Hotărârea nr. 179/2009

 Hotărârea nr. 179 din 10.06.2009 – privind participarea Consiliului Local al Municipiului Bacău la continuarea derulării a două proiecte sociale în domeniul protecţiei copilului şi tinerilor în perioada 01 ian.- 31 dec.2009 în colaborare cu Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda – România – Betania din Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea Consiliului Local al Municipiului Bacău la continuarea derulării a două proiecte sociale în domeniul protecției copilului și tinerilor în perioada 01 ian.- 31 dec.2009 în colaborare cu Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor

Olanda - România - Betania din Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • -  Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

 • -  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.G nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială, actualizată;

 • -  O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale modificată și completată;

 • -  Prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

 • -  Adresa nr. 761 din 03.06.2009 a Asociației Betania;

 • -  Referatul nr 12584 din 03.06.2009 întocmit de Serviciul Public de Asistență Socială;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36, alin. 2, lit „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 2, 3 și a articolului 45 alin 2, lit. „a” din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Bacău la continuarea derulării proiectului social Centrul de Zi Betania pentru copii cu deficiențe fizice și/sau asociate, în perioada 01. ian.-31 dec. 2009, în domeniul protecției copilului și tinerilor cu o cotă financiară anuală de 18% din bugetul total al proiectului care reprezintă suma de 103,700 lei, în limita fondurilor bugetare disponibile.

Art. 2. Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Bacău la continuarea derulării proiectului social Centrul de Zi „Delfinul” pentru copii cu autism, în perioada 01. ian.-31 dec. 2009, în domeniul protecției copilului și tinerilor cu o cotă financiară anuală de 19.4% din bugetul total al proiectului care reprezintă suma de 66,300 lei, în limita fondurilor bugetare disponibile.

Art. 3. Se aprobă contractele de asociere pentru acordarea de servicii sociale prevăzute în anexele 1-2 din prezenta hotărâre, care urmează să fie încheiate între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și Asociația Betania din Bacău privind realizarea în concret în municipiul Bacău a acțiunii de protecție a copilului și tinerilor, în perioada 01. ian.-31 dec. 2009 și bugetele aferente, distinct pe fiecare proiect în parte.

Art. 4. Cota de finanțare va fi asigurată prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul IX “Alte cheltuieli”, cu suma menționată la art. 1 și art. 2, în limita fondurilor bugetare disponibile.

Art.5. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze contractele de asociere mai sus menționate

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Serviciul Public de Asistență Socială Bacău și Asociația Betania din Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 179

DIN 10.06.2009

O.P., Caleap FI /T.C./ Ex l/Ds.I-A-4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr. 1

LAHOTARAREANR. 179 DIN 10.06.2009


CONTRACT DE ASOCIERE pentru acordarea de servicii sociale

Părțile contractante:

 • 1. Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, denumit în continuare autoritatea contractantă, cu sediul în Bacău, județul Bacău, codul de înregistrare fiscală nr. 15370567, contul nr. RO18TREZ06124680259XXXXX deschis la Trezoreria BACĂU, reprezentat prin director Daniela Pozînărea și contabil șef Lorena Mazilu,

ț

Și

 • 2. Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda - Romania, cu sediul în Bacău, str. Nordului nr. 19 Bis, județul Bacău, denumit în continuare furnizor, codul de înregistrare fiscală nr. 7928353, contul nr. R070CBIT041011660001000BCIT deschis la Banca Ion Țiriac, certificat de acreditare seria A nr. 0008934, reprezentată prin președinte Adrianus Muit, convin asupra următoarelor:

1. Definiții:

 • 1.1. contract de furnizare de servicii sociale - actul juridic ce reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între serviciul public de asistență socială, în calitate de autoritate contractantă, și un furnizor autorizat de servicii sociale, în calitate de furnizor;

 • 1.2. serviciile sociale - un ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluzhinii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 1.3. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului;

 • 1.4. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile

2. Obiectul contractului

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale în perioada 01 ian.- 31 dec. 2009:

 • a) sprijinirea, reabilitarea, educarea și instruirea copilului cu deficiențe fizice și/sau asociate.

3. Costurile serviciilor sociale

 • 3.1. Părțile semnatare ale prezentului contract se angajează să suporte costurile financiare ce decurg din desfășurarea acestei acțiuni în perioada 01 ian. -31 dec. 2009 și care au fost estimate la 578,025 lei, după cum urmează:

 • a)  Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău va finanța proiectul în procent de 18% respectiv 103,700 lei, în limita fondurilor bugetare disponibile.

 • b) Asociația Betania va finanța proiectul în procent de 82% respectiv 474,325 lei.

4. Modalități de plată

 • 4.1. Autoritatea contractantă are obligația de a efectua plata către furnizor în perioada 25-30 ale lunii în baza documentelor justificative depuse de acesta.

5. Durata contractului

 • 5.1. Durata contractului corespunde perioadei de derulare a proiectului social respective 01 ian -31 dec. 2009 cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii.

6. Drepturile autorității contractante:

 • 6.1. De a primi de la furnizor rapoarte cu privire la acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

 • 6.2. de a monitoriza acordarea serviciilor sociale în conformitate cu cerințele prezentului contract;

 • 6.3. de a utiliza date denominalizate în scopul întocmirii de statistici, pentru dezvoltarea serviciilor sociale;

 • 6.4. de acces, conform legii, la informații personale cu privire la beneficiarii serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

7. Obligațiile autorității contractante:

 • 7.1. să acorde furnizorului mijloace financiare în vederea susținerii acordării tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract;

 • 7.2. să verifice modul de acordare a serviciilor sociale, pentru a stabili conformitatea lor cu standardele minime obligatorii;

 • 7.3. să verifice utilizarea eficientă a mijloacelor financiare în vederea furnizării serviciilor sociale prevăzute în contract;

 • 7.4. să informeze furnizorul cu privire la modificările legislative apărute în timpul derulării prezentului contract;

 • 7.5. să respecte, conform legii, confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor primite de la furnizor și să asigure securizarea acestor date;

 • 7.6. să asigure accesul furnizorului la baza de date pe care o deține referitor ia furnizorii de servicii sociale, în situația în care aceste date sunt necesare soluționării cazurilor aflate în evidența serviciului care face obiectul contractului, și să asigure securizarea acestora;

 • 7.7. să asigure furnizorului îndrumare metodologică cu privire la domeniul serviciilor sociale;

8. Drepturile furnizorului:

 • 8.1. de a primi mijloacele financiare prevăzute în prezentul contract;

 • 8.2. de a primi din partea autorității contractante îndrumare metodologică;

 • 8.3. de a participa la ședințele autorității contractante în cadrul cărora se iau decizii cu impact asupra serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

 • 8.4. de a fi consultat în elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • 8.5. de a utiliza date denominalizate, în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

9. Obligațiile furnizorului:

 • 9.1. să întocmească planurile individualizate de asistență și îngrijire și, după caz, planurile de intervenție ale beneficiarilor;

 • 9.2. să acorde serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile sociale;

 • 9.3. să transmită autorității contractante rapoartele privind acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

 • 9.4. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor în legătură cu obiectul prezentului contract;

 • 9.6. să comunice Direcției generale de asistență socială și protecția copilului cazurile care necesită intervenție de urgență și pe care nu poate să le soluționeze;

10. Caracterul confidențial al contractului

 • 10.1. Caracterul confidențial al tuturor informațiilor cu privire la prezentul contract este conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 • 10.2. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

 • - de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

 • - de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

 • 10.3. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

 • 10.4. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, dacă:

 • - informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

 • - informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

11. Condiții de furnizare a serviciilor sociale

 • 11.1.  Serviciile sociale se vor acorda în conformitate cu standardele de calitate specifice, reglementate de legislația în vigoare.

12. Sub contractarea

 • 12.1. Furnizorul nu poate subcontracta părți din activitățile componente ale serviciilor sociale.

13. Cesiunea

 • 13.1. Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al achizitorului.

 • 13.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract.

14. Amendamente

 • 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional.

15. Comunicări

 • 15.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • 15.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 15.3. Furnizorul va comunica în termen de 30 de zile orice modificare cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza semnării prezentului contract.

 • 15.4. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

16. Forța majoră

 • 16.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 16.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 16.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia;.

 • 16.4. Partea contractantă care invocă forța majoră arc obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 16.5. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului, care împiedică executarea acestuia și este invocată în termen de 6 luni, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă.

 • 16.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Rezilierea contractului

 • 17.1. Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:

 • a) nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți;

 • b) încălcarea de către furnizor a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de autoritatea contractantă;

 • c) retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizației de funcționare, expirarea valabilității acesteia ori limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul a fost acreditat, în situația în care această limitare afectează acordarea serviciilor prevăzute de prezentul contract, precum și suspendarea sau retragerea acreditării;

 • d) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor prevăzute în prezentul contract.

 • 17.2. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea prevederilor acestuia în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

18. încetarea contractului:

 • 18.1. Constituie motiv de încetare a contractului următoarele:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) obiectul contractului a fost atins;

 • d) hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;

 • e) încetarea activității furnizorului prin desființare, lichidare, dizolvare;

 • f) forța majoră, dacă este invocată.

19. Soluționarea litigiilor

 • 19.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • 19.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale autoritatea contractantă și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

20. Dispoziții finale

 • 20.1. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

 • 20.2. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

 • 20.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 20.4. Prezentul contract de asociere pentru acordarea serviciilor sociale în cadrul sistemului de asistență socială a fost încheiat la sediul autorității contractante în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

21. Documentele contractului

 • 21.1. Documentele prezentului contract sunt:

 • a) hotărârea consiliului local privind acordul referitor la încheierea prezentului contract;

 • b) bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 care cuprinde contribuția Consiliului Local al Municipiului Bacău și contribuția Asociației Betania;

 • c) bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

  Primarul Municipiului Bacău, Ing. Romeo Stavarache


Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda - România - Betania Președinte, Adrianus Muit

Director SPAS,

Șef Birou Financiar-Contabil,

Vizat juridic,

A.C.C.M.A. BETANIA

CENTRUL DE ZI BETANIA PENTRU COPII CU

DEFICIENTE FIZICE SI/SAU ASOCIATE


ANEXA

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE

PENTRU ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE

NR...............DIN..................


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

io


1. VENITURI

LEI

EURO

LA.

CONSIULIUL LOCAL

103.700,00

28.805,55

I.B.

BETANIA - DONAȚII EXTERNE

474.325,00

131.756,95

TOTAL                 578.025,00 190.562,50

II. CHELTUIELI

NR. CRT.

DENUMIRE CHELTUIELI

CHELTUIELI

DIN CARE:

LEI

EURO

BETANIA

CONSILIUL LOCAL

1

CHELTUIELI PERSONAL

372.172,00

103.381,11

298.271,00

73.901,00

1.1

SALARII ANGAJAȚI

246.096,00

68.360,00

188.496,00

57.600,00

1.2

ASIGURĂRI SOCIALE

47.988,00

13.330,00

36.007,00

11.981,00

1.3

FOND RISC PT ACCIDENTE

984,00

273,33

754,00

230,00

1.4

ASIGURĂRI DE SANATATE

13.536,00

3.760,00

10.368,00

3.168,00

1.5

FOND ȘOMAJ

2.460,00

683,33

2.172,00

288,00

1.6

FNUASS

2.088,00

580,00

1.598,00

490,00

1.7

FOND GARANTARE SALARII

612,00

170,00

468,00

144,00

1.8

PREMII OCAZIONALE

9.000,00

2.500,00

9.000,00

0,00

1.9

COMISION CÂRTI MUNCA

1.848,00

513,33

1.848,00

0,00

1.10

CHELTUIELI DEPLASARE

1.000,00

277,78

1.000,00

0,00

1.11

TICHETE MASA

45.360,00

12.600,00

45.360,00

0,00

1.12

ALTE DREPTURI DE PERSONAL

1.200,00

333,33

1.200,00

0,00

2

CHELTUIELI MATERIALE

205.853,00

57.181,39

176.954,00

29.799,00

2,1

ANIVERSARI

2.940,00

816,67

2.940,00

0,00

2,2

HRANA

72.156,00

20.043,33

55.857,00

16.299,00

2,3

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE SI GOSPODĂRIRE

70.563,00

19.600,83

57.063,00

13.500,00

3,1

AGENT TERMIC

17.430,00

4.841,67

9.930,00

7.500,00

3,2

ENERGIE ELECTRICA

4.368,00

1.213,33

2.368,00

2.000,00

3,3

APA,CANAL

1.764,00

490,00

264,00

1.500,00

3,4

TELEFON

8.630,00

2.397,22

8.630,00

0,00

3,5

MEDICAMENTE, MATERIALE SANITARE

2.016,00

560,00

2.016,00

0,00

3,6

MATERIALE CURĂȚENIE SI ÎNTREȚINERE

23.973,00

6.659,17

21.473,00

2.500,00

3,7

ABONAMENT INTERNET

2.436,00

676,67

2.436,00

0,00

3,8

PRODUSE IGIENA, LENJERIE

0,00

0,00

0,00

0,00

3,9

ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLȚĂMINTE

0,00

0,00

0,00

0,00

3.10

MAT DIDACTICE+RECHIZITE ȘCOLARE

5.846,00

1.623,89

5.846,00

0,00

3.11

CONSUMABILE ADMINISTRAȚIE

4.100,00

1.138,89

4.100,00

0,00

2,4

REPARAȚII CURENTE

11.970,00

3.328,00

11.970,00

0,00

4,1

REPARAȚII CU MIJLOACE PROPRII

7.560,00

2.100,00

7.560,00

0,00

4,2

REPARAȚII EFECTUATE CU TERTI

4.410,00

1.225,00

4.410,00

0,00

2,6

ASIGURĂRI

10.332,00

2.870,00

10.332,00

0,00

5,1

ASIGURARE CLĂDIRE

3.024,00

840,00

3.024,00

0,00

5,2

ASIGURARE AUTO

4.788,00

1.330,00

4.788,00

0,00

5,3

ASIGURARE PERS+COPII DECES

1.260,00

350,00

1.260,00

0,00

5,4

ASIGURARE PERS+COPII ACCIDENT

1.260,00

350,00

1.260,00

0,00

2,6

MIJLOACE DE TRANSPORT

22.814,00

6.337,22

22.814,00

0,00

6,1

CARBURANȚI SI LUBREFIANTI

17.984,00

4.995,56

17.984,00

0,00

6,2

REPARAȚII CURENTE

4.620,00

1.283,33

4.620,00

0,00

6,3

TAXE SI IMPOZITE AUTO

210,00

58,33

210,00

0,00

2,7

COMISIOANE BANCARE

1.632,00

453,33

1.632,00

0,00

2,8

CÂRTI, PUBLICAȚII

1.596,00

443,33

1.596,00

0,00

2.9

FORMARE, PREVENIRE, EDUCAȚIE

3.990,00

1.108,33

3.990,00

0,00

2.10

OBIECTE INVENTAR

6.600,00

1.833,33

6.600,00

0,00

2.11

CHELTUIELI DIVERSE NEPREVĂZUTE

1.260,00

350,00

1.260,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI LEI

578.025,00

160.562,50

474.325,00

103.700,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU Ing. Romeo Stavarache


ASOCIAȚIA CREȘTINA DE CARITATE MISIUNE SI AJUTOR OLANDA - ROMANIA - BETANIA PREȘEDINTE ADRIANUS MUIT

DIRECTOR SPAS

SEF FINANCIAR CONTABIL

VIZAT JURIDIC


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ANEXA Nr. 2

ROMÂNIA w               LA HOTARAREA NR. 179 DIN 10.06.2009

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT DE ASOCIERE pentru acordarea de servicii sociale

Părțile contractante:

 • 1. Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, denumit în continuare autoritatea contractantă, cu sediul în Bacău, județul Bacău, codul de înregistrare fiscală nr. 15370567, contul nr. RO18TREZ06124680259XXXXX deschis la Trezoreria BACĂU, reprezentat prin director Daniela Pozînărea și contabil șef Lorena Mazilu,

Și

 • 2. Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda - Romania, cu sediul în Bacău, str. Nordului nr. 19 Bis, județul Bacău, denumit în continuare furnizor, codul de înregistrare fiscală nr. 7928353, contul nr. R070CBIT041011660001000BCIT deschis la Banca Ion Țiriac, certificat de acreditare seria A nr. 0008935, reprezentată prin președinte Adrianus Muit, convin asupra următoarelor:

1. Definiții:

 • 1.1. contract de furnizare de servicii sociale - actul juridic ce reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între serviciul public de asistență socială, în calitate de autoritate contractantă, și un furnizor autorizat de servicii sociale, în calitate de furnizor;

 • 1.2. serviciile sociale - un ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginal izării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 1.3. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului;

 • 1.4. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile

2. Obiectul contractului

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale în perioada 01 ian -31 dec. 2009:

 • a) sprijinirea, reabilitarea, educarea și instruirea copilului cu Autism și Sindrom Down.

3. Costurile serviciilor sociale

 • 3.1. Părțile semnatare ale prezentului contract se angajează să suporte costurile financiare ce decurg din desfășurarea acestei acțiuni în perioada 01 ian -31 dec. 2009și care au fost estimate la 342,353 lei, după cum urmează:

 • a)  Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistență Socială Bacău va finanța proiectul în procent de 19,4% respectiv 66,300 lei, în limita fondurilor bugetare disponibile.

 • b) Asociația Betania va finanța proiectul în procent de 80,6% respectiv 276,053 lei.

4. Modalități de plată

 • 4.1. Autoritatea contractantă are obligația de a efectua plata către furnizor în perioada 25-30 ale lunii în baza documentelor justificative depuse de acesta.

5. Durata contractului

 • 5.1. Durata contractului corespunde perioadei de derulare a proiectului social respective 01 ian -31 dec. 2009 cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii..

6. Drepturile autorității contractante:

 • 6.1. De a primi de la furnizor rapoarte cu privire la acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

 • 6.2. de a monitoriza acordarea serviciilor sociale în conformitate cu cerințele prezentului contract;

 • 6.3. de a utiliza date denominalizate în scopul întocmirii de statistici, pentru dezvoltarea serviciilor sociale;

 • 6.4. de acces, conform legii, la informații personale cu privire la beneficiarii serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

7. Obligațiile autorității contractante:

 • 7.1. să acorde furnizorului mijloace financiare în vederea susținerii acordării tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract;

 • 7.2. să verifice modul de acordare a serviciilor sociale, pentru a stabili conformitatea lor cu standardele minime obligatorii;

 • 7.3. să verifice utilizarea eficientă a mijloacelor financiare în vederea furnizării serviciilor sociale prevăzute în contract;

 • 7.4. să informeze furnizorul cu privire Ia modificările legislative apărute în timpul derulării prezentului contract;

 • 7.5. să respecte, conform legii, confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor primite de la furnizor și să asigure securizarea acestor date;

 • 7.6. să asigure accesul furnizorului la baza de date pe care o deține referitor la furnizorii de servicii sociale, în situația în care aceste date sunt necesare soluționării cazurilor aflate în evidența serviciului care face obiectul contractului, și să asigure securizarea acestora;

 • 7.7. să asigure furnizorului îndrumare metodologică cu privire la domeniul serviciilor sociale;

8. Drepturile furnizorului:

 • 8.1. de a primi mijloacele financiare prevăzute în prezentul contract;

 • 8.2. de a primi din partea autorității contractante îndrumare metodologică;

 • 8.3. de a participa la ședințele autorității contractante în cadrul cărora se iau decizii cu impact asupra serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

 • 8.4. de a fi consultat în elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • 8.5. de a utiliza date denominalizate, în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

9. Obligațiile furnizorului:

 • 9.1. să întocmească planurile individualizate de asistență și îngrijire și, după caz, planurile de intervenție ale beneficiarilor;

 • 9.2. să acorde serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile sociale;

 • 9.3. să transmită autorității contractante rapoartele privind acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;

 • 9.4. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor în legătură cu obiectul prezentului contract;

 • 9.6. să comunice Direcției generale de asistență socială și protecția copilului cazurile care necesită intervenție de urgență și pe care nu poate să le soluționeze;

10. Caracterul confidențial al contractului

 • 10.1. Caracterul confidențial al tuturor informațiilor cu privire la prezentul contract este conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 • 10.2. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

 • - de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

 • - de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

 • 10.3. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

 • 10.4. O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare Ia contract, dacă:

 • - informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

 • - informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

11. Condiții de furnizare a serviciilor sociale

 • 11.1.  Serviciile sociale se vor acorda în conformitate cu standardele de calitate specifice, reglementate de legislația în vigoare.

12. Subcontractarea

 • 12.1. Furnizorul nu poate subcontracta părți din activitățile componente ale serviciilor sociale.

13. Cesiunea

 • 13.1. Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al achizitorului.

 • 13.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract.

14. Amendamente

 • 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional.

15. Comunicări

 • 15.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • 15.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 15.3. Furnizorul va comunica în termen de 30 de zile orice modificare cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza semnării prezentului contract.

 • 15.4. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau c-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

16. Forța majoră

 • 16.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 16.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 16.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar iară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia;.

 • 16.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 16.5. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului, care împiedică executarea acestuia și este invocată în termen de 6 luni, este considerata forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă.

 • 16.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Rezilierea contractului

 • 17.1. Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:

 • a) nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți;

 • b) încălcarea de către furnizor a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de autoritatea contractantă;

 • c) retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizației de funcționare, expirarea valabilității acesteia ori limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul a fost acreditat, în situația în care această limitare afectează acordarea serviciilor prevăzute de prezentul contract, precum și suspendarea sau retragerea acreditării;

 • d) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor prevăzute în prezentul contract.

 • 17.2. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea prevederilor acestuia în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

18. încetarea contractului:

 • 18.1. Constituie motiv de încetare a contractului următoarele:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) obiectul contractului a fost atins;

 • d) hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;

 • e) încetarea activității furnizorului prin desființare, lichidare, dizolvare;

 • f) forța majoră, dacă este invocată.

19. Soluționarea litigiilor

 • 19.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • 19.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale autoritatea contractantă și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

20. Dispoziții finale

 • 20.1. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

 • 20.2. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

 • 20.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 20.4. Prezentul contract de asociere pentru acordarea serviciilor sociale în cadrul sistemului de asistența socială a fost încheiat la sediul autorității contractante în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

21. Documentele contractului

 • 21.1. Documentele prezentului contract sunt:

 • a) hotărârea consiliului local privind acordul referitor la încheierea prezentului contract;

 • b) bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 care cuprinde contribuția Consiliului Local al Municipiului Bacău și contribuția Asociației Betania;

 • c) bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

  Primarul Municipiului Bacău, Ing. Romeo Stavarache


Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda - România - Betania Președinte, Adrianus Muit

Director SPAS,

Șef Birou Financiar-Contabil,

Vizat juridic,

A.C.C.M.A. BETANIA

CENTRUL DE ZI "Delfinul" PENTRU COPII CU AUTISM                        ANEXA

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE

PENTRU ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE

NR...............DIN..................

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

1. VENITURI

LEI

EURO

I.A.

CONSIULIUL LOCAL

66.300,00

18.416,66

I.B.

BETANIA - DONAȚII EXTERNE

276.053,00

76.681,40

TOTAL                 342,353,00 95.098,06

II. CHELTUIELI

NR. CRT.

DENUMIRE CHELTUIELI

CHELTUIELI

DIN CARE:

LEI

EURO

BETANIA

CONSILIUL LOCAL

1

CHELTUIELI PERSONAL

178.148,00

49.485,56

141.198,00

36.950,00

1.1

SALARII ANGAJAȚI

117.216,00

32.560,00

88.416,00

28.800,00

1.2

ASIGURĂRI SOCIALE

22.860,00

6.350,00

16.870,00

5.990,00

1.3

FOND RISC PT ACCIDENTE

468,00

130,00

353,00

115,00

1.4

ASIGURĂRI DE SANATATE

6.444,00

1.790,00

4.860,00

1.584,00

1.5

FOND ȘOMAJ

2.340,00

650,00

2.196,00

144,00

1.6

FNUASS

996,00

276,67

751,00

245,00

1.7

FOND GARANTARE SALARII

588,00

163,33

516,00

72,00

1.8

PREMII OCAZIONALE

4.000,00

1.111,11

4.000,00

0,00

1.9

COMISION CÂRTI MUNCA

876,00

243,33

876,00

0,00

1.10

CHELTUIELI DEPLASARE

1.000,00

277,78

1.000,00

0,00

1.11

TICHETE MASA

20.160,00

5.600,00

20.160,00

0,00

1.12

ALTE DREPTURI DE PERSONAL

1.200,00

333,33

1.200,00

0,00

2

CHELTUIELI MATERIALE

184.205,00

45.612,50

134.855,00

29.350,00

2,1

ANIVERSARI

2.100,00

583,33

2.100,00

0,00

2,2

HRANA

42.653,00

11.820,28

23.703,00

18.850,00

2,3

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE SI GOSPODĂRIRE

53.775,00

14.937,50

43.275,00

10.500,00

3,1

AGENT TERMIC

18.115,00

5.031,94

10.615,00

7.500,00

3,2

ENERGIE ELECTRICA

7.416,00

2.060,00

4.916,00

2.500,00

3,3

APA,CANAL

2.932,00

814,44

2.432,00

500,00

3,4

TELEFON

2.016,00

560,00

2.016,00

0,00

3,5

MEDICAMENTE, MATERIALE SANITARE

1.344,00

373,33

1.344,00

0,00

3,6

MATERIALE CURĂȚENIE SI ÎNTREȚINERE

14.668,00

4.074,44

14.668,00

0,00

3,7

ABONAMENT INTERNET

1.254,00

348,33

1.254,00

0,00

3,8

PRODUSE IGIENA, LENJERIE

0,00

0,00

0,00

0,00

3,9

ÎMBRĂCĂMINTE, încălțăminte

0,00

0,00

0,00

0,00

3.10

MAT DIDACTICE+RECHIZITE ȘCOLARE

4.830,00

1.341,67

4.830,00

0,00

3.11

CONSUMABILE ADMINISTRAȚIE

1.200,00

333,33

1.200,00

0,00

2,4

REPARAȚII CURENTE

5,100,00

1.416,67

5.100,00

0,00

4,1

REPARAȚII CU MIJLOACE PROPRII

3.840,00

1.066,67

3.840,00

0,00

4,2

REPARAȚII EFECTUATE CU TERTI

1.260,00

350,00

1.260,00

0,00

2,6

ASIGURĂRI

8.298,00

2.305,00

8.298,00

0,00

5,1

ASIGURARE CLĂDIRE

1.872,00

520,00

1.872,00

0,00

5,2

ASIGURARE AUTO

3.906,00

1.085,00

3.906,00

0,00

5,3

ASIGURARE PERS+COPII DECES

1.260,00

350,00

1.260,00

0,00

5,4

ASIGURARE PERS+COPII ACCIDENT

1.260,00

350,00

1.260,00

0,00

2,6

MIJLOACE DE TRANSPORT

42.740,00

11.872,22

42.740,00

0,00

6,1

CARBURANȚI SI LUBREFIANTI

16.380,00

4.550,00

16.380,00

0,00

6,2

REPARAȚII CURENTE

2.700,00

750,00

2.700,00

0,00

6,3

TAXE SI IMPOZITE AUTO

200,00

55,56

200,00

0,00

6,4

RATA LEASING AUTO

23.460,00

6.516,67

23.460,00

2,7

COMISIOANE BANCARE

875,00

243,06

875,00

0,00

2,8

CÂRTI, PUBLICAȚII

1.134,00

315,00

1.134,00

0,00

2.9

FORMARE, PREVENIRE, EDUCAȚIE

2.800,00

777,78

2.800,00

0,00

2.10

OBIECTE INVENTAR

3.360,00

933,33

3.360,00

0,00

2.11

CHELTUIELI DIVERSE NEPREVĂZUTE

1.470,00

408,33

1.470,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI LEI

342.353,00

95.098,06

276.053,00

66.300,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU Ing. Romeo Stavarache


ASOCIAȚIA CREȘTINA DE CARITATE MISIUNE SI AJUTOR OLANDA - ROMANIA - BETANIA PREȘEDINTE

ADRIANUS MUIT

DIRECTOR SPAS

SEF FINANCIAR CONTABIL

)

VIZAT JURIDIC


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI