Hotărârea nr. 153/2009

 Hotărârea nr. 153 din 29.05.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 3000 lei d-nei Nedelcu Ana cu domiciliul în Bacău, str. Războieni, bl.7, sc. E, ap. 8.


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei d-nei Nedelcu Ana cu domiciliul în Bacău, str. Războieni, bl. 7, sc. E, ap. 8

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având în vedere:

  • -  Prevederile Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul național de asistență socială;

  • -  Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare inclusiv prin Legea nr. 115 / 2006;

  • -  Prevederile art. 57 din Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii fir. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevedenle Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevedenle art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată;

  • -  Cererea formulată de Nedelcu Ana și ancheta socială, înregistrate sub nr. 11133 din 18.05.2009 și nr. 11133 din 19.05.2009,

  • -  Referatul nr.l 1312/20.05.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei d-nei Nedelcu Ana cu domiciliul în Bacău, str. Războieni, bl. 7, sc. E, ap. 8 întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o

clinică de specialitate.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIU “Asistență socială”, cu suma menționată la art. I.

zȘlirisymei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o ificată Ia un notar public.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Art. 3. Justificarea declarație pe proprie

PREȘEDINT BÎRZU ILNr. 153 Din 29.05.2009


O.P., Al/AM/ExJ/Ds?kAv4ri\.