Hotărârea nr. 174/2009

 Hotărârea nr. 174 din 29.05.2009 – privind completarea HCL nr.55/31.03.2009 prin care au fost aprobate taxele de la Bazinul de Înot din municipiul Bacău.

privind completarea HCL nr.55/31.03.2009 prin care au fost aprobate taxele de la Bazinul de înot din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale, din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali, actualizată;

Prevederile HCL Bacău m.5 5/31.03.2009 privind completarea punctului 9 litera „u” din Anexa HCL Bacău privind stabilirea impozitelor și taxelor locale;

Referatul nr. 5644/28.05.2009 al consilierilor inițiatori, prin care propun acest proiect de hotarare;

Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

Expunerea de motive a consilierilor municipali

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a” punctele (3)(5)(6) și a art. 45(2) lit.”c” (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

Art.l.- Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.55/31.03.2009, în sensul că la art.l din hotărâre, va fi adăugat un nou alineat, care va avea următorul conținut:

- elevii si studenții din municipiul Bacău care studiează în unitățile de învățământ din municipiul Bacău , vor avea reducere 50% din contravaloarea “biletului de intrare, pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 minute”. Această reducere se va putea face in baza legitimației, a carnetului de elev sau student vizat lăzi.

Art.2. Celelate prevderi ale HCL nr.55/31.03.2009 sunt și rămân în vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI