Hotărârea nr. 178/2009

 Hotărârea nr. 178 din 10.06.2009 – privind modificarea HCL nr. 173/29.05.2009 prin care s-a aprobat preluarea în folosinţă gratuită de la Consiliul Judeţean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acţiuni de salvare şi prevenire a dezastrelor – fosta clădire a Bibliotecii Judeţene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.1.

, A (u/huifa

r> (/a</c(a/     rcâa

Accacir/a/ /Ac ca/a/ r'-//aift'f/tc/f/f cA'taccc/

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 173/29.05.2009 prin care s-a aprobat preluarea în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. LS. Sturza nr.l

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • • Prevederile art. 47, art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată ;

  • • Prevederile HCL nr. 173/29.05.2009 prin care s-a aprobat preluarea în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. LS. Sturza nr.l;

  • • Prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Bacău nr.28090/08.07.2008 prin care d-1 Viceprimar Dragoș Luchian a fost delegat să aprobe, să avizeze și să semneze documentele corespunzătoare activităților specifice Direcției Juridice și Ad-ție Locală ;

  • • Referatul nr.5830/02.06.2009 înaintat de Direcția Juridică și Ad-ție Locală din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • • Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău .

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și ale art. 45(2)(5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

Hotărăște:

Art.l, - Se aprobă modificarea art.2(2) din HCL nr. 173/29.05.2009 prin care s-a aprobat preluarea în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.l, care va avea următorul conținut:

„ (2) Se împuternicește d-1 Luchian Dragoș, Viceprimarul Municipiului Bacău, ca în numele și pentru municipiul Bacău să semneze contractul de dare în folosință gratuită Art.2. - Se aprobă modificarea art.3 din HCL nr. 173/29.05.2009, care va avea următorul conținut:

*

„ Se mandatează d-1 Luchian Dragoș, Viceprimarul Municipiului Bacău, ca în numele și pentru municipiul Bacău, să renunțe prin declarație notarială la dreptul dedus judecății în dosarul nr.2822/110/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, având ca obiect revendicarea imobiliară a fostei clădiri a Bibliotecii Județene Bacău, acțiunea formulată de Primând municipiul Bacău, Romeo Stavarache, în calitate sa de reprezentant al municipiului

Art.3. - Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei la HCL nr, 173/29.05.2009, respectiv contractul de dare în folosință gratuită, în sensul numerotării corecte a articolelor din contract.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică în condițiile legii, și se comunică Consiliului Județean Bacău, Viceprimaruiui Municipiului Bacău, Direcției Patrimoniu și Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 178

DIN 10.06.2009

OP, Caleap FI /T.C./ Ex.l/Ds.I-A-4