Hotărârea nr. 145/2009

 Hotărârea nr. 145 din 29.05.2009 – privind modificarea Statului de funcţii pentru Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Bacău, aprobat prinHotărârea Consiliului Local nr.442/30.11.2007.

privind modificarea Statului de funcții pentru Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/30.11.2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având în vedere.

Prevederile art. 101 și art. 144 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările ulterioare;

  • -  Prevederile art. 9 din Ordonanța nr.6/2007, actualizată, pnvind unele masuri de reglementare a

drepturilor salari ale si a altor drepturi ale funcționarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcționarilor publici, precum si creșterile salariate care se acorda funcționarilor publici in anul 2007;

Prevederile art. 14 din Ordinul nr. 10280/07.10.2008, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, privind Regulamentul cadru pentru organizarea si desfasurarea examenului de clasa a funcționarilor publici incadrati pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata cu examen de licența in specialitatea in care isi desfasoara activitatea;

Adresa nr. 2455/05.03.2009 către Agenția Naționala a Funcționarilor Publici prin care, in urma examenului de clasa susținut de funcționarii publici, se solicita aviz favorabil privind transformarea funcțiilor din clasa III in clasa I;

  • -  Avizul favorabil nr. 1886396/07.04.2009 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind transformarea funcțiilor publice din clasa III in clasa I;

Referatul nr. 4536/30.04.2009 al Serviciului Managementul Resurselor Umane;

  • -  Prevederile art.47 si art. 117 lit ”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificata si completata;

~ Expunerea de motive, prezentată de Primarul Municipiului Bacău, avizele comisiilor de specialitate, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Direcției Economice;

  • -  în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a”, 36(3) lit.”b” si ale art. 45(1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Cu data de 01.05.2009 se modifica Statul de funcții al Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/30.11.2007, prin transformarea postului de Referent, cls. III, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare, în Consilier, cls. I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare.

(2) Anexa nr. 2 la H.C.L, nr. 442/2007 se înlocuiește cu Anexa nr. 1 din prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Hotararea va fi comunicata la Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor din

Municipiul Bagaiiy-Seiviciului Managementul Resurselor Umane si Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOV1CI

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. >|

T A HOTARAREA NR. 145 DIN 29.05.2009

STAT DE FUNCTIl”

SERVICIUL EUBLIC DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DIN iiVFICI PT UL LACAU modificat incepand cu data de 01.05.2(109

COMPARTIMENTE

FUNCȚII

DIRECTOR EXECUTIV

CLASA

I

GRAD

PROFESIONAL

Superior

TREAPTA

SALARISARE

1

L = =S = = = ==±-====. = ==U=1= =

OBSERVAȚI 1

f unc. pui? 1 uc

NIVEL

STUDII

NR .

POSTURI

1

SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR

vEF SERVICIU

I

Superior

1

1

func.cub iio

BIROUL REGIM EVIDENȚĂ

$EF cIROn

I

Superior

1

1

func.public

Cens 11 i e z

I

Superior

1

1

funo. public

Ar:.3.'. 11 KT

I

Principal

1

4

func. public

III

Superior

1

func.public

III

Principal

1

2

func.public

Referent

III

Asistent

I

1

f tine. publio

COMPARTIMENTUL ,/Ghișeul

Unic"

Censii ier

1

Superior

1

1

func. p-ui'l ic

11 le l’

I

Principal

1

1

func. public.

■.'ansi 1 ie:.

I

Asistent

3

1

func.public

Re ferant

III

Superior

1

s

tune.public

ue iei eiv.

111

Principal

1

3

func.public

&      R-.:Cerenr

III

Asistent

1

2

func. public.

BIROUL INFORMATIC

SEF LIRvD

I

Superior

1

1

func .publi-;':

I

-----------

Superior

1

-

func . pui) ic

2

Consilier

Ț

Principal

3

f unc. publi»

Referent de Specialitate

II

Superior

1

j

func.public

Referent

III

Superior

func. public

Referent

III

Principal

1

1

func.public

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

I

Superior

1

1

furie. public

Serviciul Stare Civila

Sef serviciu

I

Principial

2

1

func.public

Referent

III

Superior

T

X

3

func.public

Referent

III

Superior

2

2

func.public

Referent

III

Superior

2

func.public

Referent

III

Asistent

3

2

func.public

Compartimentul Economico - Administrativ

Consi1i e r Juridic

Ț

Superior

i

1

func.public

Consil^&r

I

Superior

1

1

func.public

Merceolog

IA

M

r‘

CQllt JT 3 C t U â. 1

îngrijitor

G-M

i

contractual

Pașnic

I

G-M

3

cor^ractiial

Compartimentul Evidența Alegătorului

Consilier

I

Principal

I

1

func.public

Referent

III

Superior

1

1

func.public

1

Referent

1     func.publiPREȘEDINTE bf^E BÎRZUILțES;


CONTRASEMNEAZĂ, ECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE - OVIDIU