Hotărârea nr. 170/2009

 Hotărârea nr. 170 din 29.05.2009 – privind alocarea unui teren în suprafaţă de 12 000 mp aflat în domeniul public al Municipiului Bacău, în str.Teiului f.n. din Bacău, în vederea construirii de locuinţe sociale.

privind alocarea unui teren în suprafața de 12 000 mp aflat în domeniul public al Municipiului Bacău, în str. Teiului f.n. din Bacău, în vederea construirii de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Bacău:

Având în vedere:

J Prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizată,

J Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

J Referatul nr. 152908/26.05.2009 înaintat de Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

S Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza prevederilor art. 36 alin.2 lit. „c” și art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată,

Hotărășt e:

Art.l. (1) Se aprobă alocarea terenului în suprafață de 12 000 mp aflat în domeniul public al Municipiului Bacău, în str. Teiului f.n din Bacău, în vederea construirii de locuințe sociale.

(2) Terenul prevăzut ia art. 1, este redat în Planul de Situație Anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 140/12.05.2009 precum și orice alte dispoziții contrare.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcția Patrimoniu și va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Investiții și Direcției Juridice și Ad-ție Locală..


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMAN IA

JUD.BACAU

CONSILIUL LOCAL HACAU


PLAN DE SITUATE

(intravilan)

SCARA 1:1000


ANEXA NR. I la Hotararea Nr. din29.05. 2009



646600



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

COMPARTIMENTUL CADASTRU,

i

PREȘEDIN

BÎRZU