Hotărârea nr. 175/2009

Hotărârea nr. 175 din 10.06.2009 – privind aprobarea la S.C. COMPANIA DE APA BACAU SA (fosta RAGC Bacau) a situatiilor financiare auditate aferente exercitiului financiar 2008, a repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii cu finantare din surse proprii pentru anul 2009, precum si a actualizarii cu rata inflatiei aferente perioadei aprilie 2008-martie 2009 a tarifelor practicate de societate pentru diverse prestari servicii catre terti.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea la S.C. COMPANIA DE APA BACAU SA (fosta RAGC Bacau) a situațiilor financiare auditate aferente exercițiului financiar 2008, a repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investiții cu finanțare din surse proprii pentru anul 2009, precum si a actualizării cu rata inflației aferente perioadei aprilie 2008-martie 2009 a tarifelor praticate de societate pentru diverse prestări servicii către terti

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere :

 • •  Prevederile OGR nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, actualizata;

 • • Prevederile Ordinului 1752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,actualizat;

 • •  Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • • Adresele nr. 4972 - 4976 / 20.05.2009 ale S.C Compania de Apa Bacau SA;

 • •  Hotărârile nr. 1/05.05.2009,2/19.05.2009 ale Consiliului de Administrație al S.C Compania de Apa Bacau SA;

 • • Hotararea nr.2 din 25.05.2009 a Adunării Generale a Acționarilor S.C Compania de Apa Bacau SA ;

 • •  Referatul nr. 5340 din 20.05.2009 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare,

 • • Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

In baza prevederilor art.36 (2),lit.”a”, (3) lit.”c” si ale art.45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215 din23 aprilie 2001 a administrației publice locale, ulterior modificata si completata

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se aproba situațiile financiare auditate aferente exercițiului financiar 2008 ale Societății Comerciale “Compania de Apa Bacau” SA(fosta RAGC Bacau) conform anexei nr.l la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta,cu următoarele rezultate:

Cifra de afaceri neta

32.000.901 lei

38.095.402 lei

36.784.508 lei

1.310.894 lei

907.104 lei

403.790 lei


Venituri totale

Cheltuieli totale

Rezultatul brut al exercițiului

Impozitul de profit

Rezultatul net al exercițiului

Art.2 Se aproba repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar

 • 2008, după cum urmeaza:

50% varsaminte Ia bugetul local                  201.895 lei

50% sursa proprie de finanțare                    201.895 lei

Art.3 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009,conform anexei nr.2 la prezenta hotarare,care face parte integranta din aceasta,cu următoarele rezultate planificate:

Venituri totale                                  33.169.000 lei

Cheltuieli totale                               33.771.000 lei

Rezultatul brut-pierdere                         602.000 lei

Art.4 Se aproba Planul de Investiții cu finanțare din surse proprii pentru anul

 • 2009, conform anexei nr.3 Ia prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta.

Art5 Se aproba actualizarea cu rata inflației aferenta perioadei aprilie 2008-martie 2009 a tarifelor practicate de societate pentru diverse prestări servicii către terti, conform anexei nr.4 la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta.

Art.6 Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C Compania de Apa Bacau SA.


PREȘEDINTE pțJști BÎRZUL "


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTA RARE A NR. 175 DIN 10.06.2009 privind situațiile financiare auditate aferente exercițiului financiar 2008 ale Societății Comerciale “Compania de Apa Bacau” SA (fosta RAGC Bacau)


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Compania de Apa Bacau S.A. (fosta Regia Autonoma de

Gospodărie Comunala Bacau)

Situații financiare auditate pentru exercițiul financiar încheiat la

31 Decembrie 2008

IBDO

BDO Conți Audit SRL

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE COMUNALA BACAU

Raport de audit pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2002

Accountants & Consultante

Sumar

Pagina

Raportul auditorului

3-5

Bilanțul contabil

6-9

Contul de profit si pierdere

10-12

Situația fluxurilor de numerar

13

Situația modificărilor in patrimoniu

14

Note la situațiile financiare

15-32


DO


BDO Conți Audit SRL

Accountants &

Consultants


3,Nerva Traian Street,M101

031041 Bucharest 3, ROMANIA

Phone: +40-21- 319 94 76

Fax:   +40-21- 319 94 77

E-mail:  auditfibdo.ro


www.bdo.ro

Raportul auditorilor independenți

către Consiliul Local al Municipiului Bacau

 • (1) Am auditat bilanțul contabil al SC Compania de Apa Bacau S.A. (fosta Regia Autonoma de Gospodărie Comunala Bacau), denumita in continuare Compania, intocmit la 31 decembrie 2008 precum si contul de profit si pierdere, situația fluxurilor de numerar si situația modificărilor in patrimoniu pentru exercițiul financiar Încheiat la aceasta data. Situațiile menționate se refera la:

Activ net: 76.460.392 RON

Rezultatul net al exercițiului financiar: 403.790 RON

 • (2) Conducerea Companiei este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare in conformitate cu OMFP nr. 1752/2005 pentru „aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene". Aceasta responsabilitate include: stabilirea, implementarea si menținerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare fara existenta unor denaturări semnificative datorate erorilor sau fraudei; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanțele date.

 • (3) Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestora. Cu excepția celor menționate in paragrafele (4) si (5) am realizat auditul in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde impun respectarea cerințelor eticii profesionale si planificarea si derularea auditului astfel incat sa fie obtinut un nivel de asigurare rezonabil cu privire la lipsa denaturărilor semnificative in situațiile financiare. Auditul consta in efectuarea de proceduri in scopul obținerii elementelor probante care sa justifice sumele si informațiile conținute in situațiile financiare. Selectarea procedurilor se bazeaza pe judecata profesionala a auditorului, incluzând evaluarea riscului existentei unor denaturări semnificative in situațiile financiare indiferent daca sunt datorate erorilor sau fraudei. In efectuarea acestei evaluări a riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare cu scopul de a stabili procedurile de audit care sunt relevante in

  BDO


BDO Conți Audit SRL        3,Nerva Traian Street,M101

Accountants &                031041 Bucharest 3,

condițiile date, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacității sistemului intern de control al Societății. Auditul situațiilor financiare presupune, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite, rezonabilitatea estimărilor conducerii precum si examinarea prezentării de ansamblu a acestora. Consideram ca auditul efectuat furnizeaza o baza rezonabila exprimării opiniei noastre.

 • (4) Compania a incheiat in 22 August 2005 un contract pentru realizarea statiei de epurarea a apelor uzate cu furnizorul PWT Wasser und Abwassertechnick Gmbh (Constructorul), contract pe care Compania l-a reziliat in februarie 2008. Conform t .)       deciziei DAB din 14 aprilie 2008 rezilierea contractului a

/        fost nejustificata si ilegala si prin urmare Constructorul

este indreptatit sa fie compensat pentru toate pierderile, cheltuielile si daunele suferite urmare a deciziei RAGC. Compania a inaintat către PWT (2 Mai 2008) o scrisoare prin care isi exprima dezacordul cu decizia DAB si in Septembrie 2008 Compania a incheiat cu Constructorul un acord de rezolvare amiabila a disputei care stabilește ca aceasta va achita Constructorului valoarea lucrărilor executate pana la 22 februarie 2008 stabilita de un expert local si certificata de un expert numit de BERD, cheltuielile Constructorului datorate prelungirii contractului pentru perioada 23 Noiembrie 2007- 22 Februarie 2008, certificate de un expert numit de BERD precum si garanția de buna execuție in valoare de 178 mii EUR reținuta in cadrul proiectului, urmând ca după efectuarea acestor plăti Compania sa primească valoarea avansului plătit către Constructor in valoare de 1.384 mii EUR precum si 1 *       valoarea cheltuielilor de neutilizare plătite de Companie

către BERD in suma de 136 mii EUR. Valoarea sumei de plata către PWT  stabilita  prin  raportul expertului datat 25

Noiembrie 2008 este de 709.627 EUR, valoare pentru care, urmare a   Hotărârii   nr.   1/05.5.2009  a Consiliului de

Administrație al Companiei de Apa Bacau, Compania a Înregistrat  un provizion in situațiile  financiare atașate.

Compania nu a fost de acord cu raportul Întocmit de expert,

prin adresa 2032/03.03.2009 inaintata către PWT solicitând punerea la dispoziție a documentelor transmise de PWT către expert pentru a-si fundamenta un punct de vedere si a cere revizuirea raportului intocmit de expert. La data raportului de audit nu ne-au fost puse la dispoziție informații suplimentare privind modalitatea de soluționare a disputei. Prin urmare efectul asupra situațiilor financiare la 31 decembrie 2008 nu poate fi cuantificat cu certitudine la data raportului de audit.

BDO Conți Audit. SRL         3,Nerva Traian Street,M101

Accountants &               031041 Bucharest 3,

 • (5) In valoarea stocurilor sunt incluse materiale cu o vechime mai mare de un an in valoare de 614.319 RON, pentru care a fost constituit un provizion parțial de 434.530 RON. Managementul estimează ca aceste stocuri vor fi folosite in cadrul viitoarelor proiecte de investiitii si reparații. Compania nu are un program de reparatii/investitii care sa permită identificarea modului de valorificare a acestor stocuri in perioada următoare, prin urmare e posibil ca valoarea realizabila a acestora stocuri sa fie diferita de estimările managementului.

 • (6) In opinia noastra, cu excepția unor ajustări care poate ar fi fost necesare daca ne-am fi putut asigura asupra celor menționate in paragrafele (4) si (5), situațiile financiare ale SC Compania de Apa Bacau SA (fosta Regia Autonoma de Gospodărie Comunala Bacau) pentru exercițiul Încheiat la 31 decembrie 2008 prezintă fidel, in toate aspectele semnificative, poziția financiara a Companiei la 31 decembrie 2008, performanta sa financiara si fluxurile de trezorerie pentru exercițiul financiar Încheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP Nr. 1752/2005 pentru aprobarea „Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene"., Hotararea Guvernului României nr. 1031/1099 « pentru aprobarea Normelor metodologice privind Înregistrarea in contabilitatea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale » si Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale.

 • (7) Compania a calculat valoarea amortizabila a imobilizărilor corporale de natura domeniului public in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 555/2003, considerând finanțarea din sursa BERD ca sursa proprie. Datorita modului de calcul care se bazeaza pe includerea unor elemente de previziune legate de structura fondurilor ce vor fi folosite la rambursarea imprumutului BERD pana in anul 2012, respectiv necesitatea primiriii de alocații bugetare, amortizarea anuala a mijloacelor fixe de natura domeniului public finanțate din surse proprii poate sa difere de estimările actuale.

 • (8) Atragem atentia ca BDO Conți Audit a emis un raport de audit anterior, datat 27 martie 2009, cu privire la situațiile financiare asumate anterior de conducerea Companiei, situații identificate prin activ net: 79.319.583 RON si rezultatul net al exercițiului financiar 3.262.981 RON. Urmare a Hotărârii nr. 1/05.5.2009 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Bacau, hotarare ulterioara emiterii raportului inițial de


BDO Conți Audit SRL

Accountants &

Consultants


3,Nerva Traian Street,M101

031041 Bucharest 3, ROMANIA

Phone: +40-21- 319 94 76

Fax:   +40-21- 319 94 77

E-mail:  audit@bdo.ro

www.bdo.ro

audit, situațiile financiare au fost modificate si urmeaza sa fie publicate in forma anexata.

 • (9) In baza cerințelor OMFP nr. 1752/2005, angajamentul nostru a fost extins asupra revizuirii conformității Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar 2008 cu situațiile financiare anuale. In baza reviziei efectuate, nu am constatat elemente de neconformitate ale Raportului Administratorilor fata de situațiile financiare atașate.

In numele

BDO Conți Audit SRL

înregistrat la Camera Auditorilor

/       Financiari din Romania

Cu nr. 018 / 2001

Numele semnatarului: Vasile Bulata înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

București, Romania

14 mai 2009


Cu nr. 1480 / 2002

JUDEȚUL; Bacau

UNITATEA: COMPANIA DE APA BACAU S.A

ADRESA: Bacau, Str. Narciselor nr.14 TELEFON: 174466

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI: J04/244/1991


FORMA DE PROPRIETATE: 11 ACTIVITATEA: Gospodărirea resurselor de apa, captare, tratare si distribuția apei

COD GRUPA CAENU10 5^/7)^

COD FISCAL: RO954851


BILANȚ CONTABIL

(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)


Nr. Rând

31 decembrie 31 decembrie

2007

2008

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi si valori

0

184.342

227.801

similare si alte imobilizări necorporale (ct. 2051 +2052+208-2805-2808-2905-2908)

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

3

57.097

37.415

(ct. 233+234-2933)

TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01 la 05)

6

241.439

265.216

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri si construcții

7

61.397.033

61.837.031

(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) Instalații tehnice si mașini

8

4.136.454

5.420.566

(ct. 213-2813-2913)

Alte instalații, utilaje si mobilier

9

108.452

76.871

(ct. 214-2814-2914)

Avansuri si imobilizări corporale in curs

(ct. 231+232-2931)

10

27.840.402

59.211.680

TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07 la 10)

11

93.482.341

126.546.148

A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

20

93.723.780

126.811.364

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

Materii prime si materiale consumabile

21

402.053

402.531

(ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951 -3958-398)

Avansuri pentru cumpărări de stocuri

24

640

-

(ct. 4091)

TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 24)

25

402.693

402.531

Nr.

Rând

31 decembrie 31 decembrie

2007

2008

II. CREANȚE

Creanțe comerciale

(ct. 4092+4111+4118+413+418-491)

26

5.792.511

4.964.460

Alte creanțe

29

71.346

2.003.491

(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482 +4582+ 461+473-496+5187)

TOTAL CREANȚE: (rd. 26 la 30)

31

5.863.857

6.967.951

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI

(ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321 +5322+5323+5328 +5411+5412+542)

36

22.837.753

25.127.967

B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

37

29.104.303

32.498.449

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

38

55.020

72.341

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

Sume datorate instituțiilor de credit

40

1.250.163

4.584.874

(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

Datorii comerciale

(ct. 401+404+408)

42

3.339.372

1.845.240

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale

46

1.608.091

2.218.212

(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437 +4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+458

1 +462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 39 la 46)

47

6.197.626

8.648.326

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-64)

48

22.961.697

23.922.464

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+48)

49

116.685.477

150.733.828


Director Economic
Nr. Rând

31 decembrie 31 decembrie

2007

2008

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O

PERIOADA MAI MARE DE UN AN

Sume datorate instituțiilor de credit

51

13.893.962

24.475.692

(ct. 1621 +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

Datorii comerciale

52

-

-

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru

57

645.875

910.365

asigurările sociale

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O

PERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL

58

14.539.837

25.386.057

(rd. 50 la 57)

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI

Alte provizioane

60

514.668

2.981.126

(ct. 151)

H. PROVIZIOANE - TOTAL (rd. 59+60)

61

514.668

2.981.126

I. VENITURI IN AVANS (rd. 63+64)

62

21.888.251

45.906.253

Subvenții pentru investiții

63

21.888.251

45.906.253

(ct.131)

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 66 la 68),

65

623.987

623.987

din care:

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

68

623.987

623.987

H. PRIME DE CAPITAL

69

(ct. 1041+1042+1043+1044)

UI. REZERVE DIN REEVALUARE

70

7.953.726

8.238.444

(ct. 105 sold C)

Nr. Rând

31 decembrie 31 decembrie

2007

2008

IV. REZERVE (rd. 73 la 76)

72

19.559.190

19.761.084

Rezerve legale

(ct. 1061)

73

413.489

413.489

Rezerve reprezentând surplusul din reserve de reevaluare

(ct. 1065)

74

34.920

34.920

Alte rezerve (ct. 1068+/-107)

76

19.110.781

19.312.675

V. REZULTATUL REPORTAT (ct, 117 sold C)

77

4.258.727

201.895

VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (ct. 121 soldC)

79

8.517.453

403.790

Repartizarea profitului

(ct. 129)

81

(8.517.453)

(403.790)

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)

80

32.395.630

28.825.410

Patrimoniul public (ct. 1016)

82

47.347.091

47.634.982

J. CAPITALURI - TOTAL (rd. 82+83)

84

79.742.721

76.460.392


Director EconomicNr.

Rând

2007

2008

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 ia 04)

1

35.660.901

32.000.901

Producția vanduta

(ct. 701+702+703+704+705+706+708)

2

35.660.800

31.995.628

Venituri din vanzarea mărfurilor (ct. 707)

3

101

5.273

3. Producția imobilizata (ct, 721+722)

7

254.721

239.542

4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)

8

720.387

1.235.582

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

9

36.636.009

33.476.025

(rd. 01+05-06+07+08)

5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

(ct. 601+602-7412)

10

(1.140.009)

(1.473.057)

Alte cheltuieli materiale

(ct. 603+604+606+608)

11

(156.991)

(206.772)

b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)

12

(5.416.911)

(5.702.159)

Cheltuieli privind mărfurile

(ct, 607)

13

(80)

(2.535)

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)

14

(13.910.248) (14.604.514)

a) Salarii

15

(10.836.204) (11.582.368)

(ct. 641+642-7414)

b) Cheltuieli cu asigurările si proiecția sociala (ct. 645 -7415)

16

(3.074.044)

(3.022.146)

7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 18-19)

17

(1.671.820)

(1.851.659)

a. 1) Cheltuieli

(ct. 6811+6813)

18

(1.671.820)

(1.851.659)

a. 2) Venituri

(ct. 7813+7815)

19

7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)

20

(264.751)

(4.644.271)

b.l) Cheltuieli

(ct. 654+6814)

21

(639.366)

(5.278.082)

b.2) Venituri

(ct. 754+ 7814)

-----------Xft?-   ---------

22

374.615

633.811

Razvan Grigc/e G#j

Director Economic Adriana Ivasciu
Nr. Rând

2007

2008

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

23

(3.561.712)

(4.937.385)

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct. 611+612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-7416)

24

(3.278.356)

(3.581.688)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

(ct. 635)

25

(273.186)

(1.214.421)

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct. 6581+6582+6583+6588)

26

(10.170)

(141.276)

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

27

(72.358)

361.547

(rd. 28-29) Cheltuieli

28

(514.668)

(153.121)

(ct. 6812)

Venituri

(ct. 7812)

29

(442.310)

514.668

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

30

(26.194.880) (33.060.805)

(rd. 101a 14+17+20+23+27)

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

(rd, 09-30)                                            Profit

31

10.441.129

415.220

(rd. 09-30)                                      Pierdere

32

11. Venituri din dobânzi

(ct, 766)

37

687.322

1.261.879

Alte venituri financiare

(ct. 7617+762+763+764+767+768+765+788)

39

1.045.779

3.357.498

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

40

1.733.101

4.619.377

(rd. 33+35+37+39)

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)

44

(1.013.342)

(1.135.433)

- din care, in cadrul grupului

45

Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+667+665+688+668)

46

(944.337)

(2.588.270)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

47

(1.957.679)

(3.723.703)

(rd. 41+44+46)

Nr.

_____________________________________________Rând_______2007_______2008 REZULTATUL FINANCIAR:

(rd. 40-47)                                       Profit            48                        895.674

(rd. 47-40) Pierdere           49       (224.578)

 • 14. REZULTATUL CURENT:

(rd. 31+48)                                      Profit          50      10.216.551    1.310.894

(rd. 32+49)                                      Pierdere            51

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                 56    38.369.110 38.095.402

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)              57   (28.152.559) (36.784,508)

REZULTATUL BRUT:

(rd. 56-57) Profit (rd. 57-56)

Pierdere

 • 58

 • 59

10.216.551

1.310.894

18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)

60

(1.699.098)

(907.104)

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

61

(1.699.098)

(907.104)

(ct. 6911)

20. REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI

FINANCIAR:                                    65     8.517.453    403.790

Profit

Director General Razvan Grigor^Gain

COMPANIA DE APA BACAU S.A.

(fosta Regia Autonoma de Gospodărie Comunala Bacau SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

2007

2008

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Profitul net înainte de impozitare si elemente extraordinare

10.216.551

1310.894

Ajustări pentru:

Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor

1.671.820

1.851.659

imobilizate

Venituri din subvenții pentru investiții

-

-

Venituri din vanzari de imobilizări

(4.642)

-

Valoarea neta a ieșirilor de imobilizări

3.552

8.187

Venituri din dobanda

(687.322)

(1.261.879)

Cheltuieli cu dobanda

1.103.342

1.135.433

Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant

12.213301

3.044.294

Scădere / (Creștere) creanțe comerciale si de alta natura

(539.156)

(1.121.416)

Scădere / (Creștere) stocuri

251.428

163

Creștere /(Scădere) datorii către furnizori si de alta natura

3.770.592

2.480.053

Numerar generat din exploatare

15.696.165

4.403.094

Dobanda plătită

(859.202)

(1.070.290)

Impozitul pe profit plătit

(1.997.807)

(1.025.550)

Profit repartizat salariatilor

(442.310)

(514.668)

Fluxurile de numerar înaintea elementelor extraordinare

12.396.846

1.792.585

Incasari din operațiuni extraordinare

Numerarul net provenit din activitati de exploatare

12.396.846

1.792.586

Fluxuri de numerar din activitati de investiții

Achiziții de imobilizări

(10.252.672)

(34.374.823)

Incasari din vanzarea de imobilizări

4.642

Dobânzi incasate

687.322

1.261.879

Fluxul net de numerar din activitati de investiții

(9.560.707)

(33.112.944)

Fluxuri de numerar din activitati de finanțare

Variația împrumuturilor

2.142.959

13. 851.297

Contribuții guvernamentale

9.359.050

24.018.003

Varsaminte la bugetul local

(3.562.306)

(4.258.727)

Fluxul net de numerar din activitati de finanțare

7.939.703

33.610.573

Creșterea / (Descreșterea) neta a numerarului si

10.775.843

2.290.214

echivalentului numerar

Numerar si echivalent numerar la începutul perioadei

12.061.910

22.837.753

Numerar si echivalent numerar Ia sfârșitul perioadei

22.837.753

25.127.967

Director General/

Director EconomjhJ><^

Razvan Gri«(fegjgg$^ g

Adriana Ivasciuc

(                   /X'

=4-

COMPANIA DE APA BACAU S.A.

(fosta Regia Autonoma de Gospodărie Comunala Bacau SITUAȚIA MODIFICĂRILOR IN PATRIMONIU

(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Descriere

Patrimoniu

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale si Rezultatul alte rezerve reportat Profit / (Pierdere)

Total

Sold la 1 ian 2008

47.971.078

7.953.726

19.559.189

4.258.727

79.742.720

Rezultatul exercițiului curent

403.790

403.790

Rezultatul exercițiului curent / Transfer

201.895

(201.895)

Repartizări către buget

-

-

-

(4.258.727)

(4.258.727)

Surplus realizat din rezerve din

284.718

284.718

reevaluare

Transfer la patrimoniu public al

' 522.134

-

-

-

522.134

mijloacelor fixe de natura patrimoniului

public

Casari si transferuri in patrimoniul altor

(234.243)

-

-

-

(234.243)

agenti economici

Total capitaluri 31 dec 2008

48.258.969

8.238.444

19.761.084

201.895

76.460392

NOTAI. ACTIVE IMOBILIZATE

Descriere

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Alte imobilizări

Terenuri

Construcții

Instalații tehnice, mijloace de transport

Mobilier si aparatura birotica

Avansuri si Imobilizări in curs

Total

Cost

La 31.12.2007

374.993

389.893

71.547.579

10.684.266

446.173

27.840.402

111383306

Intrări

170.071

360.104

1.165.619

2.666.111

26.412

35.625.744

40.014.061

Iesiri/trasferuri

75.722

792.076

325.897

4.254.466

r    5.448.161

La 31.12.2008

469342

749.997

71.921.122

13.024.480

472.585

59.211.680

145.849.206

Amortizare

La 31.12.2007

133.554

-

10.540.439

6.547.812

337.721

-

17.559.526

In perioada

70.572

-

850.251

1.375.043

57.993

-

2.353.859

Ieșiri

-

556.602

318.941

-

-

875.543

La 31.12.2008

204.126

-

10.834.088

7.603.914

395.714

-

19.037.842

Valoare neta

La 31.12.2007

241.439

389.893

61.007.140

4.136.454

108.452

27.840.402

93.723.780

La 31.12.2008

265.216

749.997

61.087.034

5.420.566

76.871

59211.680

126.811364

NOTA 2.   PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La 31 decembrie 2008 sunt constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 2.981.126 RON.

Sold 01.01.2008 Transferuri         sold la 31.12.2008

In cont din cont

Provizioane pentru riscuri si chelt 514.668     2.981.126    514.668     2.981.126

Urmare a Hotărârii nr. 1/05.5.2009 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Bacau, Compania a înregistrat un provizion de 2.828.006 RON (echivalent a 709.627 EUR), reprezentând valoarea sumei de plata către PWT stabilita prin raportul expertului datat 25 noiembrie 2008, raport intocmit umare a acordului de rezolvare amiabila a disputei încheiat {          intre Companie si Constructor (PWT) in septembrie 2008.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31 decembrie 2008 profitul contabil a fost repartizat pe următoarele destinații:

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

403.790

- varsaminte la bugetul local

201.895

- repartizare profit fond dezvoltare

201.895

Profit nerepartizat

-

NOTA 4.   ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL

2007

2008

1. CIFRA DE AFACERI NETA

35.660.901

32.000.901

2. Costul bunurilor vândute si al

(20.421.130)

(21.686.268)

Serviciilor prestate (3+4+5)

3. Cheltuielile activitatii de baza

(17.020.272)

(17.949.689)

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

(1.909.080)

(2.278.056)

5. Cheltuielile indirecte de producție

(1.491.778)

(1.458.523)

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1+2)

15.239.771

10.314.633

7. Cheltuieli de desfacere

(80)

(2.535)

8. Cheltuieli generale de administrație

(5.374.109)

(5.995.410)

9. Alte venituri /(costuri) din exploatare, net

575.547

(3.901.468)

lO.Rezultatul din exploatare (6+7+8+9)

10.441.129

415.220

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

CREANȚE

Descriere

31 Decembrie

2008

LICHIDITATE

Sub 1 an Peste 1 an

Creanțe comerciale

4.964.460

4.964.460

Alte creanțe

2.003.491

2.003.491

Total

6.967.951

6.967.951

Creanțele comerciale cuprind:

Descriere

31 Decembrie

31 Decembrie

2007

2008

Clienti

3.908.566

3.724.497

Clienti incerti sau in litigiu

259.290

1.837.709

Clienti facturi de întocmit

1.783.601

1.239.963

Avansuri primite de la furnizori

91

-

Provizioane pentru deprecierea creanțelor - clienti

(159.037)

(1.837.709)

Total

5.792.511

4.964.460

DATORII

Descriere

Sume datorate instituțiilor de credit

Datorii comerciale

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale

Total

31 Decembrie 2008

29.060.566

1.845.240

3.128.577

EXIGIBILITATE

Sub 1 an

4.584.874

1.845.240

2.218.212

Peste 1 an

24.475.692

910.365

34.034.383

8.648.326

25.386.057

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR (continuare)

Sume datorate instituțiilor de credit

 • A) Compania este una din beneficiarele Acordului de împrumut dintre Romania si Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare din 04.08.1997 publicat in Monitorul Oficial nr. 218/28.08.1997. destinat realizării programului investitional privind imbunatatirea activitatii de alimentare cu apa si canalizare.

Urmare a prevederilor Acordului de împrumut, intre Companie, Consiliul Local Bacau si Ministerul de Finanțe s-a incheiat in 23 decembrie 1997 Acordul subsidiar de imprumut. garanție si proiect.

Valoarea totala a imprumutului se ridica la valoarea de 3.949,88 mii USD rambursabila in 22 de rate semestriale, din care 3 rate egale, fiecare in suma de 179.656 USD, incepand cu 5 noiembrie 2001 si sfarsind cu 5 noiembrie 2002,următoarele 18 rate fiecare in suma de 179.649,70 USD incepand cu 5 mai 2003.

Ultima rata, in valoare de 177.217,82 USD este scadenta la 5 mai 2012.

 • B) Conform Memorandumului de finanțare « Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau » publicat in Monitorul Oficial nr.298 bis -Ordinul Ministrului Integrării Europene nr.86/16.03.2004 in valoare de 52.056.000 Euro Compania beneficiază de asistenta nerambursabila in valoare de 39.004.500 Euro reprezentând 75% din valoarea măsurii pentru realizarea de investiții privind tratarea si distribuția apei potabile,colectarea si epurarea apelor uzate in municipiul Bacau.

Componenta « Reabilitare SEAU » din cadrul măsurii ISPA se realizează cu imprumut BERD in valoare de 13 milioane Euro, imprumut contractat in noiembrie 2004.

Valoarea imprumutului in valoare de 13 milioane Euro este rambursabil in 16 rate egale in valoare de 812.500 Euro incepand cu 21 februarie 2009 si sfarsind in data de 21 august 2016.

Sumele in sold la data de 31 decembrie 2008 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Descriere

MII EURO

Mii USD

Mii RON

Credit BERD termen lung

5.505

896

27.610

Credit BERD partea curenta

786

359

1.018

Dobanda credit BERD

101

11

433

Sold la 31 decembrie 2008

6392

1.266

29.061

Echivalentul in lei la cursul de 2,8342 lei/USD si 3,9852 lei/EURO in vigoare la 31 decembrie 2008 al soldului creditului BERD si a dobânzii aferente este de 29.061mii RON.

Partea curenta a Împrumutului pe termen lung a fost reclasificata in secțiunea de datorii curente.

Datoriile comerciale cuprind:

Descriere

31 Decembrie

31 Decembrie

2007

2008

Furnizori

618.152

712.446

Furnizori de imobilizări

2.499.172

915.968

Furnizori - facturi nesosite

222.047

216.826

Total

3.339.371

1.845.240

Alte datorii includ:

Descriere

31 Decembrie

31 Decembrie

2007

2008

Datorii in legătură cu personalul

447.660

490.865

Contribuția unitarii la asigurările sociale

186.087

257.418

Contribuția personalului pentru pensia suplimentara

164.620

164.683

Conributia unitarii la fondul de șomaj

21.851

8.064

Contribuția personalului la fondul de șomaj

5.433

5.373

Taxa pe valoare adaugata

317.415

177.781

Impozitul pe salarii

118.107

126.919

Impozitul pe profit

324.671

327.174

Alte impozit, taxe si varsaminte asimilate

-

670

Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

6.658

764.253

Garanții reținute furnizori

645.875

-

Alte datorii fata de bugetul statului

-

95

Creditori diverși

15.589

15.866

Total

2.253.966

2.218.212

COMPANIA DE APA BACAU S.A.

(fosta Regia Autonoma de Gospodărie Comunala Bacau NOTE FINANCIARE

(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

NOTA 6.

PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Politicile contabile aplicate in aceste situații financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

 • 6.1 CONCEPTE DE BAZĂ

Contabilitatea de angajament


Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele se produc (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) si sunt înregistrate in evidentele contabile si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activitatii

Situațiile financiare sunt elaborate de regula pomindu-se de la prezumția ca întreprinderea isi va continua activitatea si în viitorul previzibil. întreprinderea nu are intenția si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce în mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intenție sau nevoie exista, s-ar putea să fie nevoie ca situațiile financiare sa fie intocmite pe o baza diferita de evaluare si în acest caz vor fi prezentate informațiile referitoare la baza utilizata.

 • 6.2 PRINCIPII CONTABILE

Principiul permanentei metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicării acelorași reguli si norme privind evaluarea, înregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudentei. Au fost avute in vedere următoarele aspecte:

 • a) au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data încheierii exercițiului financiar;

 • b) s-a tinut seama de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar daca asemenea obligații sau pierderi au aparut intre data incheierii exercițiului si data intocmirii bilanțului;

 • c) s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor.

Principiul independentei exercițiului

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se ține seama de data incasarii sumelor sau a efectuării plăților.

Principiul evoluării separate a elementelor de activ și de pasiv

în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferenta fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

Principiul prevalentei economicului asupra Juridicului

Informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificație

Element care are o valoare semnificativa au fost prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeași natura sau cu funcții similare au fost insumate. nefiind necesara prezentarea lor separata.

, x           Utilizarea estimărilor

Pentru acele elemente a căror valoare este nesigura si care trebuie incluse in situațiile financiare, in contabilitate trebuie făcute cele mai bune estimări. In acest scop au fost revizuite valorilor elmentelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de inchidere a exercițiului financiar, schimbările de circumstanțe sau dobândirea unor noi informații, ori de cate ori acele valori sunt semnificative. Unde a fost cazul, efectul acestor modificări a fost inclus în cadrul aceleiași poziții din bilanț, respectiv rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Contabilitate, unde a fost reflectata si estimarea contabila inițiala.

Evenimentele care au aparat după data bilanțului si au furnizat informații suplimentare cu privire la estimările făcute de management la data bilanțului au condus la ajustarea elemntelor patrimoniale pentru a reflecta si informațiile suplimentare.

 • 6.3 POLITICI SI METODE CONTABILE

 • (a) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt intocmite in lei si exprimate in RON.

 • (b) Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 1752/2005.

Primul an de aplicare a OMFP 1752/2005 a fost exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2006.

Active imobilizate

Activele imobilizate se înregistrează in bilanțul contabil la costul de achiziție istoric, mai puțin amortizarea cumulata.

Costul de achiziție este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Costurile îndatorării, respectiv cheltuielile financiare cu dobânzile si diferentele de curs aferente dobânzii privind împrumuturile, care sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producției activelor pe termen lung au fost fi capitalizate ca parte din costul acelui activ.

Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor care au finanțat activele pe termen lung nu au fost incluse în valoarea contabila a activelor aferente.

Costul de achiziție istoric a fost reevaluat in conformitate cu Hotărârile de Guvern: HG 945/1990. HG 26 /1992 si HG 500 /1994, HG.983/98 si HG1553/2003 in baza unor indici stabiliți prin respectivele acte normative pentru a retrata valoarea contabila neta a activelor la un nivel care sa reflecte mai bine valoarea lor de piața. De asemenea, la 31.12.2008 Compania a procedat la reevaluarea activelor imobilizate apartinand domeniului privat. Raportul de evaluare a fost întocmit de un evaluator autorizat.

Pentru calculul amortizării se folosește metoda de amortizare liniara, duratele de viata folosite fiind următoarele:

Clădiri si construcții                         30-50 ani

Echipamente                             5-20 ani

Mijloace de transport                          5 ani

Tehnica de calcul                              3 ani

Mobilier si echipament de birou            3-15 ani

Software                                      1 -3 ani

Investiția in curs se amortizează începând cu luna următoare din momentul punerii in funcțiune.

Mijloacele fixe apartinand patrimoniului public si aflate in administrarea Companiei nu se amortizează. Cheltuielile de întreținere a acestora se efectuează de Companie.

Cheltuielile cu intretinerea si reparațiile mijloacelor fixe sunt evidențiate in cheltuielile din exploatare in momentul efectuării lor, iar imbunatatirile care duc la marirea duratelor de viata sau a valorii activelor sunt capitalizate.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate în contabilitate la o valoare egală cu costul de achiziție sau cu costul de producție.

Costul de achiziție include, ca si in cazul activelor imobilizate, prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Dacă valoarea realizabilă neta a stocurilor este mai mica decât costul de achiziție sau costul de producție, atunci acea valoare realizabila neta corespunzătoare activului circulant este cea care este prezentată în situațiile financiare, respectiv valoarea activului, mai puțin provizionul constituit.

Creanțe

Creanțele sunt prezentate in bilanț la valoarea istorica mai puțin provizioane constituite pentru depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabilă este mai mica decât valoarea istorica.

Patrimoniu

Alocațiile bugetare primite pentru investiții in vederea achiziționării de mijloace fixe sunt evidențiate in contul 131 “Subvenții pentru investiții” fiind înregistrate in conturile de patrimoniu,la finele anului la nivelul miji.fixe puse in funcțiune. Aceste alocații nu sunt rambursabile.

Subvenții pentru investiții

Subvențiile pentru investii primite din alte surse decât de la Guvern sunt recunoscute ca venituri pe o baza sistematica de-a lungul duratei de viata utile a imobilizărilor achiziționate.

Evaluarea creanțelor si datoriilor in valuta

La închiderea bilanțului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor si capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuării tranzacției iar elementele nemonetare înregistrate la valoarea justă și exprimate în valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective;

Elementele monetare exprimate în valută sunt raportate utilizându-se cursul de închidere comunicat de Banca Naționala a României (BNR). Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli, după caz. Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru sfârșitul exercițiului financiar au fost: 1 USD = 2,8342 LEI. 1 EUR=3,9852 LEI.

Repartizarea profitului

Conform SIC 10 “Evenimente ulterioare datei bilanțului” repartizările din profit către acționari sau salariati propuse sau declarate după data bilanțului contabil, nu sunt recunoscute ca obligații la sfârșitul anului astfel incheiat.

NOTA 7. ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Compania nu a emis acțiuni, forma de organizare fiind aceea de Regie Autonoma la 31.12.2008.

Compania nu a contactat împrumuturi prin emiterea de obligațiuni.

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIATIL ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Informații referitoare la administratori și directori

Compania este condusa de Consiliul de Administrație si de Directorul General.

Salarizarea Directorului General s-a stabilit conform OUG nr.79/2001 art.7 aliniatul 2. si a O.U.G 79/2008 art.4(l) .Drepturile salariale lunare se acorda in conformitate cu îndeplinirea indicatorilor de performanta stabiliți prin contractul de performanta 4312/4.07.2001 si a contractului de mandat 8232/30.07.2008

Compania nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști directori sau administratori.

Nu au fost acordate creditele directorilor si administratorilor in timpul exercițiului financiar incheiat la 31 decembrie 2008.

Informații referitoare la salariați

Numărul mediu de salariați aferent anului 2008 este de 551 din care 474 direct productivi si 77 personal indirect productiv.

Cheltuielile cu salariile, inclusiv colaboratori au fost in suma de 10.624.415 ron, iar cheltuielile cu asigurările si protecția sociala au fost in suma de 3.022.146 ron.

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-

FINANCIARI

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI

2007

2008

Eficienta capitalului disponibil

Profit inainte de dobânzi si impozit (A)

11.283.893

2.446.327

Capital angajat (B)

94.282.558

101.846.448

A/B

11,96%

2,40%

Eficienta capitalului propriu

Profitul net (A)

8.517.453

403.790

Capitaluri (B)

79.742.721

76.460.392

A/B

10,68%

0,53%

Rata profitului operațional

Profit din exploatare (A)

10.441.129

415.220

Venituri din exploatare (B)

36.636.009

33.476.025

A/B

28,49%

1,24%

Rata profitului net

Profitul net (A)

8.517.453

403.790

Venituri totale (B)

38.369.110

38.095.402

A/B

22,19%

1,06%

Rata activelor totale

Profit inainte de dobânzi si impozit (A)

11.283.893

2.446.327

Total Activ (B)

122.883.103

159.382.156

A/B

9,18%

1,53%

SOLVABILITATE

2007

2008

Rata de îndatorare

Total Datorii (A)

20.737.462

34.034.383

Total Activ (B)

122.883.103

159.382.156

A/B

16,87%

21,35%

Levier financiar

Total Datorii (A)

20.737.462

34.034.383

Capitalul propriu (B)

79.742.721

76.460.392

A/B

26,00%

44,51%

Rata acoperirii dobânzii

Profit inainte de dobânzi si impozit (A)

11.283.893

2.446.327

Dobanda (B)

1.013.342

1.135.433

A/B- ori

11,13

2,15

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU

2007

2008

Rata lichidității generale

Active curente

29.104.303

32.498.450

Obligații curente

6.197.625

8.648.327

(A/B)

4,69

3,76

Rata rapida a lichidității

Active curente

29.104.303

32.498.450

Stocuri

402.693

402.531

Obligații curente

6.197.625

8.648.327

(A-B)/C

4,63

3,71

Perioada încasării clientilor

Creanțe comerciale (A)

5.792.511

4.964.460

Cifra de afaceri neta (B)

35.660.901

32.000.901

(A/B)*365-zile

59

57

Perioada achitării furnizorilor

Datorii comerciale (A)

840.199

929.272

Cheltuieli materiale, cheltuieli din afara si prestații

externe (B)

9.942.483

10.963.676

(A/B)*365-zile

31

31

NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

Prezentarea Companiei

Regia Autonoma de Gospodărie Comunala Bacau s-a infiintat prin decizia nr. 34/1991 a Prefecturii Județului Bacau. Din anul 1995 Regia a trecut sub autoritatea Consiliului Local prin Hotararea 8/17.02.1995 a Consiliului Municipal Bacau

Regia Autonoma de Gospodărie Comunala Bacau este inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J04/244/1991. deținând certificatul de inregistrare fiscala - cod fiscal R0954851.

Sediul social este in Bacau. Str. Narciselor nr. 14.

Regia Autonoma de Gospodărie Comunala Bacau este singura unitate de profil din orașul Bacau care are ca obiect de activitate:

 • ■   captarea si distribuția apei potabile

 • ■  colectarea si epurarea apelor uzate menajere si industriale.

La 31 decembrie 2008 patrimoniul Regiei era de 48.258.969 RON din care:

J Patrimoniul public -47.634.982 RON

S Patrimoniul privat -    623.987 RON

Consiliul Local Bacau a aprobat prin Hotărârile nr. 359/31.10.2008 si nr. 332/26.09.2008 reorganizarea RAGC Bacau in Compania de Apa Bacau S.A. Conform acestor Hotarari capitalul social este detinut de Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic, iar Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului Bacau si RAGC Bacau au responsabilitatea ducerii la indeplinire a acestor Hotarari

La data bilanțului nu erau efectuate formalitățile cu privire la transformarea Regiei in Companie.

Evenimente ulterioare datei bilanțului

Conform incheierii judecătorului nr. 2363 din data de 17.04.2009, Regia s-a reorganizat in societate comerciala denumita SC Compania de Apa Bacau SA. Capitalul social total este de 12.350.000 RON divizat in 1.235.000 acțiuni a cate 10 RON fiecare, fiind repartizat astfel: Consiliul Local al Municipiului Bacau cu un aport la capital de 123.500.000, număr acțiuni 1.235.000, cota de participare la beneficii si pierderi 100%.

La data raportului de audit Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru Municipiul Bacau ce urmeaza sa fie incheiat intre Compania de Apa Bacau si Consiliul Local al Municipiului Bacau nu este semnat

financiare
 • A) Compania este una din beneficiarele Acordului de împrumut dintre Romania si Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare din 04.08.1997 publicat in Monitorul Oficial nr. 218/28.08.1997. destinat realizării programului investitional privind imbunatatirea activitatii de alimentare cu apa si canalizare.

Urmare a prevederilor Acordului de împrumut, intre Companie, Consiliul Local Bacau si Ministerul de Finanțe s-a incheiat in 23 decembrie 1997 Acordul subsidiar de împrumut, garanție si proiect.

Valoarea totala a împrumutului se ridica Ia valoarea de 3.949,88 mii USD, rambursabila in 22 de rate semestriale, din care 3 rate egale, fiecare in suma de 179.656 USD, începând cu 5 noiembrie 2001 si sfarsind cu 5 noiembrie 2002,următoarele 18 rate fiecare in suma de 179649,70 USD începând cu 5 mai 2003. Ultima rata, in valoare de 177.217,82 USD este scadenta la 5 mai 2012.

 • B) Conform Memorandumului de finanțare «Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau » publicat in Monitorul Oficial nr.298 bis -Ordinul Ministrului Integrării Europene nr.86/16.03.2004 in valoare de 52.056.000 Euro Compania beneficiază de asistenta nerambursabila in valoare de 39.004.500 Euro reprezentând 75% din valoarea măsurii pentru realizarea de investiții privind tratarea si distribuția apei potabile,colectarea si epurarea apelor uzate in municipiul Bacau.

Componenta « Reabilitare SEAU » din cadrul măsurii ISPA se realizează cu împrumut BERD in valoare de 13 milioane Euro, împrumut contractat in noiembrie 2004.

Valoarea împrumutului in valoare de 13 milioane Euro este rambursabil in 16 rate egale in valoare de 812.500 Euro începând cu 21 februarie 2009 si sfarsind in data de 21 august 2016.

NOTA 11. CASA SI CONTURI LA BĂNCI

Aceasta poziție financiara incude următoarele:

Descriere

31 Decembrie

2007

31 Decembrie 2008

Cecuri de incasat

3.305

30.689

Conturi la banei in lei

19.356.300

19.996.919

Conturi la banei in valuta

3.232.407

5.004.274

Casa in Lei

245.164

95.766

Alte valori

577

319

Total                                                  22.837.753        25.127.967

Numerarul restricționat este in suma de 1.642.095 RON si reprezintă :

fondul IID disponibil la banca - 598.977 RON

 • -  marja de risc 1% -              755.935 RON

 • -  garanții materiale               287.183 RON

Fondul IID reprezintă un cont de rezerva constituit in scopul: finanțării obligațiilor privind serviciul datoriei conform Acordului de împrumut BERD;

 • -   întreținerea. înlocuirea si dezvoltarea activelor aferente sectorului alimentarii cu apa si apelor reziduale;

Conform Acordului de Proiect, Compania are obligația de a alimenta fondul IID cu următoarele sume:

 • -  alocații de la bugetul local care vor fi cel puțin echivalente cu toate sumele din impozitul pe profit primite de autoritatea locala de la companie plus partea din profiturile nete ale acelei companii primita de autoritatea locala

 • -  o suma cel puțin egala cu amortizarea si veniturile provenite din vanzarea mijloacelor fixe o suma cel puțin egala cu partea din profitul net pastrata pentru întreținerea. înlocuirea si dezvoltarea mijloacelor fixe;

sumele provenind din capitalizarea lunara a dobânzii bonificate la sumele depozitate in Fondul IID

NOTA A.

mii iei

COD 30

I. Date privind rezultatul Înregistrat

Nr.rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

1

1

403.790

Unități care au înregistrat pierdere

2

0

0

II. Date privind plățile restante

Nr.rd.

Total col.2+3

Din care:

Pentru activitatea Curenta

Pentru Investiții

A

B

1

2

3

Plăti restante-total(rd. 04+08+14 Ia 18+22)din care:

3

Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07). din care:

4

- peste 30 de zile

5

- peste 90 de zile

6

- peste 1 an

7

Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13). din care:

8

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate

9

- contibuții de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat și contribuția persoanelor asigurate la Fondul de asigurări sociale de sănătate

10

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

- contribuții de la persoane juridice sau fizice care utilizează munca salariată și contribuții pentru ajutorul de șomaj de la salariați

12

- alte datorii sociale

13

Obligații restante față de bugetul fondurilor speciale

14

Obligații restante față de alți creditori

15

Impozite și taxe neplătite Ia termenul stabilit la bugetul de stat

16

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

NOTA A. (continuare)

II. Date privind plățile restante

Nr.rd.

Total col.2+3

Din care:

Pentru activitatea Curenta

Pentru Investiții

A

B

1

2

3

Credite bancare nerambursate la scadență

18

- total (rd. 19 la 21). din care:

- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile

20

- restante după 1 an

21

Dobânzi restante

22

au fost scutite în baza art. 211 și 21

IV. Numărul mediu de salariați

Nr.rd.

Anul precedent

Anul curent

A

B

1

2

Numărul mediu de salariați

23

557

551

V. Tichete de masa

Nr.rd.

Sume (Iei)

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

30

957.953

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr.rd.

31.12.2007

31.12.2008

- chelt. de inovare finalizate in cursul perioadei

31

-

*

- chelt. de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

-

-

- chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei

33

-

-

NOTA B.

COD40

Date privind activele imobilizate

Valori brute

Nr.

Sold

Creșteri

Reduceri

Sold final

Elemente de imobilizări

rând

inițial

Total

din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuielii de constit. si dezvoltare

01

Alte imobilizări

02

317.896

114.031

-

-

431.927

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

57.097

56.040

75.722

-

37.415

TOTAL (rd.01 la 03)

04

374.993

170.071

75.722

-

469342

Imobilizări corporale

Terenuri

05

389.893

360.104

749.997

Construcții

06

71.547.579

1.165.619

792.076

51.063

71.921.122

Instalații tehnice si mașini

07

10.684.266

2.666.111

325.897

267.007

13.024.480

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

446.173

26.412

-

-

472.585

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

27.840.402

35.625.744

4.254.466

-

59.211.680

TOTAL (rd.05 la 09)

10

110.908313

39.843.990

5372.439

318.070

145379.864

Imobilizări financiare

11

ACTTVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.04+10+11)

12

111.283306

40.014.061

5.448.161

318.070

145.849.206

COMPANIA DE APA BACAU S.A. ANEXA RAPORT DE GESTIUNE

(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

NOTA B. (continuare)

Elemente de imobilizări

Nr.

rând

Sold

Inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieili de constit. si dezvoltare

13

-

-

-

-

Alte imobilizări

14

133.554

70.572

-

204.126

TOTAL (rd.13+14)

15

133.554

70.572

-

204.126

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

10.540.439

850.251

556.602

10.834.088

Instalații tehnice si mașini

18

6.547.812

1.375.043

318.941

7.603.914

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

337.721

57.993

-

395.714

TOTAL (rd.16 la 19)

20

17.425.972

2.283.287

875.543

18.833.716

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 la 20)

21

17.559.526

2353.859

875.543

19.037.842

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Către:    BDO Conți Audit S.R.L.

Domnilor,

Aceasta declarație de conformitate a fost emisa in urma auditarii bilanțului la data de 31 Decembrie 2008, a contului de profit si pierdere, a evoluției capitalului propriu si fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar incheiat la aceea data, in vederea exprimării unei opinii cu privire la prezentarea fidela, in toate aspectele semnificative, a poziției financiare, a rezultatelor )         operaționale si a fluxurilor de numerar ale SC Compania de Apa Bacau S.A. (fosta REGIA

) 1 AUTONOMA DE GOSPODĂRIRE COMUNALA BACAU), intocmite in conformitate cu

OMFP 1752/2005. Cunoaștem responsabilitatea noastra pentru o reprezentare fidela in situațiile financiare a rezultatelor operaționale, a fluxurilor de numerar si a poziției financiare, in conformitate cu OMFP 1752/2005.

Ne asumam, de asemenea, responsabilitatea pentru adoptarea si aplicarea unor politici contabile corespunzătoare, stabilirea si menținerea controlului intern, prevenirea si detectarea fraudelor.

Anumite reprezentări cuprinse in aceasta declarație de conformitate sunt limitate la aspecte care sunt semnificative. Aspectele considerate seminificative sunt acele omisiuni sau erori in informațiile contabile care, in anumite împrejurări, fac probabil ca judecata unui utilizator al situațiilor financiare sa fie modificata sau influențată de aceste erori sau omisiuni. O eroare sau omisiune a cărei valoare monetara este mica poate fi considerata semnificativa drept rezultat al factorilor calitativi.

Confirmam, cu toata încrederea si convingerea, următoarele reprezentări efectuate pe parcursul )           activitatii de audit:

) ■

 • 1.      Situațiile financiare, menționate mai sus, sunt prezentate fidel, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMF 1752/2005.

 • 2.     Am pus la dispoziție toate documentele financiare si informațiile aferente. Suntem responsabili pentru pastrarea documentelor financiare si a informațiilor aferente care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare.

 • 3.     Nu exista tranzacții semnificative care nu au fost corect înregistrate in documentele contabile care stau la baza situațiilor financiare.

 • 4.     Consideram ca în condițiile in care ar exista erori necorectate acestea sunt nesemnificative, atat in parte cat si in ansamblu, in situațiile financiare luate ca un intreg.

  5.

  Nu au existat:

  a.

  Fraude in care sa fie implicata conducerea sau angajații care au un rol important in sistemul controlului intern;

  b.

  Fraude in care sa fie implicate terte persoane care pot determina efecte semnificative in situațiile financiare;

  c.

  Nu exista comunicări privitoare la nerespectarea cerințelor autoritatilor in legătură cu respectarea disciplinei financiare.

  6.

  Compania nu prezintă planuri sau intenții asupra unei componente a activitatii care reprezintă o linie majora in sfera de exploatare, care ar avea ca efect:

  a.

  înstrăinarea substanțiala in întregimea ei fie prin vanzarea componentelor intr-o singura tranzacție, fie prin divizarea dreptului de proprietate a componentei către acționarii Companiei;

  b.

  Vanzarea pe bucăți, fie prin vanzarea activelor componente si achitarea datoriilor;

  c.

  Lichidarea prin abandon.

  7.

  Au fost corect înregistrate in situațiile financiare sau evidențiate următoarele:

  a.

  Volumul tranzacțiilor intre părțile afiliate atat ca suma cat si ca pondere.

  b.

  Garanțiile, scrise sau verbale, pentru care Compania este răspunzătoare.

  c.

  înțelegeri cu instituțiile financiare ce implica solduri compensatoare sau alte înțelegeri cu privire la restricțiile soldului de numerar, linii de creditare sau alte înțelegeri similare.

  d.

  înțelegeri pentru reachizitionarea mijloacelor vândute anterior.

  8.

  Nu exista estimări care pot face subiectul unor modificări semnificative pe termen scurt care sa nu fi fost corect evidențiate in situațiile financiare. înțelegem prin termen scurt perioada de un an de la data situațiilor financiare.

  9.

  Nu exista:

  a.

  încălcări sau posibile încălcări ale legii, ale căror efecte sa fie necesar a se înregistra sau evidenția in situațiile financiare;

  b.

  Alte obligații sau contingente solicitate spre a fi înregistrate sau evidențiate, conform SIC 37 “ Provizioane, obligații si active contingente"

  c.

  Litigii asupra carora avocatii noștrii ne-au avertizat ca ar putea fi pierdute si care trebuie evidențiate.

 • 10.    Compania deține in administrare activele imobilizate de natura domeniului public si deține in proprietate activele fixe de natura domeniului privat si nu exista nici o garanție sau ipoteca asupra acestora, cu excepția celor care au fost aduse la cunoștința si evidențiate in notele ce alcătuiesc situațiile financiare. In cursul anului 2009 Compania urmeaza sa încheie Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru Municipiul Bacau prin care Compania va opera activele imobilizate de natura domeniului public urmeaza sa fie încheiat intre Compania de Apa Bacau si Consiliul Local al Municipiului Bacau in cursul anului 2009.

 • 11.     Creanțele înregistrate in situațiile financiare reprezintă datorii reale ale debitorilor provenite din vanzari înainte de data întocmirii bilanțului si care au fost evaluate la valoarea realizabila neta estimata. Acestea nu includ valori recuperabile după o perioada de un an. Provizioanele înregistrate in situațiile financiare sunt suficiente dar nu supraevaluate pentru acoperirea pierderilor ce ar putea aparea la realizarea creanțelor.

 • 12.    Stocurile sunt înregistrate la valoarea realizabila neta estimata. Pentru stocurile cu mișcare

)?              lenta sau fara mișcare, nevandabile sau inutilizabile au fost constituite provizioane.

Datoriile, daca nu sunt achitate, pentru toate elementele cuprinse in stocuri au fost înregistrate la data întocmirii bilanțului contabil, si toate cantitatile facturate către clienti la acea data sunt excluse din solduri.

 • 14.    Mijloacele fixe, amortizarea si provizioanele pentru depreciere au fost ajustate pentru toate articolele vândute, conservate sau casate in timpul perioadei încheiate la 31 Decembrie 2008.

 • 15.    Am revizuit activele pe termen lung care ar putea suferi o depreciere ireversibila atunci când evenimentele sau schimbările de împrejurări au indicat faptul ca valoarea neta a acestor active nu poate fi recuperabila si am înregistrat ajustările corespunzător.

 • 16.    Toate obligațiile cunoscute ale Regiei sunt incluse in situațiile financiare la data întocmirii bilanțului contabil.

 • 17.    Nu au existat încălcări ale termenilor contractuali prevazuti in convențiile de credit

/             incheiate de către Regie. Nu avem acorduri pentru împrumuturi despre care sa nu fi

furnizat informații;

 • 18.    Datoriile referitoare la impozitul pe profit sunt înregistrate in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 19.    La data intocmirii bilanțului contabil nu exista angajamente pentru: achiziționarea si/sau extinderea mijloacelor fixe si a altor active, care sa fie in exces fata de necesitățile acti vitatii curente;

 • 20.    Contractele incheiate pentru achiziții de stocuri nu sunt in exces fata de necesitățile activitatii curente a Regiei sau la preturi care ar genera pierderi;

 • 21.    Nu se vor înregistra pierderi datorita incapacitatii Regiei de a-si îndeplini angajamentele contractuale;

 • 22.    Am prezentat auditorilor in totalitate termenii vânzărilor, incluzând drepturile de returnare sau ajustările prețului;

 • 23.    Compania nu finanteaza pensiile si nu are un plan de beneficii in cazul pensionarii pentru angajații sai. Toți angajatii Regiei fac parte d intr-un plan de pensii finanțat de către Guvernul României. Astfel, Compania nu are nici o obligație cu privire la planul de pensii;

 • 24.    Asigurările incheiate sunt suficiente pentru a proteja activele Regiei.

 • 25.    Compania a respectat toate aspectele contractuale ce ar putea avea efecte materiale asupra situațiilor financiare in cazuri de nerespectare a acestora.

 • 26.    Nici un eveniment sau tranzacție altele decât cele prezentate in situațiile financiare nu a aparut ulterior datei întocmirii balanței financiare ce ar fi putut modifica situațiile financiare.


Data: 14 mai 2009

Data: 14 mai 2009

Director Economic Adriana Ivasciuc

[județul: 04-BACAU       ~                       '                                  |

Entitate: SC COMPANIA DE APA BACAU SA

Adresa: localitatea BACAU, str. NARCISELOR, nr. 14, tel. 0334401796

Număr din registrul comerțului: J/04/244/1991

Forma de proprietate: 12--Societali comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3600-Captare,tratare si distrib.apa

Cod unic de inregistrare: 954851

BILANȚ

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

SOLD LA

01.01.2008

31.12.2008

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

0

0

2, Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

0

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări hecorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)

03

184342

227801

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

0

0

5, Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)

05

57097

37415

TOTAL: (rd.Ol la 05)

06

241439

265216

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcții (ct.211 +212-2 811 -2812-2911 -2912)

07

61397033

61837031

2. Instalații tehnice si mașini (ct.213-2813-2913)

08

4136454

5420566

3. Alte instalații, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

09

109452

76871

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuție (ct.231 +232-2931)

10

27840402

59211680

TOTAL: (rd.07 la 10)

11

93482341

126546148

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.261 -2961)

12

0

0

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)

13

0

0

3. Interese de participare (ct.263-2962)

14

0

0

4. împrumuturi acordate entităților cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)

15

0

0

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)

16

0

0

6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)

17

0

0

TOTAL (rd, 12 la 17)

18

0

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11 + 18)

19

93723780

126811364

B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile

(ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392*3951-3958-398)

20

402053

402531

2. Producția in curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)

21

0

0

3.Produse finite si mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-

3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

22

0

0

4, Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)

23

640

0

TOTAL (rd.20 la 23)

24

402693

402531

II. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie incasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)

25

5792511

4964460

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)

26

0

0

3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)

27

0

0

4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+ 4582+461+473-496+5187)

28

71346

2003491

5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)

29

0

0

TOTAL (rd.25 la 29)

30

5863857

6967951

III, INVESTIT!! PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitatilc afiliate (ct.501-591)

31

0

0

2. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)

32

0

0

TOTAL (rd.31+32)

33

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531 +532+541 +542)

34

22837753

25127967

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)

35

29104303

32498449

C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

36

55020

72341

D.DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN

L împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.l 61+168 LI 69)

37

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

38

1250163

4584674

3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct.4Î9)

39

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

40

3339372

1845240

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

41

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685+2691+451)

42

0

0

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

43

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct, 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

44

1608091

2218212

TOTAL (rd.37 la 44)

45

6197626

8648326

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

46

22961697

23922464

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)

47

116685477

150733828

G.DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681 -169)

48

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

49

13893962

24475692

3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct.419)

50

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

51

0

0

5. Efecte de comerț de plătit (ct,403+405)

52

0

0

6, Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)

53

0

0

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

54

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

55

645875

910365

TOTAL (rd.48 la 55)

56

14539837

25386057

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligații similare (ct. 1515)

57

0

0

2, Provizioane pentru impozite (ct.l 516)

58

0

0

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514+1518)

59

514668

2981126

TOTAL (rd.57 la 59)

60

514668

2981126

I. VENITURI IN AVANS

- Subvenții pentru investiții (ct.131 + 132+133+134+138)

61

21888251

45906253

- Venituri înregistrate in avans (ct.472)

62

0

0

TOTAL (rd.61+62)

63

21888251

45906253

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct. 1012)

64

0

0

2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)

65

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

66

623987

623987

TOTAL (rd.64 la 66)

67

623987

623987

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

68

0

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.l05)

69

7953726

8238444

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

70

413489

413489

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.l 063)

71

0

0

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

72

34920

34920

4, Alte rezerve (ct. 1068)

73

19110781

19312675

TOTAL (rd. 70 la 73)

74

19559190

19761084

Acțiuni proprii (ct. 109)

75

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

76

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

77

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

SoldC (ct.l 17)

78

4258727

201895

Sold D (ct.l 17)

79

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SoldC (ct.l21)

80

8517453

403790

Sold D (ct.121)

81

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

82

8517453

403790

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78’79+80-81 -82)

83

32395630

28825410

Patrimoniul public (ct. 1016)

84

47347091

47634982

CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)

85

79742721

76460392

Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |

IVASCIUC ADRIANA

RAZVAN GRIpdRE)GAINA - DIR. GEN.       |

Calitatea: j

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:   |
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări In perioada de raportare

31.12.2007

31.12.2008

A

B

1

2

l.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

35660901

32000901

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

35660800

31995628

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

101

5273

Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

0

2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                                Sold C

06

0

0

si a producției in curs de execuție                                      Sold D

07

0

0

3.Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

254721

239542

4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

720387

1235582

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

36636009

33476025

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

1140009

1473057

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

156991

206772

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

5416911

5702159

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

80

2535

6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:

15

13910248

14604514

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)

16

10836204

11582368

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

17

3074044

3022146

7, a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

1671620

1851659

a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

1671820

1851659

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

264751

4644271

b. 1) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

639366

5278082

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

374615

633811

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

3561712

4937385

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

3278356

3581688

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)

26

273186

1214421

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

10170

141276

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

72358

-361547

- Cheltuieli (ct.6812)

30

514668

153121

-Venituri (ct.7812)

31

442310

514668

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.l1 la 15 +18+21+24+29)

32

26194880

33060805

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          - Profit (rd. 10-32)

33

10441129

.415220

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

- din care, veniturile obținute de îa entitatile afiliate

36

0

0

10. Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

38

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

687322

1261879

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

1045779

3357498

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

1733101

4619377

12.Ajustari de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct.786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

1013342

1135433

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

944337

2588270

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

1957679

3723703

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

0

895674

- Pierdere (rd.49-42)

51

224578

0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)   - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

10216551

1310894

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

36369110

38095402

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

28152559

36784508

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

10216551

1310894

- Pierdere (rd.59-58)

61

0

0

18.Impozitul pe profit (ct.691)

62

1699098

907104

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR

-Profit (îd.60-61-62-63)

64

8517453

403790

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

0

Administrator,                                            întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |

IVASCIUC ADRIANA

RAZVAN GRIGORE GAINA - DIR. GEN.       |

Calitatea : |

DIRECTOR ECONOMIC

X )

Nr.de înregistrare in organismul profesional:   [

DATE INFORMATIVE

la dala de 31.12.2008

Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |

IVASC1UC ADRIANA

RAZVAN GRIGCJRJ

^GAIN^țțJIj

Calitatea: 1

DIRECTOR ECONOMIC

z .

/ / Zc/ j

<>A

Nr.de Înregistrare in organismul profesional:   |

Semnătura


Stamjykiun itătii
I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au înregistrat profil

01

1

403790

Unităti care au inregistrat pierdere

02

0

0

II. Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total col, 2+3, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:

03

0

0

0

Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:

04

0

0

0

* peste 30 de zile

05

0

0

0

- peste 90 de zile

06

0

0

0

- peste 1 an

07

0

0

0

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

• contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

- restante după 90 zile

20

0

0

0

- restante după 1 an

21

0

0

0

Dobânzi restante

22

0

0

0

III. Numărul mediu de aalariati

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

Numărul mediu de salariati

23

557

551

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

0

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V. Tichete demisă

Nr, rd.

Sume (Iei)

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

957953

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd.

31.124007

31.12.2008

- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei

31

0

0

- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei

33

0

0

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1                                                                                                           - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold Inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări sl casarl

(col.5=1+2-3)

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări nccorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

317896

114031

0

X

431927

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

57097

56040

75722

X

37415

TOTAL (rd.01 la 03)

04

374993

170071

75722

X

469342

Imobilizări corporale

Terenuri

05

389693

360104

0

X

749997

Construcții

06

71547579

1165619

792076

51063

71921122

Instalații tehnice si mașini

07

10684266

2666111

325897

267007

13024480

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

446173

26412

0

0

472585

Avansuri si imobilizări corporale , in curs

09

27840402

35625744

4254466

X

59211680

TOTAL (rd.OS la 09)

10

110908313

39843990

5372439

318070

145379864

Imobilizări financiare

II

0

0

0

X

0

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd.04+10+11)

12

111283306

40014061

5448161

318070

145849206

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold Inițial

Amortizare In cursul anului

Amortizare aferenta Imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârâitul anului (col.9“6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări nccorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizări

14

133554

70572

0

204126

TOTAL (rd. 13+14)

15

133554

70572

0

204126

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Construcții

17

10540439

850251

556602

10834088

Instalații tehnice si mașini

18

6547812

1375043

318941

7603914

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

337721

57993

0

395714

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

17425972

2283287

875543

18833716

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

17559526

2353859

875543

19037842


Formularul 40 - pagina 2                                                                                   -Iei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold Inițial

Provizioane constituite In cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final

(col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

I3

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

0

0

0

0

Administrator,

întocmit,


Numele si prenumele :    [

Numele si prenumele : |

1VASCIUC ADRIANA

RAZVAN GRIGOREj^

U-NA - DIR. GEN.

Calitatea : |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:   [
SC COMPANIA DE APA BACAU SA

RAPORT DE GESTIUNE

pe anul 2008

CAPITOLUL I

GENERALITĂȚI

R.A.G.C. Bacau s-a infiintat prin decizia nr.34/1991 a Prefecturii Județului Bacau , in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990. Din anul 1995 regia a trecut sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacau prin Hot. nr.8/17.02.1995. Este înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J/04/244/1991, detinind certificatul de înregistrare fiscala nr.RO954851. Prin H.C.L. nr.332/2008 s-a aprobat reorganizarea R.A.G.C Bacau prin transformarea acesteia in SC COMPANIA DE APA BACAU SA, înregistrata la Registrul Comerțului in data de 17.04.2009.

SC COMPANIA DE APA BACAU SA este singura unitate de profil din Municipiul Bacau , care are ca obiect de activitate :

 • -   captarea, tratarea si distribuția apei potabile

 • -  colectarea si epurarea apelor uzate

Din punct de vedere administrativ , compania este organizata in secții si sectoare , ateliere si formații de lucru aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 332/2008, după cum urmeaza:

 • -   secție captare - distribuție apa secție canal - epurare

Secția captare - distribuție apa are in componenta trei sectoare:

 • 1.  sector Uz

 • 2.  sector captare

 • 3.  sector distribuție

Secția canal - epurare are in componenta doua sectoare, respectiv:

 • 1.  canal

 • 2. epurare

Secțiile sunt deservite de sectoarele auxiliare:

sector abonați

sector auto

 • -   dispecerat

 • -  formații de paza

 • -  laboratoare de analiza apei

 • -   biroul relații cu publicul.

Conducerea companiei este asigurata de un director general si de conducerea executiva formata din doi directori de specialitate, economic si executiv.

Compania practica tarife avizate de A.N.R.S.C București si aprobate de Consiliul Local al Municipiului Bacau. In anul 2007 si 2008, compania nu a obtinut nici o majorare a tarifului. In conformitate cu prevederile Contractului de împrumut nr.8023/26.11.2004 încheiat cu BERD, secțiunea 5.09, lit.(b) cu (i) se specifica, ca majorarea tarifului va avea loc cel puțin o data la trei luni, atunci când majorarea cumulata a indicelui de inflație fata de majorarea anterioara a tarifului depășește 3%. Inflația neacordata companiei este din perioada ianuarie 2006 si pana in prezent.

La data de 31.12.2008 regia avea 554 salariati.

Structura personalului pe studii, virsta si sex este prezentata in anexa nr. 1.

CAPITOLUL II

ELEMENTE PATRIMONIALE

Bilanțul, componenta a situațiilor financiare, reda in forma sintetica si in expresie valorica elementele patrimoniale, sursele de constituire ale acestora, rezultatele finaciare, precum si poziția financiara a companiei.

La stabilirea posturilor din bilanț s-a plecat de la realitatea faptica din societate, pusa de acord cu situația reala a elementelor patrimoniale stabilite in urma inventaririi anuale si reflectate in contabilitate.

Inventarierea anuala a fost efectuata in baza deciziei nr. 16/28.02.2008, ea a cuprins toate elementele si s-a efectuat la fiecare loc de existenta a acestora.

Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de activ si de pasiv deținute s-a făcut cu respectarea normelor legale in vogoare.

La intocmirea bilanțului contabil s-a plecat de la datele existente in balanța de verificare a conturilor sintetice, intocmita pe baza evidentei contabile.

IMOBILIZĂRI

In cadrul companiei, contabilitatea imobilizărilor se tine pe următoarele categorii: imobilizări necorporale imobilizări corporale

- imobilizări financiare

Activele imobilizate prezintă la sfirsitul anului 2008 un sold de 126.546.148 lei.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a calculat in conformitate cu Legea 15/1994, compania practicind metoda liniara

Intrările de imobilizări in cursul anului 2008 au avut ca sursa de finanțare alocații buget local, fonduri ISPA si surse proprii.

Facem precizarea ca societatea a efectuat ultima reevaluarea a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului public in anul 1998 conform H.G. nr.983/1998 si a patrimoniului ' privat la data de 31.08. 2008. Reevaluarea patrimoniului privat a fost efectuata de către un evaluator autorizat.

CAPITOLUL ni

STOCURI

Comparind stocurile înregistrate la 31.12.2007 cu cele de la 31.12.2008 rezulta o creștere a stocurilor conform tabelului de mai jos:

lei

Simbol explicații

sold la 31.12.2007

sold la 31.12.2008

diferente

cont

301 materii prime

10.267

6.712

- 3.555

302 materiale consumabile

821.896

823.834

+ 1.938

303 obiecte de inventar

4.266

6.361

+ 2.095

381 ambalaje

154

154

-

Total

836.583

837.061

+ 478

Metoda utilizata pentru ieșirea din gestiune a stocurilor este metoda costului mediu ponderat.

In conformitate cu prevederile standardelor aplicabile in respectarea principiului prudentei sunt constituite provizioane pentru deprecierea activelor circulante in suma de 434.530 lei.

CAPITOLUL IV

CLIENTI DEBITORI SI CREDITORI DIVERȘI

Conturile de clienti sunt structurate după cum urmeaza:

Contul

Denumire

suma lei

4111.01.01

- clienti agenti economici

1.398.305

4111.01.02 -clienti asociații de locatari

1.973.931

4111.01.03 -clienti persoane fizice

312.454

4111.01.04 -clienti diverși

39.806

4118.01

-clienti incerti agenti economici

1.826.738

4118.02

- clienti incerti asociații de locatari

1.045

4118.03

-clienti incerti persoane fizice

8.366

4118.04

-clienti incerti diverși

1.561

Total

5.562.206

Masurile luate de conducerea companiei in anul 2008 pentru recuperarea creanțelor au fost următoarele:

 • -   calcularea penalităților conform Legii nr. 241/2006, art.30 (3) si (4)

 • -   notificarea clientilor care nu si-au achitat in termen facturile de apa canal

 • -   debransarea de la rețeaua de apa a clientilor notificați care aveau facturi neachitate mai vechi de 60 zile

urmărirea pe cale judecătoreasca a clientilor notificați care nu si-au achitat facturile de apa canal si a clientilor notificați care nu au putut fi debransati.

Pentru exactitatea soldurilor de la sfirsitul anului din contul « CLIENTI » s-au lansat confirmări de solduri.

Evoluția contului clienti in timpul anului este redata in anexa 2.

Contul 461 “Debitori diverși” este evidențiat pe următoarele analitice:

Suma lei

- 461.03  - debitori urmăriți juridic (c/val.chelt.judecata)            5.294

-461.09 - debitori diverși (debite datorate de salariati)            89.075

-461.30 - debitori penalit.ape reziduale                          15.342

Total                                    109.711

Contul 462. “Creditori diverși” prezintă un sold in valoare de 15.866 lei avind


următoarea componenta:                         suma lei

 • - 462.10 - creditori diverși                        11.061

 • - 462.60 - creditori diverși verif.metrologice        1.027

 • - 462.70 - creditori avansuri agenti economici     3.778

Pentru debitele la care s-au initiat acțiuni judecătorești compania a constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor neincasate si a clientilor rau platnici sau in litigiu, nedeductibile fiscal, respectând astfel principiul prudentei adica evidențierea unor eventuale deprecieri care afecteaza contul de profit si pierderi.

La data de 31.12.2008 valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor - clienti si debitori este in suma de 1.847.075 lei.

CAPITOLUL V

IMPOZITE SI TAXE

La data de 31.12.2008 , compania nu prezintă restante fata de bugetul de stat, local si cel al asigurărilor sociale, soldurile reprezentind obligațiile companiei pentru luna decembrie 2008 cu termen de virare in ianuarie 2009.

CAPITOLUL VI

BĂNCI SI INSTITUȚII FINANCIARE

La data de 31.12.2008, compania prezintă următoarele solduri la conturile de banei si trezorerie:

 • - contul 512 “ Conturi curente la banei “     =     25.001.512

 • - contul 531 “ Casa”                        -         95.766

 • - contul 511 ‘ Cecuri de incasat ‘             -         30.689

Referitor la contul 512 « conturi curente la banei » precizam următoarele :

In conformitate cu acordurile de imprumut cu BERD compania a constituit un cont denumit « Serviciul datoriei externe » deschis la BCR Bacau , cont care la finele anului 2008 are un sold de 5.004.273 lei si un cont denumit « Fond de risc » deschis la Trezoreria Bacau, cont care la finele anului 2008 are un sold de 755.935 lei.

CAPITOLUL VH

CAPITAL SI REZERVE

Capitalul COMPANIEI DE APA BACAU SA are umatoarea structura :

 • 1.  Capitaluri proprii:

 • - patrimoniu privat           =     623.987 lei

 • - rezerve legale               ~  19.761.084

 • - rezerve din reevaluare      =   8.238.444

 • - rezultatul reportat           =     201.895

 • 2. Patrimoniul public              ~ 47.634.982 lei.

CAPITOLUL VIII

FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

La finele anului 2008 compania prezenta obligații de plata la furnizori in valoare de 1.845.240 lei după cum urmeaza :

 • - contul 401

 • - contul 404

 • - contul 408

Plata furnizorilor


furnizori interni           =       712.446

furnizori din imobilizări  =       915.968

furnizori facturi nesosite =       216.826

in timpul anului 2008 s-a făcut conform termenelor contractuale.

Furnizorii din imobilizări sunt platiti din fonduri ISPA si alocații buget local.

Sumele de plata către furnizori la data de 31.12.2008 sunt datorii curente in limita termenelor din contractele incheiate cu aceștia.

Evoluția contului furnizori in timpul anului este redata in anexa 3.

CAPITOLUL IX

CHELTUIELI

Situația cheltuielilor pentru exercițiul financiar analizat se prezintă astfel: Tipuri de cheltuieli                                                  lei

Cheltuieli din exploatare din care:                                33.060.805

cheltuieli materiale                                 7.384.523

 • -  cheltuieli cu personalul                            14.604.514

cheltuieli cu amortizarea si ajustări creanțe si clienti in litigiu

7.142.167

10.705

12.997

3.660

957.953

2.944.286

3.723.703 907104 37.691.612


 • -   cheltuieli de protocol cheltuieli reclama si publicitate

 • -   cheltuieli cu sponsorizarea

 • -   cheltuieli cu tichetele de masa

 • -   alte cheltuieli

Cheltuieli financiare Cheltuieli impozit profit

Total cheltuieli

Din totalul cheltuielilor suma de 5.529.859,04 lei reprezintă cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal după cum urmeaza :

140.694,74 lei

3.659,71 lei


 • - pierderi din debitori

 • - cheltuieli cu sponsorizarea in limita legala

 • - cheltuieli cu ajustări ptr.deprecierea creanțelor

  2.309.381,17 lei

  879,46 lei

  4.436,95 lei

  774,49 lei


si clenti rai platnici sau in litigiu

 • - cheltuieli asigurare

 • - cheltuieli deplasare peste limita legala dar conf.C.C.M

 • - cheltuieli despăgubiri, amenzi si penalitati

 • - chelt. amortizare mijloace fixe scoase din funcțiune inainte de Îndeplinirea duratei normate

  8.186,00 lei

  44.865,00 lei

  80.720,00 lei

  108.256,00 lei

  2.828.005,52 lei


 • - cota profit salariati

 • - chelt.cu amortizarea la reevaluarea din aug.2008

 • - chelt.provizioane ptr. reintegrare salariati

 • - chelt.provizioane PWT

Cheltuielile cu sponsorizarea au fost in limta legala conform Legii nr. 571/2003, art.21, pct.4, lit.p), si s-au dedus din impozitul pe profit.

Evoluția cheltuielilor in timpul anului este redata in anexa 4,

CAPITOLUL X

VENITURI

Situația veniturilor pentru exercițiul financiar analizat se prezintă astfel:

Tip venit                                          lei

Venituri din expoatare                       33.476.025

Venituri financiare                             4.619.377

Total venituri                            3S.095.402

Veniturile financiare au ca sursa diferentele de curs valutar calculate la 31.12.2008, si dobânzile bancare incasate de regie pentru depozitele constituite in timpul anului.

Din totalul veniturilor suma de 1.148.478,92 lei sunt venituri neimpozabile provenite din încasarea clientilor incerti pentru care s-au constituit provizioane.

Evoluția veniturilor in timpul anului este redata in anexa 5.

CAPITOLUL XI

PROFIT SI PIERDERI

Prin compararea veniturilor cu cheltuielile rezulta un profit brut de 1310.894 lei cu următoarea structura:

 • - profit din exploatare        =    415.220 lei

 • - profit financiar             -    895.674 lei

Profitul net in suma de 403.790 lei s-a repartizat conform Ordin nr. 144/2005 astfel :

- fond de dezvoltare

= 201.895 lei

- cota Consiliul Local

= 201.895 lei.

/ j

CAPITOLUL XH

DIVERSE

In timpul anului 2008 s-a efectuat inventarierea patrimoniului in urma caruia au rezultat următoarele :

 • -   la materiale - gestiunea Todirascu - fara diferente

la casierie - fara diferente

 • -   la mijloace fixe - fara diferente

 • -   la obiecte de inventar - fara diferente

la gestiunea carburanți - fara diferente

 • -   la tichete de masa - fara diferente

la rechizite si imprimate - fara diferente.

Compania este una din beneficiarele Acordului de împrumut dintre Romania si Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, destinat realizării programului investitional privind imbunatatirea activitatii de alimentare cu apa si canalizare, obținând un împrumut in valoare totala de 3.949.880 USD, rambursabil in 22 de rate semestriale, fiecare rata in suma de 179.656 USD, ultima rata fiind in mai 2012.

De asemeni compania mai beneficiază conform Memorandumului de Finanțare

« Imbunatatirea Sistemelor de Alimentare cu apa si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau » publicat in Monitorul Oficial nr. 298 bis - Ordinul Ministrului Integrării Europene nr. 86/16.03.2004, de 52.056.000 EURO, din care 75% reprezintă asistenta nerambursabila (39.004.500 EURO).

Componenta «Reabilitare SEAU » din cadrul măsurii ISPA se realizează cu imprumut BERD in valoare de 13.000.000 EURO, împrumut contractat in noiembrie 2004, rambursabil in 16 rate, fiecare rata in suma de 812.500 EURO, ultima rata fiind in august 2016.

SC COMPANIA DE APA BACAU SA a achitat ratele scadente aferente contractelor încheiate cu BERD in termenele stabilita fara nici o întârziere.

CAPITOLUL XIII

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI ANUL 2008

Profitul companiei inainte de plata dobânzii si a impozitelor acopera de 2,15 ori dobanda pe care trebuie sa o plateasca .


1. LEVIERUL FINANCIAR

2008

Total datorii

34.034.383

Capitalul propriu

76.460.392

LEVIER FINANCIAR (%)

44,51 %

Levierul financiar masoara cat poate împrumuta o companie pe termen lung. Procentul realizat de companie de 44,51% este acceptabil.

2. RATA ÎNDATORĂRII

2008

Total datorii

34.034.383

Total active

159.382.154

RATA ÎNDATORĂRII (%)

2135 %

Rata indatorarii masoara cat la suta din totalul de fonduri provine din credit. Procentul de 2135 % realizat reprezintă ca activele companiei sunt finanatate in proporție de 2135 % de către creditori.

3. RATA ACOPERIRII DOBÂNZILOR

2008

Profit inainte de dobinzi si impozit

2.446.327

Dobanda

1.135.433

RATA DE ACOPERIRE A DOBÂNZII

2,15

Rata de acoperire a dobânzilor identifica de cate ori o companie poate efectua plata dobânzilor din profitul firmei înainte de plata dobânzilor si impozitelor.

4. ROTATIA STOCURILOR

2008

Cifra de afaceri

32.000.901

Stocuri

402.531

RATA ROTAȚIEI STOCURILOR (%)

79,50 %

Rotația stocurilor definește eficienta utilizării stocurilor pentru maximizarea eficientei operaționale; cu cat mai mare este aceasta rata, cu atat mai scăzută necesitatea pentru finanțări adiționale si cu atat mai ridicata securitatea financiara a companiei. Dat fiind specificul companiei valoarea stocurilor este redusa , ceea ce ajuta la simplificarea aspectelor legate de echilibrul financiar.

5. PERIOADA DE ÎNCASARE A CLIENTILOR

2008

Creanțe x 182 zile

4.964.460 x 365

Cifra de afaceri

32.000.901

PERIOADA DE ÎNCASARE A CLIENTILOR

57 zile

Indicatorul perioada de incasare a clientilor se folosește pentru analizarea efectelor comerciale de primit si reprezintă numărul de zile intre momentul facturării si momentul primirii banilor lichizi aferenti acesteia.

Rezultatul companiei arata ca perioada de colectare medie de 57 zile , se înscrie conform legislației in vigoare.

6. PERIOADA DE ACHITARE A FURNIZORILOR

2008

Datorii comerciale x 365 zile

929.272 x 365

Cheltuieli cu furnizorii

10.963.676

PERIOADA ACHITĂRII FURNIZORILOR

31 zile

Durata de plata a furnizorilor masoara creditul comercial obtinut de firma de la

furnizorii sai si, indirect, solvabilitatea întreprinderii .

7. ROTATIA ACTIVELOR

2008

Vanzari

31.995.628

Total active

159.382.154

ROTATIA ACTIVELOR (%)

20,07 %

Rotatia activului total masoara rotația tuturor activelor de care dispune firma . Daca aceasta rata este mica înseamnă ca firma nu generează suficiente vanzari pentru cate active folosește. In acest caz cifra vânzărilor ar trebui sa creasca sau unele active care nu aduc profit ar trebui disponibilizate, sau ambele.

8. RATA PROFITULUI NET

2008

Profitul net

403.790

Venituri totale

38.095.402

RATA PROFITULUI NET (%)

1,06 %

Rata profitului net arata profitul obtinut de

a o unitate de venit.

9. RATA PROFITULUI OPERAȚIONAL

2008

Profit din exploatare

415.220

Venituri din exploatare

33.476.025

RATA PROFITULUI OPERAȚIONAL %

1,24 %

Profitul operațional este o măsură a veniturilor generate de companie din operațiuni, neincluzind veniturile din investiții in alte firme.

10. RATA RENTABILITĂȚII ACTIVELOR

2008

Profit net

403.790

Total active

159.382.154

RATA RENTABILITĂȚII ACTIVELOR %

0,25 %

Rata rentabilității activelor masoara câștigurile unei companii in raport cu toate , )          resursele pe care le are la dispoziție.

11. RENTABILITATEA FINANCIARA

.2008

Profit net

403.790

Total capitaluri

76.460.392

RENTABILITATEA FINANCIARA %

0,53 %

Rentabilitatea financiara este una din cele mai importante cifre care determina profitabilitatea si arata cat profit poate obține o companie prin comparație cu totalul capitalurilor proprii.

Potrivit art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicata, declaram următoarele:

 • -   politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata;

 • -   compania isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.Anexa 1.

Structura personal in funcție de varsta la

31.12.2008

r pana in 30 ani b intre 30 si 40 ani □ intre 40 si 50 ani

□ intre 50 si 60 ani n peste 60 ani

Structura personal in funcție de pregătire la

31.12.2008

Studii          Studii post Studii liceale Fara studii

universitare_______universitare sau profesionale______liceale

O Studii universitare             m Studii post universitare

E3 Studii liceale sau profesionale r Fara studii liceale

Anexa 2.

Anexa 3.

Anexa 4.623.24; Cheltuieli Protocol

'55


5.500,00

5.000,00

4.500,00

4.000,00

3.500,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,00

0,00R 623.24; Cheltuieli Protocol

681 Cheltuieli Amortizare si Provizioane


4.500.000,00 4.250.000,00 -4.000.000,00 -3.750.000,00 -3.500.000,00 -3.250.000,00 -3.000.000,00 -2.750.000,00 -2.500.000,00 -2.250.000,00 -2.000.000,00 J 1.750.000,00 -1.500.000,00 -1.250.000,00 -1.000.000,00 -750.000,00 -500.000,00 -250.000,00 -0,00 -681 Cheltuieli Amortizare si Provizioane

658 Cheltuieli cu SponsorizareaAnexa 5.

Venituri din activitatea de baza

O 704.01.01 Venituri din prestări servicii apa

□ 704.01.02 Venituri din prestări servicii canal

2250000 -t


2000000

1750000

1500000

1250000

1000000

750000

500000

250000


704.01.09,703,706,707, 722, 754, 758, 781 Alte menituri din exploatare

765,766 Venituri financiareS.C.COMPANIA DE APA BACAIJ S.A.

