Hotărârea nr. 158/2009

 Hotărârea nr. 158 din 29.05.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe – părţi componente ale obiectivului „Magistrala de termoficare Sofert”, tronsoanele 223-224, 274-275, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, valorificării sau casării acestora, în condiţiile legii.

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe — părți componente ale obiectivului „Magistrala de termoficare Sofert”, tronsoanele 223-224,274-275, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • •  Prevederile art.10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art. 1 și art. 2, din O.G. nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

  • •  Prevederile art. 22 și art. 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/29.12.1997, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • • Adresa nr. 23881/06.02.2009 a SC CET SA Bacău;

  • •  Hotararea nr.291/24.03.2008 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC CET SA Bacău și Hotărârea nr.412/31.03.2008 a AGA SC CET SA Bacău;

  • •  Referatul nr. 152861/14.05.2009 al Direcției Patrimoniu;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” si ale art.45 (3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - părți componente ale obiectivului „Magistrala de termoficare Sofert”, tronsoanele 223-224, 274-275, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii.

Art.2. (1) Se aprobă, la solicitarea SC CET SA Bacău, scoaterea din funcțiune, demolarea, valorificarea sau casarea, după caz, a „bunurilor - mijloace fixe - părți componente ale obiectivului „Magistrala de termoficare Sofert”. tronsoanele 223-224, 274-275, care nu mai fac parte din schema de alimentare a consumatorilor racordați la aceste ramuri, fiind scoase din funcțiune în anul 2004.

(2) Bunurile - mijloace fixe - părți componente ale obiectivului „Magistrala de termoficare Sofert”, tronsoanele 223-224, 274-275 sunt cuprinse în Anexa nr.l parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt compuse din conducte metalice fixate pe estacade de beton, după cum urmează :

  • •  conducte 2 Dn 400 între punctele 274-275 în lungime totala de 155 ml din care suprateran 100 ml, ce aparțin mijlocului fix nr. 2281406, cu o valoare totală de inventar 4.274,05 lei ( conform Planșei nr. 3 la Adresa nr. 23991/06.02.2008 a SC CET SA Bacău).

  • •  conducte 2x Dn 400 între punctele 223-224 în lungime totală de 849 ml, din care suprateran 368 ml, ce aparțin mijlocului fix nr.2211051, cu o valoare totală de inventar 65.298,89 lei, valori contabile la data de 31.07.2001 (conform Planșei nr. 4 la Adresa nr. 23991/06.02.2008 a SC CET SA Bacău).

Art.3. Se mandatează conducerea S.C. CET S.A. Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, demolare, valorificării sau casării bunurilor - mijloace fixe - părți componente ale obiectivului „Magistrala de termoficare Sofert”, tronsoanele 223-224, 274-275, cuprinse în Anexa nr.l.

Art.4. Sumele încasate din valorificarea bunurilor de la art.2, vor fi făcute venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea procedurilor de scoaterea din funcțiune, demolare, valorificării sau casare.

Art.5. După scoaterea din funcțiune, demolare, valorificare sau casare, în baza documentelor întocmite de către S.C. CET S.A. Bacău, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică, vor proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului public și privat al municipiului Bacău, respectiv din evidența contabilă, cantitativ și valorică.

Art.6. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. CET S.A. Bacău.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 4____LA

HOTARAREA NR <5$ DIN     05-    *


LISTA

mijloacelor fixe din cadrul11 Rețelei termice primare Sofert"

propuse pentru scoatere din funcțiune, demolare, valorificării sau casarii acestora, in condițiile legii

Nr crt.

Nr Inventar

Denumire M.F.

Cod clasificare

Valoare de inventar

Amortiza r

e totala (lei)

Valoare ramasa (lei)

1

2281406

Rețea termica in PT 45 ans loc. Bd. Unirii, L=155m

1.9.2.2.

4.274,05

969,29

2.835,04

2

2211051

Magistrala F44- F24

1.9.2.2

65.298,89

17.225,56

38.916,50

TOTAL

69.572,94

18.194,85

41.751,54

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI