Hotărârea nr. 176/2009

 Hotărârea nr.176 din 10.06.2009 – privind aprobarea participării municipiului Bacău, judeţul Bacău,în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării municipiului Bacău, județul Bacău, în calitate de membru fondator, Ia înființarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

 • •  Prevederile Ordonanței Guvernului cu privire la asociații și fundații nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile Legii cadru a descentralizării nr. 195/2006 ,

 • •  Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile Legii serviciilor de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •  Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru și a statutului - cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, ale Ghidului Solicitantului - Axa 2, Domeniul Major de Intervenție 1 ‘"Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor” - POS Mediu ;

 • •  Legii privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare ;

 • •  Prevederile art. 47, art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată , ulterior modificată și completată ;

 • •  Rapoartele Compartimentelor de specialitate precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Bacău ;

 • •  Adresa nr.3527/15.04.2009 înaintată de Consiliul Județean Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.90371/17.04.2009 ;

 • •  Referatul nr.5866/02.06.2009 înainatat de Direcția Economică;

 • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău

în temeiul al art. 36.(2) lit.”b” „e” și alin.(7), lit. „c”, și al art. 45, alin.(2), lit. „f1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea municipiului Bacău, județul Bacău, în calitate de membru fondator, la constituirea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contribuția municipiului Bacău, județul Bacău, la patrimoniul inițial al Asociației în cuantum de 200 lei.

Art.4. Se aprobă cotizația pentru primul an la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău” în cuantum de 1000 lei.

Art.5, Se împuternicește domnul Romeo Stavarache, cetățean român cu domiciliul în Bacău, str. Mihai Eminescu nr.ll, posesor al C.l. seria XC, nr. 094924, C.N.P. 1620722392925 având funcția de Primar al Municipiului Bacău, pentru ca în numele și pentru municipiului Bacău, să semneze Actul Constitutiv și Statutul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău”.

Art.6. Se împuternicește domnul Cătălin Sandu, cetățean român cu domiciliul în Bacău, str. Maramureș nr.3, bl.3 sc.B ap.2, posesor al C.L seria XC, nr. 499475, C.N.P. 1760115045875 având funcția de consilier juridic la Serviciul Relații cu Publicul și Administrație Publică Locală în cadrul Consiliului Județean Bacău, să desfășoare toate demersurile legale necesare obținerii personalității juridice a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

Art.7. Se desemnează domnul Romeo Stavarache domiciliat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr.ll , județul Bacău, titular al C.l. seria XC nr. 094924, eliberat(ă) de ca membru în Adunarea Generală a Asociației.

Art.8. Se desemnează ca primi membri ai comisiei de cenzori ai Asociației:

 • - D-na Iulia David, cetățean român cu domiciliul în Bacău, str.9 Mai, bl. 31, sc. A, ap. 14, titular a C.L seria XC, nr. 272711, C.N.P. 2600821040020.

 • - D-na Huiban Maria, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei, nr.33, sc.B, ap.20, posesoare a C.L seria XC nr. 295997, C.N.P. 2571110040045.

 • - D-na Moscovici Iulia, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. Valea Albă, nr.4, sc.B, ap.6, posesoare a C.L seria XC nr. 205518, C.N.P. 2580101040154.

Art.9. Secretarul municipiului Bacău va comunica prezenta hotărâre Consiliului Județean Bacău, persoanelor nominalizate, precum și Prefectului Județului Bacău.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU     _

CONSILIUL LOCAL BACAU            LA HOTĂRÂR^NRA[76 DIN 10.06.2009

ACTI'L CONSTITUTIV

nl Asociației de Dezvoltare hiterconiunitară pentru Salubrizare Bacău

 • I. Asociații:

 • 1.  Județul Bacău, persoană juridică română (Ic drept public, prin Consiliul Județean Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărâșești nr 2. jud. Bacău ouând cod fiscal 4455510 cont deschis la Trezoreria Bacău. nr.ROSK’i REZO6I245 IO22OXXXXX. reprezentat de Dragoș Bcnca. în calitate du președinte al C onsiliului Județean Bacău, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. / 14.04.2000 împreună cu:

 • 2.  Municipiul___________________persoană juridică română de drept public prin Consiliul Local

____                       . cu sediul în _______________ _   __________________________________  ■ având cod fiscal ________. cont deschis la Trezoreria                 ____nr.         ____r______

reprezentat dc___________________- *n calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local___     ___ nr. /___. __.20()9 .

t                                                       -                                                            >                    «

 • 3.  Orașul                         . persoană juridică româna de drept public prin Consiliul Local

f

. cu sediul în _______________________________________ . având

cod fiscal_____. cont deschis la 'Trezoreria ______________________nr.                      ___

reprezentat dc _____________________■ în calitate dc primar, legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local _________nr. /__.

 • 4.  Comuna                         . persoană juridică română dc drept public prin Consiliul Local

____________- cu sediul în____ _              ___________________. având cod fiscal________. cont deschis Ia Trezoreria___________nr.                    

reprezentat dc__. în calitate dc primar, legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local ______________ »r> >   __.2009 ,

 • 5.

z                    denumiți colectiv asociații și indiv idrial asociatul.

Având în vedere că procesul de rcgionalizarc reprezintă un clement esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase dc investiții planificate în vederea respectării angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul dc Aderare la Uniunea Europeană. în cuca ce privește serviciile de salubrizare, incluzând activitățile dc colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor municipale. In acest sens, din analizele efectuate la nivelul fiecărei unități administrativ -teritoriale rezultă cu claritate că pentru buna funcționare a serviciilor dc salubrizare și pentru îndeplinirea cerințelor impuse dc legislația în vigoare si a angajamentelor pe care România și Ic-a asumat în procesul dc Aderare la Uniunea Europeană, sunt necesare investiții financiare considerabile în sistemele publice du salubrizare cu depășesc capacitatea financiara a acestor unități administrativ-teritoriale.

s-au asociat și au înființat Asociația dc dezvoltare intcrcomunitarâdc utilități publice pentru serv iciul du salubrizare ..Asociația du Dezvoltare Intcrcomunitarâ pentru Salubrizare Bacău" (denumită în continuare Asociația). în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale iir.215/2001. republicată, eu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare dc utilități publjce_nn 5 1/2006. cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor dc salubrizare a localităților nr. 101 ''2006. eu moditicârilc și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26'2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

ÎL Denumirea

7

Denumirea Asociației este ..Asociația de Dezvoltare Jntcrcomunitară pentru Salubrizare Bacău . conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 72193 din 13.04.2909. eliberată de Ministerul Justiției.

HI. Sediul

Sediul Asociației este în România, mim. Bacău. Calea Mărășești nr.2. Cam. 30 - Consiliul Județean Bacău, jud. Bacău.

 • IV. Durata

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată. începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Bacău.

 • V. Voința de asociere/Scopul Asociației

 • (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației ..Asociația de Dezvoltare Intui corn unitară pentru Salubrizare Bacău" constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz. a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de duzv oltare a acestuia.

 • (2) Forma de gestiune a Serviciului va fî gestiunea delegată, care se va realiza în baza unuia'mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii, atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr.

51/2006. cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile.

 • VI. Patrimoniul inițial

 • (1) Patrimoniul inițial al Asociației este de..............Ici. constituit din contribuția în numerar a

asociaților. în sumă du 200 lei. pentru fiecare.

 • (2) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ -teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile. în condițiile legii:

 • c) donații, sponsorizări sau legate:

 • d) orice alte surse du venituri prev ăzute de lege sau de statutul Asociației.

 • (3) .Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

 • VII. Primele organe de conducere, administrare și control

Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul du conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

 • 1.  dl. Dragoș Bunea . numit de Consiliul Județean Bacău:

 • 2.  dl/dna............................................numit(ă) de Consiliul Local al............................................:

 • 3.   ctc.

Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care arc atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Administrarea Asociației

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 4 (patru) membri numiți de adunarea generală, pc o perioadă du 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativ itatca în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

Sunt numiți în calitate de membri ai primului consiliu director:

 • • președintele Asociației ;

 • • dl. Silviu Bondor. cetățean român, domiciliat în Bacău, str. Calea Republicii, nr. 23OA. posesor a C.L Scria XC nr. O3I221. C.N.P. 1520925040015;

 • • dna. Hăineală Olga cetățean român, domiciliată în Bacău. Str. Bucegi. nr. 5. posesoare a C.l. Seria XC nr. 605494. C.N.P. 2551227040055.

 • • dna. Nina Chiper cetățean român, domiciliată în Bacău. Str. Nicu Enea nr.3. Bl.3 Sc.A. Ap. 19. posesoare a C.l. Scria XC nr. 188466. C.N.P. 277071027063 1.

 • • dl. Ciprian Nica cetățean român, domiciliat în corn. Dcalu Morii, județul Bacău, posesor a C .l. Seria XC nr. 189312. C.N.P. 1800518041237.

Controlul financiar al Asociației

Cont rolul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formata din 3 membri numiți de pentru o perioadă de 3 (trei) ani. cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori a /Asociației sunt :

 • - D-na hilia David, cetățean român cu domiciliul în Bacău, str.9 Mai, bl. 3 1, sc. A, ap. 14, titular a C.l. seria XC, nr 272711. C.N.P. 2600821040020.

 • - i)-na Hui ban Maria, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei, nr.33, sc B, ap.20, posesoare a C.l. seria XC’ nr. 295997, C.N.P. 2571110040045.

 • - D-na Moscovici Iu li a, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str Valea Albă, nr 4, sc.B, ap.6, posesoare a C.l. seria XC nr. 2055 18, C.N.P. 2580101040154.

 • VIII. Pentru desfășură rea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește dl

Cătălin Sandu, cetățean român cu domiciliul în Bacău, str. Maramureș nr. 3, bl. 3 sc. B ap. 2. posesor al C.l. scria XC. nr.490475, C.N.P. 17601 15045875 având funcția de consilier juridic la Serviciul Relații cu Publicul și Administrație Publică Locală în cadrul Consiliului Județean Bacău.

Prezentul act constituto a fost redactat în........(.................) exemplare originale, azi. data

autentificării.

ASOCIAȚII

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BÎRZU i; ~1^1

& o/ **


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIUWIBACAU

nicolae-ovidiu popovici

românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA Nr.2

LA HOTĂRÂREA NR. 176 DIN 10.06.2009

STATUT

al Asociației de Dezvoltare intereoniunitară pentru Salubrizare Bacău

 • I. Asociații:

 • 6. Județul Bacău, persoană juridică română de drept public, prin Consiliul Județean Bacău, cu

sediul în Bacău, str. Mărășești nr. 2. jud. Bacău având cod fiscal 4455510 cont deschis la Trezoreria Bacău. nr.RO88TREZ061245 I0220XXXXX, reprezentat de Dragoș Benea, în calitate de președinte al Consiliului Județean Bacău, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. _  /14.04.2009 împreună cu:

 • 7.  Municipiul ____ __________. persoană juridică română de drept public prin

Consiliul          Local          _________ _______cu          sediul          în

_________                _____ , având cod lîscal           , cont

deschis la Trezoreria __________________nr.____________________________, reprezentat de

, în

calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local

nr. /   ,   ,2009 ,

8. Orașul

, persoană juridică română de drept public

prin Consiliul

Local

cu               sediul

în

, având cod fiscal

, cont

deschis la Trezoreria

nr.

reprezentat de

, în

calitate de primar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea

Consiliului Local

nr. /   .   .2009

9. Comuna

, persoană juridică română de drept public

prin Consiliul

Local

cu               sediul

în

, având cod fiscal

, cont

deschis la Trezoreria

nr.

reprezentat de

_____________________, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local_________________ nr.__/_ .___.2009,

10. etc.

denumiți colectiv’ asociații și individual asociatul,

Având în vedere că:

 • I. Procesul de regionalizare reprezintă un element esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase de investiții planificate în vederea respectării angajamentelor pe care România le-a asumat prin Tratatul de Aderare Ia Uniunea Europeană, în ceea ce privește serviciile de salubrizare, incluzând activitățile de colectare, transport, tratare depozitare a deșeurilor municipale. In acest sens, din analizele efectuate la nivelul fiecărei unități administrați v-teritoriale rezultă cu claritate că pentru buna funcționare a serviciilor de salubrizare și pentru îndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare si a angajamentelor pe care România și le-a asumat în procesul de Aderare la Uniunea Europeană, sunt necesare investiții financiare considerabile în sistemele publice de salubrizare ce depășesc capacitatea financiară a acestor unități administrativ-teritoriale.

 • 2. Asociații vor încheia un Contract de Asociere, în temeiul Legii administrației publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii finanțelor publice locale nr. 73/2006 și al OUG nr.78/2000 privind regimul deșeurilor, în scopul implementării proiectului „Managementul Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău” (denumit în cele ce urmează „Proiectul”).

ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile l^cgii administrației publice locale n r. 2_15-'2fi _01., r c p u b I i c a t ă, c u m o d i fi c ă r i I e ș i c o m p I e t ă r i I e u 11 e r i o a r e. a 1 e Legii ser\ i c ijl o r.co i nu n iț a re de., u îl li 1 ălj_pub .11 LLnj, „5. 1/2 (J(.16, eu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor de salubrizare a localităților, nr. 101/2006. cu modificările și c o n î p I c t ă i ■ i 1 e u 11 e r i o a re, pr e c u m și ale Ordona mei Guvern ului nr. 26/2000 cu p r i v i r e la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 24(>/2005. în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru Salubrizare (denumită în continuare Asociația), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.

C AP. I

Denumirea, sediul și durata Asociației

Art. 1. - Denumirea Asociației este „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău" conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 72193 din 13.04.2009, eliberată de M in isterii 1 Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art 2. - (1) Sediul Asociației este în România, num. Bacău, Calea Mărășești nr.2. Cam. 30 - Consiliul Județean Bacău, jud. Bacău.

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrațiv-teritoriale membre, în baza unei botă rări a adunării generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut

Art. 3. - Asociația este constituită pe o durată nedeterminată. începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAP. II

Scopul și obiectivele Asociației

Art. 4. - (J) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare). Serviciul are in vedere acoperirea activităților menționate în legea 101/2006 cu privire la serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, la art. 2, alin. (3), literele a, b, c. d, e si i.

 • (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii [denumit(e) în continuare contract(e) de delegare] atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile

 • (3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește”, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Art. 5. - (I) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

 • b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general, în vederea implementării unui management integrat al deșeurilor în județul Bacău.;

 • d) să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul Serviciului;

 • e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 31A1 din Legea nr, 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

O sâ încheie contractul/conti‘actele dc delegare cu operatorii, in numele și pe seama unităților administrativ-tcritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea dc delegatar, astfel cum este prevăzut dc art, 30 din Legea nr. 5 1/2000. cu modificările și completările ulterioare, (in funcție de specificul activităților care compun Serviciul, calitatea de delegatar o pot avea toți membrii Asociației pentru toate activități le sau numai o parte din aceștia pentru anumite activități.),

 • g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

 • j) Să contribuie la realizarea acordului dintre Asociați asupra următoarelor aspecte principale:

 • 1.  stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile construite sau achiziționate în cadrul Proiectului;

 • 2.  procedurile de licitație și evaluarea ofertelor pentru diferitele bunuri și servicii care urmează să fie achiziționate în cadrul Proiectului;

 • 3.  mecanismul de calcul al tarifelor și taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deșeurilor, transportul deșeurilor la punctele/stațiile de transfer, exploatarea punctelor/stațiilor de transfer, transportul deșeurilor la rampa ecologica și exploatarea centrului de management integrat al deșeurilor.

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de Serviciu:

 • a) să elaboreze și să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului, programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente aferente Serviciului, programele de creare a unor noi infrastructuri precum și programele de mediu;

 • b) să consulte asociațiile de utilizatori pentru a stabili politicile și strategiile locale și modalitățile de organizare și funcționare a Serviciului și să informeze periodic utilizatorii în legătură cu situația Serviciului și politicile de dezvoltare a acestuia:

 • c) să elaboreze și sâ aprobe următoarele documente:

 • (i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activități componente ale Serviciului privind colectarea deșeurilor, transportul acestora și exploatarea stațiilor de transfer;

 • (ii) documentația de licitație (inclusiv condițiile de participare si criteriile de selecție a operatorilor) organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activități,

 • (iii) caietele de sarcini și regulamentul consolidat și armonizat ale Serviciului pentru întreaga/fiecare arie a delegării;

 • d) să numească membrii comisiilor de licitație, pentru procedurile de licitație publică organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare al căror obiect este gestiunea următoarelor activități din sfera Serviciului: colectarea deșeurilor, transportul acestora la stațiile de transfer și exploatarea stațiilor de transfer;

 • e) sa monitorizeze și să controleze respectarea obligațiilor și responsabilităților asumate de către operatori în cadrul contractelor de delegare a gestiunii menționate la litera d) de mai sus în următoarele privințe:

(0 modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către operatori, în special în respectarea indicatorilor de performanță și în relația cu utilizatorii, (ii) modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și modernizare a infrastructurii aferente Serviciului, cu accent pe exploatarea eficientă și sigură a infrastructurii aferente Serviciului și a altor bunuri ce aparțin patrimoniului public/privat ai unității admînistrativ-teritoriale, afectate Serviciului;

 • (iii) modul în care se asigură protecția mediului și a patrimoniului public.

 • (iv) modul în care se asigură protecția utilizatorilor.

0 să aplice măsurile corective menționate în contractele de delegare aplicabile, în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de eficiență și de performanță la care s-a obligat;

g) să medieze conflictele dintre utilizatori și operatori la cererea uncia dintre părțile contractului de prestare/fiirnizare de servicii;

li) să stabilească o politică a tarifelor coerentă la nivelul întregii arii a Proiectului;

i) începând de la data stabilirii unui tarif unic pentru colectarea deșeurilor, transportul acestora la stațiile de transfer și exploatarea stațiilor de transfer, pentru o zonă de colectare determinată, să aprobe acest tarif în numele și pe seama Asociaților implicați.

CAP. III

Patrimoniul Asociației

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de.......lei, constituit din contribuția în numerar

și.7sau în natură a asociaților, respectiv suma de 200 Ici/mcmbru.

Art. 7. - Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8. - Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășură activități economice.

Ari. 9. - Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. IV

Asociații

Art. 10. - Asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului statut;

 • c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art. 11. - Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă in termen de 20 de zile de la data aprobării bugetelor proprii de venituri si cheltuieli ale unităților administrativ teritoriale. Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de 1 000 lei/an;

 • c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.

Art. 12. - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, acesta va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea generală a Asociației în cel mult 30 de zile de Ia data primirii unei astfel de notificări.

 • (3) Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor fiecărui eonii net de delegare, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a aclului constitutiv al Asociației.

 • (4) In cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului conți act de delegare), acesta va II exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special cu privire la investiții), în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea. în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul desemnat din alte motive decât un vot negativ.

 • (5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

 • a) sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației;

 • b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.

Art. 13. - (1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Aceștia au dreptul și obligația să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociația a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, în condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

 • (2) In urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul statutului.

 • (3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile statutului și ale actului constitutiv ale Asociației la data aderării sale.