Sediu social: Bacau, slr. Narciselor nr. 14, cod postai 600310 Cod unic de înregistrare (CUI): RO 954851

Nr. de ordine in Registrul Comerțului: J04/244/13.05.1991 Capital social: 12.350.000,00 RON

E-mail: ragcbc@easvnet.ro

Website: www.ragcbc.ro

Telefon: 0334 401796; 0334 401811/ Uf Fax: 0234551175
REFERATRepartizarea profitului s-a efectuat în baza O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale jsi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata prin Legea nr. 769/2001, modificata_ prin OG 61/2004, aprobata_ prin Legea 414/2004, Ordin MFP 144/22.02.2005, Ordin MFP 128/15.02.2005,Ordin MFP49/2008 si Ordin MFP 418/06.04.2005 privind unele precizări contabile aplicabile agentilor economici, astfel:

 • - participarea salariatilor la profit 44865 lei

(art.1 alin.l lit.e din OG 64/2001)

La societățile naționale, companiile naționale _si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum _si la regiile autonome care s-au angajat _si au stabilit prin bugetele de venituri _si cheltuieli obligația de participare la profit a salariatilor pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referința__.

Conform Ordinului MFP 418/06.04.2005 privind unele precizări contabile aplicabile agentilor economici, participarea salariatilor la profit se reflecta_ în contabilitate prin constituirea unui provizion pentru riscuri _si cheltuieli la nivelul sumelor brute cuvenite salariatilor. Ca urmare societatea noastra a înregistrat suma de 44865lei ce reprezintă 10% din profitul net realizat in contul „provizione pentru riscuri si cheltuieli,,

 • - 50% varsaminte la bugetul local 201895 lei (art.1 alin.l lit.f din OG 64/2001)

-50% sursa proprie de finanțare 201895lei (art.1 alin.l litg din OG 64/2001)

In conformitate cu OUG 198/2005 sumele virate la bugetul local si cele repartizate la fondul de dezvoltare sunt surse de constituire a fondului IID si ele trebuiesc virate in contul special deschis la BCR

DIRECTOR ECONOMIC Ec Ivasciuc Adriana

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOT ARAREA NR. 175 DIN 10.06.2009 privind bugetul de venituri si cheltuieli

pentru anul 2009 la Societatea Comerciala* “Compania de Apa Bacau” SA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

SC COMPANIA DE APA BACAUSA

Str. Narciselor vr.14.

^0(^,2009

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND MODUL DE ÎNTOCMIREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009

La întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 s-a avut in vedere:

A. La capitolul venituri s-a avut in vedere următoarele:

 • 1. O producție medie fizica lunara de 770000 mc apa si 847000 mc canal

 • 2.  Tariful la apa si canalizare aprobat'prin Hotararea Consililui Local Bacau 259/28.09.2006

& In stabilirea nivelului cheltuielilor s-a avut in vedere următoarele:

 • 1. La cheltuielile materiale s-a tinut cont de creșterile prețului la energia electrica, a apei brute si a apei tratate, precum si de reparațiile efectuate cu forte proprii.

 • 2. La cheltuielile cu personalul s-a tinut cont de salariul minim pe unitate de 600 lei la care se aplica indicii de ierarhizare si sporuri conform prevederilor din contractul colectiv de munca incheiat intre sindicat si patronat.

 • 3. Cheltuielile cu amortizarea si provizioane s-au stabilit Unind cont de planul de investiții al anului 2009 si de eventualele riscuri ale neincasarii producției de apa canal.

 • 4. Stabilirea cheltuielilor sociale conform Legii 571/2003 reactualizata art.21 alin. 3 lit.cadica 2% asupra fondului de salarii.

 • 5.

Cheltuielile de protocol s-au stabilit in funcție de prevederile contractului de mandat si a diverselor ședințe de lucru ce se vor desfasura in timpul anului.

 • 6. Nivelul cheltuielilor de reclama si publicitate s-au stabilit Unind cont de prevederile legislației privind vânzările de active angajările de personal si achizițiile publice .

 • 7. Cheltuielile cu tichetele de masa s-au prevăzut in conformitate cu , Legea 142/1998 si a modificărilor ulterioare.

 • 8. La capitolul „Alte cheltuieli,,s-a avut in vedere cheltuielile cu reparațiile curente si capitale,cu abonamentele,deplasări,telefoane, asigurări,colaboratori,cheltuielile bancare , cheltuielile cu tertii, si cheltuielile cu impozitele si taxele locale.

 • 9. Cheltuielile financiare s-au stabilit in conformitate cu contractele de imprumut incheiat cu BERD nr569/1997 si 8023/2004.

Veniturile totale sunt in suma de 33169 mii lei iar cheltuielile totale sunt in suma de 33771 mii lei rezultind o pierdere in valoare de 602 mii lei.

Investițiile in anul 2009 au ca sursa de finanțare bugetul local, bugetul de stat fonduri nerambursabile ISPA si sursele proprii finanțate din fondul UD.

Planul de investiții din surse proprii finanțat din fondul

IID in valoare de 634 mii lei fora TVA este structurat astfel:

 • - lucrări in continuare             = 385mii lei

 • - lucrări noi de investita           =  95mii lei

 • - dotări                           -  154mii lei

Planul de investiții din alocație buget local este structurat astfel:

- lucrări in continuare          ~ 528 mii lei

Planul de investiții din alocație buget de stat, fonduri nerambursabile ISPA si credite BERD este structurat astfel:

- Lucrări in continuare          = 163121 mii lei

Rambursarea celor patru rate scadente ale împrumuturilor externe se vor efectua din fondul IID


DIRECTOR ECONOMIC, Ec. IVASCIUC ADRIANA


SC. COMPANIA DE APA SACAU SA Cod fiscal RO 954851: J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei Sediu str. NARCISELOR nr, 14 Județul BACAU , email: stanca@easynet.ro, adresa web: www.ragcbc.ro Contul RQ74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU


■© ■%

a >**, 'i*. —< w       Nf        Q •


BUGETUL ACTTVITATII GENERALE

mii lei

Indicatori

Nr. rând

Preliminat/ realizat in anul precedent 2008

Prevederile anului curent 2009 Total din care:

T rimestrul

l

II

III

IV

1

2

3

4

5

I. VENITURI TOTALE,              din

care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

01

39.244

33.169

8.292

8.292

6.634

9.951

1. Venituri din exploatare,               din

care:

02

34.620

32.169

8.042

8.042

6.434

9.651

a) Venituri din activitatea de baza

03

31.634

28.869

7.217

7.217

5.774

8.661

b) Venituri din alte activitati

04

2.986

3.300

825

825

660

990

c) Venituri din surse bugetare,          din

care:

05

0

0

0

0

- subvenții pentru produse si activitati

06

0

0

0

0

- subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si de tarif

07

0

0

0

0

- transferuri

08

0

0

0

0

- prime acordate de la bugetul de stat

09

0

0

0

0

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

0

0

0

0

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

0

0

2. Venituri financiare

12

4.624

1.000

250

250

200

300

3. Venituri excepționale

13

0

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE,             din

care:                               (rd.15 + rd.

33 + rd. 34)

14

34.590

33.771

6.754

8.443

10.131

8.443

1. Cheltuieli pentru exploatare - total,      din care:

15

30.867

31.936

6.387

7.984

9.581

7.984

a) Cheltuieli materiale

16

7.382

7.567

1.513

1.892

2.270

1.892

b) Cheltuieli cu personalul,              din

care:

17

13.513

13.555

2.711

3.389

4.067

3.389

- salarii brute

18

10.624

10.624

2.125

2.656

3.187

2.656

- contribuție la asigurările sociale de stat

19

2.100

2.178

436

545

653

545

- ajutor de șomaj

20

106

53

11

13

16

13

- contribuție la asigurările sociale de sanatate

21

584

553

111

138

166

138

- alte cheltuieli cu personalul

22

99

147

29

37

44

37

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

23

4.555

2.300

460

575

690

575

d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat,               din care:

24

133

240

48

60

72

60

- transferuri sau subvenții

25

0

0

0

0

0

0

e) Cheltuieli de protocol

26

11

18

4

5

5

5

f) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

13

15

3

4

5

4

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

4

0

0

0

0

0

h) Tichete de masa

29

958

1.100

220

275

330

275

i) Alte cheltuieli,                            din

care:

30

4.298

7.141

1.428

1.785

2.142

1.785

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

31

0

0

0

0

0

0

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

32

0

0

0

0

0

0

2. Cheltuieli financiare

33

3.723

1.835

367

459

550

459

3. Cheltuieli excepționale

34

0

0

0

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)

35

4.654

-602

1.538

-151

-3.497

1.508

IV. FOND DE REZERVA

36

0

0

0

0

0

0

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

37

0

0

0

0

0

0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

38

0

0

0

0

0

0

VIL IMPOZIT PE PROFIT

39

1.028

0

0

0

0

. 0

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

40

3.626

0

0

0

0

0

1. Fondul de participare a salariatilor la profit,                                        din

care:

41

363

c

0

c

c

0

- cota managerului la Regii Autonome

^2

62

c

C

c

c

0

2. Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al instituteloe naționale de cercetare dezvoltare

43

1.632

0

0

0

0

0

3. surse proprii de finanțare,             din

care:

44

1.631

0

0

0

0

0

- cota de participare la profit a administratorilor

45

0

0

0

0

0

0

4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea si baza legala), din care:

46

0

0

0

0

0

0

- cota managerului la societățile comerciale

47

0

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite statului F.P.S.

48

0

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite altor acționari

49

0

0

0

0

0

0

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,                    din

care:

50

45.275

182.014

29.521

82.528

48.524

21.441

1. Surse proprii

51

6.216

18.365

768

3.679

13.432

486

2. Alocații de la buget

52

5.412

5.668

2.834

2.834

3. Credite bancare:

53

14.776

33.626

0

14.620

11.051

7.955

- interne

54

0

0

- externe

55

14.776

33.626

0

14.620

11.051

7.955

4. Alte surse

56

18.871

124.355

28.753

61.395

21.207

13.000

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

57

44.703

168.940

28.753

81.106

37.068

22.013

1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

58

43.779

164.283

28.753

78.849

35.240

21.441

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

59

924

4.657

0

2.257

1.828

572

- interne

60

0

0

- externe

61

924

4.657

2.257

1.828

572

XI. REZERVE,         din care:

62

0

0

0

0

0

0

I. Rezerve legale

63

0

0

0

0

c

0

II. Rezerve statutare

64

c

0

0

0

c

0

lll. Alte rezerve (denumirea sj^aza tțgala)

0

0

C

c

c

--5

Director Economic, Ec. Adriana IvascflucSC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851; J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 leiSediu str. NARCISELOR nr. 14 Județul BACAU , email: stanca@easynet.ro, adresa web: www.ragcbc.ro Contul RQ74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE

DETERMINAREA CASH-FLOW-ULUI

mii lei

Explicații

Nr. rând

An precedent 2008

Total an curent 2009, din care:

Previziuni trimestrul I

Previziuni trimestrul II

Previziuni trimestrul III

Previziuni trimestrul IV

0

1

2

3

4

6

7

8

9

10

+

Cifra de afaceri

01

32.001

31.069

7.767

7.767

6.214

9.321

+

Producția stocata +/-

02

0

0

0

0

0

+

Producția imobilizata

03

0

0

0

0

0

+

Subvenții de exploatare

04

0

0

0

0

0

+

Alte venituri din exploatare si provizioane

05

1.475

1.100

275

275

220

330

=

=

Total venituri din exploatare

06

33.476

32.169

8.042

8.042

6.434

9,651

+

Cheltuieli privind mărfurile, materiile prime si materialele consumabile

07

1.476

1.755

351

439

614

527

+

Energie, combustibili etc.

08

5.702

5.812

1.162

1.453

2.034

1.744

+

Salarii directe

09

10.624

10.624

2.125

2.656

3.718

3.187

+

Alte cheltuieli directe

10

4.880

4.747

949

1.187

1.661

1.424

-

=

Total cheltuieli variabile

11

22.682

22.938

4.588

5.735

8.028

6.881

Marja bruta (Venit din exploatare -cheltuieli variabile)

12

10.794

9.231

1.846

2.308

3.231

2.769

+

Cheltuieli fixe cu forța de munca

13

2.889

2.931

586

733

1.026

879

+

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

14

458

480

96

120

168

144

+

Amortizări si provizioane

15

2.322

2.300

460

575

805

690

+

Alte cheltuieli fixe

16

1.730

3.287

657

822

1.150

986

-

Total cheltuieli fixe

17

7.399

8.998

1.800

2.250

3.149

2.699

=

Rezultatul din exploatare (+/-)

18

3.395

233

47

58

82

70

Venituri financiare

19

4.619

1.000

250

250

200

300

-

Cheltuieli financiare

20

3.723

1.835

367

459

642

551

+

=

Rezultatul financiar (+/-)

21

896

-835

-117

-209

-442

-251

+

Venituri excepționale

22

0

0

-

Cheltuieli excepționale

23

0

0

+

Rezultatul excepțional (+/-)

24

0

0

=

Rezultatul brut al exercițiului (+/-)

25

4.291

■602

-70

-151

-361

-181

+

Amortizare si provizioane din deprecierea activelor imobilizate

26

1.852

2.300

460

575

805

690

Venituri din subvenții pt investiții

27

-

-

Venituri din vanzari imobilizări

28

-

-

+

Valoarea neta a ieșirilor din imobilizări

29

8

10

2

3

4

3

-

Venituri din dobanda

30

1.262

1.000

250

250

200

300

+

Cheltuieli cu dobanda

31

1.135

1.835

367

459

642

551

Profit din exploatare inainte de variația capitalului circulant

32

6.024

2.543

509

636

890

763

-

Creanțe comerciale de alta natura

33

1.098

2.000

500

500

400

600

+

Stocuri

34

Datorii către furnizori si de alta natura

35

523

600

120

150

210

180

=

=

Numerar generat din exploatare

36

4.403

-57

-111

-14

280

-17

-

Dobanda palatita

37

1.070

1.835

367

459

642

551

-

Impozit pe profit plătit

38

1.026

416

83

104

146

125

-

Profit repartizat salariatilor

39

515

363

363

Flux de numerar înaintea elementelor extraordinare

40

1.792

-2.671

-668

-668

-534

-801

Incasari din operațiuni extraordinare

0

0

0

0

0

Numerarul net provenit din activitatl de exploatare A

41

1.792

-2.671

-668

-668

-534

-801

+

Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe

43

C

C

C

C

C

0

-

Achiziții de imobilizări corporale

44

34.375

6.273

1.568

1.568

1.255

1.882

+

Dobânzi incasate

45

1.262

1.000

250

250

200

300

+

=

Flux de numerar din activitatea de investiții (B)

46

-33.113

-5.273

-1.318

-1.318

-1.055

-1.582

Fluxul de numerar din activitati de investiții

+

Variația imprumuturilor

47

13.851

5.096

1.274

1.274

1.019

1.529

+

Contribuții guvernamentale

48

24.018

5.668

1.417

1.417

1.134

1.700

-

Varsaminte la bugetul local

49

4.258

1.632

326

408

571

490

+

Flux de numerar din activitatea financiara ©

50

33.611

9.132

2.365

2.283

1.582

2.740

+

Disponibilități bănești la inceputul perioadei

51

22.838

25.128

25.128

25.425

25.722

25.960

+

Flux de numerar net (A+B+C)

52

2.290

1.188

297

297

238

356

=

Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei

53

25.128

26.316

25.425

25.722

25.960

26.316

Page 1

SC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851: J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei


Mu/


Sediu str. NARCISELOR nr. 14 Județul BACAU , email: stanca@easynet.ro, adresa web: www.ragcbc.ro Contul RQ74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU

ÎMPRUMUT GARANTAT DE STAT

ÎMPRUMUT BERD 13000 MII EUR


mii lei moneda de contract mii lei

Specificație

Nr. rând

Realizat in anul precedent 2008

Preliminări an curent 2009, total

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Moneda

A

0

1

2

3

4

5

6

7

Soldul împrumutului la începutul perioadei

1

2994

eur

10800

lei

Intrări din împrumuturi

3290

7820

3400

2570

1850

eur

2

11844

33626

14620

11051

7955

lei

Plăti aferente împrumuturilor (rd. 5+7), din care:

3

-

780

390

390

eur

-

3354

1677

1677

lei

plăti restante (rd.6 + rd 8}

4

-

Rambursări de capital, din care:

5

*

815

390

425

eur

-

3505

1677

1828

lei

plăti restante

6

-

0

Dobânzi, comisioane, speze bancare, din care:

7

290

290

150

140

eur

456

1247

645

602

lei

plăti restante

8

-

Soldul imprumutului la sfârșitul perioadei (rd. 1+ rd. 2 - rd. 5)

9

6284

7005

3010

2145

1850

eur

22644

30121

12943

9223

7955

lei


SC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851: J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei

Sediu str. NARCISELOR nr. 14 Județul BACAU , email: stanca@easynet.ro, adresa web: www.ragcbc.ro Contul RQ74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU

ÎMPRUMUT GARANTAT DE STAT

mii lei moneda de contract

ÎMPRUMUT BERD 3949 MII USD                                                           mii leiSpecificație

Nr. rând

anul precedent 2008

Preliminări an curent 2009, total

Trimestrul l

T rimestrul II

T rimestrul III

Trimestrul IV

Moneda

A

0

1

2

3

4

5

6

7

Soldul imprumutilui la inceputul perioadei

1

1615

360

180

180

usd

3966

1150

580

570

lei

Intrări din împrumuturi

2

Plăti aferente împrumuturilor (rd. 5+7), din care.

3

440

440

230

210

usd

1082

1410

740

670

lei

plăti restante (rd.6 + rd 8)

4

-

-

-

-

-

-

Rambursări de capital, din care:

5

360

360

180

180

usd

924

1152

580

572

lei

plăti restante

6

-

-

-

-

-

Dobânzi, comisioane, speze bancare, din care:

7

80

80

50

30

usd

197

260

160

100

lei

plăti restante

8

Soldul împrumutului la sfârșitul perioadei (rd. 1+ rd. 2 - rd. 5)

9

1255

usd

3042

leiIng. Razvan Grigrffe


Director Economic, Ec. Adriana Ivascitic


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3

LA^HQTARAREANR. 175 DIN 10.06.2009 orivind Planul de Investiții cu finanțare

din surse proprii pentru anul 2009

la Societatea Comerciala “Compania de Apa Bacau” SA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


SC Compania de Apa Bacau SA

N'- >W3 2 £ C'T

Plan

Investiții cu finanțare din surse proprii pentru anul 2009


Nr. Crt.

Denumire

U.M.

Cant.

Valoare fara TVA -RON-

Obs.

0

1

2

3

1      4

5

A. Lucrări in continuare, din care:

1.

Cămin pentru debitmetrie - proiectare + execuție

Buc.

5

50.000

2.

Lucrări auxiliare pentru rețelele de apa si canalizare (branșamente si racorduri, cămine vane, cămine apometru si cămine canalizare) - proiectare + execuție

50.000

3.

Cheltuieli neeligibile (taxe si comisioane la Măsură ISPA

Nr.2002/R0/16ZP/PE/018)

250.000

4.

Achiziție program de intocmit devize

-

-

20.000

5.

Expertizare clădire statie de pompare Gheraiesti

-

-

15.000

Total lucrări in continuare

-

-

385.000

B. Lucrări noi, din care:

1.

Bilanț electroenergetic la marii consumatori R. A.G.C. Bacau

-

-

20.000

2.

Expertizare rezervor nr.4 de 10.000 mc. din statia de pompare Gheraiesti

-

-

5.000

3.

Instalație de ventilație la arhiva unitatii, str. 9 Mai 80

-

-

20.000

4.

Imbunatatirea factorului de putere la Fronturile de captare HemeiusI+Il (proiectare +executie)

in st.

3

50.000

5.

Dotări

-

-

153.700

Total lucrări noi

-

-

248.700

TOTAL GENERAL

-

-

633.700

Director Exet^rfv;*’ lng. Radul«^l4u^'- \ 'A

SC COMPANIA DE APA BACAV SA

Nr.

Lista dotări 2009


Nr. Crt.

Denumire

U.M.

Cant.

Valoare fara TVA -RON-

Obs.

0

1

2

3

4

5

1.

Pompa 14 NDS - Caraboaia

Buc.

1

65.000

2.

Aparat de sudura pentru conducte de polietilena (electrofuziune MS A 350)

Buc.

1

35.000

3.

Electropompa pentru ape uzate tip DW VOX Q-25 mc/h, H-15mCA, N= 2,2kw - statie pompe ANL Gheraiesti -

Buc.

2

20.000

4.

Camere de stingere la Statia de pompare Gheraiesti

Buc

9

5.000

5.

Compactor mecanic cu talpa lata.

buc

1

5.800

6.

Incubator - volum util 400x330x400 mm(laborator apa SP Gheraesti)

buc

1

8.800

7.

Aparat pentru bidistilare apa (SP Gheraesti).

buc

1

14.100

TOTAL GENERAL

-

-

153.700

Director Executiv,

Ing. Radulescy Petrtțs

l

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA MR. 4

LA HOTARAREANR. 175 DIN 10.06.2009 privind actualizarea cu rata inflației aferenta perioadei aprilie 2008-martie 2009 a tarifelor practicate de Societatea Comerciala “Compania de Apa Bacau” SA

pentru diverse prestări servicii către terti


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

S.C.COMPANIA DE APA S.A. BACAU

BIROU CONTABILITATE ,

DIN C'^7 ‘Z-Qty


CĂTRE,

(■ )

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

In perioada APRILIE 2008 - MARTIE 2009 indicele de inflație a fost de 106,71 %.

Propun actualizarea tarifelor practicate de unitatea noastra pentru diverse prestări servicii la

terti cu acest indice, incepind cu data de 01.06.2009.

Nivelurile noi propuse sunt conform ANEXEI NR. 1.


S.C.COMPANIA DE APA BACAU S.A.

ANEXA 1


Str.NARCISELORNR.14

SERV.FIN.-CONTABILITATE

TARIFE

PROPUSE SPRE APROBARE 1NCEP1ND CU DATA DE 15.06.2009

NR, CRT.

DENUMIRE PRESTARE SERVICII

TARIF

Fara TVA ■

ACTUAL Cu TVA

TARIF PROPUS Fara TVA-Cu TVA

1.

MONTAT CONTORI-In prezentul tarif este inclus tariful de asistenta tehnica LT-2004 aprobat prin Ordin 233/27.03.2006

31,22

21.40

37.15

21.40

33.31

21,40

39,64

21,40

52,62

58,55

54,71

61,04

2.

DEMONTAT CONTOR1

31,22

37,15

33,31

39,64

3.

VERIFICARE   METROLOGICA(la   terti)a   următoarelor

tipodimensiuni de APOMETRI:

APOMETRI Dn; I5mm U)n--25mm

15.83

18,84

16.89

20.10

APOMETRI Dn= 32mm +Dn=40mm

26.02

30.97

27.77

33.04

APOMETRI Dn= 50mm +Dn=80mm

46.93

55.85

50.08

59.59

APOMETRI Dn=100mm -T)n=200mm

72.39

86,14

77.25

91.92

' 4.

AVIZE APA-CANAL AG.-ECONOMICI

96,04

114,28

102,48

121,96

5.

AVIZE APA CANAL MICI CONSUMATORI

61,08

72,68

65,18

77,56

6.

AVIZE CONSTR.AMPLAS.AG.- ECONOMICI

77,46

92,17

82,66

98,36

7.

AVIZE CONSTR.AMPLAS.MICI CONSUMATORI

49,99

59,49

53,34

63,48

8.

VIDANJARE LEI/ORA

125.28

149,08

133,69

159,09

9.

TRANSPORT AUTO R8135-LEI/KM

3,86

4,59

4,12

4,90

10.

TRANSPORT AUTO 10215-LEI/KM

4,17

4,96

4,45

5,30

11.

TRANSPORT ARO 320 LEI/KM

1,36

1,62

1,45

1,73

12.

TRANSPORT ARO 320 LEI/ORA

43,75

52,06

46,69

55,56

13.

ÎNCHIRIAT BULDOEXCAVATOR JCB LEI/ORA

205,52

244,57

219,31

260,98

14.

ANALIZA APEI UZATE LA TERTI

484,37

576,40

516,87

615,08

15.

CURATAT RACORDURI GURI DE SCURGERE CU DIAMETRU CUPRINS INTRE 0200-0500mm cu AUTOCURATITOR tip VOLVO -RON/ML: -200mm.-grad de colmatare de pina la 50% -grad de colmatare de    50-75%

122.48

145.75

130.70

155.53

153.08

182.17

163.35

194,39

-arad de colmatare de peste 75%

183.70

218.61

196.03

233.27

-300mm.-grad de colmatare de pina la 50% -grad de colmatare de    50-75%

183.70

218.61

196.03

233.27

229.63

273.26

245.04

291.60

-grad de colmatare de peste 75%

275.55

327.91

294.04

349.91

-400mm.-grad de colmatare de pina la 50% -grad de colmatare de     50-75%

244.93

291.47

261.36

311,02

306.17

364.34

326.71

388.79

-grad de colmatare de peste 75%

367.40

437.20

392.05

466.54

-500mm.-grad de colmatare de pina la 50% -grad de colmatare de    50-75%

306.17

364.34

326.71

388.79

382.71

455.42

408.39

485,98

-grad de colmatare de peste 75%

459.25

546.51

490.07

583,18S.C.COMPANIA DE APA S.A. BACAU

STR.NARCISELOR NR.14

SERVICIUL FINANC.-CONTABIL

EVOLUȚIA LUNARA A INDICELUI DE INFLAȚIE

Aprilie

2008

Mai 2008

Iunie 2008

Iulie 2008

August

2008

Septembrie 2008

Octombrie 2008

Noiembrie 2008

Decembrie 2008

Ianuarie

2009

Februarie

2009

Martie

2009

100,52

100,49

100,28

100,69

99,91

100,40

101,06

100,32

100,23

101,24

100,88

100,50

CALCULUL INDICELUI DE INFLAȚIE

Aprilie2008-martie 2009= 100,52x100,49x100,28x100,69x99,91x100,40x101,06x100,32x100,23x101,24x100,88x100,50=106,71%

ÎNTOCMIT,.

CIOBĂNU ROpiCA

ROMÂNIAINSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Biroul de presă

B-dul Libertății nr.16, sector 5, București

Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Nn 32 din 12 februarie 2009

Indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2009Mărfuri alimentare


Mărfuri nealimentare ux.i;.-Servicii


Total


1 Rata medie mobilă pe 12 luni reprezintă creșterea prețurilor de consum în ultimele 12 luni față de precedentele 12 luni.

Indicele prețurilor de consum (IPC) pentru luna ianuarie, pe total și pe grupe de mărfuri și servicii și rata lunară a inflației se prezintă astfel:

procente -

Ianuarie 2009

față de:

Rata lunară

a inflației, în perioada

11-311

Decembrie

2008

Ianuarie

2008

2009

2008

TOTAL

101,24

106,71

1(2

0,9     I

Mărfuri alimentare

100,71

105,93

0,7

0,8 I

Mărfuri nealimentare

100,83

106,43

0,8

0,4 I

Servicii

103,27

108,92

3,3

2,1 I

în luna ianuarie 2009 față de luna anterioară, prețurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,7%, cele ale mărfurilor nealimentare cu 0,8%, iar tarifele serviciilor cu 3,3%.

Indicii parțiali calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

luna anterioară^00

Ianuarie 2009 %

TOTAL IPC

101,24

Total IPC exclusiv băuturi alcoolice și tutun

101,18

Total IPC exclusiv combustibili

101,22

Total IPC exclusiv produsele ale căror prețuri sunt reglementate*

101,22

Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili și | produsele ale căror prețuri sunt reglementate*

101,13

** Produse ale căror preturi sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poștă și curier, telefon fix, abonament radio-TV, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, pașaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administrația locală.

INDICELE PREȚURILOR DE CONSUM ÎN LUNA IANUARIE 2009 LA PRINCIPALELE MĂRFURI Șl SERVICII

luna anterioară=100

Coeficient de ponderare

Denumirea mârfurilor/serviciilor

Ianuarie 2009 %

10000

TOTAL

101,24

3758

TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE

100,71

765

Produse de morărit și panificație

100,27

48

- Produse de morărit

100,29

31

- Făină

100,34

17

- Mălai

100,20

642

- Pâine, produse de franzelărie și specialități

100,25

579

- Pâine

100,25

15

- Produse de franzelărie

100,09

26

- Specialități de panificație

100,23

404

Legume și conserve de legume

102,44

18

- Fasole boabe și alte leguminoase

100,70

92

- Cartofi

104,67

231

- Alte legume și conserve de legume

102,29

242

Fructe și conserve din fructe

100,53

120

- Fructe proaspete

100,72

113

- Citrice și alte fructe meridionale

100,33

9

- Conserve din fructe

100,39

141

Ulei, slănină, grăsimi

99,43

116

- Ulei comestibil

99,20

23

- Margarină

100,92

910

Came, preparate și conserve din came

100,73

108

- Carne de bovine

101,43

210

- Came de porcine

100,84

231

- Carne de pasăre

100,44

304

- Preparate din carne

100,68

16

- Conserve din carne

100,32

115

Pește și conserve din pește

100,60

91

- Pește proaspăt

100,63

8

- Conserve și alte produse din pește

100,42

493

Lapte și produse lactate

100,74

247

- Lapte - total

100,60

39

- Lapte de vacă

101,24

112

- Brânză - total

101,08

63

- Brânză de vacă (telemea)

101,00

45

- Brânză de oaie (telemea)

101,18

15

-Unt

100,44

68

Ouă

100,91

172

Zahăr, produse zaharoase și miere de albine

100,57

74

- Zahăr

100,78

12

- Miere de albine

100,54

101

Cacao și cafea

100,60

98

- Cafea

100,59

139

Băuturi alcoolice

100,33

28

- Vin

100,48

26

- Țuică, rachiuri și alte băuturi

100,53

81

- Bere

100,20

208

Alte produse alimentare

100,56

JunaanțerioarâMOO^Junnare^

Coeficient de

Denumirea mărfurilor/serviciilor

Ianuarie 2009

ponderare

%

4405

TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE

100,83

490

îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie

și mercerie

100,14

2

- Țesături

100,13

358

- Confecții

100,10

102

- Tricotaje

100,27      1

14

- Articole de galanterie, pasmanterie și mercerie

100,22 J

315

încălțăminte

99,96

190

- încălțăminte din piele

99,86

255

Produse de uz casnic, mobilă

100,16

77

- Mobilă

100,24     |

33

- Frigidere și congelatoare

100,01

13

- Mașini de spălat

100,00

6

- Mașini de aragaz, butelii

100,06

28

- Articole de menaj

100,31

226

Articole chimice

100,30

14

- Lacuri și vopsele

100,34

155

- Detergenți

100,26

2

- Săpun de rufe

100,31

332

Produse cultural-sportive

101,72

121

- Cărți, ziare, reviste

101,38

105

- Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive

100,00

106

- Autoturisme și piese de schimb

103,65

591

Articole de igienă, cosmetice și medicale

100,38

219

- Articole de igienă, cosmetice

100,35

372

- Articole medicale

100,41

354

- Medicamente

100,42

678

Combustibili

101,53

459

Tutun, țigări

102,54

960

Energie electrică, gaze și încălzire centrală

100,31

506

- Energie electrică

100,24

316

- Gaze

100,00

138

- Energie termică

101,31

99

Alte mărfuri nealimentare

100,43

1837

TOTAL SERVICII

103,27

18

Confecționat și reparat îmbrăcăminte și încălțăminte

100,31

71

Chirie

102,50

252

Apă, canal, salubritate

102,05

209

Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu

învățământul și turismul

100,86

19

Reparații auto, electronice și lucrări foto

100,59

58

îngrijire medicală

100,54

38

Igienă și cosmetică

100,19

87

Transport urban

101,61

95

Transport interurban (alte feluri de transport)

100,51

14

-C.F.R.

100,00

12

- Rutier

100,14

51

- Auto - abonamente

100,33

3

- Aerian

107,68

736

Poștă și telecomunicații

106,02

2

- Servicii poștale

100,00

540

- Telefon

107,71

194

- Abonament radio, televiziune

100,80

92

Restaurante, cafenele, cantine

100,35

46

Alte servicii cu caracter industrial

100,54

116

Alte servicii

103,74

2

- Plata cazării în unități hoteliere

100,56

ROMÂNIAINSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă

B-dul Libertății nr.16, sector 5, București Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Nr. 50 din 11 martie 2009

Indicele prețurilor de consum în luna februarie 2009
1 Rata medie mobilă pe 12 luni reprezintă creșterea prețurilor de consum în ultimele 12 luni față de precedentele 12 luni.

Indicele prețurilor de consum (IPC) pentru luna februarie, pe total și pe grupe de mărfuri și servicii și rata lunară a inflației se prezintă astfel:

Februarie 2009 față de:

Rata medie lunară a inflației, în perioada 1 I -28 II

Ianuarie 2009

Decembrie 2008

Februarie

2008

2009

2008

'TOTAL

100,88

102,13

106,89

1,1

0,8

Mărfuri alimentare

100,32

101,03

105,87

0,5

0,6

Mărfuri nealimentare

101,31

102,15

106,68

1,1

0.7

J Servicii

101,03

104,33

109,48

2,1

1.3

în luna februarie 2009 față de luna anterioară, prețurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,3%, cele ale mărfurilor nealimentare cu 1,3%, iar tarifele serviciilor cu 1,0%,

Indicii parțiali calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

luna anterioară=100

Februarie 2009 %

TOTAL IPC

100,88

Total IPC exclusiv băuturi alcoolice și tutun

100,90

Total IPC exclusiv combustibili

100,71

Total IPC exclusiv produsele ale căror prețuri sunt reglementate*

100,68

Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili și produsele ale căror prețuri sunt reglementate*

100,46

Produse ale căror preturi sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termită, transport C.F.R., transport pe apă, poștă și curier, telefon fix, abonament radio-TV, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, pașaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administrația locală.

Coeficienții de ponderare și indicii prețurilor de consum în luna ianuarie la principalele mărfuri alimentare, nealimentare și servicii sunt prezentați în anexă.

Data de apariție a următorului comunicat de presă este 10 aprilie 2009.

