Hotărârea nr. 162/2009

 Hotărârea nr. 162 din 29.05.2009 – privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere .

-Dispozițiile din Legea nr. 50/1991, art. 13(1) si art. 15, lit. “e”, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

  • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Cererile inregistrate sub numerele:

  • - 31017/13.04.2009 a S.C. POINTER S.R.L.;

  • - 32183/27.04.2009 a S.C. MISAB COM S.R.L.;

- Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « a » si « b » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba concesionarea directa a loturilor de teren proprietate privata a Municipiului Bacau, situate in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum sunt prezentate in TABELUL ANEXA NR. L ANEXELE NR. 1, 2A, 3A, 2B, 3B, sunt parti integrante din prezenta hotarare.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata la Direcția Patrimoniu, Serviciul Cadastru, Politia Primăriei Municipiului Bacau si Biroului Urbanism.

PREȘEDINTE DE BÎRZUNr.

DIN 29.05.2009

O.P.,IS.GH./T.C./Ex.l/Ds.I-A-4


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 162 / 29.05.2009

TABEL

cu terenurile propuse pentru concesionare

NR. CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRA

FAȚA

(m.p.)

DESTINAȚIA        “1

Tea (lei RON/ m.p./an)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

1.

Se aproba concesionarea terenului din str. BANCA NAȚIONALA, NR. 42, SC. F, AP. 78, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

4,80

EXT.   SPAȚIU PROPRIETATE

PENTRU AMENAJARE SEDIU FIRMA

45,23

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. POINTER S.R.L.

2.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau si concesionarea terenului din STR. 9 MAI, NR. 82 - 84, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

52,00

EXT. SPAȚIU COMERCIAL

57,80

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE S.C. MISAB COM S.R.L.

O.P.,I.GH./T.C./Ex. l/Ds.I-A-4CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA Nr. £ A

LA HOTARAREA NR. /62   DIN 29.05.2009

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA S.C. POINTER S.R.L.

STR. BANCA NAȚIONALA, NR. 42, SC. F, AP. 78

S= 4,80 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE SEDIU FIRMA

17

Tea = IJ V x I x Ki

i=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 - 1,2 - drumuri publice modernizate

K* = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

K6 =1,3 - apa - canal - branșament

K? = 1,2 - gaze naturale - branșament

Kg = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 - 1,2 - teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

Ku = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Kie —1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kjv = 1,8 - sediu societate

Tea min/m.p./an = 0,0025 x 115,77 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 14 x.1,3 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 1,8 = 45,23 LEI RON/m.p./an

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONsidUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 2 6

LA HOTARAREA NR.        DIN 29.05.2009caUQ- zur

Z              M 'FoC ;


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BÎRZU ILIE


159.83ffl   -----

co \

K59JÎ9

3   1

cx 1

1160.13

CD     '

I 1 3?p

03

zs o

ăte§-

CD

Urli

1 o. 1   □

1

CD

1     1 e


- p/asîla

iSÂNCEAMU


DENUMI A PROIECTULUI :

ACCES Șl AMENAJARE CABINET MEDICAL Șl EXTINDERE Șl AMENAJARE SEDIU FIRMA

AMPLASAMENT :STR. BANCA NAȚIONALA, NR.42/F/78, MUN. BACAU


DESENAT


arh.vrMeaîiu V ARH.VRÂTlCEArhrVASFAZA


VERIFICAT


SEF PROIECT


DIRECTORPLAN DE SITUAȚIE


C.U.


I’IANSA /\ 1


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU                           ANEXA Nr. 3 fl

CONSILIUL LOCAL BACĂU f      LA HOTARAREA NR. 162 DIN 29.05.2009

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

ÎNTOCMITĂ LA SOLICITAREA S.C. MISAB COM S.R.L.

STR. 9 MAI, NR. 82 - 84

S= 52,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL

17

Tea = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 115,77 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2009, fata de 1993

K2 — 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 - 1,2 • energie electrica - branșament

Ks = 1,1 - telefonie - branșament

K$ = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

Kg = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 1,3 - servicii asigurate de concedent

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

K13 = 1,3 - fundare pe teren normal

K14 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis - 2,5 - durata concesiunii = 25 ani                                  (

Kis = 1,0 - rezolvarea unei disfunctii economice in zona

Kn = 2,3 - comerț

Tea min/m.p./an = 0,0025 x 115,77 x 2,5 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x 1,3 x 1,2 x 1,2 x 1,3 x 1,5 x 2,5 x 1,0 x 2,3 = 57,80 LEI RON/m.p./an

ROMÂNIA ____

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

[__] EXTINDERE SP COM.

Ac = 52 00 mp Gr. ii. r ez la foc j Cat. C'1 de imp:

41                                     '


ANEXA Nr. 3 6

LA HOTARAREA NR. /62 DIN 29.05.2009/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA BÎRZU ILIE


(D CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


IMPEX S. R. L.

J04/143/1993 SR EN ISO 9001 : 20ț)1


Proiectat Redactat


șj Sef proiect


Arh.M.Sandulescu

Th.pr.arh.L.Nitoiu

Arh.M.SandulescuPLAN DE SITUAȚIE


Pr. nr,23/2009

PL.A1__

DATA:09. 04 2009