Hotărârea nr. 182/2009

 Hotărârea nr. 182 din 10.06.2009 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza SF a obiectivului de investitii ”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”, etapa II-a, pentru 2784 scari de bloc.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza SF a obiectivului de investiții „Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”,etapa ll-a ,pentru 2784 scări de bloc.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ,

Având in vedere:

 • •  Prevederile art.44 alin.(I) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;

 • •  Prevederile art.8, alin.(l) si alin.(2) lit.”b” din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată ;

 • •  Adresa nr. 1951 din 18.05.2009 a S.C CET SA Bacau ;

 • •  Hotararea nr.556 din 20.05.2009 a Consiliului de Administrație al S.C CET SA Bacau ;

 • •  Referatul nr.5338 din 20.05.2009 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare ;

 • •  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (4) lit.”d”, (6) lit.”a„ pct. 14 si ale art.45 (2) ”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba documentația tehnico-economica-faza SF a obiectivului de investiții ” Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”, etapa 11-2784 scări de bloc, întocmită de S.C TERMOPROIECT SRL IAȘI, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții asa cum sunt prevazuti la Cap. 8 din cuprinsul documentației anexa la hotarare, după cum urmeaza:

Valoarea Devizului General este de 211.514.578,3 lei(înclusiv TVA-19%), respectiv 49.189.436,8 euro la cursul de 4,28 lei/euro,din care lucrările de C+M reprezintă 92.364.902,9 lei (inclusiv TVA-19%), adica 21.480.210,0 euro.

Art.3 Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Patrimoniu, Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C CET SA Bacau.

NR. 182

DIN 10.06.2009


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BÎRZU 1 LI ECONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


O.P.. Caleap FI /T.C./ Ex.l/Ds.I-A-4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA

LAHOTARAREANR. 182 DIN 10.05.2009


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

S,C TER MO PROIECT S.R.L IAȘI

Studiu de fezabilitate

Reabilitarea termică a blocurilor.

Instalații interioare de utilități publice în Municipiul Bacău

Etapa a- II -A

Aprilie 2009

IAȘI

tx.2.

S.C. TERMOPROIECT S.R.L. IAȘI 7^°% ,

Obiectiv:rfțrtifl&at Nr, 1B2


Reabilitarea instalațiilor termice la blocurile din Bacău

*


Achizitor: Consiliul Local al Municipiului Bacău -- S.C. CET S.A. Bacău

Comandă/contract:

Fază de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE


Titlu documentație:


„Reabilitarea termică a blocurilor

Instalații interioare de utilități publice în Municipiul Bacău”.

Etapa a II-a


DIRECTOR GENERAL:

Director Tehnic:

Șef Proiect:Ing. Cristina BUJOR


Responsabil cu Managementul Calității:


Ec. Ștefania PLEȘCAN


S.C. TERMOPROIECT S.R.L. IAȘI


Obiectiv: Reabilitarea instalațiilor termice la blocurile din Bacău

9

Titlu documentație: Studiu de fezabilitate

„Reabilitarea termică a blocurilor - Instalații interioare de utilități publice în Municipiul Bacău. Etapa a- II-a ”

Titlu document:

Memoriu tehnico - economic

Cod document:


4 - 7041


Cod borderou:

4-7040


Data 10.04.2009

Colective

întocmit

Verificat

Aprobat

Nume

Semnătură

Nume

Semnătură

Nume

Semnătură

Tehnologic, Construcții, Electric și Economic

Ing. Răzvan

Comcliu LEFTER

Ing. Cristina

BUJOR

i

Ing. Ștefan

SCRIPCÂ

Teh. Pr. Viorel

RUSU

VW

Teh. Pr. Irinel

CRĂCIUN

Ing. Gheorghe LOGIGAN

Teh. Maria

OLOGU

Ec. Ștefani a PLEȘCAN

Ing. Paul

GAVRILESCU

Evidența modificărilor documentului:

F-PO-7.3.3.2 - 02 - act.2 - 3.01.07

ho

s.c.


Coci document:

Seria de modificări:


4-7041

o


Pag.


CUPRINS

 • I. MEMORIU TEHNICO - ECONOMIC

 • 1.  DATE GENERALE PRIVIND INVESTIȚIA

  • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2.  Amplasamentul

  • 1.3.    Titularul investiției

  • 1.4.   Beneficiarul investiției

  • 1.5.   Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

  • 2.1.   Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

  • 2.2.   Principalele documente, documentații, regulamente, acte oficiale - legi, H.G.R., Ord., norme, normative, standarde necesare studiului

  • 2.3.   Descrierea investiției

   • 2.3.1. Lucrări termomercanice

   • 2.3.2. Lucrări rețele transmitere date

   • 2.3.3. Lucrări de construcții

 • 3.  DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

  • 3.1.   Suprafața și situația juridică ale terenului ce urmează a fi ocupat

  • 3.2.   Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament j

   • 3.2.1. Condiții de climă

   • 3.2.2. Condiții geologice și seismicitate

  • 3.3. Principalele caracteristici ale investiției

   • 3.3.1. Rețele termice de distribuție la nivel de scară de bloc

 • 3.3.2.. Principalele echipamente

 • 4. MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU PREVENIREA RISCURILOR INDUSTRIALE

  • 4.1.   Probleme specifice privind măsuri de siguranță pentru prevenirea riscurilor tehnice

  • 4.2.   Probleme specifice privind securitatea și sănătatea muncii si prevenirea riscului de incendiu

 • 5. DURATA DE RALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE

 • 6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ CU REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • 7.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • 8.1.   Valoarea totală a investiției

  • 8.2.   Eșalonare

/(


sx\


Cod document:

Seria de modificări:


4-7041


 • 8.3.   Durata de realizare a investiției

 • 8.4.   Surse de finanțare

 • 8.4.   Capacitati fizice (investiția specifică)

 • 8.5.   Alți indicatori specifici - eficiența energetică


9. ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARĂ


9. ANALIZA COST - BENEFICIU


 • 11. ANALIZA DE SENSITIVITATE Șl RISCURILE POTENȚIALE

 • 12. AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 13.   CONCLUZII


II. ANEXE


Anexa nr. 1 - 1.1. Tema de proiectare (Oferta tehnică)

1.2. Date furnizate de beneficiar

Anexa nr. 2 - TABELE CENTRALIZATOARE TIPURI DE SCĂRI

 • 2.1. Tabel tipuri scări - zona Centru

 • 2.2. Tabel tipuri scări - zona Nord - Est

 • 2.3. Tabel tipuri scări - zona Nord - Vest

 • 2.4. Tabel tipuri scări - zona Sud - Est

 • 2.5. Tabel tipuri scări - zona Sud - Vest

 • 2.6. Tabel centalizator tipuri scări - Bacău


Anexa nr. 3 - DEVIZE PE OBIECTE


3.1.1 -5-3.1.20. Devize pe obiect-zona Centru

- 20 PT- 706 scări de bloc


3.2.1+3.2.10. Devize pe obiect-zona Nord - Est

 • - 10 PT- 571 scări de bloc

3.3.1+3.3.10. Devize pe obiect-zona Nord - Vest

 • - 10 PT-504 scări de bloc

3.4.1+3.4.13. Devize pe obiect-zona Sud - Est

 • - 13 PT- 594 scări de bloc


3.5.1+3.5.12.


Devize pe obiect - zona Sud - Vest

- 12 PT-409 scări de bloc


3.6. Deviz pe obiect centralizator Bacău Etapa alia - 65 PT- 2784 scări de bloc


Anexa nr. 4 - DEVIZ GENERAL
Pag- _5


I. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC

 • 1. DATE GENERALE PRIVIND INVESTIȚIA

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Denumirea prezentei lucrări de proiectare este:

"Studiu de fezabilitate. Reabilitarea termică a blocurilor-

Instalații interioare de utilități publice în Municipiul Bacău". Etapa a ll-a.

 • 1.2. Amplasament

Investiția se va realiza la blocurile de locuințe existente în județul Bacău, Municipiul Bacău, pentru un lot de 1086 blocuri cu 2784 scări de bloc care sunt branșate la rețeaua publică de alimentare cu energie termică aferentă celor 65 puncte termice și centrale termice prevăzute în această etapă.

Deoarece numărul consumatorilor este foarte mare, elaborarea lucrărilor de realizare a investiției a fost structurată pe 5 zone geografice, cuprinzând scările de blocuri aferente PT /CT din fiecare zonă, astfel:

 • 1. Zona Centru Bacău- 20 (PT+CT) - 269 bl. / 706 scări de bloc:

 • > 13 PT: PT1, PT2, PT3, PT4, PT40, PT41, PT42, PT43, PT5, PT6, PT79, PT8, PT94 = 217 bl. / 560 scări de bloc;

 • > 7 CT.CT3/2 Mărășești, CT3/5 Mihai Viteazu, CT 4/6 -9 Mai, CT Bistrița, CT Grup Școlar, CT Parc 1, CT Prefectură =52 bl./146 scări de bloc.

 • 2. Zona Nord-Est Bacău: 10(PT+CT) - 231 bl., 1 imobil / 571 scări de bloc:

 • > 8 PT: PT115, PT45, PT58, PT59, PT61, PT62, PT63, PT64

= 163 bl. / 408 scări de bloc;

 • > 2CT: CT2 Miorița, CT3 Miorița = 68 bl., 1 imobil /163 scări de bloc.

 • 3. Zona Nord-Vest BacăuAO PT- 224 bl., 4 imobile Z504 scări de bloc;

 • > PT 117, PT 151, PT 152, PT 153, PT 44, PT 69, PT 84, PT 95, PT 96, PT 97.

/S

S.C.


Cod document:


4-7041


Pag. 6


Seria de modificări:

 • 4. Zona Sud - Est Bacău: 13 PT - 211 bl. / 594 scări de bloc:

 • > PT 10, PT 11, PT 12, PT 13, PT 14, PT 15, PT 154, PT 16, PT 17,

 • > PT 27, PT 32, PT 7, PT 9.

 • 5. Zona Sud - Vest Bacău: 12 PT -151 bl., 9 imobile/409 scări de bloc:

 • > PT 18, PT 19, PT 20, PT 21, PT 22, PT 25, PT 26, PT 29, PT 30, PT31, PT 33, PT 35.

Total etapa a II a- 65 (PT+CT) -1086 bl.,14 imobile Z2784 sc. :

 • - 56 PT - 966 blocuri, 13 imobile / 2475 scări de bloc;

 • - 9 CT - 120 blocuri, 1 imobil / 309 scări de bloc.

 • 1.3. Titularul investiției

Consiliul Local al Municipiului Bacău - S.C. CET S.A. Bacău.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

Consiliul Local al Municipiului Bacău - S.C. CET S.A. Bacău.

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. TERMOPROIECT S.R.L. IAȘI

 • 1.6. Obiectul investiției

în cadrul studiului de fezabilitate se urmărește reabilitarea instalațiilor interioare aferente clădirilor de locuit în vederea reducerii pierderilor de energie termică prin înlocuirea sistemului coloanelor de încălzire și apă caldă de consum, de după contorul de energie termică din subsolul blocului, cu un pachet de conducte care asigură distribuția pe orizontală a energiei termice la fiecare consumator și transmiterea datelor furnizate de sistemul de contorizare energie termică individual la dispeceretul de termoficare al S.C. CET S.A. Bacău.

 • 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

  • 2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

în scopul realizării măsurilor stabilite în „Programul național Termoficare 2006-2015 - căldură și confort” respectiv „referitoare la reabilitarea termică a clădirilor și îmbunătățirea sistemului de alimentare cu căldură la consumator, se impune optimizarea consumului de utilități la nivelul consumatorului individual, prin controlul și reglarea consumului la

S.C.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:           4 -

7041

Pag.     7       I

Seria de modificări:

0

nivelul instalațiilor din imobile, cât și adoptarea unor soluții eficiente și stimulative de măsurare a consumului de energie termică la apartamente.

Prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 66 din 28.02.2007, S.C. CET S.A. Bacău a fost mandatată ca beneficiar al investiției pentru reabilitarea instalațiilor interioare de utilități publice - încălzire și apă caldă de consum.

Principalele elemente care susțin necesitatea și oportunitatea investiției pentru înlocuirea sistemului existent de distribuție la nivel de scară de bloc, sunt următoarele aspecte referitoare la situația existentă:

 • •  gradul avansat de uzură fizică și morală al sistemului existent de distribuție a energiei termice la nivel de scară de bloc (construite în perioada anilor 1950-1990);

 • •  imposibilitatea reglării corespunzătoare a cantității de căldură datorită armăturilor vechi;

 • •  calitatea necorespunzătoare a execuției și a intervențiilor efectuate pentru reparații și întreținere;

 • •  pierderi mari de căldură și de agent termic în subsolurile scării de bloc;

 • •  eficiență economico-energetică scăzută datorată pierderilor substanțiale și a cheltuielilor mari de producție și întreținere;

 • •  regim hidraulic perturbant;

 • •  imposibilitatea măsurării exacte a cantității de energie termică consumate la nivel de apartament datorită configurației instalației interioare existente (cu trecerea coloanelor instalațiilor și prin apartamentele debranșate);

 • •  instalații dezechilibrate hidraulic datorită debranșărilor de la sistemul centralizat;

 • •  continuarea tendinței de debranșare accentuată a consumatorilor de la sistemul centralizat de încălzire, datorită nemulțumirilor legate de întocmirea facturii pentru încălzire și apă caldă de consum.

 • 2.2. Principalele documente , documentații , regulamente , acte normative - legi , HGR, ordine, normative, standarde necesare studiului

La baza elaborării prezentului studiu de fezabilitate au stat:

Date tehnico - economice furnizate de beneficiar;

Ordinul M.I.R.A. nr. 471/08.05.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură și confort”;

H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

Legea nr. 10/1995 privind asigurarea durabilității, a siguranței în exploatare, funcționalității și calității în construcții;

4-7041

Pag. 8


o

O.G.R. nr. 95/30.08.1999 privind calitatea lucrărilor de montaj utilaje, echipamente si instalații tehnologice industriale, aprobata cu modificări prin Legea nr. 440/27.06.2002;

Legea protecției mediului (Legea nr. 137/1995);

Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P 118-99;

Legea nr. 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, precum și H.G.R. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319;

H.G.R. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.

H.G.R. nr. 425/1994 - Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice;

Normative, STAS-uri și Prescripții în vigoare:

Normativele 113/2002; 113/1-2002,19-1994,19/1-1996;

Normativ privind expertizarea tehnica si energetica a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire si prepararea apei calde de consum aferente acestora NP 048 - 00;

Normele de protecția muncii și prevenirea riscului de incendiu:

Cataloage de conducte și echipamente tehnologice elaborate de firmele producătoare;

Standardele în vigoare (SR EN 10216-2-2003, SR ISO 7121/1996, SR EN 10217-1:2002 și SR EN 10240-1999, SR EN 13162-2003 etc.);

 • 2.3. Descrierea investiției

Studiului de fezabilitate are ca obiect stabilirea caracteristicilor principale ale investiției ținând seama de noua legislație pentru întocmirea Devizului general și pentru determinarea indicatorilor de eficiență energetică.

în cadrul studiului de fezabilitate s-au analizat trei variante de soluții:

 • 1. Amplasarea de micromodul (modul termic pentru încălzire și apă caldă de consum) la nivel de apartament.

 • 2. Amplasarea de module de punct termic (pentru încălzire și apă caldă de consum) la nivel de bloc.

 • 3. Amplasarea rețelei termice de distribuiție pe orizontală la nivel de scară de bloc, cu contorizare locală a consumurilor la nivel de apartament.

Varianta 1. Conform ofertelor de la furnizorii de echipamente rezultă o valoare de procurare a echipamentelor de cca. 132.486.618 Euro fără TVA.

Dimensiunile modulelor de apartament sunt de cca. 800x540x430mm.

Pentru montajul acestor tipuri de micromodule sunt necesare amplasarea pe casa scării numai 2 conducte de PPR sau oțel cu PPR (pentru blocuri cu nivele >P+5).

4-7041

o ’


Pag-

9


Varianta 2. Module de punct termic pot deservi un număr mare de blocuri de cca. 16*42 blocuri.

Această variantă este exclusă deoarece nu se poate încadra în cerințele caietului de sarcini elaborat de beneficiar - se dorește contorizarea consumurilor la nivel de apartament.

Varianta 3. Montarea pe casa scării a unui flux de conducte ce asigură distribuția pe orizontală a energiei termice, cu individualizarea consumurilor locale, la nivel de apartament și transmiterea datelor consumurilor la dispeceratul de termoficare al S.C. CET Bacău.

în urma analizării variantelor de mai sus rezultă următoarele concluzii:

 • ■  varianta 1 - achiziția modulelor de apartament este mult mai costisitoare decât varianta 3 - mai mare de cca. 7 ori;

 • ■ întradevăr se reduce valoarea pentru achiziția și montajul elementelor de conductă la varianta 1 față de varianta 3 - cu cca. 35%;

 • ■  dimensiunile modulelor de apartament conduc la imposibilitatea de a fi montate la majoritatea scărilor de bloc, deoarece afectează gabaritul de trecere al scării.

Astfel, scenariul optim prin care obiectivele studiului de fezabilitate pot fi atinse este cel prevăzut în varianta 3.

Montarea rețelei termice de distribuție pe orizontală la nivel de scară de bloc

Se vor stabili indicatori tehnico-economici și indicatori ai eficienței energetice pentru următoarea investiție:

 • - achiziția materialelor și montarea rețelei termice de distribuție în casa scării de bloc, inclusiv transmiterea de date prin cablu;

 • - achiziția echipamentelor și a materialelor aferente cutiei de contorizare, precum și montarea acesteia la nivel de apartament.

în cadrul studiului de fezabilitate se estimează cheltuielile necesare pentru:

 • ■  procurarea echipamentelor într-o cutie corespunzătoare care cuprinde -contor cu ultrasunete pentru încălzire, pentru apa caldă de consum și debitmetru pentru apă rece, robinete, tronsoane de conducte și piese de legătură;

 • ■  procurarea cutiei preechipate pentru comunicație Mbus necesară transmiterii de date, în sistem SCADA;

 • ■  lucrările pentru montarea cutiei de contorizare:

 • ■  procurarea materialelor necesare rețelei termice noi de distribuție din casa scării de bloc, formată din conducte din oțel (numai la bl. cu mai mult de 5 niveluri) și polipropilenă pentru încălzire (ducere și

Pag.

10

întoarcere), pentru apă caldă de consum, recirculare apă caldă de consum și apă rece;

■ montarea conductelor, a izolației termice și a carcasei din rigips pe casa scării.

înlocuirea treptată a sistemului actual de distribuție a energiei termice pentru încălzire și a.c.c. la nivel de scară de bloc se va face în funcție de ritmul asigurării fondurilor.

Montarea rețelelor termice noi de distribuție la nivel de scară de bloc, » ■» ' conduce la scăderea pierderilor de căldură mai ales de la subsoluri (atât a pierderilor prin izolații spre mediul ambiant, cât și a pierderilor datorate scăpărilor de agent termic), respectiv a consumului de combustibil în sursă.

Deasemenea, necesitatea și oportunitatea investiției este justificată și de implicațiile asupra consumatorilor, deoarece:

 • -  va alege optimul între confortul dorit și posibilitățile de plată;

 • - va reduce sau va sista consumul de căldură pentru diferite perioade;

 • - permite realizarea unor economii prin corelarea consumului cu necesarul de căldură;

 • - se elimină consumurile frauduloase care încarcă factura de plată a celorlalți consumatori;

 • - se realizează reabilitarea completă a rețelei de distribuție din condominiu;

 • - se asigură posibilitatea restricționării sau întreruperii alimentării cu energie termică a consumatorilor răi platnici fără a afecta restul consumatorilor.

Obiectul proiectului este noua rețea de distribuție amplasată pe verticală/orizontală în casa scării de bloc, cuprinsă între limitele de proiect:

 • -  cutiile de contorizare energie termică pentru încălzire, a.c.c. și contorizare volum pentru apă rece la nivelul fiecărui apartament;

 • -  intrarea conductelor de distribuție agent termic la limita blocului.

La întocmirea pieselor desenate (anexe - prezentate în volume separate pentru fiecare zonă și PT/CT conform listei din caietul de sarcini), s-au utilizat releveele efectuate în teren, pentru fiecare scară de bloc, în prezenta unui reprezentant al beneficiarului.

Acceptul de la Asociațiile de proprietari ai apartamentelor sau alte tipuri de avize privind asigurarea accesului la rețeaua de distribuție, precum și eventualele verificări pe partea de construcții se află în grija beneficiarului.

Principalele lucrări aferente proiectului constau în:

 • 2.3.1. Lucrări termomecanice

montarea rețelei termice de distribuție la nivel de scară de bloc realizată din elementele de conductă din polipropilenă (conducte, teuri, reducții, coturi, brățări, etc.) conform schemei de distribuție pentru rețelele termice la nivel de scară de bloc și apartamente;

F-PO-4.4.5.2-03-act.O-1.09.99


s.c.


4-7041Pag. 11


achiziția echipamentelor și a materialelor din cutia de contorizare și montarea acesteia la nivel de apartament.

Documentația va cuprinde datele tehnice și economice de fundamentare a investiției.

Lucrările pe parte termomecanică aferente rețelelor de distribuție noi la nivel de scară de bloc și apartamente, urmăresc următoarele:

 • - înlocuirea sistemului coloanelor de încălzire și a.c.c. de după contorul de energie termică din subsolul blocului, cu un pachet de conducte care asigură distribuția pe orizontală a energiei termice cu o singură intrare la fiecare consumator - la nivel de apartament;

 • - pozarea fluxului de conducte (încălzire, a.c.c., recirculare a.c.c. și apă rece) pe casa scărilor, prin planșee sau prin vangul scărilor de acces (după caz cu spargeri laterale a planșeului pe porțiunea conductelor funcție de mărimea vangului) și ramificarea acestora la fiecare apartament;

 • - traseele distribuției orizontale pe casa scării vor ocoli grinzile existente deorece este interzisă spargerea aceatora;

 • - în cazul intersectării cu echipamentele altor instalații interioare (gaze naturale, electrice, internet, TV), se vor respecta condițiile de montaj prevăzute în normativele în vigoare specifice fiecărui tip de instalații;

 • - fiecare branșament la apartament va fi prevăzută cu sistem de măsură a energiei termice amplasat în cutiile de contorizare metalice și asigurate;

 • - amplasarea fluxului de conducte se va face astfel încât acestea să nu afecteze gabaritul de trecere existent pe casa scării;

 • - conductele vor fi protejate termic cu izolație termică (vată minerală) și mecanic prin acoperirea cu o carcasă din rigips și profile metalice;

 • - se vor realiza sisteme de aerisire a coloanelor principale la ultimul etaj și a ramificațiilor foarte lungi (după caz) și sisteme de golire a instalațiilor la subsolurile blocurilor.

în general, coloana principală a rețelei de distribuție urmează un traseu în plasă verticală prin vangul existent între rampele scărilor. în unele situații în care vangul este mai mic de 100mm sau inexistent, ceea ce impune lărgirea parțială pe anumite zone a vangului prin spargerea planșeului sau perforarea planșeelor de la casa scării, pentru a permite trecerea coloanei de conducte.

Pentru eventualele spargeri în planșee sau lărgiri ale vangului (acolo unde este cazul), obligatoriu se va întocmi de către un expert tehnic autorizat M.L.P.A.T. un „Raport de expertiză tehnică’.

în cazul blocurilor cu 5 ^-10 etaje, coloana principală va fi alcătuită și din țevi OLT 35 până la un anumit nivel și se va realiza un compensator tip "U" pentru preluarea dilatărilor.


s.c.

TERMOI’ROIECT

S.R.L.


4-7041

o ~


Pag. 12__i

I ______ J


Ramificațiile pe palier, se vor prinde de plafoanele acestora în plan orizontal, iar de pereții de la casa scării, în plasă verticală, prin intermediul brățărilor și clemelor.

Parametrii agentului termic pentru încălzire la intrarea/ieșirea în/din scara de bloc sunt: p tur/retur- max. 3,5/2,0 bar, t turmax/returmax.= 90 / 70 °C, iar pentru a.c.c. la intrarea în scară de bloc sunt: p - max. 1,8bar, tmax = 60°C.

Date despre materiale - Conductele care se vor monta sunt pentru distribuția agentului termic secundar - încălzire și a.c.c., o conductă de recirculare a.c.c. și apă rece. La marea majoritate a blocurilor coloana principală și ramificațiile pe etaje va fi din țevi PPR (polipropilenă reticulară), care sunt materiale ușoare, ieftine, rezistente la coroziune, cu montaj rapid și ușor.

La unele blocuri cu 5 ~ 10 etaje, coloana principală la nivel de subsol, parter sau etaj, va fi din țevi OLT 35, având diametre de Dn50-<Dn100, și va fi fixată pe suporți metalici și izolată în sistem clasic, ramificațiile pe etaje fiind tot din țeava PPR.

La blocurile cu 5<10 etaje, la subsolul lor, funcție de situație, s-a prevăzut înlocuirea robineților existenți cu robineți cu sferă Dn50* Dn100. Atât coloana principală, cât și ramificațiile pe etaje au în toate cazurile o configurație telescopică a diametrelor.

Pentru încălzire se folosesc conducte din țevi PPR cu inserție de aluminiu cu următoarele diametre și grosimi: <J> 20x3,4mm; I 25x4,2mm; <|) 32x5,4mm; <|> 40x6,7mm; <|) 50x8,4mm; t|) 63x10,5mm. Aceeași gamă de diametre de conducte din țeavă PPR, dar fără inserție de aluminiu se folosește și pentru circuitele de a.c.c., recirculare a.c.c. și apă rece.

Pentru țevile din OLT 35 se vor utiliza următoarele diametre:

([) 57x3,5;   76x3,5; <[> 89x3,5, <|) 104x4.

La cutiile de contorizare se vor racorda două conducte PPR - Al <t> 20x3,4mm pentru încălzire și trei conducte PPR cu <|) 20x3,4mm pentru a.c.c., recirculare a.c.c. și apă rece.

Pentru realizarea racordurilor, derivațiilor și a configurației telescopice a rețelei de distribuție se vor utiliza:

 • -  racorduri PPR: D20/D1//, D25/D3/4”, D50/D11/2”, D63/D2”;

 • - teuri PPR: D=25x25x25; D=25x20x25; D=32x32x32; D=32x25x32;

D=40x40x40;    D=50x50x50;    D=50x40x50;    D=50x32x50;

D=63x40x63;     D=63x50x63;

 • -  reducții PPR: D63/D50; D63/D40; D50/D40; D40/D32; D32/D25; D32/D20; D25/D20.

Pentru îmbinarea tronsoanelor de țeavă PPR se vor folosi mufe PPR D20 -D63.

Pentru fixarea și susținerea conductelor se vor utiliza cleme D20, D25, D32, D40 și brățări 1/2”,     1”, 11/2”, 2”.

-704!

Pag.

13

.. -

Scheme de distribuție pe orizontală

Cele 2784 de scări de bloc din etapa all-a, care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate, au fost grupate, pe tipuri de scări de bloc, având în vedere tipul constructiv, numărul apartamente pe palier, nr. rampelor scărilor și nr. etajelor, rezultând grupuri de scări de bloc asemănătoare cu 2,3,4 apartamente/palier pentru blocuri cu nivele de P+1* P+10, dar și unicate D+P+2, P+4, P+6, P+7, P+10. Căminele și blocurile unicate au fost tratate individual.

Blocurile P+1: au câte două apartamente pe palier, cu treceri prin vang/ planșeu, cu 1-2 rampe ale scărilor;

Blocurile P+2: au câte două/trei apartamente pe palier, în unele cazuri au 8ap./palier (garsoniere) -în cazul căminelor, cu treceri prin vang/ planșeu, cu 1-2 rampe ale scărilor;

Blocurile P+4: au în general câte 4 apartamente pe palier, iar în unele cazuri câte 2 sau 3 apartamente pe palier, cu treceri prin vang/ planșeu, cu 1-2 rampe ale scărilor:

Blocurile P+6 și P+7 au câte 2 sau 3 apartamente pe palier, iar blocurile P+10 au câte 4 apartamente pe palier, cu treceri prin vang/ planșeu, cu 1-2 rampe ale scărilor;

Având în vedere nr. mare de consumatori s-a realizat gruparea acestora pe tipuri de scări de bloc, funcție de tipul constructiv: nr. de apartamente pe palier (2,3,4 ap.), posibilitatea de amplasare a coloanei principale (prin vangul scării sau prin planșeu), nr. rampelor aferente scării (1sau 2 rampe), rezultând următoarele tipuri de scări de bloc, după care s-au relizat piesele desenate prezentate în 5 volume separt pentru fiecare zonă în parte:

Blocuri cu 2ap./palier-tip / -nivel P+1+ P+10, coloane pe casa scării:

 • - Tip I a1: 2ap/ palier, coloane prin vang, 2 rampe scări;

 • - Tip I a2: 2ap/ palier, coloane prin vang, 1 rampă scară;

 • - Tip I b1: 2ap/ palier, coloane prin planșeu, 2 rampe scări;

 • - Tip I b2: 2ap/ palier, coloane prin planșeu, 1 rampă scară.

Blocuri cu 3ap,/palîer-fr'p / -nivel P+1+ P+10, coloane pe casa scării:

 • - TiP li a1- 3ap/ palier, coloane prin vang, 2 rampe scări;

 • - TiP II a2: 3ap/ palier, coloane prin vang, 1 rampă scară;

 • - TiP II b1: 3ap/ palier, coloane prin planșeu,1 rampă scară;

 • - TiP II b2: 3ap/ palier, coloane prin planșeu, 2 rampe scări.

Blocuri cu 4ap./palier-t/p / -nivel P+1+ P+10, coloane pe casa scării:

 • - Tip III a1: 3ap/ palier, coloane prin vang, 2 rampe scări;

 • - TiP HI a2: 3ap/ palier, coloane prin vang, 1 rampă scară;

 • - TiP HI b1: 3ap/ palier, coloane prin planșeu, 1 rampă scară;

 • - Tip III b2: 3ap/ palier, coloane prin planșeu, 2 rampe scări.

Pag.

14

Situația centralizată a tipurilor de scări de bloc și a schemele de distribuție aferente, cu grupurile de consumatori unele unicat, altele general valabile pentru cele 2784 scări de bloc, a condus la o grupare de 74 de tipuri de scări, care se regăsește în tabelele centralizate pentru fiecare zonă și în cele 65 devize pe obiect pentru fiecare PT prezentate în anexele nr. 2.1 +

 • 2.6. și 3.1.*3.5..

Ținând seama de experiența de până acum cu privire la reabilitarea termică a blocurilor în Bacău cu execuția distribuției pe orizontală la 23 de scări de bloc de diferite niveluri, precum și cea de la alte localități în care s-a realizat distribuția pe orizontală (Brăila, Onești, Piatra Neamț, Botoșani, etc.), de comun acord între reprezentanții CET Bacău și proiectant, s-a stabilit montarea contoarelor Dn15 cu ultrasunete - acestea permit înregistrarea unui debit între 0,5mc/h și 3mc/h.

Ținând seama de înregistrările lunare din perioada iunie 2008 -ianuarie 2009 transmise de reprezentanții CET Bacău, rezultă următoarele consumuri medii luate în calculul indicatorilor economici:

 • a. pentru încălzire - 1,02 Gcal / lună / apart.;

 • b. pentru a.c.c. - 0,15 Gcal / lună / apart.

Pentru fiecare din cele 2784 scări cu 57453 de apartamente branșate (conform listelor din caietul de sarcini), cutia de contorizare cuprinde, următoarele:

 • - contorizarea energiei termice pentru încălzire Dn15, care se va face cu:

o traductor de debit cu ultrasunete montat pe conducta de ducere;

o traductoare de temperatură cu termorezistențe Pt500 montate pe conductele de ducere și întoarcere;

o bloc electronic de calcul și integrare a energiei termice pe circuitul de încălzire și pe circuitul de a.c.c., prevăzut cu modul de comunicație M-bus (atât pentru circuitul de încălzire cât și pentru circuitul de a.c.c.);

 • - contorizarea energiei termice pentru a.c.c. Dn15, care se va face cu:

o traductor de debit cu ultrasunete montat pe conducta de ducere;

o traductoare de temperatură cu termorezistențe Pt500 montate pe conductele de ducere și apă rece;

 • - debitmetru apă rece pentru Dn15.

Parametrii maximi ai agentului termic pentru încălzire la intrarea/ieșirea în/din scara de bloc, sunt: ptur/retur = 3,5/2,0 bar, t tur/retur = 90 / 70 °C și respectiv cei pentru a.c.c. la intrarea în scară de bloc sunt: p = 1,8bar, t = 60°C.

 • 2.3.2. Lucrări rețele transmitere date t

Transmiterea de date se poate face prin:

 • -  sistem de transmitere date prin fibră optică;

 • -  sistem de transmitere date prin cablu

S.C.

TERMOPROIECT

S.R.L.


4-7041

o


Pag. 15


Analizând investiția necesară realizării unei instalații cu același scop și nivelul de performanță necesar s-a ajuns la următoarele concluzii:

 • -  nivelul de performanță al sistemului de transmitere de date prin cablu satisface performanțele necesare;

 • -  nivelul de performanță al sistemului de transmitere de date prin fibră optică depășește cu mult performanțele necesare prezentului proiect;

Având în vedere investițiile necesare realizării celor 2 sisteme, s-a ajuns la consluzia că soluția optimă este aceea de realizare a sistemului de transmitere de date prin cablu.

Echipamentele la nivel de scară de bloc aferente instalației de transmitere de date sunt:

 • -  2 cartele de comunicație M-bus conectate in serie pentru transmiterea de date de la integratoarele din interiorul cutiei de contorizare (încălzire și a.c.c.), precum și de la releul de impuls montat pe debitmetrul de apă rece din interiorul cutiei de contorizare;

 • -  Releu de impuls ce se va monta pe debitmetrul de apă rece;

 • -  Cutie de monitorizare M-bus cu modul convertor pentru transmiterea datelor către nivelul ierarhic imediat superior;

Se va realiza o rețea de transmitere de date prin cablu de la cartelele de comunicații M-bus la concentratorul de scară care va fi montat în interiorul scării de bloc în cel mai apropiat loc de magistrala de transmitere de date către nivelul ierarhic imediat superior. Nivelul ridicat de protecție față de mediul exterior permite amplasarea concentratorului de scară în orice loc al scării.

 • 2.3.3. Lucrări de construcții

Lucrările pe partea de construcții prevăzute a se executa pentru realizarea distribuției pe orizontală a racordurilor termice pentru încălzire, apă caldă de consum, recirculare apă caldă și apă rece, sunt:

 • - efectuarea de găuri cu carota în planșeele de la casa scării de la fiecare nivel, în cazul trecerii conductelor prin planșee;

 • - prinderea conductelor principale de planșeul fiecărui palier, în cazul trecerii conductelor prin vangul existent între rampele scărilor;

 • - prinderea conductelor de pereții de la casa scărilor prin intermediul unor bride;

 • - fixarea de pereți a cutiilor de contorizare de la nivelul fiecărui apartament;

 • - protejarea conductelor izolate termic cu o carcasă realizată din rigips și vopsirea suprafeței acestora;

 • - evacuarea și transportul molozului rezultat din forarea găurilor.

Pentru intervențiile la clădiri prilejuite de prinderile conductelor rețelei termice de elementele de construcții sau de eventualele spargeri prin planșee

(unde este cazul) se întocmește, de către un expert tehnic autorizat MLPAT un „Raport de expertiză tehnică”.

Raportul prevede modul de executare a aceste lucrări fără a se afecta structura de rezistență a clădirilor, în condițiile respectării precizărilor făcute de expertul tehnic în raport.

 • 3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

3.1 Suprafața și situația juridică ale terenului ce urmează a fi ocupat

Lucrările aferente montării rețelelor termice de distribuție pe orizontală se fac pe casa scării de bloc.

Menționăm că lucrările din exteriorul obiectivelor, amplasate pe terenul public care aparține Primăriei Municipiului Bacău, nu fac obiectul prezentei documentații.

Pe ansamblu, obiectivele acestui studiu sunt prezentate în planurile de situație aferente fiecărui obiectiv, pe zone și PT, fiind anexate prezentului studiu de fezabilitate.

 • 3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

 • 3.2.1. Condiții de climă

Climatul Municipiului Bacău este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 9°C, oscilând între -4°C, în luna ianuarie, și 20,6°C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile iulie-august. Adâncimea de îngheț este de 0,90 - 1,00m, conform STAS 6054/81.

 • 3.2.2. Condiții geologice și seismicitate

Conform SR 11100/1-93, amplasamentul județului Bacău este situat în zona de grad 8 seismic, iar conform P100-92 în zona de calcul seismic F-PO-4.4.5.2-03-act.0-l .09.99

s.c,


Cod document:           4 - 7041

Pag.     17

Seria de modificări:

0

j


„C” având coeficientul seismic Ks=0,20 și perioada de colț Tc=1,0 sec (NP-053-01).

 • 3.3. Principalele caracteristici ale investiției

 • 3.3.1. Principalele caracteristici ale rețelelor termice de distribuție la nivel de scară de bloc

Din calculele hidraulice pentru rețele termice de distribuție realizate în ramificații către consumatori, pentru sarcinile termice de încălzire și de a.c.c. s-au determinat diametrele nominale ale rețelei termice de distribuție aferentă unei scări de bloc.

Principalele lucrările necesare la evaluarea obiectivului corespunzător rețelei termice de distribuție la nivel de scară de bloc, sunt:

 • -  demontări de elemente de conductă existente la subsolul și parterul fiecărei scări de bloc, în zona de după contorul scării de bloc, precum și încărcarea și transportul materialelor rezultate în urma demontării în spații corespunzător amenajate;

 • -  montarea în plan vertical a conductelor și a fitingurilor din polipropilenă prin casa scării de bloc, fie prin vang fie prin planșee dintre nivele, precum și în plan orizontal pe sub planșee și pe pereți pînă la cutiile de contorizare; conductele se vor izola termic cu manșoane din poliuretan moale și vată minerală, după care se vor proteja mecanic în carcase din rigips vopsite la culoarea casei scării;

 • -  prinderea celor cinci conducte (ducere și întoarcere încălzire, apa caldă de consum, recirculare a.c.c. și apă rece) se va realiza cu ajutorul bridelor sau a unor suporți metalici corespunzători;

 • -  realizarea legăturilor cu rețeaua de distribuție din subsol și montarea cutiilor de contorizare la fiecare apartament și după ce s-au făcut probele necesare.

Limitele proiectului:

 • -  punctul de racord la rețeaua termică de distribuție agent termic existentă în subsolul blocurilor (inclusiv robineții de secționare);

 • -  cutiile de contorizare energie termică pentru încălzire, a.c.c. și contorizare volum pentru apă rece la nivelul fiecărui apartament;

Lucrările din interiorul apartamentelor nu fac obiectul prezentului studiu.

Conductele și fitingurile din polipropilenă rectangulară propuse a se monta vor fi însoțite obligatoriu de Certificatul de Origine și vor fi certificate în conformitate cu SR EN ISO 9001 / 2001.

 • 3.3.2. Principalele echipamente

Principalele caracteristici tehnico - funcționale ale echipamentelor utilizate în cutia de contorizare, sunt următoarele:

- contorizarea energiei termice pentru încălzire - Dn15:

s.c.

Cod document:           4 - 7041

Pag.     18

Seria de modificări:

0

o traductor de debit cu ultrasunete montat pe conducta de ducere;

o traductoare de temperatură cu termorezistențe Pt500 montate pe conductele de ducere și întoarcere;

o bloc electronic de calcul și integrare a energiei termice pe circuitul de încălzire și pe circuitul de a.c.c..

 • - contorizarea energiei termice pentru a.c.c. Dn15:

o traductor de debit cu ultrasunete montat pe conducta de ducere;

o traductoare de temperatură cu termorezistențe Pt500 montate pe conductele de ducere și apă rece;

 • - debitmetru pentru apă rece Dn15.

Echipamentele la nivel de scară de bloc, pentru transmiterea de date interioră prin cablu sunt: cartelele de comunicație M-bus instalate în integratoarele de energie termică și cutiile de monitorizare cu modul convertor.

 • 4. MĂSURI DE SECURITATE Șl SĂNĂTATE A MUNCII Șl DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

  • 4.1. Măsuri privind securitatea și sănătatea muncii

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative și prescripții pentru securitatea și sănătatea muncii:

 • - Legea 319 din 14.07.2006 a securității și sănătății în muncă;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

 • - Hotărârea 300 din 02.03.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, publicată în MO partea I nr.252/21.03.2006, în mod deosebit:

 • >    ANEXA NR.4, PARTEA A: pct. 1. Stabilitate și securitate, pct.

 • 6. Expunere la riscuri particulare (pct.6.1), pct. 7. Temperatura, pct. 10. Căi de circulație, pct. 12. Spațiu pentru libertatea de mișcare la postul de lucru;

 • >    ANEXA NR.4, PARTEA B, SECȚIUNEA 1 pct. 1 Stabilitate și securitate, pct.2 Uși de siguranță, pct. 3 Ventilație, pct. 4 Temperatura, pct. 5 Iluminatul natural și artificial, pct. 6 Pardoseli, pereți, plafoane pct. 7 Ferestre și luminatoare, pct. 9 Căi de circulație, pct. 11 Volumul de aer al încăperilor, SECȚIUNEA 2. pct. 1. Stabilitate și securitate, pct. 3. Influențe atmosferice, pct. 4. Căderi de obiecte, pct. 7, Instalații de ridicat, pct. 8. Vehicule și mașini pentru excavații și manipularea materialelor, pct. 9. Instalații, mașini, echipamente, pct. 10. Excavații, terasamente;

 • >     Cap.II, art.5, art.6, art.9, astfel:

Cod document:

Scria de modificări:

4-7041

oo Pe durata executării lucrării, beneficiarul are obligația să desemneze un coordonator propriu în materie de securitate și sănătate care va participa la toate etapele de elaborare/realizare a proiectului;

 • >     Cap. III, art.10, art.11, art.12, art.13, art.16, art.17, art.19, art.38, art.42, art.43, astfel:

o Pe durata executării lucrării, beneficiarul are obligația să desemneze un coordonator propriu, să întocmească Planul de securitate și sănătate, registrul de coordonare și dosarul de intervenții ulterioare.

o Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect au obligația, pentru lucrări cu o durată mai mare de 30 de zile, să întocmească Declarația prealabilă.

o Antreprenorul general al lucrării și după caz, antreprenorii vor întocmi Planul propriu de securitate și sănătate.

 • >    Cap. V, art.51, art.52, art. 53, art.54, astfel:

o La elaborarea proiectului în faza de studiu, proiectantul va lua în considerare principiile generale de securitate și sănătate prevăzute în legislația națională în ceea ce privește alegerea soluțiilor tehnice prevăzute în proiectul lucrării.

o Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării va urmări elaborarea, aplicarea și adaptarea, în funcție de modificările aduse proiectului, planul de sănătate și securitate, va pregăti dosarul de intervenții ulterioare, va armoniza planurile proprii de de securitate și sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate și sănătate al șantierului.

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1091 din 16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, ANEXA NR.1, pct.1 + 12 și pct.15 * 18;

- Hotărârea Guvernului nr. 493 din 12.04.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot:

 • >    Cap.l, art.5 și Cap. II, art.17 și art. 18, astfel:

o Valorile limită de expunere zilnică la zgomot de 87 dB(A) și presiunea acustică de vârf de (pVârf) de 200 Pa, valori de expunere superioară de 85 dB(A) și pvârfde 140 Pa respectiv valori de expunere inferioară de 80 dB(A) și pvârf de 112;

o Alegerea de echipamente de muncă adecvate care să reducă riscurile generate de expunerea la zgomot.

- Hotărârea Guvernului nr. 1048/09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

s.c.

TERMOPRO1ECT

S.R.L.

Cod document:

4-7041

Pag-

20

Seria de modificări:

0

- Hotărârea Guvernului nr. 1051/09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri în special pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1091 din 16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1146/309.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă:

> Cap.II, art.3, art.4 alin.1 și ANEXA 1, pct.2 și pct. 3.3, astfel:

o Echipamentele de muncă (EM) trebuie să corespundă lucrului prestat ori să fie adaptat acestui scop și să poată fi utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea și sănătatea lor, să îndeplinească prevederile tuturor reglementărilor tehnice române, respectv pe toată durata utilizării lor să fie menținute, printr-o întreținere adecvată, la un nivel tehnic care să respecte , după caz, prevederile legislației aplicabile;

o Utilizarea EM este accesibilă numai lucrătorilor însărcinați cu această atribuție;

o Pentru efectuarea reparațiilor, modificărilor și întreținerii trebuie desemnați lucrători cu atribuții în acest sens;

o Postul de lucru și poziția lucrătorilor în utilizarea EM, precum și principiile ergonomice trebuie să fie luate, în mod deosebit, în considerare de către angajator la aplicarea cerințelor minime de securitate și sănătate.

 • - Prescripții tehnice C10/2 - 2003 colecția ISC IR;

 • - Instrucțiuni de securitate a muncii pentru activități specifice din cadrul unității.

Se va acorda o atenție deosebită operațiunilor și locurilor care ar putea prezenta pericole. în acest sens, în cele ce urmează se prezintă principalele măsuri care trebuie avute în vedere la executarea lucrărilor:

 • - personalul muncitor trebuie să aibă cunoștințe profesionale și de securitatea și sănătatea muncii specifice lucrărilor pe care le execută, precum și cunoștințe privind acordarea primului ajutor în caz de accident;

 • - este necesar să se facă instructaje cu toți oamenii care iau parte la procesul de realizare a investiției, precum și verificarea cunoștințelor referitoare la SSM. Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul muncitor din șantier, precum și pentru cel din alte unități, care vine în șantier în interes de serviciu sau în interes personal;

 • - pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor, personalul va purta echipamente de protecție corespunzătoare în timpul lucrului;

  S.C. TERMOPROIECT S.R.L.

  Cod document:            4 - 7041

  Pag. 21

  Seria de modificări:

  0

  I • - se vor afișa plăcuțe avertizoare și instrucțiuni prin care se vor indica normele ce trebuie respectate în fiecare sector de lucru sau zonă periculoasă;

 • - se vor monta plăcuțe avertizoare pentru locurile periculoase.

în vederea menținerii securității și sănătății, antreprenorii trebuie să respecte prevederile actelor normative menționate în proiect, măsurile minime de securitate și sănătate enumerate mai sus si să întocmească instrucțiuni proprii specifice lucrărilor prevăzute în proiect.

 • 4.2. Probleme specifice privind prevenirea riscului de incendiu Actele normativele avute în vedere la întocmirea prezentei documentații sunt:

 • -  Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO partea I din 21.07.2006;

 • -  Norme generale din 28.02.2007 de apărare împotriva incendiilor

 • -  Norme qenerale de prevenire și stingerea incendiilor, aprobate de MLPAT

- 7/N/03.1993;

 • -  Legea nr.10 din 1995, privind asigurarea durabilității, siguranței în exploatare, funcționalității și calității în construcții ;

 • -  Normativ pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora - indicativ C300/1994;

 • -  P 118-99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

 • -  PE 013/1994-Normativ privind metodele și elementele de calcul a siguranței în funcționarea instalațiilor energetice.

 • -  Ord. MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

Se menționează că materialele folosite la realizarea instalațiilor aferente

! 1 lucrării sunt incombustibile.

 • 5. DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE

Având în vedere numărul mare de lucrări, acestea se vor eșalona pe obiective, pe durata a cinci ani - 2010-2014 de la obținerea finanțării, care se vor asigura de către Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Reprezentanții beneficiarului trebuie să înceapă o campanie de publicitate prin mass media prin care să facă cunoscut tuturor consumatorilor despre avantajele distribuției pe orizontală la nivel de apartament.

Apoi, se vor întocmi proiectele la faza de P.Th. + D.E. pentru fiecare bloc, după care se va trece la execuția lucrărilor, pentru care beneficiarul va obține în mod obligatoriu avizul de la asociațiile de properietari.

s,c.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:            4 - 7041

Pag.    22

Seria de modificări:

0

 • 6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ CU REALIZAREA INVESTIȚIEI

După realizarea investiției nu se creează noi locuri de muncă, fiind suficient personalul actual pentru întreținere, exploatare și reparații.

7 . COSTURI ESTIMATIVE Șl PREZENTAREA DEVIZULUI GENERAL

 • 7.1. Costurile estimative

Pentru realizarea investiției la nivel de scară de bloc au fost determinate pe baza devizelor întocmite de proiectant, avînd la bază antemăsurători pe stadii fizice (partea termomecanică, partea de construcții și partea de transmitere de date) de la lucrări similare.

în anexa nr. 3, sunt prezentate devizele pe obiect pentru fiecare PT în parte și un deviz pe obiect centralizator pentru toate cele 65 de PT care cuprind valorile pentru tipurile de scări de bloc cu schemele aferente PTU|UI respectiv.

Pentru execuția lucrărilor de C+M s-au prevăzut montări de elemente de conductă oțel și PPR, izolații termice, închidere în carcasă de rigips vopsită, procurare echipamente - cutii de contorizare și echipamente pentru transmiterea datelor, instalarea cablurilor pentru transmiterea datelor în interior aferente scării de bloc

Estimările s-au determinat ca medie între scări de bloc similare din punct de vedere al materialelor și echipamentelor, în varianta cu achiziționarea și montarea cutiilor de contorizare pentru fiecare apartament construit.

DEVIZUL GENERAL

Devizul general este prezentat în anexa nr. 4 și s-a întocmit în conformitate cu H.G.R. nr. 18/09.01.2008 privind „Aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 22.01.2008.

Devizul general este structurat în șase capitolele de cheltuieli în lei și euro, cu și fără TVA (19%), la cursul valutar de 4,3 lei/euro din 25.03.2009.

♦ Cap. 1. - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

 • 1.1.  Obținerea terenului

Se includ cheltuieli pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii, expropieri, despăgubiri, scoaterea definitivă din circuitul agrigol, etc.

Pentru această lucrare nu este cazul.

 • 1.2.  Amenajarea terenului

4-7041

Pag.

23

Se includ cheltuieli pentru lucrările de demolări, demontări, dezafectări, evacuări materiale rezultate, devieri de rețele de utilități, defrișări, devieri cursuri de apă, strămutări de localități sau monumente istorice, etc.

Cheltuielile pentru acest subcap. reprezintă lucrările de demontări și desfaceri izolații la nivelul subsolului de scară de bloc, în vederea realizării punctelor noi de racordare a distribuției pe orizontală. Astfel, se consideră 95% din valoarea prezentată în devizul pe obiect, adică valoarea de 582.738,6 lei (fără TVA).

 • 1.3. Amenajări pt. protecția mediului și aducerea la starea inițială

Se includ cheltuieli pentru lucrări și acțiuni de protecție a mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor - plantare copaci, reamenajare spații verzi.

Se consideră 5% din valoarea prezentată în devizul pe obiect pentru demontări și desfaceri, adică valoarea de 30.670,5 lei (fără TVA).

Valoarea totală pentru cap. 1 este de cca 613.409,0 lei fără TVA.

 • ♦    Cap. 2. - Chelt. pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Se includ cheltuielile pentru asigurarea cu utilități necesare funcționării

obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilităti.

1

Cheltuielile pentru asigurarea utilităților pentru execuția distribuției pe orizontală sunt estimate la subcap. 5.1. - Organizarea de Șantier, iar pentru funcționarea echipamentelor necesare la transmiterea de date se estimează un procent de 0,3% din cap.4.1., adică 175.184,6 lei fără TVA.

Valoarea totală a cap. 2, este de 175.184,6 lei fără TVA.

 • ♦    Cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

 • 3.1. Studii de teren

Cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, topografice etc. ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.

Nu este cazul.

 • 3.2. Obținere avize, acorduri

Conform H.G.R. nr. 28/2008, aici se includ cheltuieli pentru:

 • - obținerea sau prelungirea valabilității certificatului de urbanism;

 • - obținerea sau prelungirea valabilității autorizației de construire;

 • - obținerea avizelor sau acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețeaua de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.;

 • - obținerea acordului de mediu, avizului PSI, etc.

Ținând seama că sunt obținute certificatele de urbanism la studiul inițial, la prezenta actualizare estimăm pentru prelungirea valabilității certificatelor de urbanism obținute la studiul inițial și pentru obținerea acordurilor specifice administrației publice locale, valoarea de 30% din valoarea cuprinsă la Devizul general inițial, adică 29.600,Olei (fără TVA).

4-7041

Pag. 24


Costurile pentru întocmirea tuturor documentațiilor pentru prelungirea obținerea certificatelor de urbanism sunt cuprinse la subcap. 3.3.

 • 3.3. Proiectare și inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (Sp.F., S.F., P.Th.» D.E., P.A.C.), a documentațiilor de obținere avize/acorduri utilități, certificat de urbanism și autorizația de construire, precum și plata verificărilor de proiecte.

In conformitate cu „Metodologia de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea investiților si studiilor din domeniul urbanismului si amenajării teritoriului" aprobat de M.L.P.A.T. cu Ord. Nr. 11/N/01.06.1994 pentru intocmirea de proiecte la toate fazele de proiectare, cu valorile de proiectare pentru studiul de fezabilitate inițial și cel pentru actualizarea acelui studiu, precum și cu ofertele verificatorilor de proiecte, rezultă valoarea de 4.046.259,9 lei (fara TVA).

 • 3.4. Organizarea procedurilor de achiziție

Se includ cheltuieli pentru organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice.

Conform discuțiilor purtate cu beneficiarul, se considera efectuarea a max. patru licitații (proiectare, achiziție produse și echipamente, achiziție lucrări C+M) pentru cele 2784 scări de bloc, rezultând o valoare de 48.000,0 lei fără TVA.

 • 3.5. Consultanță

Se includ cheltuieli, după caz, pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea studiilor, evaluărilor, managementul contractului de execuție.

Se consideră un procent de 5% din valoarea de proiectare, adică valoarea de 161.850,4 lei (fara TVA).

 • 3.6. Asistență tehnică

Se includ cheltuieli pentru asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției și plata diriginților de șantier pentru verificarea execuției lucrărilor.

Se considera câte 2 diriginți de șantier pentru fiecare grup de scări din cadrul fiecărei licitații și un procent de 5% din valoarea de proiectare pentru asistența tehnică din partea proiectantului, rezultând valoarea de 402.313,0 lei fara TVA.

Valoarea totala a acestui capitol este de 4.688.023,2 lei fără TVA.

♦ Cap. 4. - Cheltuieli pentru investiția de bază

 • 4.1. Construcții și instalații

Se cuprind cheltuieli pentru execuția obiectelor lucrării: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcției, protecții anticorozive.

Cheltuielile pentru acest subcap. rezultă din centralizatoarele financiare ale categoriilor de lucrări intocmite pe baza antemasuratorilor pe stadii fizice.

Ținând seama că demontările sunt cuprinse la subcap. 1.2 și 1.3, rezultă valoarea totală este de 70.073.843,0 lei fără TVA.

'Cp


s.c.


4-7041 o T


Pag.

25

I


 • 4.2. Montaj echipamente - cutii de contorizare și echipamente pentru transmiterea de date

Se cuprind cheltuieli pentru montajul echipamentelor, rezultând valoarea de 5.353.652,0 lei (fără TVA).

 • 4.3. Echipamente tehnologice - cutiile de contorizare complet echipate și echipamentele pentru transmiterea de date

Se cuprind cheltuieli pentru achiziția echipamentelor care necesită montaj.

Valoarea totală conform ofertelor de la furnizori este de 80.622.889,0 lei fără TVA.

 • 4.4. Utilaje fără montaj

Se cuprind cheltuieli pentru achiziția echipamentelor tehnologice care nu necesită montaj.

Nu este cazul.

 • 4.5. Dotări

Se cuprind cheltuieli necesare pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe: mobilier, dotări PSI, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.

Nu este cazul.

 • 4.6. Active necorporale

Se cuprind cheltuieli pentru achiziționarea activelor necorporale: drepturi Ia brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.

Nu este cazul.

Valoarea totală a acestui capitol este de 156.050.394,0 lei fără TVA.

♦ Cap. 5. - Alte cheltuieli

 • 5.1. Organizarea de șantier

 • 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Se cuprind cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajări la construcții existente pentru vestiare, grupuri sanitare, depozite de materiale, fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, împrejmuiri, panouri de prezentare, etc., inclusiv cheltuielile de desființare de șantier.

Aceste cheltuieli se estimează la 2% din subcap. 4.1., adică 1.401.476,9 lei fără TVA.

 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

Se cuprind cheltuieli pentru obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulație, întreruperea temporară a rețelelor de distribuție apă, agent termic, gaze naturale, circulației rutier, feroviare, costul energiei electrice sau a apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata execuției, costul transportului muncitorilor, paza șantierului etc.

Aceste cheltuieli se estimează la 40% din valoarea subcap. 5.1.1., adică 560.590,7 lei fără TVA.
Pag.

26


Valoarea totală a subcap. 5.1. este de 1.962.067,6 lei fără TVA.

 • 5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului

Se cuprind, după caz: comisionul băncii finanțatoare, cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrării, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, cota aferentă Casei Sociale a Constructorului, taxe pentru acorduri și avize, taxe pentru autorizația de construire pentru fiecare zona, valoarea primelor de asigurare din partea autorității contractante.

Pentru această lucrare, sunt necesare:

 • - taxa pentru obținerea autorizației de construire, a cărei taxă reprezintă 1% din valoarea totală a lucrărilor de C+l, adică 700.738,4 lei fără TVA;

 • - taxa pentru I.S.C., suma dintre 0,1% din valoarea taxei de autorizație și valoarea de 0,7% din C+l, adică 491.217,6 lei fără TVA.

Valoarea totală a subcap. 5.2. este de 1.191.956,1 lei fără TVA.

 • 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

Estimarea se face procentual din cheltuielile prevăzute la subcap. 1.2. și 1.3., cap. 2, 3 și 4 în funcție de natura și complexitatea lucrărilor.

Se estimează o valoare de minimum de 10% din suma subcap. și cap. menționate, adică 12.922.160,9 lei fără TVA.

Valoarea totală a subcap. 5.3. este de 12.922.160,9 lei fără TVA.

Valoarea totală a cap. 5 este de 16.076.184,5 lei fără TVA.

♦ Cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice, precum și predare la beneficiar

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare

Nu este cazul.

 • 6.2. Probe tehnologice și teste

S-a considerat un procent de 0,2% din cheltuielile de la subcap. 4.2., adică 140.147,7 lei fără TVA.

Valoarea totală pentru acest capitol este de 140.147,7 lei fara TVA.

Valoarea totală a Devizului General este de 177.743.343,1 lei (exclusiv T.V.A. - 19%), respectiv 41.335.661,2 euro, din care 77.617.565,5 lei fara TVA (adică 18.050.596,6 euro) reprezentând lucrările de C+M.

8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Al INVESTIȚIEI

 • 8.1. Valoarea totală

Valoarea totală a Devizului General este în valoare de 211.514.578,3 lei (inclusiv T.V.A. -19%), respectiv 49.189.436,8 Euro.

 • 8.2. Eșalonare

Eșalonarea lucrărilor se poate face: pe obiective, pe durata a cinci ani -2010+2014.


Cod document:

Seria de modificări:

4-7041

o


Pag.    27


 • 8.3. Durata de realizare

Durata totală propusă pentru realizarea proiectului este de cinci ani de la obținerea finanțării.

 • 8.4. Surse de finanțare

Valoarea estimată a investiției se va finanța din următoarele surse:

 • •  Contribuția Consiliului Local al municipiului Bacău în valoare (fără TVA) de 153.556,5 mii lei, respectiv 35.710,8 mii Euro;

 • •  Contribuție nerambursabilă ARCE, în valoare (fără TVA) de 24.186,9 mii lei, respectiv 5.624,9 mii Euro.

 • 8.5. Efecte

Aplicarea distribuției pe orizontală a energiei termice are drept efecte:

 • •  Flexibilizarea sistemului de aprovizionare cu energie termică, când fiecare abonat își va putea regla consumul după posibilitățile de plată;

 • •  Reducerea pierderilor de energie termică și a emisiilor de CO2;

 • •  Posibilitatea decuplării individuale a abonaților rău platnici;

 • •  Reducerea creanțelor pe care societatea le are în piață, cu efect direct asupra prețului de livrare;

 • •  Crearea premizelor pentru rebranșarea abonaților.

Din experimentul efectuat pe parcursul a 3 ani a rezultat că între sumele plătite de abonații unui bloc unde distribuția energiei termice este realizată pe orizontală și cele plătite de media abonaților la care distribuția este pe verticală, ne relevă:

 • •  Reducerea consumului de energie termică în proporție de 14%;

 • •  Reducerea pierderilor cu aproximativ 25%;

 • •  Reducerea substanțială a numărului de restanțieri.

 • 9. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

  • 9.1. Premizele prognozei

Proiecțiile financiare pe perioada viitoare au în vedere următoarele ipoteze:

 • • intervalul de prognoză este 2010 - 2029;

 • • prognoza veniturilor și cheltuielilor s-a efectuat în prețuri constante, valabile la data de 31.12.2008;

 • • existența unui număr de 57.453 apartamente cuplate la 56 Puncte termice (52.206 apartamente situate în 2.475 scări) și 9 Centrale termice (5.247 apartamente situate în 309 scări) ce vor beneficia de distribuția pe orizontală;


Cod document:          4-7041

Pag. 28

Seria de modificări:

0


 • • dintre aceștia în prezent sunt branșați aproximativ 42%, de unde rezultă un număr de 24.130 apartamente consumatoare de energie termică, din care 2.204 apartamente alimentate de la CT și 21.927 apartamente alimentate de la PT;

 • • ca urmare a efectelor benefice ale investiției prognozăm un ritm de rebranșare de 3% în primai an și de 8% în următorii ani;

 • • consumul mediu pe apartament de 1,02 Gcal/lună pentru încălzire și de 0,15 Gcal/lună pentru a.c.c.;

 • • investiția fiind o extindere a domeniului public, aceasta nu va afecta pe beneficiarii acesteia prin costuri suplimentare;

 • • pentru apartamentele ce sunt conectate la PT, tariful este de 226,71 lei/Gcal (52,72 Euro/Gcal) iar valoarea cheltuielilor totale de 216,87 lei/Gcal (50,43 Euro/Gcal), iar pentru apartamentele conectate la CT tariful este de 260,69 lei/Gcal (60,63 Euro/Gcal) iar valoarea cheltuielilor totale de 250,87 lei/Gcal (58,34 Euro/Gcal):

 • • din experimentul realizat rezultă o reducere a pierderilor de energiei termice de aproximativ 25%;

 • • de asemenea rezultă o reducere a cheltuielilor lunare cu energia termică 10% prin aplicarea distribuției pe orizontală ca urmare a flexibilizării sistemului și a autocontrolului populației.

 • 9.2. Contul de venituri si cheltuieli

La întocmirea Contului de venituri și cheltuieli, pe perioada 2010 -2029, s-a avut în vedere:

1. în condițiile alimentării de la CT

• evoluția apartamentelor branșate se prezintă astfel:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 | 2017

2018

2019

2020

2.204

2.270

2.451

2.648

2.859

3.088

3.335 | 3.602

3.890

4.201

4.537

• volumul de Gcal livrate către populație este de:

Gcal

2010

2011 | 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30.301

31.210 | 33.707

36.404

39.316

42.461

45.858

49.527

53.489

57.768

62.390

• dacă avem în vedere pierderile pe traseele de distribuție de 20%, rezultă că valoarea acestora este de:

Gcal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6.060

6.242

6.741

7.281

7.863

8.492

9.172

9.905

10.698

11.554

12.478

s.c.

TERMOPRO1ECT

S.R.L

Cod document: Seria de modificări:


4-7041

o• reducerea cu 25% a pierderilor de energie termică, rezultă:

Gcal

• reducerea consumului de energie termică ca urmare a flexibilizării


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.515

1.561

1.685

1.820

1.966

2.123

2.293

2.476

2.674

2.888

3.119

sistemului și a autocontrolului populației cu 10%, respectiv :

Gcal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.917

1.975

2.133

2.303

2.488

2.687

2.902

3.134

3.384

3.655

3.948

• volumul de Gcal livrate către populație, cu condițiile realizării investiției, este de:

Gcal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 | 2017

2018 | 2019

2020

28.384

29.236

31.575

34.101

36.829

39.775

42.957 | 46.393

50.105 1 54.113

58.442

• reducerea totală a consumului de energie termică, este de:

Gcal

2010

2011 I 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 I 2019 I 2020

6.462

6.656 | 7.189

7.764

8.385

9.056

9.780

10.563

11.408 | 12.320 1 13.306

 • 2. în condițiile alimentării de la PT

• evoluția apartamentelor branșate se prezintă astfel:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

21.927

22.584

24.391

26.342

28.450

30.726

33.184

35.838

38.706

41.802

45.146

• volumul de Gcal livrate către populație este de:

Gcal


2010

2011

2012 | 2013

2014

2015  2016

2017

2018

2019

2020

126.626

130.424

140.858 1 152.127

164.297

177.441 | 191.636

206.967

223.525

241.407

260.719

• dacă avem în vedere pierderile pe traseele de distribuție de 20%, rezultă că valoarea acestora este de:

Gcal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25.325

26.085

28.172

30.425

32.859

35.488

38.327

41.393

44.705

48.281

52.144

• reducerea cu 25% a pierderilor de energie termică, rezultă:

■■


s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L

Cod document:           4 - 7041

Pag. 30

Seria de modificări:

0


Gcal

2010

2011   2012 ! 2013

2014  2015

2016

2017 I 2018 | 2019 I 2020

6.331

6.521 | 7.043 | 7.606

8.215 I 8.872

9.582

10.348 | 11.176 | 12.070 | 13.036

• reducerea consumului de energie termică ca urmare a flexibilizării sistemului și a autocontrolului populației cu 10%, respectiv :

Gcal

2010 | 2011

2012 | 2013 | 2014

2015

2016 | 2017

2018

2019

2020

19.076 | 19.648

21.220 22.918 | 24.751

26.731

28.870 I 31.179

33.674

36.368

39.277

• volumul de Gcal livrate către populație, cu condițiile realizării investiției, este de:

Gcal

2010

2011

2012

2013

2014 I 2015 | 2016 I 2017

2018 | 2019

2020

107.550

110.776

119.638

129.209

139.546 I 150.710 | 162.766 | 175.788

189.851 1 205.039

221.442

• reducerea totală a consumului de energie termică, este de:

Gcal

2010

2011 I 2012

2013

2014 | 2015

2016 | 2017

2018

2019

2020

38.070

39.212 | 42.349

45.737

49.396 | 53.348

57.615 | 62.225

67.203

72.579

78.385

• veniturile posibile de obținut din vânzarea de CO2 pe bursă de:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

reducere Gcal

38.070

39.212

42.349

45.737

49.396

53.348

57.615

62.225

67.203

72.579

tcc

7.043

7.254

7.835

8.461

9.138

9.869

10.659

11.512

12.432

13.427

gaze naturale Nmc

5.800

5.974

6.452

6.968

7.526

8.128

8.778

9.480

10.238

11.058

tone C02

11.600

11.948

12.904

13.936

15.051

16.255

17.556

18.960

20.477

22.115

Valoare - Euro

174.002

179.222

193.560

209.045

225.768

243.830

263.336

284.403

307.155

331.727


In aceste condiții, contu de venituri și cheltuieli, se prezintă astfel:


 • 1. în condițiile alimentării de la CT

  mii Euro


  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  VENITURI TOTALE

  1.721

  1.772

  1.914

  2.067

  2.233

  2.411

  2.604

  2.813

  3.038

  3.281

  3.543

  Venituri din exploatare

  1.721

  1.772

  1.914

  2.067

  2.233

  2.411

  2.604

  2.813

  3.038

  3.281

  3.543

  Venituri din vânzarea de CO2

  CHELTUIELI TOTALE

  1.568

  1.615

  1.744

  1.883

  2.034

  2.197

  2.372

  2.562

  2.767

  2.989

  3.228

  Cheltuieli de exploatare, din care

  1.568

  1.615

  1.744

  1.883

  2.034

  2.197

  2.372

  2,562

  2.767

  2.989

  3.228

  Amortizare

  33

  66

  99

  133

  166

  166

  166

  166

  166

  166

  166

  Cheltuieli financiare

  Rezultatul brut

  153

  158

  170

  184

  199

  215

  232

  250

  270

  292

  315

  Impozit pe profit

  25

  25

  27

  29

  32

  34

  37

  40

  43

  47

  50

  Rezultatul net

  129

  133

  143

  155

  167

  180

  195

  210

  227

  245

  265


  s.c.

  TERMOI’ROIECT

  S.R.L

  Cod document:          4-7041

  Pag.     31

  Seria de modificări:

  0

  1


 • 2. în condițiile alimentării de la PT

mii Euro

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VENITURI TOTALE

5.830

6.005

6.486

7.004

7.565

8.170

8.823

9.529

10.292

11.115

12.004

Venituri din exploatare

5.830

6.005

6.486

7.004

7.565

8.170

8.823

9.529

10.292

11.115

12.004

Venituri din vânzarea de CO2

174

179

194

209

226

244

263

284

307

332

358

CHELTUIELI TOTALE

5.105

5.258

5.679

6.133

6.624

7.153

7.726

8344

9.011

9.732

10.511

Cheltuieli de exploatare, din care

5.105

5.258

5.679

6.133

6.624

7.153

7.726

8.344

9.011

9.732

10.511

Amortizare

330

660

989

1.319

1.649

1.649

1.649

1.649

1.649

1.649

1.649

Cheltuieli financiare

Rezultatul brut

725

747

807

871

941

1.016

1.098

1.186

1.280

1383

1.493

Impozit pe profit

116

120

129

139

151

163

176

190

205

221

239

Rezultatul net

609

628

678

732

791

854

922

996

1.076

1.162

1.255

 • 3. TOTAL

mii Euro

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VENITURI TOTALE

7.551

7.778

8.400

9.072

9.797

10.581

11.428

12342

13.329

14396

15.547

Venituri din exploatare

7.551

7.778

8.400

9.072

9.797

10.581

11.428

12.342

13.329

14.396

15.547

Venituri din vânzarea de CO2

174

179

194

209

226

244

263

284

307

332

358

CHELTUIELI TOTALE

6.672

6.873

7.422

8.016

8.658

9350

10.098

10.906

11.779

12.721

13.738

Cheltuieli de exploatare, din care

6.672

6.873

7.422

8.016

8.658

9.350

10.098

10.906

11.779

12.721

13.738

Amortizare

363

726

1.089

1.452

1.815

1.815

1.815

1.815

1.815

1.815

1.815

Cheltuieli financiare

Rezultatul brut

879

905

977

1.055

1.140

1.231

1330

1.436

1.551

1.675

1.809

Impozit pe profit

141

145

156

169

182

197

213

230

248

268

289

Rezultatul net

738

760

821

887

958

1.034

1.117

1.206

1303

1.407

1.519

 • 9.3. Analiza COST - BENEFICIU

Analiza tehnico-economică constă în stabilirea următorilor indicatori de eficiență economică:

 • □    Venitul net actualizat (VNA);

 • □     Rata internă de rentabilitate (RIR);

 • □     Indicele de profitabilitate (IP).

 • 9.3.1. - Venitul net actualizat (VNA)

Compară fluxurile viitoare de bani, actualizate în prezent, cu valoarea investiției inițiale.

Relația de calcul este:

VNA =


Ai

i (i+«y


unde:


At - fluxul de numerar = Vt - Ct + A

Vt - veniturile totale în anul t

Ct - cheltuielile totale în anul “t”, inclusiv cheltuielile de investiție

4

S.C.

Cod document:

4-7041

—=—.......

Pag. 32

IERMOPROIEC1 S.R.L.

Seria de modificări:

0

1

J

A - amortismentele totale în anul “t” a - rata de actualizare

Calculul venitului net actualizat s-a efectuat în condițiile:

 • •  perioada de prognoză este 2010 - 2029;

 • •  rata de actualizare a =5%.

 • •  30% din costul echipamentelor pentru contorizare reprezintă

contribuția ARCE.

mii Euro

Anii

Cheltuieli expl.-amort.

Cheltuieli de investiții

Total cheltuieli

Venit total

Venit net

Factor de actualizare 5%

Venit net actualizat

2010

6.309,6

7.142,2

13.451,7

7.551,0

-5.900,7

0,952

-5.617,5

2011

6.146,8

7.142,2

13.289,0

7.777,6

-5.511,4

0,907

-4.998,9

2012

6.333,7

7.142,2

13.475,9

8.399,8

-5.076,1

0,864

-4.385,8

2013

6.564,6

7.142,2

13.706,8

9.071,7

-4.635,0

0,823

-3.814,6

2014

6.843,0

7.142,2

13.985,2

9.797,5

-4.187,7

0,784

-3.283,2

2015

7.535,6

7.535,6

10.581,3

3.045,7

0,746

2.272,1

2016

8.283,6

8.283,6

11.427,8

3.144,2

0,711

2.235,5

2017

9.091,5

9.091,5

12.342,0

3.250,5

0,677

2.200,6

2018

9.964,0

9.964,0

13.329,4

3.365,4

0,645

2.170,7

2019

10.906,3

10.906,3

14.395,7

3.489,5

0,614

2.142,5

2020

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,585

2.715,1

2021

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,557

2.585,1

2022

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,530

2.459,8

2023

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,505

2.343,8

2024

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,481

2.232,4

2025

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,458

2.125,6

2026

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,436

2.023,5

2027

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,416

1.930,7

2028

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,396

1.837,9

2029

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,377

1.749,7

TOTAL

187.041,3

35.710,8

222.752,1

260.147,6

37.395,5

10.925,1

Venitul net actualizat este de 10.925,1 mii Euro.

Calculul venitului net actualizat (VNA) în condițiile în care nu se primește contribuții nerambursabile de la ARCE, se prezintă atfel:

mii Euro

Anii

Cheltuieli expl.-amort.

Cheltuieli de investiții

Total cheltuieli

Venit total

Venit net

Factor de actualizare 5%

Venit net actualizat

2010

6.309,6

8.267,1

14.576,7

7.551,0

-7.025,7

0,952

-6.688,4

2011

6.146,8

8.267,1

14.414,0

7.777,6

-6.636,4

0,907

-6.019,2

2012

6.333,7

8.267,1

14.600,9

8.399,8

-6.201,1

0,864

-5.357,8

s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.

2013

6.564,6

8.267,1

14.831,8

9.071,7

-5.760,0

0,823

-4.740,5

2014

6.843,0

8.267,1

15.110,2

9.797,5

-5.312,7

0,784

-4.165,1

2015

7.535,6

7.535,6

10.581,3

3.045,7

0,746

2.272,1

2016

8.283,6

8.283,6

11.427,8

3.144,2

0,711

2.235,5

2017

9.091,5

9.091,5

12.342,0

3.250,5

0,677

2.200,6

2018

9.964,0

9.964,0

13.329,4

3.365,4

0,645

2.170,7

2019

10.906,3

10.906,3

14.395,7

3.489,5

0,614

2.142,5

2020

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,585

2.715,1

2021

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,557

2.585,1

2022

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,530

2.459,8

2023

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,505

2.343,8

2024

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,481

2.232,4

2025

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,458

2.125,6

2026

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,436

2.023,5

2027

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,416

1.930,7

2028

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,396

1.837,9

2029

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,377

1.749,7

TOTAL

187.041,3

41.335,7

228.377,0

260.147,6

31.770,6

6.053,9

Cod document:           4 - 7041

Pag.    33

Seria de modificări:

0Venitul net actualizat este de 6.053,9 mii Euro.

 • 9.3.2. Rata internă de rentabilitate (RIR)

Rata internă de rentabilitate sau de recuperare este egală cu valoarea factorului de actualizare pentru care VNA schimbă de semn (este egală cu zero). Ea reprezintă rata limită de actualizare pentru care proiectul de investiții este rentabil.

Calculul ratei interne de rentabilitate s-a efectuat în condițiile:

• perioada de prognoză este 2010 - 2029;


• 30% din costul echipamentelor pentru contorizare reprezintă contribuția ARCE.

mii Euro

Anii

Cheltuieli expl.-amort.

Cheltuieli de investiții

Total cheltuieli

Venit total

Venit net

Factor de actualizare 9,4%

Venit net actualizat

2010

6.309,6

7.175,5

13.451,7

7.551,0

-5.900,7

0,914

-5.393,2

2011

6.146,8

7.175,5

13.289,0

7.777,6

-5.511,4

0,836

-4.607,6

2012

6.333,7

7.175,5

13.475,9

8.399,8

-5.076,1

0,764

-3.878,2

2013

6.564,6

7.175,5

13.706,8

9.071,7

-4.635,0

0,698

-3.235,3

2014

6.843,0

7.175,5

13.985,2

9.797,5

-4.187,7

0,638

-2.671,7

2015

7.535,6

7.535,6

10.581,3

3.045,7

0,583

1.775,6

2016

8.283,6

8.283,6

11.427,8

3.144,2

0,533

1.675,8

2017

9.091,5

9.091,5

12.342,0

3.250,5

0,487

1.583,0

2018

9.964,0

9.964,0

13.329,4

3.365,4

0,445

1.497,6

F-PO-4,4,5.2-03-act,0-l .09.99

s.c.

I'ERMOFROIECT

S.R.L

2019

10.906,3

10.906,3

14.395,7

3.489,5

0,407

1.420,2

2020

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,372

1.726,5

2021

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,340

1.578,0

2022

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,311

1.443,4

2023

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,284

1.318,1

2024

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,260

1.206,7

2025

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,238

1.104,6

2026

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,217

1.007,1

2027

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,198

918,9

2028

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,181

840,0

2029

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,166

770,4

TOTAL

187.041,3

35.877,7

222.752,1

260.147,6

37.395,5

80,1Cod document:           4 - 7041

Seria de modificări:    0


Calculul stabilește pentru RIRîn valoarea de 9,5%.

Se constată că valoarea RIR este mai mare decât rata de actualizare normală (5%).

Calculul ratei interne de rentabilitate (RIR) în condițiile în care nu se primește contribuții nerambursabile de la ARCE, se prezintă atfel:

mii Euro

Anii

Cheltuieli expl.-amort.

Cheltuieli de investiții

Total cheltuieli

Venit total

Venit net

Factor de actualizare 7,2%

Venit net actualizat

2010

6.309,6

8.267,1

14.576,7

7.551,0

-7.025,7

0,933

-6.554,9

2011

6.146,8

8.267,1

14.414,0

7.777,6

-6.636,4

0,870

-5.773,7

2012

6.333,7

8.267,1

14.600,9

8.399,8

-6.201,1

0,812

-5.035,3

2013

6.564,6

8.267,1

14.831,8

9.071,7

-5.760,0

0,757

-4.360,3

2014

6.843,0

8.267,1

15.110,2

9.797,5

-5.312,7

0,706

-3.750,7

2015

7.535,6

7.535,6

10.581,3

3.045,7

0,659

2.007,1

2016

8.283,6

8.283,6

11.427,8

3.144,2

0,615

1.933,7

2017

9.091,5

9.091,5

12.342,0

3.250,5

0,573

1.862,5

2018

9.964,0

9.964,0

13.329,4

3.365,4

0,535

1.800,5

2019

10.906,3

10.906,3

14.395,7

3.489,5

0,499

1.741,2

2020

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,465

2.158,1

2021

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,434

2.014,2

2022

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,405

1.879,7

2023

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,378

1.754,3

2024

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,352

1.633,7

2025

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,329

1.526,9

2026

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,307

1.424,8

2027

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,286

1.327,4

2028

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,267

1.239,2

2029

10.906,3

10.906,3

15.547,4

4.641,1

0,249

1.155,6

TOTAL

187.041,3

41.335,7

228.377,0

260.147,6

31.770,6

-16,0

Cod document:

oSeria de modificări:

Calculul stabilește pentru RIR în valoarea de 7,2%.

 • 9.3.3. - Indicele de profitabilitate (IP)

Reprezintă valoarea actualizată netă obținută prin investirea unei unități monetare în proiectul respectiv

IP = (ZCFi/(1 +a)i) /1 = (lo+VANo)/1 = 1 + VANo /1

dacă IP > 1 proiectul este eligibil.

o în condițiile primirii contribuției ARCE

lp = 1 + 10.925,1/35.710,8= 1,30

o în condițiile realizării investiției fără contribuția ARCE

lp = 1 +6.053,9/41.335,7= 1,15

 • 10. ANALIZA DE SENSITIVITATE Șl RISCURILE POTENȚIALE

  • 10.1. Senzitivîtatea proiectului

Pentru prevenirea unor riscuri excepționale, se efectuează analiza de senzitivității performanțelor proiectate, dacă avem în vedere activitatea societății legată de proiect, prin schimbarea prezumțiilor de bază, evaluare ce presupune analiza la factorii de risc, în variantele:

o în condițiile primirii contribuției ARCE

 • • Creșterea cheltuielilor de exploatare cu 3%:

o venit net actualizat (VNA) la k coef. de actualizare: 7.035,9 mii Euro,

o rata internă de reantabilitate financiară (RRF):      7,9%.

 • • Creșterea cheltuielilor de exploatare cu 10% și a venitului cu 6%:

o venit net actualizat (VNA) ia k coef. de actualizare: 6.898,0 mii Euro,

o rata internă de reantabilitate financiară (RRF):      7,8%.


s.c.

TERMOPROIF.cn’

S.R.L.

Cod document:          4-7041

-—'■ — ■■ j- li ■■ ■

Pag. 36

Seria de modificări:

0


• Creșterea cheltuielilor de exploatare cu 10%, a venitului cu 6% și scăderea prețului ce CO2 emis cu 20%:

o venit net actualizat (VNA) la k coef. de actualizare: 6.253,8 mii Euro,

o rata internă de reantabilitate financiară (RRF):      7,5%.

o în condițiile realizării investiției fără contribuția ARCE

 • • Creșterea cheltuielilor de exploatare cu 3%:

o venit net actualizat (VNA) la k coef. de actualizare: 2.164,8 mii Euro,

o rata internă de reantabilitate financiară (RRF):      5,8%.

 • • Creșterea cheltuielilor de exploatare cu 10% și a venitului cu 6%:

o venit net actualizat (VNA) la k coef. de actualizare: 2.026,9 mii Euro,

o rata internă de reantabilitate financiară (RRF):      5,7%.

 • • Creșterea cheltuielilor de exploatare cu 10%, a venitului cu 6% și scăderea prețului ce CO2 emis cu 20%:

o venit net actualizat (VNA) la k coef. de actualizare: 1.382,7 mii Euro,

o rata internă de reantabilitate financiară (RRF):      5,5%.

Se constată dependența indicatorilor economico-financiari al investiției de elementele constitutive ale costului.

 • 10.2. Riscuri potențiale

Riscurile la care este supus proiectul sunt:

• Piața și contextul economic reprezintă un alt risc la care este supus proiectul; Activitatea societății depinde de contextul economic în care își desfășoară activitatea furnizorii, producători sau comercianți, dar în special de puterea de cumpărare a populației locale, și deci de capacitatea de plată a acesteia. O lovitură poate veni din partea creșterii prețului combustibilului, care ar avea drept consecință o limitare a puterii de plată a comsumatorilor, cu consecințe în nivelul vânzărilor.

s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.


Cod document:

Seria de modificări:


4-7041

o37


• Concurența se poate constitui într-un al factor de risc; concurența determinată de alte surse alternative de obținere a agentului termic la nivel de consumator. Este posibilă o diversificare a ofertei de asemenea variante de asigurare a agentului termic. Acest lucru va avea un caracter limitat datorită necesarului de investiții pentru crearea de alternative.

 • 11. EFICIENȚA ENERGETICĂ A INVESTIȚIEI

în cadrul acestui capitol se determină următorii indicatori:

o în condițiile primirii contribuției ARCE

 • 1. Ean = economia de energie anuală obținută prin implementarea proiectului, exprimată atât în unități fizice (MWh/an, Gcal/an, etc. după caz), unități de măsură convenționale tone echivalent petrol pe an - tep/an), cât și unități de măsură financiare (lei/an).

Ean = 29.895 Gcal/an

Ean = 34.738 MWh/an

Ean = 2.990 tep/an

Ean = 2.272.564 Euro/an (cu TVA) sau 9.772.026 lei/an (cu TVA)

 • 2. V = durata de viața a principalelor echipamente achiziționate și instalate în cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficienței energetice, exprimate în ani.

Principalele produse ce se achiziționează prin proiect și durata de serviciu a acestora, exprimată în ani, conform H.G.R. nr. 2139/2004, sunt:

 • 1.9.2.1. Conducte aeriene sau în canale de protecție vizitabile = 20-30ani. Considerăm minimum, adică 20 ani.

 • 3. Etot = economia de energie totală obținută prin implementarea proiectului, exprimată atât în unități fizice (MWh, Gcal etc. după caz), unități de măsură convenționale tone echivalent petrol pe an - tep), cât și unități de măsură financiare (lei).

E^ = 597.906 Gcal;

E^ = 694.767 MWh;

Etot = 59.791 tep;

k


Cod document:           4 - 7041

Pag. 38     I

Seria de modificări:

0

1


Etot = 45.451.284 Euro (cu TVA) sau 195.440.552 lei/an (cu TVA).

 • 4. Isp = investiția specifică aferentă economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului, calculată ca raport între valoarea totală actualizată a cheltuielilor aferente proiectului de investiții și valoarea economiei de energie totale objinute prin implementarea proiectului; Isp exprimată în Euro/tep.

  _ 42.495.861 sp"   59.791


= 710,7 Euro / tep. sau 3.056,2 lei/tep.

 • 5. Drec = durata de recuperare a investiției prin economia de energie realizată, calculată prin raportarea valorii totale actualizate a investiției la valoarea financiară a economiei anuale de energie obținută prin implementarea proiectului. Drec se va exprima în ani.

  42.495.861

  45.451.284


  = 0,93 ani.


 • 6. Dj = durata de implementare a lucrărilor de investiții, cu începere de la lansarea execuției lucrărilor până ia punerea în funcțiune finală a obiectivului: Dj exprimată în luni calendaristice.

Dj = 60 luni.

o în condițiile realizării investiției fără contribuția ARCE

 • 1. Ean = economia de energie anuală obținută prin implementarea proiectului, exprimată atât în unități fizice (MWh/an, Gcal/an, etc. după caz), unități de măsură convenționale tone echivalent petrol pe an - tep/an), cât și unități de măsură financiare (lei/an).

Ean = 29.895 Gcal/an

Ean = 34.738 MWh/an

Ean = 2.990 tep/an

Ean = 2.272.564 Euro/an (cu TVA) sau 9.772.026 lei/an (cu TVA)

 • 2. V = durata de viața a principalelor echipamente achiziționate și instalate în cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficienței energetice, exprimate în ani.


Cod document:

Seria de modificări:


 • 12. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

în vederea realizării investiției este necesară obținerea de:

 • -  Avize și acorduri emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare;

 • -  Certificatul de Urbanism, cu încadrarea amplasamentelor consumatorilor în planul urbanistic, pentru fiecare zonă/ PT, avizat și aprobat potrivit legii.

 • -  Avizele și acordurile specificate în certificatele de urbanism

Documentațiile de obținere a Certificatelor de Urbanism se vor depune la Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Pe baza acesteia se vor obține certificatul de urbanism pentru fiecare zonă / PT, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii de către Primăria Municipiului Bacău.

Certificatul de Urbanism eliberat va preciza avizele si acordurile necesar a fi obținute de la proprietarii de utilități urbane.

Conform Legii nr.10 privind calitatea in construcții (cap.lll), după obținerea Certificatului de Urbanism, achizitorul lucrării va depune documentațiile necesare obținerii tuturor avizelor/acordurilor necesare realizării investiției.

Obținerea și plata tuturor avizelor/acordurilor necesare investiției, se află în sarcina beneficiarului.

Proiectantul va sprijini sau asista beneficiarul la obținerea avizelor/ acordurilor, numai la solicitarea acestuia.

 • 13.CONCLUZII

Studiul de Fezabilitate s-a întocmit conform Ordinului comun M.F. și M.L.P.T.L. nr. 913/2005 privind "Aprobarea structurii, conținutul și modul de utilizare a documentațiilor standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei de achiziții publice de servicii” și a H.G.R. nr. 28 din 09.01.2008 privind "Aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaboraredevizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”.

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru investiția necesară realizării instalației interioare de distribuție pe orizontală - etapa alia pentru 2784 scări de bloc s-a făcut în conformitate cu Contractul de proiectare nr. 3585/10.11.2008 încheiat între S.C. C.E.T. S.A. Bacău în calitate de autoritatea contractantă și S.C. TERMOPROIECT S.R.L. lași în calitate de prestator servicii - proiectant, pentru Primăria Municipiului Bacău -beneficiar.

s.c. TERMOPROIECT S.R.L

Scopul principal al studiului: caracteristicile principale (diametre, lungimi, mod de realizare, mod de amplasare cutii de contorizare, tipuri de scheme, etc.), indicatorii tehnico-economici și noii indicatori ai eficienței energetice aferenți investiției privind extinderea rețelei termice de distribuție și a conductei de apă rece prin casa scării (trecerea conductei prin vangul scării de bloc sau prin planșee - conform raportului de expertiză tehnică de specialitate) la cele 2784 scări de bloc.

Precizăm că pentru alte scări de bloc în afara celor prezentate în studiu - dar similare ca încadrare în tipurile din punct de vedere constructiv și tipuri de scheme de distribuție sortate din 2784 scări, proiectantul poate înlocui scara solicitată de beneficiar cu una din studiu, numai în urma acceptului rezultat din raportul de expertiză pentru scara dorită.

Devizul General este prezentat în anexa nr. 4 și este în valoare de 211.514.578,3 Lei (inclusiv T.V.A. - 19%), 49.189.436,8 respectiv Euro la cursul de 4,28 Lei/Euro, din care lucrările de C+M reprezintă 92.364.902,9 Lei cu TVA, adică 21.480.210,0 Euro.

în urma efectuării lucrărilor de montare a rețelei termice de distribuție (conducte din teavă PPR cu inserție de aluminiu pentru încălzire - tur / retur și conducte din teavă PP fără inserție de aluminiu pentru a.c.c. și recirculare a.c.c.) se preconizează următoarele:

 • - reducerea consumului de energie termică în proporție de 14%;

 • - reducerea pierderilor de energie termică cu aproximativ 25%;

 • - reducerea substanțială a numărului de restanțieri.

Ipotezele care au stat la baza analizei economice sunt:

 • • intervalul de prognoză este 2010 - 2029;

 • • prognoza veniturilor și cheltuielilor s-a efectuat în prețuri constante, valabile la data de 31.12.2008;

 • • existența unui număr de 2784 scări de bloc ce vor beneficia de distribuția instalațiilor interioare pe orizontală pe casa scării de bloc;

 • • investiția fiind o extindere a domeniului public, aceasta nu va afecta pe beneficiarii acesteia prin costuri suplimentare;

 • • consum mediu pe apartament de 1,02Gcal/lună pentru încălzire și de 0,15Gcal/lună pentru a.c.c.;

 • • din lucrările precedente rezultă o reducere a pierderilor de energiei termice de aproximativ 25%;

 • • de asemenea rezultă o reducere a cheltuielilor lunare cu energia termică 10% prin aplicarea distribuției pe orizontală ca urmare a flexibilizării sistemului și a autocontrolului populației;

în aceste condiții, indicatorii tehnico - economici obținuți sunt:

- în condițiile primirii contribuției ARCE


s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:           4 - 7041

Pag. 42

Seria de modificări:

0

1


 • venitul net actualizat (VNA) este de 10.925,1 mii euro; <♦ rata internă de rentabilitate (RIR) este de 9,5 %;

 • Indicele de profitabilitate (IP) este de 1,3.

- în condițiile realizării investiției fără contribuția ARCE

 • venitul net actualizat (VNA) este de 6.053,9 mii euro;

 • rata internă de rentabilitate (RIR) este de 7,2 %;

 • Indicele de profitabilitate (IP) este de 1,15.

  Indicatorii eficienții energetice aferenți investiției cu contribuția ARCE:


  1.   Ean = 29.895 Gcal/an.

  3.   Etot = 597.906 Gcal.

  5. Drec = 0,93 ani.


  2. V = 20 ani.

  4. Isp = 710,7Euro/tep

  6. Di = 60 luni.


  Indicatorii eficienții energetice aferenți investiției fără contribuția ARCE:


  1.   Ean = 29.895 Gcal/an.

  3.   Etot = 597.906 Gcal.

  5. Drec = 1,08 ani.


  2. V = 20 ani.

  4. Isp = 822,7Euro/tep

  6. Di = 60 luni.


Concluzie

Investiția realizată în conformitate cu cerințele prezentate în caietul de sarcini, în tema de proiectare și cu datele primite de la beneficiar, prezintă indicatori tehnico - economici care se pot considera în limite accesibile și normale mai ales în varianta cu contribuția ARCE.

s.c.

Cai document:

4-7041

1 Pag.

43

!

i—----

I lUlMOPROILC 1 S.R.L.

Seria de modificări:

0

ANEXE II

F-PO-4.4.5.2-03-act.O-1.09.99


A/>cx<7   A.1.


S.G TERMOPROIECT S.R.L. IAȘI

Str.Pâcuari Nr. 145, ct.l, Iași, tpg2aappm0bile.ro J22-627/1995; CF RO7272932- C.S. 7600 lei .

TeL/Fas.: 0232 - 410832;Tel.: 0232 — 410843, C.P. 700552


S.F. „Reabilitarea termică a blocurilor - Instalații interioare de utilități publice în Municipiul Bacău”

Propunerea tehnică

S.C. Termoproiect S.R.L. va întocmi în cadrul S.F. denumit mai sus documentația tehnică necesară pentru înlocuirea sistemului actual de distribuție a agentului termic secundar pentru încălzire și a apei calde de consum, bazat pe coloane care pleacă din subsolul blocurilor, cu un sistem de distribuție orizontal, în cadrul acestui sistem, agentul termic secundar și conductele de a.c.c. și recirculare a.c.c. vor fi aduse de la echipamentul de contorizare cămin prin casa scării de Ia parter până la ultimul etaj, sub forma unui fascicol de conducte izolate și încasetate. Din acest fascicol, la fiecare apartament se va monta un branșament pentru încălzire ducere/întoarcere și a.c.c., iar conducta de recirculare va pleca din conducta de a.c.c. de la baza coloanei la blocurile P+4 și de la etajul 4 la blocurile P+8.

Fiecare apartament va fi prevăzut cu o cutie de branșament, echipată cu traductor de debit pe încălzire tur, traductoare de temperatură pentru tur și retur, traductor de debit pentru a.c.c., traductor de temperatură pentru a.c.c., integratoare de debit masic și termic, iar pentru a.c.c., în locul sondei de temperatură pentru apa rece se va prevedea posibilitatea prescrierii temperaturii în regim de iarnă și în regim de vară.

- Instalația va fi prevăzută cu uu sistem de preluare a datelor de la fiecare consumator individual până la dispeceratul de termoficare din CET.

Conform solicitării din Caietul de Sarcini, achiziția și transmisia datelor se va realiza astfel:

 • - de la fiecare contor de energie termică, prevăzut cu modul de transmitere date, prin cablu până la un concentrator de scară;

 • - de la concentratoarele de scară la fiecare PI aferent prin cablu;

 • - de la fiecare PT la dispecerat prin rețeaua radio existentă.

Proiectantul va avea în vedere legislația privind securitatea și sănătatea în munc-ă, protecția mediului, securitatea contra incendiilor, celelalte norme și normative în vigoare care trebuiesc respectate de executantul lucrării.

Piesele scrise și desenate se vor prezenta în 6 volume, câte unul pentru fiecare zonă și un volum pentru Devizul general.

Studiul de fezabilitate se va prevedea în 3 exemplare pe suport hârtie și un exemplar pe suport electronic.

Lucrarea se va.întocmi în regim de asigurare a calității, conform SR EN ISO 9001:2001.

Anexăm „Lista legislației și a altor documente aplicabile” în fazele următoare ale investiției, ca documente de referință.

Beneficiarul va pune la dispoziția proiectantului datele tehnice pe care le deține, necesare la întocmirea proiectului și va susține proiectantul Ia Primăria Municipiului Bacău pentru obținerea datelor necesare de care nu dispune.

Orice întârziere în etapa de contractare și transmitere de date duce la decalarea graficului de timp pentru realizarea lucrării.

Director General,
Către,


i' C. ID-^ROi^ct ' j (AȘ!                        ț

. 03^a


ffiexa 'hZ-i

SC CET SA BACĂU

CONSILIUL LOCAL E3ACÂU

BACĂU, 600286. str. Chimicii 6

Tel: +40 234 5â 50 50

Fax: +40 234 51 S6 50 secreta riet@wtbac3u.ro www.C3lbarau.ru

capital social; 31,993 mil.lei JCW320Z2002, CUI R 14639374

ABNAMRO Barau

R004ABNA04002641G01269S1


SC TERMOPROIECT SRL lași

FAX: 0232 410832

REFERITOR LA: Studiu de fezabilitate pentru realizarea investiției

„ Reabilitarea termica a blocurilor-Instalații interioare de utilități publice” Etapa a IJ-a

Revenim la conținutul caietului de sarcini cu rugămintea de a avea în vedere în SF-ul susmenționat și distribuția pe orizontală a apei potabile în aceeași soluție tehnică prevăzută în SF- Etapa l-a.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL

VASILE DRĂGUȘANU


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII-DEZVOLTARE


LIDIA VÎRLAN

/yntocmit

CojXcjțrescu Vi oreiautoritatea naționala de reglementare în domeniul energiei


DECIZIA nr. .1265 din 24.06.2008

privind aprobarea prețurilor sj cantitatilor practicate în sectorul energici electrice si termice de S-C. CET Bacău S.A,

în temeiul art. 11 alin. (2) lit- c) și e), al ari. 28, al art. 74 lit. h) și i) și al art. 76 din Legea energici electrice nr. 13/2007, a! art. 40 alin. (5) și (6) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, al protocolului încheiat între ANRE și ANE SC; înregistrat de ANRE cu nr. 5771/19.04.2007 si de ANRSC cu nr. 1600/19.07.2007, precum și a Ordinului președintelui ANRE nr. 57 din 03,06.2008 pentru aprobarea „Metodologiei de stabilire a prețurilor p a cantităților de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate și a prețurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerard*

.având în vedere Referatul întocmit de Departamentul prețuri și tarife în domeniul pnergiefeiectrice,                                           j? r

4n conformitate cu prevederile Procesului verbal alședinței ..Comitetului de. Reglementare ANRE din'data de 24,06.2008,

.Președintele Autorității Naționale de Reglementaro în domeniul Energiei emite următoarea

Art. 1 Se aprobă prețul de .309,82 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică vândută.în orele de zi pe bază de contract reglementat de vânzare-oumpărans a energici electrice încheiat cu S.C- E.ON Moldova Furnizare S.A., destinată acoperirii consumului consumateiilor deserviți în regim reglementat și cu S.C. E.ON Moldova Distribuție S.A. pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de distribuție.

Art. 2 Se aprobă prețul , de 123,93 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică vândută în orele de noapte pe bază de contract reglementat de vânzare-cmnpărare a energiei electrice încheiat cu S.C, E.ON Moldova Furnizare S.A., destinată acoperirii consumului consumatorilor deserviți în regim reglementat și cu S.C; E,ON Moldova Distribuție S.A. pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de distribuție,

Art. 3 Se aprobă tariful de 28442,72 lei/MWlnnă, exclusiv TVA, pentru rezerva de putere aferentă capacității eficiente de producere a energiei electrice și * 4crmiceHn-c<)gencrHFeF;^-^. ■                                .  ._..._____r__,

Art. 4 Se aprobă prețul de .38,58 fei/GJ (161,52 lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru energia termică produsă pe baza de gaze naturale, păcură și lignit, destinată consumului populației/

■pagină de internet www.we.ro, invw.wgn.ro


Domeniul energie eketricS £tr. Constantin NaCu nr. 3, ncctor2, Bucuroșii, telefon: 021/311.22,4 4,

Aqs j» A?. //A?        “       ■ <2

-

\vă\ ■ rn /j

Art 5 Anexa 1 la decizia președintelui ANRB nr. 2105 din 1.8.12.2007 se înlocuiește cu anexa 1 Ia prezenta decizie.

Art. 6


Decidă intră în vigoare începând cu data dc Ci.07.2008. La data intrării în


rigoare a prezentei decizii se abroga an. i, art. z si art. 5' dm nccjzia președintelui ANREnr. 2105 din 18 12.2007 și decizia precedinteb?

nr. 247 din 21,02.2007.

Art. 7 S.C. CET Bacău. S.A. comunică în termen de 5 zile prezenta decizie operatorilor economici implicați.

Art. 3 S.C. CET Bacău S.A., S.C. E.Q^ Moldova Distribuție S.A., S.C S.ON Moldova Furnizare S.A. și C.N. Transelectrica S.A. aduc [a îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 9 Departamentele de specialitate din cadrul ANRE urmăresc respectarea prevederilor prezentei decizii.


GUVERNUL ROMÂNIE!

■TÎ.iu           TU?

■ oiști;

?V V          ^>*>1 lu'i          !< * r-i'.

0h'£A!5 U03U1FH

< trtrn*d mjntp«rr<in> ryiffTi

ZN TI 11G 0C4$


MINISTERUL INTERNELOR Șl REFORMEI ADMINISTRATIVE

AUTORITATEA NAȚIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU

SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, sector 2, strada Romuius nr. 6, te!.: 021/317.97.51. 021/326.17.81: fâx: 021/317.97.52, 021/326.17.96. sile: ww.'.ai<rsc.ro. Cod fiscal: RO 14935787; Cod IBAN: A.T.C.P.M.B. - R073TREZ7005025XXX000275

AVIZ nr. .^.Ș^.din..SL.l21;.Ă9fî5

privind avizarea prețurilor și tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția ș furnizarea energiei termice pe bază de gaze naturale, exclusiv cogenerare, de către S.C.CET S.A Bacău, județul Bacău

Având în vedere:

 • - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările completările ulterioare;

 • - Art. 14 și art. 40 (10) din Legea serviciului public de alimentare cu energ termică nr. 325/2006;

 • - Ordinul președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilir ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice ( alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă : cogenerare nr. 66/2007;

 • - solicitarea dumneavoastră cu adresa nr. 3.239/10.07.2008.

Președintele A.N.R.S.C. emite următorul aviz:

Artl. Se avizează prețurile și tarifele locale la serviciile publice locale d alimentare cu energie termică, după cum urmează:

Art2, Prețul local de 62,26 lei/Gj (260,69 lei/Gcal), exclusiv T.V.A., incluși acciză, pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale în centralele termice d cvartal, destinată agenților economici.

Art>3. Prețul local de 74,10 lei/Gj (310,22 lei/Gcal.), inclusiv T.V.A., incluși acciză, pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale în centralele termice d cvartal, destinată populației.

Art.4« Tariful local de 6,62 lei/Gj (27,70 lei/Gcal), exclusiv T.V.A., pentr energia termică transportată, destinată agenților economici.

Art.5. Tariful local de 7,87 lei/Gj (32,96 lei/Gcal), inclusiv T.V.A., pentr energia termică transportată, destinată populației.

Art.6. Tariful local de 8,95 lei/Gj (37,49 lei/Gcal), exclusiv T.V.A., pentr energia termică distribuită, destinată agenților economici.

Art.7. Tariful local de 10,66 lei/Gj (44,61 lei/Gcal), inclusiv T.V.A., pentr energia termică distribuită, destinată populației.

Art8. Prețul de 2,52 lei/mc, exclusiv T.V.A., pentru producerea și livrarea ape dedurizate, furnizată agenților economici.

FILDHT 02 01 cd.2 rcv.

Art.9. Prețul local mediu de 45,19 lei/Gj (189,22 lei/Gcal), exclusiv T.V.y inclusiv acciză, pentru energia termică produsă și transportată, facturată agent economici racordați la rețeaua de transport.

ArtlO« Prețul local mediu de 55,40 lei/Gj (231,95 lei/Gcal), exclusiv T.V, ‘ inclusiv acciză, pentru energia termică produsă, transportată și distribuită, factui agenții or economici racordați la rețeaua de distribuție.

Art.ll. Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/2006, modificările și completările ulterioare, coroborate cu' prevederile Legii nr. 325/20U A.N.R.S.C. eliberează, potrivit competențelor acordate prin legile speciale, avizul • specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pen serviciile de utilități publice, având în vedere nivelul cheltuielilor normate, și evoluț generală a prețurilor și tarifelor în economie, de la ultima avizare și până în preze Autoritățile administrației publice locale au competența de a aproba prețurile locale energia termică asigurând, potrivit atribuțiilor sale, continuitatea serviciilor, eficier energetica, precum și dezvoltarea și modernizarea SACET.

Art.12. Pierderile tehnologice anuale în sistemul de producere, transpoi distribuție și furnizare a energiei termice, trebuie să fie aprobate de autorîtat administrației publice locale implicate conform prevederilor art 40 alin. (3) d; Legea nr. 325/2006.

Ar LI 3. La fundamentarea propunerilor ulterioare de ajustare a prețurilor tarifelor locale aprobate se vor reflecta în costuri, pe elemente de cheltuieli, efectel măsurilor din programul de restructurare, modernizare și retehnologizare, aprobat c autoritățile administrației publice locale.

Artl4, Prețurile și tarifele locale menționate mai sus, urmează sa fie aprobat de autoritățile administrației publice locale implicate, în conformitate cu prevederi’ art. 8 și art. 40 din Legea nr. 325/2006. După aprobarea acestora, o copie a hotărâri autorității administrației publice locale implicate va fi transmisă operativ la A.N.R.S.C pentru luare la cunoștință și evidență.

F IL DPT 02 01 c<J.2 rcv.

de gaze naturale, cu acciză, prestator S.C CEI S.A Bacău, județul Bacău

Nr.crt.

Elemente de cheltuieli

Preț avizat

Pondere

ici | lci/Gcal.

%

1.

11.

CHELTUIELI VÂRI A Bl LE

4.340.443

217,788

83,54

Combustibil tehnologic

4,136.743

207,567

79,62

Cheltuieli transport combustibil

0,00

Energie termică cumpărată de la terți pentru energia pierdută în transport/distribuție

0,00

Energie electrică tehnologică

92.912

4,662

1.79

Apă brută sau pretratată

93.669

4,700

1,80

Apă demineralizată sau dedurizată cumpărată de la terți

0,00

Alte cheltuieli

17.1J9

0,859

0,33

CHELTUIRE! FIXE din care:

659.395

33,086

12,69

a). Cheltuieli materiale

184.599

9,263

3,55

Materii prime, materiale

149.349

7,494

2,87

Amortizare

9.916

0,498

0,19

Redevență

194

0,010

0,00

Cheltuieli prentru protecția mediului

0,00

Energie electrică

0,00

Reparații în regie

0,00

Reparații executate cu terți

4.542

0,228

0,09

Studii și cercetări

0,00

Alte servicii executate de terți;

13.638

0,68^

0,26

- colaborări

13.638

0,684

0,26

- comisioane șî onorarii

0,00

- protocol, reclame și publicitate .

0,00

- deplasări, detașări și transferări

0,00

- poșta și telecomunicații

0,00

Alte cheltuieli materiale

6.960

0,349

0,13

b) Cheltuieli cu munca vie:

474.796

23,823

9,14

- salarii

344.352

17,278

6,63

C.A.S.

67.149

3,369

1,29

Fond de șomaj

3.444

0,173

0,07

F.N.A.S.

18.939

0,950

0,36

Fond de accidente șî boli profesionale

2.607

0,131

0,05

CCÎASS

2.927

0,147

0,06

Fond de garantare a creanțelor salari ale

861

0,043

0,02

. - Alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa)

34.517

1,732

0,66

c) Cheltuieli financiare

III.

CHELTUIELI TOTALE (I+LI)

4,999.838

250,874

96,23

IV.

PROFIT 3,91 %

195.714

9,820

3,7?

V.

COTĂ DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

VI

VENITURI (PREȚ7TARIF) OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚILE DE

PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ

5.195.552

260,69

100

VII,

CANTITATE LIVRATĂ (Gcal.)

19,929,63

VIII.

PREȚ/TARIF( VI: VII x 1000) - Îei/Gcal.

260,69

pe demente de cheltuieli pentru tariful de distribuție a’ enerjei le-micc, prestator S.C CEI S.A Bacău Județ ul Bucă o

Nr.crt.

Elemente de cheltuieli

■ ■ ------* ..............

Preț avizii t

Pondere

iei

lei/Gcai,

%

I.

CHELTUIELI VARIABILE

5.857,662

23,204

61,90

Combustibil tehnologic

Cheltuieli transport combustibil

Energie termică cumpărată de la terți pentru energia pierdută în transport/distribuție

4,492.603

17,797

47,48

Energie electrică tehnologică

1.181,975

4,682

12,49

Apă brută sau pretratată

88.353

0,350

0.93

Apă demineralizată sau dedurizata cumpărată de la terți

Alte cheltuieli

94.731

0,375

1,00

II.

CHELTUIELI FIXE din care:

’ 3.396,906

13,457

35,90

a). Cheltuieli materiale

1.152.975

4,568

12,18

Materii prime, materiale

628.976

2,492

6,65

Amortizare

Redevență

0,00

Cheltuieli prentru protecția mediului

Energie electrică

Reparații în regie

8.971

0,036

0,09

Reparații executate cu terți

515.000

2,040

5,44

Studii și cercetări

Alte servicii executate de terți:

28

0,0001

0,0003

- colaborări

28

0,0001

0,0003

- comisioane și onorarii

0,00

- protocol, reclame și publicitate

' 0,00

- deplasări, detașări și transferări

0,00

“ poșta și telecomunicații

0,00

Alte cheltuieli materiale

0,000

o,ob

3) Cheltuieli cu munca vie:

2.243.931

8,889

23,71

- salarii

1,754.946

6,952

18.55

C.A.S.

342.214

î,356

3,62

Fond de șomaj

17,549

0,070

0,19

F.N.A.S.

96.522

0,382

1,02

Fond de accidente și boli profesionale

13.285

0,053

0,14

CCIASS

14.917

0,059

0,16 .

Fond de garantare a creanțelor salariate

4.387

0,017

0,05

. - Alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa )

111

0,0004

0,001

c) Cheltuieli financiare

0,00

III.

CHELTUIELI TOTALE (I+II)

9.254.568

"36,661

97,80

IV.

PROFIT 2,25%

208.228

0,825

' 2,20

V.

COTĂ DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

VI.

VENITURI (PREȚ/TARIF) OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ

9.462.796

37,486

100

VII.

CANTITATE LIVRATĂ (GcaL)

252.436

viil

PREȚ/TARIF( VI: VII x 1000) - lei/Gcal.

37,49

Nr.crt.


I.


n.


HI.


iW


pe demente (ic clic!țuicii pentru tariful de transport al eriernid terni ioc, prestator S.C CET S.A Bacău, județul Bacău.


Elemente de cheltuieli


Preț avizat


Pondere


CHELTUIELI VARIABILE

Combustibil tehnologic

Cheltuieli transport combustibil

Energie termică cumpărata de Ia terți pentru energia pierdută în transport/distribuție_______

Energie electrică tehnologică__________________________________________

Apă brută sau pretratată_______________________________________________

Apă demineralizată sau dedurizată cumpărată de la terți

Alte cheltuieli___________ _______________________________________________

CHELTUIELI FIXE din care:               ______________

 • a) . Cheltuieli materiale                         ________________'

Materii prime, materiale_______________________________________________

Amortizare_____________________________________________________

Red ev criță ____________________________________________________

Cheltuieli prentru protecția mediului_____________________

Energie electrică______________________________________________________

Reparații în regie___ '

Reparații executate cu terți ________ ______________________________

Studii și cercetări___

Alte servicii executate de terți:___________________________ __________

 • - colaborări_____________________________________________________________

 • - comisioane și onorarii _____________________________________________

 • - protocol, reclame și publicitate

 • - deplasări, detașări și transferări

 • - poșta și telecomunicații                           ____________

Alte cheltuieli materiale_______________________________________________

 • b) Cheltuieli cu munca vie:               __________________-

 • - salarii               ______________ '___________________________________

C.A.S.                                       _________________

Fond de șomaj ___________________________________________

F.NA.S,________________________________________________

Fond de accidente și boli profesionale

.-CCIASS                   "          ~     ~~    ~     ~

.- Fond de garantare a creanțelor salariate

. - Alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa)______

 • c) Cheltuieli financiare__

CHELTUIELI TOTALE (I+II)          ___________

PROFIT 5%__

COTĂ DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET VENITURI (PREȚ/TARIF) OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ


lei

735L5746.333,430


366.914


650.518

712

233.430'

179.665'


2.380


3,336

941


1.714

171.079


215

215


53.765

42.051

8.200

421

2.313

318

357

105


VIL |CANTITATE LIVRATĂ (Gcal.) VIII.


PREȚ/TARIF( VI: VII s 1000) - lei/Gcal.___________22,025


79,53


1,276


2,262


0,002

0,812

0,625

0,008

0,012

0,003


0,006

0,595


0,001

0,0017.585.004

379.250


7,964.254


287.550


4,61

0,00

8,17

0,01

2,93

2,26

0,03

0,04

0,01


0,02

2,15


0,187

0,146

0,029

0,001

0,008

0,001

0,001

0,0004

0,000


_

26377

1.319


0,003

0,003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,68

0,53

0,1.0

0,01

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00


95,24

4,76Nr. crt.

I Tip constructiv de scară (tipuri sc. din piese desenate)

Descriere tip sc./soluție

Nivel de înălțime bloc

Nr. sc x Nr. ap./ gars./cam. construite pe scară

1.

I A

(I a1+la2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin vang

P+2

1 x6

2.

I A (I a1+la2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

100 x 10

3.

I B (I b1 +Ib2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin planseu

P+2

2x6

4.

I B (I b1+lb2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin planseu

P+3

9x8

5.

I B (I b1+lb2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

21 x8-10

6.

II A (II a1+lla2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+2

8x9

7.

II A (II a1+ila2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

D+P+3

8x15

8.

II A (II a1+lla2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+3

1 x9

9.

II A (II a1 +Ila2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+3

19x12

10.

II A (II a1 +Ila2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

4x 12

11.

II A (II a1+lla2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

165x15

12.

II A (II a1 +Ila2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

D+P+4

2x 18

13.

II A (II a1+lla2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+M+6

2x 18

14.

II A (II a1+lla2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+M+9

2x27

15.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+2

1 x9

16.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

D+P+2

1 x 12

17.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+3

1 x 12

18.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+3

1 x9

19.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

D+P+3

7 x 15

20.

li B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

4x12

21.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

30 x 15

22.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

3x20

23.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

D+P+4

4x 18

24.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+M+6

1x18

25.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+7

1x24

26.

II B (II b1 +Ilb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+M+9

3x27

27.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+10

2x30

28.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

D+P+2

1 x 16

29.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+3

4x 16

30.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

6x16

31.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

130 x 20

32.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

' D+P+4

2x22

33.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+6

4 x 24

34.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+M+9

5 x 36

35.

III A (III a1 +Illa2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+10

7 x 40/44

36.

III B (III ba1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

83x20

37.

III B (III a1+!lla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+7

7x28

38.

III B (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+8

2x26

39.

III B (III ba1+illb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

D+P+2

2x 16

40.

III B (III ba1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

D+P+3

1 x 20

41.

III B (III bal +Illb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+3

2x 16

42.

III B (III ba1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+7

3x32

43.

III B (III ba1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+M+9

5x36

44.

III B (III ba1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+10

1 x 40

45.

Unicat

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

1x15

46.

Unicat

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

12x20

47.

Unicat

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+M+6

1 x 24

48.

Unicat

2 ap. /et. - coloana prin planseu

P+8

1 x 14/16

49.

Unicat

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+M+9

1x18

50.

Unicat

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+M+9

1 x 27

51.

Unicat

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+M+9

1 x 30

52.

Unicat

6 ap. /et. - coloana prin planseu

P+10

3x60

Total scări zona Centru

(P+1)+P+10

706 scări

Nr.crt.

Tip constructiv de scară (tipuri sc. din piese desenate)

Descriere tip sc./soluție

Nivel de înălțime bloc

Nr. sc x Nr.

ap./ gars ./camere construite pe scară

1.

I A (I a1+la2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

155 x 10

2.

I B (I b1+lb2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin planseu

P+1

1 x 4

3.

II A (II a1+lla2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

81 x 15

4.

II A (II a1 +Ila2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+5

3x15

5.

II A (II a1+lla2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+10

2x30

6.

II A (II a1+lla2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+M+9

4x27

7.

II A (II a1 +Ila2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+8

2x27

8.

II A (II a1 +Ila2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+6

4x18

9.

II A (II a1 +Ila2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+8

6x24

10.

II B (II b1 +Ilb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+6

2x18

11.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

2x15

12.

III A (III a1+Illa2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

161 x 20

13.

III A (III a1 +Illa2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+3

10x 16

14.

III A (III a1+||la2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

11x16

15.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

52x20

16.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+10

2x44

17.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+M+9

3x36

18.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+8

6x36

19.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

36x20

20.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+M+6

1 x 24

21.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+M+9

1 x 36

22.

Unicat

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

13x20

23.

Unicat

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+8

2x32

24.

Cămine

21 cam./et, coloana prin planseu

P+4

1 x 105

25.

Cămine

18 cam./et, coloana prin planseu

P+4

1 x 90

26.

Cămine

15 cam./et, coloana prin planseu

P+2

2x45

27.

Cămine

11 cam./et, coloana prin planseu

P+4

2 x44

28.

Cămine / bl. garsoniere

10 gars./et, coloana prin planseu

P+4

1 x 50

29.

Cămine / bl. garsoniere

9 gars./et, coloana prin planseu

P+8

1 x 81

30.

Cămine / bl. garsoniere

7 cam./et, coloana prin planseu

P+8

1 x 63

31.

Imobil tip vilă

P+1

1 x 2

Total scări zona Nord - Est

(P+1)+P+10

571 scări

Nr.crt.

Tip constructiv de scară (tipuri sc. din piese desenate)

Descriere tip sc./soluție

Nivel de înălțime bloc

Nr. sc x Nr. ap./ gars./camere construite pe scară

1.

l A (I a1+la2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

40 x 10

2.

I A (I a1+la2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin vang

P+7

2x 16

3.

I B (I b1+lb2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

6x8/10

4.

I B (I b1+lb2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin planseu

P+8

1 x 16

5.

II A (II a1+lia2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+3

11 x 12

6.

II A (li a1+lla2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

59 x 15

7.

II A (II a1+lla2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+6

5x 21

8.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

D+P+3

3x15

9.

II B(ll b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

18x 15

10.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+3

21 x 16

11.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

9x 16

12.

III A (III a1+illa2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

11 x 16

13.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

251 x 20

14.

III A(llla1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+8

1 x 32

15.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+7

5x32

16.

III A (III a1 +Illa2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+10

1 x 40

17.

III B (III ba1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

37x20

18.

III B (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+7

2x28

19.

III B (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+8

1 x 32

20.

III B (III ba1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+2

3x12

21.

III B (III ba1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

6x16

22.

III B (III ba1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+3

2x16

23.

III B (III ba1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+6

5x28

24.

III B (III ba1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+7

4x32

25.

III B (III bal +Illb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+9

2 x 40

26.

Unicat - bl. garsoniere

8 gars./et. - coloana prin planseu

P+4

2 x 40

27.

Unicat

6 ap. /et. - coloana prin vang

P+8

1 x 45

28.

Unicat

7 ap./et, coloana prin planseu

P+9

3x70

29.

Unicat bl. garsoniere

14 gars./et, coloana prin planseu

P+10

1 x 140

30.

Imobil tip vilă

P+1

4x2

Total scări zona Nord - Vest

(P+1J+P+10

504 scări

Nr.crt.

Tip constructiv de scară (tipuri sc. din piese desenate)

Descriere tip sc./soluție

Nivel de înălțime bloc

Nr, sc x Nr.

ap./ gars./camere construite pe scară

1.

I A (I a1+la2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

11 x8/10

2.

I B (I b1+lb2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

8 x 10

3.

I B (I b1+lb2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin planseu

P+8

1 x 16

4.

II A (II a1 +Ila2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

3x 12

5.

II A (II a1+lla2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

26 x 15

6.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

17x 15

7.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+3

13x 16

8.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

1 x 16

9.

III A (III a1 +Illa2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

255 x 20

10.

III A (III a1 +Illa2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+10

20x40

11.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+10

38x44

12.

III A (III a1 +Illa2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+7

2 x 32

13.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+8

5x36

14.

III A (III a1 +Illa2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+M+9

1 x 36

15.

III B (III b1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+3

2x 16

16.

III B (III b1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

2x 16

17.

III B (III b1+Illb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

175x20

18.

III B (III b1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+7

2x32

19.

III B (III b1+tllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+10

2 x 40 / 44

20.

III B (III b1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+M+9

1 x 36

21.

III B (III b1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+8

3x28

22.

Unicat - bl. garsoniere

7 gars./et. - coloana prin planseu

P+10

1 x 77

23.

Unicat- cămin gars.

14 gars./et.-coloana prin planseu

P+4

1 x 70

24.

Unicat - garsoniere

8 gars./et, coloana prin planseu

P+4

1 x40

25.

Cămine

21 cam./et, coloana prin planseu

P+4

3x 105

26.

Cămine

22 cam./et, coloana prin planseu

P+4

3x 110

Total scări zona Sud - Est

(P+1)+P+10

504 scări

Nr.crt.

Tip constructiv de scară (tipuri sc. din piese desenate)

Descriere tip sc./soluție

Nivel de înălțime bloc

Nr. sc x Nr. ap./ gars./camere construite pe scară

1.

I A (I a1+la2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin vang

P+2

1 x6

2.

I B (I b1 +Ib2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin planseu

P+3

1 x8

3.

I B (I b1+lb2 din planuri)

2 ap. /et. - coloana prin planseu

P+1

4x6

4.

II A (Ila1 +Iia2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

47 x 15

5.

II B (II b1+llb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+10

5x 33

6.

II B (II b1 +Ilb2 din planuri)

3 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

23 x 15

7.

III A (Illa1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+3

1 x 16

8.

III A (III a1 +llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

5x16

9.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+4

168x20

10.

III A (III a1+llla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+7

2x28

11.

III A (III a1+Hla2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin vang

P+8

5 x 32 / 36

12.

III A (III a1 +Illa2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+10

13x44

13.

III B (III b1 +Illb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

10x 16

14.

III B (III b1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+4

82x20

15.

III B (III b1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+7

6x28

16.

III B (III b1+lllb2 din planuri)

4 ap. /et. - coloana prin planseu

P+7

1x32

17.

Unicat

5 ap./et. - coloana prin planseu

P+10

13x55

18.

Bloc garsoniere

8 gars./et.-coloana prin planseu

P+4

3x40

19.

Bloc garsoniere

9 gars./et, coloana prin planseu

P+4

1 x 45

20.

Cămine

13 cam./et, coloana prin planseu

P+4

3x65

21.

Cămine

17 cam./et, coloana prin planseu

P+4

4x85

22.

Cămine

21 cam./et, coloana prin planseu

P+4

1 x 105

23.

Imobil tip vilă

P+1

9x2

Total scări zona Sud - Vest

(P+1)+P+10

409 scări

TABEL CENTRALIZATOR TIPURI SCĂRI - BACAU

Nr. Crt.

Tip constructiv de scara (tipuri sc.din planuri)

Descriere tip sc./solutie

Nivel de inaltime bl.

Nr. Total

ap./gars.construite pe scara

1

Bloc gars.- unicat

14 garsap./et., trecere col.planseu

P+10

140

2

Bloc garsoniere

9gars./et., trecere col.planseu

P+4

45 ,

3

Cămine

18cam../et., trecere col.planseu

P+4

90

4

Cămine

22cam./et., trecere col.planseu

P+4

110

5

Cămine

13camere./et., trecere col.planseu

P+4

65

6

Cămine- gars.

10gacs../et., trecere col.olanseu

P+4

50

7

Cămine- gars.

15cam./et., trecere col.planseu

P+2

45

8

Cămine- gars.

9gars../et., trecere col.planseu

P+8

81

9

Cămine- gars.

7 gars../et., trecere col.planseu

P+8

63

10

IA (Ia1+Ia2 din pl.)

2ap./et., trecere col.vang

P+4

10

11

IA (Ia1+la2 din pl.)

2ap./et., trecere col. vana

P+7

16

12

IA (Ia1+la2 din pl.)

2ap./et., trecere col.vang

P+2

6

13

IA (Ia1+la2 din pl.)

2ap./et., trecere col.vang

P+3

8

14

1B (Ib1+lb2 din pl.)

2ap./et, trecere col.planseu

P+2

6

15

IB (Ib1+lb2 din pl.)

2ap./et., trecere col.planseu

P+3

8

16

IB (Ib1+lb2 din ol.)

2ap./et., trecere col.olanseu

P+4

10

17

IB

(Ib1+lb2 din pl.)

2ap./et, trecere col.planseu

P+8    /

16

18

IB

(Ib1+I b2 din pl.)

2ap./et., trecere col.planseu

P+1

6

19

IIA

(Ia1+la2 din pl.)

3ap./et., trecere col.vang

P+4

15

20

II A (Ila1+lla2 din pl)

3ap./et., trecere col.vang

P+3

12

21

IIA

(Ila1+Ila2 din pl)

3ap./et., trecere col.vang

P+M+9

27

22

II A (Ila1+lla2 din pl)

3ap./et., trecere col.vang

P+2

9

23

II A

(Ila1+lla2 din pl.)

3ap./et., trecere col.vang

P+5

15

24

II A

(Ila1+lla2 din pl.)

3ap./et., trecere col.vang

P+10

30

25

II A (Ila1+lla2 din pi.)

3ap./et., trecere col.vang

P+4

20

26

IIA (Ila1+lla2 din pl.)

3ap./et., trecere col.vang

P+8

27

27

(IA

(Ila1+lla2 din pl.)

3ap./et., trecere col.vang

P+4

8

28

IIA (Ila1+lla2 din pl.)

3ap./et., trecere col.vang

P+6

21

29

II B (Ilb1+flb2 din pl.)

3ap./et., trecere col.planseu

P+6

18

30

II B

(Ilb1+llb2 din pl.)

3ap./et., trecere col.planseu

P+4

8

31

II B

(Ilb1+llb2 din pl.)

3ap./et., trecere col.planseu

P+4

15

32

II B

(Ilb1+llb2 din pl.)

3ap./et., trecere col.planseu

D+P+3

15

33

II B

(Ilb1+Hb2 dinpl.)

3ap./et., trecere col.planseu

D+P+2

12

34

II B (Iib1+llb2 din pl.)

3ap./et., trecere col.planseu

P+4

20

35

II B

(Hb1+llb2 dinpl.)

3ap./et., trecere col.planseu

P+3

9

36

II B

(Ilb1+llb2 dinpl.)

3ap./et., trecere col.planseu

P+7

24

37

II B

(Ilb1+llb2 dinpl.)

3ap./et., trecere col.planseu

P+M+9

27

38

IEB (Ilb2 din pl.)

3ap./et., trecere col.planseu

P+10

33

39

III A

(Illa1+llla2 din pl.)

4ap./et., trecere col.vang

P+4

20

40

III A (Illa1+llla2 din pl.)

4ap./et., trecere col.vang

P+5

20

41

III A (Illa1+llla2 din pl.)

4ap./et., trecere col.vang

P+10

44

42

III A (Illa1+llla2 din pl.)

4ap./et., trecere col.vang

P+M+9

36

43

III A (Illa1+llla2 din pl.)

4ap./et., trecere col.vang

P+8

36

44

III A

(Illa1+llla2 din pl.)

4ap./et., trecere col.vang

P+7

32

45

III A (Illa1+llla2 din pl.)

4ap./et., trecere col.vang

P+3

20

46

III A Illa1+llla2 din pl.)

4ap./et., trecere col.vang

P+6

24

47

III A (Illa1+llla2 din pl.)

4ap./et., trecere col.vang

P+2

12

48

III B (IUb1+lllb2 din pl)

4ap./et, trecere col.planseu

P+4

20

49 .

III B

(Illb1+lllb2 din pl)

4ap./et., trecere col.planseu

P+8

26

50

III B (Illb1+lllb2 din pl)

4ap./et., trecere col.planseu

P+3

16

51

III B (Illb1+lllb2 din pi)

4ap./et., trecere col.planseu

P+7

32

52

III B (IIJb1+lllb2din pl)

4ap./et., trecere col.planseu

P+M+9

36

53

III B

(Illb1+lllb2 din pl.)

4ap./et., trecere col.planseu

P+M+6

24

54

IIIB (Illb1+lllb2 din pl.)

4ap./et., trecere col.planseu

P+8

32

55

IIIB

(Illb1+lllb2 din pl.)

4ap./et., trecere col.planseu

P+2

12

56

III B (Illb1+lllb2 din pl.)

4ap./et., trecere col.planseu

P+6

28

57

IIIB

(Illb1+lllb2 din pl.)

4ap./et., trecere col.planseu

P+9

40

58

III B

(Illb1+lllb2 din pl.)

4ap./et., trecere col.planseu

P+10

44

59

Imobil tip vila

P+1

2

60

Unicat

4ap./et., trecere col.planseu

P+M+6

24

61

Unicat

5ap./et., trecere col.planseu

P+4

25

62

Unicat P+4

4ap./et., trecere col.vang

P+4

20

63

Unicat P+4

3ap./et., trecere col.planseu

P+4

15

64

Unicat bl. gars.

8 gars../et., trecere col.planseu

P+4

40

65

Unicat- cămin gars

14gars./et., trecere col.planseu

P+4

70

66

Unicat P+10

6ap./et., trecere col.planseu

P+10

60

67

Unicat P+8

4ap./et., trecere col.vang

P+8

32

68

Unicat P+8

6ap./et., trecere col.planseu

P+8

45

69

Unicat P+8

2ap./et., trecere col.planseu

P+8

14

70

Unicat P+9

7ap./et., trecere col.planseu

P+9

70

71

Unicat P+M+9

3ap./et., trecere col.vang

P+M+9

27

72

Unicat P+M+9

4ap./et., trecere col.vang

P+M+9

18

73

Unicat P+M+9

4ap./et, trecere col.vang

P+M+9

36

74

Unicat-gars.

7gars./et., trecere col.vang

P+10

77

Verrificat,                                 întocmit,

în Lel/euro. la cursul 4.3 Lel/euro din data de 25.03.2009

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără

T.V.A.)

TIFTB

TIP )l A

TIP III B

UNICAT

TOTAL PT 1

2 apJet, coioana prin plan seu

3ap./et., coloana prin vang

4ap./eL, coloana prin plan seu

2ap./et, coloana prin planseu

P+2

P+3

P+4

P+4

P+8

(P+2) -

(P+8)

1scf6ap.sc/6cutii

4sc/ 12ap.se/48cutil

3sc/15ap.sc/45cuti

2sc /20ap.sc/40cutii

1sc/ 14ap.se/14cutii

11sc / 1

53cutii

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7,

B.

9.

10.

11.

12.

13.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistentă - realizare goluri în planțee+elemente de trecere a conductelor prin planșee + protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rigips

1454

338

9547

2220

8913

2073

5507

1281

6968

1620

32389

7532

2.

Izolații termice conducte încălzire, a.c.c., rec. a.c.c. și apă rece

558

130

5240

1219

3960

921

2890

672

3409

793

16057

3734

3.

Instalații interioare de utilități: conducte de încălzire, a.c.c.. rec. a.c.c. și apă rece privind distribuția pe orizontală la nivel de scară de bloc

6358

1479

53840

12521

48528

11286

35892

8347

31541

7335

176159

40967

4.

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de la integratoare la concentratoarele de scară

556

129

3431

798

2918

679

2281

530

1189

277

10375

2413

5.

Demontări + dezafectări

170

40

720

167

612

142

408

95

295

69

2205

513

TOTAL 1 (fără TVA)

9096

2115

72778

16925

64931

15100

46978

10925

43402

10093

2371B5

55159

TVA (19%)

1728

402

13828

3216

12337

2869

8926

2076

8246

1918

45065

10480

TOTAL 1 ( cu TVA)

10825

2517

86606

20141

77268

17969

55903

13001

51648

12011

282251

65640

TOTAL 1 - Lucrări C+l pentru PT 1,

11 scări -

282251 Lei (cu TVA), respectiv

65640 Euro

II-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoafe înc.+a.c.c. (153 cutii contorizare)

408

95

3264

759

3060

712

2720

633

952

221

10404

2420

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

306

71

1801

419

1567

365

1286

299

498

116

5458

1269

TOTAL II ( fără TVA)

714

166

5065

1178

4627

1076

4006

932

1450

337

15862

3689

TVA (19%)

136

32

962

224

879

204

761

177

276

64

3014

701

TOTAL II ( CU TVA)

849

198

6027

1402

5507

1281

4767

1109

1726

401

18876

4390

TOTAL 11 - Montaj PT 1. 11 scări ~

18876 Lei (cu TVA), respectiv

4390 Euro

III. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc. ar.            (153

cutii contorizare)

7020

1633

56160

13060

52650

12244

46800

10884

16380

3809

179010

41630

9.

Achiziție echipamente transmitere date

3057

711

18008

4188

15674

3645

12857

2990

4984

1159

54 580

12693

TOTAL IU ( fără TVA)

10077

2344

74168

17248

68324

15889

59657

13874

21364

4968

233590

54323

TVA (19%)

1915

445

14092

3277

12981

3019

11335

2636

4059

944

44382

10321

TOTAL III ( CU TVA)

11992

2789

88260

20526

81305

18908

70992

16510

25423

5912

277972

64645

TOTAL III - Procurare echipamente PT 1, 11 scări

277972 Lei (cu TVA), respectiv        64645 Euro

TOTAL (I + II + II!)

TOTAL 1+il+III ( fără TVA)

19887

4625

152012

35352

137882

32066

110640

25730

66216

15399

486637

113171

TVA (19%)

3779

879

28882

6717

26198

6092

21022

4889

12581

2926

92461

21503

TOTAL l+ ll+lll ( CU TVA)

23666

5504

180894

42068

164079

38158

131662

30619

78797

18325

579098

134674

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A ll-A ■ ZONA CENTRU ■ PT 1 - Bblocuri = 11 scări VALOARE TOTALA : 579093 lei cu TVA ( 1346741)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 17 scări de bloc.

Verificat.

Ing. Paul GAVRILESCU


Aprobat,

Director Tehnic,

Ing. Ștefan SCRIPCA


întocmit.

Ing.Cristina BUJOR <7        th.lrinel CRĂCIUN

/fng.Danuta PASCARIU gj      th .Alexandru RUSU


în Leifeuro, la cursul 4.3 Lel/euro din data de 25.03.2009

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP 11 A

TIP III A

TIP III B

TOTAL PT 2

Sap./et, coloana prin vang

4ap./et., coloana prin vang

4ap./et., coloana prin pianseu

P+4

P+4

P+tO

P+4

(P+4) - (P+10)

4scZ15ap.se/60cutii

14sc Z20ap.se/280cu til

2sc/ 40-

44ap.sc/80cutii

2scZ      20ap.se/

40cutii

22sc / 460cutil

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistență - realizare goluri în planșee+elemente de trecere a conductelor prin planțee + protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rigips

6041

1405

44750

10407

16674

3873

5462

1270

72927

16960

2.

Izolații termice conducte încălzite, a.c.c., rec. a.c.c. ți apă rece

5210

1212

18900

4395

8384

1950

2898

674

35392

8231

3.

Instalații interioare de utilități: conducte de încălzire, a.c.c., rec. a.c.c. ți apă rece privind distribuția pe orizontală la nivel de scară de bloc

61693

14348

21891B

50911

104804

24373

35910

8351

421330

97984

4.

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de la integratoare la concentratoarele de scară

3949

918

13750

3198

3513

817

1964

457

23176

5390

5.

Demontări * dezafectări

812

139

2884

671

700

163

412

96

4B08

1118

TOTAL 1 (fără TVA)

77710

18072

299202

69582

134075

31130

46646

10848

557633

129682

TVA (19%)

14765

3434

56848

13221

25474

5924

8863

2061

105950

24640

TOTAL 1 ( cu TVA)

92475

21506

356050

82802

159549

37105

55509

12909

663583

154322

TOTAL I - Lucrări C+i pentru PT 2, 22 scări ~        663583 Lei (cu TVA), respectiv        154322 Euro

11-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (460 cutii contorizare)

4080

949

19040

4428

5440

1265

2720

633

31280

7274

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

2090

486

9000

2093

2248

523

1286

299

14624

3401

TOTAL II ( fără TVA)

6170

1435

23040

6521

7688

1788

4006

932

45904

10675

TVA (19%)

1172

273

5320

1239

1481

340

761

177

8722

2028

TOTAL 11 ( cu TVA)

7342

1707

33367

7760

9149

2128

4767

1109

54625

12704

TOTAL 11 ■ Montaj PT 2, 22 scări -        54625 Lei (cu TVA), respectiv         12704 Euro

III. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire , acc, ar.           (460

cutii contorizare)

70200

16326

327600

76186

93600

21767

46800

10884

538200

125163

9.

Achiziție echipamente transmitere date

20898

4860

89999

20930

22483

5229

12857

2990

146237

34009

TOTAL 111 ( fără TVA)

91098

211B6

417599

97116

116083

26996

59657

13874

684437

159171

TVA (19%)

17309

4025

79344

18452

22056

5129

11335

2636

130043

30243

TOTAL III ( cu TVA)

108407

25211

496943

115563

133139

32125

70992

16510

814480

189414

TOTAL III - Procurare echipamente PT 2, 22 scări -         8144B0 Lei (cu TVA), respectiv        189414 Euro

TOTAL (I + II + III)

TOTAL 1+11+111 (fără TVA)

174978

40693

744841

173219

257846

59964

110309

25653

1287974

299529

TVA (19%)

33246

7732

141520

32912

48991

11393

20959

4874

244715

56910

TOTAL 1+ 11+ 111 ( cu TVA)

208224

48424

886360

206130

306837

71357

131268

30527

1532689

356439

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA All-A-ZONA CENTRU - PT 2 - 7biocuri = 22 Scări VALOARE TOTALA ; 1532689 lei Cu TVA ( 356439 €)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 22 scări de bloc.

Verificat,


Aprobat.


Ing. Paul GAVRILESCU

r


Director Tehnic,


ing. Ștefan SCR1PCA


Ing.Cristina BUJOR ( 1/

4ng.Danuta PASCARiy jV

&


întocmit.


th.lrinel CRĂCIUN

th.Alexandru RUSU


în Lei/euro, la cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A)

TIP

IE

TIP

II A

TIP

in B

Nr.

3ap./et., coloana prin planseu

4ap./et« coloana prin vang

4ap.Jet, prin p

coloana

anseu

TOTAL PT 3

Cri.

Denumi, ea capitalelor si subcapitolelor

D+P+2

P+4

P+4

P+4

(D+P+2)

-(p+4)

5sc?t2ap.sc/60cutll

15ap.se/81cutli

2scJ20ap.sc/40cutil

6sc

720ap.se/120cutii

4sc/

20ap.se/20cutli

20SC / 321cutli

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistență - realizare goluri în planțee+elemente de trecere a conductelor prin planșee + protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rigips

11417

2655

16582

3856

7232

16B2

16806

3908

2934

682

54971

12784

2.

Izolații termice conducte încălzire, a.c.c., rec. a.c.c. și apă rece

6575

1529

8010

1863

2712

631

8330

1937

1445

336

27072

6296

3.

Instalații Interioare de utilități: conducte de încălzire, a.c.c.. rec. a.c.c. și apă rece privind distribuția pe orizontală la nivel de scară de bloc

67400

15674

95439

22195

31274

7273

98506

22908

17946

4173

310565

72224

4.

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de la integratoare la concentratoarele de scară

4459

1037

5730

1333

2387

555

6775

1576

1193

278

20543

4778

5.

Demontări + dezafectări

850

196

1223

284

407

95

1218

283

206

48

3904

908

TOTAL 1 (fără TVA)

90701

21093

126984

29531

44012

10235

131635

30613

23724

5517

417055

96990

TVA (19%)

17233

4008

24127

5611

8362

1945

25011

5816

4508

1046

79241

18428

TOTAL l ( cu TVA)

107934

25101

151111

35142

52374

12180

156646

36429

28232

6566

496296

115418

TOTAL 1 - Lucrări C+l pentru PT 3,20 scări -

496296

Lei (cu TVA), respectiv

115418

Euro

II-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (321 cutii contorizare)

4080

949

5508

1281

2720

633

8160

1898

1360

316

21828

5076

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

1576

366

2772

645

1222

284

3664

852

611

142

9844

2289

TOTAL II (fără TVA)

5656

1315

8280

1926

3942

917

11824

2750

1971

458

31672

7366

TVA (19%)

1075

250

1573

366

749

174

2247

522

374

87

6018

1399

TOTAL II ( cu TVA)

6730

1565

9853

2291

4691

1091

14071

3272

2345

545

37690

8765

TOTAL 11 - Montaj PT 3. 20 scări

-

37690 Lei (cu TVA), respectiv

8765 Euro

III. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc, ar.            (321

cutii contorizare)

70200

16326

94770

22040

46800

10884

140400

32651

23400

5442

375570

87342

9.

Achiziție echipamente transmitere date

22511

5235

29180

6786

12857

2990

38571

8970

6429

1495

109547

25476

TOTAL III ( fără TVA)

92711

21561

123950

28826

59657

13874

178971

41621

29829

6937

485117

112818

TVA (19%)

17615

4097

23550

5477

11335

2636

34004

7908

5667

1318

92172

21435

TOTAL 111 ( cu TVA)

110325

25657

147500

34302

70992

16510

212975

49529

35496

8255

577289

134253

TOTAL III - Procurare echipamente PT 3, 20

scări -

577289 Lei (cu TVA), respectiv

134253 Euro

TOTAL ( TOTAL 1 + TOTAL II +TOTAL III)

TOTAL 1+ 11+ III { fără TVA)

189067

43969

259214

60282

107610

25026

322430

74984

55524

12912

933845

217173

TVA (19%)

35923

8354

49251

11454

20446

4755

61262

14247

10549

2453

177430

41263

TOTAL 1+ 11+ III { CU TVA)

224989

52323

308464

71736

128056

29780

383692

89231

66073

15366

1111275

258436

[TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A ll-A-ZONA CENTRU - PT 3 • Sblocuri «20 scări                        VALOARE TOTALA : 1111275 lei cu TVA ( 258436 6)

DEVIZ PE OBIECT

Verificat, leg. Paul GAVRILESCUAprobat.

Director Tehnic.

Ing. Ștefan SCR1PCA
Ing.Cristina BUJOR /fng.Danuta PASCARIU •.STUDIU DE FEZABILITATE - Reabilitarea termica a blocurilor - ETAPA AII -A - ZONA CENTRU - CT 312 MARASESTI - 6 blocuri - 22 scări. Instalații interioare de utilltati publice in municipiul Bacau

în Lel/euro, la cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

Nr. Crt.

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

TIP I A

TIPII A

TIP 111 A

TOTAL CT 3/2 MARASESTI

2ap./et., coloana prin vang

3apJet, coloana prin vang

4ap./et, coloana prin vang

P+4

P+4

P+4

P+4

1sc/10ap.sc/10cutil

llsc/12-15ap.se/153cutil

10sc /16-20ap.sc/180cutîl

22sc / 343cutli

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4b

5.

6.

7.

8.

9.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri în plansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee + protejerea conductelor cu carcase din riglps + vopsire rlglps

2011

468

36479

0433

29999

6977

68489

15928

2.

izolații termice aferente conductelor

1048

244

14265

3317

14490

3370

29803

6931

3.

Instalații termice: rețea termică de distribuție (înc.+acc+ar) interioară pe casa scării

9664

2247

163331

37984

179465

41736

352460

81967

4.

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării ■ de la integratoare la concentratoarele de scări

922

215

13336

3101

13079

3042

27337

6358

5,

Demontări + dezafectări

177

41

2234

520

2060

479

4471

1040

TOTAL I ( fără TVA)

13822

3215

229645

53406

239093

55603

482560

112223

TVA (19%)

2626

611

43633

10147

45428

10565

91686

21322

TOTAL 1 ( CU TVA)

16449

3825

273278

63553

284520

66167

574247

133546

TOTAL I - Lucrări C+l pentru CT 3/2 MARASESTI. 22 scări ~        574247 Lei (cu TVA), respectiv        133546 Euro

li - MONTAJ utilaje ?! echipamente tehnologice

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (343 cutii contorizare)

680

158

10404

2420

12240

2847

23324

5424

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

382

89

5185

1206

5623

1308

11190

2602

TOTAL II (fără TVA)

1062

247

1558S

3625

17863

4154

34514

0026

TVA (19%)

202

47

2962

689

3394

789

6558

1525

TOTAL II ( CU TVA)

1264

294

18551

4314

21256

4943

41072

9552

TOTAL li - Montaj utilaje ți echipamente tehnologice CT 3/2 MARASEST1 • 22 scări -        41072 Lei (cu TVA), respectiv 9552 Euro

III. PROCURARE utilaje si echipamente tehnologice

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc, ar.            (343

cutii contorizare)

11700

2721

179Q10

41630

210600

48977

401310

93328

9.

Achiziție echipamente transmitere date

4021

935

54560

12693

59469

13630

118069

27458

TOTAL III ( fără TVA)

15721

3656

233590

54323

270069

62807

519379

120786

TVA (19%)

2987

695

44302

10321

51313

11933

98682

22949

TOTAL III ( cu TVA)

18707

4351

277972

64645

321382

74740

618061

143735

TOTAL )JI - Procurare utilaje țl echipamente tehnologice CT 3/2 MARASEST1 - 22 scări -       615061 Lei (cu TVA), respectiv       143735   Euro

TOTAL ( 1 + 11 + 111)

TOTAL (+ 11+ III ( fără TVA)

30605

7117

478825

111355

527024

122564

1036454

241036

TVA (19%)

5815

1352

90977

21157

100135

23287

196926

45797

TOTAL l+ ll+ III ( cu TVA)

36420

8470

569801

132512

627159

145851

1233380

286833

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A It-A - ZONA CENTRU CT 3/2 MARASESTI - 6 BL. / 22 SC.   VALOARE TOTALA : 12333B0 lei cu TVA ( 286833 €)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 22 scări de bloc.

DEVIZ PE OBIECT

în Lei/euro, la cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

Nr. Cri.

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP 11 A

TIP 11 B

TIP III A

UNICAT

TOTAL CT 3/5 M. VITEAZUL

3ap./et., col. Vang

3ap./et, col. Planseu

4ap./et, col. Vang

4ap./et, col. Vang

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

7scJ15ap.se/t05cutil

10scZ15ap.se/150cu tli

2sc

Z20ap.se/46cutil

2scZ

20ap.se/40cutli

21SC Z335cutii

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lef

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri în ptansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee + protejarea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rigips

20757

4827

22551

5244

7636

1776

7636

1776

58580

13623

2.

Izolații termice aferente conductelor

9255

2152

12950

3012

2898

674

3672

854

28775

6692

3.

Instalații termice: rețea termică de distribuție (înc.+acc+ar) interioară pe casa scării

106573

24784

148700

34581

35892

0347

45496

10580

336661

78293

4.

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării - de la integratoare la concentratoarele de scări

7519

1749

11229

2611

2452

570

2534

589

23733

5519

5.

Demontări + dezafectări

1427

332

2038

474

412

96

445

103

4322

1005

TOTAL 1 (fără TVA)

145531

33844

197468

45923

49290

11463

59783

13903

452071

105133

TVA (19%)

27651

6430

37519

8725

9365

2170

11359

2642

85894

19975

TOTAL I ( cu TVA)

173182

40275

234987

54648

58655

13641

71142

16545

537965

125108

TOTAL I - Lucrări C+l pentru CT 3/5 M. VITEAZUL - 21 scări -         537965 Lei (cu TVA), respectiv        125108 Euro

II - MONTAJ utilaje șl echipamente tehnologice

6.

Montaj cutii de contorizare ia nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (335 cutii contorizare)

7140

1660

10200

2372

2720

633

2720

633

22780

5298

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

3474

808

4596

1069

1221

284

1221

284

10513

2445

TOTAL 11 ( fără TVA)

10614

2468

14796

3441

3941

917

3941

917

33293

7742

TVA (19%)

2017

469

2811

654

749

174

749

174

6326

1471

TOTAL 11 { CU TVA)

12631

2937

17607

4095

4690

1091

4690

1091

39618

9214

TOTAL 11 - Montaj utilaje șl echipamente tehnologice CT 3/5 M. VITEAZUL - 21 scări -  39618 Lei (cu TVA), respectiv        9214 Euro

III. PROCURARE utilaje și echipamente tehnologice

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc. ar.           (335

cu Hi contorizare)

122850

28570

175500

40814

46000

10884

46800

10884

391950

91151

9.

Achiziție echipamente transmitere date

36572

8505

52245

12150

12857

2990

12857

2990

114531

26635

TOTAL 111 ( fără TVA)

159422

37075

227745

52964

59657

13874

59657

13874

506481

117786

TVA (19%)

30290

7044

43272

10063

11335

2636

11335

2636

96231

22379

TOTAL III ( cu TVA)

189712

44119

271017

63027

70992

16510

70992

16510

602712

140166

TOTAL IU - Procurare utilaje și echipamente tehnologice CT 3/5 M. VITEAZUL - 21 scări -  602712 Lei (cu TVA), respectiv 140166 Euro

TOTAL

(1+ 11 + 111)

TOTAL 1+ 11+ III (fără TVA)

315567

73308

440008

102328

112808

26253

123381

28693

991845

230662

TVA (19%)

59958

13944

83602

19442

21449

4988

23442

5452

188450

43826

TOTAL l+ II+ 111 ( cu TVA)

375524

87331

523610

121770

134337

31241

146824

34145

1180295

2744B7

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A II-A - ZONA CENTRU CT 3/5 M. VITEAZUL - 7 BL. / 21 SC.: VALOARE TOTALA ;1180295 lei cu TVA ( 274487 €)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 21 scări de bloc.

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea st montarea cutiilor de contorizare complet echipate pentru toate apartamentele construite in cele 20 scări de bloc.


Verificat,


Ing, Paul GAVRILESCU


Aprobat, Director Tehnic,


Ing.Cristina BUJOR


întocmit,

th.lrinel CRĂCIUN


Ing. Ștefan SCR1PCA


Jng.Danuta PASCARIțL


th.Afexandru


Verificat.

Ing. Paul GAVRILESCI


Aprobat.

Director Tehnic.        .

Ing. Ștefan SCRIPCA "'X.


 întocmit.

Ing.Cristîna BUJOR y

«/fng.Danuta PASCARIUrZi


th.îrinet CRĂCIUN th.Alexandru RUS


DEVIZ PE OBIECT                                                 —

ANEXA NR. 3.1.6.


STUDIU DE FEZABILITATE - Reabilitarea termica a blocurilor - ETAPA AII -A - ZONA CENTRU - PT 4 - 28 blocuri - 77 scări.

Instalații Interioare de utilitatl publice in municipiul Bacau

în Lei/euro, ia cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor st subcapitolelor

TIP 1 A

TIP II A

TIP III A

TIP III B

CĂMIN

UNICAT

TOTAL PT 4

2ap./et, coloana prin vang

IIÂ- iap./et, coloana prin

4ap./et, coloana prin vang

4ap./et, c oo an a prin planseu

16 camere/ nivel

/et, coloana prin \

P+4

P+4

P+4

P+10

P+4

P+4

P+4

(P+4)-(P+10)

4sc/10ap.sc/40cutil

tsc/lSap.sc/lfec util

34sc

Z20ap.se/680cudl

3sd44ap.se/i32cu

UI

33sc/ 20ap.sc660cutli

IscJSO-

90ap.sc80cutll

IscJ

20ap.sc20cutll

77sc/ 1627cutli

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistență - realizare goluri în planțee+e le mente de trecere a conductelor prin pianțee + protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rigips

8041

1870

2971

691

102917

23934

26574

6180

9119

2121

3027

704

2763

643

155412

36142

2.

Izolații termice conducte încălzire, a.c.c,, rec. a.c.c. ți apă rece

4192

975

1277

297

45905

10676

12576

2925

44616

10376

7122

1656

1856

432

117544

27336

3,

Instalații Interioare de utilități: conducte de încălzire, a.c.c., rec. a.c.c. și apă rece privind distribuția pe orizontală la nivel de scară de bloc

38656

8990

16174

3761

531658

123641

157206

36560

516450

120105

15250B

35467

22748

5290

1435400

333814

4.

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de la integratoare la concentratoarele de scară

3582

833

1074

250

40281

9368

8099

1883

38843

9033

3926

913

1426

332

97231

22612

5.

Demontări + dezafectări

70B

165

201

47

7004

1629

1050

244

6831

1589

358

83

212

49

16364

3806

TOTAL 1 (fără TVA)

55179

12832

21697

5046

727765

169248

205505

47792

615859

143223

166941

38823

29005

6745

1821951

423710

TVA (19%)

104B4

2438

4122

959

138275

32157

39046

9080

117013

27212

31719

7376

5511

1282

346171

80505

TOTAL 1 ( cu TVA)

65663

15271

25820

6005

866040

201405

244550

56872

732872

170435

198660

46200

34516

8027

2168122

504214

TOTAL I - Lucrări C+1 pentru PT 4, 77 scări -

2168122 Lei (cu TVA), respectiv

504214

Euro

11-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoareînc.+a.c.c. (1627 cutii contorizare)

2720

633

1020

237

46240

10753

8976

2087

44880

10437

5440

1265

1360

316

110636

25729

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

1528

355

496

115

20764

4829

3479

809

20153

4687

1996

464

611

142

49027

11402

TOTAL II ( fără TVA)

4248

988

1516

353

67004

15582

12455

2897

65033

15124

7436

1729

1971

458

159663

37131

TVA (19%)

807

188

288

67

12731

2961

2366

550

12356

2B74

1413

329

374

87

30336

7055

TOTAL II ( cu TVA)

5055

1176

1B04

420

79735

18543

14822

3447

77390

17998

8848

2058

2345

545

189999

44186

TOTAL II - Montaj PT 4, 77 scări

-

189999 Lei (cu TVA), respectiv          44186 Euro

Itl, PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire , acc, ar.           (1627

cutii contorizare)

46800

10884

17550

4081

795600

185023

154440

35916

772200

179581

93600

21767

23400

5442

1903590

442695

5.

Achiziție echipamente transmitere date

16082

3740

5225

1215

218569

50830

212141

49335

20153

4687

20877

4855

6429

1495

499474

116157

TOTAL III ( fără TVA)

62882

14624

22775

5296

1014169

235853

366581

85251

792353

184268

114477

26622

29829

6937

2403064

558852

TVA (19%)

11948

2779

4327

1006

192692

44812

69650

16198

150547

35011

21751

5058

5667

1318

456582

106182

TOTAL III ( cu TVA)

74830

17402

27102

6303

1206861

280665

436231

101449

942901

219279

136227

31681

35496

8255

2859647

665034

TOTAL III - Procurare echipamente PT 4, 77 scări -

2859647 Lei (cu TVA), respectiv

665034 Euro

TOTAL ( l + 11 + III)

TOTAL 1+11+111 (fără TVA)

122309

28444

45988

10695

1808938

420683

584540

135940

1473246

342615

288853

67175

60805

14141

4364679

1019693

TVA (19%)

23239

5404

8738

2032

343698

79930

111063

25829

279917

65097

54882

12763

11553

2687

833089

193742

TOTAL 1+ 11+ III ( cu TVA)

145548

33848

54726

12727

2152636

500613

695603

161768

1753163

407712

343735

79938

72357

16827

5217767

1213434

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A ll-A - ZONA CENTRU

- PT 4-28 blocuri “ 77 scări

VALOARE TOTALA

5217767 lei cu TVA ( 1213434 €)

NOTA t Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 77 scări de bloc.

Verificat,                                                                  Aprobat.


Ing. Paul GAVRILESCU


Director Tehnic,

Ing. Ștefan SCRIPCA-


A.


4

Ing.Cristina BUJOR {\/ /Ing.Danuta PASCARIU-;în Lei/euro, la cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP II A

TIP III A

TIP III B

TOTAL CT 4/6-9 MAI

3ap./et, coloana prin vang

4ap./eL, coloana prin vang

4ap./et, coloana prin plan seu

P+4

P+4

P+4

P+4

8sc/15ap.se/120cutil

Ysc /20 ap.se/20cutl1

14sc/20ap.sc280cutli

23SC / 420cutll

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

1. LUCRĂRI DE

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri în plansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee + proteferea conductelor cu carcase din riglps + vopsire riglps

22409

5211

2811

654

39250

9128

64470

14993

2.

Izolații termice aferente conductelor

10280

2391

1445

336

19098

4441

30823

7168

3.

Instalații termice: rețea termică de distribuție (înc,+acc+ar) interioară pe casa scării

117384

27299

17946

4173

223554

51989

358884

83461

4.

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării - de la Integratoare la concentratoarele de scări

11631

2705

1206

280

17275

4018

30111

7003

5.

Demontări + dezafectări

1624

378

206

48

2896

673

4726

1099

TOTAL 1 (fără TVA)

163328

37983

23614

5492

302073

70250

489014

113724

TVA (19%)

31032

7217

4487

1043

57394

13347

92913

21608

TOTAL I ( cu TVA)

194360

45200

26100

6535

359467

83597

581927

135332

TOTAL I - Lucrări C+l pentru CT 4/6 9 MAI - 23 scări

581927 Lei (cu TVA), respectiv

135332 Euro

11 - MONTAJ utilaje și echipamente tehnologice

6.

Montaj cutii da contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (420 cutii contorizare)

6160

1898

1360

316

19040

4428

28560

6642

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

3971

923

611

142

8550

1988

13131

3054

TOTAL 11 ( fără TVA)

12131

2821

1971

458

27590

6416

41691

9696

TVA (19%)

2305

536

374

87

5242

1219

7921

1842

TOTAL 11 ( cu TVA)

14435

3357

2345

545

32832

7635

49613

11538

TOTAL 11 - Montaj utilaje șl echipamente tehnologice CT 4/6 9 MAI - 23 scări -

49613 Lei (cu TVA), respectiv 11538 Euro

III. PROCURARE utilaje și echipamente tehnologice

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc. ar.            (420

cutii contorizare)

140400

32651

23400

5442

327600

76186

491400

114279

9.

Achiziție echipamente transmitere date

41796

9720

6429

1495

89999

20930

138224

32145

TOTAL III (fără TVA)

162196

42371

29829

6937

417599

97116

629624

146424

TVA (19%)

34617

8051

5667

1318

79344

18452

119628

27821

TOTAL III ( cu TVA)

216813

50422

35496

8255

496943

115568

749252

174245

TOTAL III - Procurare utilaje și echipamente tehnologice CT 4/6 9 MAI -

23 blocuri -  749252 Lei (cu TVA), respectiv 174245 Euro

TOTAL ( 1 + II + III)

TOTAL 1+ 11+ III ( fără TVA)

357654

83175

55413

12887

747262

173782

1160329

269844

TVA (19%)

67954

15803

10528

2448

141980

33019

220463

51270

TOTAL 1+ 11+ III ( cu TVA)

425608

98979

65941

15335

889242

206800

1380792

321114

TOTAL DEVIZ OBIECT-ETAPA A ll-A - ZONA CENTRU CT 4/6, 9 MAI - 11 BL. / 23 SC. :

Val. TOTALA : 1380792 tei cu TVA ( 321114E)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 23 scări de bloc.


Verificat,

Ing. Paul GAVRILESCUAprobat. Director Tehnic, Ing. Ștefan SCRIPCAIng

/ng


întocmit,

.Cristina BUJOR .Danuta PASCARILf 'th.lrinel CRĂCIUN th.Alexandru RUSU


în Lei/euro, la cursul 4.3 Lelfeuro din data de 25.03.2009

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP 1 A

TIP

B

TIP 11 A

TIP

II B

TIP

II B

UNICAT

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

1 A ■ 2ap./et, cot. Vang

I B

2ap./et, cel. Planseu

II A - 3ap./et, col. Vang

11 8 • 3ap./et, col. Planseu

III B - 4ap./et, col. Planseu

TOTAL PT 40

Crt.

P+4

P+3

P+4

P+3

P+4

P+4

P+8

P+4

P+4

(P+3)

(P+8)

2 3 s c/10ap .s c/230cu tf 1

6sc/8ap.sc/48cutil

1SC/8-

10ap.sc/8cutil

6scf12ap.se/72cutil

38sc/15ap.sc/570cutli

7scf15ap.se/105cu tll

2scf 26ap.sc52cutll

1sc/

15ap.se 15c utli

2sc/

20ap.Sc4Qcutil

SGSC / 1140cutil

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4*

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri în plansee+elemente de trecere a conductelor prin piansee + protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire riglps

46234

10752

10191

2370

2048

476

13492

3138

88751

20640

17591

4091

5026

1169

6605

1536

13210

3072

203148

47244

2.

Izolații termice aferente conductelor

24104

5606

6150

1430

1058

246

7710

1793

50140

11660

9030

2100

8570

1993

1643

382

3622

042

112027

26053

3,

Instalații termice: rețea termică de distribuție țînc.+acc+ar) interioară pe casa scării

222272

51691

52386

12183

9765

2271

88038

20474

613610

142700

103950

24174

89573

20831

22352

5198

44866

10434

1246812

289956

4.

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării - de la Integratoare la concentratoarele de scări

20201

4716

4334

1008

764

178

5228

1216

37111

8630

7178

1669

3109

723

1115

259

2079

483

81198

18883

5.

Demontări + dezafectări

4071

947

990

230

177

41

1176

273

7746

1801

1420

332

600

158

204

47

420

90

16892

3928

TOTALI (fără TVA)

316962

73712

74051

17221

13812

3212

115644

26894

797358

185432

139177

32367

106958

24074

31919

7423

64197

14929

1660077

386064

TVA (19%)

60223

14005

14070

3272

2624

610

21972

5110

151498

35232

26444

6150

20322

4726

6065

1410

12197

2837

315415

73352

TOTAL I { cu TVA)

377185

87717

88121

20493

16436

3822

137617

32004

948856

220664

165620

38516

127280

29600

37984

B833

76394

17766

1975492

459417

TOTAL I -

.ucrărl C+1 pentru PT 40 -86 scări -

1975492 Lei (cu TVA), respectiv

459417 Euro

I-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de a pariam ant-contoare înc.+a.c.c. (1140 cutii contorizare)

15640

3637

3264

759

544

127

4896

1139

38760

9014

7140

1660

3536

822

1020

237

2720

633

77520

10028

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

8785

2043

2017

469

336

78

2566

597

18861

4386

3474

808

1496

348

496

115

1221

284

39253

9129

TOTAL II ( fără TVA)

24425

5680

5281

1228

880

205

7462

1735

57621

13400

10614

2468

5032

1170

1516

353

3941

917

116773

27156

TVA (19%)

4641

1079

1003

233

167

39

1418

330

10948

2546

2017

469

956

222

288

67

749

174

22187

5160

TOTAL 11 { CU TVA)

29066

6759

6285

1462

1047

244

8880

2065

68568

15946

12631

2937

5980

1393

1804

420

4690

1091

13B960

32316

TOTAL II - Montaj PT40-

86 scări ~

138960 Lei (cu TVA), respectiv

32316 Euro

III. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire , acc, ar.           (1140

cutii contorizare)

269100

62581

56160

13060

9360

2177

84240

19591

666900

155093

122850

28570

60840

14149

17550

4081

46000

10884

1333800

310186

9.

Achiziție echipamente transmitere date

92472

21505

21233

4930

3539

823

27013

6202

190531

46170

36572

8505

15747

3662

5225

1215

12857

2990

413187

96090

TOTAL III ( fără TVA)

361572

84086

77393

17998

12899

3000

111253

25873

865431

201263

159422

37075

76587

17011

22775

5296

59657

13874

1746987

406276

TVA (19%)

63699

15976

14705

3420

2451

570

21138

4916

164432

38240

30290

7044

14551

3384

4327

1006

11335

2636

331928

77192

TOTAL III ( cu TVA)

430270

100063

92098

21418

15350

3570

132391

30789

1029863

239503

189712

44119

9113B

21195

27102

6303

70992

16510

2078915

483468

TOTAL III - Procurare echipamente

PT 40-86 scări ~

2073915 Lei (cu TVA), respectiv

483468 Euro

TOTAL (1 + II + III)

TOTAL 1+ 11+111 (fără TVA)

702958

163479

156726

36448

27591

6416

234359

54502

1720409

400095

309212

71910

188577

43055

56210

13072

127795

29720

3523837

fi 194<?7

TVA (19%)

133562

31061

29778

6925

5242

1219

44528

10355

326878

76018

58750

13663

35830

8332

10680

2484

24201

5647

669529

155704

TOTAL 1+ 11+ 111 ( cu TVA)

836520

194540

186504

43373

32833

7636

278887

64858

2047287

476113

367963

85573

224406

52187

66890

15556

152076

35367

4193366

975201

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A ll-A - ZONA CENTRU

PT 40 - 33 BL. / 86 SC

VALOARE TOTALA : 4193366 lei cu TVA ( 975201 €)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

DEVIZ PE OBIECT

STUDIU DE FEZABILITATE - Reabilitarea termica a blocurilor - ETAPA A II-A-ZONA CEK -PT41 - 38 blocuri -91 scări.

Instalații Interioare de utilitati publice in municipiul Bacau


ANEXA NR. 3.1.9.


în Lei/euro, la cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

ș *

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII (fără T.V.A.)

TIP 1 A

TIP I B

TIP 11 A

TIP II B

TIP III B

TOTAL PT 41

2ap./et, coloana vang

2ap./et, coloana prin planseu

3ap./et, coloana prin vang

3ap./et, coloana prin planseu

4ap./et., coloana prin planseu

P+4

P+2

P+3

P+3

P+4

P+3

P+3

P+4

(P*3)-(P+8)

52 sc/10 a p. SC/520C utl i

1sc/6 ap.se/6cutii

3sc/8-

8ap.sc/24cutii

isc/9-

12ap.se/9cutii

28sc/15ap.sc/420cutil

1sc/9ap.sc/9cutil

Isc/

16ap.se! Gcutil

4sc/

20ap.sc80cutil

91sc / 1084cutii

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7h

8.

9,

10,

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

t. LUCRĂRI

DE CONSTRUCȚII $1 INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri în plansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee + protejerea conductelor cu carcase din rlglps vopsire riglps

147612

34328

1788

416

4365

1015

1656

432

124296

26907

1656

365

1920

447

11053

2570

294548

68500

2.

Izolații termice aferente conductelor

54496

12673

554

129

3075

715

1285

299

37020

6609

1290

300

1280

298

5796

1346

104796

24371

3.

Instalații termice: rețea termică de distribuție (înc.+acc+ar) interioară pe casa scării

502528

116867

6318

1469

26193

6091

14673

3412

451850

105081

14850

3453

13750

3198

71820

16702

1101982

256275

4.

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării - de la integratoare ta concentratoarele de scări

49495

11511

571

133

1829

425

612

142

27926

6494

669

156

894

208

4174

971

86170

20040

S.

Demontări + dezafectări

9204

2140

155

36

495

115

196

46

5706

1327

196

46

200

47

840

195

16994

3952

TOTAL 1 ( fără TVA)

763335

177520

9386

2183

35957

8362

18622

4331

646802

150419

18661

4340

18044

4196

93683

21787

1604490

373137

TVA (19%)

145034

33729

1783

415

6832

1589

3538

823

122892

28560

3546

825

3428

797

17800

4139

304853

70896

TOTAL 1 ( CU TVA)

908369

211249

11170

2598

42788

9951

22160

5154

769695

178999

22206

5164

21473

4994

111482

25926

1909343

444033

TOTAL 1 -

Lucrări C+l pentru PT 41 ~

1909343 Lei (cu TVA), respectiv

444033 Euro

11 -

MONTAJ

ECHIPAMENTE

6.

Montaj Cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (1084 cutii contorizare)

35360

8223

408

95

1632

380

612

142

28560

6642

612

142

1088

253

5440

1265

73712

17142

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

19861

4619

290

68

1009

235

359

84

13897

3232

359

84

519

121

2443

568

38736

9009

TOTAL II ( Mrt TVA)

55221

12842

696

162

2641

614

971

226

42457

9674

971

226

1607

374

7883

1833

112450

26151

TVA (19%)

10492

2440

133

31

502

117

185

43

8067

1876

185

43

305

71

1498

348

21365

4969

TOTAL II ( cu TVA)

65713

15282

831

193

3142

731

1156

269

50524

11750

1156

269

1913

445

9381

2182

133815

31120

TOTAL >1 - Montaj PT41

-

133815

Lei (cu TVA), respectiv

31120 Euro

III. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc, ar.           (1084

cutii contorizare)

608400

141488

7020

1633

28080

6530

10530

2449

491400

114279

10530

2449

18720

4353

93600

21767

1268280

294949

9,

Achiziție echipamente transmitere date

209066

48620

3057

711

10617

2469

3780

879

146286

34020

3780

879

5465

1271

25714

5980

407765

94829

TOTAL III ( fără TVA)

817466

190108

10077

2344

38697

8999

14310

3328

637686

148299

14310

3328

24185

5624

119314

27747

1676045

389778

TVA (19%)

155319

36121

1915

445

7352

1710

2719

632

121160

28177

2719

632

4595

1069

22670

5272

318448

74058

TOTAL II! ( cu TVA)

972785

226229

11992

2789

46049

10709

17029

3960

758846

176476

17029

3960

26781

6693

141984

33019

1994493

463836

TOTAL UI - Procurare echipamente PT 41

1994493

Lei (cu TVA), respectiv

463836 Euro

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III)

TOTAL 1+ 11+ III ( fără TVA)

1638023

380470

20162

4689

77294

17975

33903

7884

1326945

308592

33942

7893

43837

10195

220880

51367

3392985

789065

TVA (19%)

310844

72289

3831

891

14686

3415

6442

1498

252120

58632

6449

1500

8329

1937

41967

9760

644667

t49923

TOTAL l+ ll+111 ( cu TVA)

1946887

452760

23993

5580

91980

21391

40345

9382

1579065

367224

40390

9393

52166

12132

262847

61127

4037652

936969

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A ll-A - ZONA CENTRU

-PT41 - 38 BL. 1 91 SC.

VALOARE TOTALA : 4037652 lei cu TVA ( 938989 €}

NOTA ; Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 06 scări de bloc.

Verificat,


Ing. Paul GAVRILESCU


Aprobat.

Director Tehnic.

Ing. Ștefan SCR1PCA


tng.Cristina BUJOR y y f/fhg.Danuta PASCARILl .


întocmit.pentru toate apartamentele construite in cele 91 scări de bîoc. Verificat,


Aprobat, Director Tehnic,
Ing.Cristina BUJOR ztng.Danuta PASCARIIJ "

J&r

'7DEVIZ PE OBIECT

STUDIU DE FEZABILITATE - Reabilitarea termica a blocurilor - ETAPA A I! -A - ZONA CENTRU - PT 4. Jocuri -43 scări.

Instalații Interioare de utilltati publice In municipiul Bacau în Lel/euro, la cursul 4.3 Lel/euro din data de 25.03.2009

VALOAREA PE CATEGORII (fără T.V.A.

TIP

A

TIP

II A

TIP

l B

TIP

III A

TIP

III B

UNICAT

Nr.

2apJeL coloana prin

li A - 3ap.Jet., coloana prin vang

3ap./et., coloana prin planseu

4ap./et, coloana prin vang

4ap./et.. coloana prin planseu

4ap Jet., coloana prin vang

4apJet.T coloana prin

3apJeth coloana prin vang

Cn

P+4

P+3

P+4

P+7

P+M+9

P+10

P+3

P+10

P+7

P+M+9

P+10

P+4

P+M+9

P+M+9

1scJ10ap.sc/ lOctrtll

2scJ12ap.se/lt4

cutii

5sc/l5ap.sc/75c utli

lsc724ap.se/i4c util

2scJ27ap.se/Mc

util

2scJ30-

33ap.se/60cutll

1sc/16-

20ap.se/16outi1

2SC/40-

44ap.se/80cudl

3sd

32ap.sc96cutil

fiscJ

36ap.sc180cutii

IscJ 40-

44ap.sc40cutii

7SC/

20ap.sc140cutI1

1sc/

IBap.sd Scutii

isc/

27ap.sc162cutl1

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

Construcții: rezistenta - realizare goluri în plansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee + protejarea conductelor cu carcase din riglps + vopsire rlgips

2011

468

4784

1113

14853

3454

7827

1820

15655

3641

14962

3480

3875

901

16674

3878

18196

4232

34921

8121

7481

1740

22376

5204

7827

1820

36540

Izolații termice aferente conductelor

1048

244

2204

513

6475

1506

2405

559

5412

1259

7710

1793

1290

300

8380

1949

11490

2672

3980

926

4192

975

11501

2675

2403

559

21379

4972

Instalații termice: rețea termică de distribuție (înc.+acc+ar) interioară pe casa scării

9664

2247

24944

5801

73365

17062

39426

9169

88708

20630

92730

21565

13710

3188

100800

23442

136080

31647

47882

11135

50402

11721

142464

33131

39770

9249

257050

59779

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării - de la Integratoare la concentratoarele de scări

728

169

1579

367

4680

1088

1220

284

4035

938

4855

1129

1080

251

4329

1007

6078

1413

11423

2657

2370

551

7614

1771

2094

437

13683

3182

Demontări + dezafectări

177

41

392

91

1020

237

326

76

690

160

345

80

196

46

700

163

335

78

345

80

350

61

1470

342

345

80

2070

48 1

TOTAL 1 ( fără TVA)

13628

3169

33903

7885

100393

23347

51204

11908

114500

26628

120602

28047

20151

4686

130863

30438

172179

40042

98551

22919

64795

15069

1854 25

43122

52439

12195

330722

76912

TVA (19%)

2589

602

6442

1498

19075

4436

9729

2262

21755

5059

22914

5329

3829

890

24868

5783

32714

7608

18725

4355

12311

2863

35231

8193

9963

2317

62837

14613

TOTAL 1 ( cu TVA)

16217

3771

40345

9383

119467

27783

60932

14170

136255

31687

143516

33376

23979

5577

155751

36221

204893

47649

117276

27273

77107

17932

220655

51315

62402

14512

393559

91525

TOTAL I - Lucrări C+l pentru PT 42 -

2685144

Lei (cu TVA), respectiv

624452 Euro

II

- MONT

AJ ECHIPAMENTE

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (1195 cutii contorizare)

680

158

1632

380

5100

1186

1632

380

3672

854

4080

949

1086

253

5440

1265

6528

1518

12240

2847

2720

633

9520

2214

1224

285

11016

2562

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

382

89

855

199

2482

577

702

163

1542

359

1679

390

519

121

2137

497

2656

618

4884

1136

1068

248

4275

994

565

131

4625

1076

TOTAL II ț fără TVA)

1062

247

2487

578

7582

1763

2334

543

5214

1212

5759

1339

1607

374

7577

1762

9184

2136

17124

3982

3788

881

13795

3208

1789

416

15641

3637

TVA (19%)

202

47

473

110

1441

335

443

103

991

230

1094

254

305

71

1440

335

1745

406

3254

757

720

167

2621

610

34Q

79

2972

69*

TOTAL II ( CU TVA)

1264

294

2960

6B8

9022

2098

2778

646

6204

1443

6853

1594

1913

445

9016

2097

10929

2542

20377

4739

4508

1048

16416

3818

2129

495

18613

4329

TOTAL It - Montaj PT 42 -

137069 Lei (cu TVA), respectiv

31877 Euro

III.

PROCU

RARE EC

HIPAMENTE

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru în călzire. acc.ar.           (1195

cutii contorizare)

11700

2721

28080

6530

87750

20407

28080

6530

63180

14693

70200

16326

18720

4353

93600

21767

112320

26121

210600

48977

46800

10B84

163800

38093

21060

4898

189540

44070

Achiziție echipamente transmitere date

4021

935

9004

2094

26123

6075

7392

1719

16228

3774

17673

4110

5465

1271

22489

5230

27954

6501

51407

11955

11245

2615

45000

10465

594 7

1383

4S635

11322

TOTAL III ( ttră TVA)

15721

3656

37064

8624

113873

26482

35472

8249

79408

18467

87873

20436

24185

5624

116089

26997

140274

32622

262007

60932

58045

13499

208800

48558

27007

6281

238225

5540’

TVA (19%)

2987

695

7046

1639

21636

5032

6740

1567

15088

3509

16696

3883

4595

1069

22057

5130

26652

6198

49781

11577

11028

2565

39672

9226

5131

1193

45263

10526

TOTAL III ț cu TVA)

18707

4351

44130

10263

135508

31514

42211

9817

94496

21976

104569

24318

28781

6693

138146

32127

166926

38820

311788

72509

69073

16063

248471

57784

32138

7474

283487

6592'

TOTAL III - Procurare echipamente PT 42

2088740 Lei (cu TVA), respectiv

4S5753 Euro

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL ti +TOTAL il!)

TOTAL l+ II+ HI (fără TVA)

30410

7072

73475

17087

221847

51592

89009

20700

199122

46307

214234

49822

45943

10684

254548

59197

321637

74799

377681

87833

126628

29448

408019

94888

81235

18892

584588

535951

TVA (19%)

5778

1344

13960

3247

42151

9803

16912

3933

37833

8798

40704

9466

8729

2030

4B364

11247

61111

14212

71759

16688

24059

5595

77524

18029

15435

3589

111072

25831

TOTAL l + 11+ III ( cu TVA)

36188

6416

87435

20334

263998

61395

105921

24633

236955

55106

254938

59288

54672

12714

302913

70445

382748

89011

449441

104521

15068B

35044

485543

112917

96669

22481

I 695660

161731

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A ll-A - ZONA CENTRU - PT 42 - 9 BL. 1 43 SC.

VALOARE TOTALA : 4910953 lei cu TVA (11420826)

NOTA ; Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 43 scări de bloc.

Verificai

Ing. Paul GAVRILESCy^^

\


Aprobat,


Director Tehnic, Ing. Ștefan SCRIPCA


J întocmit,

Ing.Cristina BUJOR yjx /lng.Danuta PASCARIlJ'ANEXA NR. 3.1.11.
Întocmit,


în Lel/euro, la cursul 4.3 Lel/euro din data de 25.03.2009

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII (fără T.V.A.)

TIP 11 A

TIP II B

TIP III A

TIP III B

UNICAT

TOTAL PT 43

TOTAL PT 42

3ap./eL, coloana prin vang

Sap,lei, coloana prin pianseu

4ap.let., coloana prin vang

orln nlanseu

4JPJUL, LUID5B3 orln olanseu

4ap./et., coloana prin vang

Bap./et. coloana prin ptanseu

P+4

P+M+6

P+M+9

P+M+6

P+M+9

P+4

P+6

P+M+9

P+7

P+M+9

(P+4). (p+M+9)

P+M+9

P+10

(P+3) - (P+10)

3scMiap.se/t20cu tll

2sc/lB-

21ap.se/36cutil

2 s c/27ap. sc 154 cuti i

1sc/18ap.sc/18cutli

1scf27ap.se/27cu tli

14sc/16-

20ap.scf280cutil

4scf24ap.se/96cutll

5sc/36ap.sc/180cutll

Tsc/

32ap.se

28-

96cutli

dsc/

24ap.sc24cutli

45sc /1

C31cutil

~ rea—

- 39ao.sc36cutll

3 sc/ 60aD.sc160cutll

43sc/1195cutll

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

' 30.

31.

32.

33.

34.

35.

1. LUCRĂRI DE CONSTRU

CȚJI Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta * realizare goluri în plansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee + protejerea conductelor cu carcase din rlgips + vopsire rlglps

23764

5527

12175

2831

15639

3637

3541

823

4690

1091

44750

10407

16591

3858

32413

7538

36966

8597

4261

991

194790

45300

7830

1821

19053

4431

234865

54620

2.

Izolații termice aferente conductelor

10680

2484

4544

1057

7910

1840

2332

542

3960

921

20286

4718

9280

2158

20952

4873

14917

3469

3982

926

98843

22987

3982

926

34622

8052

128473

29877

3,

instalații termice: rețea termică de distribuție (înc.+acc+ar) interioară pe casa scării

127252

29593

78852

18338

85620

19912

39810

9250

42820

9958

251370

58458

158504

36861

252020

58609

278670

64807

45880

10670

1360798

3-6465

48385

11252

643116

149562

1608496

420580

4.

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării - de la Integratoare la concentratoarele de scări

9079

2111

2755

641

3922

912

1321

307

2017

469

13072

3040

5965

1387

10434

2427

13951

3244

1597

371

64113

14910

, 2410

560

6258

1455

74434

17310

5.

Demontări + dezafectări

1624

370

672

156

682

159

335

78

341

79

2890

674

1304

303

1710

398

2282

531

342

80

12190

2835

345

80

1050

244

10156

2362

TOTAL 1 (firi TVA)

172399

40093

98998

23023

113773

26459

47339

11009

53828

12518

332376

77297

191644

44568

317529

73844

346786

80648

56062

13038

1730734

402496

■ 62952

14640

704099

163744

2256424

524750

TVA (19%)

32756

7618

18010

4374

21617

5027

8994

2092

10227

2378

63151

14686

36412

8468

60331

14030

65889

15323

10652

2477

328639

76474

11961

2782

133779

31111

428720

99702

TOTAL I ( cu TVA)

205155

47710

117808

27397

135390

31486

56334

13101

64056

14897

395528

91983

228057

53036

377860

07874

412675

95971

66713

15515

2059574

4.'8971

74913

17422

837878

194855

2685144

624452

T

OTAL I - Lt

rcrărl C+l p

antru PT 43

-

2059574

Lei (cu

TVA), respectiv

478971

Euro

II-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (1031 cutii contorizare)

8160

1898

2448

569

3672

854

1224

285

1836

427

19040

4428

6528

1518

12240

2847

13320

3100

1632

380

70108

16304

2448

569

12240

2847

81260

1089B

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

3971

923

1130

263

1542

359

565

131

771

179

8595

1999

2609

653

4884

1136

5556

1292

702

163

30524

’C99

977

227

4577

1064

33924

7089

TOTAL II (fără TVA)

12131

2821

3578

832

5214

1212

1789

416

2607

606

27635

6427

9337

2171

17124

3982

18884

4392

2334

543

100632

23403

3425

796

16817

3911

115184

26787

TVA (19%)

2305

536

680

150

991

230

340

79

495

115

5251

1221

1774

413

3254

757

3588

834

444

103

19120

4447

651

151

3195

743

218S5

5090

TOTAL li ( cu TVA)

14435

3357

4258

990

6204

1443

2129

495

3102

721

32886

7648

11111

2584

20377

4739

22472

5226

2778

646

119752

27849

, 4075

946

20012

4654

137069

31877

TOTA

L lt - Monta

PT43 -

11<

>752 Lei

cu TVA

, respectiv

.7849 Euro

III. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire , acc. ar.            (1031

cutii contorizare)

140400

32651

42120

9795

63100

14693

21060

4098

31590

7347

327600

76106

112320

26121

210600

48977

229320

53330

28080

6530

1206270

210528

42120

9795

210600

48977

1398150

325151

9.

Achiziție echipamente transmitere date

41796

9720

11894

2766

16228

3774

5947

1383

8114

1887

89999

20930

29567

6876

51407

11955

58484

13601

7932

1845

321367

74737

10281

2391

48182

11205

357094

83045

TOTAL III ( fără TVA)

182196

42371

54014

12561

79406

18467

27007

6281

39704

9234

417599

97116

141887

32997

262007

60932

287004

66931

36012

8375

1527637

355264

52401

12186

258782

60182

1755244

408196

TVA (19%)

34617

8051

10263

2387

15088

3509

5131

1193

7544

1754

79344

18452

26950

6269

49781

11577

54683

12717

6042

1591

290251

67500

9956

2315

49168

11435

333496

77557

TOTAL III ( cu TVA)

216813

50422

64276

14948

94496

21976

32138

7474

47248

10988

496943

115568

166845

39266

311788

72509

342487

79648

42854

9966

1817888

422765

62358

14502

307950

71616

2088740

485753

TQTJ

\L III - Proc

urare echip

amante PI

43 -

1817t

J88 Lei

(cu TVA), re

spectlv

4227

65 Euro

TOTAL ( i + U + III)

TOTAL 1+ ÎI+ III ( fără TVA)

366726

05285

156590

36416

198395

46138

76135

17706

96139

22358

777610

160840

342868

79737

596659

138758

653474

151971

94408

21955

3359004

731164

118778

27623

979690

227837

4126851

959733

TVA (19%)

69678

16204

29752

6919

37695

8766

14466

3364

18266

4248

147746

34360

65145

15150

113365

26364

124160

28874

17937

4171

630211

148421

22568

5248

186143

43289

784102

182349

TOTAL 1+11+ III ( cu TVA)

436404

101489

186342

43335

236090

54905

90601

21070

114406

26606

925356

215199

408013

94887

710025

165122

777634

180845

112345

26127

3997214

929585

141346

3287<

1165840

271126

4910953

1142082

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A It-A - ZONA CENTRU

PT43- 1

7 BL. 145

SC.

VALOAR

E TOTALA

: 3997214

el cu TVA (929585E)

NOTA: Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

ttcVIZ PE uu.uvT ------- ------- -------- ------- -------'■--------

STUDIU DE FEZABILITATE - Reabilitarea termica a blocurilor - ETAPA AII -A-ZONACEN‘' 1 -PT S■ 17 blocuri - 46 scări, instalații interioare de utilltati publice in municipiul Bacauîn Lei/euro, la cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

Nr. Ort.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP l A

TIP I B

TIP II A

TIP II B

TIP III A

TIP III B

TOTAL PT 5

2ap./et, coloana prin vang

ZapJet., coloana prin planseu

3ap./et., coloana prin vang

Sap Jet, coloana prin planseu

4ap./et, coloana prin planseu

4apjet, coloana prin planseu

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

6sc/10ap.sc/60cutll

13scf10ap.sc/130cu til

16s c/15ap. sc/2 40c uti 1

3sc/15ap.sc/45cutii

6sc/

20ap.sc120cutli

2scJ

20ap.sc40cutil

46sc/635cutil

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(, LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistență - realizare goluri în planșee+elemente de trecere a conductelor prin planșee + protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rigips

12061

2605

31519

7330

138289

32160

23826

5541

62412

14514

17365

4038

2B5472

66389

2.

Izolații termice conducte încălzire, a.c.c., rec. a.c.c. și apă rece

6288

1462

13754

3199

20560

4781

3885

903

8100

1884

2816

655

55403

12884

3.

Instalații interioare de utilități: conducte de încălzire, a.c.c., rec. a.c.c. ți apă rece privind distribuția pe orizontală la nivel de scară de bloc

57984

13485

126945

29522

234768

54597

44610

10374

93822

21819

33790

7858

591919

137656

4.

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de la integratoare ta concentratoarele de scară

4952

1152

9802

2280

15951

3709

3283

764

7304

1698

2645

615

43937

10218

5.

Demontări + dezafectări

1062

247

2308

537

3261

758

612

142

1236

287

422

98

8901

2070

TOTAL 1 ( fără TVA)

B2347

19150

184328

42867

412829

96007

76216

17725

172874

40203

57038

13265

985632

229217

TVA (19%)

15646

3639

35022

8145

78437

18241

14481

3368

32846

7639

10837

2520

187270

43551

TOTAL l ( cu TVA)

97993

22789

219350

51012

491266

114248

90698

21092

205719

47842

67575

15785

1172902

272768

TOTAL I - Lucrări C+l pentru PT 5 ~         1172902 Lei (cu TVA), respectiv         272768 Euro

II-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Monta] cutii de contorizare Ia nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (635 cutii contorizare)

4080

949

8840

2056

16320

3795

3060

712

8160

1898

2720

633

43180

10042

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

2292

533

4965

1155

7941

1847

1416

329

3664

852

1221

284

21500

5000

TOTAL II (fără TVA)

6372

1482

13805

3211

24261

5642

4476

1041

11824

2750

3941

917

646B0

15042

TVA (19%)

1211

282

2623

610

4610

1072

B50

198

2247

522

749

174

12209

2858

TOTAL tl ( cu TVA)

7582

1763

10428

3821

28871

6714

5326

1239

14071

3272

4690

1091

76969

17900

TOTAL II - Monta] PT 5 -         76969 Lei (cu TVA), respectiv        17900 Euro

III. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire , acc, ar.            (635

cutii contorizare)

70200

16326

152100

35372

280800

65302

52650

12244

140400

32651

46800

10884

742950

172779

9.

Achiziție echipamente transmitere date

24123

5610

52267

12155

83592

19440

14900

3465

38571

8970

12857

2990

226309

52630

TOTAL HI ( fără TVA)

94323

21936

204367

47527

364392

84 742

67550

15709

178971

41621

59657

13874

969259

225409

TVA (19%)

17921

4168

38830

9030

69234

16101

12834

2985

34004

7908

11335

2636

184159

42828

TOTAL III ( cu TVA)

112244

25103

243196

56557

433526

100843

80384

18694

212975

49529

70992

16510

1153418

268237

TOTAL III - Procurare echipamente PT 5 -         1153418 Lei (cu TVA), respectiv         268237 Euro

TOTAL (t + li + III)

TOTAL 1+11+ 111 (tără TVA)

183042

42568

402500

93605

801482

1B6391

148241

34475

363669

84574

120636

28055

2019570

469667

TVA (19%)

34778

8088

76475

17785

152282

35414

28166

6550

69097

16069

22921

5330

383718

89237

TOTAL l+ II+ III { cu TVA)

217820

50656

478975

111390

953763

221805

176407

41025

432766

100643

143557

33385

2403288

558904

TOTAL DEVIZ OBIECT-ETAPA A (l-A - ZONA CENTRU - PT5 -17 blocuri = 46 scări               VALOARE TOTALA : 2403288 lei cu TVA ( 558904 6)


NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate pentru toate apartamentele construite in cete 46 scări de bloc.

Verificat,

Ing. Paul GAVRILESCU


Aprobat. Director Tehnic,

Ing. Ștefan SCRIPCA


Ing.Cristina BUJOR

/fnq.Danuta PASCARIU. *


întocmit.


th.lrinel CRĂCIUN I

th.Alexandru RUSU


în Lei/euro, la cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP 1 A

TIP M A

TIP III A

TIP III 8

TOTAL PT 6

SapJet, coloana prin vang

3ap./eL, coloana prin vang

4apJet, coloana prin vang

4ap./eL, coloana prin planseu

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

6sc/10ap.se/60cutii

3s c/ 15ap.se/45cutli

24sc/ 2 0ap.se 480 cutii

19 s c/ 20ap .s c 38 Ocu tii

52sc / 965cutil

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei    | Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. | 11.

I. LL

CRARI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistență - realizare goluri în planțee+elemente de trecere a conductelor prin planțee + protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rigips

12061

2805

8913

2073

76715

17841

52506

12211

150195

34929

2.

Izolații termice conducte încălzire, a.c.c., rec. a.c.c. ți apă rece

6288

1462

3960

921

32598

7581

26539

6172

69385

16136

3.

Instalații Interioare de utilități: conducte de încălzire, a.c.c,. rec. a.c.c. ți apă rece privind distribuția pe orizontală la nivel de scară de bloc

57984

13485

48528

11286

379924

88354

315687

73416

802123

186540

4.

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de la integratoare la concentratoarele de scară

4706

1094

2991

696

27859

6479

22750

5291

58306

13560

5.

Demontări + dezafectări

1062

247

612

142

4944

1150

3992

928

10610

2467

TOTAL 1 ( fără TVA)

82101

19093

65004

15117

522040

121405

421474

98017

1090619

253632

TVA (19%)

15599

3628

12351

2872

99188

23067

80080

18623

207218

48190

TOTAL 1 ( cu TVA)

97700

22721

77355

17989

621228

144472

501554

116641

1297836

301822

TOTAL I ■ Lucrări C+l pentru PT 6, 52 scări -         1297836 Lei (cu TVA), respectiv         301822 Euro

II-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (965 cutii contorizare)

4080

949

3060

712

32640

' 7591

25840

6009

65620

15260

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

2292

533

1489

346

14657

3409

11456

2664

29894

6952

TOTAL II ( fără TVA)

6372

1482

4549

1058

47297

10999

37296

8674

95514

22213

TVA (19%)

1211

2B2

864

201

8986

2090

7086

1648

18148

4220

TOTAL II ( cu TVA)

7582

1763

5413

1259

56283

13089

44383

10322

113662

26433

TOTAL II ■ Montaj PT 6, 52 scări -          113662 Lei (cu TVA), respectiv          26433 Euro

III. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire , acc. ar.            (965

cutii contorizare)

70200

16326

52650

12244

561600

130605

444600

103395

1129050

262570

9.

Achiziție echipamente transmitere date

24123

5610

15674

3645

154284

35880

122142

28405

316222

73540

TOTAL III (fără TVA)

94323

21936

68324

15889

715884

1664B5

566742

131800

1445272

336110

TVA (19%)

17921

4168

12981

3019

136018

31632

107681

25042

274602

63861

TOTAL III ( cu TVA)

112244

26103

81305

18908

851902

198117

674422

156842

1719874

399971

TOTAL IN * Procurare echipamente PT 52 scări ~        1719874 Lei (cu TVA)r respectiv        399971 Euro

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III)

TOTAL l+ 11+ III ( fără TVA)

182795

42511

137876

32064

1285221

298889

1025512

230491

2631405

611955

TVA (19%)

34731

8077

26196

6092

244192

56789

194847

45313

499967

116271

TOTAL l+ II+ III ( cu TVA)

217526

50588

164073

38156

1529413

355678

1220359

2B3805

3131372

728226

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA AII-A - ZONACENTRU - PT 6 - 17blocuri = 52 scări           VALOARE TOTALA : 3131372 lei cu TVA ( 728226

ei

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 52 scări de bloc.

Verificat,

Ing. Paul GAVRILESCUAprobat, Director Tehnic, Ing. Ștefan SCRIPCA


Ing.Cristina BUJOR

/frig. Danuta PASCARIU j

întocmit.în Lei/euro, la cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP II A

TIP I! B

TIP

III A

TIP

iii B

Nr.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor

3apJet, co

oana prin vang

3apJet, coloana prin planseu

4ap./et, coloana prin planseu

4a p Jet, coloana prin planseu

TOTAL PT 79

Crt.

P+3

P+4

P+2

P+3

P+4

P+3

P+4

P+3

(P+2HP+4)

2sc/12ap.

sc/24cutil

10sc/15a p

.sc/150c util

1sc/9-12ap.sc/9cutti

3sc/9-

12ap.se/36cutil

2sc/15ap.sc/30cutlt

3sc/16-20a p.sc4B cutii

IQsc/

20ap.sc200cutii

1sc/ 16ap.sc16cutll

32sc/513cutil

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

I. LUCRĂRI

DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri în piansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee + proțejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rlgips

4774

1110

29705

6908

1921

447

5745

1336

4793

1115

8267

1923

32255

7501

2203

512

89663

20852

2.

Izolații termice aferente conductelor

2622

610

13525

3145

1220

284

3930

914

2582

600

3855

897

14452

3361

1280

298

43466

10108

3.

Instalații termice: rețea termică de distribuție (înc.+acc+ar) interioară pe casa scării

27422

6377

156385

36369

12750

2965

41550

9663

29700

6907

44019

10237

179465

41736

13753

3198

505044

117452

4.

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării - de la integratoare la concentratoarele de scări

1564

364

10380

2414

689

160

2492

580

1888

439

2732

635

11441

2661

951

221

32138

7474

5.

Demontări + dezafectări

390

91

2030

472

155

36

172

40

406

94

597

139

2070

481

199

46

6019

1400

TOTALI (fără TVA)

36772

8552

212025

49308

16735

3892

53889

12532

39369

9156

59470

13830

239683

55740

18386

4276

676330

157286

TVA (19%)

6987

1625

40285

9369

3180

739

10239

2381

7480

1740

11299

2628

45540

10591

3493

812

128503

29884

TOTAL I ( cu TVA)

43759

10176

252310

58677

19915

4631

64128

14914

46849

10895

70769

16458

285223

66331

21880

5088

804833

187170

TOTAL I

Lucrări C+l pentru PT 79

- 32 scări

-

804833 Lei (cu TVA), respectiv

187170 Euro

II-

MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (513 cutii contorizare)

1632

380

10200

2372

612

142

2448

569

2040

474

3264

759

13600

3163

1088

253

34884

8113

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

855

199

4363

1015

359

84

1283

298

993

231

1558

362

6107

1420

519

121

16038

3730

TOTAL II (fără TVA)

2487

578

14563

3387

971

226

3731

868

3033

705

4822

1121

19707

4583

1607

374

50922

11842

TVA (19%)

473

110

2767

643

185

43

709

165

576

134

916

213

3744

871

305

71

9675

2250

TOTAL II ( cu TVA)

2960

688

17330

4030

1156

269

4440

1033

3609

839

5739

1334

23451

5454

1913

445

60597

14092

TOTAL II - Montaj PT 79 - 32

scări -

60597 Lei (cu TVA), respectiv

14092 Euro

III. PROCUR/

1RE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc. ar.            (513

cutii contorizare)

28080

6530

175500

40814

10530

2449

42120

9795

35100

8163

56160

13060

234000

54419

18720

4353

600210

139584

9.

Achiziție echipamente transmitere date

9004

2094

52245

12150

3780

879

13506

3141

10449

2430

16396

3813

64285

14950

5465

1271

175130

40728

TOTAL III ( fără TVA)

37084

8624

227745

52964

14310

3328

55626

12936

45549

10593

72556

16873

298285

69369

24185

5624

775340

180312

TVA (19%)

7046

1639

43272

10063

2719

632

10569

2458

8654

2013

13786

3206

56674

13180

4595

1069

147315

34259

TOTAL III ț cu TVA)

44130

10263

271017

63027

17029

3960

66195

15394

54203

12605

86342

20079

354959

82549

28781

6693

922655

214571

TOTAL III - Procurare echipamente PT 79 - 32 scări ~

922655 Lei (cu TVA), respectiv

214571 Euro

TOTAL (I + II + III)

TOTAL (+ II+ l(l ( fără TVA)

76344

17754

454333

105659

32016

7446

113247

26336

87951

20454

136848

31825

557675

129692

44179

10274

1502592

349440

TVA (19%)

14505

3373

86323

20075

6083

1415

21517

5004

16711

3886

26001

6047

105958

24641

8394

1952

285492

66394

TOTAL i+ II+ Iii ( cu TVA)

90849

21128

540657

125734

38099

8860

134764

31340

104662

24340

162849

37872

663633

154333

52573

12226

1788084

415834

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A ll-A - ZONA CENTRU PT 79 - 20 BL. 1 32 SC

VALOARE TOTALA : 1788084 lei cu TVA ( 415834 €)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 32 scări de bloc.

Verificat.

Ing. Paul GAVRILEIAprobat,

Director Tehnic, Ing. Ștefan SCRIPCA


4v

Ing.Cristina BUJOR f y zlng.Danuta PASCARIU „DEVIZ PE OBIECT                                                                                   ANEXA NR, 3.1.15.

STUDIU DE FEZABILITATE - Reabilitarea termica a blocurilor - ETAPA AII -A - ZONA CEN .   - PT 8 -13 blocuri - 32 scări.

Instalații Interioare de utilitatl publice in municipiul Bacau

în Lei/euro, la cursul 4.3 Lel/euro din data de 25.03.2009

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRÂRI (fără T.V.A.)

TIP II A

TIP III A

TIP III B

TOTAL PT 8

SapJet, coloana prin vang

III A - 4apJet, coloana prin planseu

III b - 4ap./et, coloana prin

P+4

P+4

P+4

P+4

15sc/15ap.sc/225cutli

13sc/ 20ap.sc260cutll

4sc/ 20ap.sc80cutll

32sc / 56Scutii

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistență - realizare goluri în planțee+elemente de trecere a conductelor prin planțee + protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rigips

44558

10362

41554

9664

11055

2571

97167

22597

2.

Izolații termice conducte încălzire, a.c.c., rec. a.c.c. ți apă rece

19650

4570

17835

4148

5800

1349

43285

10066

3.

Instalații Interioare de utilități: conducte de încălzire, a.c.c., rec. a.c.c. ți apă rece privind distribuția pe orizontală ia nivel de scară de bloc

242610

56421

210208

40886

71820

16702

524638

122009

4.

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de la integratoare la concentratoarele de scară

14466

3364

14774

3436

4741

1103

33980

7902

5.

Demontări + dezafectări

30576

7111

2678

623

840

195

34094

7929

TOTAL I {fără TVA)

351860

81820

287049

66755

94256

21920

733164

170503

TVA (19%)

66853

15547

54539

12684

17909

4165

139301

32396

TOTAL I ( cu TVA)

410714

97375

341508

79439

112164

26085

872466

202899

TOTAL i - Lucrări C+I pentru PT 8 - 32 scări -        872466 Lei (cu TVA), respectiv       202899 Euro

II- MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorlzare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (565 cutii contorizare)

15300

3558

17680

4112

5440

1265

38420

8935

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

7445

1731

7939

1846

2443

568

17827

4146

TOTAL II f fără TVA)

22745

5290

25619

5958

7883

1833

56247

13081

TVA (19%)

4322

1005

4868

1132

1498

348

10687

2485

TOTAL II ( cu TVA)

27066

6295

30467

7090

9381

2182

66934

15566

TOTAL II - Montai PT 8 - 32 scări -        66934 Lei (cu TVA), respectiv         15566 Euro

III. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc. ar.            (565

cutii contorizare)

263250

61221

304200

70744

93600

21767

661050

153733

9.

Achiziție echipamente transmitere date

78360

18225

83648

19453

25714

5980

187729

43658

TOTAL III { fără TVA)

341618

79446

307048

90197

119314

27747

848779

197391

TVA (19%)

64907

15095

73691

17137

22670

5272

161268

37504

TOTAL II! ( cu TVA)

406525

94541 ’

461539

107335

141904

33019

1010047

234895

TOTAL III - Procurare echipamente PT 8-32 scări-       1010047 Lei (cu TVA), respectiv      234895

Euro

TOTAL ( I + II +III)

TOTAL 1+ 11+ 1)1 ( fără TVA)

716223

166563

700516

162911

221453

51501

1638191

380975

TVA (19%)

136082

31647

133098

30953

42076

9785

311256

72385

TOTAL l+ II+ IN ( cu TVA)

8S2305

190210

833614

193864

263529

61286

1949447

453360

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A11-A - ZONA CENTRU - PT 8 - 13blocuri = 32 scări: VALOARE TOTALA : 1949447 lei cu TVA

453360 €)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 32 scări de bloc.

Verificat.


Ing. Paul GAVR1LESCU,


Aprobat.

Director Tehnic, ing. Ștefan SCR1PCA


Ing.Cristina BUJOR Xng.Danuta PASCARIU


îiitocmit,

4/


th.lrinel CRĂCIUN


th .Alexandru RUSU


în Lel/euro, la cursul 4.3 Lel/euro din data de 25.03.2009

Nr, Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII (fără T.V.A)

TIP III B

4apJet, coloana prin ptanseu

TOTAL PT 94

P+4

P+4

3sc/ 20ap.sc60cutli

3sc ! BOcutll

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5,

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCpi Șl INSTALAȚII

1.

Construcții; rezistenta • realizare goluri în plansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee + protejerea conductelor cu carcase din riglps + vopsire rlglps

8291

1920

8291

1926

2.

Izolații termice aferente conductelor

4340

1009

4340

1009

3.

instalații termice: rețea termică de distribuție (Inc.+acc+ar) interioară pe casa scării

53847

12523

53847

12523

4.

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării - de la integratoare la concentratoarele de scări

3556

827

3556

827

5.

Demontări + dezafectări

630

147

630

147

TOTAL 1 ( fără TVA)

70664

16433

70664

16433

TVA (19%)

13426

3122

13426

3122

TOTAL I ( cu TVA)

84090

19556

84090

19556

TOTAL I - Lucrări C+t pentru PT 94 - 3 scări -        84090 Lei (cu TVA), respectiv        19556 Euro

11-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (60 cutii contorizare)

4080

949

4080

949

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

1832

426

1832

426

TOTAL II (fără TVA)

5912

1375

5912

1375

TVA (19%)

1123

261

1123

261

TOTAL 11 ( cu TVA)

7036

1636

7036

1636

TOTAL II - Montaj PT 94-3 scări -        7036 Lei (cu TVA), respectiv        1636 Euro

Iii, PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire , acc. ar.              (60

cutii contorizare)

70200

16326

70200

16326

9.

Achiziție echipamente transmitere date

192B6

4485

19286

4485

TOTAL III (fără TVA)

89486

20811

89486

20811

TVA (19%)

17002

3954

17002

3954

TOTAL III ( cu TVA)

106488

24765

106408

24765

TOTAL III - Procurare echipamente PT 94 - 3 scări - 106488 Lei (cu TVA), respectiv   24765 Euro

TOTAL ( TOTAL f + TOTAL 11 +TOTAL III)

TOTAL 1+ 11+ III ( fără TVA)

166061

38619

166061

38619

TVA (19%)

31552

7338

31552

7338

TOTAL 1+ II+ Iii ( Cu TVA)

197613

45956

197613

45956

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A Il-A - ZONA CENTRU - PT 94 - 2btocurl = 3 scări: VALOARE TOTALA : 197613 lei fara TVA ( 45956 €)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 3 scări de bloc. Verificat.A întocmit,

Ing.Cristina BUJOR        /

/fng.Danuta PASCARlUr JT*

în Lei/euro, la cursul 4.3 Lel/euro din data de 25.03.2009

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP 1 A

TIP I B

TIP II B

TiP III A

TOTAL CT BISTRIȚA

2ap./et, cooana prin vang

2ap./et, coloana prin plan seu

3apJet, coloana prin plan seu

4ap./et, coloana prin planseu

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

2sc/10ap.sc/20cutii

3sc/10ap.sc/30cutii

4sc(15ap.sc/60cutii

1sc/16-

lOsc 1126cutii

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistență - realizare goluri în planșee+elemente de trecere a conductelor prin planșee + protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire riglps

4021

935

7274

1692

9586

2229

3197

743

24078

5600

2.

Izolații termice conducte încălzire, a.c.c., rec. a.c.c. ți apă rece

2103

489

3174

738

5140

1195

1445

336

11862

2759

3.

Instalații interioare de utilități: conducte de încălzire, a.c.c., rec. a.c.c. ți apă rece privind distribuția pe orizontală la nivel de scară de bloc

20419

4749

29295

6813

58692

13649

17946

4173

126352

29384

4.

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de la integratoare la concentratoarele de scară

1595

371

2561

596

4134

961

1000

233

9290

2160

5.

Demontări + dezafectări

354

82

537

125

812

189

210

49

1913

445

TOTAL I ( fără TVA)

28492

6626

42841

9963

78364

18224

23798

5534

173495

40348

TVA (19%)

5413

1259

8140

1B93

14889

3463

4522

1052

32964

7666

TOTAL I ( cu TVA)

33905

7885

50981

11856

93253

21687

28320

6586

206459

4B014

TOTAL I -Lucrări C+t pentru CT BtSTRITA-10 scări -        206459 Lei (cu TVA), respectiv        48014 Euro

II - MONTAJ utilaje ;l echipamente tehnologice

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (126 cutii contorizare)

1360

316

2040

474

4080

949

1088

253

8568

1993

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

764

178

1146

266

1985

462

519

121

4414

1027

TOTAL II (fără TVA)

2124

494

3186

741

6065

1411

1607

374

12982

3019

TVA (19%)

404

94

605

141

1152

268

305

71

2467

574

TOTAL II ( cu TVA)

2527

588

3791

882

7218

1679

1913

445

15449

3593

TOTAL 11 - Montaj utilaje ;l echipamente tehnologice CT BISTRIȚA-10 scări -         15449 Lei (cu TVA), respectiv       3593    Euro

III. PROCURARE utilaje ;l echipamente tehnologice

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc. ar.            (126

cutii contorizare)

23400

5442

35100

8163

70200

16326

18720

4353

147420

34284

9.

Achiziție echipamente transmitere date

8841

2056

12062

2805

2089B

4860

5465

1271

47266

10992

TOTAL 111 (fără TVA)

32241

7498

47162

10968

91098

21186

24185

5624

194686

45276

TVA (19%)

6126

1425

8961

2084

17309

4025

4595

1069

36990

8602

TOTAL II) ( cu TVA)

38367

8923

56122

13052

108407

25211

28781

6693

231676

53878

TOTAL III - Procurare utilaje ;l echipamente tehnologice CT BISTRIȚA -10 scări -       231676 Lei (cu TVA), respectiv      53878     Euro

TOTAL ( I + II + 11!)

TOTAL l+ll+lll (fără TVA)

62857

14618

93189

21672

175527

40820

49591

11533

381163

88643

TVA (19%)

11943

2777

17706

4118

33350

7756

9422

2191

72421

16842

TOTAL l+ II+ III ( cu TVA)

74799

17395

110895

25789

208877

48576

59013

13724

453584

105485

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A1I-A - CT BISTRIȚA - 3 BL 110 SC.    VALOARE TOTALA : 453584 lei cu TVA (105485 €)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cete 10 scări de bloc.

Verificat,

Ing. Paul GAVRILESiAprobat.th.lrine! CRĂCIUN th.Alexandru RUS


Director Tehnic.

Ing. Ștefan SCRIPCA

în Let/euro, Ia cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

Nr. Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP 1 A

TIP 1 B

TIP II A

"OTAL CTGRUP SCOLAI

2apJet, coloana prin vang

2ap./et., coloana prin plâns eu

3ap./eL, coloana prin vang

P+4

P+4

P+4

P+4

2sc/10ap.sc/20 cutii

3s c/10a p. sc/30 cutii

4sc/15ap.sc/60cutii

9sc /110cutil

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri în plansee+elemente de trecere a conductelor prin ptansee * protejarea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rfgips

4631

1077

7274

1692

11884

2764

23789

5532

2.

Izolații termice aferente conductelor

2096

487

3174

738

5280

1228

10550

2453

3.

Instalații termice: rețea termică de distribuție (înc.+acc+ar) interioară pe casa scării

19328

4495

29295

6813

64704

15047

113327

26355

4.

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării - de la integratoare Ia concentratoarele de scări

1942

452

3060

712

4134

961

9136

2125

5.

Demontări + dezafectări

354

82

537

125

816

190

1707

397

TOTAL 1 ț fără TVA)

28351

6593

43340

10079

86818

20190

15B509

36863

TVA (19%)

5387

1253

8235

1915

16495

3836

30117

7004

TOTAL I ( cu TVA)

33738

7846

51574

11994

103313

24026

188626

43866

TOTAL 1 - Lucrări C+l pentru CT GRUP ȘCOLAR - 9 scări ~        188626 Lei (cu TVA), respectiv        43866 Euro

11 - MONTAJ utilaje șl echipamente tehnologice

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c, (110 cutii contorizare)

1360

316

2040

474

4080

949

7480

1740

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

764

178

1146

266

1985

462

3895

906

TOTAL 11 (fără TVA)

2124

494

3186

741

6065

1411

11375

2645

TVA (19%)

404

94

605

141

1152

268

2161

503

TOTAL 1! ( cu TVA)

2527

588

3791

882

7218

1679

13536

3148

TOTAL II - Montaj utilaje și echipamente tehnologice CT GRUP ȘCOLAR - 9 scări - 13536 Lei (cu TVA), respectiv 3148 Euro

III. PROCURARE utilaje și echipamente tehnologice

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc. ar.            (110

cutii contorizare)

23400

5442

35100

8163

70200

16326

128700

29930

9.

Achiziție echipamente transmitere date

8041

1670

12062

2805

20898

4860

41001

9535

TOTAL III ( fără TVA)

31441

7312

47162

10968

91098

21186

169701

39465

TVA (19%)

5974

1389

8961

2084

17309

4025

32243

7498

TOTAL III ( cu TVA)

37415

8701

56122

13052

108407

25211

201944

46964

TOTAL III - Procurare utilaje Și echipamente tehnologice CT GRUP ȘCOLAR - 9 scări ~ 201944 Lei (cu TVA), respectiv 46964 Euro

TOTAL ( 1 + II + III)

TOTAL 1+11+ III (fără TVA)

61916

14399

93687

21788

183981

42786

339585

78973

TVA (19%)

11764

2736

17801

4140

34956

8129

64521

15005

TOTAL 1+ 11+ NI ( cu TVA)

73680

17135

111488

25927

218938

50916

404106

93978

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A ll-A - ZONA CENTRU CT GRUP ȘCOLAR -1 BLJ9 SC. : VAL. TOTALA : 4041061ei cu TVA ( 93978€)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate pentru toate apartamentele construite in cele 9 scări de bloc.

Verificat.                                                       Aprobat,

Ing. Paul GAVRiLEȘCtf^                              Director Tehnic.

Ing. Ștefan SCRIPCA


îoAcmit,

Ing.Cristina BUJOR ZJf , yfng.Danuta PASCARIU ’ ’în LeVeuro, la cursul 4.3 Lel/euro din data de 25.03.2009

Nr. Crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII (fără T.V.A.)

TIP 1 A

TIP II A

TIP I) B

TIP III A

TIP III B

TOTAL CT PARC!

2apJet, coloana prin vang

3a p

Jet, coloana prin vang

3ap,/et, coloana prin planseu

4ap./et. coloana prin planseu

4ap./et, coloana prin planseu

P+4

P+2

P+4

D+P+2

P+3

P+4

D+P+2

P+4

D+P+2

(P+2HP+4)

2sc/10ap.s

c/20 cutii

13s

12ap.sc

c/9-

132cutil

8 sc7T5ap. sc/120c u tiî

2sciia-

20ap.sc/36cutil

isc/12ap.sc/24cu tli

âsc/12-

15ap.se/36cutii

1sc/15ap.se/15cut

II

4se/lâ-

20ap.se/72ctJtn

1sci 12-

16ap.se! tcutil

JscTTâ-22ap.sc64cutll

isc/ li-16ap.sc32cutli

41sc / 567cutil

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21

22.

23.

24

25.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri în plansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee + protejerea conductelor cu carcase din rlglps + vopsire rlglps

6394

1487

53799

12511

23764

5527

7656

1780

4568

1062

6404

1489

2135

497

11506

2676

2388

555

7979

1856

4426

1029

131019

30470

2.

Izolații termice aferente conductelor

2096

487

16835

3915

10830

2519

2720

633

2570

598

3858

897

1290

300

5292

1231

1300

302

4335

1008

2620

609

53746

12499

3.

Instalații termice: rețea termică de distribuție țînc.+acc+ar) interioară pe casa scării

19328

4495

178230

41449

132898

30907

34130

7937

29346

6825

44025

10230

14850

3453

59480

13B33

13710

3188

53838

12520

27500

6395

607335

141241

4.

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării - de ia Integratoare la concentratoarele de scări

1595

371

9180

2135

7939

1846

2334

543

1297

302

2053

478

944

219

4699

1093

1041

242

3565

829

1999

465

35646

0522

5.

Demontări + dezafectări

354

82

2548

593

1631

379

408

95

392

91

550

137

204

47

824

192

196

46

618

144

392

91

8155

TOTAL 1 (fără TVA)

29767

6922

260592

60603

177062

41177

47248

10988

38173

8877

56928

13239

19423

4517

81801

19024

18635

4334

70335

16357

36937

0590

836901

194625

TVA (19%)

5656

1315

49512

11515

33642

7824

8977

2088

7253

1687

10816

2515

3690

858

15542

3614

3541

823

13364

3108

7018

1632

159011

36979

TOTAL I ( cu TVA)

35422

8238

310104

72117

210704

49001

56225

13076

45426

10564

67745

15755

23113

5375

97343

22638

22175

5157

83699

19465

43955

10222

995913

231609

TOTAL 1 - Lucrări C+l pentru CT PARC 1 - 41 scări -         995913 Lei (cu TVA), respectiv        231608 Euro

II - MONTAJ utilaje și echipamente tehnologice

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (567 cutii contorizare)

1360

316

8976

2087

B160

1898

2448

569

1632

380

2448

569

1020

237

4896

1139

1088

253

4352

1012

2176

506

38556

9967

7.

Monta) echipamente aferente transmiterii de date

764

178

5011

1165

3971

923

1130

263

855

199

1283

298

496

115

2260

526

519

121

1924

447

2038

474

20252

■17:0

TOTAL II (fără TVA)

2124

494

13987

3253

12131

2821

3578

832

2487

576

3731

868

1516

353

7156

1664

1607

374

6276

1459

4214

980

58P08

-.36 '(•

TVA (19%)

404

94

2658

618

2305

536

680

158

473

110

709

165

288

67

1360

316

305

71

1192

277

601

1R6

11172.

TOTAL li ( cu TVA)

2527

58©

16645

3671

14435

3357

4258

990

2960

688

4440

1033

1805

420

8516

1980

1913

445

7468

1737

5015

1166

69981

16275

TOTAL Îl - Montaj CT PARC 1 - 41 scări -         69981 Lei (cu TVA), respectiv         16275 Euro

III. PROCURARE utilaje și echipamente tehnologice

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire , acc. ar.            (567

cutii contorizare)

23400

5442

154440

35916

140400

32651

42120

9795

28080

6530

42120

9795

17550

4001

84240

19591

18720

4353

74880

17414

37440

8707

663390

154277

9.

Achiziție echipamente transmitere date

8041

1070

5274 B

12267

41796

9720

11894

2766

9004

2094

13506

3141

5225

1215

23708

5532

5465

1271

20249

4709

10931

2542

202646

47127

TOTAL 111 (fără TVA)

31441

7312

207188

48183

182196

42371

54014

12561

37084

8624

55626

12936

22775

5296

108020

25123

24105

5624

95129

22123

4B371

11249

866036

20'404

TVA (19%)

5974

1389

39386

9155

34617

8051

10263

2307

7046

1639

10569

2458

4327

1006

20525

4773

4595

1069

18074

4203

9190

2137

164547

38267

TOTAL Iii ( cu TVA)

37415

8701

246554

57338

216813

50422

64276

14948

44130

10263

66195

15394

27102

6303

128553

29896

28781

6693

113203

26326

57561

13386

1030583

239G70

TOTAL III - Procurare utilaje și echipamente tehnologice CT PARC 1 - 41 scări -         1030583 Lei (cu TVA), respectiv        239670 Euro

TOTAL ( 1 + II +111)

TOTAL l+ 1I+ III (fără TVA)

63332

14728

481767

112039

371389

86369

104840

24381

77744

18080

116286

27043

43714

10166

196985

45810

44427

10332

171740

39939

89522

20819

1761745

TVA (19%)

12033

2798

91536

21287

70564

16410

19920

4632

14771

3435

22094

5138

8306

1932

37427

8704

8441

1963

32631

7588

17009

3956

334732

77845

TOTAL 1+ 11+ III ( cu TVA)

75365

17527

573303

133326

441953

102780

124760

29014

92516

21515

138380

32181

52019

12097

234412

54514

52860

12295

204370

47528

106532

24775

20^0476

u?


NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate pentru toate apartamentele construite in cele 41 scări de bloc.

Verificat,

Ing. Paul GAVRILESCU

c


Aprobat, Director Tehnic,

Ing. Ștefan SCRIPCA


Ing.Cristina BUJOR       y

yfng.Danuta PASCARIU ' V


întocmit.
în Lei/euro, la cursul 4.3 Lel/euro din data de 25.03.2009

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII (fără T.V.A)

TIP 1 A

TIP I B

TIP II A

TIP )l B

TIP III B

TOTAL CT PREFECTURA

2ap./eL, coloana prin vang

Zap./et, coloana prin planseu

3ap./ei, coloana prin vang

3ap./et, coloana prin planseu

4ap./et. coi. Planseu

P+2

P+4

D+P+3

D+P+3

D+P+3

P+4

D+P+3

(P+2)-(P+4)

1 sc/6ap.sc/6cutil

1sc/10ap,sc/10cutli

iscrs-

10ap.se/10cutli

UidJV-

15ap.se/120cutli

7sc/15ap.se/105cutli

146/12- '

15ap.se/12cutll

......   146/1b-

20ap.se 20cutfl

20sc / 2B3cutll

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII $! INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri în ptansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee + protejarea conductelor cu carcase din riglps + vopsire rlgfps

1267

295

2011

468

2425

564

23764

5527

16746

3894

2367

555

2387

555

50987

11857

2.

Izolații termice aferente conductelor

554

129

1048

244

1058

246

10280

2391

9030

2100

1295

301

1325

308

24590

5719

3.

Instalații termice: rețea termică de distribuție (înc.+acc+ar) interioară pe casa scării

6318

1469

9664

2247

9765

2271

117384

27299

103950

24174

14070

3450

15254

3547

277205

64466

4.

Transmitere de date: transmitere date prin cablu casa scării - de la Integratoare la concentratoarele de scări

620

144

820

191

069

202

6953

1617

7063

1647

1012

235

1057

246

18413

4282

5

Demontări + dezafectări

120

2B

177

41

100

42

3056

711

1427

332

204

47

210

49

5376

1250

TOTAL 1 ț fără TVA)

8079

2065

13720

3191

14297

3325

161439

37544

136236

32148

19768

4597

20233

4705

376571

87575

TVA (19%)

1687

392

2607

606

2716

632

30673

7133

26265

6108

3756

873

3844

894

71549

16639

TOTAL 1 ( cu TVA)

10565

2457

16327

3797

17014

3957

192113

44677

164500

38256

23524

5471

24077

5599

448120

104214

TOTAL 1 - Lucrări C+l pentru CT PREFECTURA

20 scări -

448120 Lei (cu TVA), respectiv

104214 Euro

II - MONTAJ utilaje ți echipamente tehnologice

6.

Monta) cutii de contorizare la nivel de a pariam ent-contoare înc.+a.c.c. (283 cutii contorizare)

400

95

680

158

680

158

8160

1898

7140

1660

816

190

1360

316

19244

4475

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

290

68

381

89

381

69

3056

711

2674

622

382

89

611

142

7775

1808

TOTAL II ( fără TVA)

690

162

1061

247

1061

247

11216

2608

9814

2282

1198

279

1971

458

27019

6283

TVA (19%)

133

31

202

47

202

47

2131

496

1865

434

228

53

374

87

5134

1194

TOTAL li ( cu TVA)

831

193

1263

294

1263

294

13347

3104

11678

2716

1426

332

2345

545

32153

7477

TOTAL 11 - Montaj

utlfeje șt echipamente tehnologice CT PREFECTURA - 20 scări -

32153

Lei (cu TVA), respectiv

7477 Euro

1)

. PROCURARE utilaje ți echipamente tehnologice

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc, ar,            (283

cutii contorizare)

7020

1633

11700

2721

11700

2721

140400

32651

122850

28570

14040

3265

23400

5442

331110

77002

9.

Achiziție echipamente transmitere date

3057

711

4021

935

4021

935

32164

7480

20144

6545

4021

935

6429

1495

81855

19036

TOTAL III { fără TVA)

10077

2344

15721

3656

15721

3656

172564

40131

150994

35115

18061

4200

29829

6937

412965

96038

TVA (19%)

1915

445

2987

695

2987

695

32787

7625

28689

6672

3431

798

5667

1318

70463

18247

TOTAL (II ( cu TVA)

11992

2789

18707

4351

18707

4351

205351

47756

179682

41787

21492

4998

35496

8255

491428

114286

TOTAL III - Procurare utilaje ți echipamente tehnologice CT PREFECTURA- 20 scări ~

491428

Lei (cu TVA), respectiv

114286

Euro

TOTAL ( l + ll + lll)

TOTAL l+ 11+ III ( fără TVA)

19654

4571

30502

7094

31079

7228

345219

00283

299043

69545

39026

9076

52032

12100

816555

189897

TVA (19%)

3734

068

5795

1348

5905

1373

65592

15254

56018

13214

7415

1724

9886

2299

155145

36080

TOTAL l+ II* III ( cu TVA)

23388

5439

36298

8441

36984

8601

410810

95537

355861

02758

46441

10800

61918

14399

971700

225977

TOTAL DEVIZ OBIECT-ETAPA A tl-A-ZONA CENTRU - CT PREFECTURA - 7 BL. / 20 SC.VALOARE TOTALA : 971700 lei cu TVA(225977€)

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 20 scări de bloc. Verificat,Aprobat.

Director Tehnic.

Ing. Ștefan SCRIPCA


DEVIZ PE OBIECT

ANEXA NR. 3.2.1.


STUDIU DE FEZABILITATE - Reabilitarea termica a blocurilor - ETAPA AII -A - ZONA NORD- EST - PT 115 -10 blocuri -12 scări.

In stal ații Interioare de utitltatl publice In municipiul Bacau

în Leii euro, la cursul 4.3 Lel/euro din data de 25.03.2009

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP

B

TIP Iii A

TIP

III B

BL.GARSONIERE

CĂMINE

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor

2 ap Jet., col. prin plan seu

4ap_foU coL prin vang

4ap./et., col. prin planseu

15 garsoniere / nivel

10 garsoniere / nivel

7 garsoniere t nivel

9 garsoniere / nivel

18 camere / nivel

21 camere / nivel

TOTAL PT115

P+1

P+4

P+4

P+2

P+4

P+8

P+4

P+4

(P+1).

(P+8)

1SC/4-

6ap.se/4cutll

1sc/

20ap.sc/20cutN

3sc /20 ap.sc/60cutII

2sc /45ap.sc/90 cutii

1sc (50ap.se/50cutll

1sc /63 ap.sc/63c util

Isc /81ap.se/81cutli

1sc ,85-

90ap.se/9dcutil

lsc/105-

110ap.se/105cutll

12sc l 563cutll

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri in plansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee + protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rigips

1454

338

3198

744

7162

1666

3417

795

3894

906

5987

1392

7000

1620

7263

1689

7283

1694

46658

10851

2.

Izolații termice aferente conductelor

606

141

1482

345

912

212

3836

892

4262

991

6547

1523

6417

1957

7672

1784

8947

2081

42681

9926

3.

Instalații termice: rețea termică de distribuție (înc.+acc+ar) interioară pe casa scării

4298

1000

13710

3188

46134

10729

85786

19950

95318

22167

120100

27930

155387

36137

171518

39888

190635

44334

882886

205322

4,

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de la integratoare la concentratoarele de scară

6109

1421

957

223

3018

702

3205

745

1980

461

2311

537

2562

596

3052

710

3093

719

26287

6113

5.

Demontări + dezafectări

135

31

204

47

612

142

295

69

355

83

360

84

360

84

365

85

365

85

3051

710

TOTAL 1 ( fără TVA)

12602

2931

19551

4547

57838

13451

96539

22451

105009

24607

135305

31466

173726

40401

189870

44156

210323

48912

1001563

232922

TVA (19%)

2394

557

3715

864

10989

2556

18342

4266

20104

4675

25708

5979

33008

7676

36075

8390

39961

9293

190297

44255

TOTAL 1 ( cu TVA)

14996

3487

23266

5411

68827

16006

114881

26717

125913

29282

161012

37445

206734

48078

225946

52545

250284

58206

1191859

277177

TOTAL I -

.trerări C+t pentru PT 115

10 blocuri -12 scări -

1191859 Lei (cu TVA), respectiv

277177 Euro

II-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (563 cutii contorizare)

272

63

1360

316

4080

949

6120

1423

3400

791

4284

996

5508

1281

6120

1423

7140

1660

38284

8903

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

245

57

611

142

1832

426

2365

550

1297

302

1594

371

2006

467

2212

514

2555

594

14717

34 23

TOTAL IJ ( fără TVA)

517

120

1971

453

5912

1375

8485

1973

4697

1092

5878

1367

7514

1747

8332

1938

9695

2255

53001

12326

TVA (19%)

98

23

374

87

1123

261

1612

375

892

208

1117

260

1428

332

1583

368

1842

428

10070

2342

TOTAL II ( cu TVA)

615

143

2345

545

7035

1636

10097

2348

5509

1300

6995

1627

8942

2080

9915

2306

11537

2683

63072

14668

TOTAL 11 - Montaj

PT 115 ~

63072 Lei (cu TVA), respectiv

14668 Euro

II. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire, acc. ar.           (563

cutii contorizare)

4680

1DB8

23400

5442

70200

16326

105300

24488

58500

13605

73710

17142

94770

22040

105300

24488

122850

28570

658710

153188

9.

Achiziție echipamente transmitere date

2576

599

6429

1495

19286

4485

24897

5790

13653

3175

16783

3S03

21117

4911

23285

5415

26897

6255

154920

36028

TOTAL m ( fără TVA)

7256

1587

29B29

6937

89486

20011

130197

30278

72153

16700

90493

21045

115887

26951

128565

29903

149747

34825

813630

189216

TVA (19%)

1379

321

5667

1318

17002

3954

24737

5753

13709

3188

17194

3999

22019

5121

24431

5602

28452

6617

154590

35951

TOTAL III { cu TVA)

8634

2008

35496

8255

106488

24765

154934

36031

85861

19968

107687

25043

137906

32071

153016

35585

178198

41441

968220

225167

TOTAL III - Procurare echipamente PT 115 -

968220 Lei (cu TVA), respectiv

225167 Euro

TO'

ÎALț 1 +

II + III)

TOTAL l+ II+ III ( fără TVA)

20374

4738

51350

11942

153235

35636

235221

54703

102659

42479

231676

53878

297128

69099

326787

75997

369765

85992

1868194

434464

TVA (19%)

3871

900

9757

2269

29115

6771

44692

10393

34705

8071

44018

10237

56454

13129

62089

14439

70255

16338

354957

82548

TOTAL 1+ 11+ III ( cu TVA)

24245

5638

61107

14211

182350

42407

279913

65096

217364

50550

275694

64115

353582

82228

388876

90436

440020

102330

2223151

517012

TOTAL DEVIZ OBIECT-

ETAPA A ll-A - ZONA S-E - PT 115-10bl. =12 scar

: 2223151 lei fara TVA, respectiv 5170

12 Euro

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea sl montarea cutiilor de contorizare complet echipate

pentru toate apartamentele construite in cele 12 scări de bloc.

Verificat,                                                     Aprobat.

Irig. Paul GAVRILESCU                                Director Tehnic.

Ing. Ștefan SCRIPCA
în Lel/euro, ta cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP

A

TIP

11 A

TIP

III A

TIP 111 B

Nr. Crt.

2 ap./et, coloana prin vang

3ap./et, coloana prin vang

4ap./et., coloana prin vang

4ap./et.r coloana prin planseu

TOTAL CT 2 MIORIȚA

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor

P+4

P+4

P+3

P+4

P+4

(P+3

-(P+4)

10 s c/1 Oa p.sc/10 0c uti I

2sc/ 15ap.se/30cu6i

4sc/ 16-20ap.se/64cutll

68sc/ 16-20ap.se/1348cutii

2sc Z20ap.se/40cutli

86sc / 1582cvtil

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

I, LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri în plansee+elemente de trecere a conductelor prin plansee * protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rigips

15602

3620

5942

1382

9340

2172

190432

44287

5507

1281

226823

52750

2.

Izolații termice aferente conductelor

10460

2437

2555

594

4367

1016

92520

21516

2898

674

112820

26237

3.

Instalații termice: rețea termică de distribuție (înc.+acc+ar) interioară pe casa scării

96640

22474

32348

7523

57456

13362

1061745

246917

35910

8351

1284099

298628

4.

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de ia integratoare la concentratoarele de scară

8407

1955

2010

467

3887

904

71265

16573

2103

489

87672

20389

5.

Demontări + dezafectări

1770

412

408

95

660

153

13950

3244

406

94

17194

3999

TOTAL 1 (ttră TVA)

132899

30907

43263

10061

75710

17607

1429912

332538

46024

10889

1728600

402002

TVA (19%)

25251

5872

8220

1912

14385

3345

271683

63182

8897

2069

328435

76380

TOTAL 1 ( cu TVA)

158150

36779

51483

11973

90094

20952

1701596

395720

55721

12958

2057043

478382

TOTAL 1 - Lucrări C+l pentru CT 2 MIORIȚA -        2057043 Lei (cu TVA), respectiv

478382 Euro

II-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (1582 cutii contorizare)

6800

1581

2040

474

4352

1012

91664

21317

2720

633

107576

25018

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

3820

808

993

231

2077

483

41254

9594

1222

284

49364

11480

TOTAL 11 (fără TVA)

10620

2470

3033

705

6429

1495

132910

30911

3942

917

156940

36498

TVA (19%)

2018

469

576

134

1221

284

25254

5873

749

174

29819

6935

TOTAL II ( cu TVA)

12637

2939

3609

839

7650

1779

158172

36784

4690

1091

186759

43432

TOTAL li - Montaj CT2MI0RITA

-          186759 Lei (cu TVA), respectiv

43432 Euro

III. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire . acc, ar,           (1582

cutii contorizare)

117000

27209

35100

8163

74880

17414

1577160

366781

46800

10884

1850940

430451

9.

Achiziție echipamente transmitere date

40205

9350

10449

2430

21861

5084

434248

1009B8

12857

2990

519621

120842

TOTAL III ( fără TVA)

157205

36559

45549

10593

96741

22498

2011408

467769

59557

13874

2370561

551293

TVA (19%)

29869

6946

B654

2013

18381

4275

382168

08876

11335

2636

450407

104746

TOTAL III ( cu TVA)

187074

43506

54203

12605

115122

26773

2393576

556646

70992

16510

2820967

656039

TOTAL iii

- Procurare echipamente CT 2 MIORIȚA -

2820967 Lei (cu TVA), respectiv

65039 Euro

TOTAL(1

+ II + III)

TOTAL 1+11+11! (fără TVA)

300723

69936

91845

21359

1788B0

41600

3574238

831218

110423

25680

4256109

989793

TVA (19%)

57137

13288

17451

4058

33987

7904

679105

157931

20980

4879

803661

188061

TOTAL l+ II+ III ( cu TVA)

357861

83223

.  109295

25413

212867

49504

4253343

989150

131403

30559

5064769

1177853

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A It-A - ZONA S-E - CT 2 MIORIȚA • 34bl. =86 scări

:   5064769 1el cu TVA

respectiv 1177853 Euro

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

în Lei/euro, la cursul 4.3 Lei/euro din data de 25.03.2009

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor st subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP U A

TIP III A

IMOBIL TIP VILA

TOTAL CT 3 MIORIȚA

3ap./et., coloana prin vang

4apJet, coloana prin vang

P+4

P+5

P+3

P+4

P+4

P+10

P+1

(P+1) - (P+10)

1b-

16ap.sc/78cutll

3sc/ 15ap.sc/45cutli

6sc/ 16-2 Da p.sc/96c u tl I

Ssc/ 16ap.se/128cutll

52scf20ap.se/1040cutli

2scM4ap.sc/88cutii

1sc/2 ap.se/2cutli

77sc / 1477cutil

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei      |

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta - realizare goluri în plansee+el emerite de trecere a conductelor prin plansee + protejerea conductelor cu carcase din rigips + vopsire rigips

10078

2344

10681

2484

14302

3326

25572

5947

206301

47977

17711

4119

2384

554

287029

66751

2.

Izolații termice aferente conductelor

7387

1718

5433

1263

5748

1337

13527

3146

72852

16942

5912

1375

600

140

111459

25921

3.

instalații termice: rețea termică de distribuție (înc.+acc+ar) interioară pe casa scării

68238

20520

67299

15651

72786

16927

167578

38972

738192

171673

104804

24373

4200

977

1243097

209092

4.

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de la integratoare la concentratoarele de scară

4991

1161

3114

724

5830

1356

8615

2003

68955

16036

4505

1048

615

143

96624

22471

5.

Demontări + dezafectări

1019

237

795

185

1140

265

1600

372

10660

2479

716

167

155

36

16065

3741

TOTAL I (fără TVA)

111713

25980

87322

20307

99806

23211

216892

50440

1096960

255107

133648

31081

7954

1850

1754294

407975

TVA (19%)

21225

4936

16591

3858

18963

4410

41209

9584

208422

48470

25393

5905

1511

351

333316

77515

TOTAL I ( cu TVA)

132938

30916

103913

24166

118769

27621

258101

60023

1305382

303577

159041

36986

9465

2201

2087610

485491

TOTAL I - Lucrări C+1 pentru CT 3 MIORIȚA ~ 2087610

Lei (cu TVA), respectiv 485491 Euro

II-MONTAJ ECHIPAMENTE

6.

Montaj cutii de contorlzare la nivel de apartament-contoare înc.+a.c.c. (1477 cutii contorizare)

5304

1233

3060

712

6528

1518

8704

2024

70720

16447

5984

1392

136

32

100436

23357

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

2550

593

1489

346

3115

724

4154

966

31757

7385

2320

539

199

46

45583

10601

TOTAL 11 {fără TVA)

7854

1827

4549

1058

9643

2243

12858

2990

102477

23832

8304

1931

335

78

146019

33958

TVA (19%)

1492

347

864

201

1832

426

2443

568

19471

4528

1570

367

64

15

27744

6452

TOTAL II ( cu TVA)

9347

2174

5413

1259

11475

2669

15301

3558

121947

28360

9881

2298

399

93

173763

4Q41C

TOTAL II -

Montaj CT

3 MIORIȚA -

173763 Lef (cu TVA), respectiv 40410

Euro

III. PROCURARE ECHIPAMENTE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire, acc. ar.           (1477

cutii contorizare)

91260

21223

52650

12244

112320

26121

149760

34828

1216800

282977

102960

23944

2340

544

1728090

401081

9.

Achiziție echipamente transmitere date

26845

6243

15674

3645

32792

7626

43722

10168

334282

77740

24415

5678

2094

407

479024

111587

TOTAL III ( fără TVA)

118105

27466

68324

15889

145112

33747

193482

44996

1551082

360717

127375

29622

4434

1031

2207914

513469

TVA (19%)

22440

5219

12981

3019

27571

6412

36762

B549

294706

68536

24201

5628

842

196

419504

97559

TOTAL III ( cu TVA)

140545

32685

81305

18908

172683

40159

230244

53545

1845788

429253

151576

35250

5277

1227

2627417

611027

TOTAL III - Procurare echipamente CT 3 MIORIȚA ~ 2627417 Lei (cu TVA), respectiv

611027 Euro

'OTAL (TOTA

LI+TOTAL II +TOTAL III)

TOTAL l+ 11+ III ( fără TVA)

237672

55273

160195

37255

254561

59200

423232

96426

2750519

639656

269327

62634

12723

2959

4108227

955402

TVA (19%)

45158

10502

30437

7078

48367

11248

80414

18701

522599

121535

51172

11900

2417

562

780563

181526

TOTAL l+ II+ III ( cu TVA)

282830

65774

190631

44333

302927

70448

503646

117127

3273117

761190

320499

74535

15140

3521

4988790

1136928

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A

ll-A-ZONA S-E -CT 3 MIORIȚA - 34bl.

=76 scări : 4888790 lei cu TVA. respectiv

1136928 Euro

NOTA ; Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate

In Lel/euro, la cursul 4.3 Lel/euro din data de 25.03.2009

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

VALOAREA PE CATEGORII DE LUCRĂRI (fără T.V.A.)

TIP II A

TIP II B

TIP III A

TIP III B

TOTAL PT 45

3ap,/et., coloana prin vang

3ap./et., coloana prin planseu

4ap./et, coloana prin vang

4ap./et„ coloana prin planseu

P+10

P+M+9

P+6

P+8

P+M+9

P+M+6

P+M+9

(P+6)

- (P*10)

2s cf 30ap.sc/60cutil

4sc/ 27ap.sc/108cutli

3sc/ 18ap.se/54cutll

1sc/ 36ap.se/36cutil

3sc/36ap.sc/108cutii

■tsci24ap.se/24cutil

1 sc/36ap.sc/36cutli

15sc

426cutii

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0.

1.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1'.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1.

Construcții: rezistenta ■ realizare goluri în plansee+eie mente de trecere a conductelor prin plansee + protejarea conductelor cu carcase din riglps + vopsire riglps

15300

3558

30599

7116

11614

2701

7871

1830

21923

5098

4690

1091

6897

1604

96894

22VUI’

2.

Izolații termice aferente conductelor

5912

1375

11824

2750

6432

1496

2405

559

8868

2062

2272

528

2956

687

4C669

v

3.

Instalații termice: rețea termică de distribuție (Tnc.+acc+ar) interioară pe casa scării

104604

24373

209608

48746

119037

27683

41922

9749

157206

36560

39426

9169

52402

12187

724405

*

4.

Transmitere de date: la nivel de scară de bloc - de la integratoare la concentratoarele de scară

4560

1061

8943

2080

4814

1120

2159

502

6476

1506

1677

390

2240

521

30869

5.

Demontări * dezafectări

716

167

1432

333

885

206

326

76

1074

250

320

74

358

83

5111

11

TOTAL 1 ( fără TVA)

131292

30533

262406

61025

142762

33205

54683

12717

195547

45476

48365

11252

64853

15082

899940

2052 !j'1

TVA (19%)

24946

5801

49657

11595

27129

6309

10390

2416

37154

8640

9193

2138

12322

2866

170990

TOTAL I ( cu TVA)

15623B

36334

312263

72619

169910

39514

65072

15133

232701

54116

57578

13390

77176

17948

1070938

TOTAL 1 - Lucrări C+l pentru PT 45 -         1070938 Lei (cu TVA), respectiv

249055

Euro

II-MONTAJ ECHIPAMENTE

0.

3.

6.

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament-contoare tnc.+a.c.c. (426 cutii contorlzare)

4080

949

7344

1708

3672

854

2448

569

7344

1708

1632

380

2448

569

28968

7.

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

1679

390

3083

717

1695

394

977

227

2930

601

702

163

977

227

12943

Tț-! • i 4

TOTAL II ( fără TVA)

5759

1339

10427

2425

5367

1248

3425

796

10274

2389

2334

543

3425

796

4101 1

tV-.,7

TVA (19%)

1094

254

1981

461

1020

237

651

151

1952

454

443

103

651

151

7792

1812

TOTAL II ț cu TVA)

6853

1594

12409

2886

6387

1485

4075

948

12226

2843

2778

646

4076

948

48803     1       11350

TOTAL II

Montaj PT 45 -

48803 Lei (cu TVA), respectiv

11350 Euro

III. PROCURARE ECHIPAMEN

TE

8.

Achiziție cutie contorizare complet echipată cu contoare pentru încălzire , acc. ar.           (426

cutii contorlzare)

70200

16326

126360

29386

63180

14693

42120

9795

126360

29366

28080

6530

42120

9795

498420

9.

Achiziție echipamente transmitere date

17673

4110

32456

7548

17841

4149

10281

2391

30844

7173

7392

1719

10281

2391

120766

TOTAL III ( fără TVA)

87873

20436

158616

36934