Hotărârea nr. 143/2009

 Hotărârea nr. 143 din 29.05.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

/)      A   ■

.  / //"/iim

(HHf/

\ s/           -:?

(cc/hu/r///        a/ r° /IruHCf/tfu/fir estica//

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • -  Prevederile art. 19(1) lit "a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile Legii nr. 19/2009 privind asigurările sociale de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si ulterior modificată și completată;

 • -  Adresa nr.Rl 078/16.04.2009 înaintată de Ministerul Finanțelor Publice;

 • -  Adresa ni*.3548/23.04.2009 înaintată de Consiliul Județean Bacău;;

 • -  Adresa nr.34064/15.05.2009 înaintată de Guvernul României;

 • -  Adresa nr. 11421/20.04.2009 înaintată de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ aliniatul(4) litera “a“ și ale art.45(2) lit. “a66 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE :

Alt. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău , conform Anexelor bugetare nr.lA,lB,lBl, IC respectiv anexele ce cuprind listele de investiții nr.2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Alt. 2 : Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică și Direcția Tehnică.

PREȘEDI

A J


Nr. 143

Din 29.05.2009x^2

O.P., A.T., C.R.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NIcrfnAE-OVIDIU POPOVICI

ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

ANEXA 1 A LA HOTARARE NR 143 DIN 29.05.2009

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE TRIMESTRE 2009

• mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program 2009

TRIM.I

TR1M.1I

TRIM.III

TR1M.1V

TOTAL VENITURI 00.02+40.02+00.1+45.02)

1

00.01

359.132,16

112.827,02

130.854,46

59,71530

55.73538

VENITURI PROPRII (rd.00.02-11.02 - 37.02+r39.02)

2

48.02

207.202,01

71.130,94

75.550,99

41.013,70

19.506,38

1. VENITURI CURENTE (rd.4+51)

3

00.02

321.990,01

105.914,94

107.839,99

55.563,70

52.671,38

A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+48)

4

00.03

305.748,52

100.600,94

102.717,00

52.327,20

50.103,38

Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+11+15)

5

00.04

135.315,52

43.563,94

57.752,00

27.069,20

6.930,38

A1.1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

6

00.05

600,00

350,00

200,00

50,00

0,00

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

600,00

350,00

200,00

50,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

8

01.02.01

600,00

350,00

200,00

50,00

Impozit pe venit (rd.10)

9

03.02

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

10

03.02.18

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd. 12)

11

00.06

134.695,52

43.203,94

57.547,00

27.017.20

6.927,38

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd. 13)

12

04.02

134.695,52

43.203,94

57.547,00

27.017,20

6.927,38

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

134.392,52

43.128,94

57.472,00

26.941,20

6.850,38

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

14

04.02.04

303,00

75.00

75.00

76,00

77.00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd. 16)

15

00.07

20,00

10,00

5,00

2,00

3.00

Alte impozite pe venit profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd.17)

16

05.02

20,00

10,00

5,00

2,00

3.00

Alte impozite pe venit profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

20,00

10,00

5,00

2.00

3.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)

18

00.09

40.403,00

16.656,00

9.306,00

7.368,00

7.073,00

Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+rd.23+rd.27+rd.28)

19

07.02

40.403,00

16.656,00

9.306,00

7.368,00

7.073,00

Impozit pe clădiri (rd.21+rd.22)

20

07.02.01

23.394,00

6.512,00

6.951,00

5.213.00

4.718,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

21

07.02.01.01

9.726,00

3.500,00

2.563,00

1.923,00

1,740.00

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice

22

07.02.01.02

13.668,00

3.012,00

4.388,00

3.290,00

2.978,00

Impozit și taxa pe teren (rd.24+rd.25+rd.26)

23

07.02.02

12.891,00

9.041,00

1.350,00

1.150,00

1.350,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

24

07.02.02.01

7.500,00

6.000,00

600,00

400,00

500,00

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

25

07.02.02.02

3.741,00

2.541,00

450,00

400,00

350,00

Impozitul pe terenul din extravilan

26

07.02.02.03

1.650,00

500,00

300,00

350,00

500,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

27

07.02.03

18,00

3,00

5,00

5,00

5,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

28

07.02.50

4.100,00

1.100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+37+39+42)

29

00.10

128.430,00

39.881,00

35.159,00

17.590.00

35.800,00

Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd 36)

30

11.02

119.465,00

36.436,00

33.374,00

15.435.00

34.220,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București

31

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

32

11.02.02

119.161,00

36.373,00

33.292,00

15.368,00

34.128,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

33

11.02.03

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizare, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice

34

11.02.04

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

35

11.02.05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

36

11.02.06

304,00

63,00

82,00

67,00

92,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.38)

37

12.02

225,00

100.00

50,00

25,00

50,00

Taxe hoteliere

38

12.02.07

225,00

100,00

50,00

25,00

50.00

Taxe pe servicii specifice (rd.4O+41)

39

15.02

95,00

45,00

20,00

20,00

10.00

Impozit pe spectacole

40

15.02.01

45,00

20,00

10,00

10,00

5,00

Alte taxe pe servicii specifice

41

15.02.50

50,00

25,00

10,00

10.00

5,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.43+46+47)

42

16.02

8.645,00

3.300,00

1.715,00

2.110,00

1.520,00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44+45)

43

16.02.02

7.100,00

2.700,00

1.400,00

1.800,00

1.200,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane fizice

44

16.02.02.01

3.600,00

1.500,00

600,00

1.000,00

500.00

impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane juridice

45

16.02.02.02

3.500,00

1.200,00

800,00

800,00

700.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

46

16.02.03

1.400,00

500,00

300,00

300,00

300,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

47

16.02.50

145,00

100,00

15,00

10,00

20,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.49)

48

00.11

1.600,00

500,00

500,00

300,00

300,00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.50)

49

18.02

1.600,00

500,00

500,00

300,00

300,00

Alte impozite si taxe

50

18.02.50

1.600,00

500,00

500,00

300.00

300.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.52+61)

51

00.12

16.241,49

5.314,00

5.122,99

3.236,50

2.568,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.53+59)

52

00.13

5.681,49

1.250,00

2.681,49

900,00

850,00

Venituri din proprietate (rd.54 la rd.58)

53

30.02

5.681,49

1.250,00

2.681,49

900.00

850,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

54

30.02.01

1.631,49

1.631,49

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenți

55

30.02.03

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

56

30.02.05

4.050.00

1.250,00

1.050,00

900,00

850.00

Venituri din dividende

57

30.02.08

0,00

Alte venituri din proprietate

58

30.02.50

0,00

Venituri din dobânzi (rd.60)

59

31.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

60

31.02.03

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.62+70+73+78+82)

61

00.14

10.560,00

4.064,00

2.441,50

2.336,50

1.718.00

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la rd.69)

62

33.02

1.450,00

625,00

260,00

305,00

260,00

Venituri din prestări de servicii

63

33.02.08

550,00

250,00

100,00

100.00

100.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

64

33.02.10

400,00

200,00

50,00

100,00

50,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

65

33.02.12

0,00

Taxe din activități cadastrale si agricultura

66

33.02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

67

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații si despăgubiri

68

33.02.28

75,00

50.00

10,00

5,00

10,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

69

33.02.50

425,00

125,00

100,00

100.00

100,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.71+72)

70

34.02

1.951,00

725,00

410,00

410,00

406,00

Taxe extrajudiciare de timbru

71

34.02.02

1.900,00

700,00

400,00

400.00

400.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

72

34.02.50

51,00

25,00

10,00

10,00

6,00

Amenzi, penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

73

35.02

3.362,00

1.460,00

750,50

600,50

551,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

74

35.02.01

950,00

550,00

250,00

100,00

50,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

75

35.02.02

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

76

35.02.03

12,00

10,00

0,50

0,50

1,00

Alte amenzi, penalități si confiscări

77

35.05.50

2.400,00

900,00

500,00

500,00

500,00

Diverse venituri (rd.79 la 81)

78

36.02

3.704,00

1.201,00

1.001,00

1.001.00

501,00

79

36.02.05

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

80

36.02.11

0,00

Alte venituri

81

36.02.50

3.700,00

1.200,00

1.000,00

1.000.00

500,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.83+84)

82

37.02

93,00

53,00

20,00

20,00

0,00

Donații si sponsorizări

83

37.02.01

93,00

53,00

20,00

20,00

Alte transferuri voluntare

84

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.86)

85

00.15

4.770,00

1.705,00

1.105,00

905,00

1.055.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.87 Ia rd.90)

86

39.02

4.770,00

1.705,00

1.105.00

905,00

1.055,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

87

39.02.01

20,00

5,00

5,00

5,00

5.00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

88

39.02.03

300,00

100,00

50,00

50,00

100.00

Venituri din privatizare

89

39.02.04

4.450,00

1.600.00

1.050,00

850,00

950,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

90

39.02.07

0,00

III.OPERATIUNI FINANCIARE

91

00.15

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambrursarea împrumuturilor acordate (rd.93 la rd.97)

92

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

93

40.02..06

0,00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

94

40.02.07

0,00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

95

40.02.10

0,00

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

96

40.02.11

0,00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

97

40.02.50

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.99)

98

00.17

18.472,15

5.207,08

13.109,47

146,60

9,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 100+117)

99

00.18

18.472,15

5.207,08

13.109,47

146,60

9,00

Subvenții de la bugetul de stat (rd. 101+111)

100

42.02

18.472,15

5.207,08

13.109,47

146,60

9,00

A. De capital (rd. 102 la rd. 110)

101

00.19

15.038,04

2.157,88

12.748,56

131,60

0.00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

102

42.02.01

0,00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

103

42.02.03

0,00

Aeroporturi de interes local

104

42.02.04

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

105

42.02.05

0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

106

42.02.06

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

107

42.02.07

0,00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

108

42.02.09

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

109

42.02.10

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

110

42.02.12

10.785,10

336,54

10.448,56

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

111

42.02.13

0,00

Finatarea cheltuielilor de capital ale unităților de invatamant

112

42.02.14

1.821,34

1821,34

Subvewnții primite din fondul național de dezvoltare

113

45,02,15

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

114

42.02.16

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

115

42.02.17

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

116

42.02.19

2.431,60

2.300,00

131,60

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru FEN post-aderare

117

42.02.20

0,00

B. Curente (rd-112 la rd.l 16)

118

00.20

3.434,11

3.049.20

360,91

15.00

9,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

119

42.02.21

0,00

Subvenții primite din fondul de intervenție

120

42.02.28

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

121

42.02.29

30,00

6,00

15,00

9,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

122

42.02.32

3.067,00

2.819,00

248,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

123

42.02.33

134,33

70,11

64,22

Subvenții primite pentru încălzire cu lemne, cărbuni

124

42.02.34

95,38

93,19

2,19

Subvenții din bugertul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială

125

42.02.35

0,00

Subvenții trusou nau nascuti

126

42.02.36

107,40

66,90

40,50

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

127

42.02.37

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelelor de investiții

128

42.02.40

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

129

42.02.41

0,00

Subvenții de la alte administrații

130

43.02.

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

131

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă

132

43.02.04

0,00

Subvenții de la bugetule locale pentru instituții de asistență socială

133

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la consiliile județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

134

43.02.08

0,00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

135

45,02

13.900,00

0,00

8.800,00

3.100.00

2.000.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

136

45.02.01

13.900,00

8.800,00

3.100.00

2.000,00

Fondul Social European

137

45.02.02

0,00

Fondul de Coeziune

138

45.02.03

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

139

45.02.04

0,00

Fondul European de Pescuit

140

45.02.05

0,00

Instrumentul de Asistență pentru Pre-Aderare

141

45.02.07

0,00

Instrument European de Vecinătate si Parteneriat

142

45.02.08

0,00

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-2013

143

45.02.15

0,00

Alte facilități și instrumente post-aderare

144

45.02.16

0,00

145

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.161+229+268+422+491)

146

49.02

359.132,16

112.827,02

130.854,46

59.71530

55.73538

CHELTUIELI CURENTE (rd.191+224+259+268+281+296+318+361+389+433+478+518+553+609+628+666)

147

01

266.201,84

87.855,32

82.938,06

42.768,66

52.639.80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.192+225+282+297+319+362+390+434+479+519+554+580+610+629+667)

148

10

149.980,00

44.013,00

41.002,00

23.161,00

41.804,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.l93+226+260+283+298+320+363+391+435+480+520+555+581 +611+630^668)

149

20

48.661,99

19.276,84

16.062,15

8.018.20

5.304,80

Din care

150

20.24

400,02

150,02

150,00

100.00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.262)

151

30

7.600,00

4.500,00

3.100,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.263)

152

30.01

7.600,00

4.500,00

3.100,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.264)

153

30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (rd.265)

154

30.03

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.582+631)

155

40

7.067,00

5.319,00

1.748,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.583+632)

156

40.03

4.000,00

2.500,00

1.500,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.227)

157

50

100,00

0,00

100,00

0.00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (rd.228)

158

50.04

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.194+229+269+299+321+364+392+436+481+529+585+612+633+669)

159

51

14.509,50

5.348,00

3.860,00

3.133,50

2.168,00

Transferuri curente (rd.195+230+270+300+322+365+393+437+482+522+586+613+634)

160

51.01

14.509,50

5.348,00

3.860.00

3.133,50

2.168.00

Transferuri către instituții publice (rd. 196+231+323+366+394+438+483+523+587+614+635)

161

51.01.01

3.562,50

1.113,00

1.033,00

933,50

483,00

Acțiuni de sănătate (rd.301+367)

162

51.01.03

9.684,00

3.002,00

2.817,00

2.190,00

1.675.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.271)

163

51.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.272)

164

51.01.15

1.223,00

1.223,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriâle în situații de extremă dificultate (rd.232)

165

51.01.24

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.273)

166

51.01.31

40.00

10,00

10.00

10,00

10,00

Transferuri de capital (rd.368)

167

51.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (rd.369)

168

51.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.197+233+324+395+439+484+524+556+588+636+672)

169

55

8.305,26

3.750,00

3.152,00

1.253,26

150.00

A. Transferuri înteme.(rd.l 98+234+325+396+440+485+525+557+589+637+673)

170

55.01

8.305,26

3.750,00

3.152,00

1.253.26

150,00

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235+441)

171

55.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd.l99+236+442+526)

172

55.01.08

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat (rd.486+527+590+638)

173

55.01.12

3.505,26

1.600,00

1.652.00

253,26

0,00

Programe de dezvoltare (rd.237+558)

174

55.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.674)

175

55.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte transferuri curente interne (rd.200+238+326+397+443+487+528+559+639+675)

176

55.01.18

4.800,00

2.150,00

1.500,00

1.000.00

150,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

177

56

13.900,00

0,00

8.800.00

3.100,00

2.000,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

178

56.01

13.900,00

0,00

8.800,00

3.100,00

2.000,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

179

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

180

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

181

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

182

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

183

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

184

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.327+370+444)

185

57

6.408,11

3.213,50

1.528,91

1.552,70

113.00

Ajutoare sociale (rd.328+371+445)

186

57.02

6.408,11

3.213,50

1.528,91

1.552,70

113,00

Ajutoare sociale in numerar (rd.329+372+446)

187

57.02.01

3.408,11

2.213,50

328,91

752,70

113,00

Ajutoare sociale in natura (rd.330+373+447)

188

57.02.02

3.000,00

1.000,00

1.200,00

800.00

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.201+331+398+448+488+676)

189

59

9.670,00

2.435,00

3.585,00

2.550,00

1.100,00

Burse (rd. 332)

190

59.01

620,00

0,00

570,00

0,00

50.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489+677)

191

59.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Asociații si fundații (rd.333+399+449)

192

59.11

7.265,00

1.850,00

2.515,00

2.100,00

800,00

Susținerea cultelor (rd.400)

193

59.12

1.785,00

585,00

500,00

450,00

250,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.401)

194

59.15

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Despăgubiri civile (rd.202)

195

59.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

196

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

197

65.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.203+239+284+302+334+374+402+450+490+529+560+592+615+640+678)

198

70

92.936,95

25.117,87

47.851,86

16.946,64

3.020.58

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.204+240+285+303+335+375+403+451+491+530+561+592+616+64!)

199

71

90.399,13

25.080,05

45.351,86

16.946.64

3.020,58

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.205+241+286+304+336+404+452+492+531+562+593+617+642+680)

200

71.01

90.399.13

25.080,05

45.351,86

16.946,64

3.020.58

Constructii(rd.206+242+287+305+337+377+405+453+493+532+563+594+618+643+681)

201

71.01.01

78.763,87

19.534,20

42.303,56

14.424,74

2.501,37

Mașini, echipamente si mijloace de transport(rd, 207+243+288+306+338+378+406+454+494+533+564+595+61$

202

71.01.02

124,00

120,00

4.00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale(rd. 208+244+289+307+339+379+407+455+495+534+565+59

203

71.01.03

174,00

0,00

115,50

58,50

0,00

Alte active fixe (rd. 209+245+290+308+340+380+408+456+496+535+566+597+621+646+684)

204

71.01.30

11.337,26

5.425,85

2.928,80

2.463,40

519.21

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.210+246+291+309+341+381+409+457+497+536+567+598+622+647+68

205

71.03

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.211+458+498+537+568+648+686)

206

72

2.537,82

37,82

2.500,00

0.00

0.00

Active financiare (rd.212+459+499+538+569+649)

207

72.01

2.537,82

37,82

2.500,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.213+500+539+650)

208

72.01.01

2.537,82

37,82

2.500,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară(rd.214+460+501+540+570+691)

209

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.215+247+342+410+461+502+541+599+652)

210

79

150,00

0.00

75,00

0,00

75.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.687)

211

80

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

212

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

213

80.03

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

214

80.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte imprumuturi

215

80.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (rd.217+249+412+504+543+601+654)

216

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (rd.218+250+413+463+505+544+602+655+691)

217

81.02

150,00

0,00

75,00

0.00

75,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

218

84

-156,65

-146,19

-10,46

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

219

85.01

-156,65

-146,19

-10,46

0,00

0,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd,699)

220

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve (rd,700)

221

91.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent (rd.701)

222

92.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deficit (rd.702)

223

93.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

225

50.02

33.687,80

11.490.50

12.025,80

539730

4.774,20

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

226

51.02

19.747,10

4.345.00

7.360.00

433230

3.709,60

CHELTUIELI CURENTE (rd. 192+193+194+197+201)

227

01

15.321,00

3.825,00

4.294,00

3.809,00

3.393.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

228

10

10.900,00

2.500,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

229

20

4.421,00

1.325,00

1.494.00

1.009,00

593,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 195)

230

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd. 196)

231

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

232

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.l98)

233

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri curente(rd.l99+200)

234

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă

235

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

236

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

237

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

238

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

239

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

240

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

241

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

242

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

243

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

244

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.202)

245

59

0,00

Despăgubiri civile

246

59.17

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

247

70

4.426,10

520,00

3.066,00

523,50

316.60

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

248

71

1.926,10

520.00

566,00

523,50

316.60

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.206 la rd.210)

249

71.01

1.926,10

520,00

566,00

523,50

316.60

Construcții

250

71.01.01

10,00

10,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

251

71.01.02

120,00

120,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

252

71.01.03

158,50

100.00

58.50

Alte active fixe

253

71.01.30

1.637,60

400.00

456,00

465.00

316,60

Reparații capitale aferente activelor fixe

254

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.212)

255

72

2.500,00

0.00

2.500,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.213+214)

256

72.01

2.500,00

0,00

2.500,00

0.00

0,00

Participarea la capitalul social al societăților comerciale

257

72.01.01

2.500,00

0,00

2.500,00

0.00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

258

72.01.02

0.00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

259

79

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

260

80

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

261

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

262

80.08

0.00

Alte împrumuturi

263

80.30

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd, 217+218)

264

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

265

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

266

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

267

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

268

85.01

0,00

Din total capitol: (rd.220)

269

0,00

Autorități executive si legislative (rd.221)

270

51.02.01

19.747,10

4.345,00

7.360,00

4.332.50

3.709,60

Autorități executive

271

51.02.01.03

19.747,10

4.345,00

7.360,00

4.332,50

3.709.60

272

0,00

Alte servicii publice generale (rd.252 Ia rd- 256)

273

54.02

4,677,70

1.262,50

1.405,80

954,80

1.054,60

CHELTUIELI CURENTE (rd.225+226+227+229+233)

274

01

4.502,75

1.287,05

1.290,30

945,80

979.60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

275

10

1.578,00

458,00

370,00

370,00

380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

276

20

2.824,75

829,05

820,30

575,80

599,60

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.228)

277

50

100,00

0,00

100,00

0.00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

278

50.04

100,00

100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.230)

279

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.231+232)

280

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

281

51.01.01

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

282

51.01.24

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.234)

283

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne (rd.235+236+237+238)

284

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe cu finanțare rambursabilă

285

55.01.03

0,00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

286

55.01.08

0,00

Programe de dezvoltare (rd.498)

287

55.01.13

0,00

Alte transferuri curente interne

288

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

289

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

290

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

291

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

292

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

293

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

294

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

295

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENP1)

296

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.240)

297

70

49,50

0,00

40,50

9.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.241)

298

71

49,50

0,00

40,50

9,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 la rd.246)

299

71.01

49,50

0,00

40,50

9,00

0.00

Construcții

300

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

301

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

302

71.01.03

15,50

15.50

Alte active fixe

303

71.01.30

34,00

25,00

9,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

304

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.248)

305

79

150,00

0,00

75,00

0,00

75,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.249+250)

306

81

150,00

0,00

75,00

0,00

75.00

Rambursări de credite externe

307

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

308

81.02

150,00

75,00

75,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

309

84

-24,55

-24,55

0,00

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

310

85.01

-24,55

-24,55

Din total capitol: (rd. 252+253+254+255+256)

311

4.677,70

1.262,50

1.405,80

954,80

1.054,60

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

312

54.02.05

100.00

100,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

313

54.02.06

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

314

54.02.07

150,00

75,00

75,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

315

54.02.10

1.786,70

579,00

463,30

399,80

344,60

Alte servicii publice generale

316

54.02.50

2.641,00

683,50

767,50

555,00

635,00

317

0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (rd.266)

318

55.02

8.000,00

4.650,00

3.250,00

100,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd 260+262)

319

01

8.000,00

4.650,00

3.250,00

100,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.261)

320

20

400,02

150,02

150,00

100,00

0,00

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

321

20.24

400,02

150,02

150,00

100,00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.263+264+265)

322

30

7.600,00

4.500,00

3.100,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

323

30.01

7.600,00

4.500,00

3.100,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

324

30.02

0,00

Alte dobânzi

325

30.03

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

326

84

-0,02

-0,02

0,00

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

327

85.01

-0,02

-0.02

328

0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (rd.274)

329

56.02

1.263,00

1.233,00

10,00

10,00

10.00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 269)

330

01

1.263,00

1.233,00

10,00

10,00

10,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.270)

331

51

1.263,00

1.233,00

10,00

10,00

10.00

Transferuri curente (rd.271+272+273)

332

51,01

1.263,00

1.233,00

10,00

10,00

10,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

333

51.01.14

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

334

51.01.15

1.223,00

1,223.00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

335

51.01.31

40,00

10,00

10.00

10,00

10.00

Din total capitol:

336

1.263,00

1.233,00

10.00

10,00

10.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

337

56.02.06

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

338

56,02.07

1,223,00

1.223,00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

339

56.02.09

40,00

10,00

10,00

10.00

10.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

340

57.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

341

57.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

342

0,00

Partea a 11-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (rd.280+295)

343

59.02

9.899,40

3.062,00

2.848,00

2.250.60

1.738.80

Apărare (rd.292)

344

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.2282+283)

345

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

346

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

347

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

348

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

349

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd.287+288+289+290)

350

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

351

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

352

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

353

71.01.03

0,00

Alte active fixe

354

71,01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

355

71.03

0,00

Din total capitol: (rd.293)

356

84

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Apărare națională

357

85.01

0,00

358

Ordine publica si siguranța naționala (rd.310)

359

61.02

9.899,40

3.062,00

2.848,00

2.250,60

1.738,80

CHELTUIELI CURENTE (rd.297+298+299)

360

01

9.689,80

2.920,00

2.788,00

2.243,00

1.738,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

361

10

220,00

55,00

65,00

53,00

47,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

362

20

217,80

63,00

63,00

50.00

41,80

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.300)

363

51

9,252,00

2.802,00

2.660,00

2.140,00

1.650,00

Transferuri curente (rd.301)

364

51.01

9.252,00

2.802,00

2.660,00

2.140,00

1.650,00

Transferuri către instituțiile publice

365

51.01.01

9.252,00

2,802,00

2.660,00

2.140,00

1.650,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.303)

366

70

209,60

142,00

60,00

7,60

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.304)

367

71

209,60

142,00

60,00

7,60

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.305 la 309)

368

71.01

209,60

142,00

60,00

7,60

0.00

Construcții

369

71.01.01

100,00

100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

370

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

371

71.01.03

0,00

Alte active fixe

372

71.01.30

109,60

42,00

60,00

7,60

Reparații capitale aferente activelor fixe

373

71.03

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

374

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

375

85.01

0,00

Din total capitol: (rd. 311 la rd. 314)

376

9.899,40

3.062,00

2.848,00

2.250.60

1.738,80

Ordine publică

377

61.02.03

0,00

Politie comunitara

378

60.02.03.04

9.252,00

2.802,00

2.660,00

2.140,00

1.650,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

379

[   61.02.05

505,40

118,00

188,00

110,60

88.80

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

380

61.02.50

142,00

142,00

381

0,00

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.317+360+388+432)

382

64.02

203,797,25

69.136,12

59.698,41

34335,24

40.627,48

lnvatamant(rd.344)

383

65.02

127.327,00

43.135.67

37.874,00

14.236,04

32.081.29

CHELTUIELI CURENTE (rd.319+320+321+324+327+331)

384

01

121.364,06

40.318,60

35.580.46

13.675.00

31.790.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

385

10

105.140,00

32.500.00

29.650,00

12.000.00

30.990,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

386

20

12.604,06

6.818,60

4.160,46

875,00

750,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.322)

387

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.323)

388

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri către instituții publice

389

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.325)

390

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

A. Transferuri inteme.(rd.326)

391

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

392

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

393

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

394

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

395

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

396

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

397

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

398

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

399

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

400

56.08

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.328)

401

57

3.000,00

1.000,00

1.200,00

800,00

0.00

Ajutoare sociale (rd.329+330)

402

57.02

3.000,00

1.000,00

1.200.00

800.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

403

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

404

57.02.02

3.000,00

1.000,00

1.200,00

800,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.332+333)

405

59

620,00

0,00

570.00

0.00

50.00

Burse

406

59.01

620,00

570,00

50,00

Asociații și fundații

407

59.11

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.335)

408

70

5.982,00

2.825,67

2.304,00

561,04

291,29

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.336)

409

71

5.982,00

2.825,67

2.304,00

561,04

291.29

Active fixe (rd.337+338+339+34O+341)

410

71.01

5.982,00

2.825,67

2.304.00

561,04

291,29

Construcții

411

71.01.01

5.173,69

2.500,00

2.000,00

424,74

248.95

Mașini, echipamente si mijloace de transport

412

71.01.02

4,00

4,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

413

71.01.03

0,00

Alte active fixe

414

71.01.30

804,31

325,67

300,00

136,30

42,34

Reparații capitale aferente activelor fixe

415

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.343)

416

79

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

417

81

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

418

84

-19,06

-8,60

-10,46

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

419

85.01

-19,06

-8,60

-10,46

Din total capitol: (rd. 345+348+352+353+355+358)

420

127.327,00

43.135,67

37.874,00

14.236,04

32.081,29

învățământ preșcolar si primar (rd.346+347)

421

65.02.03

34.954,61

12.526,65

13.694,80

4.687.41

4.045,75

învățământ preșcolar

422

65.02.03.01

21.095,80

6.902,77

7.698,31

2.448,97

4.045,75

învățământ primar

423

65.02.03.02

13.858,81

5.623,88

5.996,49

2.238.44

învățământ secundar (rd.349+350+351)

424

65.02.04

92.372,39

30.609,02

24.179,20

9.548,63

28.035,54

învățământ secundar inferior

425

65.02.04.01

38.936,03

14.349,25

11.005,00

4.425,00

9.156,78

învățământ secundar superior

426

65.02.04.02

49.018,73

14.861,78

10.704,56

4.573,63

18.878,76

Invatamant profesional

427

65.02.04.03

4.417,63

1.397,99

2.469,64

550,00

învățământ postliceal

428

65.02.05

0,00

învățământ nedefmibil prin nivel (rd. 354)

429

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

învățământ special

430

65.02.07.04

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.356+357)

431

65.02.11

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

432

65,02.11.03

0,00

Alte servicii auxiliare

433

65.02.11.30

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

434

65.02.50

0,00

435

0,00

Sănătate (rd.382)

436

66.02

15.944,00

5.205,00

5.402,00

5.290,00

47,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.362+363+364+370)

437

01

432,00

200,00

157,00

50,00

25,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

438

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

439

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.365+368)

440

51

432,00

200,00

157,00

50.00

25,00

Transferuri curente (rd.366+367)

441

51.01

432.00

200,00

157,00

50,00

25,00

Transferuri către instituțiile publice

442

51.01.01

0,00

Acțiuni de sănătate

443

51.01.03

432,00

200,00

157,00

50,00

25.00

Transferuri de capital (rd.369)

444

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

445

51.02.12

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.371)

446

57

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Ajutoare sociale (rd.372+373)

447

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

448

57.02.01

0,00

Ajutoare sociale in natura

449

57,02.02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375)

450

70

15.512,00

5.005,00

5.245,00

5.240,00

22,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.376)

451

71

15.512,00

5.005,00

5.245,00

5.240,00

22,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.377+378+379+380)

452

71.01

15.512,00

5.005,00

5.245,00

5.240,00

22,00

Construcții

453

71.01.01

15.420,00

5.000,00

5.200.00

5.200.00

20.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

454

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

455

71.01.03

0,00

Alte active fixe

456

71.01.30

92.00

5,00

45.00

40,00

2.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

457

71.03

0,00

Din total capitol: (rd.383+385)

458

15.944,00

5.205,00

5.402,00

5.290,00

47,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.384)

459

66.02.06

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0.00

Servicii de sfnftate publici

460

66.02.08

0,00

Spitale generale

461

66.02.06.01

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.386)

462

66.02.50

944,00

205,00

402,00

290,00

47,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

463

66.02.50.50

944,00

205.00

402,00

290,00

47.00

464

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.414)

465

67.02

29.866,44

10,025,75

8.143,00

7.921,50

3.776,19

CHELTUIELI CURENTE (rd.390+391+392+395+398)

466

01

19.472,93

5.728,03

5.763,00

5.201,50

2.780.40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

467

10

3.870,00

1.010,00

980,00

980,00

900.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

468

20

3.855,43

1.570,03

1.100,00

838,00

347,40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.393)

469

51

3.562,50

1.113,00

1.033,00

933,50

483,00

Transferuri curente (rd.394)

470

51.01

3.562,50

1.113,00

1.033,00

933.50

483,00

Transferuri către instituții publice

471

51.01.01

3.562,50

1.113,00

1.033.00

933,50

483,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.396)

472

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.(rd,397)

473

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

474

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

475

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

476

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

477

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

478

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

479

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

480

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

481

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

482

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.399 Ia 401)

483

59

8.185.00

2.035,00

2.650,00

2.450,00

1.050.00

Asociații și fundații

484

59.11

6.400,00

1.450,00

2.150.00

2.000,00

800.00

Susținerea cultelor

485

59.12

1.785,00

585,00

500,00

450,00

250,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

486

59.15

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.403)

487

70

10.395.79

4.300,00

2.380,00

2.720,00

995,79

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.404)

488

71

10.395,79

4.300,00

2.380,00

2.720,00

995,79

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.406 la rd.409)

489

71.01

10.395,79

4.300,00

2.380,00

2.720,00

995,79

Construcții

490

71.01.01

8.249,35

3.400,00

2.000,00

2.000.00

849.35

Mașini. echipamente si mijloace de transport

491

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

492

71.01.03

0,00

Alte active fixe

493

71.01.30

2.146,44

900,00

380.00

720.00

146,44

Reparații capitale aferente activelor fixe

494

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.411)

495

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.4I2+413)

496

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe

497

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

498

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

499

84

-2,28

-2,28

0.00

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

500

85.01

-2,28

-2,28

Din total capitol: (rd.415+425+429+430)

501

29.866,44

10.025,75

8.143,00

7.921,50

3.776,19

Servicii culturale (rd.416 la 424)

502

67.02.03

3.562.50

1.113,00

1.033,00

933,50

483.00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

503

67.02.03.02

0,00

Muzee

504

67.02.03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

505

67.02.03.04

3.562,50

1.113,00

1.033.00

933,50

483,00

Scoli populare de arta si meserii

506

67.02.03.05

0,00

Case de cultura

507

67.02.03.06

0,00

Cămine culturale

508

67.02.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

509

67.02.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

510

67.02.03.12

0,00

Alte servicii culturale

511

67.02.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.426 la 428)

512

67.02.05

24.118,94

8.077,75

6.460,00

6.538.00

3.043,19

Sport

513

67.02.05.01

6.000,00

1.200.00

2.000,00

2.000,00

800,00

Tineret

514

67.02.05.02

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

515

67.02.05.03

18.118,94

6.877,75

4.460,00

4.538,00

2.243,19

Servicii religioase

516

67.02.06

1.785,00

585,00

500,00

450,00

250.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

517

67.02.50

400,00

250,00

150.00

518

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.464)

519

68.02

30.659,81

10.769,70

8.279,41

6.887,70

4.723,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.434+435+436+437+439+444)

520

01

30.020.61

10.663.50

7.821,41

6.812,70

4.723.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

521

10

17.055.00

4.600.00

4.320,00

4.210,00

3.925.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

522

20

3.892,50

1.300,00

1.307,50

750,00

535.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.437)

523

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.438)

524

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri către instituții publice

525

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.440)

526

55

4.800,00

2.150,00

1.500.00

1.000,00

150,00

A. Transferuri inteme.(rd.441 la 443)

527

55.01

4.800,00

2.150,00

1.500.00

1.000,00

150,00

Programe cu finanțare rambursabilă

528

55.01.03

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

529

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

530

55.01.18

4.800,00

2.150,00

1.500,00

1.000,00

150.00

TITLUL VIII Proiecte cu fmatare din Fonduri externe nerambursabile

531

56

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

532

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

533

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

534

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

535

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

536

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

537

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

538

56.08

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

539

57

3.408,11

2.213,50

328.91

752,70

113.00

Ajutoare sociale (rd.446+447)

540

57.02

3.408,11

2.213,50

328,91

752,70

113,00

Ajutoare sociale in numerar

541

57.02.01

3.408,11

2.213,50

328,91

752,70

113,00

Ajutoare sociale in natură

542

57.02.02

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.449)

543

59

865,00

400,00

365,00

100,00

0,00

Asociații și fundații

544

59.11

865,00

400,00

365.00

100,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

545

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

546

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.451)

547

70

639,20

10630

458,00

75,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.452)

548

71

639,20

106,20

458,00

75,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.453 la 457)

549

71.01

639,20

106,20

458,00

75,00

0.00

Construcții

550

71.01.01

445,00

50,00

345.00

50,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

551

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

552

71.01.03

0,00

Alte active fixe

553

71.01.30

194,20

56,20

113,00

25,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

554

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)

555

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active financiare (rd.46O)

556

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

557

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.462)

558

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

559

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne

560

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

561

84

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

562

85.01

0,00

Din totalcapitol:(rd.465+466+468+469+470+471+474)

563

30.659,81

10.769,70

8.279,41

6.887,70

4.723,00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

564

68.02.04

3.155,00

937,00

833.00

750,00

635,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.467)

565

68.02.05

11.205,00

2.800,00

2.870,00

2.855,00

2.680.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

566

68.02.05.02

11.205,00

2.800,00

2.870,00

2.855,00

2.680,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

567

68.02.06

241,73

137,01

104,72

Ajutoare pentru locuințe

568

68.02.10

0,00

Creșe

569

68.02.11

2.600,00

1.150,00

700,00

405,00

345,00

Prevenirea excluderii sociale (rd.472+473)

570

68.02.15

3.166,38

2.076,49

224,19

752,70

113,00

Ajutor social

571

68.02.15.01

3.166,38

2.076,49

224,19

752,70

113,00

Cantine de ajutor social

572

68.02.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

573

68.02.50

10.291,70

3.669,20

3.547,50

2.125,00

950.00

574

0,00

Partea a 1 V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.477+517)

575

69.02

53.643,34

12.230,42

28.617,25

9.457,16

3.338,51

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.506)

576

70.02

41328,10

8.567,60

24.517,45

6.818,40

1.424,65

CHELTUIELI CURENTE (rd.479+48O+-481+484+488)

577

01

11.715,81

4.186,12

5.068.89

1.618,40

842.40

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

578

10

2.852,00

740,00

702,00

698,00

712,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

579

20

6.488,81

2.446,12

3.166,89

745,40

130.40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.482+483)

580

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.429)

581

51.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

582

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.485)

583

55

2.375.00

1.000,00

1.200,00

175.00

0,00

A. Transferuri internet rd.486+487)

584

55.01

2.375,00

1.000,00

1.200,00

175,00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

585

55.01.12

2.375,00

1.000,00

1.200,00

175,00

Alte transferuri curente interne

586

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

587

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

588

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

589

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

590

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

591

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

592

56.05

0.00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

593

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

594

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.489)

595

59

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale

596

59.02

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

597

65

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

598

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.491+498)

599

70

29.723,01

4.492,20

19.448,56

5.200,00

582.25

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.492)

600

71

29.723,01

4.492.20

19.448,56

5.200.00

582,25

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.493 la 497)

601

71.01

29.723,01

4.492,20

19.448,56

5.200,00

582.25

Construcții

602

71.01.01

26.111,18

2.592,20

18.448,56

4.500,00

570.42

Mașini, echipamente si mijloace de transport

603

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

604

71.01.03

0,00

Alte active fixe

605

71.01.30

3.611,83

1.900,00

1.000,00

700,00

11,83

Reparații capitale aferente activelor fixe

606

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.499)

607

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active financiare (rd.500+501)

608

72.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

609

72.01.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

610

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.503)

611

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.504+505)

612

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

613

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

614

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

615

84

-110,72

-110,72

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

616

85.01

-110,72

-110,72

Din total capitol: (rd. 507+510+513+514+514)

617

41.328.10

8.567,60

24.517,45

6.818.40

1.424,65

Locuințe (rd.508+509)

618

70.02.03

25.887,82

4.276,40

17.899,96

3.122,40

589,06

Dezvoltarea sistemului de locuințe

619

70.02.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

620

70.02.03.30

25.887,82

4.276,40

17.899,96

3.122,40

589,06

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.511+512)

621

70.02.05

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Alimentare cu apa

622

70.02.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

623

70.02.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

624

70.02.06

3.446,00

1.946,00

1.000,00

500,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

625

70.02.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

626

70.02.50

11.994,28

2.345,20

5.617,49

3.196.00

835,59

627

0,00

Protecția mediului (rd.545)

628

74.02

12315,24

3.662,82

4.099,80

2.638,76

1.913,86

CHELTUIELI CURENTE (rd.519+52O+521+524)

629

01

8.985,88

2.400,02

2.500,00

2.178,26

1.907,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

630

10

6.500,00

1.650,00

1.650.00

1.600.00

1.600.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

631

20

1.957,62

650,02

500,00

500,00

307,60

65

632

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.523)

633

51.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Transferuri către instituții publice

634

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.525)

635

55

528,26

100,00

350,00

78,26

0.00

A. Transferuri interne, (rd.526+527+528)

636

55.01

528,26

100,00

350,00

78,26

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

637

55.01.08

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

638

55.01.12

528,26

100,00

350,00

78,26

Alte transferuri curente interne

639

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

640

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

641

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

642

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

643

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

644

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

645

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

646

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

647

56.08

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

648

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

649

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 530+537)

650

70

3.329,38

1.262,82

1.599,80

460,50

6.26

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.531)

651

71

3.291,56

1.225,00

1.599,80

460,50

6,26

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.532 la rd. 536)

652

71.01

3.291,56

1.225,00

1.599,80

460,50

6,26

Construcții

653

71.01.01

2.581,26

725,00

1.500,00

350.00

6,26

Mașini, echipamente si mijloace de transport

654

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

655

71.01.03

0,00

Alte active fixe

656

71.01.30

710,30

500,00

99,80

110,50

Reparații capitale aferente activelor fixe

657

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.538)

658

72

37,82

37,82

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.539+540)

659

72.01

37,82

37,82

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

660

72.01.01

37,82

37,82

Contribuții Ia constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

661

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.542)

662

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.543+544)

663

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Rambursări de credite exteme

664

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

665

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

666

84

-0,02

-0,02

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

667

85.01

-0,02

-0,02

Din total capitol: (rd.546+549)

668

12.315,24

3.662,82

4.099,80

2.638,76

1.913,86

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.547+548)

669

74.02.05

9.843,10

3.025,00

2.650,00

2.260,50

1.907,60

Salubritate

670

74.02.05.01

9.843,10

3.025,00

2.650,00

2.260,50

1.907.60

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

671

74.02.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

672

74.02.06

2.472,14

637,82

1.449,80

378,26

6,26

673

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.552+578)

674

79.02

58.104,37

16.907,98

27.665,00

8.275,00

5.256,39

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512)

675

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.494 la 496)

676

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

677

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

678

20

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

679

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

A. Transferuri inteme.(rd.498+499)

680

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare

681

55.01.13

0.00

Alte transferuri curente interne

682

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 501)

683

70

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

684

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 la 506)

685

71.01

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Construcții

686

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

687

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

688

71.01.03

0,00

Alte active fixe

689

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

690

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

691

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.480)

692

72.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

693

72.01.02

0,00

Din total capitol:

694

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.513 la 516)

695

80.02.01

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

696

80.02.01.06

0,00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

697

80.02.01.09

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

698

80.02.01.10

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

699

80.02.01.30

0,00

700

0,00

Combustibili si energie (rd.603)

701

81.02

14.619,00

6.019,00

8.600,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.580+581+582+585+588)

702

01

7.669,00

5.819,00

1.850,00

0,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

703

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

704

20

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.583+584)

705

40

7.067,00

5.319,00

1.748,00

0,00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

706

40.03

4.000,00

2.500,00

1.500,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevîzionate ale prețurilor la combustibili

707

40.20

3.067,00

2.819,00

248,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.586+587)

708

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.526)

709

51.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Transferuri către instituții publice

710

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.589)

711

55

602,00

500,00

102,00

0.00

0,00

A. Transferuri interne (rd.590)

712

55.01

602,00

500,00

102,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

713

55.01.12

602,00

500.00

102,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.592)

714

70

6.950,00

200,00

6.750,00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.593)

715

71

6.950,00

200,00

6.750,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.594 la 598)

716

71.01

6.950,00

200,00

6.750.00

0,00

0,00

Construcții

717

71.01.01

6.800,00

200,00

6.600,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

718

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

719

71.01.03

0,00

Alte active fixe

720

71.01.30

150,00

150,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

721

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.600)

722

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.601+602)

723

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

724

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

725

81.02

0,00

Din total capitol: (rd. 604+605+606)

726

14.619.00

6.019.00

8.600,00

0,00

0,00

Energie termica

727

81.02.06

7.067,00

5.319,00

1.748,00

Alți combustibili

728

81.02.07

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

729

81.02.50

7.552,00

700,00

6.852,00

730

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.565)

731

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.548 la 550)

732

01

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

733

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

734

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.551)

735

51

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.552)

736

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

737

51.01.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.554)

738

70

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.555)

739

71

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.556 la 559)

740

71.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Construcții

741

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

742

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

743

71.01.03

0,00

Alte active fixe

744

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

745

71.03

0,00

Din total capitol:

746

0,00

Agricultura (rd.566+567)

747

83.02.03

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

748

83.02.03.30

0,00

749

0,00

Transporturi (rd.656)

750

84.02

43.48537

10.888,98

19.065,00

8.275,00

5.25639

CHELTUIELI CURENTE (rd.629+630+631+633+636)

751

01

27.765,00

4.625,00

12.565.00

6.125,00

4.450,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

752

10

1.865,00

500.00

465,00

450,00

450.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

753

20

12.000,00

4.125,00

3.300,00

2.575,00

2.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.632)

754

40

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

755

40.03

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.634)

756

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.635)

757

51

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Transferuri către instituții publice

758

51,01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.637)

759

55

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

A. Transferuri inteme.(rd.638+639)

760

55.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

761

55.01.12

0,00

Alte transferuri curente interne

762

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

763

56

13.900,00

0,00

8.800,00

3.100,00

2.000,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

764

56.01

13.900,00

8.800.00

3.100,00

2.000,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

765

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

766

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

767

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

768

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

769

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

770

56.08

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

771

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

772

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.641)

773

70

15.720,37

6.263,98

6.500,00

2.150,00

806,39

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.642)

774

71

15.720.37

6.263,98

6.500,00

2.150,00

806,39

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.643 la 647)

775

71.01

15.720,37

6.263,98

6.500,00

2.150,00

806.39

Construcții

776

71.01.01

13.873,39

4.967,00

6.200,00

1.900,00

806,39

Mașini, echipamente si mijloace de transport

777

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

778

71.01.03

0,00

Alte active fixe

779

71.01.30

1.846,98

1.296.98

300,00

250.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

780

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.649)

781

72

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Active financiare (rd.650+651)

782

72.01

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

783

72.01.01

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

784

72.01.02

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

785

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

786

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

787

80.08

0,00

Alte imprumuturi

788

80.30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.653)

789

79

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.654+655)

790

81

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Rambursări de credite externe

791

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

792

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

793

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

794

85.01

0,00

Din total capitol: (rd.657+661+663)

795

43.485,37

10.888,98

19.065,00

8.275,00

5.256,39

Transport rutier (rd.658+659+660)

796

84.02.03

37.981,37

8.784,98

17.350,00

7.040,00

4.806,39

Drumuri si poduri

797

84.02.03.01

0,00

Transport în comun

798

84.02.03.02

0,00

Străzi

799

84.02.03.03

37.981,37

8.784,98

17.350,00

7.040.00

4.806,39

Transport aerian (rd.662)

800

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Aviația civila

801

84.02.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

802

84.02.50

5.504,00

2.104,00

1.715,00

1.235,00

450,00

803

0,00

Alte acțiuni economice (rd.632 la 636)

804

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.607+608+611+615)

805

01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

806

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

807

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITÂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.609)

808

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.610)

809

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

810

52.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.612)

811

55

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.613+614)

812

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

813

55.01.15

0,00

Alte transferuri curente interne

814

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.616)

815

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

816

59.02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 618)

817

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619)

818

71

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.620 la 623)

819

71.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Construcții

820

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

821

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

822

71.01.03

0,00

Alte active fixe

823

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

824

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.625+628)

825

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.626+627)

826

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

827

80.03

0,00

Alte imprumuturi

828

80.30

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.629+630)

829

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

830

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

831

81,02

0,00

Din total capitol:

832

0,00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

833

87,02.01

0,00

Zone libere

834

87,02.03

0,00

Turism

835

87.02.04

0,00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

836

87,02.05

0,00

Alte acțiuni economice

837

87.02.50

0,00

838

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

839

96,02

0,00

REZERVE

840

97.02

0,00

EXCEDENT

841

98.02

0,00

0,00

DEFICIT

842

99.02

0,00

0,00


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 1B LA HOTARAREA NR iii DIN. 25- aooa


VENITURILE Șl CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL. 2009

mii RON

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. t

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL VENITURI (rd.2)

1

14.131,85

5.673.5S

4.890,44

2.552.90

1.014.96

1. VENITURI CURENTE (rd.3)

2

14.131.85

5.673.55

4.890,44

2.552,90

1.014.96

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)

3

14.131.85

5.673.55

4.890.44

2.552.90

1.014,96

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (nL5)

4

14.131.85

5.873,55

4.890,44

2.552.90

1.014.96

Diverse venituri frd.6 la rd.11)

5

36.11

14.131.85

5.673,55

4.890.44

2.552,90

1.014,96

Taxe speciale

6

38.11.07

11.000,06

4.118,81

4.000,00

1,966,29

914.96

Amortizare mijloace fixe

7

36.11.08

0,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

8

36.11.08

3.129,05

1,552.00

890,44

586.61

100.00

Fondul de risc

9

36.11.10

0,00

Fond de rulment

10

36.11.11

2.74

2.74

Alte venituri

11

36.11.50

0,00

12

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+230)

13

14.131,85

5.673.55

4.890.44

2.552,90

1.014.96

CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)

14

01

12.929,11

5.170.81

4.490,44

2.352,90

914.96

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+141+163+184+201+217+232)

15

10

1.795,00

500.00

750.00

545,00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+4»+68+94+112+142+164+185+202+218+233)

16

20

11.134,11

4,870,81

3.740.44

1.B07.90

914.96

CHELTUIELI DE CAPITAL (ni.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234)

17

70

1.202,74

502,74

400.00

200.00

100.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+166+187+204+220+235)

18

71

1.202.74

502,74

400,00

200,00

100.00

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236)

19

71.01

1.202,74

502,74

400.00

200.00

100.00

Construcții

20

71.01.01

1.202,74

502.74

400,00

200.00

100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

21

71.01.02

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

22

71.01.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

23

71.01.30

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.57)

24

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)

25

80

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea qofurilor temporare de casa (rd.59)

26

80.08

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (rd.250)

27

96.11

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

EXCEDENT (n±251)

28

98.11

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

DEFICIT (rd.252)

29

99.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.32+35)

31

51.11

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34)

32

01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

33

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36)

35

70

0.00

0.00

0.03

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37)

36

71

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.38+..+41)

37

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

38

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

39

71.01.02

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Buget 2009

Trim.i

Trim. II

Trim. III

Trim.tv

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

40

71.01.03

0,00

Alte active fixe (rundusiv reparații capitale)

41

71.01.30

0,00

Din total capitol:

42

0,00

Autorități executive si legislative (rd.44)

43

51.11.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.D0

Autorități executive

44

51.11.01.03

0.00

45

0,00

Ordine publica si siguranța naționala

46

61.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49)

47

01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

48

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

49

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51)

50

70

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52)

51

71

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Active fixe (rd.53+..+56)

52

71.01

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Construcții

53

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

54

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

55

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

56

71.01.30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd 58)

57

79

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XH ÎMPRUMUTURI (rd.59)

58

@0

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea qolurilor temporare de casa

59

80.08

0.00

Din total capitol:

60

0,00

Ordine publica

61

61.02.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Politia comunitara

62

61.02.03.04

0.00

Protecția civila si protecția contra incendiilor

63

61.02.05

0.00

64

0,00

Invatamant (rd.77+80+84+85+87)

65

65.11

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)

66

01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

67

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)

69

70

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71)

70

71

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00|

Active fixe (rd.72+..+75)

71

71.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Construcții

72

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

73

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

74

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparați capitale)

75

71.01.30

0,00

Din total capitol:

76

0,00

învățământ preșcolar si primar (rd .78+79)

77

65.11.03

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

învățământ preșcolar

78

65.11.03.01

0.00

învățământ primar

79

65.11.03.02

0,00

învățământ secundar (rd.81 la 83)

80

65.11.04

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

81

65.11.04.01

0,00

învățământ secundar superior

82

65.11.04.02

0.00

Invatamant profesional

83

65.11.04.03

0,00

învățământ postliceal

84

65.11.05

Q.00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd.86)

85

65.11.07

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

învățământ special

86

65.11.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.88+89)

87

65.11.11

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

internate st cantine pentru elevi

88

65.11.11.03

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. I

Trim. li

Trim. III

Trim. IV

Alte servicii auxiliare

89

65.11.11.30

0,00

90

0,00

Sănătate (rd.93+94*95)

91

66.11

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.93+94)

92

01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

93

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96)

95

70

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97)

96

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.98*..+1O1)

97

71.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Construcții

98

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

99

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

100

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

101

71.01.30

0,00

Din total capitol:

102

0,00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (rd.104)

103

66.11.06

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Spitale generale

104

66.11.06.01

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.106+107)

105

66.11.50

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Crase

106

66.11.50.03

o.od

Alte instituții si acțiuni sanitare

107

66.11.50.50

0,00

108

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137)

109

67.11

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.111 +112)

110

01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUI EU DE PERSONAL

111

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114)

113

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rtf.115)

114

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.116+.,+119)

115

71.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Construcții

116

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

117

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

118

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

119

71.01.30

0,00

Din total capitol:

120

0.00

Servicii culturale (rd, 122 la 131)

121

67.11.03

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

122

67.11.OG .02

0.00

Muzee

123

67.11.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

124

67.11.03.04

0,00

Scoli populare de arta si meserii

125

67.11.03.05

0,00

Case de cultura

126

67.11.03,06

0,00

Cămine culturale

127

67.11,03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

128

67.11.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

129

67.11.03.12

0,00

Centre culturale

130

67.11.03.14

0,00

Alte servicii culturale

131

67,11.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd, 133 la 135)

132

67.11.05

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Sport

133

67.11.05.01

0,00

Tineret

134

67.11.0S.02

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

135

67.11.05.03

0.00

Servicii religioase

136

67.11.06

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

137

67.11,50

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Buget 2003

Trim.!

Trim. II

Trim. 81

Trim. IV

138

0,00

Alte servicii publice generale

139

54.11

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.141+142)

140

01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

141

02

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

142

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)

143

70

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145)

144

71

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.'146+„+149)

145

71.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Construcții

146

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

147

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

148

71.01.03

0.00

Alte active fixe (iunduslv reparații capitale)

149

71.01.30

0,00

Din total capitol:

150

0.00

Fond de rezerva bugetara

151

54.11.05

0.00

Fond pentru qarantarea Împrumuturilor

152

54.11.06

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe

153

64.11.07

0,00

Servicii publice de evidenta a persoanelor

154

54,11.10

0,00

Alte servicii mpublice qenerale

155

54.11.50

0,00

156

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

157

0,00

158

0,00

159

0,00

160

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd. 173+175+178+179+180)

161

70.11

4.926.79

2.054.74

1.640.44

1.131.61

100.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164)

162

01

3.724.05

1.552,00

1.240,44

931,61

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

163

20

1.795,00

500,00

750.00

545,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

164

55

1.929,05

1,052,00

490.44

386.61

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166)

165

70

1.202.74

502.74

400.00

200,00

100,00

TITLUL X ACTIVE IMEFUSIANCIARE (rd.167)

166

71

1202,74

502,74

400,00

200.00

100,00

Active fixe (rd.168+..*171)

167

71.01

1.202,74

502.74

400.00

200,00

100,00

Construcții

168

71.01.01

1.202.74

502,74

400,00

200,00

100.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

169

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

170

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundustv reparații capitale)

171

71.01.30

0.00

Din total capitol:

172

0.00

Locuințe (rd.174)

173

70.11.03

4.924,05

2.052,00

1.640.44

1,131,61

100,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

174

70.11.03.01

4.924,05

2.052,00

1.640,44

1.131,61

100.00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd. 176+177)

175

70.11.05

0,00

0,00

0,00

AJimentare cu apa

176

0,00

Amenajări hidrotehnice

177

70.11.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

178

7011.06

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

17$

70.11.07

0,00

Alte servirii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

180

70.11.50

2.74

2,74

181

0.00

Protecția mediului (rd.194+197)

182

74.11

9.205,06

3.618,81

3.250.00

1,421,29

914.96

CHELTUIELI CURENTE (rd,184+185)

183

01

9.205,06

3.518.81

3.250.00

1.421.29

914,96

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

184

10

0.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICIt

185

20

9.205,06

3.618,81

3.250,00

1,421.29

914,96

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd, 187)

186

70

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim, 1

Trim. 11

Trim. III

Trim. IV

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.188)

187

71

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Active fixe (rd.189+„+192)

188

71.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Construcții

189

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

190

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

191

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

192

71.01.30

0,00

Din tuta/ capitol:

193

0,00

Salubritate st gestiunea deșeurilor (rd. 195+196)

194

74.11.05

9.205,06

3.618,81

3.250,00

1.42129

914,96

Salubritate

195

74.11.05.01

9.205,06

3.618,81

3.250.00

1.42129

914.96

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

196

74.11.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

197

74.11.06

O.t»

198

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.211)

199

80.11

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.201+202)

200

01

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

201

10

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

202

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL țrd.204>

203

70

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

204

71

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Active fixe (rd.206+..+209)

20S

71.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Construcții

206

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

207

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

208

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

209

71.01.30

0,00

Din total capitol:

210

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale (nd.212+213)

211

80.11.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

212

80.11.01.06

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

213

80.11.01.10

0,00

214

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.227)

215

83.11

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.217+218)

216

01

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

217

02

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

218

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd,220)

219

70

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,221)

220

71

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.222+..+225)

221

71.01

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Construcții

222

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

223

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

224

71.01.03

0.00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

225

71.01.30

0.00

Din total capitol:

226

0,00

Agricultura (rd.228)

227

83.11.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

228

83.11.03.30

o,oa

229

0,00

Transporturi (rd.242+246+248)

230

84.11

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233)

231

01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

232

02

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

233

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)

234

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236)

235

71

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod Indicator

Buget 2009

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Active fixe (rd.237+..+240)

236

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

237

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

238

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

239

71.01.03

0.00

Alte active fixe (tunciusiv reparații capitale)

240

71.01.30

0,00

Din total capitol:

241

0.00

Transport rutier (rd.243 la 245)

242

84.11.03

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Drumuri si poduri

243

84.11.03.01

0,00

Transport în comun

244

84.11.03.02

0.00

Străzi

245

84.11.03.03

0,00

Transport aerian (rti.247)

246

B4.11.06

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Aviația cririJa

247

84.11.06.02

0,00

Atte cheltuieli în domeniul transporturilor

248

84.11.50

0,00

249

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

250

96.11

0,00

EXCEDENT

251

98.11

0,00

DEFICIT

252

99.11

0.00


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa 1B1 la Hotararea nr 4H5 din XS.Ofr aoo9

BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE PENTRU PRGRAMUL NATIONAL

DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CAUTAT1I MEDIULUI PE ANUL 2009

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

PROGRAM 2009

TRIM.I

TRIM.II    TRIM.WI TRIM.IV

TOTAL VENITURI

1

1544,61

1544,61

1, VENITURI CURENTE

2

C. VENITURI NEFISCALE

3

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

7 .......

Venituri din dobânzi

5

131.08

Alte venituri din dobânzi

i 6 "

'31.08.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

i 7

I

Diverse venituri

? 8

! 36,08

1544,61

1544,61 î

i                                                       :                               - ■ ■

Alte venituri

9

36.08.50

1544,61

1544,61-

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

: 10

37.08         i

î

Donații și sponsorizări

11

37.08.01      ;

Alte transferuri voluntare

12

37,08.50      i

2

IV. SUBVENȚII

13

. ....................

Donații din străinătate

14

44.08         j

’l

Donații din străinătate

15

44.08.01       !

De la guverne străine

16

44.08.02      I

■ '!

De la alte administrații

_______ 17

44.08.03

i                                                                          ■

_ . 18 .

...

TOTAL CHELTUIELI

19

1544,61

1544,61

i                                                                                                               ;

CHELTUIELI CURENTE

; 20

.01

.. .......

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

! 21

:1O

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

22

i20

_L

CHELTUIELI DE CAPITAL

: 23

■55

i

TITLUL X ACTIVE NEFINANCÎÂRE

24'

155.01

Active fixe

I 25

>71.01

1544,61

1544.61

i                                                                          !

Construcții

i 26

71.01.01

1544.61

1544,61

Mașini, echipamente si mijloace de transport

27

>71.01.02

Mobilier, aparatură birotică șî alte active corporale

28

71.01.03

Alte active fixe

29

Î71.01.30

.......

Reparații capitale aferente activelor fixe

30

71.03

...... ........

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENTOEFIC1T

31

'70

Excedent

32

71.01

Deficit

33

1

34

Autoritati publice si acțiuni externe

35

51.08

CHELTUIELI CURENTE

36

01

DENUMIREA INDICATORILOR

> Cod

1 rând

Cod indicator

PROGRAM

2009

TRIM.l ; TR1MJI    TRIM.III TRIM.IV

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

i 37

10

i

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

[  38

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

] 39

70

- — • •------ ■ -

TITLUL X ACTIVE NEF1NANCIĂRE

! 40

71

Active fixe

■ 41

71.01

Construcții

42

71.01.01

i

Mașini, echipamente si mijloace de transport

43

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

44

71.01.03

Alte active fixe

: 45

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

46

71.03

■ ! :

Din total capitol:

i 47'

Autorități executive si legislative

| 48

51.08.01

! ....."

Autorități executive

I 49

51.08.01.03

I

I 50

.. .

Invatamant

51

65.08

........: ;

CHELTUIELI CURENTE

52

01

■ ... ..

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

54

20

- r. . -- *• < ■ ’--

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

56"

71_

.        .          .              --------I------------------          .