INDICELE PREȚURILOR DE CONSUM ÎN LUNA FEBRUARIE 2009 LA PRINCIPALELE MĂRFURI Șl SERVICII

Coeficient de ponderare

Denumirea mărfurilor/serviciilor

Luna februarie 2009 în % față de:

Ianuarie 2009

Decembrie

2008

10000

TOTAL

100,88

102,13

3758

TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE

100,32

101,03

765

Produse de morărit și panificație

100,07

100,34

48

- Produse de morărit

99,95

100,24

31

- Făină

100,01

100,35

17

- Mălai

99,86

100,05

642

- Pâine, produse de franzelărie și specialități

100,05

100,30

579

- Pâine

100,04

100,29

15

- Produse de franzelărie

100,10

100,19

26

- Specialități de panificație

100,13

100,36

404

Legume și conserve de legume

101,32

103,79

18

- Fasole boabe și alte leguminoase

100,01

100,71

92

- Cartofi

104,31

109,18

231

- Alte legume și conserve de legume

100,54

102,85

242

Fructe și conserve din fructe

100,62

101,16

120

- Fructe proaspete

99,87

100,59

113

- Citrice și alte fructe meridionale

101,51

101,84

9

- Conserve din fructe

100,26

100,65

141

Ulei, slănină, grăsimi

96,54

95,99

116

- Ulei comestibil

95,94

95,17

23

- Margarină

100,45

101,38

910

Carne, preparate și conserve din came

100,63

101,36

108

- Came de bovine

101,54

103,00

210

- Came de porcine

100,48

101,33

231

- Came de pasăre

100,17

100,61

304

- Preparate din carne

100,53

101,21

16

- Conserve din carne

100,36

100,68

115

Pește și conserve din pește

100,33

100,92

91

- Pește proaspăt

100,31

100,94

8

- Conserve și alte produse din pește

100.53

100,96

493

Lapte și produse lactate

100,75

101,49

247

- Lapte - total

100,57

101,17

39

- Lapte de vacă

101,72

102,98

112

- Brânză - total

101,05

102,14

63

- Brânză de vacă (telemea)

101,06

102,07

45

- Brânză de oaie (telemea)

101,04

102,23

15

- Unt

100,25

100,69

68

Ouă

96,29

97,17

172

Zahăr, produse zaharoase și miere de albine

101,38

101,95

74

- Zahăr

102,50

103,30

12

- Miere de albine

101,76

102,32

101

Cacao și cafea

100,34

100,94

98

- Cafea

100,34

100,93

139

Băuturi alcoolice

100,37

100,70

28

-Vin

100,42

100,89

26

- Țuică, rachiuri și alte băuturi

100,58

101,12

81

- Bere

100,29

100,49

208

Alte produse alimentare

100,45

101,02 |

Coeficient de

Denumirea mârfurilor/serviciilor

Luna februarie 2009 în % față de:

Ianuarie

Decembrie

ponderare

2009

2008

4405

TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE

101,31

102,15

490

îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie și mercerie

100,14

100,29

2

- Țesături

100,23

100,37

358

- Confecții

100,10

100,21

102

- T ricotaje

100,27

100,54

14

- Articole de galanterie, pasmanterie și mercerie

100,25

100,47

315

încălțăminte

100,02

99,98

190

- încălțăminte din piele

99,99

99,85

255

Produse de uz casnic, mobilă

100,19

100,35

77

- Mobilă

100,08

100,32

33

- Frigidere și congelatoare

100,40

100,41

13

- Mașini de spălat

100,22

100,22

6

- Mașini de aragaz, butelii

100,27

100,33

28

- Articole de menaj

100,23

100,54

226

Articole chimice

100,30

100,60

14

- Lacuri și vopsele

100,34

100,67

155

- Detergenți

100,26

100,52

2

- Săpun de rufe

100,29

100,61

332

Produse cultural-sportive

101,61

103,37

121

- Cărți, ziare, reviste

102,52

103,93

105

- Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive

101,15

101,14

106

- Autoturisme și piese de schimb

101,03

104,72

591

Articole de igienă, cosmetice și medicale

103,86

104,26

219

- Articole de igienă, cosmetice

100,33

100,68

372

- Articole medicale

106,15

106,58

354

- Medicamente

106,47

106,92

678

Combustibili

103,29

104,87

459

Tutun, țigări

100,64

103,20

960

Energie electrică, gaze și încălzire centrală

100,34

100,66

506

- Energie electrică

100,00

100,24

316

- Gaze

100,00

100,00

138

- Energie termică

102,31

103,66

99

Alte mărfuri nealimentare

100,45

100,88

1837

TOTAL SERVICII

101,03

*104,33

18

Confecționat și reparat îmbrăcăminte și încălțăminte

100,29

100,60

71

Chirie

101,35

103,89

252

Apă, canal, salubritate

101,88

103,97

209

Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învățământul și turismul

100,32

101,18

19

Reparații auto, electronice și lucrări foto

100,75

101,35

58

îngrijire medicală

100,36

100,90

38

Igienă și cosmetică

100,33

100,52

87

Transport urban

101,69

103,32

95

Transport interurban (alte feluri de transport)

100,31

100,82

14

-C.F.R.

100,00

100,00

12

- Rutier

100,11

100,25

51

- Auto - abonamente

100,35

100,69

3

- Aerian

101,53

109,33

736

Poștă și telecomunicații

101,24

107,34

2

- Servicii poștale

100,00

100,00

540

- Telefon

101,51

109,34

194

- Abonament radio, televiziune

100,38

101,18

92

Restaurante, cafenele, cantine

100,35

100,70

46

Alte servicii cu caracter industrial

100,40

100,94

116

Alte servicii

100,27

104,02

2

- Plata cazării în unități hoteliere

100,19

100,75

ROMÂNIAINSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă

B-dul Libertății nr.16, sector 5, București Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Nr. 76 din 10 aprilie 2009

Indicele prețurilor de consum în luna martie 20091 Rata medie mobilă pe 12 luni reprezintă creșterea prețurilor de consum in ultimele 12 luni față de precedentele 12 luni.

Indicele prețurilor de consum (IPC) pentru luna martie, pe total și pe grupe de mărfuri și servicii și rata lunară a inflației se prezintă astfel:

- procente -

Martie 2009 față de:

Rata medie lunară a inflației, în perioada 1 I - 31 III

Februarie 2009

Decembrie 2008

Martie 2008

2009

2008

TOTAL

100,50

102,64

106,71

0,9

0,7

| Mărfuri alimentare

100,39

101,42

105,69

0.5

0,6

| Mărfuri nealimentare

100,68

102,84

106,69

0,9

0,7

| Servicii

100,33

104,67

108,84

1,5

1,2

în luna martie 2009 față de luna anterioară, prețurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,4%, cele ale mărfurilor nealimentare cu 0,7%, iar tarifele serviciilor cu 0,3%.

Indicii parțiali calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

luna anterioară=100

Martie 2009 %

TOTAL IPC

100,50

Total IPC exclusiv băuturi alcoolice și tutun

100,34

Total IPC exclusiv combustibili

100,49

Total IPC exclusiv produsele ale căror prețuri sunt reglementate*

100,56

Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili și produsele ale căror prețuri sunt reglementate*

100,63

Produse ale căror preturi sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poștă și curier, telefon fix, abonament radio-TV, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, pașaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administrația locală.

Coeficienții de ponderare și indicii prețurilor de consum în luna martie la principalele mărfuri alimentare, nealimentare și servicii sunt prezentați în anexă.

Data de apariție a următorului comunicat de presă este 12 mai 2009.

INDICELE PREȚURILOR DE CONSUM ÎN LUNA MARTIE 2009 LA PRINCIPALELE MĂRFURI Șl SERVICII

Coeficient de | ponderare

Denumirea mărfurilor/serviciilor

Luna martie 2009 în % față de:

Februarie 2009

Decern brie 2008

10000

TOTAL

100,50

102,64

3758

TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE

100,39

101,42

765

Produse de morărit și panificație

100,15

100,48

48

- Produse de morărit

100,02

100,26

31

- Făină

99,98

100,32

17

- Mălai

100,10

100,15

642

- Pâine, produse de franzelărîe și specialități

100,14

100,44

579

- Pâine

100,13

100,42

15

- Produse de franzelărie

100,19

100,38

26

- Specialități de panificație

100,23

100,58

404

Legume și conserve de legume

100,75

104,57

18

- Fasole boabe și alte leguminoase

100,36

101,07

92

- Cartofi

101,00

110,27

231

- Alte legume și conserve de legume

100,58

103,45

242

Fructe și conserve din fructe

103,35

104,54

120

- Fructe proaspete

99,13

99,71

113

- Citrice și alte fructe meridionale

108,28

110,28

9

- Conserve din fructe

100,31

100,96

141

Ulei, slănină, grăsimi

97,36

93,45

116

- Ulei comestibil

96,82

92,15

23

- Margarină

100,51

101,90

910

Carne, preparate și conserve din carne

100,63

102,00

108

- Came de bovine

101,07

104,10

210

- Came de porcine

100,17

101,50

231

- Came de pasăre

100,34

100,95

304

- Preparate din carne

100,33

101,54

16

- Conserve din carne

100,43

101,11

115

Pește și conserve din pește

100,53

101,46

91

- Pește proaspăt

100,53

101,48

8

- Conserve și alte produse din pește

100,51

101,47

493

Lapte și produse lactate

100,19

101,69

247

- Lapte - total

100,08

101,25

39

- Lapte de vacă

99,36

102,32

112

- Brânză - total

100,55

102,69

63

- Brânză de vacă (telemea)

100,46

102,54

45

- Brânză de oaie (telemea)

100,66

102,91

15

- Unt

100,18

100,87

68

Ouă

94,89

92,20

172

Zahăr, produse zaharoase și miere de albine

100,92

102,89

74

- Zahăr

101,71

105,06

12

- Miere de albine

100,47

102,80

101

Cacao și cafea

100,35

101,30

98

- Cafea

100,36

101,29

139

Băuturi alcoolice

100,25

100,95

28

- Vin

100,41

101,31

26

- Țuică, rachiuri și alte băuturi

100,29

101,40

81

- Bere

100,17

100,67

208

Alte produse alimentare

100,69

101,71

(urmare)

Coeficient de j ponderare

Denumirea mărfurilor/serviciilor

Luna martie 2009 în % față de:

Februarie 2009

Decembrie

2008

1    4405

TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE

100,68

102,84

490

îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie și mercerie

100,14

100,43

2

- Țesături

100,30

100,67

358

- Confecții

100,13

100,34

102

- Tricotaje

100,15

100,69

14

- Articole de galanterie, pasmanterie și mercerie

100,20

100,67

315

încălțăminte

100,16

100,14

190

- încălțăminte din piele

100,19

100,04

255

Produse de uz casnic, mobilă

100,16

100,52

77

- Mobilă

100,11

100,43

33

- Frigidere și congelatoare

100,22

100,64

13

- Mașini de spălat

100,22

100,44

6

- Mașini de aragaz, butelii

100,15

100,48

28

- Articole de menaj

100,22

100,77

226

Articole chimice

100,35

100,95

14

- Lacuri și vopsele

100,29

100,96

155

- Detergenți

100,37

100,90

2

- Săpun de rufe

100,31

100,92

332

Produse cultural-sportive

100,64

104,03

121

- Cărți, ziare, reviste

101,52

105,52

105

- Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive

100,59

101,74

106

- Autoturisme și piese de schimb

99,71

104,41

591

Articole de igienă, cosmetice și medicale

100,24

104,52

219

- Articole de igienă, cosmetice

100,34

101,02

372

- Articole medicale

100,19

106,78

354

- Medicamente

100,19

107,12

678

Combustibili

100,70

105,61

459

Tutun, țigări

103,59

106,90

960

Energie electrică, gaze și încălzire centrală

100,03

100,69

506

- Energie electrică

100,00

100,24

316

- Gaze

100,00

100,00

138

- Energie termică

100,21

103,87

99

Alte mărfuri nealimentare

100,30

101,18

1837

TOTAL SERVICII

100,33

104,67

18

Confecționat și reparat îmbrăcăminte și încălțăminte

100,21

100,81

71

Chirie

100,11

104,00

252

Apă, canal, salubritate

100,99

105,00

209

Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învățământul și turismul

100,09

101,28

■ 19

Reparații auto, electronice și lucrări foto

100,38

101,73

58

îngrijire medicală

100,59

101,50

38

Igienă și cosmetică

100,38

100,90

87

Transport urban

100,90

104,25

95

Transport interurban (alte feluri de transport)

100,16

100,98

14

-C.F.R.

100,00

100,00

12

- Rutier

100,12

100,36

51

-Auto-abonamente

100,21

100,90

3

- Aerian

99,96

109,29

736

Poștă și telecomunicații

100,14

107,49

2

- Servicii poștale

100,00

100,00

540

- Telefon

99,95

109,28

194

- Abonament radio, televiziune

100,80

101,99

92

Restaurante, cafenele, cantine

100,21

100,92

46

Alte servicii cu caracter industrial

100,14

101,08

116

Alte servicii

100,28

104,31

2

- Plata cazării în unități hoteliere

100,04

100,79

INDICII PREȚURILOR DE CONSUM Evoluția lunară în anii 1990 - 2008 față de luna anterioară

CONSUivlER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1900 - 2008 as against the previous mcmth


COT AL


.Anii

lan.

Febr.

Mar.

A1 irch

Apr.

April

Mal

A-Ny

Iun.

Iul.

1     du'y

Aug. Auy.

Sept. Sept.

Oct.

Oot.

Noi.

1 V j , •„

1990

luna anterioară / pe

n-ious monih -- / ?

0

123,4

M*,6

1991

11-1.8

107,0

106,6

126,5

105,1

102,0

109,5

111,2

107.3

110,4

110.9

113,7

1092

119.5

112.5

110,0

104 7

112.1

104.3

103,2

103,4

110.1

109,6

113.5

113,2

1993

111,5

108,2

109.2

110,0

130,4

195,5

1 13,2

110.8

1 10.9

115,3

111.2

107.4

1‘>?4

101,9

105.9

108.3

106,1

*05.0

102.6

101,6

101.8

103,9

104,4

:02.3

102,1

1995

102,0

101.4

100,9

101.6

101,1

101.3

102,6

101,0

101,6

103.5

104,1

103,7

1996

101.2

101.9

101,7

101,9

105,3

101,0

107,5

103,8

102,4

103,4

105,8

110,3

1997

113,7

118,3

130,7

106.9

104.3

102,3

100,7

103,5

103,3

106,5

104,3

104.5

1998

104,9

107.2

103,8

102,7

102,3

101,3

101.3

100,6

102,7

103.9

101,9

102,2

1999

103,0

102,9

106,4

104,8

105,3

105,1

101,7

101,2

103,2

104,2

1.34,0

102,9

2000

104.3

102,2

101.3

104,3

101,8

102,8

104,3

101.8

102,3

102.8

102,8

102.5

2001

103,7

102.3

10.2,0

102,7

101,7

101,6

101,3

102,2

101,9

102,4

102,7

102,2

2002

102,3

101,2

100,4

102,0

101,9

101.2

100,5

100,8

100,6

101,6

102,6

101,5

2003

101,3

100,8

101,1

101,1

100,5

100,9

101,2

100,3

102,1

101,5

101,4

101,2

2004

101,1

100,6

100,5

100,6

100,3

100,6

101,3

100,5

100,9

101,2

100,6

100,6

2005

100.8

100,6

100,3

101,8

100,3

100,3

101,0

100,1

100,6

100,9

101,2

100,5

2006

101,03

100,24

100,21

100,42

100,60

100,15

100,11

99,93

100,05

100,21

101,09

100,74

2007

100,20

100,04

100,07

100,52

100,64

100,14

100,29

100,86

101,08

100,97

100,93

100,64

2008

100,86

100,70

100,67

100,52

100,49

100,28

100,69

99,91

100,40

101,06

luna anterioară / previous monih -100


Mărfuri alimentare

Food goods1990                                                                                        120,4   105,1

1991

103,5

104,1

112,9

158,6

101,0

98,3

110,8

117,2

106,9

109.6

102 7

1 16,7

1992

121,7

112,4

107,9

10(3.2

116,3

104,5

101.1

101,6

112,1

110,8

114,6

115,0

1993

107,0

105,7

115,2

111,8

130,3

100,4

110,1

109,7

112,0

117,1

116,5

105.5

1994

103,9

106,9

111.1

105,9

105,5

101,1

100,6

100,4

105,0

104,9

103,2

102,6

1995

103.0

101.5

100,3

101,-l

100,7

100,1

103,1

100,0

101,2

103,5

103,8

104,5

1996

101,1

1'J1,‘1

101.5

102,4

106.9

100.6

105.4

161.9

102,3

103,6

105.8

11 1,9

1997

110.6

125,2

131,4

I05.5

102,3

101.0

90.5

103,9

102.1

106,0

104,1

103.8

1998

104.9

107.7

102.5

102.1

160,7

100,0

99,0

99,0

102,7

101,6

101.8

1nA5

1999

a 2,3

162,5

104,7

105,2

193. 1

100.5

48,8

100.0

IA?, 6

'03.4

163.4

1 1.1

3000

l'XA

1‘Â1

lA-AI

162.3

101.9

103,7

11 -1 % Ț'

1-1 2

1-3,0

(63.1

162,9

103.0

4001

103,8

1 lA 1

‘02.5

103,3

101.9

1'12,'J

AG.1

100.7

*01,4

101.8

101.2

102.6

2002

■ -2 5

10ij.7

ion ,5

102.3

192 3

101 5

A),.)

’09.3

'l’.\ 1

A. 0,9

162.2

192,7

2003

A 1.7

'.y ;■

i ■/, -1 -

A'Vi

i

!<?;,(

93,3

100,2

‘.01 ?

162,1

101.8

! .1

o vd

1 )

: i

î< S 2

: ■ 0.7

An,')

i- ,j_ j

‘OU

2C05

a o :

9.   1

O 0. 1

1 CA?

* 1

1 '11,2

1 'j 1 . 1

rioco

1 0 -5

i ’;o, 12

!■ -.65

•'r‘j

’fJ

'" ;’j î 7

99.34

OP ,2'-i

161,15

.'<07

'      ... 3

r \ j 7

-io

1 ■ A, 2 3

: >■?

IC .-.6

1 ' 1.33

1 ,) i. n4

191. -0

101.1 7

‘ A 1,32