Hotărârea nr. 169/2009

 Hotărârea nr. 169 din 29.05.2009 – privind modificarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • - Prevederile art. 101 și art. 144 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările ulterioare;

 • - Prevederile art. 9 din Ordonanța nr.6/2007, actualizată, privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcționarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcționarilor publici, precum si creșterile salariale care se acorda funcționarilor publici in anul 2007;

 • - Prevederile art. 14 din Ordinul nr. 10280/07.10.2008, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, privind Regulamentul cadru pentru organizarea si desfasurarea examenului de clasa a funcționarilor publici incadrati pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata cu examen de licența in specialitatea in care isi desfasoara activitatea;

 • - Adresa nr. 2455/05.03.2009 către Agenția Naționala a Funcționarilor Publici prin care, in urma examenului de clasa susținut de funcționarii publici, se solicita aviz favorabil privind transformarea funcțiilor din clasa III in clasa I;

 • - Avizul favorabil nr. 1886396/07.04.2009 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind transformarea funcțiilor publice din clasa III in clasa I;

 • - Prevederile art.8 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2008, privind nivelul salariilor de baza si a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,

 • - Referatul nr. 4536/30.04.2009 al Serviciului Managementul Resurselor Umane;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit ,”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificata si completata;

 • - Expunerea de motive, prezentată de Primarul Municipiului Bacău, avizele comisiilor de specialitate, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Direcției Economice;

 • - în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a”, 36(3) lit ”b” si ale art. 45(2) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Cu data de 01.05.2009 se modifica Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, anexa nr. 2, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008, cu privire la transformarea următoarelor posturi:

 • •  la  Biroul  Buget,  evidenta  cheltuieli  bugetare  din  Referent  IIL/superior/1

Consilier/l/principal/1

 • •  la  Biroul  Buget,  evidenta  cheltuieli   bugetare  din  Referent  III/principal/1

Consilier/I/asistent/1

 • •  la Biroul Contabilitate, prelucrare automata a datelor, din Referent III/principal/1

Consilier/l/asistent/1

 • •  la Serviciul Fond locativ si asociații de proprietari, din Referent IlI/superior/1

Consilier/I/principal/1

 • •  la Biroul Aprovizionare, din Referent III/superior/3 in Consilier/I/principal/3

 • •  la Biroul Aprovizionare, din Referent III/asistent/3 in Consilier/l/asistent/3

 • •  la Serviciul Managementul Resurselor Umane, din Referent 111/principal/l in Consilier/I/asistent/1

 • •  la Serviciul Strategie si postaderare, din Referent treapta IA in Inspector de specialitate, gradul profesional II;

 • •  la Serviciul Strategie si postaderare din Consilier debutant in Consilier, asistent treapta 3;

 • •  la Bazinul de inot, funcția de Kinetoterapeut gradul III in Inspector de specialitate gradul 111;

Art. 2. Posturile transformate sunt prevăzute in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hot arare.

Art. 3. Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica, Serviciul Managementul Resurselor Umane, Serviciul Strategie si postaderare Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Biroul Aprovizionare, Biroul Contabilitate, prelucrare automata a datelor si Bazinul de inot.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Nr. 169

DIN 29.05.2009

O.P., I.Gh./R.E./T.C./Ex. 1 /Ds nr.I-A-4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL BACĂU SI SERVICIILE PUBLICE SUBORDONATE, MODIFICAT ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.MAI 2009

Anexa 1____

la Hotărârea nrJ69 din 29.05. 2009


Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/ Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Secretar

Consilier Juridic

I

Superior

1

1

Compartiment informații publice,

coordonare alegeri si evidenta alegatori

- funcționari publici - 3                                   [Consilier

I

Asistent

3

DIRECȚIA JURIDICĂ Șl ADMINISTRARE LOCALĂ

- funcționar public -1

DIRECTOR EXECUTIV

I

Superior

1

1

Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol

Șef Serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici -10

Consilier

I

Superior

1

2

- contractuali -1

Consilier

I

Principal

1

1

Consilier

I

Asistent

1

1

Consilier

I

Asistent

3

2

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Superior

2

1

Referent

III

Principal

3

1

Referent

I

M

1

Contractual

Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/ Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Serviciul Autoritate Tutelara

Șef Serviciu

i

Superior

1

1

- funcționari publici - 9

Consilier

l

Principal

1

1

- contractuali - 0

Consilier

l

Asistent

1

1

Consilier

l

Asistent

3

1

Consilier

l

Debutant

1

Referent

in

Superior

1

1

Referent

iii

Superior

3

1

Referent

lll

Principal

2

1

Referent

iii

Asistent

2

1

Serviciul Juridic Contencios

Sef Serviciu

i

Superior

1

1

Consilier juridic

i

Superior

3

1

- funcționari publici -11

Consilier juridic

i

Principal

1

1

- contractuali - 0

Consilier juridic

i

Asistent

1

3

Consilier juridic

i

Asistent

2

1

Consilier juridic

i

Asistent

3

3

Consilier juridic

l

Debutant

1

Compartiment Autorizare Activitate Economică și deTransport

Consilier

i

Superior

1

3

- funcționari publici - 7

Consilier

l

Principal

1

2

- contractuali -1

Consilier

I

Asistent

3

1

Referent de specialitate

II

Superior

1

1

Referent

Debutant

M

1

Contractual

Compartimentul de Informare Cetățeni

Inspector de specialitate

I

S

1

Contractual

- contractuali -10

Inspector de specialitate

lll

S

5

Contractual

Inspector de specialitate

Debutant

s

1

Contractual

Inspector

I

M

1

Contractual

Referent

II

M

1

Contractual

Referent

lll

M

1

Contractual

DIRECȚIA PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

I

Superior

1

1

Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/ Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Serviciul Patrimoniu

Șef serviciu

i

Superior

1

1

- funcționari publici -12

Consilier

I

Superior

1

2

- contractuali - 4

Consilier

i

Superior

2

1

Consilier

i

Principal

3

5

Consilier

i

Asistent

1

1

Consilier

i

Asistent

2

1

Consilier

i

Asistent

3

1

Inspector de specialitate

III

s

1

Contractual

Referent de specialitate

IA

SSD

1

Contractual

Referent

I

M

1

Contractual

îngrijitor

I

M

1

Contractual

Echipa de Intervenții

Muncitor calificat

I

G-M

3

Contractual

- funcționari publici - 0

Muncitor calificat

II

G-M

1

Contractual

- contractuali - 6

Muncitor calificat

III

G-M

2

Contractual

Serviciul Contracte, Evidență, încasări Debite

Șef serviciu

i

Superior

1

1

- funcționari publici -13

Consilier

i

Superior

1

1

- contractuali - 2

Consilier

i

Principal

1

2

Consilier

I

Asistent

1

1

Consilier

I

Asistent

2

1

Referent

iii

Superior

1

5

Referent

iii

Principal

1

2

Casier

II

G-M

1

Contractual

Casier

I

G-M

1

Contractual

Serviciul de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari

Șef serviciu

i

Superior

3

1

- funcționari publici - 9

Consilier

I

Principal

3

3

- contractuali - 0

Consilier

i

Pincipal

1

1

Consilier

I

Asistent

1

2

Referent

iu

Superior

1

1

Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/

Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Referent

iii

Principal

3

1

Compartimentul Administrativ

Administrator

I

M

1

Contractual

- funcționari publici - 0

Referent

1

M

1

Contractual

- contractuali -11

Operator Xerox

IV

G-M

1

Contractual

Telefonist

III

G-M

1

Contractual

Telefonist

IV

G-M

1

Contractual

îngrijitor

1

G-M

6

Contractual

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

i

Superior

1

1

Serviciul Drumuri și Poduri

Sef serviciu

i

Superior

1

1

- funcționari publici -15

Consilier

I

Superior

1

4

- contractuali -1

Consilier

I

Superior

3

4

Consilier

i

Principal

1

2

Referent de specialitate

ii

Superior

1

2

Referent

III

Principal

1

2

Inspector de specialitate

1

S

1

Contractual

Serviciul Rețele și Iluminat public

Șef serviciu

I

Superior

1

1

Compartiment Rețele Edilitare

- funcționari publici - 8

Consilier

I

Superior

1

1

- contractuali - 0

Consilier

I

Superior

3

1

Consilier

I

Principal

1

2

Consilier

I

Principal

3

1

Consilier

I

Asistent

2

3

Biroul Iluminat Public

- contractuali - 9

Șef Serviciu-Insp.spec.

1

S

1

Contractual

Electrician

1

M

2

Contractual

Electrician

II

M-G

2

Contractual

Electrician

III

M-G

2

Contractual

Muncitor necalificat

G

1

Contractual

Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/ Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

I

Superior

1

1

Director executiv adjunct

I

Superior

1

1

Serviciul Financiar Contabil

Șef serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici -12

Consilier

i

Superior

1

1

- contractuali - 0

Consilier

I

Principal

1

3

Consilier

i

Principal

2

1

Consilier

i

Asistent

1

1

Consilier

I

Asistent

3

2

Referent

in

Superior

1

2

Consilier

i

Asistent

2

1

Compartiment Casierie si Secretariat

Contractual

- funcționari publici - 0

Casier

1

M

2

Contractual

- contractuali - 3

Secretar-Dactilograf

1

M

1

Contractual

Biroul Evidență și Cheltuieli Bugetare

Șef Birou

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

I

Principal

1

3

-contractual-0

Consilier

i

Asistent

1

1

Consilier

i

Asistent

2

1

Referent

iii

Superior

1

1

Referent

ni

Principal

1

1

Serviciul Implementare Programe

Șef Serviciu

i

Superior

1

1

- funcționari publici -15

Consilier

i

Superior

1

2

- contractuali -15

Consilier

i

Superior

3

3

Consilier

I

Asistent

1

8

Consilier

i

Debutant

1

Inspector de specialitate

1

S

8

Contractual

Consilier juridic

III

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

II

S

4

Contractual

Inspector de specialitate

III

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

Debutant

s

1

Contractual

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Ateher/                                         Grad

_        ' x                          Funcția         Clasa      , .

Compartiment                                            profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel      w _

. ... Număr Observații studii

Serviciul Strategie, Postaderare

Șef serviciu

1

Superior

1

1

- funcționari publici -12

Consilier

1

Superior

1

2

- contractuali -13

Consilier

1

Principal

1

2

Consilier

1

Asistent

3

4

Consilier

1

Debutant

1

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Principal

1

Referent

II

M

1

Contractual

Inspector de specialitate

IA

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

1

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

II

S

2

Contractual

Inspector de specialitate

III

S

6

Contractual

Consilier Juridic

III

S

1

Contractual

Referent de specialitate

II

S

1

Contractual

DIRECȚIA TEHNICA

DIRECTOR EXECUTIV

1

Superior

1

1

Director executiv adjunct

1

Superior

1

1

Serviciul Tehnîc-lnvestîții

Șef Serviciu

1

Superior

1

1

- funcționari publici -13

Consilier

1

Superior

1

7

Consilier

1

Superior

2

1

Consilier

1

Debutant

1

Referent de specialitate

II

Superior

1

2

Referent

III

Superior

2

1

Biroul Urmărire Lucrări de Consolidare,

Șef Birou

1

Superior

1

1

Reabilitare Termica blocuri si unitati

Consilier

1

Superior

1

2

de invatamant

Consilier

1

Principal

1

3

- funcționari publici -11

Consilier

1

Asistent

1

3

- contractuali - 2

Consilier

1

Debutant

2

Inspector de specialitate

Debutant

S

2

Contractual

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Ateher/                                          Grad         Treaptă             .. w

_        ’    .                         Funcția         Clasa      , .   . profesionala/          Număr Observații

Compartiment                                                profesional     salarizare    studn                  ■

Serviciul Achiziții

Șef Serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari - 8

Consilier

l

Superior

2

2

- contractuali -1

Consilier

I

Superior

3

1

Consilier

I

Principal

1

1

Consilier

I

Principal

2

3

Inspector de specialitate

I

S

1

Contractual

Serviciul ITși Telecomunicații

Șef serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 9

Consilier

I

Superior

2

2

- contractuali - 0

Consilier

I

Superior

3

2

Consilier

l

Principal

1

1

Referent

III

Superior

3

Biroul Aprovizionare

Șef birou

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 7

Consilier

I

Superior

3

1

- contractual-1

Consilier

I

Principal

1

1

Consilier

I

Principal

3

1

Consilier

I

Asistent

3

1

Referent de specialitate

II

Superior

1

1

Referent

III

Asistent

3

1

Magaziner

I

M

1

Contractual

Serviciul Managementul Calității, Protecția

Mediului și Protecția Muncii

Șef Serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

I

Superior

1

2

- contractuali - 2

Consilier

I

Principal

1

1

Consilier

I

Principal

3

1

Consilier

I

Asistent

1

1

Consilier

I

Asistent

3

1

Consilier

I

Debutant

1

Inspector de specialitate

Debutant

2

Contractual

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE          DIRECTOR EXECUTIV      I       Superior          1                 1

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/                                          Grad         Treaptă     Nivei

Compartiment                   FunCțla       Clasa profesional P^^a' studii Numar °bs^'

Serviciul Urmărire Executare Silită

Șef Serviciu

I

Principal

1

1

Biroul Executare Silită

Șef Birou

I

Principal

1

1

- funcționari publici -12

Consilier

I

Principal

1

1

- contractuali - 0

Consilier

Principal

2

1

Consilier

I

Asistent

1

1

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Principal

1

5

Referent

III

Asistent

2

1

Biroul înlesniri, Insolvabili, Amenzi

Șef Birou

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 12

Consilier

l

Principal

1

2

- contractuali - 2

Consilier

I

Principal

2

1

Consilier

I

Asistent

3

1

Referent

III

Superior

1

2

Referent

III

Superior

3

2

Referent

III

Principal

1

1

Referent

III

Principal

3

1

Referent

III

Asistent

2

1

Referent

1

M

1

Contractual

Casier

1

M

1

Contractual

Compartimentul Administrativ-Secretariat

Referent

II

M

7

Contractual

- funcționari publici - 0

- contractuali - 7

Biroul Contabilitate Prelucrarea Automată a Datelor

Șef Birou

I

Superior

1

1

- funcționari publici -10

Consilier

1

Superior

1

2

- contractuali - 0

Consilier

1

Principal

1

1

Consilier

1

Asistent

3

1

Consilier

1

Asistent

1

3

Referent

III

Superior

1

1

Referent

IN

Principal

1

1

Directie/Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/                                            Grad         Treaptă     Nivel .. w

Compartiment                      Funcț,a        Clasa profesional                         mar °bSSrVa<"

Serviciul Constatare, Stabilire, Impunere Persoane Fizice

Șef serviciu

I

Principal

1

1

Compartiment Control Persoane Fizice

Consilier

I

Principal

1

1

- funcționari publici -12

Consilier

I

Asistent

1

1

- contractuali - 0

Consilier

I

Asistent

2

3

Consilier

l

Asistent

3

3

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Principal

1

2

Compartiment Evidență încasări Persoane Fizice

Consilier

I

Principal

1

3

- funcționari publici -15

Consilier

I

Principal

1

1

- contractuali - 0

Referent

III

Superior

1

5

Referent

III

Principal

1

2

Referent

III

Asistent

1

4

Serviciul Constatare, Stabilire, Impunere Persoane Juridice

Șef serviciu

I

Principal

1

1

Compartimentul Control Persoane Juridice

Consilier

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

I

Principal

1

5

- contractuali - 0

Consilier

l

Asistent

1

1

Compartimentul Evidența încasări Persoane Juridice

Consilier

I

Superior

1

1

- funcționari publici 4

Consilier

I

Principal

1

1

- contractuali -1

Referent

III

Principal

1

1

Referent

III

Asistent

1

1

Casier

I

M

1

Contractual

ARHITECT ȘEF

ARHITECT ȘEF

l

Principal

1

1

Biroul Autorizații în Construcții

Șef birou

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

I

Superior

1

î

Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/ Compartiment

Funcția

Ciasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr Observații

- contractuali -1

Consilier

i

Principal

1

2

Consilier

i

Asistent

3

1

Consilier

i

Asistent

1

1

Referent

iii

Superior

1

1

Referent

iii

Superior

3

1

Secretar-Dactilograf

I

M

1

Contractual

Compartimentul Acord Unic si Avize

Consilier

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 2

Consilier

I

Principal

1

1

- contractuali - 0

Birou Urbanism

Șef birou

I

Superior

1

1

Consilier

I

Principal

1

2

- funcționari publici -6

Consilier

I

Asistent

1

1

- contractuali - 0

Consilier

I

Asistent

3

1

Consilier

I

Debutant

1

Serviciul de restituire a proprietăților

Șef serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 7

Consilier

I

Superior

1

3

Consilier

I

Principal

1

1

- contractuali - 0

Consilier

I

Asistent

1

1

Referent

III

Principal

1

1

Compartimentul Cadastru

- funcționari publici - 3

Consilier

I

Superior

1

2

- contractuali - 0

Consilier

l

Principal

3

1

Serviciul Cabinet Primar

Șef Serviciu-lnspector de specialitate

IA

S

1

Contractual

- funcționari publici - 0

Inspector de specialitate

IA

S

1

Contractual

- contractuali - 5

Inspector de specialitate

II

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

III

S

1

Contractual

Referent

IA

M

1

Contractual

Compartimentul Reprezentarea Rromilor

Referent

III

M

1

Contractual

- funcționari publici - 0

- contractuali -1

Compartimentul de Protecție Civilă

Referent de specialitate

II

Superior

1

1

- funcționari publici - 4

Consilier

l

Principal

1

1

- contractuali - 5

Consilier

I

Debutant

1

Referent

III

Principal

1

1

Șef depozit

II

M

1

Contractual

Muncitor calificat

II

G-M

1

Contractual

Muncitor calificat

III

G-M

2

Contractual

Muncitor necalificat

I

G-M

1

Contractual

Compartimentul Audit Public Intern

Auditor

I

Superior

1

1

Auditor

I

Superior

3

1

- funcționari publici - 4

Auditor

I

Principal

1

1

- contractuali - 0

Auditor

I

Principal

3

1

Serviciu Corp Control

Șef serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 6

Consilier

I

Superior

1

1

- contractuali - 2

Consilier

I

Principal

1

1

Consilier

I

Principal

2

1

Consilier

I

Asistent

1

1

Consilier

I

Asistent

2

1

Consilier Juridic

I

S

1

Contractual

Inspector

III

M

1

Contractual

Administrator Public

Administrator Public

S

1

Contractual

-

Unitatea Municipala pentru Monitorizare

Șef Serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

I

Superior

1

1

- contractuali - 2

Consilier

I

Principal

1

2

Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/ Compartiment

Grad        Treaptă     Nfye/

Funcția         Clasa                 profesionala/          Număr Observații

profesional     salarizare    studtl

Consilier

I

Asistent

1

2

Referent

III

Superior

1

2

Inspector de specialitate Inspector de specialitate

IA

S

1

Contractual

IA

S

1

Contractual

Serviciul Managementul Resurselor Umane

Șef Serviciu

I

Superior

1

1

- funcționari publici - 8

Consilier

I

Superior

1

1

- contractuali - 0

Consilier

I

Principal

1

2

Consilier

I

Asistent

1

1

Referent de specialitate

I!

