Hotărârea nr. 181/2009

 Hotărârea nr. 181 din 10.06.2009 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza actualizare SF a obiectivului de investitii”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”,etapa I-a, pentru 228 scari de bloc.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

 • •  Prevederile art.44,alin.(l) si (4) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,actualizată;

 • •  Prevederile art.8,alin.(l) si alin.(2) lit.”b” din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizată;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Adresa nr. 1951 din 18.05.2009 a S.C CET SA Bacau;

 • •  Hotararea nr.53O din 10.04.2009 a Consiliului de Administrație al S.C CET SA Bacau;

 • •  Referatul nr.5337 din 20.05.2009 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

 • •  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art.36 (4) lit.”d”, (6) lit.”a” pct. 14 si ale art.45 (2) ”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba documentația tehnico-economica-faza actualizare SF a obiectivului de investiții "Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”, etapa 1-228 scări de bloc, intocmita de S.C. TERMOPROIECT SRL IAȘI, comanda/contract 3909/24.02.2009, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții asa cum sunt prevazuti la Cap.4 din cuprinsul documentației anexa la hotarare,după cum urmeaza:

Valoarea Devizului General este de 17.114.262,9 lei(inclusiv TVA-19%), respectiv 3.998.659,6 euro la cursul de 4,28 lei/euro,din care lucrările de C+M reprezintă 7.278.075,3 lei (inclusiv TVA-19%), adica 1.700.484,9 euro.

Art.3 Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Patrimoniu, Serviciului Unitatea Municipala pentru

Monitorizare si S.C CET SA Bacau.ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVJCI

9^

românia

SElIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA

LA HOTARAREA NR. 181 DIN 10.06.2009


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

i

1

A CTUALIZARE S.F. PRIVIND „REABILITAREA TERMICĂ A

I

BLOCURILOR - INSTALA ȚII INTERIOARE DE UTILITĂȚI PUBLICE ÎN MUNICIPIUL BA CĂU -ETAPA I-A 228 SCĂRI”


lași

2009

Obiectiv:

Reabilitarea instalațiilor interioare de utilități publice în Municipiul Bacău


Beneficiarul lucrării: S.C. C.E.T, S.A. Bacău

Comandă/contract: 3909/24.02.2009

Fază de proiectare: S.F.

Titlu documentație:

Actualizare S.F. privind „Reabilitarea termică a blocurilor - instalații interioare de utilități publice în Municipiul Bacău - Etapa I-a 228 scări”

_■<         ’C'

DIRECTOR GENERAL:


Ing. Dumitru CURECHER

Director Tehnic:


Ing. Ștefan SCRIPCĂ


Șef Proiect:

Responsabil cu Managementul Calității:


Ing. Răzvan LEFTER
Ec. Ștefania PLEȘCAN(Data: 03 -2009)

S.C. TERMOPROIECTObiectiv: Reabilitarea instalațiilor interioare de utilități publice în Municipiul Bacău

Titlu documentație:

Actualizare S.F. privind „Reabilitarea termică a blocurilor -instalații interioare de utilități publice în Municipiul Bacău -Etapa I-a 228 scări”

Titlu document:

Documentație tehnico-economică

Cod document:

4 - 7030


Data 03-2009

Colectiv

Capitol

întocmit

Verificat

Aprobat

Nume

Semnătură

Nume

Semnătură

Nume

Semnătură

Tehnologic

Ing. Răzvan

LEFTER

er/u

Ing. Paul

GAVR1LESCU

Ing. Ștefan

SCRIPCĂ

Evidența modificărilor documentului:

s.c.

Cod document:           4 - 7030

Seria de modificări:

0


Pag.


CUPRINS

I. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC

 • 1. DATE GENERALE

  • 1.1.  Denumirea investiției

  • 1.2.  Elaborator

  • 1.3.  Ordonatorul principal de credite

  • 1.4.  Autoritatea contractantă

  • 1.5. Amplasament

  • 1.6. Tema program, cu fundamentarea necesității și oportunității investiției

   • 1.6.1. Prezentarea elementelor principale de temă

   • 1.6.2. Necesitatea si oportunitatea investiției

  • 1.7.  Descrierea soluțiilor tehnice

 • 2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

  • 2.1.  Principalele caracteristici ale rețelei termice

  • 2.2. Principalele echipamente

 • 3. COSTURI ESTIMATIVE Șl PREZENTAREA DEVIZULUI GENERAL AL INVESTIȚIEI

 • 4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

  | Cod document:           4-7030

  Pag. 4

  s.R.L.       Seria de modificări:

  0

 • 5. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

 • 6. EFICIENȚA ENERGETICĂ

 • 7. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

9

 • 8. CONCLUZII

II. ANEXE

Anexa nr. 1 - Tema de proiectare (Oferta tehnică) și

date furnizate de beneficiar

Anexa nr. 2 - Centralizatoarele financiare pe tipuri de scară de bloc - (formular C2) și pe cele trei categorii de lucrări - mecanică, construcții și transmitere date (formular C3), inclusiv lista de echipamente -(formular C11)

Anexa nr. 3 - Devizul pe Obiect pentru cele

18 scheme de distribuție

Anexa nr. 4 - Devizul General

Cod document:

Seria de modificări:


4-7030

o


Pag. , 5


I. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC

 • 1. DATE GENERALE

  • 1.1.     Denumirea investiției

Denumirea prezentei lucrări de proiectare este: "Actualizare Studiu de fezabilitate - Reabilitarea termică a blocurilor. Etapa l-a = 228 scări de bloc. Instalații interioare de utilități publice în municipiul Bacău."

 • 1.2.  Elaborator

S.C. TERMOPROIECT S.R.L. IAȘI

 • 1.3.  Ordonatorul principal de credite

Primăria Municipiului Bacău.

 • 1.4. Autoritatea contractantă

S.C. CET S.A. Bacău.

 • 1.5. Amplasamentul

Investiția se va realiza pentru un prim lot de 228 scări de bloc - 4254 apartamente existente, din Municipiul Bacău.

 • 1.6.  Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității lucrării

în scopul realizării măsurilor stabilite în „Strategia de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău” referitoare la reabilitarea termică a clădirilor și îmbunătățirea sistemului de alimentare cu căldură la consumator, se impune optimizarea consumului de utilități la nivelul consumatorului individual, prin controlul și reglarea consumului la nivelul instalațiilor din imobile, cât și adoptarea unor soluții eficiente și stimulative de măsurare a consumului de energie termică la apartamente.

s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:           4 - 7030

Pag. 6

Seria de modificări:

0

 • 1.6.1. Prezentarea elementelor principale de temă

Conform ofertei tehnice care are rolul de elemente principale de temă, actualizarea studiului de fezabilitate are ca obiect stabilirea caracteristicilor principale ale investiției ținând seama de noua legislație pentru întocmirea Devizului general și pentru determinarea indicatorilor de eficiență energetică. Astfel se va stabili noii indicatori tehnico-economici și noii indicatori ai eficienței energetice pentru investiția care cuprinde:

 • - achiziția materialelor și montarea rețelei termice de distribuție în casa scării de bloc, inclusiv transmiterea de date prin cablu;

 • - achiziția echipamentelor și a materialelor aferente cutiei de contorizare, precum și montarea acesteia la nivel de apartament.

în cadrul actualizării studiului de fezabilitate se estimează cheltuielile necesare pentru:

 • -  procurarea echipamentelor într-o cutie corespunzătoare care cuprinde - contor cu ultrasunete pentru încălzire, pentru apa caldă de consum și debitmetru pentru apă rece, robinete, tronsoane de conducte și piese de legătură;

 • -  procurarea cutiei preechipate pentru comunicație Mbus necesară transmiterii de date;

 • -  lucrările pentru montarea cutiei de contorizare;

 • -  procurarea materialelor necesare rețelei termice noi de distribuție formată din conducte din oțel (numai la bl. cu mai mult de 5 niveluri) și polipropilenă pentru încălzire (ducere și întoarcere), pentru apă caldă de consum, recircuiare a.c.c. și apă rece;

 • -  montarea conductelor, a izolației termice și a carcasei din rigips pe casa scării.

 • 1.6.2. Necesitatea și oportunitatea investiției

Principalele elemente care susțin necesitatea și oportunitatea investiției pentru înlocuirea sistemului existent de distribuție la nivel de scară de bloc, sunt următoarele:

 • •  gradul avansat de uzură fizică și morală al sistemului existent de distribuție a energiei termice la nivel de scară de bloc;

 • •  calitatea necorespunzătoare a execuției și a intervențiilor efectuate pentru reparații și întreținere;

 • •  pierderi mari de căldură și de agent termic în subsolurile scării de bloc;

 • • eficiență economico-energetică scăzută datorată pierderilor substanțiale și a cheltuielilor mari de producție și întreținere;

 • • tendința de debranșare accentuată a consumatorilor de la sistemul centralizat de încălzire, datorită nemulțumirilor legate de întocmirea facturii pentru încălzire și a.c.c.

  s.c.

  TERMOPROIECT

  SRL.

  Cod document:           4 - 7030

  Pag.    7

  Seria de modificări:

  0

înlocuirea treptată a sistemului actual de distribuție a energiei termice pentru încălzire și a.c.c. la nivel de scară de bloc se va face în funcție de ritmul asigurării fondurilor.

Montarea rețelelor termice noi de distribuție la nivel de scară de bloc, conduce la scăderea pierderilor de căldură mai ales de la subsoluri (atât a pierderilor prin izolații spre mediul ambiant, cât și a pierderilor datorate scăpărilor de agent termic), respectiv a consumului de combustibil în sursă.

Deasemenea, necesitatea și oportunitatea investiției este justificată și de implicațiile asupra consumatorilor, deoarece:

 • - va alege optimul între confortul dorit și posibilitățile de plată;

 • - va reduce sau va sista consumul de căldură pentru diferite perioade;

 • - permite realizarea unor economii prin corelarea consumului cu necesarul de căldură;

 • - se elimină consumurile frauduloase care încarcă factura de plată a celorlalți consumatori;

 • - se realizează reabilitarea completă a rețelei de distribuție din condominiu;

 • - se asigură posibilitatea restricționării sau întreruperii alimentării cu energie termică a consumatorilor răi platnici fără a afecta restul consumatorilor.

Obiectul proiectului este noua rețea de distribuție amplasată pe verticală/orizontală în casa scării de bloc, cuprinsă între limitele de proiect:

 • -  cutiile de contorizare energie termică pentru încălzire, a.c.c. și volum pentru apă rece la nivelul fiecărui apartament;

 • -  intrarea conductelor de distribuție agent termic la limita blocului.

Acceptul de la Asociațiile de proprietari ai apartamentelor sau alte tipuri de avize privind asigurarea accesului la rețeaua de distribuție, precum și eventualele verificări pe partea de construcții se află în grija beneficiarului.

1.7. Descrierea soluțiilor tehnice

Ca și în studiu de fezabilitate inițial (cod document 4-5348), principalele lucrări aferente proiectului constau în:

 • 1.7.1. Partea termomecanîcă

 • montarea rețelei termice de distribuție la nivel de scară de bloc realizată din elementele de conductă din polipropilenă (conducte, teuri, reducții, coturi, brățări, etc.) conform schemei de distribuție pentru rețelele termice la nivel de scară de bloc și apartamente;

 • achiziția echipamentelor și a materialelor din cutia de contorizare și montarea acesteia la nivel de apartament.

Documentația va cuprinde datele tehnice și economice de fundamentare a investiției.


s.c.

TERMOPRO1ECT

S.R.L.

Cod document:

4-7030

Seria de modificări:

0


Lucrările pe parte termomecanică aferente rețelelor de distribuție la nivel de scară de bloc și apartamente, urmăresc următoarele:

 • - înlocuirea sistemului coloanelor verticale de încălzire și a.c.c. de după contorul de energie termică din subsolul blocului, cu un pachet de conducte care asigură distribuția pe orizontală a energiei termice cu o singură intrare la fiecare consumator - la nivel de apartament;

 • - pozarea conductelor de încălzire (ducere și întoarcere) pe casa scărilor fie prin planșee, fie prin vang cu spargeri laterale a planșeului pe porțiunea conductelor, fie prin vangul scărilor de acces și ramificarea acestora la fiecare apartament;

 • - fiecare branșament la apartament va fi prevăzută cu sistem de măsură a energiei termice amplasat în cutiile de contorizare;

 • - conductele vor fi protejate termic cu izolație termică și mecanic prin acoperirea cu o carcasă din rigips și profile metalice;

 • - pe coloana principală, la ultimul etaj se va realiza un sistem de aerisire.

în general, coloana principală a rețelei de distribuție urmează un traseu în plasă verticală prin vangul existent între rampele scărilor. în unele situații vangul este mai mic de 100mm sau inexistent, ceea ce impune lărgirea parțială pe anumite zone a vangului prin spargerea planșeului sau perforarea planșeelor de la casa scării, pentru a permite trecerea coloanei de conducte. Pentru eventualele spargeri în planșee sau lărgiri ale vangului (acolo unde este cazul), s-a întocmit de către expertul tehnic autorizat M.L.P.A.T. dr. ing. D. Olaru, un raport de expertiză tehnică.

în cazul blocurilor cu 5 -?10 etaje, coloana principală va fi alcătuită și din țevi OLT 35 până la un anumit nivel, se realizează un suport mobil corespunzător, se va realiza un compensator Tip "U" pentru preluarea dilatărilor. Ramificațiile pe palier, se vor prinde de plafoanele acestora în plan orizontal, iar de pereții de la casa scării, în plasă verticală, prin intermediul brățărilor și clemelor.

Parametrii agentului termic pentru încălzire la intrarea/ieșirea în/din scara de bloc sunt, p tur/retur - max. 3,5/2,0 bar, t tur max/ retur max. 90 / ^0 C, iar pentru a.c.c. la intrarea în scară de bloc sunt: p - max. 1,8bar, tmax = 70°C.

Date despre materiale - Conductele care se vor monta sunt pentru distribuția agentului termic secundar - încălzire și a.c.c., o conductă de recirculare a.c.c. și o conductă de apă rece. La marea majoritate a blocurilor coloana principală și ramificațiile pe etaje va fi din țevi PPR (polipropilenă reticulară), care sunt materiale ușoare, ieftine, rezistente la coroziune, cu montaj rapid și ușor.

La unele blocuri cu 5  10 etaje, coloana principală la nivel de subsol,

parter sau etaj, va fi din țevi OLT 35, având diametre de Dn50, Dn65, Dn80, și va fi fixată pe suporți metalici și izolată în sistem clasic, ramificațiile pe etaje fiind tot din țeavă PPR.

s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:           4 - 7030

Pag.    9

Seria de modificări:

° I

La blocurile cu 5-^10 etaje, la subsolul lor, funcție de situație, s-a prevăzut înlocuirea robineților existenți cu robineți cu sferă Dn50, Dn65 sau Dn80. Atât coloana principală, cât și ramificațiile pe etaje au în toate cazurile o configurație telescopică a diametrelor.

Pentru încălzire se folosesc țevi PPR cu inserție de aluminiu cu următoarele diametre și grosimi: <|> 20x3,4mm; <|) 25x4,2mm; <|> 32x5,4mm; | 40x6,7mm; <|) 50x8,4mm; <|> 63x10,5mm. Aceeași gamă de diametre din țeavă PPR, dar fără inserție de aluminiu se folosește și pentru circuitele de a.c.c., recirculare a.c.c. și apă rece.

Pentru țevile din OLT 35 se vor utiliza următoarele diametre:

<|) 57x3,5;   76x3,5; <|) 89x3,5.

La cutiile de contorizare se vor racorda două conducte PPR - Al 4> 20x3,4mm pentru încălzire și trei conducte PPR cu <|> 20x3,4mm pentru a.c.c., recirculare a.c.c. și apă rece.

Pentru realizarea racordurilor, derivațiilor și a configurației telescopice a rețelei de distribuție se vor utiliza:

 • -  racorduri PPR: D20/D1//, D25/D3/4”, D50/D11//, D63/D2”;

 • - teuri PPR: D=25x25x25; D=25x20x25; D=32x32x32; D=32x25x32;

D=40x40x40;    D=50x50x50;    D=50x40x50;    D=50x32x50;

D=63x40x63;    D=63x50x63;

 • -  reducții PPR: D63/D50; D63/D40; D50/D40; D40/D32; D32/D25; D32/D20; D25/D20.

Pentru îmbinarea tronsoanelor de țeavă PPR se vor folosi mufe PPR D20, D25, D32, D40, D50, D63.

Pentru fixarea și susținerea conductelor se vor utiliza cleme D20, D25, D32, D40 și brățări 1/2”, 3/4H, 1”, I1/2”, 2”.

Scheme de distribuție pe orizontală

Cele 228 de scări de bloc, care fac obiectul prezentei actualizări de studiu, au fost grupate, ca și în studiul inițial, pe tipuri de scheme izometrice, funcție de numărul de etaje, rezultând grupuri de blocuri asemănătoare de P+2, P+4, P+7, P+10, dar și unicate P+6, P+7 sau D+P+2 (P+4).

Blocurile P+2 au câte două apartamente pe palier, în unele cazuri au 8ap./palier, iar blocurile P+4 au în general câte 4 apartamente pe palier, iar în unele cazuri câte 2 sau 3 apartamente pe palier.

Blocurile P+6 și P+7 au câte 2 sau 3 apartamente pe palier, iar blocurile P+10 au câte 4 apartamente pe palier.

Tipul de blocuri D+P+2 are câte 20 ap./palier.

Grupate funcție de aceste caracteristici au rezultat XVIII tipuri de scheme de distribuție, unele unicat, altele general valabile, după cum urmează:

S.C.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:           4 - 7030

Pag. 10

Seria de modificări:

0

Schema distribuție

Tip Bloc

Adresa

Scara

Tip 1

P+4

4ap/palier

Aviatorilor nr. 31

A.B.C

Aviatorilor nr. 32

A.B.C

Aviatorilor nr. 33

A.B.C

Aviatorilor nr. 34

A.B.C

Aviatorilor nr. 35

A.B.C

Marasesti nr. 118

B.C

Pictor Aman nr. 7

A.B

Pictor Aman nr. 9

D.E

Tip 2

P+4

4ap/palier

Aviatorilor nr. C1

A

Aviatorilor nr. C2

A

Aviatorilor nr. C3

A

Tip 3

P+2

2ap/palier

Aviatorilor nr. 16

A.B

Aviatorilor nr. 17

A

Aviatorilor nr. 18

A.B

Aviatorilor nr. 19

A.B

Aviatorilor nr. 20

A.B

Aviatorilor nr. 21

A.B

Aviatorilor nr. 22

A.B

Aviatorilor nr. 23

A.B

Aviatorilor nr. 24

A.B

Aviatorilor nr. 25

A.B

Aviatorilor nr. 26

A.B

Aviatorilor nr. 27

A.B

Aviatorilor nr. 28

A.B

Aviatorilor nr. 29

A.B

Aviatorilor nr. 30

A.B

Aviatorilor nr. 4

A.B

Aviatorilor nr. 5

A.B

Aviatorilor nr. 6

A.B

Aviatorilor nr. 7

A.B

Aviatorilor nr. 8

A.B

Tip 4

P+4

4ap/palier

Alecu Russo nr. 29

A.B.C.D

Alecu Russo nr. 31

A.B.C,D

Constructorului nr. 6

A.B

Constructorului nr. 9

C.D

Cornișa nr. 16

A.B.C

Cornișa nr. 17

A.B.C.D

Cornișa nr. 18

A.B.C.D

Cornișa nr. 21

A.B.C

Letea nr. 2

B.C

Neagoe Vodă nr. 10

A.B

Neagoe Vodă nr. 6

A.B

Pictor Aman nr. 14

B.C,D.E

Pictor Aman nr. 9

B.C

Progresului nr. 12

A,D.E

Republicii nr. 15

D.E

Republicii nr. 48

A.B

Republicii nr. 52

A.B

Republicii nr. 54

A.B

Republicii nr. 60

A.B.C.D

Republicii nr. 62

A.B.C.D

S.C. TERMOPROIECT S.R.L.

Cod document:           4 - 7030

Pag. 10'

Seria de modificări:

0

Slanicului nr, 2

A.B

Slanicului nr. 4

A,B

Slanicului nr. 6

A,B

Milcov nr. 132

A,B,C

Tip 5

P+4, 4ap/palier

P+3, 4ap/palier

Aviatorilor nr. 14A

A.B

Aviatorilor nr, 17A

A

Aviatorilor nr, 19A

A

Aviatorilor nr. 21A

A

Mioriței nr. 1

A.B

Mioriței nr. 3

A.B

Mioriței nr. 5

A.B

Mioriței nr. 7

A.B

Neagoe Vodă nr, 7

A

Slanicului nr. 1

A

Slanicului nr. 3

A

Slanicului nr. 5

A

Slanicului nr. 7

A

Metalurgiei nr. 4

A.B.C.D

Tip 6

D+P+2, 20ap/palier

Aviatorilor nr. 10

A

Aviatorilor nr. 11

A

Neptun nr. 2

A

Tip 7

P+7 4ap/palier

Bicazului nr. 142

A

Republicii nr. 15

B

Tip 8

P+2 2ap/palier

Aviatorilor nr. 12

A

Aviatorilor nr. 15

A.B

Cremenea nr. 16

A

Cremenea nr. 10

A

Metalurgiei nr. 2

A

Tip 9

P+4

4ap/palier

Pictor Aman nr. 14

A

Tip 10

P+4

3ap/palier

Constructorului nr. 6

D

Cuza Vodă nr. 8

A.B.C.D

Letea nr. 2

A.D

Marasesti nr. 116

C

Marasesti nr. 118

A.D

Marasesti nr. 122

A

Păcii nr. 11

A.B

Pictor Amannr. 9

A,F

Republicii nr. 13

A.B

Metalurgiei nr. 2

B

Tip 11

P+4

3ap+1gars/palier

Bicazului nr. 142

C,D,E

Bicazului nr. 5

A.B

Constructorului nr. 9

A.B

Garofitei nr. 15

A.B

Garofitei nr. 17

A.B

Neagoe Vodă nr. 1

A

Neagoe Vodă nr. 3

A.B

Neagoe Vodă nr. 4

A.B

Neagoe Vodă nr. 5

A

Republicii nr. 15

A.F

Tip 12

P+4 4ap/palier

Marasesti nr. 122

B.C

Marasesti nr. 189

A

Tip 13

P+4

Alecu Russo nr. 15

E.F

s.r.l. Seria de modificări:     o

4ap/palier, P+4 5ap/palier

Milcov nr. 124

A.B.C.D

Milcov nr. 126

A.B.C

Milcov nr. 128

A,B,C,D

Milcov nr. 132

E

Tip 14

P+10 4ap/palier

Comisa nr. 20

A

Cornișa nr. 20A

A

Cornișa nr. 24

A

Cornișa nr. 25

A

Tip 15

P+7+1,4ap/palier

9 Mai nr. 24

c

Tip 16

P+6,2-3ap/palier

9 Mai nr. 24

B

Tip 17

P+4

2ap/patier

Milcov nr. 124

E

Milcov nr. 132

D

Tip 18

P+2

8ap/palier

Aviatorilor nr. 13

A

Aviatorilor nr. 14

A

Aviatorilor nr. 9

A

S.C. TERMOPROIECT S.R.L.

Cod document:           4 - 7030

Pag. 11

Seria de modificări:

0


Cele 18 tipuri de schemele de distribuție sunt prezentate în studiul de fezabilitate inițial, cod document 4 - 5348.

achiziția si montarea cutiei de contorizare complet echipată cu echipamente de măsură debit agent termic la nivel de apartament, se realizează în cadrul părții termomecanice.

Ținând seama de experiența făcută în Bacău - str. Călugăreni 6 - acum 3 ani și cea pentru execuția distribuției pe orizontală la 23 de scări de bloc de diferite niveluri - acum 1 an, precum și cea de la alte localități în care s-a realizat distribuția pe orizontală (Brăila, Onești, Piatra Neamț, Botoșani, etc.), de comun acord între reprezentanții CET Bacău și proiectant, s-a stabilit montarea contoarelor Dn15 cu ultrasunete - acestea permit înregistrarea unui debit între 0,5mc/h și 3mc/h.

□inând seama de înregistrările lunare din perioada iunie 2008 -ianuarie 2009 transmise de reprezentanții CET Bacău, rezultă următoarele consumuri medii luate în calculul indicatorilor economici:

 • a. pentru încălzire - 1,02 Gcal / lună / apart.;

 • b. pentru a.c.c. - 0,15 Gcal / lună / apart.

Pentru fiecare din cele 4254 de apartamente, cutia de contorizare cuprinde, ca și în studiu inițial, următoarele:

 • - contorizarea energiei termice pentru încălzire Dn15, care se va face cu:

o traductor de debit cu ultrasunete montat pe conducta de ducere;

o traductoare de temperatură cu termorezistențe Pt500 montate pe conductele de ducere și întoarcere;

o bloc electronic de calcul și integrare a energiei termice pe circuitul de încălzire și pe circuitul de a.c.c., prevăzut cu modul de comunicație M-bus (atât pentru circuitul de încălzire cât și pentru circuitul de a.c.c.);

 • - contorizarea energiei termice pentru a.c.c. Dn15, care se va face cu:

o traductor de debit cu ultrasunete montat pe conducta de ducere;

o traductoare de temperatură cu termorezistențe Pt500 montate pe conductele de ducere și apă rece;

 • - debitmetru apă rece pentru Dn15.

  s.c.

  TERM0PR01ECT

  S.R.L.

  Cod documait:           4 - 7030

  Pag. 10

  Seria de modificări:

  0

 • - Schema de distribuție Tip I, la blocuri P+4, 4ap/ palier, cu grinzi și coloane pe casa scării, valabilă la blocurile Mărășești nr.122, sc.C, nr.118, sc.B, C, nr.189, sc. A, Pictor Aman nr.9, sc. D, E, nr.7, sc.A, B, Aviatorilor BI.31+35, sc. A, B, C;

 • - Schema de distribuție Tip II, la blocuri P+4, 4ap/ palier, valabilă la blocurile Aviatorilor C1, C2, C3;

 • - Schema de distribuție Tip III, la blocuri P+2, 2ap/ palier, valabilă la blocurile Aviatorilor nr. 4, 5, 6, Aviatorilor nr. 7, 8, 12, exclusiv nr.12, sc. B,^? Aviatorilor 15<-30, exclusiv nr. 17 sc. B;

 • - Schema de distribuție Tip IV, la blocuri P+4, 4ap/ palier, valabilă la blocurile Republicii nr.48, 52, 54, sc. A, B, nr. 60,62, nr.15, sc. D, E, Mărășești nr.118, sc. B, O, Letea nr.2, sc. B, C, Constructorului nr.6, sc.A, B, nr. 9, sc. C, D, Neagoe-Vodă nr.6, 10, Slănicului nr. 2, 4,6, Pictor Aman nr.9, sc.

 • B, C, nr.14, sc. B,C,D,E, Progresului nr.12, sc.A, D, E, Al. Russo nr.15, sc. E,F,t nr.29, sc.A,B,C,D, nr.31, sc. A, B, C, D, Cornișa nr.16, sc. A,B,C, nr.17, sc. A,B,C,D, nr.18, sc. A,B,C,D, nr.21, sc. A,B,C;

 • - Schema de distribuție Tip V, la blocuri P+4, 4ap/ palier, valabilă la blocurile

jvU---Aviatorilor nr.14A, 17A, 19A, 21A, Mioriței nr.5, 7, Milcov nr.126, sc.C,

nr.124, sc. B, C, asimilat pentru P+3, 4ap/palier valabilă la blocurile Neagoe-Vodă nr.T, sc. A, nr.3, sc. A, B, nr.4, sc. A, B, nr.7, sc. A, Mioriței nr.1, sc. A, B, nr.3, sc. A, B;

 • - Schema de distribuție Tip VI, la blocuri D+P+2, 20ap/palier, valabilă la căminele Neptun nr.2, adaptată și la căminele Aviatorilor nr.1O, 11;

 • - Schema de distribuție Tip VII, la blocuri P+7, 4ap/ palier, cu spargere prin planșeu, valabilă la bl. Republicii nr. 15, sc. B, Bicazului nr. 142, sc. A;

 • - Schema de distribuție Tip VIII, la blocuri P+2, 2ap/palier, valabilă la Cremenea nr.10, 16;

 • - Schema de distribuție Tip IX, la blocuri P+4, 4ap/palier, unicat, valabilă la blocul Pictor Aman nr.14, sc. A;

 • - Schema de distribuție Tip X, la blocuri P+4, 3ap/palier, valabilă la blocurile Mărășești nr.116, sc. C, nr.118/sc. A, D, nr. 122, sc. A, Republicii nr.13, sc. A, B, Letea nr.2, sc. A, D, Constructorului nr.6, sc.D, Metalurgiei nr.2, sc. A, Pictor Aman nr.9, sc. A, F, Progresului nr.12, sc. B, C, F, la blocuri D+P+2, Păcii nr.11, sc. A, B, Cuza Vodă nr.8, sc. A-^-D, adaptat la 9 Mai sc. C și la Cremenea nr.10;

 • - Schema de distribuție Tip XI, la blocuri P+4, 3ap.+1 garsonieră/palier, valabilă la blocurile Garofiței nr.15, sc. A, B, Garofiței nr.17, sc. A, Mărășești nr.122, sc. B, Constructorului nr.9, sc. A, B, Bicazului nr.142, sc.

 • C, D, E, nr.5, sc. A,B, Republicii nr. 15, sc. A, F, Metalurgiei nr.2, sc. B, Metalurgiei nr.4, sc. A, B, C, D, Neagoe-Vodă nr.1, 3, 4, 5;

 • - Schema de distribuție Tip XII, la blocuri P+4, 4ap./palier, cu grinzi transversale, valabilă la blocurile Mărășești nr.122 sc. B, C;

  JMW

  s.c.

  TERMO PROIECT

  S.R.L

  Cod document:           4 - 7030

  Pag.      11

  Seria de modificări:

  ° I

 • - Schema de distribuție Tip XIII, la blocuri P+4, 4ap./palier, valabilă la blocurile Al. Russo nr.15, sc.E, F, Milcov nr.124, sc. A,B,C,D, nr.126, sc.A, B, nr.132, sc.E, asimilat la blocuri P+4 cu 5ap./palier, Milcov nr.128, sc.A,B,C,D, nr.132, sc.A,B,C, Aviatorilor nr. 13,14; 9

 • - Schema de distribuție Tip XIV, la blocuri P+10, 4ap./palier, valabilă la blocurile Cornișa nr.20, 20A, 24, 25;

 • - Schema de distribuție Tip XVI, la blocuri P+6, 2-3ap./palier, unicat, valabilă la blocul 9 Mai, nr.24, sc.B;

 • - Schema de distribuție Tip XVII, la blocuri P+4, 2ap./palier, valabilă la blocurile Milcov nr.124, sc.E, nr.132, sc.D.

 • - Schema de distribuție Tip XVIII, la blocuri P+2, 8ap./palier, valabilă la blocurile Aviatorilor nr. 9,13 și 14. 7

Cele 18 tipuri de schemele de distribuție sunt prezentate în studiul de fezabilitate inițial, cod document 4 - 5348.

achiziția și montarea cutiei de contorizare complet echipată cu echipamente de măsură debit agent termic la nivel de apartament, se realizează în cadrul părții termomecanice.

Ținând seama de experiența făcută în Bacău - str. Călugăreni 6 - acum 3 ani și cea pentru execuția distribuției pe orizontală la 23 de scări de bloc de diferite niveluri - acum 1 an, precum și cea de la alte localități în care s-a realizat distribuția pe orizontală (Brăila, Onești, Piatra Neamț, Botoșani, etc.), de comun acord între reprezentanții CET Bacău și proiectant, s-a stabilit montarea contoarelor Dn15 cu ultrasunete - acestea permit înregistrarea unui debit între 0,5mc/h și 3mc/h.

Ținând seama de înregistrările lunare din perioada iunie 2008 -ianuarie 2009 transmise de reprezentanții CET Bacău, rezultă următoarele consumuri medii luate în calculul indicatorilor economici:

 • a. pentru încălzire - 1,02 Gcal / lună / apart.;

 • b. pentru a.c.c. - 0,15 Gcal / lună / apart.

Pentru fiecare din cele 4254 de apartamente, cutia de contorizare cuprinde, ca și în studiu inițial, următoarele:

 • - contorizarea energiei termice pentru încălzire Dn15, care se va face cu:

o traductor de debit cu ultrasunete montat pe conducta de ducere;

o traductoare de temperatură cu termorezistențe Pt500 montate pe conductele de ducere și întoarcere;

o bloc electronic de calcul și integrare a energiei termice pe circuitul de încălzire și pe circuitul de a.c.c., prevăzut cu modul de comunicație M-bus (atât pentru circuitul de încălzire cât și pentru circuitul de a.c.c.);

 • - contorizarea energiei termice pentru a.c.c. Dn15, care se va face cu:

o traductor de debit cu ultrasunete montat pe conducta de ducere;

o traductoare de temperatură cu termorezistențe Pt500 montate pe conductele de ducere și apă rece;

 • - debitmetru apă rece pentru Dn15.

  s.c.

  TERMOPROIECT

  S.R.L.

  Cod document:           4 - 7030

  Pag- 12

  Seria de modificări:

  0

Parametrii maximi ai agentului termic pentru încălzire la intrarea/ieșirea în/din scara de bloc, sunt: ptur/retur = 3,5/2,0 bar, t tUr/retur = 90 / 70 °C și respectiv cei pentru a.c.c. la intrarea în scară de bloc sunt: p = 1,8bar, t = 60°C.

Situația centralizată a numărului de cutii de contorizare funcție de numărul de scări și tipul constructiv ale acestora, se prezintă în tabelul alăturat:

Nr.crt,

Grupa cu tipul constructiv de scară

Nivelul de înălțime

Nr.

Scări pe tip constructiv

Nr. total de apari construite pe scara

Total apari, și total nr. cutii de contorizare

1.

I

P+4

21

20

420

2.

II

P+4

3

20

60

3.

HI

P+2

39

6

234

4.

IV

P+4

66

20

1320

5.

V

P+4

22

20

440

6.

VI

P+4

3

100

300

7.

VII

P+7

2

28

56

8.

VIII

P+2

6

6

36

9.

IX

P+4

1

20

20

10.

X

P+4

18

15

270

11.

XI

P+4

19

20

380

12.

XII

P+4

3

20

60

13.

XIII

P+4

14

25

350

14.

XIV

P+10

4

44

176

15.

XV

P+7+1

1

23

23

16.

XVI

P+6

1

17

17

17.

XVII

P+4

2

10

20

18.

XVIII

P+2

3

24

72

TOTAL

18

228

4254

1,7.3. Partea de transmitere date la nivel de scară de bloc si până la PT

Rețeaua de transmitere date are două componente:

a. Rețea interioară la nivel de scară de bloc, cuprinde legătura prin cablul 2x1 de la fiecare cutie de contorizare (bloc integrator echipat cu plăci de transmitere date tip M-bus) până la modulul de transmitere date pentru rețea tip M-bus/RS232. Ca materiale: cablu, tub copex, cleme, etc. Ca echipamente: cartele de comunicație M-bus instalate în integratoarele de energie termică și cutia de monitorizare cu modul convertor M-bus.

S.C.


Cod document:

4-7030

Pag-

13

Seria de modificări:

0

....


b. Rețea exterioară între scările de bloc până la PT aferent fiecărei asociații de proprietari, se va face prin cablu 2x1 mm2. Ca echipamente: PC în PT pentru vizualizarea datelor, pachet software pentru achiziția, vizualizarea și managementul datelor, inclusiv export către un sistem ierarhic superior. Pentru cazul PT mari, cu distanțe mari între PT și ultimul punct de colectare (mai mare de 1,5km) cutia de monitorizare mai trebuie să conțină o interfață de comunicare adecvată: modem GSM, modem telefonic, modem CATV/internet și la fel în PT.

 • 1.7.3. Partea de construcții

Lucrările pe partea de construcții prevăzute a se executa pentru realizarea distribuției pe orizontală a racordurilor termice pentru încălzire, apă caldă de consum, recirculare apă caldă și apă rece, sunt:

 • - efectuarea de găuri cu carota în planșeele de la casa scării de la fiecare nivel, în cazul trecerii conductelor prin planșee;

 • - prinderea conductelor principale de planșeul fiecărui palier, în cazul trecerii conductelor prin vangul existent între rampele scărilor;

 • - prinderea conductelor de pereții de la casa scărilor prin intermediul unor bride;

 • - fixarea de pereți a cutiilor de contorizare de la nivelul fiecărui apartament;

 • - protejarea conductelor izolate termic cu o carcasă realizată din rigips și vopsirea suprafeței acestora;

 • - evacuarea și transportul molozului rezultat din forarea găurilor.

Pentru intervențiile la clădiri prilejuite de prinderile conductelor rețelei termice de elementele de construcții sau de eventualele spargeri prin planșee (unde este cazul) s-a întocmit, de către expertul tehnic autorizat MLPAT - dr. ing. D. Olaru, un raport de expertiză tehnică.

Raportul prevede că se pot executa aceste lucrări fără a se afecta structura de rezistență a clădirilor, în condițiile respectării precizărilor făcute de expertul tehnic în raport.

 • 2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1. Principalele caracteristici ale rețelelor termice de distribuție la nivel de scară de bloc

Din calculele hidraulice pentru rețele termice de distribuție realizate în ramificații către consumatori, pentru sarcinile termice de încălzire și de a.c.c. s-au determinat diametrele nominale ale rețelei termice de distribuție aferentă unei scări de bloc.

Principalele lucrările necesare la evaluarea obiectivului corespunzător rețelei termice de distribuție la nivel de scară de bloc, sunt:


s.c.


Cod document:           4 - 7030

Pag.    14

Seria de modificări:

0


 • -  demontări de elemente de conductă existente la subsolul și parterul fiecărei scări de bloc, în zona de după contorul scării de bloc, precum și încărcarea și transportul materialelor rezultate în urma demontării în spații corespunzător amenajate;

 • -  montarea în plan vertical a conductelor și a fitingurilor din polipropilenă prin casa scării de bloc, fie prin vang fie prin planșee dintre nivele, precum și în plan orizontal pe sub planșee și pe pereți pînă la cutiile de contorizare; conductele se vor izola termic cu manșoane din poliuretan moale și vată minerală, după care se vor proteja mecanic în carcase din rigips vopsite la culoarea casei scării;

 • -  prinderea celor cinci conducte (ducere și întoarcere încălzire, apa caldă de consum, recirculare a.c.c. și apă rece) se va realiza cu ajutorul bridelor sau a unor suporți metalici corespunzători;

 • -  realizarea legăturilor cu rețeaua de distribuție din subsol și montarea cutiilor de contorizare la fiecare apartament și după ce s-au făcut probele necesare.

Conductele și fitingurile din polipropilenă rectangulară propuse a se monta vor fi însoțite obligatoriu de Certificatul de Origine și vor fi certificate în conformitate cu SR EN ISO 9001 / 2001.

Lungimea de traseu pentru rețelele termice de distribuție la nivel de scară de bloc este prezentată în cele 18 planuri termomecanice, prezentate în studiul de fezabilitate inițial având codul document 4 - 5348.

2.2. Principalele echipamente

Principalele caracteristici tehnico - funcționale ale echipamentelor utilizate în cutia de contorizare, sunt următoarele:

 • - contorizarea energiei termice pentru încălzire - Dn15:

o traductor de debit cu ultrasunete montat pe conducta de ducere; o traductoare de temperatură cu termorezistențe Pt500 montate pe conductele de ducere și întoarcere;

o bloc electronic de calcul și integrare a energiei termice pe circuitul de încălzire și pe circuitul de a.c.c..

 • - contorizarea energiei termice pentru a.c.c. Dn15, care se va face cu:

o traductor de debit cu ultrasunete montat pe conducta de ducere; o traductoare de temperatură cu termorezistențe Pt500 montate pe conductele de ducere și apă rece;

 • - debitmetru pentru apă rece Dn15.

Echipamentele la nivel de scară de bloc, pentru transmiterea de date interioră prin cablu sunt: cartelele de comunicație M-bus instalate în integratoarele de energie termică și cutiile de monitorizare cu modul convertor.


Cod document:           4 - 7030

Pag. 15

Seria de modificări:

0


Echipamentele la nivel de legătură a scării pînă la PT, pentru transmiterea de date exterioară prin cablu sunt: PC în PT pentru vizualizarea datelor, pachet software pentru achiziția, vizualizarea și managementul datelor, inclusiv export către un sistem ierarhic superior. Pentru cazul PT mari, cu distanțe mari între PT și ultimul punct de colectare (mai mare de 1,5km) cutia de monitorizare mai trebuie să conțină o interfață de comunicare adecvată: modem GSM, modem telefonic, modem CATV/internet și la fel în PT.

 • 3. COSTURI ESTIMATIVE Șl PREZENTAREA DEVIZULUI GENERAL

3.1. Costurile estimative

Pentru realizarea investiției la nivel de scară de bloc au fost determinate pe baza devizelor întocmite de proiectant, avînd la bază antemăsurători pe stadii fizice (partea termomecanică, partea de construcții și partea de transmitere de date) de la lucrări similare.

Astfel, în anexa nr. 2 se prezintă, pentru fiecare tip de schemă de distribuție, centralizatoarele financiare pe obiect = o scară de bloc pe fiecare tip de schemă (formular C2) și pe cele trei categorii de lucrări = mecanică, construcții și transmitere date (formular C3), inclusiv lista de echipamente = cutii contorizare complet echipate și echip. pentru transmiterea de date (formular C11).

în anexa nr. 3, se prezintă devizul pe obiect care cuprinde valorile pentru fiecare tip de schemă în parte.

Ca medie, pentru lucrările de C+M (montare elemente de conductă oțel și PPR, izolații termice, închidere în carcasă de rigips vopsită, procurare echipamente - cutii de contorizare și echip. pentru transmiterea datelor, instalarea cablurilor pentru transmiterea datelor în interior și în exterior), aferente unei scări de bloc, rezultă următoarele:

 • 1. P + 2= 26.500 lei fără TVA;

 • 2. P + 4 =  59.550 lei fără TVA;

 • 3. P + 6 =  84.950 lei fără TVA;

 • 4. P + 7 =  86.600 lei fără TVA;

 • 5. P + 8 =  96.800 lei fără TVA;

 • 6. P+10 = 130.750 lei fără TVA.

Precizăm că estimările sunt determinate ca medie între scări de bloc similare din punct de vedere al materialelor și echipamentelor, în varianta cu achiziționarea și montarea cutiilor de contorizare pentru fiecare apartament construit.

s.c.

TERMOPRO1ECT

S.R.L.

Cod document:           4 - 7030

Pag.    16

Seria de modificări:

0

3.2. Devizul general

Devizul general este prezentat în anexa nr. 4 și s-a întocmit în conformitate cu H.G.R. nr. 28 / 09.01.2008 privind „Aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,,, publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 22.01.2008.

Devizul general este structurat în șase capitolele de cheltuieli în lei și euro, cu și fără TVA (19%), la cursul valutar de 4,28 iei/euro din 23.02.2009.

 • ♦    Cap. 1. - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

 • 1.1.  Obținerea terenului

Se includ cheltuieli pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii, expropieri, despăgubiri, scoaterea definitivă din circuitul agrigol, etc.

Pentru această lucrare nu este cazul.

 • 1.2.  Amenajarea terenului

Se includ cheltuieli pentru lucrările de demolări, demontări, dezafectări, evacuări materiale rezultate, devieri de rețele de utilități, defrișări, devieri cursuri de apă, strămutări de localități sau monumente istorice, etc.

Cheltuielile pentru acest subcap. reprezintă lucrările de demontări și desfaceri izolații la nivelul subsolului de scară de bloc, în vederea realizării punctelor noi de racordare a distribuției pe orizontală. Astfel, se consideră 95% din valoarea prezentată în devizul pe obiect, adică valoarea de 44.996,8 lei (fără TVA).

 • 1.3.  Amenajări pt. protecția mediului și aducerea la starea inițială

Se includ cheltuieli pentru lucrări și acțiuni de protecție a mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor - plantare copaci, reamenajare spații verzi.

Se consideră 5% din valoarea prezentată în devizul pe obiect pentru demontări și desfaceri, adică valoarea de 2.368,3 lei (fără TVA).

Valoarea totală pentru cap. 1 este de cca 47.365,0 lei fără TVA.

 • ♦    Cap. 2. - Chelt. pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Se includ cheltuielile pentru asigurarea cu utilități necesare funcționării obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

Cheltuielile pentru asigurarea utilităților pentru execuția distribuției pe orizontală sunt estimate la subcap. 5.1. - Organizarea de Șantier, iar pentru funcționarea echipamentelor necesare la transmiterea de date se estimează un procent de 0,3% din cap.4.1., adică 15.719,6 lei fără TVA.

Valoarea totală a cap. 2, este de 15.719,6 lei fără TVA.

 • ♦    Cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

 • 3.1. Studii de teren

Cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, topografice etc. ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.

s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:           4 - 7030

Pag.    17

Seria de modificări:

0

Nu este cazul.

 • 3.2. Obținere avize, acorduri

Conform H.G.R. nr. 28/2008, aici se includ cheltuieli pentru:

 • - obținerea sau prelungirea valabilității certificatului de urbanism;

 • - obținerea sau prelungirea valabilității autorizației de construire;

 • - obținerea avizelor sau acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețeaua de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.;

 • - obținerea acordului de mediu, avizului PSI, etc.

Ținând seama că sunt obținute certificatele de urbanism la studiul inițial, la prezenta actualizare estimăm pentru prelungirea valabilității certificatelor de urbanism obținute la studiul inițial și pentru obținerea acordurilor specifice administrației publice locale, valoarea de 30% din valoarea cuprinsă la Devizul general inițial, adică 3.359,Olei (fără TVA).

Costurile pentru întocmirea tuturor documentațiilor pentru prelungirea obținerea certificatelor de urbanism sunt cuprinse la subcap. 3.3.

 • 3.3. Proiectare și inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (Sp.F., S.F., P.Th., D.E., P.A.C.), a documentațiilor de obținere avize/acorduri utilități, certificat de urbanism și autorizația de construire, precum și plata verificărilor de proiecte.

In conformitate cu „Metodologia de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea investiților si studiilor din domeniul urbanismului si amenajării teritoriului” aprobat de M.L.P.A.T. cu Ord. Nr. 11/N/01.06.1994 pentru întocmirea de proiecte la toate fazele de proiectare, cu valorile de proiectare pentru studiul de fezabilitate inițial și cel pentru actualizarea acelui studiu, precum și cu ofertele verificatorilor de proiecte, rezultă valoarea de 369.808,5 lei (fara TVA).

 • 3.4. Organizarea procedurilor de achiziție

Se includ cheltuieli pentru organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice.

Conform discuțiilor purtate cu beneficiarul, se considera efectuarea a max. patru licitații (proiectare, achiziție produse și echipamente, achiziție lucrări C+M) pentru cele 228 scări de bloc, rezultând o valoare de 4.800,0 lei fără TVA.

 • 3.5. Consultanță

Se includ cheltuieli, după caz, pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea studiilor, evaluărilor, managementul contractului de execuție.

Se consideră un procent de 5% din valoarea de proiectare, adică valoarea de 18.490,4 lei (fara TVA).

 • 3.6. Asistență tehnică

Se includ cheltuieli pentru asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției și plata diriginților de șantier pentru verificarea execuției lucrărilor.

s.c.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Gxi document:           4 - 7030

Pag. 18

Seria de modificări: | 0 |

Se considera câte 2 diriginți de șantier pentru fiecare grup de scări din cadrul fiecărei licitații și un procent de 5% din valoarea de proiectare pentru asistența tehnică din partea proiectantului, rezultând valoarea de 38.490,4 lei fara TVA.

Valoarea totala a acestui capitol este de 434.948,3 lei fără TVA.

 • ♦ Cap. 4. - Cheltuieli pentru investiția de bază

 • 4.1. Construcții și instalații

Se cuprind cheltuieli pentru execuția obiectelor lucrării: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcției, protecții anticorozive.

Cheltuielile pentru acest subcap. rezultă din centralizatoarele financiare ale categoriilor de lucrări întocmite pe baza antemasuratorilor pe stadii fizice.

Ținând seama că demontările sunt cuprinse la subcap. 1.2 și 1.3, rezultă valoarea totală este de 5.239.856,0 lei fără TVA.

 • 4.2. Montaj echipamente - cutii de contorizare și echipamente pentru transmiterea de date

Se cuprind cheltuieli pentru montajul echipamentelor, rezultând valoarea de 708.292,0 lei (fără TVA).

 • 4.3. Echipamente tehnologice - cutiile de contorizare complet echipate și echipamentele pentru transmiterea de date

Se cuprind cheltuieli pentru achiziția echipamentelor care necesită montaj.

Valoarea totală conform ofertelor de la furnizori este de 6.404.190,0 lei fără TVA.

 • 4.4. Utilaje fără montaj

Se cuprind cheltuieli pentru achiziția echipamentelor tehnologice care nu necesită montaj.

Nu este cazul.

 • 4.5. Dotări

Se cuprind cheltuieli necesare pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe: mobilier, dotări PSI, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.

Nu este cazul.

 • 4.6. Active necorporale

Se cuprind cheltuieli pentru achiziționarea activelor necorporale: drepturi la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.

Nu este cazul.

Valoarea totală a acestui capitol este de 12.352.338,0 lei fără TVA.

 • ♦ Cap. 5. - Alte cheltuieli

 • 5.1. Organizarea de șantier

 • 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Se cuprind cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajări la construcții existente pentru vestiare, grupuri sanitare, depozite de materiale, fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces,

s.c.

TERMOPROIECT

SRL.

Cod document:           4 - 7030

Pag.    19

Seria de modificări: | 0

împrejmuiri, panouri de prezentare, etc., inclusiv cheltuielile de desființare de șantier.

Aceste cheltuieli se estimează la 2% din subcap. 4.1., adică 104.797,1 lei fără TVA.

 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

Se cuprind cheltuieli pentru obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulație, întreruperea temporară a rețelelor de distribuție apă, agent termic, gaze naturale, circulației rutier, feroviare, costul energiei electrice sau a apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata execuției, costul transportului muncitorilor, paza șantierului etc.

Aceste cheltuieli se estimează la 40% din valoarea subcap. 5.1.1., adică 41.918,8 lei fără TVA.

Valoarea totală a subcap. 5.1. este de 146.716,0 lei fără TVA.

 • 5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului

Se cuprind, după caz: comisionul băncii finanțatoare, cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrării, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, cota aferentă Casei Sociale a Constructorului, taxe pentru acorduri și avize, taxe pentru autorizația de construire pentru fiecare zona, valoarea primelor de asigurare din partea autorității contractante.

Pentru această lucrare, sunt necesare:

 • - taxa pentru obținerea autorizației de construire, a cărei taxă reprezintă 1% din valoarea totală a lucrărilor de C+l, adică 52.398,6 lei fără TVA;

 • - taxa pentru I.S.C., suma dintre 0,1% din valoarea taxei de autorizație și valoarea de 0,7% din C+l, adică 36.731,4 lei fără TVA.

Valoarea totală a subcap. 5.2. este de 89.130,0 lei fără TVA.

 • 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute

Estimarea se face procentual din cheltuielile prevăzute la subcap. 1.2. și 1.3., cap. 2, 3 și 4 în funcție de natura și complexitatea lucrărilor.

Se estimează o valoare de minimum de 10% din suma subcap. și cap. menționate, adică 1.285.037,1 lei fără TVA.

Valoarea totală a subcap. 5.3. este de 1.285.037,1 lei fără TVA.

Valoarea totală a cap. 5 este de 1.520.883,0 lei fără TVA.

♦ Cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice, precum și predare la beneficiar

 • 6.1. Pregătirea personalului de exploatare

Nu este cazul.

 • 6.2. Probe tehnologice și teste

S-a considerat un procent de 0,2% din cheltuielile de la subcap. 4.2., adică 10.479,7 lei fără TVA.

Valoarea totală pentru acest capitol este de 10.479,7 lei fara TVA.

s.c

TERMOPROIECT S.R.L.

Cod document:           4 -7030

Pag- 20

Seria de modificări:

0

Valoarea totală a Devizului General este de 14.381.733,6 lei (exclusiv T.V.A. - 19%), respectiv 3.360.218,1 euro, din care 6.116.029,7 lei fara TVA (adică 1.428.978,9 euro) reprezentând lucrările de C+M.

 • 4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

4.1. Valoarea totală

Valoarea totală a Devizului General este în valoare de 17.114.262,9lei (inclusiv T.V.A. -19%), respectiv 3.998.659,6 Euro.

4.2. Eșalonare

Eșalonarea lucrărilor se poate face: pe obiective, pe durata a doi ani -2009-2010.

4.3. Durata de realizare

Durata totală propusă pentru realizarea proiectului este de 2 ani de la obținerea finanțării.

4.4. Surse de finanțare

Valoarea estimată a investiției se va finanța din următoarele surse:

 • •  Contribuția Consiliului Local al municipiului Bacău în valoare de 12.461 mii lei, respectiv 2.912 mii Euro;

 • •  Contribuție nerambursabilă ARCE, în valoare de 1.921 mii lei, respectiv 449 mii Euro.

4.5. Efecte

Aplicarea distribuției pe orizontală a energiei termice are drept efecte:

 • •  Flexibilizarea sistemului de aprovizionare cu energie termică, când fiecare abonat își va putea regla consumul după posibilitățile de plată;

 • •  Reducerea pierderilor de energie termică și a emisiilor de CO2;

 • •  Posibilitatea decuplării individuale a abonaților rău platnici;

 • •  Reducerea creanțelor pe care societatea le are în piață, cu efect direct asupra prețului de livrare;

 • •  Crearea premizelor pentru rebranșarea abonaților.

Din experimentele efectuate pe parcursul a 3 ani, au rezultat că între sumele plătite de abonații unui bloc unde distribuția energiei termice este realizată pe orizontală (varianata nouă din proiect) și cele plătite de media abonaților la care distribuția este pe verticală (varianta existentă), sunt următoarele avantaje economice în favoarea noii variante:

s.c.

TERMOPRO1ECT

S.R.L

Cod document:           4 - 7030

Pag.    21

Seria de modificări:

° i I

 • •  Reducerea consumului de energie termică în proporție de 20%;

 • •  Reducerea pierderilor cu aproximativ 25%;

 • •  Reducerea substanțială a numărului de restanțieri.

 • 5. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

5.1. Premizele prognozei

Proiecțiile financiare pe perioada viitoare au în vedere următoarele ipoteze:

 • • intervalul de prognoză este 2010 - 2029;

 • • prognoza veniturilor și cheltuielilor s-a efectuat în prețuri constante, valabile la data de 31.12.2008;

 • • existența unui număr de 4.254 apartamente pe cele 228 scări de bloc ce vor beneficia de distribuția pe orizontală;

 • • consumul mediu pe apartament de 1,02 Gcal/lună pentru încălzire și de 0,15 Gcal/lună pentru a.c.m.;

 • • investiția fiind o extindere a domeniului public, aceasta nu va afecta pe beneficiarii acesteia prin costuri suplimentare;

 • • urmarea a investiției se prognozează o rebranșarea într-un ritm de:

%

2010

2011

2012

2013

2014

3

4

4

4

4


I

iar în perioada 2015 - 2029 procentul de rebranșare se menține constant.

 • • din experimentul realizat rezultă o reducere a pierderilor de energiei termice de aproximativ 25%, respectiv 1.685 Gcal;

>          • de asemenea rezultă o reducere a cheltuielilor lunare cu energia termică

20% prin aplicarea distribuției pe orizontală ca urmare a flexibilizării sistemului și a autocontrolului populației.

5.2. Contul de venituri si cheltuieli

La întocmirea Contului de venituri și cheltuieli, pe perioada 2010 - 2024, s-au avut în vedere următoarele aspecte:

 • •  prețul de livrare fără TVA către populație a unei Gcal este de 325,88 lei;

 • •  prețui de cost a unei Gcal livrate populației este de 313,91 lei;

 • •  volumul de Gcal livrate către populație, fără investiție, este de 33.692 (7.657 Gcal pentru a.c.c. și 26.035 Gcal pentru încălzire);

  Gcal


  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  33.692

  35.039

  36.441

  37.899

  39.415

  4

  s.c.

  TERMOPROIECT

  S.R.L.

  Cod document:           4 - 7030

  Pag. 22

  Seria de modificări:

  0

iar în perioada 2015 - 2029 volumul de Gcal livrate către populație se menține constant.

 • •  reducerea cu 25% a pierderilor de energie termică, reprezentând 1.685 Gcal;

 • •  reducerea consumului de energie termică ca urmare a flexibilizării sistemului și a autocontrolului populației cu 20%, respectiv 6.738 Gcal;

Gcal

2010

2011

2012

2013

2014

6.738

7.008

7.288

7.580

7.883

iar în perioada 2015 - 2029 reducerea consumului de energie termică se menține constantă.

• volumul de Gcal livrate către populație, cu condițiile realizării investiției, este de:

Gcal

2010

2011

I 2012

2013

2014

26.953

28.031

|    29.153

30.319

31.532

iar în perioada 2015 - 2029 volumul de Gcal livrate către populație se menține constant.

• reducerea consumului de energie termică, este de:

Gcal

2010

2011

2012

2013

2014

8.423

8.760

9.110

9.475

9.854

iar în perioada 2015 - 2029 reducerea consumului de energie termică se menține constantă.

• veniturile posibile de obținut din vânzarea de CO2 pe bursă de:

2010

2011

2012

2013

2014

reducere Gcal

8.423

8.760

9.110

9.475

9.854

tcc

1.558,24

1.620,57

1.685,39

1.752,81

1.822,92

gaze naturale Nmc

1.283,26

1.334,59

1.387,97

1.443,49

1.501,23

tone CO2

2.566,51

2.669,17

2.775,94

2.886,98

3.002,46

Valoare - Euro

38.497,70

40.037,61

41.639,11

43.304,68

45.036,86

Valoare - mii lei

152,05

158,14

164,46

171,04

177,88

S.C.

TERMOPROIECT S.R.L.

Cod document:          4-7030

Pag.    23

Seria de modificări: | 0

în aceste condiții, contul de venituri și cheltuieli, se prezintă astfel:

mii lei

2010

2011

2012

2013

2014

VENITURI TOTALE

9.199,25

9.658,57

I 10.044,91

10.446,71

10.864,58

Venituri din exploatare

9.047,20

9.500,44

| 9.880,45

10.275,67

10.686,70

Venituri din vânzarea de CO2

152,05

158,14

I 164,46

171,04

177,88

CHELTUIELI TOTALE

7.932,18

8.249,47

I 8.579,45

8.922,63

9.279,53

Cheltuieli de exploatare, din

care:

7.932,18

8.249,47

8.579,45

8.922,63

9.279,53

Amortizare

927,16

927,16

I 927,16

927,16

927,16

Cheltuieli financiare

Rezultatul brut

1.267,07

1.409,10

i 1.465,47

1.524,09

1.585,05

împozit pe profit

202,73

225,46

I 234,47

243,85

253,61

Rezultatul net

1.064,34

1.183,65

| 1.230,99

1.280,23

1.331,44

5.3. Analiza COST - BENEFICIU
Analiza tehnico-economică constă în stabilirea următorilor indicatori de eficientă economică:
□    Venitul net actualizat (VNA);
□     Rata internă de rentabilitate (RIR);
□     Indicele de profitabilitate (IP).
5.3.1. - Venitul net actualizat (VNA)
Compară fluxurile viitoare de bani, actualizate în prezent, cu valoarea

investiției inițiale.

j                       3


Relația de calcul este:

3

VNA =

unde: At - fluxul de numerar = Vt - Ct + A
Vt - veniturile totale în anul t
Ct - cheltuielile totale în anul “t”, inclusiv cheltuielile de investiție A - amortismentele totale în anul “t”
a - rata de actualizare
Calculul venitului net actualizat s-a efectuat în condițiile:
•  perioada de prognoză este 2010 - 2029;
•  rata de actualizare a =10%.

mii lei

Anii

Cheltuieli expl.-amort

Cheltuieli de investiții

Total cheltuieli

I

Venit total {Venit net

Factor de actualizare 10%

Venit net actualizat

2010

7.005,0

6.230,2

13.235,3

9.199,3

-4.036,0

0,909

-3.668,7

2011

7.322,3

6.230,2

13.552,5

9.658,6

-3.894,0

0,826

-3.216,4

2012

7.652,3

7.652,3

10.044,9

2.392,6

0,751

1.796,9

2013

7.995,5

7.995,5

10.446,7

2.451,2

0,683

1.674,2

F-PO-4.-l.5.2-03-aet.O-l.1)9.99

TERMOPROIECT r         S.R.L.

2014

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,621

1.560,1

2015

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,564

1.416,9

2016

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,513

1.288,8

2017

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,467

1.173,2

2018

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,424

"7.065,2

2019

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,386

969,7

2020

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,350

879,3

2021

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,319

801,4

2022

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,290

728,5

2023

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,263

660,7

2024

8.352,4

8.352,4

^10.864,6

2.512,2

0,239

600,4

2025

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,218

547,7

2026

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,198

497,4

2027

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,180

452,2

2028

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,164

412,0

2029

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,149

374,3

TOTAL

163.613,0

12.460,5

176.073,5

213.182,7

37.109,3

10.013,7

s.c.


Cod documait:           4 - 7030

Pag.    24

Seria de modificări:

0


Venitul net actualizat este de 10.013,7 mii lei.
 • 5.3.2. Rata internă de rentabilitate (RIR)

Rata internă de rentabilitate sau de recuperare este egală cu valoarea factorului de actualizare pentru care VNA schimbă de semn (este egală cu zero). Ea reprezintă rata limită de actualizare pentru care proiectul de investiții este rentabil.

Calculul ratei interne de rentabilitate s-a efectuat în condițiile:

 • •  perioada de prognoză este 2010 - 2029;

 • •  30% din costul echipamentelor pentru contorizare reprezintă contribuția ARCE.

mii lei

Anii

Cheltuieli expl.-amort.

Cheltuieli de investiții

Total cheltuieli

Venit total

Venit net

Factor de actualizare 27%

Venit net actualizat

2010

7.005,0

6.230,2

13.235,3

9.199,3

-4.036,0

0,79

-3.176,3

2011

7.322,3

6.230,2

13.552,5

9.658,6

-3.894,0

0,62

-2.414,3

2012

7.652,3

7.652,3

10.044,9

2.392,6

0,49

1.167,6

2013

7.995,5

7.995,5

10.446,7

2.451,2

0,38

941,3

2014

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,30

761,2

2015

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,24

597,9

2016

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,19

472,3

2017

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,15

371,8

2018

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,12

291,4

2019

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,09

231,1

2020

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,07

180,9

2021

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,06

—143,2

S.C. TERMOPROIECT S.R.L.

Cod document:

4-7030

Pag.

25

Seria de modificări:

0

2022

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,05

113,0

2023

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,04

87,9

2024

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,03

70,3

2025

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,02

55,3

2026

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,02

42,7

2027

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,01

35,2

2028

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,01

27,6

2029

8.352,4

8.352,4

10.864,6

2.512,2

0,01

20,1

TOTAL

163.613,0

12.460,5

176.073,5

213.182,7

37.109,3

20,3

Calculul stabilește pentru RIRîn valoarea de 27%.

Se constată că valoarea RIR este mai mare decât rata de actualizare

normală (10%).

 • 5.3.3. - Indicele de profitabilitate (IP)

Reprezintă valoarea actualizată netă obținută prin investirea unei unități monetare în proiectul respectiv Di se determină cu relaDia:

IP = (ZCFi/(1+a)i) /1 = (lo+VANo) /1 = 1 + VANo /1

Dacă IP > 1, atunci proiectul este eligibil, înlocuind datele din proiect, rezultă: lp = 1 + 12.460,48 / 10.013,7 = 1,80

 • 6. ANALIZA DE SENSITIVITATE Șl RISCURILE POTENȚIALE

6.1 Senzîtîvitatea proiectului

Pentru prevenirea unor riscuri excepționale, se efectuează analiza de senzitivității performanțelor proiectate, dacă avem în vedere activitatea societății legată de proiect, prin schimbarea prezumțiilor de bază, evaluare ce presupune analiza la factorii de risc, în variantele:

 • • Creșterea cheltuielilor de exploatare cu 3%:

o venit net actualizat (VNA) la k coef. de actualizare: 5.698,3 lei, o rata internă de rentabilitate financiară (RRF):           21,7%.

 • • Creșterea cheltuielilor de exploatare cu 10% și a venitului cu 5%:

o venit net actualizat (VNA) la k coef. de actualizare: 4.853,3 lei, o rata internă de rentabilitate financiară (RRF):           20,0%.

 • • Creșterea cheltuielilor de exploatare cu 10%, a venitului cu 5% și scăderea prețului ce CO2 emis cu 20%:

o venit net actualizat (VNA) la k coef. de actualizare: 4.593,6 lei, o rata internă de rentabilitate financiară (RRF):            19,4%.

I’-PO-4.4.5.2-03-acl.0-l.fi9.99

s.c.

TERMOPRO1ECT

S.R.L.

Cod document:           4 - 7030

Pag.    26

Seria de modificări:

0

Se constată o dependență scăzută a indicatorilor economico-financiari al investiției de elementele constitutive ale costului.

6.2 Riscuri potențiale

Riscurile la care este supus proiectul sunt:

 • • Piața și contextul economic reprezintă un alt risc la care este supus proiectul. Activitatea societății depinde de contextul economic în care își desfășoară activitatea furnizorii, producătorii sau comercianții, dar în special de puterea de cumpărare a populației locale, și deci de capacitatea de plată a acesteia. O lovitură poate veni din partea creșterii prețului combustibilului, care ar avea drept consecință o limitare a puterii de plată a consumatorilor, cu consecințe în nivelul vânzărilor.

 • • Concurența se poate constitui într-un al factor de risc; concurența determinată de alte surse alternative de obținere a agentului termic la nivel de consumator. Este posibilă o diversificare a ofertei de asemenea variante de asigurare a agentului termic. Acest lucru va avea un caracter limitat datorită necesarului de investiții pentru crearea de alternative.

7. EFICIENȚA ENERGETICĂ A INVESTIȚIEI

în cadrul acestui capitol se determină următorii indicatori:

 • 1. Ean = economia de energie anuală obținută prin implementarea proiectului, exprimată atât în unități fizice (MWh/an, Gcal/an, etc. după caz), unități de măsură convenționale tone echivalent petrol pe an - tep/an), cât și unități de măsură financiare (lei/an).

Ean = (1.685+6.738) Gcal/an = 8.423 Gcal/an

Ean = 9.787,4 MWh/an

Ean = 842,3 tep/an

Ean = 2.744.902 lei/an

 • 2. V = durata de viața a principalelor echipamente achiziționate și instalate în cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficienței energetice, exprimate în ani.

  S.C. TERMOPROIECT S.R.L.

  Cod document:           4 - 7030

  Pag.    27

  Seria de modificări:

  0

  I

Principalul produs ce se achiziționează prin proiect și durata de serviciu a acestuia, exprimată în ani, conform H.G.R. nr. 2139/2004, este:

-1.9.2.1. Conducta aerienă sau în canale de protecție vizitabile = 20-30ani. Considerăm valoarea minimă, adică 20 ani.

 • 2. Etot = economia de energie totală obținută prin implementarea proiectului, exprimată atât în unități fizice (MWh, Gcal etc. după caz), unități de măsură convenționale tone echivalent petrol pe an - tep), cât și unități de măsură financiare (lei).

□ inând seama de analiza economică din cap. 5 Di de dinamica consumurilor în perioada analizată (rebranDările, fluctuația consumurilor, etc.), rezultă:

Eft = 193.426 Gcal;                Etot = 224.761 MWh;

E^ = 19.343 tep;                    Etot = 63.034.483 lei (cu TVA).

4. Isp = investiția specifică aferentă economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului, calculată ca raport între valoarea totală actualizată a cheltuielilor aferente proiectului de investiții și valoarea economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului; Isp exprimată în lei/tep.

= 17-114-263 sp 19.343


= 884,8 lei / tep.


5. Drec = durata de recuperare a investiției prin economia de energie realizată, calculată prin raportarea valorii totale actualizate a investiției la valoarea financiară a economiei anuale de energie (actualizată printr-un factor de actualizare de 10% - 26.355.171 lei) obținută prin implementarea proiectului. Drec se va exprima în ani.

rec


17.114.263

26.355.171


= 0,65 ani.


 • 6. Dj = durata de implementare a lucrărilor de investiții, cu începere de la lansarea execuției lucrărilor până ia punerea în funcțiune finală a obiectivului; Dj exprimată în luni calendaristice.

Dj = 24 luni.


S.C.

TERMOPROIECT

S.R.L.

Cod document:           4-7030                  | paq. 28

Seria de modificări:

0


7. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

în vederea realizării investiției este necesară obținerea de către investitor a tuturor avizelor și acordurilor emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare.

în studiu inițial sunt anexate Certificatele de urbanism și planurile de încadrare în zonă (scara 1:5000) pentru cele șase zone care acoperă cele 228 scări de bloc.

Obținerea și plata tuturor avizelor / acordurilor de principiu necesare investiției, se află în sarcina beneficiarului.

Proiectantul va sprijini sau asista beneficiarul la obținerea avizelor / acordurilor, numai la solicitarea acestuia.

8. CONCLUZII

Studiul de Fezabilitate s-a întocmit conform Ordinului comun M.F. și M.L.P.T.L. nr. 913/2005 privind "Aprobarea structurii, conținutul și modul de utilizare a documentațiilor standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei de achiziții publice de servicii" și a H.G.R. nr. 28 din 09.01.2008 privind "Aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții".

Actualizarea studiului de fezabilitate pentru investiția necesară distribuției pe orizontală la 228 scări de bloc s-a făcut în conformitate cu Contractul de proiectare nr. 3909/24.02.2009 încheiat între S.C. C.E.T. S.A. Bacău în calitate de autoritatea contractantă și S.C. TERMOPROIECT S.R.L. lași în calitate de prestator servicii - proiectant, pentru Primăria Municipiului Bacău - beneficiar.

Caracteristicile principale (diametre, lungimi, mod de realizare, mod de amplasare cutii de contorizare, tipuri de scheme, etc.), indicatorii tehnico-economici și noii indicatori ai eficienței energetice aferenți investiției privind extinderea rețelei termice de distribuție și a conductei de apă rece prin casa scării (trecerea conductei prin vangul scării de bloc sau prin planșee -conform raportului de expertiză tehnică de specialitate) la 228 scări de bloc -4254 apartamente, reprezintă principalul scop al studiului.

Precizăm că pentru alte scări de bloc în afara celor prezentate în studiu - dar similare ca încadrare în cele 35 tipuri din punct de vedere constructiv și 18 tipuri de scheme de distribuție sortate din 228 scări, proiectantul poate înlocui scara solicitată de beneficiar cu una din studiu, numai în urma acceptului rezultat din raportul de expertiză pentru scara dorită.

s.c.


Cod document:           4 - 7030

Pag,    29

Seria de modificări:

0


Devizul General este prezentat în anexa nr. 4 și este în valoare de 17.114.262,9 Lei (inclusiv T.V.A. - 19%), respectiv 3.998.659,6 Euro la cursul de 4,28 Lei/Euro, din care lucrările de C+M reprezintă 7.278.075,3 Lei cu TVA, adică 1.700.484,9 Euro.

în urma efectuării lucrărilor de montare a rețelei termice de distribuție (conducte din PPR pentru încălzire - tur / retur, a.c.c., recirculare a.c.c. și apă rece) se preconizează

 • - reducerea consumului de energie termică în proporție de 20%;

 • - reducerea pierderilor de energie termică cu aproximativ 25%;

 • - reducerea substanțială a numărului de restanțieri.Ipotezele care au stat la baza analizei economice sunt: intervalul de prognoză este 2010 - 2024;

prognoza veniturilor și cheltuielilor s-a efectuat în prețuri constante, valabile la data de 31.12.2008;

existența unui număr de 4.254 apartamente pe cele 228 scări de bloc vor beneficia de distribuția pe orizontală;

investiția fiind o extindere a domeniului public, aceasta nu va afecta beneficiarii acesteia prin costuri suplimentare;

consum mediu pe apartament de 1,02Gcal/lună pentru încălzire și 0,15Gcal/lună pentru a.c.c.;


ce


pe


de


din lucrările precedente rezultă o reducere a pierderilor de energiei termice de aproximativ 25%, respectiv 1.685 Gcal;

de asemenea rezultă o reducere a cheltuielilor lunare cu energia termică 20% prin aplicarea distribuției pe orizontală ca urmare a flexibilizării sistemului și a autocontrolului populației;

în aceste condiții, indicatorii tehnico - economici obținuți sunt:

 • venitul net actualizat (VNA) este de 10.013,7 mii lei;

 • rata internă de rentabilitate (RIR) este de 27%;

 • Indicele de profitabilitate (IP) este de 1,80.

Indicatorii eficienții energetice aferenți investiției sunt:

Ean = 8.423 Gcal/an. Etot = 193.426 Gcal. Drec = 0,65 ani.


2.

4.

6.


V = 20 ani.

Isp = 884,4lei/tep.

Di = 24 luni.


1.

3.

5.

în concluzie, rezultă că investiția realizată în conformitate cu datele de la beneficiar și cu cerințele din tema de proiectare, prezintă indicatori tehnico - economici care se pot considera în limite accesibile și normale.

s.c.

Cod document:

4-7030

Seria de modificări:

0
II. ANEXE

1


S.C. TERMOPROIECT S.R.L. IAȘI

Str. Păcurari nr.145, Etaj 1, Iași, C.P. 700552

J22 / 627 /1995; CF RO 7272932; Capital Social = 7600,50 lei; Tel./Fax.: 0232/410832 sau 0232/410843;

Email: tpiasi@zappmobile.ro sau tpiasi@xnet.ro


OFERTA TEHNICĂ

Referitor: „ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE - Reabilitarea termică a blocurilor - Etapa l-a = 228 scări. Instalații interioare de utilități publice în municipiul Bacău”

I. DATE GENERALE
 • 1.   AMPLASAMENTUL: Județul Bacău, Municipiul Bacău, conductele termice aferente scărilor de blocuri de locuințe cuprinse în lista alăturată.

 • 2.   TITULARUL Șl BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Consiliul Local al Municipiului Bacău - S.C. CET S.A. Bacău.

 • 3.   SCOPUL ACTUALIZĂRII: Se urmărește actualizarea valorii investiției (deviz general, indicatori tehnico-economici și cei ai eficienței energetice) ținând seama de prețurile actuale pentru produsele, serviciile si lucrările necesare realizării investiției la 228 scări de bloc; se consideră prețurile și cursul valutar la nivelul zilei din 23.02.2009.

 • 4.    LISTA scărilor de bloc, conform datelor furnizate de beneficiar, sunt cele din SF inițial.

CAP. 2. CONȚINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT

Studiul de fezabilitate actualizat va cuprinde, conform planurilor prezentate în S.F. inițial, valorile de investiție la lucrările pentru cele 6 zone de blocuri stabilite după tipul construcțiilor, respectiv 18 tipuri de scheme izometrice aferente celor 228 scări stabilite în funcție de soluția tehnică de

1 1 montare a conductelor prin casa scării.

Astfel, S.F. -ul actualizat va fi prezentat într-un volum separat și va cuprinde:

refacerea părții din memoriul tehnico-economic corespunzător capitolelor economice și financiare;

refacerea devizului general în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind "Aprobarea conținutului ~ cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții", publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008;

refacerea indicatorilor tehnico-economici, menținîndu-se premizele specificate la analiza cost-beneficiu din studiu de fezabilitate inițial;

refacerea noilor indicatori ai eficienței energetice, conform Ordinul M.E.F. nr. 3722 din 19.12.2008 și H.G.R. nr. 1661/2008 privind aprobarea „Regulamentului de selecție a solicitanților cofinanțărilor cuprinse în Programul național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009 - 2010", publicat în Monitorul Oficial nr. 6 din 6 ianuarie 2009.

La solicitarea beneficiarului, proiectantul va prezenta valorile estimative privind costurile de C+M pentru fiecare grup de scară de bloc (Ex. P+4 și P+10), astfel încât în fazele următoare de proiectare și de realizare ale lucrărilor, beneficiarul să poată estima (prin similitudine) costurile de C+M, la alte scări de bloc selectate într-o anume etapă de realizare.

Devizul General va cuprinde valorile totale pentru cele 228 de scări, în lei și euro, cu și fără T.V.A., precum și valoarea pentru C+M.

Precizăm că piesele desenate (planurile de încadrare în zonă și schemele izometrice cu vederele în plan de etaj intermediar) nu se modifică și nu fac obiectul actualizării.

Studiul de fezabilitate actualizat se va preda în 3(trei) exemplare pe suport hârtie și un exemplar în format electronic pe suport CD.

3. DATE DE LA BENEFICIAR

Beneficiarul va pune la dispoziția proiectantului următoarele:

 • -  ultima structura de preț pentru Gcal aprobată de A.N.R.S.C. și valabilă la 30.01.2009 - necesară analizei Cost-Beneficiu;

 • -  consumurile maxime lunare înregistrate pentru încălzire și pentru a.c.m. aferente fiecărui tip de scară (Ex. pentru o scară de P+4 cu 20 ap. din lista celor 228 scări, s-a înregistrat Qmax.înc.lunar=xGcal și Qmax.acm.lunar=yGcal).

Director Tehnic, Ing. Ștefan SCRIPCĂ


Nr.

Data:

Către: In atentia: Subiect:


A 3475

27.02.2009

Termoproiect

D-lui ing. Ștefan Scripca Oferta cutie comunicație M bus


Elsaco Electronic s.r.l.

Str. Pacea Ocolitor FN, Botoșani

RO-710137 Botoșani, ROMANIA

Telefon +40 231 507 060 (12 linii)

Fax+40 231 532 905

E-mail elsaco@elsaco.com

Homepage http://www.elsaco.com

Cod unic de înregistrare; RO7464520

Registrul Comerțului nr. J/07/1201/1994

HVB Tiriac Botoșani:        R015BACX0000003009488000

BCR Botoșani:             R058RNCB0041017889550001

RAIFFEISEN BANK Botoșani: R059RZBR0000060000533025 Banca Transilvania:         R059BTRL00701202895433XX

Capital social: 350,000 Lei

Stimate Domn,


Va mulțumim pentru solicitarea adresata firmei Elsaco Electronic si ne face o deosebita plăcere sa va prezentam oferta noastra de preț pentru contoarele solicitate, in speranța unei colaborări reciproc avantajoase.


Preturi - Conform listei atașate. Preturile unitare sunt exprimate in Euro si nu includ TVA

Descriere produs ■

Cant.

Preț unitar

Valoare Totala

Cutie preechipata pentru comunicație M bus, conține:

 • - cutie metalica 4000x300x210 mm -1 buc

 • - convertor M Bus Link 60 -1 buc

 • - priza, siguranța cleme, presetupe,

1

€ 370.00

€     370.00


Livrare


In circa 30 zile de la data comenzi ferme.


Garanție


Standard, 12 luni de la data livrării.


Mod de plata


Standard la livrare cu fila CEC scadenta la 15 zile.


Calitate


Elsaco Electronic este certificata conform ISO 9001:2000 (SRAC/ IQNET).


Valabilitatea ofertei 30 zile


Avem increderea ca oferta noastra satisface toate exigentele Dvs. Cu deosebita considerație,


Ing. Remus Condratov (0755400079)Manager Proiect

Divizia Contorizare, Automatizări si Informatica de Proces

CENTRALE TERMICE - RADIATOARE DIN ALUMINIU, OTEL. FOKTA - ROBIKETARIE - APARATE DE AER CONDIȚIONAT TUDULATJRA PENTRU INSTALAȚII I IDRCTZRMICC DOMPC SI IIIDROTOARE - OBIECTE SANITARE - SC LEE SI ACCESORII PENTRU INSTALAȚII

Furnizor: SC ROMSTAL EST SRL

Nr.reg.com.: J22/364/1999

Cod fiscal: 11780556

Județul: IAȘI

Localitatea: IAȘI

Cont: R021BRDE240SV07887582400


OFERTA de PRETURI

Nr.: 2606.00 / 17.02.2009


Atentie I

Acesta nu este document fiscal I


Beneficiar


pag.: 01/ 02


SC TERMO PROIECT SRL


Banca: BRD                                Referitor: OFERTA DE PREȚ

Capital social:       10,000

Crt Denumirea produsului

Cod

UM

Cant

Preț f. TVA

LEI

Valoarea

LEI

TVA LEI

1 TUB PP-R PN 20p.20 «ȚEAVA PP-R GRI FARA INSERTIE>

63V 0020

MT

1.00

1.99

1.99

0.3

2 TUB PP-R PN 20 D.25 «ȚEAVA PP-R GRI FARA INSERTIE>

63V 0025

MT

1.00

3.55

3.55

0.6'

3 TUB PP-R PN 20 D.32 «ȚEAVA PP-R GRI FARA INSERTIE>

63V 0032

MT

1.00

5.51

5.51

1.0

4 TUB PP-R PN 20 D.40 «ȚEAVA PP-R GRI FARA INSERȚIE*

63V 0040

MT

1.00

9.07

9.07

1.7

5 TUB PP-R PN 20 D.50 «ȚEAVA PP-R GRI FARA INSERȚIE*

63V 0050

MT

1.00

13.51

13.51

2.5

6 TUB PP-R/AL PN 20 D.20 «ȚEAVA PP-R GRI CU

INSERȚIE AL.*

63VA0020

MT

1.00

3.67.

3.67

0.7-

7 TUB PP-R/AL PN 20 D.25 «ȚEAVA PP-R GRI CU

INSERȚIE AL.*

63VA0025

MT

1.00

5.32

5.32

1.0

8 TUB PP-R/AL PN 20 D.32 «ȚEAVA PP-R GRI CU

INSERȚIE AL.*

63VA0032

MT

1.00

10.98

10.98

2.0

1

a

9 TUB PP-R/AL PN 20 D.40 «ȚEAVA PP-R GRI CU

INSERȚIE AL>

63VA0040

MT

1.00

15.07

15.07

2.8

10 TUB PP-R/AL PN 20 D.50 «ȚEAVA PP-R GRI CU

INSERȚIE AL.*

63VA0050

MT

1.00

23.56

23.56

4.4

11 MUFA D.20 «MUFA PP-R GRI*

63270020

BUC

1.00

0.25

0.25

0.0

12 MUFA D.25 «MUFA PP-R GRI*

63270025

BUC

1.00

0.31

0.31

0.0

13 MUFA D.32 «MUFA PP-R GRI*

63270032

BUC

1.00

0.65

0.65

0.1

14 MUFA D.40 «MUFA PP-R GRI>

63270040

BUC

1.00

0.94

0.94

0.1

15 MUFA D.50 «MUFA PP-R GRI*

63270050

BUC

1.00

1.57

1.57

0.3

16 COT 90 grade D.20 «COT PP-R GRI*

63900020

BUC

1.00

u.31

0.31

0.0

17 COT 90 grade D.25 «COT PP-R GRI>

63900025

BUC

1.00

0.50

0.50

0.1

18 COT 90 grade D.32 «COT PP-R GRI*

63900032

BUC

1.00

0.88

0.88

0.1

19 COT 90 grade D.40 «COT PP-R GRI>

63900040

BUC

1.00

1.50

1.50

0.2

20 COT 90 grade D.50 «COT PP-R GRI*

63900050

BUC

1.00

2.72

2.72

0.5

21 COT 45 grade D.20 «COT PP-R GRI*

63904520

BUC

1.00

0.50

0.50

0.1

22 COT 45 grade D.25 «COT PP-R GRI*

63904525

BUC

1.00

0.65

0.65

0.1

23 COT 45 grade D.32 «COT PP-R GRI*

63904532

BUC

1.00

0.88

0.88

0.1

24 COT 45 grade D.40 «COT PP-R GRI*

63904540

BUC

1.00

1.42

1.42

0.2

25 TEU D.20 «TEU PP-R GRI>

63130020

BUC

1.00

0.50

0.50

0.1

26 TEU D.25 «TEU PP-R GRI*

63130025

BUC

1.00

0.63

0.63

0.1

27 TEU D.32 «TEU PP-R GRI*

63130032

BUC

1.00

1.30

1.30

0.2

23 TEU D.40 «TEU PP-R GRI*

63130040

BUC

1.00

1.73

1.73

0.3

29 TEU D.50 «TEU PP-R GRI*

63130050

BUC

1.00

3.29

3.29

0.6

30 REDUCȚIE MF 25/20 «REDUCȚIE PP-R GRI*

63242520

BUC

1.00

0.25

0.25

0.0

31 REDUCȚIE MF 32/20 «REDUCȚIE PP-R GRI*

63243220

BUC

1.00

0.36

0.36

0.0

32 REDUCȚIE MF 32/25 «REDUCȚIE PP-R GRI*

63243225

BUC

1.00

0.50

0.50

0.1

33 REDUCȚIE MF 40/20 «REDUCȚIE PP-R GRI*

63244020

BUC

1.00

0.65

0.65

0.1

34 REDUCȚIE MF 40/25 «REDUCȚIE PP-R GRI*

632-14025

BUC

1.00

0.79

0.79

L/i

P

C' p,.b.

)r (Teatcd wiih pdii’PicPhy idai verși

9II V.VAVp

9 î f'iCi'O'

\ 7 <rV-;

Crt Denumirea produsului

Cod

UM

Cant

Preț f. TVA

LEI

Valoarea

LEI

TVA

LEI

35 COT M 20 x 1/2" «COT PP-R GRI>

63922012

BUC

1.00

3.31

3.31

0.6

36 COT M 20 x 3/4’’ «COT PP-R GRI>

63922034

BUC

1.00

4.93

4.93

0.9.

37 COT M,25 x 1/2" GRI «COT PP-R GRl>

63922512

BUC

1.00

3.99

3.99

. 0.7‘

38 COT M 25 x 3/4" «COT PP-R GRI>

63922534

BUC

1.00

4.82

4.82

0.9

39 COT F 20 x 1/2" <COT PP-R GRI>

63902012

BUC

1.00

2.50

2.50

0.4

40 COT F 25 x 1/2" <COT PP-R GRI>

63902512

BUC

1.00

2.75

2.75

0.5.

41 COT F 25 x 3/4" «COT PP-R GRI>

63902534

BUC

1.00

3.60

3.60

0.6;

42 COT F 32 x 1" <COT PP-R GRI>

63903201

BUC

1.00

9.56

9.56

1.8:

43 RACORD M 20 x 1/2" «RACORD CU FILET PP-R GRI>

63243020

BUC

1.00

3.09

3.09

0.5!

44 RACORD M 20 x 3/4" «RACORD CU FILET PP-R GRI>

63243021

BUC

1.00

4.71

4.71

0.8-

45 RACORD M 25 x 1/2" «RACORD CU FILET PP-R GRI>

63243024

BUC

1.00

3.47

3.47

0.6'

46 RACORD M 25 x 3/4" «RACORD CU FILET PP-R GRI>

63243025

BUC

1.00

4.59

4.59

0.8

47 RACORD M 32 x 1" «RACORD CU FILET PP-R GRI>

63243032

BUC

1.00

11.02

11.02

2.0!

48 RACORD F 20 x 1/2" «RACORD CU FILET PP-R

GRI>

63243120

BUC

1.00

2.36

2.36

0.4-

49 RACORD F 20 X 3/4” «RACORD CU FILET PP-R

GRI>

63243121

BUC

1.00

3.43

3.43

0.6:

50 RACORD F D.25 X 1/2" «RACORD CU FILET PP-R 63243124

GRI>

BUC

1.00

2.80

2.80

0.5.

51 RACORD F 25 x 3/4" «RACORD CU FILET PP-R

GRf>

63243125

BUC

1.00

3.29

3.29

0.6:

52 RACORD F 32 x 1" «RACORD CU FILET PP-R

63243132

BUC

1.00

9.23

9.23

1.7

GR1>

In atentîa:

198.76

37.8:

Telefon:

Total de plata:

236.58

Fax:

întocmit: ING. IULIAN MIDOSCHI 0232.232080

OFERTA de PRETURI


pag.: 02/  02


r

autoritatea națională de reglementare

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIA nr. .1265 din 24,06.2008

privind aprobarea prețurilor si cantitatilor practicate în sectorul energiei electrice si termice de SX. CET Bacău S.A,

în temeiul art. 11 alin. (2) llt c) și e), ai art, 28, al art. 74 lit. h) și i) și al art. 76 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, al art, 40 alin. (5) și (6) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, al protocolului încheiat între ANRE și ANRSC, înregistrat de ANRE cu nr. 5771/19.04.2007 si de ANRSC cu nr. 1600/19.07.2007, precum și a Ordinului președintelui ANRE nr. 57 din 03.06.2008 pentru aprobarea ^Metodologiei de stabilire a preturilor y/ a cantităților de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate și a prețurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de aogenerare” având în vedere Referatul întocmit de Departamentul prețuri și tarife în domeniul ^nergiefelectrice,                                          ** ț

4n conformitate cu prevederile Procesului verbal al: ședințej Comitetului de. Reglementare ANRE din data de‘24.06,2008,

Președintele Autorității Naționale de Reglementaro în domeniul Energiei emite următoarea

Art. 1 Se aprobă prețul de 309,82 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică vândută în orele de zi pe bază de contract reglementat de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat cu S.C E.ON Moldova Furnizare S-A., destinată acoperirii consumului consumatorilor deserviți în regim reglementat și cu SX. E.ON Moldova Distribuție S.A- pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rețelele electrica de distribuție.

Art. 2 Se aprobă prețul, de 123,93 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică vândută în orele de noapte pe bază de contract reglementat de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat cu S.C. E.ON Moldova Furnizare S.A., destinată acoperirii consumului consumatorilor deserviți în regim reglementat și cu S.C. E.ON Moldova Distribuție SA. pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de distribuție,

Art. 3 Se aprobă tariful de 28442,72 lei/MWlună, exclusiv TVA, pentru rezerva de putere aferentă capacității eficiente de producere a energici electrice și — termice îrrcogcnerarCF^r^^. „                         _

Art, 4 Se aprobă prețul de 38,58 lei/GJ (161,52 tet/Gcal), exclusiv TVA, pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, păcură și lignit, destinată consumului populației.


GUVERNUL ROMÂNIEI

rțjv. . .. riiv

W7i> iU         im

OH8A8

ryjftțrr.

ZN 75 12$ 0045


MINISTERUL INTERNELOR Șl REFORMEI ADMINISTRATIVE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

București, sector 2, strada Romuluș nr. 6, tel.: 021/317.37.51, 021/326,17.81; fax: 021/317.97.52, 021/326.17.96, site: www.anrsc.ro, Cod fiscal: RO 14935787; Cod IBAN: A.T.C.P.h/I.B, - R073TREZ7005025XXX000275

AVIZ nr. i.^.din..ăL.'2.I;.Ă2<^

privind avizarea prețurilor și tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția ț furnizarea energiei termice pe bază de gaze naturale, exclusiv cogenerare, de către

S.C.CET S.A Bacău, județul Bacău

Având în vedere:

 • - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr, 51/2006, cu modificările completările ulterioare;

 • - Art. 14 și ari. 40 (10) din Legea serviciului public de alimentare cu energ termică nr. 325/2006;

 • - Ordinul președintelui A.N.R.S.C, privind aprobarea Metodologiei de stabilii ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice i alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă cogenerare nr. 66/2007;

 • - solicitarea dumneavoastră cu adresa nr. 3.239/10.07,2008.

Președintele A.N.R.S.C. emite următorul aviz:

Art.l. Se avizează prețurile și tarifele locale la serviciile publice locale c alimentare cu energie termică, după cum urmează:

Art.2. Prețul local de 62,26 lei/Gj (260,69 lei/Gcal), exclusiv T.V.A., incluși acciză, pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale în centralele termice d cvartal, destinată agenților economici.

Art.3* Prețul local de 74,10 lei/Gj (310,22 lei/Gcal.), inclusiv T.V.A., incluși acciză, pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale în centralele termice d cvartal, destinată populației.

Art.4. Tariful local de 6,62 lei/Gj (27,70 lei/Gcal), exclusiv T.V.A., pentn energia termică transportată, destinată agenților economici.

Art5. Tariful local de 7,87 lei/Gj (32,96 lei/Gcal), inclusiv T.V.A., pentn energia termică transportată, destinată populației,

ArL6. Tariful local de 8,95 lei/Gj (37,49 lei/Gcal), exclusiv T.V.A., pentn energia termică distribuită, destinată agenților economici.

Art.7. Tariful local de 10,66 lei/Gj (44,61 lei/Gcal), inclusiv T.V.A., pentn energia termică distribuită, destinată populației.

ArLS. Prețul de 2,52 lei/mc, exclusiv T.V.A., pentru producerea și livrarea apei dedurizate, furnizată agenților economici,

Art.9. Prețul local mediu de 45,19 lei/Gj (189,22 lei/Gcal), exclusiv T.V.

„ inclusiv acciză, pentru energia termică produsă și transportată, facturată agenți economici racordați la rețeaua de transport.

ArtlO. Prețul local mediu de 55,40 lei/Gj (231,95 lei/Gcal), exclusiv T.V,. inclusiv acciză, pentru energia termică produsă, transportată și distribuită, facturi agenților economici racordați la rețeaua de distribuție.

Artll. Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/2006, modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 325/20C A.N.R.S.C. eliberează, potrivit competențelor acordate prin legile speciale, avizul specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pent serviciile de utilități publice, având în vedere nivelul cheltuielilor normate, și evolui generală a prețurilor și tarifelor în economie, de la ultima avizare și până în prezei Autoritățile administrației publice locale au competența de a aproba prețurile locale energia termică asigurând, potrivit atribuțiilor sale, continuitatea serviciilor, eficien energetică, precum și dezvoltarea și modernizarea SACET.

Art.12. Pierderile tehnologice anuale în sistemul de producere, transpoi distribuție și furnizare a energiei termice, trebuie să fie aprobate de autoritate administrației publice locale implicate conform prevederilor art. 40 alin. (3) di Legea nr. 325/2006.

Art. 13. La fundamentarea propunerilor ulterioare de ajustare a prețurilor ! tarifelor locale aprobate se vor reflecta în costuri, pe elemente de cheltuieli, efectel măsurilor din programul de restructurare, modernizare și retehnologizare, aprobat d autoritățile administrației publice locale.

Art.14. Prețurile și tarifele locale menționate mai sus, urmează să fie aprobat de autoritățile administrației pubiice locale implicate, în conformitate cu prevederii art, 8 și art. 40 din Legea nr, 325/2006, După aprobarea acestora, o copie a hotărâri autorității administrației publice locale implicate va fi transmisă operativ Ia A.N.R.S.C. pentru luare la cunoștință și evidență.

Structura

pe elemente de cheltuieli pentru prețul de producere a energiei termice în centrale termice pe bază de gaze naturale, cu acciză, prestator S.C CET S.A Bacău, județul Bacău

Nr.crt.

Clemente dc cheltuieli

Preț avizat

Pondere

ici

lei/Gcal.

%

 • i.

 • ii.

CHELTUIELI VARIABILE

4.340.443

217,788

83,54

Combustibil tehnologic

4.136.743

207,567

79,62

Cheltuieli transport combustibil

0,00

Energie termică cumpărată de la terți pentru energia pierdută în transpo rt/di siri buți e

0,00

Energie electrică tehnologică

92.912

4,662

1,79

Apă brută sau pretratală

93.669

4,700

1,80

Apă demineralizată sau dedurizată cumpărată dc la terți

0,00

Alte cheltuieli

17.119

0,859

0,33

CHELTUIRLl FIXE din care:

639,395

33,086

12,69

a), Cheltuieli materiale

184.599

9,263

3,55

Materii prime, materiale

149.349

7,494

2,87

Amortizare

9.916

0,498

0,19

Redevență

194

0,010

0,00

Cheltuieli prentru protecția mediului

0,00

Energie electrică

0,00

Reparații în regie

0,00

Reparații executate cu terți

4.542

0,228

0,09

Studii și cercetări

0,00

Alte servicii executate dc terți:

13.638

0,684

0,26

■ colaborări

13.638

0,684

0,26

- comisioane și onorarii

0,00

- protocol, reclame și publicitate

0,00

- deplasări, detașări și transferări

0,00

- poșta șî telecomunicații

0,00

Alte cheltuieli materiale

6.960

0,349

0J3

b) Cheltuieli cu munca vie:

474.796

23,823

9,14

- salarii

344.352

17,278

6.63

,'C.A.S.

67.149

3,369

1,29

.- Fond dc șomaj

3.444

0,173

0,07

F.N.A.S.

18.939

6,950

0,36

Fond de accidente și boli profesionale

2.607

0,131

0,05

CCIASS

2.927

0,147

0,06

.- Fond de garantare a creanțelor sal anale

861

0,043

0,02

. - Alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa)

34.517

1,732

0,66

c) Cheltuieli financiare

ni.

CHELTUIELI TOTALE (Î+II)

4-999.838

250,874

«6,13

IV.

PROFIT 3,91 %

195.714

9,820

3,77

v.

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

VL

VENITURI (PREȚ/TARTF) OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ

5.195.552

260,69

100

VII,

CANTITATE LIVRATĂ (Gcat)

19.929,63

VIII,

PRET/TARIF( VI • VII x 1000) - lei/Gcal,

260,69

Structura pe elemente de cheltuieli pentru tariful de transport al energiei termice, prestator S.C CET S.A Bacău, județul Bacău.

Nr.crt.

Elemente de cheltuieli

Preț avizat

Pondere

tei

lei/Gcal

%

L

CHELTUIELI VARIABILE

7.351.574

25,565

92,31

Combustibil tehnologic

Cheltuieli transport combustibil

Energie termică cumpărata de Ia terți pentru energia pierdută în transport/distribuție

6.333,430

22,025

79,53

Energie electrică tehnologică

366.914

1,276

4,61

Apă brută sau pretratată

0,00

Apă demineralizată sau dedurîzată cumpărată de la terți

650,518

2,262

8,17

Alte cheltuieli

712

0,002

0,01

n.

CHELTUIRLI FIXE din care;

233.430

0,812

2,93

a). Cheltuieli materiale

179.665

0,625

2,26

Materii prime, materiale

2.380

0,008

0,03

Amortizare

3.336

0,012

0,04

Redevență

941

0,003

0,01

Cheltuieli prentru protecția mediului

Energie electrică

Reparații în regie

1.714

0,006

0,02

Reparații executate cu terți

171.079

0,595

2,15

Studii și cercetări

Alte servicii executate de terți:

215

0,001

6,003

- colaborări

215

0,001

0,003

- comisioane și onorarii

0,00

- protocol, reclame și publicitate

0,00

- deplasări, detașări și transferări

0,00

- poșta și telecomunicații

0,00

Alte cheltuieli materiale

0,00

Cheltuieli cu munca vie:

53.765

0,187

0,68

- salarii

42.051

0,146

0,53

C.A.S,

8.200

0,029

0,10

Fond de șomaj

421

0,001

0,01

F.N.A.S.

2.313

0,008

0,03

Fond de accidente și boli profesionale

318

0,001

0,00

CCIASS

357

0,001

0,00

Fond de garantare a creanțelor salariate

105

0,0004

0,00

. - Alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa)

0,000

0,00

c) Cheltuieli financiare

iii.

CHELTUIELI TOTALE (I+II)

7.585.004

26377

95,24

IV.

PROFIT 5 %

379.250

1,319

4,76

_ V-

COTĂ DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACLT

vi

VENITURI (PREȚ/TARIF) OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚILE DE

PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ

7,964.254

27,696

100

VII.

CANTITATE LIVRATĂ (Gcal. j

287.550

vni.

PREȚ/TARIF( VI: VII x 1000) - tei/Gcal.

27,70

Structura pe elemente de cheltuieli pentru tariful de distribuție al energiei termice, prestator S.C CET S.A Bacău, județul Bacău

Nr.crt.

Elemente de cheltuieli

Preț avizat

Pondere

tei

lei/Gcal,

%

I.

CHELTUIELI VARIABILE

5.857.662

23,204

61,90

Combustibil tehnologic

Cheltuieli transport combustibil

Energie termică cumpărată de la terți pentru energia pierdută în transport/distribuție

4.492,603

17,797

47,48

Energie electrică tehnologică

î.181.975

4,682

12,49

Apă brută sau pretratată

88.353

0,350

0.93

Apă demineralizată sau dedurizată cumpărată de la terți

Alte cheltuieli

94.731

0,375

1,00

IL

CHELTUIRLI FIXE din care:

3.396.906

13,457

35,90

a). Cheltuieli materiale

1.152.975

4,568

12,18

Materii prime, materiale

628.976

2,492

6,65

Amortizare

Redevență

0,00

Cheltuieli prentru protecția mediului

Energie electrică

Reparații în regie

8.971

0,036

0,09

Reparații executate cu terți

515.000

2,040

5,44

Studii și cercetări

Alte servicii executate de terți:

28

0,0001

6.0003

- colaborări

28

0,0001

0,0003

- comisioane și onorarii

0.00

- protocol, reclame și publicitate

0,00

- deplasări, detașări și transferări

0,00

- poșta și telecomunicații

0,00

Alte cheltuieli materiale

0,000

0,00

b) Cheltuieli cu munca vie:

2.243.931

8,889

23,71

- salarii

1.754.946

6,952

18,55

C.A.S.

342.214

1,356

3,62

Fond de șomaj

17.549

0,070

0,19

.- F.N.A.S.

96.522

0,382

1,02

♦- Fond de accidente și boli profesionale

13.285

0,053

0,14

CCIASS

14.917

0,059

0,16

Fond de garantare a creanțelor salariale

4.387

0,017

0,05

, - Alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa)

111

0,0004

0,001

c) Cheltuieli financiare

0,00

. III.

CHELTUIELI TOTALE (I+II)

9.254.568

36,661

97,80

IV,

PROFIT 2,25%

208.228

0,825

2,20

v*

COTĂ DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

VI.

VENITURI (PREȚ/TARIF) OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ

9.462,796

37,486

100

vii.

CANTITATE LIVRATĂ (Gcal.)

252.436

VIII,

PREȚ/TARIF( VI: VII x 1000) - tei/Gcai.

..........,37.49

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

SC CET SA Bacau

Lucrarea: 01 Bl.Tip I, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

[ ron I


din care (după caz):

Nr.

Grupa de obiecte

Valoarea

din care

Contractau tul/conducatorul

crt.

Denumirea obiectului

(exclusiv TVA)

C+M

(liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

01.1

Partea termomecanica

41.741,01

18.341,01

41.741,01

18.341,01

5.2

01.2

Construcții

2.400,32

2.400,32

2.400,32

2.400,32

5.3

01.3

Transmitere date

11.910,20

5.600,20

11.910,20

5.600,20

TOTAL grupa 5

56.051,53

26.341,53

56.051,53

26.341,53

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

56.051,53

26.341,53

56.051,53

26.341,53

Taxa pe valoarea adaugata

10.649,79

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

66.701,32

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

OFERTANT


Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78,37


Data listării 06,03.2009Lucrarea: 01    BLTip I, P+4/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 0L1 - Partea termomecanica

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

01.1.1

Mont.mec.cond.si achiz.el.cond

15.636,78

15.636,78

2

01.1.2

Izolații termice

1.086,31

1.086,31

3

01.1.3

Demontări +dezafectari

199,86

199,86

4

01.1.4

Montaj CC

1.418,07

1.418,07

TOTAL cap. I

18.341,02

18.341,02

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

23.400,00

23.400,00

TOTAL cap. II

23.400,00

23.400,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

41.741,02

41.741,02

Taxa pe valoarea adaugata

7.930,79

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

49.671,81

OFERTANT


{ron ]


Lucrarea: 01    BLTip I, P+4/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 01.2 - Construcții

din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

01.3.1          Lucrări construcții

2.400,32

2.400,32

TOTAL cap. I

2.400,32

2.400,32

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

2.400,32

2.400,32

Taxa pe valoarea adaugata

456,06

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

2.856,36

OFERTANT


[ roit ]


Devizul-oferta al obiectului 01.3 -

Transmitere date

din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

01.3.1          Instalații TD

interior

3.671,86

3.671,86

2

01.3.2           Montaj echip.

TD interior

407,98

407,98

3

01,3.3          Instalații TD

exterior

1.368,09

1.368,09

4

01.3.4          Montaj echip.

TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

5.600,20

5.600,20

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)               Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

6.310,00

6.310,00

TOTAL cap. II

6.310,00

6.310,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

11.910,20

11.910,20

Taxa pe valoarea adaugata                                      2.262,94

TOTAL valoare (inclusiv TVA)                               14.173,14


[ ron ]OFERTANT


Lucrarea!) 1    BLTip I, P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE


Nr. crt.

Cod                  U/M        Cantitatea

Denumirea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)

I

Fisa tehnica atașata

0

1                       2                3

4

5 = 3X4

6

7

î

Obiect 01.1        Partea tennomecanica

a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2             BUCATA            20,00000

1.170,00000

23.400,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 01.1       Partea tennomecanica

23.400,00

2

Obiect 01.3        Transmitere date

a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj


ci

CARTELA

BUCATA

20,00000

130,00000

2.600,00

El

BUCATA

1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT

EXTERIOR

TI. 1

BUCATA

1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK 60


TOTAL obiect 01.3

Transmitere date

6.310,00

Total P:

29.710,00

OFERTANT


din care (după caz):______________

Nr.                             Grupa de obiecte                             Valoarea        din care          Contractantul/conducatorul

crt.                            Denumirea obiectului                         (exclusiv TVA)        C+M                (liderul asociației)

total

din care C+M

0

1

2

3

4

5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

02.1

Partea termomecanica

41.270,08

17.870,08

1  41.270,08

17.870,08

5.2

02.2

Construcții

2.112,01

2.112, OÎtt/

2.112,01

2.112,01

5.3

02.3

Transinitere date

11.910,20

5.600,20 xj QB

11.910,20

5.600,20

TOTAL grupa 5

55,292,29

25.582,29

| > 55.292,29

25.582,29

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

J55.2Ș2,2$

25.582,29 /

55.292,29

25.582,29

Taxa pe valoarea adaugata

10.505,54

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)                                 65.797,83              Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

Devizul-oferta al obiectului 02.1 - Partea termomecanica

[ ron ]


Nr. crt.


Categoria de lucrări


Valoarea (exclusiv TVA)


din care (după caz): Contractantul/ conducătorul


0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilități in incinta

1

02.1,1           Mont.mec.cond.si achiz.el.cond

15.377,97

15.377,97

2

02.1.2          Izolații termice

912,17

912,17

3

02.1.3          Demontări + Dezafectări

196,74

196,74

4

02.1.4          Montaj CC

1.363,20

1.383,20 .

TOTAL cap. I

17.870,08

17.870,08

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)               Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

23.400,00

23.400,00

TOTAL cap. II

2X400,00

23.400,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

41.270,08

41.270,08

Taxa pe valoarea adaugata

7.841,31

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

49.111,39

OFERTANT

Lucrarea: 02    Bl.Tip II P+4/scara

[ ron ]


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 02.2 - Construcții

din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.      Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

02.2.1          Construcții

2.112,01

2.112,01

TOTAL cap. I

2.112,01

2.112,01

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

2.112,01

2.112,01

Taxa pe valoarea adaugata

401,28

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

2.513,29

OFERTANT

Devizul-oferta al obiectului 02.3

- Transmitere date

din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

02.3,1          Instalații TD interior

3.671,86

3.671,86

2

02.3.2          Montaj echip.TDi nterior

407,98

407,98

3

02.3.3          Instalații TD exterior

1.368,09

1.368,09

4

02.3.4          Montaj echip.TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

5.600,20

5.600,20

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)               Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

6.310,00

6.310,00

TOTAL cap. II

6.310,00

6.310,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

11.910,20

11.910,20

Taxa pe valoarea adaugata

2.262,94

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

14.173,14

OFERTANT


[ ron)


Lucrareai)2 BLTip II P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica atașata

0

1

2              3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 02.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA            20,00000

1.170,00000

23.400,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 02.1       Partea termomecanica

23.400,00

2

Obiect 02.3        Transmitere date

a) Utilaje si echipamente tehnologice,

f cu montaj

CI              BUCATA

20,00000

130,00000

2.600,00

CARTELA

El              BUCATA

1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT EXTERIOR

TI. 1              BUCATA

1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK 60

TOTAL obiect 02.3

Transmitere date

6.310,00

Total P:

29.710,00

OFERTANT

Lucrarea: 03    BL Tip III, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

[ roit ]

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)       C+M

Contractantul/conducatorul (liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

03.1

Partea termomecanica

14.496,74

7.476,74

14.496,74

7.476,74

5.2

03.2

Construcții

1.593,63

1.593,63

1.593,63

1.593,63

5.3

03.3

Transmitere date

8.109,56

3.619,56

8.109,56

3.619,56

TOTAL grupa 5

24.199,93

12.689,93

24.199,93

12.689,93

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

24.199,93

12.689,93

24.199,93

12.689,93

Taxa pe valoarea adaugata

4.597,99

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

28.797,92

Lucrarea se incadreaza in grupa:

HA

OFERTANT

Lucrarea: 03    BL Tip in, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 03.1 - Partea termomecanica

din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul


[ ron ]


0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

03.1.1           Mont.mec.cond.si achiz.el.cond

6.318,42

6.318,42

2

03.1.2          Izolații termice

553,59

553,59

3

03.1.3          Demontari+ dezafectări

196,74

196,74

4

03.1.4          Montaj CC

407,98

407,98

TOTAL cap. I

7.476,73

7.476,73

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)               Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

7.020,00

7.020,00

TOTAL cap. II

7.020,00

7.020,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

14.496,73

14.496,73

Taxa pe valoarea adaugata

2.754,38

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

17.251,11

OFERTANT

Lucrarea: 03    BL Tip HI, P+4/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 03.2 - Construcții

din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

03.2.1          Construcții

1.593,63

1.593,63

TOTAL cap. I

1.593,63

1.593,63

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

1.593,63

1.593,63

Taxa pe valoarea adaugata

302,79

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

1.696,42

OFERTANT


[ ron J


PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

SC CET SA Bacau

Lucrarea: 03    BL Tip HI, P+4/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul-oferta al obiectului 03.3 -

Transmitere date

din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

2

 • 3

 • 4

03.1.1          Instalații TD interior

03.3.2          Montaj echip. TD interior

03.3.3          Instalații TD exterior

03.3.4          Montaj echip. TD exterior

1.888,82

210,39

1.368,09

152,27

1.888,82

210,39

1.368,09

152,27

TOTAL cap. I

3.619,57

3.619,57

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)               Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

4.490,00

4.490,00

TOTAL cap. II

4.490,00

4.490,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

8.109,57

8.109,57

Taxa pe valoarea adaugata                                      1.540,82

TOTAL valoare (inclusiv TVA)                                9.650,39


|ron]


OFERTANT


PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) SC CET SA Bacau

Formularul Cil

Lucrareal)3

BL Tip HI, P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

[ ron ]

Nr.

Cod

U/M        Cantitatea    Prețul unitar

Valoarea

Furnizorul

Fisa tehnica

crt.

Denumirea

(exclusiv TVA)

(denumire, adresa, telefon, fax)

atașata

0

1

2              3               4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 03.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA              6,00000      1.170,00000

7.020,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 03.1

Partea termomecanica

7.020,00

2          Obiect 03.3

Transmitere date

a) Utilaje

si echipamente tehnologice,

cu montaj

CI

BUCATA

6,00000

130,00000

780,00

CARTELA

El

BUCATA

1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT

EXTERIOR

Tl.l

BUCATA

1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK

60

TOTAL obiect 03.3

Transmitere date

4.490,00

Total P:

11.510,00

OFERTANT

Lucrarea: 04    BI.Tip IV,P+2/SCARA

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

[ roii ]

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)       C+M

Contractantul/conducatorul (liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4

5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

04.1

Partea termomecanica

40,157,10

16.757,10

40.157,10

16.757,10

5.2

04.2

Construcții

945,41

945,41

945,41

945,41

5.3

04.3

Transmitere date

11.354,60

5.044,60

11.354,60

5.044,60

TOTAL grupa 5

52.457,11

22.747,11

52.457,11

22.747,11

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

52.457,11

22.747,11

52.457,11

22.747,11

Taxa pe valoarea adaugata

9.966,85

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)                                 62.423,96              Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) SC CET SA Bacau

Lucrarea: 04    BLTip IVJP+2/SCARA


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 04.1 - Partea termomecanica


Formularul C3

[ roii ]


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

04.1.1           Mont.mec.cond,si achiz.el.cond

13.709,46

13.709,46

2

04.1.2.          Izolaztii termice

1.481,67

1.481,67

3

04.1.3          Demontari+Dezafectari

206,02

206,02

4

04.1.4.         Montaj CC

1.359,95

1.359,95

TOTAL cap. I

16.757,10

16.757,10

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)               Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

23.400,00

23.400,00

TOTAL cap. II

23.400,00

23.400,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

40.157,10

40.157,10

Taxa pe valoarea adaugata

7.629,85

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

47.786,95

OFERTANT

Lucrarea: 04    BLTip lVJ»+2/SCARA

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 04.2 - Construcții

[ ron ]


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

04.2.1          Construcții

945,41

945,41

TOTAL cap. I

945,41

945,41

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

945,41

945,41

Taxa pe valoarea adaugata

179,63

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

1.125,04

OFERTANT


PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

SC CET SA Bacau

Lucrarea: 04    Bl.Tip IV\P+2/SCARA

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI


Devizul-oferta al obiectului 04.3 - Transmitere date


[ ron ]


Nr. crt.


Categoria de lucrări


din care (după caz):

Valoarea       Contractantul/

(exclusiv TVA)     conducătorul


0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

04.3.1          Instalații TD interior

3.172,05

3.172,05

2

04.3.2          Montaj echip. TD interior

352,19

352,19

3

04.3.3          Instalații exterior

1.368,09

1.368,09

4

04.3.4          Montaj echip. TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

5.044,60

5.044,60

11.

Procurare echipamente, dotări

5

a)               Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

6.310,00

6.310,00

TOTAL cap. II

6.310,00

6.310,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

11.354,60

11.354,60

Taxa pe valoarea adaugata

2.157,38

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

13.511,98

OFERTANT


PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) SC CET SA Bacau

Lucrareai)4 Bl.Tip IV\P+2/SCARA

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica atașata

0

1

2               3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 04.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA            20,00000

1.170,00000

23.400,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 04.1

Partea termomecanica

23.400,00

2

Obiect 04.3

Transmitere date

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

CI

BUCATA            20,00000

130,00000

2.600,00

CARTELA

El

BUCATA             1,00000

2.150,00000

2.150,00

1.560,00

1,00000

1.560,00000

60

ECHIPAMENT EXTERIOR

TI.1              BUCATA

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINE

TOTAL obiect 04.3

Transmitere date

6.310,00

Total P;

29.710,00

OFERTANT

Lucrarea: 05    BLTip V , P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

| ion 1

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)       C+M

Contractantul/conducatorul (liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4

5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

05.1

Partea termomecanica

43.987,72

20.587,72

43.987,72

20.587,72

5.2

05.2

Construcții

2.112,01

2.112,01

2.112,01

2.112,01

5.3

05.3

Transmitere date

11.283,70

4.973,70

11.283,70

4.973,70

TOTAL grupa 5

57.383,43

27.673,43

57.383,43

27.673,43

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

57.383,43

27.673,43

57.383,43

27.673,43

Taxa pe valoarea adaugata

10.902,85

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)                                68.286,28             Lucrarea se incadreaza in grupa: HA

OFERTANT

Lucrarea: 05    Bl.Tip V, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 05.1 - Partea termomecanica

[ ion 1


Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

05.1.1

Montaj cond.si achiz.el.cond.

17.941,61

17.941,61

2

05.1.2

Izolații termice

1.086,31

1.086,31

3

05.1.3

Demontări + dezafectări

199,86

199,86

4

05.1.4

Montaj CC

1.359,95

1.359,95

TOTAL cap. I

20.587,73

20.587,73

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

23.400,00

23.400,00

TOTAL cap. II

23.400,00

23.400,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

43.987,73

43.987,73

Taxa pe valoarea adaugata

8.357,67

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

52.345,40

OFERTANT


PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) SC CET SA Bacau

Formularul C3


Lucrarea: 05    BLTip V, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 05.2 - Construcții

[ ron}


din care (după caz);

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

05.2.1          Construcții

2.112,01

2.112,01

TOTAL cap. I

2.112,01

2.112,01

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

2.112,01

2.112,01

T axa pe valoarea adaugata                                       401,28

TOTAL valoare (inclusiv TVA)                                2.513,29

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) SC CET SA Bacau

Lucrarea: 05    Bl. Tip V , P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI _________________________________________Devizul-oferta al obiectului 05.3 - Transmitere date

[ ron 1


din care (după caz): Nr.                                            z- x • □ i •                         Valoarea        Contractantul/

crt.                                        Categoria de lucrări                    (exclusiv TVA) conducatorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

05.3.1

Instalații TD interior

3.108,12

3.108,12

2

05.3.2

Montaj echip.TD interior

345,22

345,22

3

05.3.3

Instalații TD exterior

1.368,09

1.368,09

4

05.3.4

Montaj echip. TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

4.973,70

4.973,70

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

6.310,00

6.310,00

TOTAL cap. II

6.310,00

6.310,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

11.283,70

11.283,70

Taxa pe valoarea adaugata

2.143,90

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

13.427,60

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) SC CET SA Bacau

Lucrareai)5 BI.Tip V , P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica atașata

0

1

2               3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 05.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA           20,00000

1.170,00000

23.400,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 05.1

Partea termomecanica

23.400,00

2

Obiect 05.3

Transmitere date

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

CI

BUCATA            20,00000

130,00000

2.600,00

CARTELA

El

BUCATA             1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT EXTERIOR

TI.1              BUCATA

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK

Lucrarea: 06    BLTip VI, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

[ ron ]

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)      C+M

Contractantul/conducatorul (liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

06.1

Partea termomecanica

190.544,37

73.544,37

190.544,37

73.544,37

5.2

06.2

Construcții

4.837,10

4.837,10

4.837,10

4.837,10

5.3 ■

06.3

Transmitere date

30.823,25

14.113,25

30.823,25

14.113,25

TOTAL grupa 5

226.204,72

92.494,72

226.204,72

92.494,72

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

226.204,72

92.494,72

226.204,72

92.494,72

Taxa pe valoarea adaugata

42.978,90

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

269.183,62

Lucrarea se incadreaza in grupa:

HA

OFERTANT

1.560,00

1,00000

1.560,00000

60

TOTAL obiect 05.3

Transmitere date

6.310,00

Total P:

29.710,00

OFERTANT


Lucrarea: 06    Bl. Tip VI, P+4/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 06.1 - Partea termomecanica

[ronj


Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37


Data listării 06.03.2009din care (după caz):

Nr.

Valoarea

Contractantul/

crt.

Categoria de lucrări

(exclusiv TVA)

conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si

construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

06.1.1

Mont.cond.si achiz.el.cond..

53.447,52

53.447,52

2

06.1.2

Mont.mec.in sist clasic

10.097,59

10.097,59

3

06.1.3

Izolații AK

125,55

125,55

4

06.1.4

Demontări +dezafextari

358,19

358,19

5

06.1.5

Izolații termice

2.715,76

2.715,76

6

06.1.6

Montaj CC

6.799,75

6.799,75

TOTAL cap. I

73.544,36

73.544,36

II.

Procurare echipamente, dotări

7

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

117.000,00

117.000,00

TOTAL cap. II

117.000,00

117.000,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

190.544,36

190.544,36

Taxa pe valoarea adaugata

36.203,43

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

226.747,79

OFERTANT

Lucrarea: 06 BLTip VI, P+4/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 06.2 - Construcții

[ ron ]


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

06.2.1          Construcții

4.837,10

4.837,10

TOTAL cap. I

4.837,10

4.837,10

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

4.837,10

4.837,10

Taxa pe valoarea adaugata                                       919,05

TOTAL valoare (inclusiv TVA)                                5.756,15

OFERTANT

Lucrarea: 06    BL Tip VI, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI


Devizul-oferta al obiectului 06.3

- Transmitere date

din care (după caz):

Nr.

Valoarea

Contractantul/

crt.

Categoria de lucrări

(exclusiv TVA)

conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

6.3.1           Instalații TD interior

11.332,91

11.332,91

2

6.3,2           Montaj echip. TD interior

1.259,99

1.259,99

3

6.3.3.           Instalații TD exterior

1.368,09

1.368,09

4

6.3.4.          Montaj echip. TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

14.113,26

14.113,26

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)               Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

16.710,00

16.710,00

TOTAL cap. II

16.710,00

16.710,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

30.823,26

30.823,26

Taxa pe valoarea adaugata

5.856,42

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

36.679,68

OFERTANT


[ron]


Lucrarea 1)6 Bl.Tip VI, P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITAT1LE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE             țronj

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea    Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul

(denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica atașata

0

1

2              3               4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 06.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA            100,00000      1.170,00000

117.000,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 06.1

Partea termomecanica

117.000,00

2

Obiect 06.3

Transmitere date

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

ci

BUCATA

100,00000

130,00000

13.000,00

CARTELA

El

BUCATA

1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT

EXTERIOR

TI. 1

BUCATA

1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK 60

TOTAL obiect 06.3

Transmitere date

16.710,00

Total P:

133.710,00

OFERTANT

Lucrarea: 07    Bl. Tip VH, P+7/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

din care (după caz):

Nr. crt

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea (exclusiv TVA)

din care C+M

Contractantul/conducatorul

(liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                 5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

07.1

Partea termomecanica

78.834,85

46.074,85

78.834,85

46.074,85

5.2

07.2

Construcții

3.454,14

3.454,14

3.454,14

3.454,14

5.3

07.3

Transmitere date

14.519,37

7.169,37

14.519,37

7.169,37

TOTAL grupa 5

96.808,36

56.698,36

96.808,36

56.698,36

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

96.808,36

56.698,36

96.808,36

56.698,36

Taxa pe valoarea adaugata

18.393,59

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

115.201,95

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

OFERTANT

Lucrarea;07 BLTip VII, P+7/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 07.1 - Partea termomecanica

[ ron]


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si

construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

07.1.1

Mont.mec.cond.PPR+cuti i cont.

31.674,97

31.674,97

2

07.1.2

Mont. mec. in sist. clasic

8.134,43

8.134,43

3

07.1.3

Izolații termice

1.977,89

1.977,89

4

07.1.4

Izolații AK

152,45

152,45

5

07.1.5

Demontari+Dezafectari

326,09

326,09

6

07.1.6

Montaj CC

3.809,02

3.809,02

TOTAL cap. I

46.074,85

46.074,85

II.

Procurare echipamente, dotări

7

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

32.760,00

32.760,00

TOTAL cap. II

32.760,00

32.760,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

78.834,85

78.834,85

Taxa pe valoarea adaugata                                     14.978,62

TOTAL valoare (inclusiv TVA)                               93.813,47

OFERTANT

Lucrarea:07 Bl.Tip VII, P+7/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 07.2 - Construcții

[ ron ]


din care (după caz):

Nr. crt

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

07.2,1          Construcții

3.454,14

3.454,14

TOTAL cap. I

3.454,14

3.454,14

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

3.454,14

3.454,14

Taxa pe valoarea adaugata

656,29

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

4.110,43

OFERTANT

Lucrarea: 07    BLTip VII, P+7/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI


Devizul-oferta al obiectului 07.3 -

Transmitere date

din care (după caz):

Nr.

Valoarea

Contractantul/

crt.

Categoria de lucrări

(exclusiv TVA)

conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

07.3.1          Instalații TD interior

5.082,96

5.082,96

2

07.3.2          Montaj echip. TD interior

564,90

564,90

3

07.3.3          Instalații TD exterior

1.368,09

1.368,09

4

07.3.4          Montaj echip. TD exterior

153,43

153,43

TOTAL cap. I

7.169,38

7.169,38

IL

Procurare echipamente, dotări

5

a)               Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

7.350,00

7.350,00

TOTAL cap. II

7.350,00

7.350,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

14.519,38

14.519,38

Taxa pe valoarea adaugata

2.758,68

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

17.278,06

OFERTANT


[ ron]


Lucrarea 1)7    Bl. Tip VII, P+7/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt.

Cod                   U/M        Cantitatea    Prețul unitar

Denumirea

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul

(denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica atașata

0

1                      2               3                4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 07.1        Partea termomecanica

a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2               BUCATA              28,00000      1.170,00000

32.760,00

CUTIE DE CONTORI2ARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 07.1       Partea termomecanica

32.760,00

2

Obiect 07.3        Transmitere date

a) Utilaje si echipamente tehnologice.

, cu montaj

CI              BUCATA

28,00000

130,00000

3.640,00

CARTELA

El              BUCATA

1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT EXTERIOR

TI.1              BUCATA

1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK 60

TOTAL obiect 07.3

Transmitere date

7.350,00

Total P:

40.110,00

OFERTANT

Lucrarea: 08    Bl.Tip VIII, P+2/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

[ ron ]

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)       C+M

Contractantul/conducatorul (liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4

5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

08.1

Partea termomecanica

14.979,82

7.959,82

14.979,82

7.959,82

5.2

08.2

Construcții

1.593,63

1.593,63

1.593,63

1.593,63

5.3

08.3

Transmitere date

8.630,29

4.140,29

8.630,29

4.140,29

TOTAL grupa 5

25.203,74

13.693,74

25.203,74

13.693,74

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

25.203,74

13.693,74

25.203,74

13.693,74

Taxa pe valoarea adaugata

4.788,72

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

29.992,46

Lucrarea se incadreaza in grupa: HA

OFERTANT

Lucrarea: 08


BLTip VIII, P+2/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI


Devizul-oferta al obiectului 08.1 - Partea termomecanica


[ ron ]


Nr. crt.


Categoria de lucrări


din care (după caz):

Valoarea       Contractantul/

(exclusiv TVA)     conducătorul


0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

08.1.1

Mont.mec.cond.PPR+cutii cont.

6.446)38

6.446,38

2

08.1.2

Izolații termice

908,71

908,71

3

08.1.3

Demontari+Dezafectari

196,74

196,74

4

08.1.4

Montaj CC

407,98

407,98

TOTAL cap. I

7.959,81

7.959,81

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

7.020,00

7.020,00

TOTAL cap. II

7.020,00

7.020,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

14.979,81

14.979,81

Taxa pe valoarea adaugata

2.846,17

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

17.825,98

OFERTANT


Lucrarea: 08    BLTip VIU, P+2/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 08.2 - Construcții

[ron]


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

08.2.1          Construcții

1.593,63

1.593,63

TOTAL cap. I

1.593,63

1.593,63

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

1.593,63

1.593,63

Taxa pe valoarea adaugata

302,79

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

1.896,42

OFERTANT

Lucrarea: 08    BLTip VIII, P+2/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul-oferta al obiectului 08.3

- Transmitere date

din care (după caz):

Nr.

Categoria de lucrări

Valoarea

Contractantul/

crt.

(exclusiv TVA)

conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

08.3.1          Instalații TD

interior

2.357,25

2.357,25

2

08.3.2          Montaj echip.

TD interior

262,69

262,69

3

08.3.3          Instalații TD

exterior

1.368,09

1.368,09

4

08.3.4          Montaj echip.

TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

4.140,30

4.140,30

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)               Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

4.490,00

4.490,00

TOTAL cap. II

4.490,00

4.490,00

TOTAL vaioare (exclusiv TVA)

8.630,30

8.630,30

1.639,76

10.270,06

Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

Lucrarea 1)8    BLTip VIII, P+2/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica atașata

0

1

2               3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 08.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA             6,00000

1.170,00000

7.020,00

CUTIE DE C0NT0RI2ARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 08.1

Partea termomecanica

7.020,00

2

Obiect 08.3

Transmitere date

a) Utilaje si

echipamente tehnologice,

cu montaj

CI

BUCATA

6,00000

130,00000

780,00

CARTELA

El

BUCATA

1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT EXTERIOR

Tl.l              BUCATA              1,00000      1.560,00000        1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK 60

TOTAL obiect 08.3

Transmitere date

4.490,00

Total P:

11.510,00

OFERTANT

Lucrarea: 09    Bl.Tip.P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

{ron j

din care (după caz):

Nr. crt

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)      C+M

Contractantul/conducatorul

(liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                 5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

09.1

Partea termomecanica

67.166,57

20.386,57

67.186,57

20.386,57

5.2

09.2

Construcții

2.156,65

2.156,65

2.156,65

2.156,65

5.3

09.3

Transmitere date

11.284,86

4.974,86

11.284,86

4.974,86

TOTAL grupa 5

80.628,08

27.518,08

80.628,08

27.518,08

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

80.628,08

27.518,08

80.628,08

27.518,08

Taxa pe valoarea adaugata

15.319,33

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

95.947,41

Lucrarea se incadreaza in grupa:

HA

OFERTANT

Lucrarea: 09 BLTip.P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 09.1 - Partea termomecanica

[ ron j


din care (după caz):

Nr.

Categoria de lucrări

Valoarea

Contractantul/

crt.

(exclusiv TVA)

conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

09.1.1           Mont.cond.si echip.el.cond.

17.464,30

17.464,30

2

09.1.2          Izolații termice

1.355,75

1.355,75

3

09.1.3          Demontari+Dezafectari

206,58

206,58

4

09.1.4          Montaj CC

1.359,95

1.359,95

TOTAL cap. I

20.386,58

20.386,58

11.

Procurare echipamente, dotări

5

a)               Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

46.800,00

46.800,00

TOTAL cap. II

46.800,00

46.800,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

67.186,58

67.186,58

Taxa pe valoarea adaugata

12.765,45

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

79.952,03

OFERTANT

Lucrarea: 09 BLTip.P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 09.2 - Construcții

£ ron ]


Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

L

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

09.2.1

Construcții

2.156,65

2.156,65

TOTAL cap. I

2.156,65

2.156,65

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

2.156,65

2.156,65

Taxa pe valoarea adaugata                                       409,76

TOTAL valoare (inclusiv TVA)                                2.566,41

OFERTANT

Lucrarea: 09


Bl.Tip.P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul-oferta al obiectului 09.3 - Transmitere date

f ron |


Nr. crt.


Categoria de lucrări


Valoarea (exclusiv TVA)


din care (după caz): Contractantul/ conducătorul


0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

09.3.1

Instalații TD interior

3.108,12

3.108,12

2

09.3.2

Montaj echip. TD interior

345,22

345,22

3

09.3.3

Instalații TD exterior

1.368,09

1.368,09

4

09.3.4

Montaj echip. TD exterior

153,43

153,43

TOTAL cap. I

4.974,86

4.974,86

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

6.310,00

6.310,00

TOTAL cap. 11

6.310,00

6.310,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

11.284,86

11.284,86

Taxa pe valoarea adaugata

2.144,12

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

13.428,98

OFERTANT

Lucrareai)9 Bl.Tip.P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea    Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul

(denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica atașata

0

1

2              3               4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 09.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA             40,00000      1.170,00000

46.800,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 09.1       Partea termomecanica

46.800,00

2

Obiect 09.3        Transmitere date

a) Utilaje si echipamente tehnologice,

cu montaj

CI               BUCATA

CARTELA

El              BUCATA

ECHIPAMENT EXTERIOR

TI. 1              BUCATA

20,00000

1,00000

1,00000

130,00000

2.150,00000

1.560,00000

2.600,00

2.150,00

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINE 60

TOTAL obiect 09.3

Transmitere date

6.310,00

Total P:

53.110,00

OFERTANT

Lucrarea: 10    Bl. Tip X, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

t ron)

Nr.

Grupa de obiecte

Valoarea

din care

din care (după caz):

Contractantul/con ducătorul

crt.

Denumirea obiectului

(exclusiv TVA)

C+M

(liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

10.1

Partea termomecanica

36.225,42

18.675,42

36.225,42

18.675,42

5.2

10.2

Construcții

1.876,13

1.876,13

1.876,13

1.876,13

5.3

10.3

Transmitere date

10.360,54

4.700,54

10.360,54

4.700,54

TOTAL grupa 5

48.462,09

25.252,09

48.462,09

25.252,09

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

48.462,09

25.252,09

48.462,09

25.252,09

Taxa pe valoarea adaugata

9.207,80

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

57.669,89

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

OFERTANT

Lucrarea: 10    BL Tip X, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 10.1 - Partea termomecanica

[ronj


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul


0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

10.1.1

Mont.cond.si achiz.el.cond.

16.173,80

16.173,80

2

10.1.2

Izolații termice

1.277,21

1.277,21

3

10.1,3

Demontări, dezafectări

203,86

203,86

4

10.1.4

Montaj CC

1.020,54

1.020,54

TOTAL cap. I

18.675,41

18.675,41

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

17.550,00

17.550,00

TOTAL cap. II

17.550,00

17.550,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

36.225,41

36.225,41

Taxa pe valoarea adaugata

6.882,82

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

43.108,23

OFERTANT

Lucrarea: 10    BL Tip X, P+4/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 10.2 - Construcții


Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

10.2.1

CONSTRUCȚII

1.876,13

1.876,13

TOTAL cap. I

1.876,13

1.876,13

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

1.876,13

1.876,13

Taxa pe valoarea adaugata

356,47

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

2.232,60

OFERTANT


[ ron)


PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)


Lucrarea: 10 BLTip X, P+4/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 10.3 - Transmitere date


Formularul C3

I ronl


Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

10.3.1

Instalații TD interior

2.861,71

2.861,71

2

10.3.2

Montaj echip. TD interior

318,48

318,48

3

10.3.3

Instalații TD exterior

1.368,09

1.368,09

4

10.3.4

Montaj echip. TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

4.700,55

4.700,55

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

5.660,00

5.660,00

TOTAL cap. II

5.660,00

5.660,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

10.360,55

10.360,55

Taxa pe valoarea adaugata

1.968,50

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

12.329,05

OFERTANT


LucrareadO Bl.Tip X, P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DEUTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica atașata

0

1

2              3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 10.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA            15,00000

1.170,00000

17.550,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 10.1

Partea termomecanica

17.550,00

2         Obiect 10.3

Transmitere date

a) Utilaje

si echipamente tehnologice, cu montaj

CI

BUCATA            15,00000

130,00000

1.950,00

CARTELA

El

BUCATA             1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT

EXTERIOR

Tl.l

BUCATA             1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK

60

TOTAL obiect 10.3

Transmitere date

5.660,00

Total P:

23.210,00

OFERTANT

Lucrarea: 11    BL tip XI ,P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

I r°n]

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)       C+M

Contractantul/con ducătorul (liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

11.1

Partea temomecanica

44.354,51

20.954,51

44.354,51

20.954,51

5.2

11.2

Construcții

2.112,01

2.112,01

2.112,01

2.112,01

5.3

11.3

Transmitere date

11.218,60

4.908,60

11.218,60

4.908,60

TOTAL grupa 5

57.685,12

27.975,12

57.685,12

27.975,12

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

57.685,12

27.975,12

57.685,12

27.975,12

Taxa pe valoarea adaugata

10.960,17

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

68.645,29

Lucrarea se incadreaza in grupa:

HA

OFERTANT


Lucrarea: 11    Bl. tip XI J>+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul-oferta al obiectului 1L1 - Partea termomecanica


I ron ]


Nr. cri.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

11.1.1

Mont.cond.si achiz.el.cond.

17.946,29

17.946,29

2

11.1.2

Izolații termice

1.448,41

1.448,41

3

11.1.3

Demontări+dezactivări

199,86

199,86

4

11.1.4

Montaj CC

1.359,95

1.359,95

TOTAL cap. I

20.954,51

20.954,51

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

23.400,00

23.400,00

TOTAL cap. II

23.400,00

23.400,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

44,354,51

44.354,51

8.427,36

52.781,87

Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)


OFERTANT


Lucrarea: 11 Bl. tip XI ,P+4/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 11.2 - Construcții


[ ron ]


Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

11.2.1

Construcții

2.112,01

2.112,01

TOTAL cap. I

2.112,01

2.112,01

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

2.112,01

2.112,01

Taxa pe valoarea adaugata

401,28

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

2.513,29

OFERTANT


Lucrarea: 11    Bl. tip XI JP+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 11.3 - Transmitere date

I ron ]


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilități in incinta

1

11.3..1

Instalații TD interior

3.048,84

3.048,84

2

11.3.2

Montaj echip. TD interior

339,41

339,41

3

11.3.3

Instalații TD exterior

1.368,09

1.368,09

4

11.3.4

Montaj echip. TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

4.908,61

4.908,61

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

6.310,00

6.310,00

TOTAL cap. II

6.310,00

6.310,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

11.218,61

11.218,61

Taxa pe valoarea adaugata

2.131,54

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

13.350,15

OFERTANT


Lucrarea*! 1    Bl. tip XI ,P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

în

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnii atașata

0

1

2              3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 11.1

Partea termomecanica

a) Utilaje

si echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA            20,00000

1.170,00000

23.400,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 11.1

Partea termomecanica

23.400,00

2         Obiect 11.3

Transmitere date

a) Utilaje

si echipamente tehnologice, cu montaj

CI

BUCATA            20,00000

130,00000

2.600,00

CARTELA

El

BUCATA             1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT

EXTERIOR

TI. 1

BUCATA             1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK

60

TOTAL obiect 11.3

Transmitere date

6.310,00

Total P:

29.710,00

OFERTANT

Lucrarea: 12    Bl. Tip XH ^P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

[ roi

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)       C+M

Contractantul/conducatorul (liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

12.1

Partea termomecanica

44.362,59

20.962,59

44.362,59

20.962,5

5.2

12.2

Construcții

2.112,01

2.112,01

2,112,01

2.112,0

5.3

12.3

Transmitere date

11.283,70

4.973,70

11.283,70

4.973,7

TOTAL grupa 5

57.758,30

28.048,30

57.758,30

28.048,3

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

57.758,30

28.048,30

57.758,30

28.048,3

Taxa pe valoarea adaugata

10.974,07

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

68.732,37

Lucrarea se incadreaza in grupa:

HA

OFERTANT

Lucrarea: 12 Bl. Tip XII ,P+4/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI DevizuLoferta al obiectului 12.1 - Partea termomecanica


[ron]


Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

12.1.1

Mont.cond.si achiz.el.cond.

17.954,37

17.954,37

2

12.1.2

Izolații termice

1.448,41

1.448,41

3

12.1.3

Demontări tdezafectari

199,86

199,86

4

12.1.4

Montaj CC

1.359,95

1.359,95

TOTAL cap. I

20.962,59

20.962,59

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

23.400,00

23.400,00

TOTAL cap. II

23.400,00

23.400,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

44.362,59

44.362,59

Taxa pe valoarea adaugata

8.428,89

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

52.791,48

OFERTANT


Lucrarea: 12 Bl. Tip XII ,P+4/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 12.2 - Construcții


Nr. crt

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

12.2.1

Construcții

2.112,01

2.112,01

TOTAL cap. I

2.112,01

2.112,01

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

2.112,01

2.112,01

Taxa pe valoarea adaugata

401,28

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

2.513,29

OFERTANT


t ron îLucrarea: 12    BL Tip XII ,P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul-oferta al obiectului 12.3 - Transmitere date

{ ron |


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

12.3.1

Instalații TD interior

3.108,12

3.108,12

2

12.3.2

Montaj echip. TD interior

345,22

345,22

3

12.3.3

Instalații TD exterior

1.368,09

1.368,09

4

12.3.4

Montaj echip. TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

4.973,70

4.973,70

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

6.310,00

6.310,00

TOTAL cap. II

6.310,00

6.310,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

11.283,70

11.283,70

Taxa pe valoarea adaugata

2.143,90

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

13.427,60

OFERTANT

LucrareaJ2 Bl. Tip Xn ,P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt

Cod                 U/M       Cantitatea

Denumirea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehn atașate

0

1                       2                3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 12.1        Partea termomecanica

a) Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2             BUCATA            20,00000

1.170,00000

23.400,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 12.1

Partea termomecanica

23.400,00

2

Obiect 12.3

Transmitere date

a} Utilaje

si echipamente tehnologice

, cu montaj

CI

BUCATA

20,00000

130,00000

2.600,00

CARTELA

El

BUCATA

1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT

EXTERIOR

Tl.l

BUCATA

1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK 60

TOTAL obiect 12.3

Transmitere date

6.310,00

Total P:

29.710,00

OFERTANT

Lucrarea: 13    Bl.Tip XIII, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

Iri

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)       C+M

Contractantul/conducatorul

(liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

13.1

Partea termomecanica

50.482,51

21.232,51

50.482,51

21.232,

5.2

13.2

Construcții

2.112,01

2.112,01

2,112,01

2.112,

5.3

13.3

Transmitere date

11.923,23

4.963,23

11.923,23

4.963,

TOTAL grupa 5

64.517,75

28.307,75

64.517,75

28.307,

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

64.517,75

28.307,75

64.517,75

28.307,

Taxa pe valoarea adaugata

12.258,37

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

76.776,12

Lucrarea se incadreaza in grupa:

HA

OFERTANT

Lucrarea: 13 BLTip XIII, P+4/scara

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

13.1.1

Mont.cond.si achiz.el.cond.

17,886,84

17.886,84

2

13.1.2

Izolații termice

1.448,41

1.448,41

3

13.1.3

Demontari+dezactivari

196,74

196,74

4

13.1.4

Montaj CC

1.700,52

1.700,52

TOTAL cap. I

21.232,51

21.232,51

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

29.250,00

29.250,00

TOTAL cap. II

29.250,00

29.250,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

50.482,51

50.482,51

Taxa pe valoarea adaugata

9.591,68

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

60.074,19

OFERTANT

Lucrarea: 13    BLTip XHI, P+4/scara

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

13.2.1

Construcții

2.112,01

2.112,01

TOTAL cap. I

2.112,01

2.112,01

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

2.112,01

2.112,01

Taxa pe valoarea adaugata

401,28

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

2.513,29

OFERTANT

Lucrarea: 13 BLTip XIH, P+4/scara

din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

13.3.1

Instalații TD interior

3.098,83

3.098,83

2

13.3.2

Montaj echip. TD interior

344,06

344,06

3

13.3.3

Instalații TD exterior

*1.368,09

1.368,09

4

13.3.4

Montaj echip. TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

4.963,25

4.963,25

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

6.960,00

6.960,00

TOTAL cap. II

6.960,00

6.960,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

11.923,25

11.923,25

Taxa pe valoarea adaugata

2.265,42

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

14.188,67

OFERTANT

Lucrarea:13    Bl.Tip XIII, P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehni atașata

0

1

2               3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 13.1

Partea tennomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA           25,00000

1.170,00000

29.250,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 13.1

Partea tennomecanica

29.250,00

2

Obiect 13.3

Transmitere date

a) Utilaje

si echipamente tehnologice, cu montaj

CI

BUCATA            25,00000

130,00000

3.250,00

CARTELA

El

BUCATA             1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT

EXTERIOR

TI. 1

BUCATA             1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK 60

TOTAL obiect 13.3

Transmitere date

6.960,00

Total P:

36.210,00

OFERTANT

Lucrarea: 14 BLTip XIV, P+10/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea (exclusiv TVA)

din care C+M

Contractantul/conducatorul

(liderul asociației) total          din care C+M

0

1

2

3

4                5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

14.1

Partea termomecanica

110,180

58.700

110.180              58.7I

5.2

14.2

Construcții

4.017

4.017

4.017                4.0'

5.3

14.3

Transmitere date

17.036

7.606

17.036                7.61

TOTAL grupa 5

131.233

70.323

131.233              70.3;

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

131.233

70.323

131.233              70.3!

Taxa pe valoarea adaugata

24.934

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

156.167

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

Lucrarea: 14    Bl. Tip XIV, P+10/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 14.1 - Partea termomecanica


I ron ]


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si

construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

14.1.1

Mont.cond. si achiz.el.cond.

44.530

44.530

2

14.1.2

Mont. mec. in sist clasic

7.872

7.872

3

14.1.3

Izolații termice

2.730

2.730

4

14.1.4

Izolații AK

226

226

5

14.1.5

Demontari+dezafectari

350

350

6

14.1.6

Montaj CC

2.992

2.992

TOTAL cap. I

58.700

58.700

II.

Procurare echipamente, dotări

7

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

51.480

51.480

TOTAL cap. II

51.480

51.480

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

110.180

110.180

Taxa pe valoarea adaugata

20.935

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

131.115

OFERTANT


Nr. crt.


Lucrarea: 14    BITip XIV, P+10/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 14.2 - Construcții


Categoria de lucrări


din care (după caz):

Valoarea       Contractantul/

(exclusiv TVA)     conducătorul


0

1

2

3

I.      Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1     14.2.1

Construcții

4.017

4.017

TOTAL cap. I

4.017

4.017

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

4.017

4.017

Taxa pe valoarea adaugata

763

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

4.780

OFERTANT


[ronj


Lucrarea: 14    Bl.Tip XIV, P+10/scara


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 14.3 - Transmitere date


Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

14.3.1

Instalații TD interior

5.477

5.477

2

14.3.2

Montaj echip. TD interior

609

609

3

14.3.3

Instalații TD exterior

1.368

1.368

4

14.3.4

Montaj echip. TD exterior

152

152

TOTAL cap. I

7.606

7.606

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice/ cu montaj

9.430

9.430

TOTAL cap. II

9.430

9.430

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

17.036

17.036

Taxa pe valoarea adaugata

3.238

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

20.274

OFERTANT


I n>n]


Lucrarea:! 4 Bl.Tip XIV, P+10/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul

(denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehni atașata

0

1

2               3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 14.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA            44,00000

1.170

51.480

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 14.1       Partea termomecanica

51.480

2

Obiect 14.3        Transmitere date

a) Utilaje si echipamente tehnologice,

, cu montaj

CI               BUCATA

44,00000

130

5.720

CARTELA

El              BUCATA

1,00000

2.150

2.150

ECHIPAMENT EXTERIOR

TI. 1              BUCATA

1,00000

1.560

1.560

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK 60

TOTAL obiect 14.3

Transmitere date

9.430

Total P:

60.910

OFERTANT

Lucrarea: 15    Bl. Tip XV, P+7+l/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

[ roi

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)       C+M

Contractantul/conducatorul (liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                 5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

15.1

Partea termomecanica

70.600,01

43.690,01

70.600,01

43.690,C

5.2

15.2

Construcții

3.238,12

3.238,12

3.238,12

3.238,1

5.3

15.3

Transmitere date

12.761,66

6.061,66

12.761,66

6.061,6

TOTAL grupa 5

86.599,79

52.989,79

86.599,79

52.989,7

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

86.599,79

52.989,79

86.599,79

52.989,7

Taxa pe valoarea adaugata

16.453,95

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

103.053,74

Lucrarea se incadreaza in grupa:

HA

OFERTANT

Lucrarea: 15 BLTip XV. P+7+l/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 15.1 - Partea termomecanica

f ron ]din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

15.1.1

Mont.cond.si achiz.el.cond.

31.643,61

31.643,61

2

15.1.2

Mont. mec. in sist. clasic

7.782,43

7.782,43

3

15.1.3

Izolații termicei

2.262,76

2.262,76

4

15.1.4

Demontări +dezafectari

294,15

294,15

5

15.1.5

Izolații AK

142,53

142,53

6

15.1.6

Montaj CC

1.564,52

1.564,52

TOTAL cap. I

43.690,00

43.690,00

II.

Procurare echipamente, dotări

7

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

26.910,00

26.910,00

TOTAL cap. II

26.910,00

26.910,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

70.600,00

70.600,00

Taxa pe valoarea adaugata

13.414,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

84.014,00

OFERTANT

Lucrarea: 15 BLTip XV, P+7+l/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI Devizul-oferta al obiectului 15.2 - Construcții

I ron 1


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul


0

1

2

3

I.      Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1     15.2.1

Construcții

3.238,12

3.238,12

TOTAL cap. I

3.238,12

3.238,12

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

3.238,12

3.238,12

Taxa pe valoarea adaugata

615,24

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

3.853,36

OFERTANT

Nr. crt.


Lucrarea: 15 Bl.Tip XV, P+7+l/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI


Devizul-oferta al obiectului 15.3 - Transmitere date


Categoria de lucrări


din care (după caz):

Valoarea       Contractantul/

(exclusiv TVA)     conducătorul


0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalat» aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

15.3.1

Instalații TD interior

4.086,82

4.086,82

2

15.3.2

Montaj echip. TD interior

454,48

454,48

3

15.3.3

Instalații TD exterior

1.368,09

1.368,09

4

15.3.4

Montaj echip. TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

6.061,66

6.061,66

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

6.700,00

6.700,00

TOTAL cap. II

6.700,00

6.700,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

12.761,66

12.761,66

Taxa pe valoarea adaugata

2.424,72

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

15.186,38

OFERTANT


[ ron 1


LucrareailS Bl.Tip XV, P+7+l/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea    Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul

(denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnit atașata

0

1

2              3               4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 15.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA             23,00000      1.170,00000

26.910,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 15.1

Partea termomecanica

26.910,00

2

Obiect 15.3

Transmitere date

a) Utilaje

si echipamente tehnologice

, cu montaj

CI

BUCATA

23,00000

130,00000

2.990,00

CARTELA

El

BUCATA

1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT

EXTERIOR

Tl.l

BUCATA

1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINE 60

TOTAL obiect 15.3

Transmitere date

6.700,00

Total P:

33.610,00

OFERTANT

Lucrarea: 16    Bl.Tip. XVI, P+6/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

[ ro

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)       C+M

Contractantul/conducatorul (liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

16.1

Partea termomecanica

70.210,23

43.690,23

70.210,23

43.690,1

5.2

16.2

Construcții

2.935,75

2.935,75

2.935,75

2.935,1

5.3

16.3

Transmitere date

11.824,74

5.904,74

11.824,74

5.904,1

TOTAL grupa 5

84.970,72

52.530,72

84.970,72

52.530,1

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

84.970,72

52.530,72

84.970,72

52.530,1

Taxa pe valoarea adaugata

16.144,43

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

101.115,15

Lucrarea se incadreaza in grupa:

1IA

OFERTANT

Lucrarea: 16 BLTip. XVI, P+6/scara

țron]


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul


0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

16.1.1

Mont.cond.si achiz.el.cond.

31.544,41

31.544,41

2

16.1.2

Mont. mec. in sist. clasic

8.134,43

8.134,43

3

16.1.3

Izolații termice

1.991,56

1.991,56

4

16.1.4

Izolații AK

152,45

152,45

5

16.1.5

Demontări-*- dezafectări

326,09

326,09

6

16.1.6

Montaj CC

1.541,28

1.541,28

TOTAL cap. I

43.690,22

43.690,22

II.

Procurare echipamente, dotări

7

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

26.520,00

26.520,00

TOTAL cap. II

26.520,00

26.520,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

70.210,22

70.210,22

Taxa pe valoarea adaugata

13.339,95

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

83.550,17

OFERTANT

Lucrarea: 16 BLTip. XVI, P+6/scara


[ ron ]


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

16.2.1          Construcții

2.935,75

2.935,75

TOTAL cap. I

2.935,75

2.935,75

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

2.935,75

2.935,75

Taxa pe valoarea adaugata

557,79

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

3.493,54

OFERTANT


Lucrarea: 16    BI.Tip. XVI, P+6/scara

[ ron ]


din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul


0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

16.3.1

Instalații TD interioare

3.946,18

3.946,18

2

16.3.2

Montaj echip. TD interioare

438,21

438,21

3

16.3.3

Instalații TD exterioare

1.368,09

1.368,09

4

16.3.4

Montaj echip. TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

5.904,75

5.904,75

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

5.920,00

5.920,00

TOTAL cap. II

5.920,00

5.920,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

11.824,75

11.824,75

Taxa pe valoarea adaugata

2.246,70

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

14.071,45

OFERTANT

Lucrarea:16 BLTip. XVI. P+6/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul

(denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehni atașata

0

1

2              3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 16.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 1

BUCATA            17,00000

1.560,00000

26.520,00

CUTIE PREECHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK 60

TOTAL obiect 16.1

Partea termomecanica

26.520,00

2         Obiect 16.3

Transmitere date

a) Utilaje

si echipamente tehnologice,

, cu montaj

CI

BUCATA

17,00000

130,00000

2.210,00

CARTELA

El

BUCATA

1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT

EXTERIOR

Tl.l

BUCATA

1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK

60

TOTAL obiect 16.3

Transmitere date

5.920,00

Total P:

32.440,00

OFERTANT

Lucrarea: 17    Bl.Tip.XVII, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

[r<

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea        din care

(exclusiv TVA)       C+M

Contractanta l/conducatorul (liderul asociației)

total          din care C+M

0

1

2

3

4                 5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

17.1

Partea termomecanica

23.268,61

11.568,61

23.268,61

11.568,1

5.2

17.2

Construcții

1.493,97

1.493,97

1.493,97

1.493,'.

5.3

17.3

Transmitere date

9.015,46

4.005,46

9,015,46

4.005,'

TOTAL grupa 5

33.778,04

17.068,04

33.778,04

17.068,1

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

33.778,04

17.068,04

33.778,04

17.068,1

Taxa pe valoarea adaugata

6.417,82

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

40.195,86

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIA

OFERTANT

Lucrarea: 17 Bl.Tip.XVH, P+4/scara

din care (după caz):

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

17.1.1

Mont.ccnd.si achiz.el.cond.

9.663,77

9.663,77

2

17.1.2

Izolații termice

1.047,81

1.047,81

3

17.1.3

Demontare +dezafectare

177,05

177,05

4

17.1.4

Montaj CC

679,97

679,97

TOTAL cap. I

11.568,60

11.568,60

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

11.700,00

11.700,00

TOTAL cap. II

11.700,00

11.700,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

23.268,60

23.268,60

Taxa pe valoarea adaugata

4.421,04

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

27.689,64

OFERTANT

Lucrarea: 17 BLTip.XVII, P+4/scara

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

17.2.1

Construcții

1.493,97

1.493,97

TOTAL cap. I

1.493,97

1.493,97

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

1.493,97

1.493,97

Taxa pe valoarea adaugata

283,85

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

1.777,82

OFERTANT

Lucrarea: 17 Bl.Tip.XVH, P+4/scara


[ron]


Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

17.3.1

Instalații TD interior

2.236,36

2.236,36

2

17.3.2

Montaj echip. TD interior

248,74

248,74

3

17.3.3

Instalații TD exterior

1.368,09

1.368,09

4

17.3.4

Montaj echip. TD exterior

152,27

152,27

TOTAL cap. I

4.005,46

4.005,46

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

5.010,00

5.010,00

TOTAL cap. II

5.010,00

5.010,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

9.015,46

9.015,46

Taxa pe valoarea adaugata

1.712,94

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

10.728,40

OFERTANT


Lucrarea:17 Bl.Tip.XVH, P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul

(denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnic atașata

0

1

2              3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 17.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA            10,00000

1.170,00000

11.700,00

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 17.1

Partea termomecanica

11.700,00

2          Obiect 17.3

Transmitere date

a) Utilaje

si echipamente tehnologice

, cu montaj

CI

BUCATA

10,00000

130,00000

1.300,00

CARTELA

El

BUCATA

1,00000

2.150,00000

2.150,00

ECHIPAMENT

EXTERIOR

TI. 1

BUCATA

1,00000

1.560,00000

1.560,00

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINK

60

TOTAL obiect 17.3

Transmitere date

5.010,00

Total P:

16.710,00

OFERTANT

Lucrarea: 18    Bl.Tip XVIII, P+4/scara

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

din care (după caz):

Nr. crt.

Grupa de obiecte Denumirea obiectului

Valoarea (exclusiv TVA)

din care C+M

Contractanta 1/conducatorul

(liderul asociației) total          din care C+M

0

1

2

3

4                5

5

Investiția (lucrarea) de baza

5.1

18.1

Partea termomecanica

45.433

17.353

45.433               17.3;

5.2

18.2

Construcții

2.139

2.139

2.139                 2.1:

5.3

18.3

Transmitere date

11.662

4.832

11.662                4.8:

TOTAL grupa 5

59.234

24.324

59.234              24.3:

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

59.234

24.324

59.234              24.3:

Taxa pe valoarea adaugata

11.254

Procentul:

100,00

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

70.488

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANTLucrarea: 18 BLTip XVUI, P+4/scara


[ron]Nn crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

18.1.1

Mont.cond.si achiz.el.cond

14.058

14.058

2

18.1.2

Izolații termice

1.463

1.463

3

18.1.3

Demontarit dezactivări

201

201

4

18.1.4

Montaj CC

1.632

1.632

TOTAL cap. I

17.354

17.354

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

28.080

28.080

TOTAL cap. II

28.080

28.080

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

45.434

45.434

Taxa pe valoarea adaugata

8.632

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

54.066

OFERTANT


Lucrarea: 18    Bl. Tip XVIU, P+4/scara


Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitari in incinta

1

18.2.1

Construcții

2.139

2.139

TOTAL cap. I

2.139

2.139

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

2.139

2.139

Taxa pe valoarea adaugata

406

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

2.545

OFERTANT


[ ron ]


r ȘT ”              ____________________________________________________________________________________________


Lucrarea: 18    Bl.Tip XVIII, P+4/scara

(ronl

Nr. crt.

Categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

din care (după caz):

Contractantul/ conducătorul

0

1

2

3

I.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construcțiilor si rețele de utilitati in incinta

1

18.3.1

Instalații TD interior

2.980

2.980

2

18.3.2

Montaj echip. TD interior

331

331

3

18.3.3

Instalații TD exterior

1.368

1.368

4

18.3.4

Montaj echip. TD exterior

152

152

TOTAL cap. I

4.831

4.831

II.

Procurare echipamente, dotări

5

a)

Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj

6.830

6.830

TOTAL cap. II

6.830

6.830

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

11.661

11.661

Taxa pe valoarea adaugata                                        2.216

TOTAL valoare (inclusiv TVA)                                  13.877

OFERTANT

Lucrarea:18    BLTip XVHI, P+4/scara

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRILE

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M        Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnic atașata

0

1

2               3

4

5 = 3X4

6

7

1

Obiect 18.1

Partea termomecanica

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

TI. 2

BUCATA            24,00000

1.170

28.080

CUTIE DE CONTORIZARE COMPLET ECHIPATA

TOTAL obiect 18.1       Partea termomecanica

28.080

2

Obiect 18.3        Transmitere date

a) Utilaje si echipamente tehnologice,

, cu montaj

Ci               BUCATA

24,00000

130

3.120

CARTELA

El              BUCATA

1,00000

2.150

2.150

ECHIPAMENT EXTERIOR

Tl.l            BUCATA

1,00000

1.560

1.560

CUTIE PREECCHIPATA PT. MBUS CU CONVERTOR MBUS LINE 60

TOTAL obiect 18.3

Transmitere date

6.830

Total P:

34.910

OFERTANT

DEVIZ PE OBIECT

ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE - Reabilitarea termica a blocurilor - ETAPA I - 228 scări. Instalații interioare de utilitati publice in municipiul Bacau în Lel/euro, la cursul 4.28 Lel/euro din data de 23.02.2009

Nr

Denumirea

Valoarea pe cateqoril

de lucrări (fără T.VA.)

Crt

capitolelor și subcapitolelor

GR.I

GR. II.

GR.III

GR. IV

GR.V

GR.VI

GR. VII

GR. VIII

GR. IX

GR.X

P+4

P+4

P+2

P+4

P+4

P+4

P+7

P+2

P+4

P+4

21 SC/420AP

3 SC 1 60 AP

39 SC I- 234 AP

66SC/1320 AP

22 SC 1440 AP

3 SC 1100 AP

2 SC ! 56 AP

6SC/36AP

1SC/20AP

18 SC/270 AP

Lei

Euro

Le(

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Lucrări de construcții si instalații

V

Construcții: rezistență - realizare goluri tn planșee + elemente de trecere a conductelor prin planșee + protejarea conductelor cu carcase din riqips + vopsire rigips

50.400

11.776

6.336

1 480

62.152

14.521

62.397

14.579

46.464

10856

14.511

3.390

6.908

1.614

9.562

2.234

2.157

504

33.770

7 890

2

Izolații termice conducte incalzire, a.c.c., recirc. a.c.c. si apa rece

22.113

5.166

2.737

639

21.590

5.044

97.790

22.848

23.899

5.584

8.524

1.992

4.261

995

5.452

1.274

1.356

317

22.990

5.371

3

Instalații interioare de utilitati (conducte de incazire. a.c.c., recirc. a.c.c. si apa rece) privind distribuția pe orizontală la nivel de scara de bloc

328.377

76.724

46.134

10.779

246.418

57.574

904.824

211.407

394.716

92.223

190.635

44,541

79.619

18.603

38.678

9.037

17.464

4.080

291.128

68.021

4

Transmitere de date

105.837

24.728

15.120

3.533

127.015

■ 29.676

299.640

70.009

98.475

23.008

38.103

8.903

12.902

3.014

22.352

5.222

4.476

1.046

76.135

17.789

5

Demontări + dezafectări

4.197

981

590

138

7.673

1.793

13.597

3.177

4.397

1.027

1.075

251

652

152

1.180

276

207

48

3.669

857

TOTAL 1 (fără TVA)

510.924

119.375

70.916

16.569

464.848

108.609

1.378.248

322.021

567.951

132.699

252.848

59.077

104.342

24.379

77.224

18.043

25.659

5.995

427.693

99.928

TVA (19%)

97.075

22.681

13.474

3.148

88.321

20.636

261.867

61.184

107.911

2X213

48.041

11.225

19.825

4.632

14.673

3.428

4.875

1.139

81.262

18.986

TOTAL I (cu TVA)

607.999

142.056

84.391

19.717

553.169

129.245

1.640.115

383.204

675.862

157.912

300.889

70.301

124.167

29.011

91.896

21.471

30.535

7.134

508.954

118.915

TOTAL 1 - Lucrări C+l pentru 228 scări «s

6.291.793

Lei (cu TVA), respectiv

1.470.045

Euro

II. MONTAJ utilaje sl echipamente tehnologice

6

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament

229.778

53.686

4.150

970

15.911

3.718

89.757

20.971

29919

6.990

20399

4.766

7.618

1.780

2.448

572

1.360

318

18.370

4 292

7

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

11.765

2.749

1.683

393

14.144

3.305

33.294

7.779

10.945

2.557

4.237

990

1.437

336

2.490

582

499

117

8 474

1.980

TOTAL It (fără TVA)

241.543

56.435

5.833

1.363

30.055

7.022

123.051

28.750

40.864

9.548

24.636

5.756

9.055

2.116

4.938

1.154

1.859

434

26.843

6.272

TVA (19%)

45.893

10.723

1.108

259

5.710

1.334

23.380

5.463

7.764

1.814

4.681

1.094

1.720

402

938

219

353

83

5.100

1.192

TOTAL li (CU TVA)

287.436

67.158

6.941

1.622

35.765

8.356

146.431

34,213

48.628

11.362

29.317

6.850

10.775

2.518

5.876

1.373

2.212

517

31.943

7.463

TOTAL 11 Montaj echipamente pentru 228 scări »

842.868

Lei (cu TVA), respectiv

196.932

Euro

III.PROCURARE

8

Achiziție cutie contorizare complet echipata cu contoare pentru incatzire, a.c.c., a.r.

491.400

114.813

70.200

16.402

273.780

63.967

1.544.400

360.841

514.800

120.280

351.000

82.009

65.520

15.308

42.120

9.841

46.800

10.935

315.900

73.808

9

Achiziție echipamente transmitere date

132.510

30.960

18.930

4.423

175.110

40.914

416.460

97.304

138.820

32.435

50.130

11.713

14.700

3.435

26.940

6.294

6.310

1.474

101.880

23.804

TOTAL III (fără TVA)

62X910

145.773

B9.13O

20.B25

448.890

104.881

1.968.860

458.145

653.620

152.715

401.130

93.722

80.220

18.743

69.060

16.136

53.110

12.409

417.7S0

97.612

TVA (19%)

118.543

27.697

16.935

3.957

85.289

19.927

372.563

87.048

124.188

29.016

76.215

17.807

15.242

3.561

13.121

3.066

10.091

2.358

79.37S

18.546

TOTAL III (cu TVA)

742.453

173.470

106.065

24.781

534.179

124.808

2.333.423

545.192

777.808

181.731

477.345

111.529

95.462

22.304

82.181

19.201

63.201

14.767

497.158

116.15®

TOTAL III Procurare echipamente pentru 228 scări n

7.620.986

Lei (cu TVA), respectiv

1.780.604

Euro

TOTAL i+ll+III (fără TVA)

1.376.377

321.583

165.879

38.757

943.793

220.512

3.462.159

808.916

1.262.435

294.961

678.614

158.555

193.616

45.237

151.221

35.332

80.628

18.838

872.316

203.812

TVA (19%)

261.512

61.101

31.517

7.364

179.321

41.897

657.810

153.694

239.863

56.043

128.937

30.125

36.787

8.595

28.732

6.713

15.319

3.579

165.740

38.724 I

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

1.637.888

382.684

197.396

45.121

1.123.113

262.410

4.119.969

962.610

1.502.297

351.004

807.550

188.680

230.404

53.833

179.954

42.045

95.947

22.418

1.038.056

242.536 (

TOTAL DEVIZ OBIECT - ETAPA A l-A - pentru 228 scări:       7.951.126             Lei (cu TVA), respectiv             1.857.740         Euro

NOTA : Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea si montarea cutiilor de contorizare complet echipate pentru toate apartamentele construitein cele 228 de scări de bloc.

Verificat,

întocmit,

Ing. Danuta Pascari


Tehn. Gheorghe Manole ,


Ing. Paul Gavrilescu

Aprobat,


DEVIZ PE OBIECT

ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE - Reabilitarea termica a blocurilor - ETAPA I - 228 scări. Instalații interioare de utilitati publice in municipiul Bacau în Leifeuro, ia cursul 4.28 Leifeuro din data de 23.02.2009

Nr

Denumirea

Valoarea

pe categorii de lucrări (fără T.VJt.)

Crt

capitolelor și subcapitolelor

GR.XI

GR. XII

GR.XIlf

GRJCtV

GR.XV

GRJCVI

GRJCVII

GR.XVI II

TOTAL

P+4

P+4

P+4

P+10

P+7+1

P+6

P+4

P+2

19 SC / 380 AP

3 SC 160 AP

14 SC / 350 AP

4SC/176AP

1 SC / 23 AP

1 SC/ 17 AP

2SC/20AP

3 SC 172 AP

Lei

Euro

Lei

Eu re

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

Lei

Euro

0

1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1. Lucrări de construcții sl Instalații

1

Construcții; rezistență - realizare goluri in planșee + elemente de trecere a conductelor prin planțee + protejarea conductelor cu carcase din rigips + vopsire riqips

40.128

9.376

6.337

1.481

29.568

6.908

16.068

3754

3.238

757

2.936

686

2.988

698

6.417

1.499

402.336

94.004

2

Izolații termice conducte încălzire, a.c.c., recite, a.c.c. si apa rece

27.520

6.430

4.345

1.015

20.278

4.738

11.824

2763

2.405

562

2.144

501

2.096

490

4.389

1.025

285.711

66.755

3

Instalații interioare de utilitati (conducte de incazire. a.c.c., recite, a.c.c. si apa rece) privind distribuția pe orizontală ia nivel de scara de bloc

340.980

79.668

53.863

12.585

250.416

58.508

209.608

48.974

39.426

9.212

39.679

9.271

19.328

4.516

42.174

9.854

3.533.468

825.577

4

Transmitere de date

83.920

19.607

13.428

3.137

62.537

14.611

27.380

6.397

5.455

1.275

5.314

1.242

7.209

1.684

13.044

3.048

1.018.341

237.930

5

Demontări + dezafectări

3797

887

600

140

2754

643

1.400

327

295

69

326

76

354

83

603

141

47.365

11,067

TOTAL t (fără TVA)

496.345

115.968

78.573

18.358

365.552

85.409

266.280

62.215

50.819

11.873

50.399

11.775

31.974

7.471

66.627

15.567

5.287.221

1.235.332

TVA (19%)

94.306

22.034

14.929

3.488

69.455

16.228

50.593

11.821

9.656

2.256

9.576

2.237

6.075

1.419

12.659

2.958

1.004.572

234.713

TOTAL 1 (CU TVA)

590.6S1

138.002

93.502

21.846

435.007

101.637

316.873

74.036

60.474

14.129

59.974

14.013

38.049

8.890

79.286

18.525

6.291.793

1.470.045

II. MONTAJ utilaje si echipamente tehnologice

6

Montaj cutii de contorizare la nivel de apartament

25.839

6.037

53.863

12.585

23.807

5.562

11.968

2796

1 565

366

1.541

360

1.360

318

4.896

1.144

544.548

127.231

7

Montaj echipamente aferente transmiterii de date

9.342

2.183

13.428

3.137

45.515

10.634

3.044

711

607

142

590

138

802

187

1.449

339

163.744

38.258

TOTAL II (fără TVA)

35.181

8.220

67.291

15.722

69.323

16.197

15.012

3.507

2.171

507

2.131

498

2.162

505

6.345

1.482

708.292

165.489

TVA (19%)

6.684

1.562

12785

2.987

13.171

3.077

2.852

666

413

96

405

95

411

96

1.206

282

134.576

31.443

TOTAL II (cu TVA)

41.865

9.782

80,077

18.710

82.494

19.274

17.864

4.174

2.584

604

2.536

593

2.573

601

7.551

1.764

842.868

196.932

III.PROCURARE

8

Achiziție cutie contorizare complet echipata cu contoare pentru încălzire, a.c.c., a r.

444.600

103.879

70.200

16.402

409.500

95.678

204.000

47.664'

26.910

6.287

26.520

6.196

23.400

5.467

84.240

19.682

5.005,290

1.169.460

9

Achiziție echipamente transmitere date

119.890

28.012

18.930

4P423

97.440

22.766

37720

8.813

6700

1.565

5.920

1.383

10.020

2.341

20.490

4.787

1.398.900

326,846

TOTAL <11 (fără TVA)

564.490

137.890

59,130

20.825

506,940

118.444

241.720

56,477

33,610

7.853

32.440

7.579

33.420

7.808

104.730

24.470

6.404.190

1.496.306

TVA (19%)

107.253

25.059

16.935

3.957

96.319

22.504

45.927

10.731

6.386

1.492

6.164

1.440

6.350

1.484

19.899

4.649

1.216.796

284,298

TOTAL III (cu TVA)

671.743

156.949

106.065

24.781

603.259

140.948

287.647

67.207

39.996

9.345

38.604

9.020

39.770

9.292

124.629

29.119

7.620.986

1.780.604

TOTAL l+ll+lll (fără TVA)

1.096.016

256.079

234.995

54.905

941.815

220.050

523.012

122.199

86,600

20.234

84.970

19.853

67.556

15.784

177.702

41.519

12.399.703

2.897.1 Z7

TVA (19%)

208.243

48.655

44.649

10.432

178.945

41.810

99.372

23.218

16.454

3.844

16.144

3.772

12.836

2.999

33.763

7.889

2.355.944

550,454

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

1.304.259

304.733

279.644

65.337

1.120.760

261.860

622.384

145.417

103.054

24.078

101.114

23.625

80,391

18.783

211.465

49.408

14.755.647

3.447.581

NOTA Cheltuielile din devizul pe obiect cuprind procurarea st montarea cutiilor de contorizare complet echipate pentru toate apartamentele construitein cele 228 de scări de bloc.

Verificat,

Ing. Paul Gavrilescu


Aprobat.

Ing. Ștefan Scripcaîntocmit,

Ing Danuta Pascariu<L_\ Aqs_

Tehn Gheorghe Manole /

SC URBAN PROIECT SRL BAC AU

GRAFIC DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

LUNA1

LUNA 2

nr.cr t

Denumirea lucrărilor

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

1

Amenajare teren

2

Gospodărire deșeuri

3

Izolație pereți exteriori

4

Izolație plan seu superior +sarpanta

5

Izolație plan seu subsol si pereticasa scării

6

Tâmpi arie exterioara

7

Refacere trotuare

Actualizare Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea termică a blocurilor. Etapa l-a = 228 scări de bloc.

Instalații interioare de utilități publice in municipiul Bacău. DEVIZ GENERAL

conf. H.G.R. nr. 28/2008

în l aî si Eitrn la rm-snt BNR de d 2R l ei/Furo din 23 62 20R9

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA (19%)

Valoare cu TVA

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

CAPITOL 1

- Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Amenajarea terenului (demontări si desfaceri)

44.996,8

10.513,3

8.549,4

53.546,1

12.510,8

1 3.

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea Inițiala

2.368,3

553,3

450,0

2.818,2

658,5

Total CAP. 1

47.365,0

11.066,6

8.999,4

56.364,4

13.169,2

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

? 1

Chefttiiefi pentru asigurarea utilităților

15.719,6

3.672,8

2.986,7

18.708,3

4.370,6

Total CAP.2

15.719,6

3.672,0

2.986,7

18.706,3

4.370,6

CAPITOLUL 3 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Obținerea de avize, acorduri

3.359,0

784,8

638,2

3.997,2

933,9

3.3.

Proiectare șl inginerie

369.808,5

86.403,8

70.263,6

440.072,1

102.820,6

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publică

4.800,0

1.121,5

912,0

5.712,0

1.334,6

3.5.

Consultanță

18.490,4

4.320,2

3.513,2

22.003,6

5.141,0

3.6.

Asistență tehnică

38.490,4

8.993,1

7.313,2

45.803,6

10.701,8

Total CAP. 3

434.948,3

101.623,4

82.640,2

517.588,4

120.931,9

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații, din care 996.870,0fel tara TVA reprezintă valorile pentru achiziția elementelor de conducta

5.239.856,0

1.224.265,4

995.572,6

6.235.428,6

1.456.875,9

4.2.

Montaj echipamente tehnologice

708.292,0

165.488,8

134.575,5

842.867,5

196.931,7

4.3.

Echipamente tehnonogice și funcționale cu montaj - cutii de contorizare complet echipate sl echip. pentru transmitere de date

6.404.190,0

1.496.306,1

1.216.796,1

7.620.986,1

1.780.604,2

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5.

Dotări

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 6.

Active necorporale

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

Total CAP. 4

12.352.338,0

2.886.060,3

2.346.944,2

14.699.282,2

3.434.411,7

CAPITOLUL

5 - Alte cheltuieli

5 1.

Organizare de șantier

146.716,0

34.279,4

27.876,0

174.592,0

40.792,5

5.1.1. Lucrări de construcție

104.797,1

24.485,3

19.911,5

124.708,6

29.137,5

5.1.2, Cheltuieli conexe org. șantierului

41.918,8

9.794,1

7.964,6

49.883,4

11.655,0

Actualizare Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea termică a blocurilor. Etapa l-a = 228 scări de bloc. Instalații interioare de utilități publice în municipiul Bacău.

conf. H.G.R. nr. 28/2008

în Lei si Euro la cursul BNR de 4.28 Lei/Euro din 23.02.2009


Ing. Ștefan SCRIPCA


Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA (19%)

Valoare cu TVA

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

89.130,0

20.824,8

16.934,7

106.064,6

24.781,5

5.2.1. Cota pentru I.S.C.

36.731,4

8.582,1

6.979,0

43.710,4

10.212,7

5,2.3. Taxa pentru obținerea Autorizației de construire

52.398,6

12.242,7

9.955,7

62.354,3

14.568,8

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1.285.037,1

300.242,3

244.157,0

1.529.194,1

357.288,3

Total CAP. 5

1.520.883,0

355.346,5

288.967,8

1.809.850,8

422.862,3

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, precum si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.2.

Probe tehnologice si teste

10.479,7

2.448,5

1.991,1

12.470,9

2.913,8

Total CAP. 6

10.479,7

2.448,5

1.991,1

12.470,9

2.913,8

Total General

14.381.733,6

3.360.218,1

2.732.529,4

17.114.262,9

3.998.659,6

Din care C+M

6.116.029,7

1.428.978,9

1.162.045,6

7.278.075,3

1.700.484,9

Verificat, Director Tehnic,

Intocmit,

Șef pr, specialitate, Ing. Paul GAVRILESCU