Hotărârea nr. 173/2009

 Hotărârea nr. 173 din 29.05.2009 – privind acceptarea preluării în folosinţă gratuită de la Consiliul Judeţean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acţiuni de salvare şi prevenire a dezastrelor – fosta clădire a Bibliotecii Judeţene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.1.

HOTĂRÂRE privind acceptarea preluării în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor -fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.l

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

J Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizată;

J Prevederile art. 47, art.lW lit. „a” și a art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată ;

J Adresa nr. 175383/26.05.2009 înaintată de Primăria Municipiului Bacău ;

J Hotararea Consiliului Județean Bacău nr. 89 din 29.05.2009 ;

J Referatul nr.l52914/27.05.2009 înaintat de Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău ;

J Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” “d” și ale art. 45(3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

Hotărăște:

Art.L - Se apîobă pTeluaTea în folosință gratuită de la Consiliul Județean Bacău, pe durata a 25 de ani, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr. 1.

Art.2. - (1) Se aprobă contractul de dare în folosință gratuită, prevăzut în Anexa parte integrantă din


prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește Administratorul Public al Municipiului Bacău ca în numele și pentru municipiul Bacău să semneze contractul de dare în folosință gratuită.

Art.3. - Se mandatează Administratorul Public al Municipiului Bacău, ca în numele și pentru municipiul Bacău, să renunțe prin declarație notarială la dreptul dedus judecății în dosarul nr.2822/110/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bacău privind revendicarea imobiliară a fostei clădiri a Bibliotecii Județene Bacău.

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică în condițiile legii, și se comunică Consiliului


Județean Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Patrimoniu și Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

N1COLAE-OVIDIU POPOVICI


JZ> A


. /\<>aa/aa

/fa/e/a/ >A„, ■ăa

I Z z              >

t<c//J </<<//.b/z ca/a/ r'"■//fauei/tui /a $aaw

Anexa

la H.C.L. nr. Nr. 173 DIN 29.05.2009

CONTRACT

DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

A

In temeiul art.124 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, al art.17 din Legea nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr._______________și Hotărârii Consiliului Local

Bacău nr....................a intervenit prezentul contract.

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Județul Bacău, persoană juridică română de drept public, prin Consiliul Județean Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr. 2, jud. Bacău, având cod fiscal 4455510 și cont nr.R088TREZ06124510220XXXXX, deschis la Trezoreria Bacău, reprezentat prin președinte, Dragoș Benea și Olga Hăineală - director al Direcției Buget - finanțe, denumit în continuare proprietar

Și

Municipiul Bacău, persoană juridică română de drept public, prin Consiliul Local Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr. 6, județul Bacău, având cod fiscal 4278337și cont nr.R088TREZ06124510220XXXXX, deschis la Trezoreria Bacău, reprezentat prin primar Romeo Stavarache și Leonard Pădureanu, director executiv al Direcției economice, denumit în continuare beneficiar

II .OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI

Art.l. (1) Obiectul contractului îl constituie darea în folosință gratuită municipiului Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a „Bibliotecii Județene Bacău”, aflat în proprietatea județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău, având destinația „Spații pentru desfășurarea activității de monitorizare și prevenire a dezastrelor și a acțiunilor de salvare post - seism ”,

 • (2) Prezentul contract a fost încheiat în scopul desfășurării acțiunilor de pregătire prevenire, salvare în caz de urgență și al siguranței vieții cetățenilor.

 • (3) Determinarea și preluar ea spațiilor prevăzute la alin.(l) se va face pe baza de proces-verbal de predare - primire între Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău, după recepția finală a lucrărilor de consolidare și modernizare ale obiectivului „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor (Corp A, B) - clădirea fostei Biblioteci Județene Bacău” - Contract WB/W/4736/RO/019.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Contractul de dare în folosință a spațiilor prevăzute la art.(l) își produce efectele începând cu data semnării procesului-verbal de predare - primire încheiat după recepția finală a lucrărilor de consolidare și modernizare la obiectivul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor (Coip A, B) - clădirea fostei Biblioteci Județene Bacău”- Contract WB/W/4736/RO/019, pentru o perioadă de 25 ani.

Art. 4. Prelungirea duratei contractului se poate realiza Ia cererea beneficiarului, cu acceptul expres al proprietarului, cerere exprimată în scris cu cel puțin 60 de zile înainte de încetarea contractului.

IV.PREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI Art.5.

 • a) Să predea spațiile prevăzute la art.(l) și să nu-1 împiedice pe beneficiar să le folosească pe perioada convenita;

 • b) Sa dea beneficiarului un preaviz de 5 de zile calendaristice dacă înțelege să denunțe unilateral contractul.

 • c) De a prelua în baza unui proces verbal de restituire, la încetarea contr actului a spațiilor ce fac obiectul acestuia;

 • d) De a exercita, în cazul refuzului de restituire a bunurilor de către beneficiar, acțiunea reală în revendicare sau o acțiune personala derivata din contract.

V. DREPTURILE $1 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art.6.

 • a) Să folosească spațiile ca un bun proprietar, conform destinației clădirii, definita la Cap. 11, art. 1(1);

 • b) Să restituie spațiile în perfectă stare de funcționare la data încetării contractului;

 • c) Să suporte toate cheltuielile de folosința a bunului;

 • d) Să răspundă de degradarea spațiilor din culpa sa;

 • e) Să răspundă de menținerea în funcțiune, întreținerea și asigurarea lucrărilor de reparație a imobilului în care se află situate spațiile;

 • f) Să suporte toate cheltuielile proprii ocazionate de folosința comună a spațiilor în baza protocolului de repartizare a cheltuielilor acceptat în termen de 15 zile de la semnarea procesului verbal de predare primire;

 • g) Să asigure din fonduri proprii echiparea spațiilor ce vor fi preluate cu mobilier, echipamente aparatură specifice, și alte dotări necesare activității de pregătire prevenire și reducere a riscurilor în situații de urgență.

Art.7. Beneficiarul este obligat să se servească de spațiile respective potrivit destinației acestora, realizată în baza proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență.

Art.8. Beneficiarul este obligat să asigure spațiul împotriva oricăror cauze de deteriorare, incendii, etc., fiind obligat ca la încetarea contractului să-1 restituie proprietarului în integritatea sa.

Art.9. Beneficiarul este obligat să suporte toate cheltuielile de folosință ale spațiului (cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, abonament telefon, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului).

Art.10. Beneficiarul nu poate cere restituirea cheltuielilor făcute pentru asigurarea uzului curent ale spațiilor contractate și nici nu le poate reține cu titlu de compensare pentru eventuale creanțe ce ar avea asupra proprietarului.

Art.ll. Beneficiarul nu poate să transmită dreptul de folosință unei terțe persoane fizice sau juridice, cu excepția cazului în care se obține acordul expres prealabil al proprietarului și nu poate supune imobilul executării silite, neputându=se constitui asupra lui garanții reale.

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 12. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul celeilalte părți la rezilierea contractului, de plin drept, tară trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și făîă intervenția instanțelor de judecată.

Art 13. în cazul în care, o parte cesionează drepturile si obligațiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul celeilalte părți sau își încalcă vreuna dintr e obligațiile sale, după ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa (trimisa recomandat cu confirmare de primire) de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract, cealaltă parte este în drept să ceară rezilierea contractului, de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată.

Art. 14. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante.

VIL ÎNCETAREA contractului

Art. 15. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen a contractului;

 • b) prin acordul părților;

 • c) prin restituirea bunurilor, în starea inițiala, daca exista acordul prealabil al proprietarului.

VIII. CAZUL FORTUIT ȘI FORȚA MAJORĂ

Art. 16. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzator - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majoră, așa cum este aceasta definita de lege.

Art. 17. Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte părți, in termen de 48 ore, producerea evenimentului și să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor confirma printr-un înscris realitatea si exactitatea cauzei de forța majoră.

Art.18. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

Art 19. Cazul fortuit exclude răspunderea beneficiarului daca acesta nu a putut prevedea pericolul, daca nu a folosit bunurile contrar destinației si daca le-a restituit proprietarului la termenul prevăzut de prezentul contract.

IX. NOTIFICĂRI

Art.20. In accepțiunea prezentului contract, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 21. In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare.

Art. 22. Daca notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

Art. 23. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una din părți, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

X. LITIGII

Art.24. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanții lor.

Art.25. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile contractante se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XI. CLAUZE FINALE

Art.26. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale.

Art.27. Procesul-verbal de predare-primire face parte integranta din prezentul contract.

Art.28. Prezentul contract, poate fi modificat sau completat prin act adițional semnat de ambele părți contractante.

PROPRIETAR,

BENEFICIAR,


MUNICIPIUL BACĂU


JUDEȚUL BACĂU

PREȘEDINTE, DRAGOȘ BENEA


PRIMAR,

ROMEO STAVARACHE

DIRECTOR EXECUTIV

OLGA HĂINEALĂ

DIRECTOR EXECUTIV, LEONARD PĂDUREANU

DIRECTOR EXECUTIV.

VIZAT JURIDIC


Ciprian FANTAZA

DIRECTOR EXECUTIV

Cornelia GIREADĂ


DINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

O P., C.FI./T.C7 Ex. l/'Ds. A-I-4