Hotărârea nr. 160/2009

 Hotărârea nr.160 din 29.05.2009 – pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Bacău, în sensul că se corectează suprafeţele de teren aferente Bazei Sportive „Lucreţiu Avram” situată în str. Banu Mărăcine nr. 2 din Bacău.

pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Bacău, în sensul că se corectează suprafețele de teren aferente Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situată în str. Banu Mărăcine nr. 2 din Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • •  Prevederile art. 21 (2) din Legea nr. 213/17.11.1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârea nr. 111/2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • •  Referatul comun nr, 3217/26.03.2009, al Direcției Patrimoniu și al Serviciului de Restituire a Proprietăților;

  • •  Planul de Situație, anexă la hotărâre, prin care se identifică terenul și bunurile din Baza Sportivă;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c”, si ale art.45 (3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se modifică pozițiile 603, 606, 609, 610 și 611 din Hotărârea nr. 111/2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul că se corectează datele din inventarul domeniului public al municipiului Bacău referitor la suprafețele de teren amenajate pentru jocuri sportive, din Baza Sportivă „Lucrețiu Avram”, situată în str. Banu Mărăcine nr. 2 Bacău, după cum urmează:

Nr. Crt.

Poziția din inventar

Denumire imobil

Date înscrise în inventarul domeniului public, conf.H.C.L. nr.111/2007, privind actualizarea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău, ca urmare a inventarierii efectuate la încheierea anului 2006

Elemente de identificare, rezultate în urma măsurătorilor și care se vor înscrie în inventarul domeniului public al municipiului Bacău

Baza Sportivă

Bacău, str.Banu Mărăcine

Bacău, str.Banu Mărăcine nr 2

1.

603

„Lucrețiu Avram”

nr.2

Suprafață totală -21 ,250mp.

Suprafață totală =25.526mp.

DIN CARE:

Suprafață bituminată

Teren minifotbal

2.

606

Teren bitum

=2250mp, din care: teren mini-pich supraf.artif.=273 mp.

suprafață artificială =447 mp.

3.

-

Parcare

-

Suprafață = 2354 mp. din bitum

4.

609

Teren principal de fotbal (terenl)

Suprafață - 6264 mp. teren de joc gazonat

Suprafață = 8673mp., nr. cadastral 9191 teren de joc gazonat

5.

610

Teren II

Suprafață = 4940mp, teren de joc gazonat

Suprafață = 7257mp. teren de joc gazonat

6.

611

Teren III

Suprafață = 4656mp. teren de joc gazonat

Suprafață = 6763mp. teren de joc gazonat

7.

Alee acces

-

Suprafață = 32mp

Art. 2. Se modifică poziția nr. 613 din Hotărârea nr. 111/2007, a Consiliului

v-- w cil vii x v vxxxxUl Ț/x tixci i

„Lucretiu Avram”, situată în str. Banu Mărăcine nr. 12, după cum urinează:

Poziția I                 I Elemente de | Elemente de

Nr. Crt.

in inv. dom. public

Denumire imobil

identificare, conf.H.C.L.

111/2007

identificare, vuTiilf«»   îr» iirmn

măsurătorilor

Diferențe

1.

613

Clădire +centrală termică+vestiare

Suprafață construită—200mp.

construită=226,64mp, din care vestiare=6(k31 mp. Clădire adm-166,33mp.

+26,64mp.

Art. 3. Bunurile imobile prevăzute la art. 1 și art. 2, se identifică în Planul de Situație, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu și Serviciului de Restituire a Proprietăților.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Total suprafață


25.526 mp.


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE SITUATE (intravilan) SCARA 1:2000

ia Hotararea Nr._

din 2S‘ Of>- 2009
întocmit, ANGHEL CRISTI