Superior

1

1

Referent

III

Superior

1

1

Referent

III

Superior

3

1

SERVICII PUBLICE DE SPECIALITATE

DIRECȚIA AD-ȚIA PIEȚELOR -127 posturi

Director -Insp.spec.

IA

S

1

Contractual

Serviciul Contabilitate - 40 posturi

Șef Serviciu-lnsp.spec.

IA

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

II

I

s

1

Contractual

Referent

I

M

3

Contractual

Casier

I

M

1

Contractual

Lucrător comercial

I

M

12

Contractual

Lucrător comercial

II

M

22

Contractual

Biroul Tehnic Organizatoric - 6 posturi

Șef Birou- Insp.spec.

IA

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

I

I

S

2

Contractual

Referent

I

M

1

Contractual

Secretar Dactilograf

I

G-M

1

Contractual

Șofer

G-M

1

Contractual

Serviciul Administratori - 80 posturi

Șef Serviciu-lnsp.spec.

IA

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

IA

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

I

S

1

Contractual

-

Subinginer

I

I

SSD

1

Contractual

Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/ Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Administrator

I

M

9

Contractual

Muncitor Calificat

II

G-M

11

Contractual

Muincitor Necalificat

56

Contractual

DIRECȚIA PATRIMONIU - 41 posturi

Secția de administrare a bazelor sportive

si ștrand

Șef Secție-lnspector

IA

M

1

Contractual

Administrator

I

M

1

Contractual

Administrator

II

M

1

Contractual

Asistent medical - per. deter.

II

M-PL

2

Contractual

Casier

II

M

2

Contractual

Magaziner

I

M

1

Contractual

Salva mar per. deter

IV

M

2

Contractual

Muncitor Calificat

III

G-M

2

Contractual

Muncitor Calificat

IV

G-M

2

Contractual

Muncitor Calificat

V

G-M

2

Contractual

Muincitor Necalificat

25

Contractual

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE - 93 posturi

Secția Parc Auto și Siguranța Circulației - 93

Secția Parc Auto și Siguranța Circulației -68

Șef Secție-Subinginer

IA

SSD

1

Contractual

Inspector de specialitate

IA

S

1

Contractual

inspector

II

M

1

Contractual

Funcționar

II

M

1

Contractual

Șofer

II

G-M

48

Contractual

Muncitor Calificat

III

G-M

6

Contractual

Muncitor Calificat

IV

G-M

5

Contractual

Muncitor Calificat

V

G-M

4

Contractual

Muincitor Necalificat

1

Contractual

Atelier Mecanic pentru Intervenție Rapidă - 25 posturi

Șef atelier - Insp.spec.

II

S

1

Contractual

Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/

Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Subinginer

IA

SSD

1

Contractual

Șofer

II

G-M

9

Contractual

Muncitor Calificat

III

G-M

2

Contractual

Muncitor Calificat

IV

G-M

3

Contractual

Muncitor Calificat

V

G-M

4

Contractual

Muincitor Necalificat

5

Contractual

Direcția Servicii Publice - 782 posturi

Director - Insp.spec

IA

S

1

Contractual

Director adjunct - Insp.Spec.

IA

S

1

Contractual

Secția Spații Verzi-194 posturi

Șef Secție-lnsp.spec.

IA

S

1

Contractual

Șef Secție Adj.-lnsp.spec.

IA

S

1

Contractual

Inspector Specialitate

IA

s

2

Contractual

Inspector Specialitate

I

s

1

Contractual

Inspector Specialitate

II

s

3

Contractual

Subinginer

IA

SSD

1

Contractual

Inspector

II

M

2

Contractual

Inspector

1

M

2

Contractual

Magaziner

1

M

1

Contractual

Muncitor Calificat

II

G-M

2

Contractual

Muncitor Calificat

III

G-M

5

Contractual

Muncitor Calificat

IV

G-M

10

Contractual

Muncitor Calificat

V

G-M

9

Contractual

Muncitor Calificat

VI

G-M

9

Contractual

Muincitor Necalificat

145

Contractual

Compartimentul Coordonare Activitae Direție - 2 posturi

Inspector Specialitate

II

S

1

Contractual

Referent

II

M

1

Contractual

Seția de Prestări Servicii, întreținere și Reparații - 36 posturi

Șef Secție- Inginer

I

S

1

Contractual

Inginer

III

S

1

Contractual

Inspector

II

M

2

Contractual

Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/ Compartiment


Funcția


Grad

Clasa . .    .

profesional


Treaptă     N(Ve/

profesionala/          Număr Observații

salarizare    stud,t


Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/ Compartiment

Funcția


Clas


Muncitor Calificat - șef echipă

Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muincitor Necalificat

Secția Salubrizare și Igienă Publică - 479 posturi

Șef Secție-lnsp.spec.

Șef Secție Adj.-lnsp.spec.

Șef Secție Adj.-Inspector

Inspector

Magaziner

Magaziner

Muncitor Calificat - șef echipă

Muncitor Calificat - șef echipă

Muncitor Calificat - șef echipă

Muncitor Calificat - șef echipă

Muncitor Calificat - șef echipă

Muincitor Necalificat

Serviciul de Gestionare a Câinilor Comunitari -13 posturi

Șef Serviciu - Inspector

Medic veterinar primar

Tehnician veterinar

Muincitor Necalificat

Secția Insula de Agrement

Șef Secție-lnsp.spec.

Administrator

28 posturi

Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muncitor Calificat

Muincitor Necalificat

Secția Bazin de înot Acoperit

Șef Secție-lnsp.spec.

30 posturi

Inspector Specialitate

Grad         Treaptă      fJiVpl

a      x •   . profesionala/          Număr Observații

profesional     sa,arfzare    studii

II

G-M

1

Contractual

III

G-M

5

Contractual

IV

G-M

6

Contractual

V

G-M

13

Contractual

VI

G-M

1

Contractual

6

Contractual

IA

S

1

Contractual

IA

s

1

Contractual

IA

M

1

Contractual

1

M

4

Contractual

II

M

1

Contractual

1

M

1

Contractual

1

G-M

r 1

Contractual

II

G-M

15

Contractual

IV

G-M

16

Contractual

V

G-M

2

Contractual

VI

G-M

1

Contractual

435

Contractual

IA

M

1

Contractual

IA

S

1

Contractual

11

M

1

Contractual

10

Contractual

IA

S

1

Contractual

II

M

1

Contractual

III

G-M

2

Contractual

IV

G-M

3

Contractual

V

G-M

3

Contractual

VI

G-M

2

Contractual

16

Contractual

IA

S

1

Contractual

IA

S

1

Contractual

Direcție/Serviciu/Secție/Birou/Atelier/ Compartiment

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă profesionala/ salarizare

Nivel studii

Număr

Observații

Inspector Specialitate

i

s

1

Contractual

Inspector Specialitate

ii

s

1

Contractual

Inspector Specialitate

debutant

s

1

Contractual

Inspector de specialitate

III

s

1

Contractual

Instructor sportiv

IA

M

2

Contractual

Instructor sportiv

II

M

1

Contractual

Instructor sportiv

III

M

1

Contractual

Administrator

I

M

1

Contractual

Asistent medical

I

M-PL

1

Contractual

Asistent medical

II

M-PL

1

Contractual

Casier

I

G-M

1

Contractual

Casier

II

M

1

Contractual

Muncitor Calificat

I

G-M

1

Contractual

Muncitor Calificat

III

G-M

3

Contractual

Muncitor Calificat

IV

G-M

3

Contractual

Muincitor Necalificat

8

Contractual

Notă:

Rublica Observații este completată doar pentru personalul contractual, restul fiind funcționari publici.

președinte de ședință BÎRZUILIECONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICJ