Hotărârea nr. 146/2009

 Hotărârea nr. 146 din 29.05.2009 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de functii la Centrul Bugetar Creşe Bacău, începând cu data de 01.01.2009.

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 17 din Legea nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul

bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, actualizată; Prevederile art. 7 (2) din Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale în vigoare individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice din subordinea acestora, aprobate prin H.G.R. nr. 775/29.10.1998, cu modificările și completările ulterioare;

Adresa nr. 149/19.05.2009, a Centrului Bugetar Creșe Bacău;

Referatul nr. 150/19.05.2009, al Centrului Bugetar Creșe Bacău;

Organigrama și Statul de funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău, propuse pentru aprobare începând cu data de 01.01.2009 și care constituie Anexa nr. 1 și nr. 2 la hotărâre;

  • -  Prevederile art. 47 si art. 117 lit. ”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău,

în baza dispozițiilor art. 36 (3) lit.”b” si ale art. 45 (2) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Organigrama și numărul de personal la Centrul Bugetar Creșe Bacău, începând cu data de 01 ianuarie 2009, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, (1) Se aprobă Statul de funcții la Centrul Bugetar Creșe Bacău, începând cu data de 01 ianuarie 2009, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă transformarea unui număr de 2 posturi de educator puericultor, după cum urmează:

  • •  La Creșa nr. 6, un post de asistentă medicală cu aceeași grilă de salarizare.

  • •  La Creșa nr. 4, un post de infirmieră, cu un nivel mai mic de salarizare.

Art. 3, Cu aceeași dată se abrogă Hotărârea nr. 43/28.02.2008, a Consiliului Local al Municipiului

Bacău.

Art, 4. Hotărâreayj^a^fJ^omi^Z^pt^ la Direcția Economică și Centrului Bugetar Creșe Bacău. PREȘEDINT           "   '                          *


C ' \        CONTRASEMNEAZĂ,

\ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU w         MCOLAE OVlDIlJ POP ICI

A/


BÎRZUILI


Nr. 146

Din 29.05.2009

O.P., I.GH./A.M./Ex.l/Ds.I-

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.1

La Hotărârea nr 4h€         din £3. 05.

2009


ORGANIGRAMA

CENTRULUI BUGETAR CREȘE BACĂU începând cu data de 01.01.2009


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


PERSONAL PROPUS începând cu data de 01.01.2009


TOTAL PERSONAL

DIN CARE:

PERSONAL CONDUCERE

PERSONAL EXECUȚIE

PERSONAL DESERVIRE

MUNCITORI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.2

La Hotărârea nr            din       Q$\    2009

STATUL DE FUNCȚII PENTRU CENTRUL BUGETAR CREȘE începând cu data de 01.01.2009

Nr. crt.

Postul

Nivel studii cerute

T reaptă profesională

Salar min-max OG10/2008

Indem. cond. conf OG10/2008

Indem. control financiar preventiv

CONDUCERE

1

DIRECTOR

PL

662-1063

50%

2

CONTABIL ȘEF

S

IA

840-1441

40%

25%

PERSONAL CENTRU BUGETAR

1

ADMINISTRATOR

M

IA

669-941

2

MERCEOLOG

M

I

735-827

3

REFERENT

M

IA

767-890

4

MUNCITOR

III

662-792

5

MUNCITOR

III

662-792

CREȘA NR.3

1

ASISTENT MED.PR.

PL

662-1063

2

ASISTENT MED.PR.

PL

662-1063

3

ED.PUERICULTOR

PL

630-950

4

ED.PUERICULTOR

PL

630-950

5

INFIRMIERĂ

G

600-620

6

INFIRMIERĂ

G

600-620

7

INFIRMIERĂ

G

600-620

8

INFIRMIERĂ

G

600-620

9

INFIRMIERĂ

G

600-620

10

INFIRMIERĂ

G

600-620

11

INFIRMIERĂ

G

600-620

12

INFIRMIERĂ

G

600-620

13

ÎNGRIJITOR

G

600

14

ÎNGRIJITOR

G

600

15

MUNCITOR (BUCĂTAR)

II

683-850

16

SPĂLĂTOREASĂ

G

600

17

NECALIFICAT (AJUTOR BUCĂTAR)

600-657

CRESA NR.4

1

ASISTENT MED.PR.

PL

662-1063

25%

2

ASISTENT MED.PR.

PL

662-1063

3

INFIRMIERĂ

G

600-620

4

INFIRMIERĂ

G

600-620

5

INFIRMIERĂ

G

600-620

6

INFIRMIERĂ

G

600-620

7

INFIRMIERĂ

G

600-620

8

ÎNGRIJITOR

G

600

9

MUNCITOR (BUCĂTAR)

II

683-850

10

SPĂLĂTOREASĂ

G

600

CREȘA NR.6

1

ASISTENT MED.PR.

PL

662-1063

25%

2

ASISTENT MED.

PL

630-950

3

SORĂ MED.PR.

M

630-888

4

INFIRMIERĂ

G

600-620

5

INFIRMIERĂ

G

600-620

6

INFIRMIERĂ

G

600-620

7

INFIRMIERĂ

G

600-620

8

NGRIJITOR

G

600

9

MUNCITOR

(BUCĂTAR)

II

683-850

10

SPĂLĂTOREASĂ

G

600

CREȘA NR.9

1

ASISTENT MED.PR.

PL

662-1063

25%

2

ASISTENT MED.PR,

PL

662-1063

3

ASISTENT MED.PR.

PL

662-1063

4

ASISTENT MED.PR.

PL

662-1063

5

SORĂ MED.PR.

M

630-888

6

ASISTENT MED.

PL

630-950

7

INFIRMIERĂ

G

600-620

8

INFIRMIERĂ

G

600-620

9

INFIRMIERĂ

G

600-620

10

INFIRMIERĂ

G

600-620

11

INFIRMIERĂ

G

600-620

12

INFIRMIERĂ

G

600-620

13

ÎNGRIJITOR

G

600

14

MUNCITOR (BUCĂTAR)

II

683-850

15

SPĂLĂTOREASĂ

G

600

16

SPĂLĂTOREASĂ

G

600

17

NECALIFICAT(AJUTOR BUCATAR)

600-657

CREȘA NR.19

1

ASISTENT MED.PR.

PL

662-1063

25%

2

ASISTENT MED.PR.

PL

662-1063

3

ASISTENT MED.PR.

PL

662-1063

4

INFIRMIERĂ

G

600-620

6

INFIRMIERĂ

G

600-620

7

INFIRMIERĂ

G

600-620

8

MUNCITOR (BUCĂTAR)

II

683-850

9

SPĂLĂTOREASĂ

G

600

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BÎRZU ILIE



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVJC1