Hotărârea nr. 155/2009

 Hotărârea nr. 155 din 29.05.2009 – privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a 3 locuri de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului”, unor beneficiari ai Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

HOTĂRÂRE

privind acordarea ia cerere, cu titlu gratuit, a 3 locuri de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului”, unor beneficiari ai Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având în vedere:

 • •  Prevederile art. 17 alin.(3) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • • Cererea d-lui Țaga Gheorghe din Bacău înregistrată sub nr.43438/28.07.2008;

 • •  Legitimația de Veteran de Război seria BC nr. 894.764 eliberată de Asociația Națională a Veteranilor de Război - Jud. Bacău;

 • •  Declarația notarială nr. 766/12.08.2008 a d-lui Țaga Gheorghe, că nu deține loc de veci în cimitirele din municipiul Bacău;

 • •  Cererea d-lui Bor dea Ioan din Bacău înregistrată sub nr.20080/14.05.2007;

 • •  Legitimația de Veteran de Război seria BC nr.397380 eliberată de Asociația Națională a Veteranilor de Război - Jud. Bacău;

 • •  Declarația notarială nr. 732/27.02.2008 a d-lui Bordea Toan, că nu deține loc de veci în cimitirele din municipiul Bacău;

 • •  Cererea d-nei Stoica Olga din Bacău înregistrată sub nr.20470/09.01.2009;

 • •  Legitimația de Veteran de Război seria MT nr.506472 eliberată de Asociația Națională a Veteranilor de Război - Jud. Bacău;

 • •  Declarația notarială nr. 198/13.04.2009 a d-nei Stoica Olga, că nu deține loc de veci în cimitirele din municipiul Bacău;

 • •  Adresa Unității Militare 01769 Bacău, înregistrată la Primăria Bacău sub nr.29886/01.04.2009;

 • • Referatele nr. 152779/16.04.2009,  152793/21.04.2009,  152774/14.04.2009

înaintate de Direcția Patrimoniu ;

 • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, domnului Țaga Gheorghe din Bacău str. Ilarie Voronca nr.4, un loc de veci în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CFR din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Art2. - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, domnului Bordea Ioan din Bacău str. Cuza Vodă nr,2, un loc de veci în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CFR din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Art.3. - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, doamnei Stoica Olga din Bacău str. Trandafirilor nr. 1, Sc. A, ap.7, un loc de veci în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CFR din Bacău, ca beneficiară a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Bisericii Militare „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CFR din Bacău și persoanelor nominalizate la art. 1 -3 din prezenta hotărâre.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Nr. 155

Din 29.05.2009

O.P., C.Fl./A.M./Ex.l/Ds.I-A-4