Hotărârea nr. 177/2009

 Hotărârea nr. 177 din 10.06.2009 – privind aprobarea Listei finale a sesiunii de selecţii a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei finale a sesiunii de selecții a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

 • •  Prevederile Legii nr,350/02.12.2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

 • •  Prevederile punctului 20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiilor de Evaluare - Anexă nr. 10 la H.C.L. nr.51/23.03.2009 prin care s-a aprobat actele procedurale reprezentând Metodologia de participare, domeniile de finanțare, comisiile de evaluare și regulamentul de funcționare al acestora, Ghidul solicitantului pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profit de interes general;

 • •  Raportul de Oportunitate nr.6052 din 04.06.2009, înaintat de Comisia Tehnică;

 • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctele 1,2,3,4,5,6,9 și ale art. 45 (2) lit. „a”și ale art. 45 (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată , ulterior modificata si completata

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. - Se aprobă Lista finală a sesiunii de selecții a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005, precum și sumele propuse pe cele 6 domenii de activitate, potrivit Anexei nr.l, după cum urmează :

DOMENIUL TINERET ȘI EDUCAȚIE

Sumă totală alocată domeniului       - 150.000 RON

Sumă totală propusă de către comisie - 119.550 RON

Sumă rămasă prin nealocare         - 30.450 RON

DOMENIUL CULTURĂ

Sumă totală alocată domeniului - 150.000 RON

Sumă totală propusă de către comisie - 121.377 RON

Sumă rămasă prin nealocare          - 28.623 SRON

DOMENIUL MEDIU

Sumă totală alocată domeniului       - 100.000 RON

Sumă totală propusă de către comisie - 85.474,95 RON

Sumă rămasă prin nealocare         - 14.525,05 RON

DOMENIUL CULTE RELIGIOASE

Sumă totală alocată domeniului - 1.588.500 RON

Sumă totală propusă de către comisie - 1,589.000 RON

Sumă rămasă prin nealocare         -      0 RON

DOMENIUL SPORT

Sumă totală alocată domeniului - 5.778.000 RON

Sumă totală propusă de către comisie - 2.925.000 RON

Sumă rămasă prin nealocare         - 2.853.000 RON

DOMENIUL SOCIAL

Sumă totală alocată domeniului - 409.000 RON

Sumă totală propusă de către comisie - 409.000 RON

Sumă rămasă prin nealocare          -     0 RON

ART.2. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 177

DJN 10.06.2009

OP., Caleap FI /T.C./ Ex. l/Ds.I-A-4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr.l

LA HOTĂRÂREA NR. 177 DIN 10.06.2009

Lista finală a sesiunii de selecții a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005

I. DOMENIUL TINERET Șl EDUCAȚIE:

Nr. crt.

Nr. de înregistrare al dosarului

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Punctaj obtinut

Suma propus? de către comisi

1

31477/

16.04.2009

ASOCIAȚIA “SPIRU

HARET”

“Mai aproape de Europa - Multi

2009 Bacău »

77

8.900

2

31532/

17.04.2009

CRUCEA ROȘIE BACĂU

Sanitarii pricepuți

85

20.000

3

31543/

17.04.2009

ASOCIAȚIA ROMANĂ DE MARKETING “AROMAR”

Școala de Vară, ediția a Il-a

68

3.000

4

31828/

22.04.2009

FUNDAȚIA NO

NAME BACĂU

Concursul de informatică NO NAME ediția a XlV-a

82

20.000

5

31939/

23.04.2009

ASOCIAȚIA

“MUTATIS

MUTANDIS”

Tinerii în acțiune: Hai să schimbăm Bacăul !

76

4.000

6

32043/

24.04.2009

ASOCIAȚIA APPE

ARTE

Noi valențe ale comunicării: școala - comunitate

77

10.000

7

32058/

24.04.2009

ASOCIAȚIA

CLUBUL MICILOR MUZICIENI

“ȘCOALA STELUȚELOR'’

Anotimpurile Copilăriei

70

15.000

8

32074/

24.04.2009

ASOCIAȚIA MILAR

BACĂU ’

Sănătate și prietenie prin sport

61

15.000

9

32078/

24.04.2009

P.F. FILIP CLAUDIU

Festival concurs de muzică ușoară pentru cei mici - Așchiuță

87

13.650

10

31568/'

17.04.2009

ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI

Cunoaște-te pe tine, descoperă-i pe ceilalți !

78

10.000

 • 1.  Suma totală alocată domeniului: 150.000 lei

 • 2.  Suma totală propusă de către comisie: 119.550 lei

 • 3.  Suma rămasă prin ncalocare: 30.450 lei

II. DOMENIUL CULTURĂ:

Nr.

cri

Numărul de înregistrare al dosarului

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie

1

31922/

23.04.2009

ASOCIAȚIA “FLORICICA”

Festival “Bobocel de la Bacău” Ediția a VII-a

22.900

2

31981/

24.04.2009

FUNDAȚIA CULTURALĂ “GEORGETA ȘI MIRCEA CANCICOV”

Festival « Avangarda XXI »

Ediția a IX-a

22.500

3

32092/

24.04.2009

ASOCIAȚIA REFUGIAȚILOR DIN BASARABIA. BUCOVINA DE NORD ȘI ȚINUTUL HERȚA

Rolul comunității din Bacău în dezvoltarea relațiilor culturale cu românii din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța - editare tipărire carte

10.000

4

32073/

24.04.2009

P.F. ELENA IONIȚĂ

“Vasile Ciocârlan - un veteran al aripilor românești” - editare tipărire carte

4.500

5

31525/

17.04.2009

FUNDAȚIA TEATRALĂ “NEGHINIȚ”

Festival “Teatru, muzică și dans -combinație europeană”

16.050

6

32098/

24.04.2009

ASOCIAȚIA “EXPUS”

“Consumări” - expoziție de artă

11.372

7

31578/

17.04.2009

P.F. EUGEN ȘENDREA

« Istoria pentru toți » - editare tipărire carte

11.250

8

32100/

24.04.2009

ASOCIAȚIA « ARTMED »

Festival - « Superstar Fest - 2009 »

15.805

9

32075/

24.04.2009

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE IN REZERVĂ ȘI RETRAGERE BACĂU

“Ne-am făcut datoria - înalta misiune a slujirii patriei sub drapel” - editare tipărire carte

7.000

 • 1.  Suma totală alocată domeniului: 150.000 lei

 • 2. Suma totală propusă de către comisie: 121.377 lei

 • 3.  Suma rămasă prin nealocare : 28.623 Iei

III. DOMENIUL MEDIU:

Nr. crt

Numărul de înregistrare al dosarului

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Punctaj obținut

Suma propusă de către comisie

1

31993/

24.04.2009

ASOCIAȚIA IUBIM NATURA

„Natura Fest 2”   -

Derularea de campanii educaționale     și     de

informare

80

10.171,95

2

31926/

23.04.2009

CENTRUL REGIONAL DE ECOLOGIE BACĂU

Activități privind protejarea și promovarea patrimoniului natural -Aria de Protecție Specială Avifaunistică „Lacul Bacău”

85

75.303

 • 1.  Suma totală alocată domeniului: 100.000 Iei

 • 2.  Suma totală propusă de către comisie: 85.474,95 lei

 • 3.  Suma rămasă: 14.525,05 lei

IV. DOMENIUL CULTE RELIGIOASE

Nr. Crt.

Numărul de înregistrare al dosarului

Denumire solicitant

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie

1

31811/

22.04.2009

Parohia Ortodoxă

Sf. Nicolae

înlocuirea clopotelor Bisericii Sf. Nicolae

150.000

2

31523/

17.04.2009

Parohia ortodoxă „Izvorul Tămăduirii”

Consolidare, extindere și amenajare lăcaș de cult ortodox

160.000

3

32055/

24.04.2009

Parohia ortodoxă „Sf. Apostoli Petru și Pavel”

împrejmuire Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”

30.000

4

32101/

24.04.2009

Parohia ortodoxa Cuvioasa Parascheva

Modernizare lăcaș de cult

40.000

5

31524/

17.04.2009

Biserica creștină Baptistă „Betel”

Reabilitare clădire lăcaș de cult

15.000

6

31830/

22.04.2009

Parohia ortodoxă „Sf. Voievozi” Izvoare

Modernizare ansamblu bisericesc

20.000

7

31531/

17.04.2009

Parohia romano-catolică „Sf. Francisc de Asissi”

întreținerea și punerea în valoare a lăcașului de cult

20.000

8

31395/

16.04.2009

Parohia ortodoxă „Sf. Gheorghe”

Pictura în tehnică frescă la Biserica„Sf. Gheorghe”

30.000

9

31394/

16.04.2009

Parohia ortodoxă „Sf. Voievozi” CFR

Realizarea de amenajări interioare și exterioare biserica și casă praznicală

50.000

10

31177/

14.04.2009

Parohia ortodoxă „Sf. Dumitru” Narcisa

Construcție capelă de cult ortodox - sală filantropică

180.000

11

31438/

16.04.2009

Parohia ortodoxă „Sf. Ioan”

Amenajare curte interioara lăcaș de cult

30.000

12

31530/

17.04.2009

Parohia romano-catolică „Sf. Nicolae”

Construirea Bisericii Romano-catolice „Inima neprihănită a Măriei”

100.000

13

31248/

15.04.2009

Parohia ortodoxă „Sf. Dumitru” Gherăiești

Amenajarea curții interioare cu pavaj dotări cantină, și biserica

40.000

14

32096/

24.04.2009

Biserica ortodoxă de stil vechi „Sf. Ilie”

Realizarea instalației de gaz metan și a sistemului de încălzire la complexul bisericesc

40.000

15

31450/

16.04.2009

Biserica Militară „Sf. Gheorghe”

Amenajări interioare la anexa Bisericii Militare „Sf. Gheorghe și Eroii

30.000

din Garnizoana Bacau

Neamului”

16

32095/

24.04.2009

Parohia „Sfinții împărați Constantin și Elena”

Realizarea de modernizări interioare și exterioare bisericii

45.000

17

31354/

15.04.2009

„Biserica lui Dumnezeu Apostolică” -Cultul penticostal Bacău

Executare instalații electrice

20.000

18

31507/

16.04.2009

Parohia romano-catolică „Fericitul Ieremia”

întreținerea și punerea lăcașului de cult în valoare

40.000

19

31241/

15.04.2009

Parohia „Sf.

Voievozi”

Șerbănești

Construcție lăcaș de cult - Biserica Pogorârea Sf. Duh

180.000

20

31396/

16.04.2009

Biserica pentru Tineri „întâmpinarea Domnului”

Construire clădire cu destinația: Biserica pentru Tineri „întâmpinarea Domnului”

170.000

21

32102/

24.04.2009

Parohia pentru deficienții de auz „Acoperământul Maicii Domnului”

Construcția Bisericii pentru deficienții de auz „Acoperământul Maicii Domnului”

30.000

22

31405/

16.04.2009

Biserica Cultului Creștin după Evanghelie

Construcție lăcaș de cult

30.000

23

31541/

17.04.2009

Comunitatea Cultului Creștin după Evanghelie

Consolidare și reabilitare corp anexă lăcaș de cult

15.000

24

31813/

22.04.2009

Parohia Precista Bacau

Executat pictura interioara si exterioara si amenajari interioare

54.000

25

32016/

24.04.2009

Conferința Moldova, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Șerbănești Bacău

Renovare grupuri sanitare si a sălii anexe

30.000

26

31566/

17.04.2009

Parohia romano-catolică „Sf. Cruce”

împrejmuire exterioară cu gard și porți de acces

40.000

 • 1.  Suma totală alocată domeniului: 1.588.500 lei

 • 2.  Suma totală propusă de către comisie : 1.589.000 lei

 • 3.  Suma rămasă prin nealocare: 0 lei

V. DOMENIUL SPORT:

Nr. crt

Numărul de înregistrare al dosarului

Denumirea solicitantului

Denumirea proiectului

Punctajul obținut

Suma alocată de către comisie

1.

31458/

16.04.2009

Asoc Județeană de Fotbal Bacau

„Fotbalist de cartier”-ediția a

3-a 2009

70

20.000 lei

2.

31504/16.04.

2009

Asoc Sportiva

Tenis Club

Bistrița

„ Promovarea si formarea de tinere speranțe in tenisul de câmp”

70

10.000 lei

3.

32025/

24.04.2009

Asoc Top Sport

„ Continuarea drumului european si menținerea echipei bacauane de handbal masculine in eșalonul fruntaș al Ligii Nat. de Handbal”

85

2.400.000 lei

4.

32054/

24.04.2009

Asoc Sportiva

Mesagerul

„ Participarea echipei de fotbal Mesagerul Bacau la barajul de promovare in Liga a IlI-a si participarea la turul ediției 2009-2010

75

110.000 lei

5.

31542/

17.04.2009

Asociația Sportiva “Viorel Grigore”

„ Memorialul Viorel Grigore

2009-editia I”

69

10.000 lei

6.

31679/

21.04.2009

Asociația Clubul

Sportiv “Condorul Lilieci Bacau-sectia atletism"

„ Promovarea atletismului bacauan pe plan național si internațional”

66

70.000 lei

7.

32088/

24.04.2009

Club Sportiv Aerostar

„ Susținerea obținerii de inalta performanta de către echipele de fotbal, modelism, radioamatorism, zbor cu motor, seniori si copii in competițiile specifice”

80

150.000 lei

8.

31992/

24.04.2009

Asociația Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron”

„ Promovarea practicării luptelor greco-romane la nivelul Municipiului Bacau”

70

120.000 lei

9.

31703/

22.04.2009

Fotbal Club

PAMBAC

Participarea la turul Ligii a IlI-a, seria I, 2009-2010.

Participarea la turul campionatului de juniori.

76

35.000 lei

 • 1.  Suma totală alocată domeniului: 5.778.000 lei

 • 2.  Suma totală alocată de către comisie: 2.925.000 lei

 • 3. Suma rămasă prin nealocare: 2.853.000 lei

VI. DOMENIUL SOC IAL:

i Nr.

j cri

i

j Nufărul de înregistrare al dosarului

Denumirea solicitantului

i

I

i

j      Denumirea proiectului

| Punctaj obținut

Suma propus de căln comisi'

1

pl 562/

1 17.04.2009

CENTRUL DIACEZAN

CARITAS IAȘI

Sprijin pentru seniorii în dificultate

60

1

37.500

2

31532/

17.04.2009

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE

Centrul de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice « Deschideți o ușă »

60

51.000

i -> i j

31459!

16.04.2009

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI NEUROMOTOR BACĂU

Și eu pot

60

38.500

4

___

31367/

15.04.2009

ASOCIAȚIA CARITAS BACĂU

Locuință protejată pentru vârstnici

79

30.000

5

31515/

16.04.2009

FUNDAȚIA DE SPRIJIN

COMUNITAR

Servicii de îngrijiri comunitare pentru persoanele vârstnice din municipiul Bacău

60

67.000

6

31365/

15.04.2009

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ, DE MISIUNE ȘI AJUTOR OLANDA -ROMANIA “BETANIA”

Centrul “Lalelebr”

99

116.000

7

31365/

15.04.2009

ASOCIAȚIA CREȘTINĂ, DE MISIUNE ȘI AJUTOR OLANDA - ROMANIA “BETANIA”

Centrul de Integrare a Tinerilor

98

69.000

L Suma totală alocată domeniului: 409.000 RON

 • 2. Suma totală propusă de către comisie: 409.000 RON

 • 3. Suma rămasă: 0 RON


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI