Hotărârea nr. 168/2009

 Hotărârea nr. 168 din 29.05.2009 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 33239/07.05.2009.

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 33239/07.05.2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere .

Prevederile art.2 (1) lit. „h”, art.7(4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;

Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

Cererea nr. 33239/07.05.2009 prin care Fundația - Centrul de Resurse Juridice și Asociația Ecologică „Iubim Natura’Tormulează plângere prealabilă împotriva HCL nr.438/22.12.2008;

Prevederile HCL nr.438/22.12.2008 privind aprobarea indexării pentru anul 2009 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Referatul nr.33239/20.05.2009 al Compartimentului „Aparatul Permanenf'al Consiliului Local Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(9) și art. 45 (1) (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.33239/07.05.2009, formulată de către Fundația - Centrul de Resurse Juridice cu sediul în str. Arcului nr.19, sector 2 București și Asociația Ecologică „ Iubim Natura”cu sediul în str. Costache Negri nr.5/C/l Bacău, prin care solicită revocarea parțială a HCL nr. 438/22.12.2008.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Compartimentului „Aparatul Permanent” precum și petentilor prevăzuți la art.l.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-Oyj©RTFOPOVICI


DIN 29.05.2009

OP, C..F./T.C./ Ex. l/Ds.I-A-4