 • (4) In situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator și se va încheia un act adițional la contractul de delegare, care va 11 semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.

C AP. V

Organele Asociației

Adunarea generală a Asociației

Art 14. (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

 • (2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.

 • (3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, asociaților și președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

 • (4) - Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

 • 1.  dl. Dragoș Benea. numit de C onsiliul Județean Bacău:

 • 2.  dl/dna............................................numit(ă) de Consiliul Local al............................................:

J............................

Art. 15. - Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 16. - (1) Adunarea generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art.21 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005. precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competențelor prix inel Serviciu], conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut.

 • (2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie simt:

 • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

 • e) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori.

 • f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației, si daca este cazul Comisiilor sau Comitetelor;

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10000 curo;

 • h) modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;

 • i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

 • k) aprobarea cotizației anuale;

 • l) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

 • (3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire 1a exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 5 alin. (2) sunt:

 • a) să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului, programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente aferente Serviciului, programele de creare a unor noi infrastructuri precum și programele de mediu elaborate de consiliul director al Asociației conform art. 23 alin. (3) lit. a) din prezentul statut;

 • b) să aprobe măsurile propuse în rapoartele de monitorizare executării Contractului de Delegare, elaborate și prezentate de consiliul director, conform 23 alin. (3) lit. 0 din prezentul statut;

 • c) să stabilească o politică tarifară coerentă la nivelul întregii arii a Serviciului;

 • d) să aprobe stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor propuse de operatori, de la data la care Asociații care au delegat operatorilor prin același contract de delegare gestiunea serviciilor aliate sub responsabilitatea lor hotărăsc trecerea la un sistem tarif unic;

 • e) să adopte hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de Contractele de Delegare în situația în care operatorii nu respectă nivelul indicatorilor de performanță

1) să aprobe următoarele documente elaborate și prezentate de consiliul director, conform 23 alin. (3) lit. b) din prezentul statut:

 • (i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activități componente ale Serviciului privind colectarea deșeurilor, transportul acestora și exploatarea stațiilor de transfer;

 • (ii) documentația de licitație (inclusiv condițiile de participare si criteriile de selecție a operatorilor) organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activități,

 • (iii) caietele de sarcini și regulamentul consolidat și armonizat al Serviciului pentru întreaga-fiecare arie a delegării;

g) să numească membrii comisiilor de licitație, pentru procedurile de licitație publică organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare al căror obiect este gestiunea următoarelor activități din sfera Serviciului: colectarea deșeurilor, transportul acestora la stațiile de transfer și exploatarea stațiilor de transfer;

Art. 17. - (1) în temeiul art. 10 alin. (3), adunarea generală a Asociației hotără.ște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

 • 1.  Strategia de dez\ ollare,

 • 2.  Implementarea și finanțarea proiectului:

 • 3.  Dreptul de proprietate asupra bunurilor:

 • 4.  Contractele de delegare:

 • 5.  Politica tarifară.

 • (2) In legătură cu acestea, asociații convin:

 • a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de strategia de dezvoltare;

 • b) sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau ele instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor;

 • c) listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vorfi discutate in ședințele adunării generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. în funcție de investițiile la care se referă, listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate și vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare;

 • d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);

 • e) în funcție de specificul Serviciului, de activitățile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat și de strategia de dezvoltare, gestiunea Serviciului, respectiv a activităților componente ale Serviciului, după caz, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente Serviciu lu factivit ați lor componente ale Serviciului vor fi încredințate unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare;

 • f) Județul va fi beneficiarul Proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor noi realizate prin investiții în cadrul Proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente Serviciilor și care deservesc mai mulți Asociați, conform art. 10 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul Județean va încheia contractul de achiziții publice de lucrări în vederea realizării acestor bunuri, în special Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) și stațiile de transfer, precum și contractul de delegare a gestiunii privind activitatea de gestiune a CMID, cu un operator ales prin procedura licitației publice, conform legislației aplicabile. Numărul și categoriile de Contracte de Delegare a gestiunii vor fi prevăzute in Contractul de Asociere și vor fi atribuite conform prevederilor legale și celor convenite de Asociați în Contractul de Asociere.

 • g) contractul/contractele de delegare a gestiunii Serviciului/activităților componente ale Serviciului va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare și va/vor fi încheiat(e) cu operatorul de către Asociație, în numele și pe seama asociaților.'acelor asociați care deleagă împreună prin același contract de delegare activitățile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;

 • h) operatorii vor fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin contractul/contractele de delegare, vor întreține, vor moderniza, vor reabilita și vor extinde infrastructura concesionată și vor gestiona Serviciul/activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea lor, conform clauzelor contractelor de delegare;

 • i) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operatorii) a obligațiilor care îi/le incumbă în temeiul contractelor de delegare,

 • j) Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut.

 • k) Mecanismul de plată a Serviciilor (tarife, taxe sau mixt), mecanismul de calcul al tarifelor și/sau taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deșeurilor, transportul deșeurilor la punctele/stațiile de transfer, exploatarea punctelor/stațiilor de transfer, transportul deșeurilor la CMID și exploatarea CMID, precum și planul anual de evoluție a tarifelor și/sau taxelor sunt prevăzute prin Contractul de Asociere.

Art. 18. - Kcprezcntanlii asociaților în adunarea generală a Asociației sunt responsabili pentru activitatea lor. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. - (I) Adunarea generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin 1/3 asociați.

 • (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

 • (3) In funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

H) Ședințele adunării generale a Asociației vor ii conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de adunarea generală dintre participanți.

 • (5) Adunarea generală a Asociației va alege dintre participant ii la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței.

 • (6) Procesul-verbal este semnat de președinte și de secretar. O copie a procestilui-verbal va fi transmisă. în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de Ia data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor a lin. (2), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ședință.

 • (7) Hotărârile adunării generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează Ia sediul Asociației.

Art 20.-(1) fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociației,

 • (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anuniiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar reprezentanții acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin (2) lit. a)-h) și 1) se iau în prezența a trei pătrimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezențe Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este va labil întrunită indiferent de numărul de membri prezenti.

 • (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute Ia art. 16 alin. (3) lit. b) si e) se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.

Daca la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților/asociaților implicați prezent i.

 • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)- k) și la art. 16 alin. (3) lit. a), c). d). f). si g) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

 • (6) In oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociației privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia.

 • (7) In cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.

Alt. 21. (1) Hotărârile adunării generale luate in exci citarea atribuțiilor prevăzute la ari.

16 alin. (2) lit i)-k) și ari. 16 alin. (3) lit. a), c), d). 0. si g) nu pot 11 votate de reprezentanții asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres. în prealabil. prin hotărâre a autorității deliberati\e a asociatului al cărui reprezentant este.

 • (2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberativ e ale asociaților sau asociaților implicați, după caz. în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină dc internet.

 • (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori intr-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociației dintre cele luate in exercitarea atribuțiilor prevăzute la ari. 16 alin. (3) din prezentul statut poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) Adunarea generală a Asociației poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 20 alin (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

C onsiliul director

Art. 22. - (1) Consiliul director este organul executiv dc conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 4 (patru) membri numiți dc adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentalivitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

 • (2) Președintele Asociației este și președinte al consiliul director.

 • (3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legi slatia în vigoare.

 • (4) 1 Jrmătoarele persoane sunt numite membri ai primului Consiliul Director:

 • • președintele Asociației ;

 • • dl. Silviu Bond or, cetățean român, domiciliat în Bacău, str. Calea Republicii, nr. 230 A, posesor a C.l. Seria XC nr. 03 1221, C.N.P. 1 52002504001 5;

 • • dna. Hăineală Ol ga cetățean român, domiciliată în Bacău. Str. 13 u cegi, nr. 5, posesoare a C.l. Seria XC nr. 605494, C.N.P. 2551227040055.

 • • dna. Nina Chiper cetățean român, domiciliată în Bacău, Str. Nicu Enea nr 3, Bl.3 Sc.A, Ap. 19, posesoare a C.l. Seria XC nr. 188466, C.N.P. 277071027063 I.

 • • dl. Ciprian Nica cetățean român, domiciliat în cont. Dealu Morii, județul Bacău, posesor a C.l. Seria XC nr. 1893 12. C.N.P. 1800518041237.

Art. 23. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statul și cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală,

 • (2) C onsiliul director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10 000 curo;

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

 • e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

 • f) orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 • (3) Consiliul director are următoarele atribuții cu privare la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art.5 alin. (2):

 • a) asigmă elaborarea strategiilor pii\ind îmbunătățirea și dezvoltarea Serviciilor, folosind piincipiul planificării strategice multianualc. a programelor privind reabilitarea, extinderea .și modernizarea infrastructurii existente aferente Servicii!oi, a piogramele privind crearea unei infrastructuri noi. inclusiv cu consultarea operatorilor, precum și a programelor de mediu, pe care le supune adunării generale spre aprobare:

 • b) asigură elaborarea următoarelor documente, pe care le supune aprobării adunării generale:

 • (i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activități componente ale Serviciilor privind colectarea deșeurilor, transportul acestora la stațiile de transfer și exploatarea stațiilor de transfer.

 • (ii) documentația pentru licitațiile publice (inclusiv condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor), organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activități.

 • (iii) caietele de sarcini și regulamentele consolidate și armonizate ale Serviciilor pentru întreaga'fiecare arie a delegării

 • c) asigură coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare. în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu:

 • d) asigură consultarea asociațiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • e) solicită informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat-prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;

' f) monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin Contractele de Delegat e cu privire ia:

 • (1) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, în special respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de delegare, inclusiv în relația cu utilizatorii,

 • (ii) gestionarea și administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială;

 • (iii) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și'sau privat al Asociaților, afectate Serviciului,

 • (iv) asigurarea protecției mediului și a domeniului public,

 • (v) asigurarea protecției utilizatorilor;

 • g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • h) invită Operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii.

Art. 24. -(1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale. Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a) un secretar;

 • b) un contabil;

 • c) unul sau mai mtilți consilieri juridici;

 • d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 25. - (1) Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile consiliului director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

 • (3) Consiliul director va alege dintre part ici pa nț ii ia ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezențe Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul financiar al Asociației

Art.26. - (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • (2) Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt :

~ D-na Iulia David, cetățean român cu domiciliul în Bacău, sti.9 Mai, bl. 3 1, sc. A. ap. 14, titular a C.I. seria XC. nr. 27271 1, C.N.P. 2600821040020.

 • - D-na Hu iban Mari a, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. Encigiei. nr.33, sc.B. ap.20. posesoare a C.I. seria XC nr. 295097. C.N.P. 257] I 10040045.

 • - D-na Mosc o viei lulia. cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. Valea Albă, nr.4, sc.B. ap.6, posesoarea C.I. seria XC nr. 205518, C.N.P. 2580101040154.

 • (3) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să tic contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile Ierni.

 • (4) ( omisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

(?) Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 27 '2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/20Qx.

CAP. VI

Dizolvarea și lichidarea

Art.27. - Asociația se dizolvă:

 • a) de drept,

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea adunării generale.

Art. 28. - Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 29. - Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:

 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) asociația a devenit insolvabilă.

Aii. 30. - (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) în cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice; aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente; data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 31. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAP. VII

Dispoziții finale

Art. 32. - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Prezentul statut este guvernat de legea română. In situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevedeii.

 • (3) 'foaie litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea. \aliditatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul statut a fost semnat în ... (...........) exemplare originale, astăzi, data

autentificării sale.

ASOCIAȚII


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI