo"

Amenajare teren de sport. Școala nr.10


Amenajare teren de sport, Școala "Nicolae lorga"

Amenajare teren de sport, Școala nr.15


Amenajare teren de sport, Școala "G.M.Cancrcov"

Amenajare teren de sport, Școala "Mihar Dragan"

Amenajare teren de sport, Școala "Mihail Sadoveanu"

Amenajare teren de sport, Școala

"Ion Creanga"

Amenajare teren de sport, Școala "Constantin Platon"

Amenajare teren de sport. Școala "Octavian Voicu"

Amenajare teren de sport, Școala "Nicu Enea"

Amenajare teren de sport, Școala "Ion Luca"

Amenajare teren de sport, Școala nr.9


46.939,75

38.001,39

23.749,49

16.082,78

10.122,09

6.631,75

25.171,04

22.161,97

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

126.750,00

115.988,36

83.111,57


46.939,75

38.001,39

23,749,49

16.082,78

10.122,09

6.631,75

25,171,04

22,161,97

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

134.319,73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

100.570,03

 • 134.319.73

126.750,00

115,988,36

83.111,57


46.697,33

38.001,39

23.628,28

16.082,78

10,000,88

6.631,75

25.049,83

22.161,97

20.882,00

20.882,00

22.322,00

22.322,00

22.322,00

22.322,00

22.322,00

22.322,00

22.322,00

22.322,00

134,320,00

134.320,00

22.322,00

22.322,00

22.322,00

22.322,00

126.750,00

126.750,00

75.359,00

75.359.00

20.064,00

20.064,00

126.750,00

126,750,00

20.381,00

20.381,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0:00

6,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.697.33

46.697.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.001,39

38.001,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.628.28

23.628.28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.082,78

16.082,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

10.000.88

10.000.88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.631,75

6.631,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.049.83

25.049.83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.161.97

22.161,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.882.00

20.882.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.882,00

20.882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.320.00

134.320.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.320,00

134.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322.00

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,322.00

22.322.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750.00

126.750.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750,00

126.750,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.359.00

75.359.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.359,00

75.359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.064.00

20.064.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.064,00

20.064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750.00

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750.00

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.381.00

20.381.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.381,00

20,381,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 * col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare inteme cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B. OBIECTIVE NOI

384.621.82

384.621.82

384.621.82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

384.621.82

384.621.82

0,00

TOTAL, din care:

340.000,00

340.000,00

340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

340.000,00

0,00

1

Reabilitare cămin Colegiul Tehnic

40.000.00

40,000,00

40.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.00

40.000.00

0,00

"D.Mangeron"

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

2

LTE sala de sport Școala Generala nr.6

10.000.00

0,00

10.000.00

0,00

10.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.00

0,00

10.000.00

0,00

0,00

0,00

3

împrejmuiri unitati de invatamant, din

284.621.82

284.621.82

284.621.82

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

284.621.82

284.621.82

0,00

Municipiul Bacau

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

Proiectul "Performanta, flexibilitate,

50.000.00

50.000.00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.00

50.000.00

0,00

competenta prin invatare activa bazata

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

pe instrumente modeme multimedia" -SF, aplicație POR - Școala "Al.l.Cuza"

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

808.309.54 0,00

170.658.070.00

71.293.644,00

808.309.54 0,00

200.880.988.09

111.465.156,94

808.309.54

0,00

16,519.000.00

16.248.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000.00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808.309.54

0,00

15.519.000.00

15.248.000,00

808.309.54

0,00

15,519.000.00

15.248.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 66.02.

SANATATE TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

170.559.070.00

200.781.988.09

16.420.000.00

0,00

1.000.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.420.000.00

15.420.000.00

0,00

TOTAL, din care:

71.293.644,00

111.465.156,94

16.248.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.248.000,00

15.248,000,00

0,00

1

Construire Spitalul Municipal Bacau

160.492.350.00

190.715.268,09

16.000.000.00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,000.00

15.000.000.00

0.00

64.799,904,00

104.971.416,94

16.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

O

Modernizare Spitalul de

10.016.720.00

10.016.720.00

400.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000.00

400.000.00

0,00

Pneumoftiziologie Bacau, etapa I

6.443.740,00

6.443.740,00

228.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228.000,00

228.000,00

0,00

3

Construire beci pentru depozitare,

50.000,00

50,000.00

20.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.00

20.000.00

0,00

Spitalul de Pneumoftiziologie

50.000,00

50.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

99.000.00

99.000.00

99.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.000.00

99.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 67.02.

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

37.712.446.66

42.954.649.73

17.655.096.00

32.564.70

3.182.141,37

0,00

0,00

1.544.605,00

0,00

0,00

0,00

12.895,784.93

12.895.784,93

0,00

TOTAL, din care:

23.804.864,64

30.137.180,19

9.468.569,80

0,00

1.537.280,37

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

6.449.448,63

6,449.448,63

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

32.634.083,10

37.876.286.17

12.576.732.44

0,00

2.982.777,81

0,00

0,00

1.544.605,00

0,00

0,00

0,00

8.049.349.63

8.049.349,63

0,00

TOTAL, din care:

23.804.864,64

30.137.180,19

9.468.569,80

0,00

1,537.280,37

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

6.449.448,63

6.449.448,63

0,00

1

Modernizare Bazin inot

13.369.798.22

17.894.929.73

50.127.44

0,00

50,127,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.288.695,58

14.654.516,00

49.630,00

0,00

49.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Amenajare piața pietonala, Casa de

2.726.978.44

3.444.050,00

1.100.000.00

0:00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.100.000.00

1.100,000.00

0,00

Cultura "V.AIecsandri"

1 790.474,87

2.756.970,00

990.099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990.099,00

990,099,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITOLUL 70.02.

LOCUINȚE, SERVICII SI

162.777.083.87

163.556.149.44

40.067.601.97

0,00

7,098.883.03

0,00

0,00

0,00

1.200.000.00

0,00

2.740.00

31.765.978.94

20.881.887.94

10.884.091.00

DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL, din care:

137.803.331,47

138.666.246,60

34.703.756,12

0,00

7.080.147,07

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

2.740,00

26.420.869,05

15.536.778,05

10.884.091,00

CONSILIUL LOCAL:

150.915.173.87

151.694.239.44

38.024.627.30

0,00

7.098.883.03

0,00

0,00

0.00

1.200.000.00

0,00

2.740.00

29.723.004.27

18.838.913.27

10.884.091.00

TOTAL, din care:

132.819.123,47

133.682.038,60

33.232.781,45

0,00

7.080.147,07

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

2.740,00

24.949.894,38

14.065.803,38

10.884.091,00

Al. OBIECTIVE IN CONTINUARE

105.591.993.87

106.371.059.44

27.042.787.30

0,00

7.098.883.03

0,00

OJ)0

0,00

895.000.00

0,00

2.740.00

19.046.164.27

14.162.073.27

4.884.091.00

TOTAL, din care

96.691.667,47

97.554.582,60

26.032.951,45

0,00

7.080.147,07

0,00

0,00

0,00

895.000,00

0,00

2.740,00

18.055.064,38

13.170.973,38

4.884.091,00

Consolidare imobil, str.Marasesti 11

1.543.300.00

1.543.300.00

30.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

30.000.00

30.000.00

0,00

1.150.000,00

1.150.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

Locuințe sociale Tipografilor 12

6.165.578.43

6.944.644.00

1.100.415.96

0,00

205.415.96

0,00

0,00

0,00

895.000.00

0,00

0^00

0J0

CLOO

0,00

5.342.789,87

6.205.705,00

1.081.680,00

0,00

186.680,00

0,00

0,00

0,00

895.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajare Piața Centrala

2.459.030.00

2.459.030.00

1.150.191.65

0.00

6.664.26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.740.00

1.140.787.39

1.140.787.39

0,00

1.597.408,00

1.597.408,00

943.191,76

0,00

6.664,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.740,00

933.787,50

933.787,50

0,00

Centrul expozitional si de afaceri,

60.460.000.00

60.460.000.00

6.790.000.00

0.00

1.290.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.500.000.00

5.401.000.00

99.000.00

aplicație Phare

57.578.585,00

57.578.585,00

6.790.000,00

0,00

1.290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

5.401.000,00

99.000,00

LTE locuințe Narciselor 4 A

597.000.00

597.000.00

130.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000.00

130.000.00

0,00

514.220,00

514.220,00

127.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.000,00

127.000,00

0,00

Alimentare cu energie electrica, locuințe

282.000.00

282.000.00

270.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.000.00

270.000.00

0.00

Narciselor 4 A

243.000,00

243.000,00

231.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

231.000,00

231.000.00

0,00

LTE locuințe pentru tineri, destinate

2.452.589.74

2.452.589.74

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

100.000.00

0,00

închirierii, zona Bucegi III A, str.Teiului

1.687.523,70

1.687.523,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LTE locuințe construite prin credit

1.757.198.90

1.757.198.90

1.175.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.175.000.00

1.175.000.00

0,00

ipotecar, strada Teiului, zona Bucegi III

1.520.048,40

1.520.048,40

985.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

985.000,00

985.000,00

0.00

Alimentare cu energie electrica si

425.000.00

425.000,00

425.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

425.000.00

425.000.00

0,00

iluminat public, locuințe construite prin credit ipotecar, strada Teiului, zona Bucegi III

170.000,00

170.000,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.000,00

170.000,00

0,00

Reabilitare clădire si modernizare la

62.000.00

62.000.00

62.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.000.00

62.000.00

0,00

Centrul Social, din strada Henri Coanda, nr.9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare clădire si modernizare îa

23.400.00

23.400.00

23.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

23.400.00

23.400.00

0,00

Centrul Social, din strada Henri Coanda, nr.9, aplicație POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.62, sc.A, B,

1.415.338.40

1.415.338,40

860.096.45

B'.oo

102.791.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757.305.12

439.634.23

317.670,89

C, D, strada Republicii

1.279.952,10

1.279.952,10

853.896,45

0,00

102.791,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751.105,12

433.434,23

317.670,89

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col,15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15       ... i


Reabilitare termica bloc nr.35, strada Aviatorilor


Reabilitare termica bloc nr.60, strada Republicii

Reabilitare termica bloc nr.2, sc.A, strada Neptun

Reabilitare termica bloc nr.159, strada Marasesti

Reabilitare termica bloc nr.1, strada Mioriței

Reabilitare termica bloc nr.3, strada Mioriței

Reabilitare termica bloc nr.5, strada Mioriței

Reabilitare termica bloc nr.7, strada Mioriței

Reabilitare termica bloc nr.1, strada Stanicului

Reabilitare termica bloc nr.2, strada Slanicului

Reabilitare termica bloc nr.3, strada Slanicului

Reabilitare termica bloc nr.5, strada Slanicului

Reabilitare termica bloc nr,4, strada Neagoe Vodă

Reabilitare termica bloc nr.5, strada Neagoe Vodă

Reabilitare termica bloc nr.6, strada Neagoe Vodă

Reabilitare termica bloc nr.124, sc.B, C, D, strada Milcov


Reabilitare termica bloc nr.124, sc.A, E, strada Milcov


1,530.242,50

1,401.344,20


1,955.878,00

1.788.328,00

 • 800.347.30

 • 725.767.40

943.755,00

 • 856.396.60

 • 927.643.10

 • 847.681.50

2.024,812.30

1.954.467,90

 • 900.858.70

 • 823.648.30

 • 917.917.10

 • 839.658.30

548.343.90

 • 499.806.40

 • 807.251.30

735.842,00

 • 557.441.40

 • 508.327.30

 • 560.914.50

 • 511.580.30

1.051,456,50

 • 962.543.40

 • 560.560.60

 • 511.252.60

 • 814.668.70

739.022,10

1.280.616,50

1.171.414,10


827.725,10

750.237,60


 • 1.530.242.50

1.401.344,20

1.955,878,00

1.788.328,00

 • 800.347.30

 • 725.767.40

943,755,00

 • 856.396.60

 • 927.643.10

 • 847.681.50

2.024.812.30

1,954.467,90

 • 900.858.70

 • 823.648.30

 • 917.917.10

 • 839.658.30

548.343,90

 • 499.806.40

 • 807.251.30

735.842,00

 • 557.441.40

 • 508.327.30

 • 560.914.50

 • 511.580.30

1.051,456,50

 • 962.543.40

 • 560.560.60

 • 511.252.60

 • 814.668.70

739.022,10

 • 1.280.616.50

1.171.414,10

 • 827.725.10

 • 750.237.60


 • 941.323.47

 • 935.323.47

1.087.079,10

1.078.879,10

 • 484.530.71

 • 481.530.71

462.313,05

459.513,05

401,050,85

 • 397.550.85

1.032.565.51

1.025.965,51

 • 490.312.75

 • 486.812.75

 • 464.309.40

 • 460.809.40

 • 327.603.66

 • 325.203.66

414.004,52

410.504,52

 • 194.701.62

 • 192.701.62

194.970,11

193.070,11

 • 560.507.60

 • 556.207.60

290.060,73

287.560,73

 • 379.890.83

 • 376.590.83

774.041,41

 • 768.941.41

 • 494.805.86

 • 491.805.86


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 't

0,00

0,00


194,524,00

194.524,00

 • 337.834.84

 • 337.834.84

194,524,00

194.524,00

194.524,00

194.524,00

161.453,89

 • 161.453.89

194.524,00

194.524,00

185,158,00

185.158,00

183.581,00

183.581,00

181,022,41

181.022,41

 • 159.921.86

 • 159.921.86

128.972,70

128.972,70

134.654,66

134.654,66

 • 150.255.52

 • 150.255.52

193.260,21

193.260,21

125.823,59

125.823,59

 • 160.590.89

160.590,89

194,524,00

194.524,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

746.799.47

418.172.29

328.627.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740.799,47

412.172,29

328.627,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

749.244.26

451.772.40

297.471.86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

741.044,26

443.572,40

297.471,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290.006.71

115.669.07

174.337.64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287.006,71

112.669,07

174.337,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267.789.05

100.937.41

166.851.64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264.989,05

98.137,41

166.851,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239.596.96

166.448.36

73.148.60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236.096,96

162.948,36

73.148,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

838.041.51

478.596.04

359.445.47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

831.441,51

471.996,04

359.445,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.154.75

170.344.57

134.810.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301.654,75

166.844,57

134.810,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280.728,40

170.910.90

109.817.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277,228,40

167.410,90

109.817,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.581.25

59.911.26

86.669.99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144.181,25

57.511,26

86.669,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254.082.66

168.269.05

85.813,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.582,66

164,769,05

85.813,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.728.92

24.000,00

41.728,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.728,92

22.000,00

41.728,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.315,45

23.900.00

36.415.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.415,45

22.000,00

36.415,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410.252,08

251.993.44

158,258.64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405.952,08

247.693,44

158.258,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.800.52

69.380.52

27.420.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.300,52

66.880.52

27.420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254.067.24

146.044.79

108.022.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.767,24

142.744,79

108.022,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613.450.52

329.855,98

283.594,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

608.350,52

324.755,98

283 594,54

0,00

CLOQ

0,00

0,00

0,00

0,00

300.281.86

122.457.47

177.824.39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

297.281,86

119.457,47

177.824,39


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (coi.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

30

Reabilitare termica bloc nr.126, sc.A, B,

1.039.609.00

1.039.609.00

332.741.84

0,00

156.185.76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176.556,08

143.284.92

33.271,16

strada Milcov

950.138,40

950.138,40

329.541,84

0,00

156.185,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.356,08

140.084,92

33.271,16

31

Reabilitare termica bloc nr.126, sc.C,

473.069.20

473.069.20

338.159.24

0,00

192.520.81

0,00

CLOO

0,00

0,00

0.00

0,00

145.638.43

24.000.00

121.638.43

strada Milcov

430.255,70

430.255,70

336.159,24

0,00

192.520,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.638,43

22.000,00

121.638,43

32

Reabilitare termica bloc nr.132, sc,A, B,

1.482.723.10

1.482.723.10

759.473,58

0,00

287.336.34

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

472.137.24

242.448.90

229.688,34

C, strada Milcov

1.355.219,80

1.355.219,80

754.273,58

0,00

287.336,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466.937,24

237.248,90

229.688,34

33

Reabilitare termica bloc nr.132, sc.D, E,

721.633.60

721.633.60

425.382.63

0,00

194.524.00

0,00

0,00

0,00

0,00

otoo

0,00

230.858,63

120.347.19

110.511.44

strada Milcov

650.706,00

650.706,00

422.382,63

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227.858,63

117.347,19

110.511,44

34

Reabilitare termica bloc nr.6, sc.D,

502.964.00

502.964.00

287.080.49

0,00

148,851,40

0,00

OJJO

0.00

0,00

0,00

0,00

138.229.09

23.800.00

114.429,09

Aleea Constructorului

457.456,90

457.456,90

285.280,49

0,00

148.851,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.429,09

22.000,00

114.429,09

35

Reabilitare termica bloc nr.25, strada

1.078.670.80

1.078.670.80

672.898.32

0,00

194.524.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

478.374.32

240.399.69

237.974.63

Comisa

982.546,80

982.546,80

668.698,32

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

474.174,32

236.199,69

237.974,63

36

Reabilitare termica bloc nr.9, sc.A, F,

1.050.979.90

1.050.979.90

580.826.95

0,00

194,524.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

386.302.95

210.390.53

175.912.42

strada Pictor Aman

959.496,80

959.496,80

576.926,95

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382.402,95

206.490,53

175.912,42

37

Reabilitare termica bloc nr.7, sc.A, B,

491.311.10

491.311.10

273.055.65

0,00

166.790,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.264.84

23.700.00

82.564.84

strada Aviatorilor

446.047,20

446.047,20

271.355,65

0,00

166.790,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.564,84

22.000,00

82.564,84

38

Reabilitare termica bloc nr.14, sc.A,

606.307.60

606,307,60

295.417.25

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.893.25

35.466.72

65.426.53

strada Aviatorilor

554.767,30

554.767,30

293.317,25

0,00

194.524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.793,25

33.366,72

65.426,53

39

Reabilitare termica bloc nr.4, strada

406.602.40

406.602.40

287.003.25

0,00

147.254.79

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

139.748.46

23.800.00

115.948.46

Aviatorilor

369.929,80

369.929,80

285.203,25

0,00

147.254,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.948,46

22.000,00

115.948,46

40

Reabilitare termica bloc nr.SU, strada

1.294.225.20

1.294.225.20

731.442.45

0,00

184.133.25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

547.309.20

287.663.51

259.645,69

Razboieni

1.184.875,10

1.184.875,10

726.742,45

0,00

184.133,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542.609,20

282.963,51

259.645,69

41

Reabilitare termica bloc nr.8, strada

1.166.060.60

1.166.060.60

574.059.41

0,00

168.181,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405.877.58

249.531.93

156.345.65

Cuza Vodă

1.068.678,10

1.068.678,10

569.759,41

0,00

168.181,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401.577,58

245.231,93

156.345,65

42

Reabilitare termica bloc nr.11, strada

624.969.40

624.969.40

375.071.00

0,00

189.510.92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.560.08

71.754.71

113.805,37

Păcii

570.704,50

570.704,50

372.571,00

0,00

189.510,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183.060,08

69.254,71

113.805,37

B1. OBIECTIVE NOI

41.711.340.00

41.711.340.00

7.370.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.000.00

0,00

0,00

7.065.000.00

1.065.000.00

6.000.000.00

TOTAL, din care:

36.127.456,00

36.127.456,00

7.199.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.000,00

0,00

0,00

6.894.830,00

894.830,00

6.000.000,00

1

Reabilitare termica bloc nr.15, sc.E, F,

1.278.219.00

1.278.219.00

182.352.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882,00

176.470.00

strada Alecu Russo

1.110.635,00

1.110.635,00

180.510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.510,00

4.040.00

176.470,00

2

Reabilitare termica bloc nr.29, sc.A, B,

2.139.065.00

2.139.065.00

182.352.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

C, D, strada Alecu Russo

1.845.481,00

1.845.481,00

178.662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

178.662,00

2.192.00

176.470,00

3

Reabilitare termica bloc rtr,31, sc.A, B,

2.145.177.00

2.145.177.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176,470.00

C, D, strada Alecu Russo

1.845.277,00

1.845.277,00

178.662,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.662,00

2.192,00

176.470,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50,40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare țcol.14+col,15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

Reabilitare termica bloc C1, strada

725.059.00

725.059.00

182.352.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

Aviatorilor

628.892,00

628.892,00

180.147,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.147,00

3.677,00

176.470,00

5

Reabilitare termica bloc C2, strada

696.825.00

696.825.00

182.352,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

o,Q0

0,00

0.00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

Aviatorilor

604.128,00

604.128,00

180.147,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.147,00

3.677,00

176.470,00

6

Reabilitare termica bloc C3, strada

663.972.00

663.972.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

182.352.00

5.882,00

176.470.00

Aviatorilor

570.546,00

570.546,00

180.137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.137,00

3.667,00

176.470,00

7

Reabilitare termica bloc nr.8, sc.A, B,

722.563.00

722.563x00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470,00

strada Aviatorilor

625.214,00

625.214,00

181.624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.624,00

5.154,00

176.470,00

8

Reabilitare termica bloc nr.9, sc,A,

798.367.00

798.367.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Aviatorilor

688.404,00

688.404,00

181.374,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.374,00

4.904,00

176.470,00

9

Reabilitare termica bloc nr,12, sc.A, B,

754.965.00

754.965.00

182.352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882,00

176.470.00

strada Aviatorilor

653.734,00

653.734,00

181.624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.624,00

5.154,00

176.470,00

10

Reabilitare termica bloc nr.13, sc.A,

753.719,00

753.719.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Aviatorilor

649.512,00

649.512,00

181.384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.384,00

4.914,00

176.470,00

11

Reabilitare termica bloc 17A, strada

824.764.00

824.764.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

Aviatorilor

714.903,00

714.903,00

180.989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.989,00

4.519,00

176.470,00

12

Reabilitare termica bloc 19A, strada

923.271.00

923.271.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

Aviatorilor

802.992,00

802.992,00

180.989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.989,00

4.519,00

176.470,00

13

Reabilitare termica bloc 21 A, strada

800.258.00

800.258.00

182.352.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

Aviatorilor

692.756,00

692.756,00

180.989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.989,00

4.519,00

176.470,00

14

Reabilitare termica bloc nr.5, sc.A, B,

629.192.00

629.192.00

182.352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Aviatorilor

541.341,00

541.341,00

181.643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.643,00

5.173,00

176.470,00

15

Reabilitare termica bloc nr.6, sc.A, B,

702.912,00

702.912.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Aviatorilor

606.182,00

606.182,00

181.643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.643,00

5.173,00

176.470,00

16

Reabilitare termica bloc nr.14A, sc.A, B,

1.043.920.00

1.043.920.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Aviatorilor

904.329,00

904.329,00

180.591,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.591,00

4.121,00

176.470,00

17

Reabilitare termica bloc nr.15, sc.A, B,

1.296.607.00

1.296.607.00

182.352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Garofitei

1.116.393,00

1.116.393,00

180.324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.324,00

3.854,00

176.470,00

18

Reabilitare termica bloc nr.17, sc.A, B,

1.152.513.00

1.152.513.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882,00

176.470,00

strada Garofitei

987.210,00

987.210,00

180.201,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.201,00

3.731,00

176.470.00

19

Reabilitare termica bloc nr.2, sc.A, B.

2.379.855.00

2.379.855.00

182.352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882,00

176.470,00

C, D, strada Letea

2.062.120,00

2.062.120,00

178.444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

178.444,00

1.974,00

176.470.00

20

Reabilitare termica bloc 120, strada

732.938.00

732.938.00

182.352.00

o: oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

Marasesti

633.130,00

633.130,00

180.959,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.959,00

4.489,00

176.470,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 coi. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

21

Reabilitare termica bloc 122, sc.A, B, C,

1.780.546.00

1.780.546.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Marasesti

1.541.236,00

1.541.236,00

179.356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179.356,00

2.886,00

176.470,00

22

Reabilitare termica bloc 118, sc.A, B, C,

2.240.174.00

2.240.174.00

182.352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

oLoo

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

D, strada Marasesti

1,924.974,00

1.924.974,00

178.544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.544,00

2.074,00

176.470,00

23

Reabilitare termica bloc 189, strada

785.458.00

785.458.00

182.352.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882,00

176.470.00

Marasesti

679.955,00

679.955,00

180.961,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.961,00

4.491,00

176.470,00

24

Reabilitare termica bloc 116, sc.C,

549.145,00

549.145,00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Marasesti

473.513,00

473.513,00

181.326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.326,00

4.856,00

176.470,00

25

Reabilitare termica bloc 128, sc.A, B, C,

2.495.707,00

2.495.707.00

182.384.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

182.384.00

5.894.00

176.490.00

D, strada Milcov

2.162.729,00

2.162.729,00

178.887,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.887,00

2.397,00

176.490,00

26

Reabilitare termica bloc 1, strada

694.351,00

694.351.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882,00

176.470.00

Neagoe Vodă

599.546,00

599.546,00

181.306,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.306,00

4.836,00

176.470,00

27

Reabilitare termica bloc 3, sc.A, B,

1.290.763.00

1.290.763.00

182.352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Neagoe Vodă

1.126.377,00

1.126.377,00

181.306,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.306,00

4.836,00

176.470,00

28

Reabilitare termica bloc 7, sc.A, B,

1.196.286.00

1.196.286.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

182.352,00

5.882.00

176.470.00

strada Neagoe Vodă

1.030.644,00

1.030.644,00

180.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.320,00

3.850,00

176.470,00

29

Reabilitare termica bloc 10, sc.A, B,

1.315.008.00

1.315.008.00

182.352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Neagoe Vodă

1.141.534,00

1.141.534,00

180.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.478,00

4.008,00

176.470,00

30

Reabilitare termica bloc 9, sc.B, C. D,

2.112.363.00

2.112.363.00

1.82..352.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

E, strada Pictor Th.Aman

1.843.919,00

1.843.919,00

178.603,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.603,00

2.133,00

176.470,00

31

Reabilitare termica bloc 4, sc.A, B,

1.360.880.00

1.360.880.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Stenicului

1.185.593,00

1.185.593,00

180.559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.559,00

4.089,00

176.470,00

32

Reabilitare termica bloc 6, sc.A, B,

1.339.595.00

1.339.595.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882,00

176.470.00

strada Stenicului

1.167.104,00

1.167.104,00

180.559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.559,00

4.089,00

176.470,00

33

Reabilitare termica bloc 7, strada

617.988.00

617.988.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

Stenicului

534.117,00

534.117,00

181.306,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.306,00

4.836,00

176.470,00

34

Reabilitare termica bloc 11, sc.A, B, C,

1.598.915.00

1.598.915.00

182.352.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.352.00

5.882.00

176.470.00

strada Marasesti

1.368.036,00

1.368.036,00

180.276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.276,00

3.806.00

176.470,00

35

Reabilitare si demolare cazarmi

130.000.00

130.000.00

130.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

130.000,00

130.000.00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000.00

0,00

36

Locuințe pentru tineri, strada Lunca

940.000.00

940.000,00

940.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.000,00

0,00

0,00

635.000.00

635.000,00

0,00

Bistriței nr.4

885.000,00

885.000,00

885.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.000,00

0,00

0,00

580.000,00

580.000,00

0,00

37

Climatizare hala de flori - Piața Centrate

100.000.00

100.000.00

100.000,00

6,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

100.000.00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CI. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3.611.840.00

3.611.840.00

3.611.840.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.611.840.00

3.611,840.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CET

11.861.910.00

11.861.910.00

2.042.974.67

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.042.974.67

2.042.974,67

0,00

TOTAL, din care:

4.984.208,00

4.984.208,00

1.470.974,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.470.974,67

1.470.974,67

0,00

A2. OBIECTIVE IN CONTINUARE

11.686.910.00

11.686.910.00

1.867.974.67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.867.974,67

1.867.974.67

0,00

TOTAL, din care:

4.984.208,00

4.984.208,00

1.470.974,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.470.974,67

1.470.974,67

0,00

Reabilitare termica a blocurilor -

11.686.910.00

11.686.910,00

1.867.974,67

0,00

0.00

0,00

0L00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.867.974.67

1.867.974.67

0,00

instalații interioare de utilitati publice.

4.984.208,00

4.984.208,00

1.470.974,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.470.974,67

1.470.974,67

0,00

in Municipiul Bacau

C2. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

175.000.00

175.000.00

175.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

175.000.00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 74.02.

PROTECȚIA MEDIULUI

120.788.340.03

120.992.575.49

23.857.650,49

0,00

0.00 20.000.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.857.650.49

3.857.650,49

0,00

TOTAL, din care:

64.694.479,51

64.848.430,95

2.269.287,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.269.287,45

2.269.287,45

0,00

CONSILIUL LOCAL:

112.841.192.80

112.841.192.80

23.291.563.41

0,00

0,00 20.000.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.291.563.41

3.291.563.41

0,00

TOTAL, din care:

58.334.080,18

58.334.080,18

1.780.887,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.780.887,45

1.780.887,45

0,00

A1. OBIECTIVE IN CONTINUARE

93.780.874.26

93.780.874.26

5.032.263,41

0,00

0,00

3.200.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.832.263,41

1.832.263,41

0,00

TOTAL, din care:

56.933.094,02

56.933.094,02

1.190.887,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.190.887,45

1.190.887,45

0,00

înlocuire rețele apa - str.D. Cantemir

268.155.55

268.155.55

36.578.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.578.00

36.578.00

0,00

202.018,31

202.018,31

36.578,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.578,00

36.578,00

0,00

Deviere colector canalizare str. Calea

783.911.38

783.911.38

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.00

6.000.00

0,00

Republicii

707.758,22

707.758,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare sistem de alimentare cu apa

340.394.40

340.394,40

1.175.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.175.96

1,175.96

0,00

si canalizare str.Izvoare

301.410,48

301.410,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L.T.E.strada înfrățirii

943.806.70

943.806.70

463.309,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

463.309.45

463.309.45

0,00

852.483,32

852.483,32

457.309,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457.309,45

457.309,45

0,00

înlocuire rețele apa si canalizare strada

1.169.906.23

1.169.906,23

637.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

637.000.00

637.000.00

0,00

Vasile Parvan

1.064.441,69

1.064.441,69

637.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

637.000,00

637.000,00

0,00

Construire rețea alimentare cu apa - str.

7.600,00

7.600.00

7.600.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.600,00

7,600.00

0,00

V.Lupu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire rețea alimentare cu apa - str.

5.600,00

5.600,00

5.600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.600.00

5.600,00

0.00

Muscatelor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Managementul integrat al deșeurilor, in

90.261.500.00

90.261.500,00

3.875.000.00

0,00

0,00

3.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675.000,00

675.000.00

0,00

Municipiului Bacau si al zonelor

53.804.982,00

53.804.982,00

60.000,00

OfOO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

60.000,00

60.000,00

0,00

invecinate, aplicație ISPA

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B1. OBIECTIVE NOI

1.550.018.54

1.550.018.54

749.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

749.000,00

749.000.00

0.00

TOTAL, din care:

1.400.986,16

1.400.986,16

590.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590.000,00

590.000,00

0,00

1

Alimentare cu apa, strada Lupeni

520.000.00

520.000.00

520.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

520.000.00

520.000.00

0,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

2

Reabilitare rețele apa, cartier Letea

273.393.54

273.393.54

20.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

20.000.00

20.000.00

0,00

231.361,16

231.361,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Alimentare cu apa si canalizare - strada

59.000.00

59.000,00

59.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.000.00

59.000.00

0,00

Letea

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*t

Extindere canalizare Calea Bârladului

597.625.00

597.625.00

50.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.00

50.000.00

0,00

nr. 46+190

579.625,00

579.625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Amenajare hala si sala

100.000.00

100.000.00

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

100.000.00

0,00

postoperatorie, pentru câini

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

CI. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

17.510.300,00

17.510.300.00

17.510.300.00

0,00

0.00

16.800.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710.300.00

710.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPANIA DE APA BACAU (RAGC)

7.947.147.23

8.151.382.69

566.087.08

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566.087.08

566.087.08

0,00

TOTAL, din care:

6.360.399,33

6.514.350,77

488.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488.400,00

488.400,00

0,00

A2. OBIECTIVE IN CONTINUARE

7.909.324.15

8.113.559.61

528.264.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528.264.00

528.264.00

0,00

TOTAL, din care:

6.360.399,33

6.514.350,77

488.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488.400,00

488.400,00

0,00

1

Supratraversare parau Trebes cu

775.801.20

790.541.42

5.151.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.151.00

5.151.00

0,00

conducta de apa potabila Dn=150 mm si conducta de apa uzata Dn=400 mm

538.324,90

548.553,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Supratraversare parau Negel cu

980.878.90

999.515.60

490.293.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490.293.00

490.293.00

0,00

conducta de apa potabila Dn=600 mm si conducta de apa uzata Dn=168 mm

720.796,32

734.491,45

488.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488.400,00

488.400,00

0.00

3

Conducta de legătură Dn= 600 mm

1.177.439.26

1.288.118.55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

intre plecare II Gheraiesti si plecare II Mărgineni pentru transportul apei potabile din Statia de pompare Gheraiesti la rezervoarele Barați

828.800,01

906.707,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

înlocuire conducta apa potabila OL

640.204.79

700.384.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 mm, str.Miron Costin de (a intersecția cu str.Prctor Aman pana la str.Stadionului

554.478,10

606.599,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5

împrejmuire paturi de uscare a namolu -

250.000.00

250.000.00

8.803.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.803.00

8.803.00

0,00

lui de la Statia de Epurare a apelor uzate, in Municipiul Bacau

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


6

înlocuire conducta de refulare Dn 500 mm Stalia de pompare ape uzate Serbanesti

960.000.00

880.000,00

960,000.00

880.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Conducta de legătură Dn 700 mm

480.000.00

480.000.00

5.417,00

0,00

intre conducta Dn 700 mm, strada Ștefan cel Mare si conducta Dn 800 mm, strada Digu Bamat

420.000,00

420.000,00

0,00

0,00

8

înlocuire conducta de apa Dn 600 mm

420.000,00

420.000.00

669,00

0,00

str.Calea Moinesti subtraversare linii ferate fabrica de bere si curte Vinalcool

325.000,00

325.000,00

0,00

0,00

9

înlocuire conducta de apa Dn 400 mm

890.000.00

890.000.00

5.554.00

0.00

b-dul Unirii de la pod Bistrița pana la Calea Bârladului

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

10

înlocuire conducta de apa Dn 600 mm

500.000.00

500.000.00

0.00

0,00

str.Garii intre str.A.lancu si strada M.Eminescu

420.000,00

420.000,00

0,00

0,00

11

înlocuire conducta de apa Dn 125 mm

345.000.00

345.000.00

6.388.00

0,00

str.Calea Moldovei de la str.Frunzei la restaurantul Popas

270.000,00

270.000,00

0,00

0,00

12

înlocuire conducta de apa Dn 600 mm

490.000.00

490.000.00

5.989.00

0,00

str.Frunzei din Statia de pompare Gheraiesti pana la str.Calea Moldovei cu conducta Fgn Dn 700 mm

403.000,00

403.000,00

0,00

0,00

C2. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

37.823.08

0,00

37.823.08

0,00

37.823.08

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 81.02.

172.785.937.21

172.785.937,21

7.884.025,33

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE TOTAL, din care:

149.035.925,90

149.035.925,90

6.656.652,72

0,00

CONSILIUL LOCAL:

35.666.315.21

35.666.315,21

6.950.000.00

0,00

TOTAL, din care:

32.619.208,90

32.619.208,90

6.134.627,39

0,00

A1. OBIECTIVE IN CONTINUARE

35.516.315.21

35.516.315.21

6.800.000.00

0,00

TOTAL, din care:

32.619.208,90

32.619.208,90

6.134.627,39

0,00

1

Reabilitare rețele termice secundare

13.276.315.21

13.276.315.21

6.650.000,00

0,00

(PT 7, PT 13, PT 31, PT 33, PT 69), din Municipiul Bacau, aplicație Program Termoficare si POS

12.269.208,90

12.269.208,90

6.134.627,39

0,00

2

Reabilitarea rețelelor primare din

7.200.000.00

7.200.000.00

30.000.00

„W

sistemul de termoficare al SC CET SA Bacau, aplicație Program Termoficare

6 600.000,00

6.600.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,417.00

5.417.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669.00

669.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.554.00

5.554.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6.388,00

6.388.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.989.00

5.989.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.823.08

37.823.08

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.884.025.33

7.884.025.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.656.652,72

6.656.652,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6.950.000.00

6.950.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.134.627,39

6.134.627,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

6.800.000.00

6.800.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.134.627,39

6.134.627,39

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.650.000,00

6.650.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.134.627,39

6.134.627,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.00

30.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5-e-col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total

Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 Modernizare strada Sucevei

301.152.82

301.152.82

65.000,00

0,00

65.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258.756,58

258.756,58

62.451,92

0,00

62.451,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Consolidare si reabilitare pod

36.633.270.00

36.633.270.00

82.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.000.00

82.000.00

0,00

Serbanesti peste râul Bistrița, in

34.411.230,00

34.411.230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Municipiul Bacau

3 Variante de circulație cu un pod metalic

7.260.830.11

7.260.830.11

127.070.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.070.00

127.070.00

0,00

provizoriu peste râul Bistrita(Serbanesti)

7.172.387,28

7.172.387,28

121.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121.070,00

121.070,00

0,00

pentru preluarea traficului din zona

' Construire strada Triumfului

1.363.791.92

1.363.791.92

4.400.05

0,00

4,400,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250.846,24

1.250.846,24

3.181,54

0,00

3.181,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Construire strada Al. Golescu

220.768.08

220.768.08

9.179,03

0,00

9.179.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190,233,05

190.233,05

5.897,21

0,00

5.897,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Construire strada AL. Vlahuta

225.190.86

225.190.86

27.731,48

0,00

27.731,48

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196.122,04

196.122,04

26.209,92

0,00

26.209,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Construire strada A. Saguna

207.438,58

207.438.58

86.656.10

0,00

86.656.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.057,25

181.057,25

85.693,49

0,00

85.693,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Construire strada Nordului

1.813.785.85

1.813.785.85

8.320.72

0,00

8.320.72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.655.621,32

1.655.621,32

7.186,49

0,00

7.186,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Construire strada D.Cantemir

593.636.97

810.500,53

122.003.38

0,00

122.003.38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531.436,27

731.940,82

122.003,38

0,00

122.003,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"•0 Construire strada Veronica Micle

956.423.03

956.423.03

35.754.43

0,00

35.754.43

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

861.969,79

861.969,79

32.852,49

0,00

32.852,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 R.K.strada Alba lulia

2.294.344.82

2.294.344,82

5.322.16

0,00

5,322,16

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.166.774,54

2.166.774,54

5.322,16

0,00

5.322,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 Construire acces Calea Bârladului 6+52

548.360.33

548.360,33

9.075,03

0,00

9.075,03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491.221,46

491.221,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Construire acces str.Vrancei nr.35 -

195.918.00

195.918.00

4.317.52

0,00

4.317.52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prelungirea Bradului nr.42

164.207,00

164.207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 Construire alee acces str. Venus nr.8 -

223.612.00

223.612.00

9.968.89

0,00

9.968.89

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zimbrului nr.13

184.733,00

184.733,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 Construire acces strada Zimbrului nr.84-

168.407.00

168.407.00

6.516,89

0,00

6.516.89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 Decembrie nr.78

138.548,00

138.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 Construire strada Licurici

1.936.623.07

1.936.623.07

84.015.81

0,00

84.015.81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.760.842,91

1.760.842,91

75.779,73

.0,00

75.779,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5* col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

Construire strada Silistei

560.104.53

560.104.53

7.223.96

0,00

7.223.96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

503.933,24

503.933,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Construire strada Cerbului

182.711.89

182.711,89

102.711.89

0,00

102.711.89

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

153.631,27

153.631,27

101.397,91

0,00

101.397,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Construire strada Ogorului

462.115.22

462.115.22

10,277.42

0,00

10.277.42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

411.061,56

411.061,56

9.010,74

0,00

9.010,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Construire strada Rozelor

2.120.174,74

2.120.174.74

3.952.65

0,00

3.952.65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.895.358,19

1.895.358,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

Construire strada 13 Septembrie

1.271.208.00

1.271.208.00

12.549.31

0,00

12.549.31

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.146.539,00

1.146.539,00

12.214,86

0,00

12.214,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Construire strada V.Babes

431.258.21

431.258.21

60.405.07

0,00

60.405,07

0,00

QHQ

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

360.087,25

360.087,25

55,992,86

0,00

55.992,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Construire strada AI.Lapusneanu

1.676.779,58

1.676.779.58

1.567.77

0,00

1.567.77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.532.392,69

1.532.392,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Construire strada Muncii

1.036.619,47

1.036.619.47

440.906.78

0,00

335.906.78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000.00

105.000.00

0,00

904.705,34

904.705,34

431.863,59

0,00

335.906,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.956,81

95.956,81

0,00

25

Modernizare strada Vasile Lupu

391.530,66

391.530.66

246.397.16

0,00

174.397.16

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

72.000.00

72.000.00

0,00

340.701,52

340.701,52

244.397,16

0,00

174,397,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

26

Construire strada Muscatelor

356.334.19

356.334.19

242.637.30

0,00

187.637,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,000.00

55.000.00

0,00

307.989,61

307.989,61

240.579,36

0,00

187.637,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.942,06

52.942,06

0,00

Construire strada Gh. Lazar

247.156.02

247.156.02

88.160.81

0,00

88.160.81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214.951,47

214.951,47

86.572,74

0,00

86.572,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Construire strada Serbanesti, etapa I

1.974.263.36

1.974.263.36

817.621.00

0,00

256.573.03

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

561.047.97

561.047.97

0,00

1.790.092,80

1.790.092,80

809.669,04

0,00

256,573,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

553.096,01

553.096,01

0,00

29

Construire strada Crinului

563.021,00

563.021.00

45.330.76

0,00

45.330.76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479.617,00

479.617,00

38.666,09

0,00

38.666,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Construire strada Daciei

1.251.360.00

1.251.360.00

646.520.71

0,00

386.526.46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259.994.25

259.994.25

0,00

1.187.153,00

1.187.153,00

637.914,05

0,00

386.526,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251.387,59

251.387,59

o,oc

31

Construire strada N. Copemic

1.675.219,11

1.675.219.11

3.684.78

0,00

3.684.78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

1.543.521,97

1.543.521,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

32

Construire strada Martir Crisan

394.193,87

394.193.87

77.300.57

0.00

77.300.57

0,00

0.00

<