Hotărârea nr. 156/2009

 Hotărârea nr. 156 din 29.05.2009 – privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la Clubul Sportiv „ªtiinţa” Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2008-2009.

>/> . ' /Iprivind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei suine de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la Clubul Sportiv „Știința” Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2008-2009

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având în vedere:

J Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

J Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

J Prevederile H.G.R. nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

J Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

S Prevederile HCL nr. 147/17.04.2008, modificată și completată prin HCL 235/15.05.2008, prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice;

J Adresele nr. 186/14.05.2009 și 188/15.05.2009 înaintate de Clubul Sportiv Știința Bacău, și înregistrate la Primăria Bacău sub nr.33972/14.05.2009 șinr. 5138/18.05.2009;

J Referatul nr.5138/21.05.2009 al Serviciului Cabinet Primar;

J Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctele 1 și 6 și ale art. 45 (2) lit. „a”și ale art. 45 (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 57.500 RON în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la Clubul Sportiv Știința Bacău, pentru rezultatele deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2008 - 2009.

(2) - Tabelul nominal cu cei premiali este prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv „Știința” Bacău.

PREȘEDINTE DE BÎRZLJILIE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIO
Nr. 156

Din 29.05.2009

O.P./C.FL./A.M./Ex.l/Ds"

ROMÂNIA

ANEXA'

LA HOTARAREA NR.        DIN 29.05.2009


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Lista cu sportivii și antrenorii legitimați la Clubul Sportiv Știința Bacău care au obținut rezultate deosebite la concursurile sportive în anul competițional 2008-2009

CLUB SPORTIV ȘTIINȚA BACĂU

Nr.

Numele și premumele

Observații

suma     [ lei ]

BAJ

DMINTON

1.

MILON BOGDAN

antrenor

5.000

2.

MILON ALEXANDRA

Sportiv

2.000

3.

PETRE FLORENTINA

ii

2.000

4.

AGU ALEXANDRA

a

1.000

5.

DUMITRU RUXANDRA

1.000

6.

APOSTU DIANA

1.000

7.

CIOBOTARU ROBERT

a

2.000

8.

PATROAICA FLORIN

ii

2.000

9.

GRADINARU IONUT

a

2.000

10.

COJOCARU DANIEL

a

1.000

TOTAL              19.000

HANDBAL FEMININ

1

MANEA GABRIELA

antrenor principal

9.000

2

HRISCU ADRIANA

antrenor secund

5.500

3

ANGHELUTA RAMONA

sportiv

3.000

4

BURGHEL MARILENA

3.500

5

CHIPER LAURA

2.500

6

VINTU GEORGIANA

3.500

7

AMOAGDEI MONICA

ii

1.500

8

NIGA MIHAELA

ii

1.500

9

BOGDAN ELENA

ii

1.500

10

BONDAR OANA

ii

1.500

11

FILIP ADELINA

U

1.500

12

SURUBARU DIANA

ii

1.000

13

MATEI IOANA

ii

1.000

14

POPA FLORENTINA

ii

1.000

15

BLIORT ALEXANDRA

ii

1.000

TOTAL

38.500

TOTAL 57.500 lei


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI