Hotărârea nr. 171/2009

 Hotărârea nr.171 din 29.05.2009 – privind repartizarea unor locuinţe libere destinate închirierii, situate în blocul din str. Narciselor nr.2 Bis, proprietatea municipiului Bacău şi avizarea unor schimburi de locuinţe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • - Prevederile art. 62 (3) din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată;

 • - Prevederile art. 33 din Legea nr. 114/1996, privind locuințele, actualizată;

 • - Referatul nr. 5328/20.05.2009, al Direcției Patrimoniu;

 • - Procesul-verbal nr. 5328/20.05.2009, al Comisiei Sociale a municipiului pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri;

 • - Cererea înregistrată sub nr. 35059/27.05.2009, a numitei Munteanu Marinela-Veronica;

 • - Cererea nr. 30904/25,07.2007, a d-lui Nicolae Marian, chiriaș în str. Depoului nr. 82/B/12;

 • - Ancheta Socială nr. 11319/2009, privind familia Nicolae Marian;

 • - Cererea înregistrată sub nr. 35060/27.05.2009, a d-lui Petrache Romeo;

 • - Cererea nr. 40998/27.10.2006, a d-lui Teodorescu Adrian-Daniel, chiriaș în str. Buceginr. 140 A, Sc. A, Ap. 12;

 • - Ancheta Socială nr. 11319/2009, privind familia Teodorescu Adrian-Daniel;

 • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) punct. 17 și ale art. 45 (1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se repartizează numitei Munteanu Marinela-Veronica, cu domiciliul în str. Carpați nr. 16, Sc. C, Ap. 20, apartamentul nr. 31 din blocul situat în str. Narciselor nr. 2 Bis Bacău.

Art. 2. Se avizează schimbul de locuințe, la cererea chiriașilor, urmând ca Munteanu Marinela-Veronica să primească garsoniera din str. Depoului nr. 82, Sc. B, Ap. 12, deținută de către Nicolae Marian familie cu 2 copii, iar acesta să primească apartamentul nr. 31, cu 2 camere, din blocul nr. 2 Bis din str. Narciselor Bacău.

Art. 3. Se repartizează numitului Petrache Romeo cu domiciliul în str. Bicaz nr. 138, Sc. A, Ap. 9, apartamentul nr. 32, din blocul situat în str. Narciselor nr. 2 Bis Bacău.

Art. 4. Se avizează schimbul de locuințe, la cererea chiriașilor, urmând ca Petrache Romeo să primească garsoniera din str. Bucegi nr. 140 A, Sc A, Ap. 12, deținută de către Teodorescu Adrian-Daniel, familie cu 2 copii, iar acesta să primească apartamentul nr. 32 din blocul situatîn str. Narciselor nr. 2 Bis Bacău.

Art. 5. Direcția Patrimoniu prin Serviciul Contracte Locuințe, va avea în vedere ca familiile care lasă libere garsonierele, să le predea proprietarului în stare bună de folosință, așa cum le-a primit, să repare sau să înlocuiască instalațiile deteriorate din interiorul locuinței, eliberarea acestora putând fi făcută numai după îndeplinirea obligațiilor din Contractul de închiriere.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Contracte Locuințe.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI