Hotărârea nr. 161/2009

 Hotărârea nr. 161 din 29.05.2009 – privind acceptarea, fără sarcini, a donaţiei imobilului în suprafaţă de 2.246 mp. – teren „Sens Giratoriu”, situat în Bacău, Calea Republicii nr. 181 şi a investiţiei realizate – construcţie „Sens Giratoriu”.

privind acceptarea, fără sarcini, a donației imobilului în suprafață de 2.246 mp - teren „Sens Giratoriu”, situat în Bacău Calea Republicii nr.181 și a investiției realizate -construcție „Sens Giratoriu”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Prevederile art.7 Jit. “d” din Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizată;

  • - Prevederile art.47 si 117 lit.”a” și a art. 121 (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată;

  • - Convenția nr. 100256/14.05.2008 încheiată între Municipiul Bacau și SC BELROM CINCI SRL Sibiu;

  • - Adresa nr.3 3003/06.05.2009 înaintată de către SC BELROM CINCI SRL Sibiu;

  • - Procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.492/02.02.2009;

  • - Autorizația de construire nr.306/30.06.2008;

  • - Referatul nr.l52860//14.05.2009 al Direcției Patrimoniu,

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul dispozițiilor art.36 (9) și a art.45 (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Consiliul Local al Municipiului Bacău, acceptă, fără sarcini, donația din partea SC BELROM CINCI SRL Sibiu, a imobilului în suprafață de 2.246mp - teren „Sens Giratoriu”, situat în Bacău Calea Republicii nr.181, bun imobil ce are nr.cadastral 14331 și este intabulat în Cartea Funciară a municipiului Bacău la nr.39950, precum și a investiției realizate - construcție „Sens Giratoriu”, în valoare de 2.161.961,54 lei.

(2) Terenul prevăzut la alin.l, se identifica in Planul de Situație anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, va înregistra în proprietatea publică a municipiului Bacău, bunurile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în baza contractului autentic încheiat la notarul public și a prezentei hotărâri.

Art.3. - (1) Se mandatează d-na Jinga Maria, Director al Direcției Juridice și Administrație Locală să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui, actul de donație la notarul public.

(2) Toate taxele ocazionate cu perfectarea actului de donație pentru bunurile prevăzute la art.l din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către donatorul SC BELROM CINCI SRL Sibiu.

ART.4. Hotararea va fi comunicata Direcției Patrimoniu, Direcției Drumuri Publice, Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală, Serviciului Cadastru și SC BELROM CINCI SRL Sibiu.’

PREȘEDINTE DE ȘEDir^LĂ—^        CONTRASEMNEAZĂ,


k O M4yyx-., SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU "  " ' NICOLAE-OVIDIU POPOVICINr. 161

DIN 29.05.2009

O.P..C'ak*ap. FI.. T.C. Fx.l Dos

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LA HOTARAREA NR. /£!X/

G J


IVÎZĂT SPRE^CHIMBA5S

Oficiul de Cadasyu și Publicitate’ Imobiliara Bacău .>


Verificat


VDCHCUR

S£>. Ml RtM CINCI SM. S1IÎU


DETALIUL I -I

TURA RUTIERA IN DREPTUL ZONEI DE PROTECȚIE

Scara 1:100


fia

?

i

9

1


Apele vor fl preluate de io podeț sl deversate cadre sistemul de scurgere a apelor pluviale al platformei de parcare


Limita pârtii carosabile a viitorului profil lărgit la 4 benzi La racordarea cu traseul actual spre localitatea Bacau (pe cea 300-400 m pana la joncțiunea cu profilul stradal curent) recomandam pentru viitor adoptarea unul profil de strada cu 4 benzi * trotuare denivelate.


r


J=-

zt

k


Scara 1:100


tmcTW pRmrcv

nr psorecT

tt Coti». /

F.'CjECTANT

"         , \'l

i CUL i

ZXSOMT

a couoa \'j i

vcrthcatw lNTt<N

P.Worvath'^jJ1j^

6061/06

ftrrh*

MW tW

Scara*

Cvd *>•» 1    £tHH-p*t-PS-K


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BÎRZU ILIE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI