Hotărârea nr. 172/2009

 Hotărârea nr. 172 din 29.05.2009 – privind reglementarea accesului şi folosirea bazelor sportive din curtea unităţilor de învăţământ preuniversitare din municipiul Bacău.

privind reglementarea accesului și folosirea bazelor sportive din curtea unităților de învățământ preuniversitare din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere .

  • -  Prevederile art.3 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată;

  • -  Prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali, actualizată;

  • -  Prevederile HCL Bacău nr. 204/31.07.2006;

  • -  Referatul nr.34776/28.05.2009 al consilierilor inițiatori, prin care propun acest proiect de hotarare;

  • -  Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

Expunerea de motive a consilierilor municipali

în baza dispozițiilor art. 36 alin.9, art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.L- Pentru asigurarea condițiilor organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului in bazele sportive din curtea unitarilor de invatamant preuniversitare din municipiul Bacău, elevii si studenții băcăuani se supun următoarelor reguli:

  • a. Elevii si studenții vor avea acces in bazele sportive din curtea unităților de învățământ preuniversitare din municipiul Bacău, în afara orelor de program școlar, pe baza legitimației, a carnetului de elev sau student vizat la zi, indiferent daca invata sau nu in unitatea respectiva de invatamant.

  • b. Accesul la baza sportiva va fi permis, după terminarea orelor de curs, pana la ora 21 în perioada de vara si pana la ora 18 în perioada de iarnă.

  • c. Se interzice accesul în bazele sportive din curtea unităților de invatamant preuniversitare din municipiul Bacău, a persoanelor in stare de ebrietate sau care introduc băuturi alcoolice.

Art.2. - Aplicarea masurilor de la art. 1 au ca scop, încurajarea practicării educației fizice și sportului în comunitatea locală, întrun mediu organizat și civilizat, prin descurajarea perturbării programului școlar si diminuarea riscurilor de vandalizare a acestor terenuri de sport.

Art 3. - Conducerile unităților de invatamant preuniversitare din municipiul Bacău, vor afișa în cel mai scurt timp, la intrarea in bazele sportive, programul de folosire a acestora.

Art 4. - Politia Primăriei Municipiului Bacău va sprijini conducerile unităților de invatamant, aflate in dificultate, prin aplicarea dispozițiilor Legii nr 61/1991, pentru sancționarea faptelor de incalcare a unor norme de conviețuire sociala si a ordinii si liniștii publice

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.204/31.07.2006 precum și orice alte dispoziții contrare.

Art,6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică în condițiile legii, și se comunică Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, Inspectoratului Județean de Poliție Bacău, Direcției Juridice și Administrație Locală, precum și Poliției Primăriei Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI