Hotărârea nr. 180/2009

 Hotărârea nr. 180 din 10.06.2009 – privind aprobarea trecerii blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe până la data de 31.12.2003, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe până la data de 31.12.2003, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere :

  • •  Prevederile OUG nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național;

  • •  Prevederile art.9(2) și a art.l0(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art. 63(1) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată;

  • •  Prevederile art.II alin.(l) din Legea nr.89/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

  • •  Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Adresa 8337/G.B din 11.07.2008 primită de la Secretariatul General al Guvernului, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.42517/11.07.2008;

  • •  Circulara nr.l09628/LB/04.09.2008 primită de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;

  • •  Adresa nr. 118785/DPCL/14.10.2008 primită de la Direcția Programe Construcții Locuințe din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;

  • •  Referatul nr.l52938 / 01.06.2009 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • • Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău

In baza dispozițiilor art.36 (2)lit.„c” si ale art.45(3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Construcțiile de locuințe aferente imobilelor - blocuri de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe până la 31.12.2003, identificate conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a municipiului Bacău, în proprietatea publică a statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Art2. - Construcțiile de locuințe prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea vânzării locuințelor/apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora, în condițiile legii.

Art3. - Locuințele/apartamentele prevăzute la art.2 pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condițiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante, se administrează în continuare ca locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Art4. - Terenurile aferente imobilelor - blocuri de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe până la 31.12.2003, conform Anexei nr.2 și a Planurilor de Amplasament și delimitare anexe nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 la prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a municipiului Bacău, în proprietatea privată a municipiului Bacău.

Art.5. - Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Direcția Patrimoniu și va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Juridice și Ad-ție Locală, precum și Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței - Direcției Generale Construcții Locuințe și Reabilitare Termică.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICINR. 180

DIN 10.06.2009

O.P., Caleap FI /T.C./ Ex. l/Ds.I-A-4

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA Nr. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 180 DIN 10.06.2009


DATELE DE IDENTIFICARE

a construcții lor do locuințe care se transmit din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului și rămân în administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău

Nr.

Crt.

Denumirea construcției, adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite construcția

Persoana juridică la care se transmite construcția

Caracteristicile tehnice ale construcțiilor/i mobilului

1.

Bloc de locuințe ANL

.StrOrizontiilur bl.34,

Scara A

Nr.cadastral 16079,

C.F. nr.44720

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.la sol

=374,65 mp

Aria desfășurată construită— 1873,25 mp

Număr de apartamente : 40 Din care:cu 1 cameră -40 valoare de inventar-1.235.22.379 mii lei , Regim înălțime P+4

An P.l.F. -2003

2

Bloc de locuințe ANL Bucegi etapa L Str.Bucegi, bl. 136 A Scara A+B Nr.cadastral 16239 C.F.nr.44723

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr-752,21 mp

Aria desfășurată construită-5265,47mp     5

Număr de apartamente : 45 Din care: cu 1 cameră-18 cu 2 camere -27 valoare de inventar-2.978,086 mii lei Regim înălțimeS+P+3

AnP.l.F. -2003

Bloc de locuințe ANL Bucegi etapa î Str.Bucegi, bl. 138 A Scara A+B

Nr.cadastral 16240

C.F. nr.44724

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.=752,15 mp

Aria desfășurată const ru i tă- 5265,05 m p Număr de apartamente :45 | Din care, cu 1 cameră -18 | cu 2 camere = 27          j

valoare de inventar-        1

2.978,086 mii lei           î

Regim înălțime S+P+3+M AnP.l.F.- 2003          !

4.

Bloc de locuințe ANL Bucegi etapa I

Str. Bucegi bl. 140A Scara A+B Nr.cadastral 16241

C’.F.nr.44725

Municipiul Bacău

Statul român

Aria constr.-741,59mp     ■

Aria desfășurată            i

construi tă-5191,13 mp      ;

Număr de apartamente : 45 Din care: cu 1 cameră -18  ;

cu 2 camere - 27          ț

valoare de inventar-        5

2.978,086 mii lei           1

Regim înălțime S+P+3     ■

AnP.l.F.-2003          1

1

I

Bloc de locuințe ANL

St [.Narciselor bl 14 .A

Scara A

Nr.cadastral 461 <71

C F. nr. 15760


__________J_______


Municipiul Bacău


Statul român


ț Ai'ia coîistr.’ 3S’6,26mp Aria desfășurată eonstruitfr I9?> |,3Qmp Număr de apartamente . 20 Din care: cu 1 cameră - 2d cu 2 camere 5 valoare de inventar-1.565,27805 mu le!

| Regim înălțime Pi 4

| An P.I.F. --- 2002 _CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

ANEXA Nr. 2

JUDEȚUL BACĂU

LA HOTARAREA NR. 180 DIN 10.06.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din proprietatea publică a municipiului Bacău in proprietatea privată municipiului Bacău

Nr.

Ad resa

Nr. cadastral/

Caracteristicile tehnice ale

Crt.

terenului

Căite Funciară

terenului

1.

Teren, str. Orizontului nr.34

Nr. cadastral 16079

C.F 44720

Suprafața =- 469,51 mp. conform planurilor de amplasament și delimitare. Anexa 2.1

Teren, str. Bucegi nr. 136

Nr. cad astral 16239

C.F 44723

Suprafața - 904mp, Conform planurilor de amplasament și delimitare, Anexa 2.2

Teren, str. Bucegi nr. 138

Nr. cadastral 16240

C.F.44724

Suprafața = 904 mp. Conform planurilor de amplasament și delimitare. Anexa 2.3

4.

Teren, str. Bucegi 140

Nr.cadastral 16241

C.F.44725

Suprafața - 893mp, conform planurilor de amplasament și delimitare. Anexa 2.4

5.

Teren, str. Narciselor I4A

Nr.cadastral 461

C.F. nr. 15760

Suprafața - 500,63mp. conform planurilor de amplasament și delimitare. Anexa 2.5


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Z PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

(jntrav^an)                              ANEXA Nr. 2.1.

___________________SCARA 1:500          la hotararea nr. iso din 10.06.2009


Nr. Cadastral:

Suprafața măsurată

to'U)

469,51 mp

str. Orizontului, nr. 34,jud. Bacau

* 1 /

Cartea funciară nr.

UAT

BACAU

B.rtOULNOÎARlAUl PUBLIC

ELEMA ZAHARiA
- V

/? A t PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ■•••       BÎRZUILIE


"■■■•  ‘         BIRZU ILIE

INVENTAR DE COORDONATE PUNCTE PE CONTUR


Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Yfm)

1

562392.462

647329.579

2

562389.694

647331.084

3

562390.098

647331.828

4

562386.289

647333.899

5

562388.296

647337.589

6

562376.953

647344.129

7

562375.430

647345.001

8

562364.122

647351.538

9

562357.096

647339.052

10

562368.861

647332.068

10

562369.034

647332.068

11

562369.362

647331.897

12

562381.444

647325.079

13

562382.243

647324.582

14

562382.714

647325.390

15

562383.313

647325.065

16

562382.210

647320.130

17

562384.083

647319.097

18

562385.189

647324.045

19

562385.691

647323.772

20

562387.431

647326.971

21

562388.309

647326.494

22

562387.879

647325.703

23

562389.790

647324.664

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


S.C. S&ACOMPANY SA


Consiliul Local Bacau


COMPANY SANr. parcelă Categorie de folosințăSuprafața mp

469,51


469,51


562350


Valoare de impozitare (lei)EL Date referitoare la construcții


Șupr. construită la sol

374,65

374,65


Valoare de impozitare (lei), IDO* ^^j^^năturyf și ștampila

3       Data> emirii: decembrie 2008

Xă.n.c.


/S.C. TOPO SISTEM S.R.L.


gard de metal, gard de beton si delimitat prin limifa/tatural a.Mențiuni


r«


Suprafața constr. desfășurată =1873,25mp,/

Suprafața constr. desfășurată = 1873,25mp
Se confirma suprafața din măsurători introducerea imobilului in baza de date Semnătura și data


ANEXA Nr. 2.2.

Nr. Cadastral:

Suprafața măsurată

k *    -------la HO PARAREA NR. 180 DIN 10.06.2009

904 mp

str. Bucegi, nr. 136, jud. Bacau

Cartea funciară nr.

UAT

BACAU

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE (intravilan)


562000
Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața mp

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

904

Imobilul masurat este delimitat prin limita naturala

Total

904

B. Date referitoare la construcții

cofi&L 3>

Supr. construită

\    la sol

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

£\ 752,21

Bloc

Suprafața constr. desfășurată =3385,59mp>/

752,21

Suprafața constr. desfășurată =3385,59mp

& voz'-yz^ ”

EB&fcitaift: S.C. TOPO_SISTEM S.R.L. SȚ^ty^Semnătura și ștampila


<>PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE (intravilan)                           anexa Nr. 2.3.

SCARA 1:500       la hotararea nr. iso din 10.06.2009


Nr. Cadastral:

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

IGOăo

904 mp

str. Bucegi, nr. 138, jud. Bacau

Cartea funciară nr.

UAT

BACAU

Primăria Municipiuful Bacau


Primăria Municipiului Bacau


SUNA ZAHA


Primăria Municipiului Bacau


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU'i 'MRIN NICOLAE -OVIDIU POPOVICIINVENTAR DE COORDONATE PUNCTE PE CONTUR


Nume Punct

COORDONA TE STEREO 70

X(m)

Y(m)

/

561950.425

646901.517

2

561947.219

646902.230

3

561948.451

646907.667

4

561923.068

646913.415   /,

5

561921.907

646908.180 f ’’

6

561899.061

646913.247 1^4

7

561897.838

646907.746 £

8

561894.676

646908.447 |H

9

561892.315

646897.802

10

561920.899

646891.480

11

561922.033

646896.579 \*S

12

561948.044

646890.810

Suprafața din măsurători = 9Q4mp

Suprafața din acte ■= 7560mp

CERTIFICAT" AUTOR’Z^Jr,,

Seria B Nr 403 lașa a îJtopo . ENI S.R-l" •con^A '

Supr. construită la sol

Sc>Ci>(

X.W2.15

Wu

' ^752,15 --—(2---
Imobilul masurat este delimitat prin limita naturala


Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni        ... •?          .    : .       > l ’Z’

Bloc

Suprafața constr. desfășurată =3385,59mp   ...             '

Suprafața constr. desfășurată =3385,59njp1


XJ>£xcfbiitaht: ȘtC. TOPO_SISTEM S.R.L. r ^/^^S^rpnăturaĂi ștampila


Se confirma suprafața din masurjrfQpi introducerea imobilului ; bazaPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE (intravilan) SCARA 1:500


ANEXA Nr. 2.4.

LA HOTARAREA NR. 180 DIN 10.06.2009

Nr. Cadastral:

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

893 mp

str. Bucegi, nr. 140, jud. Bacau

Cartea funciară nr.

UAT

BACAU
ERUvlNOVA cLINĂZ Anexă la-jnj&criaa nr.          Ci

Notar^publiC-..


561850INVENTAR DE COORDONATE

PUNCTE PE CONTUR


Nume

Punct


j_

2_

3_

4_

5_

6COORDONATE STEREO'70


X(m)

561889.983

561886.754

561887.953

561862.623

561861.475

561838.662

561837.451


i ăS A , ^1^^1834.209 k                              i nna

4er’hhc|ai --RE-- £ A|U l'C^llz4nc

LI

n

BIISTEM S.RJ


la nfipui atori = 893mp ’prafata        = 7560mp;orie de


Suprafața
Valoare de impozitare (lei)Total893


Date referitoare la construcții


upr. construită \ la sol


Valoare de impozitare (Iei)Bloc


Mențiuni


t: S.C. TOPOSISTEM S.R.L. țiira și ștampila


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -OVIDI OPOVICI


Imobilul masurat este delimitat prin limita naturala


Mențiuni


Suprafața constr. desfășurată =3336,27

Suprafața constr. desfășurată =3336,


Parafa

Semnătura și dataSe confî introducerea imobilului in baza de datePLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE ___

(intravilan)                              anexa Nr. 2.5.

SCARA 1:500         la hotararea nr. 180 din 10.06.2009

561750


Nr. Cadastral:

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

461 /<!/

500,63mp

str. Narciselor, nr. 14, jud. Bacau

Cartea funciară nr.

UAT

BACAU

2121/N,)


INVENTAR DE COORDONATE

PUNCTE PE CONTUR


Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

27

X(m)

Y(m)

1

561724.930

646728.920

2

561717.681

646737.836    /

3

561718.767

646738.719

l

U

0

4

561715.539

646742.689

(

5

561714.453

646741.805

6

561707.222

646750.604     '

7

561693.031

646738.942

8

561711.834

646718.247

CERTIFICAT

S-C, TOPO SISTEM S,R,l 4>

Suprafața din măsurători = 500,63mpOliciiil dfe OfldaBlru șl Publicitate Imobiliară BACĂU NuHiS al


A. Date referitoare la teren

in acte ~

161650

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața mp

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

500,63

Imobilulu masurat este imprejmuit cu gard de deton, si delimitat prin limita naturala.

Total

500,63

B. Date referitoare la construcții

Cod constr. /

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Cl/4

Mp,

_

Bloc

Suprafața constr. desfășurată=1931,30mp , /

Tot/?/

Suprafața constr. desfășurată =1931,30mp

561650

g^EM S.R.L.Se confirma suprafața din măsurători Parafa introducerea imobilului in baza de date Semnătura și data