Active fixe

i 57

71.01

=         ;            ■    —   '    —        y                '

Construcții

i 58

71.01.01

” i.....       '

Mașini, echipamente si mijloace de transport

59

71.01.02

........... ■ !

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

I 60

71.01.03

~            j—       '          '

Alte active fixe

l 61

71.01.30

._ț_               .

Reparații capitale aferente activelor fixe

| 62

71.03

j... _          ;

Din total capitol:

! 63

învățământ preșcolar si primar

■   64

65.08.03

''                                  j                             ■; J J           ‘ —

învățământ preșcolar

’ 65

65.08.03.01

: ----------

învățământ primar

~~ 66

65.08.03.02

.....---------------- .

învățământ secundar

67

65.08.04

_ ...........

învatam_ânt secundar inferior

68

65.08.04.01

..- ■                        i          ,

învățământ secundar superior

69

65.08.04.02

Invatamant profesional

- 70

65.08.04.03

..... ' :

învățământ postliceal

: 71

65.08.05

‘ .....

învățământ nedefinitul prin nivel

; 72

65.08.07

........

înyatamânt special

j 73

65’08.07.04

... - :

Servicii auxiliare pentru educație

! 74

65.08.11

" T  " .....

Internate și cantine pentru elevi

75 ‘

65.08.11.03

Alte servicii auxiliare

76

65.08.11.30

77

■                                                           i

Sanatate

78

66.08

CHELTUIELI CURENTE

• 79

01

!

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CĂPÎTĂL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie _

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XACT1 VENE FINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe__

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Servicii culturale

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii

Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre culturale

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive

Sport

Tineret

Cod rând

:                                                                                               I

j Cod indicatori

PROGRAM

2009

TRIM.I :

80

Mo

81

20

82

70

83

71

84

,71.01

85

.71.01.01

86

=71.01.02

!

87

: 71.01.03

88

'71.01.30

89

71.03

90

91

i66.08.06

i

92

■66.08.06.01

i

TRIM.II ? TRIM.IIÎ TRIM.IV

166.08.50"


94

66.08.50.50   ;

i                                                                                                                       i

95

96

67.08

1544,61'.

1544,61

97

01

98

10

99

20

100

70

1554.61

1554,61

101

71

1554.61

1554,61

102

71.01          i

1554,61

1554,61

103

71.01.01     l

1554,61!

1554,61

104

71.01.02

105

71.01.03 I

106

71.01.30    1

î

107

71.03        j

I

108

]

r

i


i

 • 109

 • 110

67.08.03

67.08.03.02

111

67.08.03.03F

...

112

67.08.03.04 î

113

67.08.03.05 i

114

67.08.03.06

!

115

67.08.03.07

116

67.08.03.08

117

67.08.03.12

i

118

67.08.03.14

119

67.08.03.30

120

67.08.05

1544,61     1544,61!

121

67.08.05.01

122

67.08.05.02întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala

CHELTUIEU CURENTE'

TITLUL I CHELTUIEU DE PERSONAL

TITLULjr BUNURISI SERVICII

CHELTUTeLI DE CĂPÎTĂL ' _

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente și mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

_ Alte active fixe

____Reparații capitale aferente activelor fixe

Din foteijxpitol:

Servicii publice descentralizate____

Asistenta acordata persoanelor in yarsța

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități__________

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

-Asistenta sociala pentru familie si copii

Creșe

Prevenirea excluderii sociale

Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CHELTUIELI CURENTE ........~

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIEU DE CAPITAL ~

TITLUL X_ ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alimentare cu apa si a menajări hidrotehnice

Cod ! _  ..  ..     : PROGRAM

. . i Cod indicator)     „_ TR1M.I     TRffll.1l

rana i              ;     2D09

i                                                        i

TRIM.Ill TRÎM.fV

 • 123  67.08.05.03   >      1544,61     1544,61!

 • 124  [67.08.06   " !...... ;

 • 125  j67.08.50      F  ’           ;

126' ;' "] ..............

”127' “68.10         j    ........ '

” 128 Foi”       F.[. ’F . ~ . . ” '      ' :        . "

........


|  129  ;02

l 130 i20

\ 131 ;70 ’

: 132 171

[ 133 '71.01

' 134 171.01.01

: 135 71.01.02

 • 136 [71.01.03

 • 137  Î71.01.30

 • 138  [71.03'

 • 139  ]


140

68.08.02

141

68.08.04

142

68.08.05

143

68.08.05.02

144

68.08.06


[’ 145 Î68.08/I1

146  68.08.15

' 147 :68.O8.15.O2

__148  68.08.50

1 149

: 150 70.08

£51 _ 01

 • 152 jQ

 • 153

 • 154

~_155

71-01

.157 '71.01.01 ” 158  71.01.02

'”l59' „71.01.03

160 71.01.30 ' [Î6£ 71.03

’ 162’’

 • 163  70.08.03

 • 164  70^08.03.01

 • 165  70.08.05


DENUMIREA INDICATORILOR

 • ■ Cod

 • ■  rând

i

Cod indicator

PROGRAM               „

2009      TRMJ    TRIM.II

TR1M.I1I TRIM.IV

Alimentare cu apa

i 166

i70.08.05.01

1

Amenajări hidrotehnice

.   167

■70.08.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

168

70.08.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

169

70.08.07

f

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

170

70.08.50

i

Protecția mediului

171

■ 1

172

74.08

CHELTUIELI CURENTE

173

:01               ' ' i

i

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

174

'10        Ț

TITLUL ll_BUNURI SI SERVICII

:  175

;2o        7

cheltuieli de capital

176

70        Ț

TITLUL X ACTIVE NERNĂNCIARE

177

Î71                I

.      .      ....                .       J

Active fixe

= 178

>1.01         j

Construcții

i 179

171.01.01     |

f

Mașini, echipamente si mijloace de transport

: 180

■7101.02

.            ... ■                              i

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

, 181

71.01.03

,                                                           j

i                                                       ț

Alte active fixe

182

71.01.30

Reparați capitale aferente activelor fixe

■ 183

71.03

: 1

l

. . ..

Din total capitol:

184

i

Salubritate si gestiunea deșeurilor

185

74.08.05

i                                                            i

Salubritate

186

74.08.05.01

:        r......

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

187

74.08.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

188

J74.08._06

, --------j_..

189

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

190

80.08

CHELTUIELI CURENTE

■   191

01

. ' -----------

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

i 192

10

* - — -----

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

j 193

20

----y------—--

CHELTUIELI DE CAPITAL

‘j 194

70

■..... - — ——........•

- -•--••• ------- -------

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

......j  195

*71

...... • .

Active fixe

|  196

: 71.01

Construcții

[   197

i71.01.01

1 " — ’

Mașini, echipamente si mijloace de transport

■ 198

71.01.02

.._J . .

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

! 199

171.01.03

H ,     — - - —

Alte active fixe

: 200

'71.01.30

. ..

Reparați capitale aferente activelor fixe

201

171.03

;                                               i

Din total capitol:

202

l

Acțiuni generale economice si comerciale

203

■80.08.01       i

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

204

.80.08.01.06 ’

1

Programe de dezvoltare regionala sr sociala

205

80.08.01.10 i

Combustibili si energie

206

207

81.08         i

CHELTUIELI CURENTE

i 208

01 :

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLULJ CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparaturii birotică și alte active corporale ___Ațțe active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Energie termica

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Actiyefixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

_ Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Agricultura

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

Transporturi

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I„CHELTUIELI DE PERSONAL '

T1TLUL II J3UNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

mii lei


Cod rând


Cod indicator! PR?5?JAM


TR1M.1


TRIM.II I TRIM.III î TRIM.IV


209

10

210

20

211

70

; 212 ! 213

71

71.01

I 214 171.01.01

i 215

71.01.02

216

71.01.03

217

71.01.30

218

71.03

219

220

81.08.06

; 221

81.08.50

i 222

| 223

83.08

224 |01

225

10

226

20

227’

70

228  71

J229 JȚ1.O1

230'71.01,01

231  71.01.02

232

71.01.03

; 233

71.01.30

' 234

71.03

j 235

i 236

83.08.03

j 237

83.08.03.03

’[ 238

l 239

.84.08

! 240

!01

241

i10

242

!20

243

■70

244

171

245

;71.01

; 246

71.01.01

! 247

71.01.02

j 248

71.01.03

‘ 249

71.01.30

: 250

71.03


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR


T ransport rutier

Drumuri si poduri

Transport în comun Străzi

Transport aerian

Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor


i Cod Indicator! rând ;                  I

I

T

i.


Alte actiuni economice _

CHELȚUIEU CURENTE ''__

TITLUL I CHELȚUIEU DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELȚUIEU DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe         ____

Construcții

Mașini, echipa mentesi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale ______ Alte active fixe __ ___ ___

Reparații capitale aferente activelor fixe

______Din total capitol:

__Zone libere           _

Turism


Vii. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT EXCEDENT

DEFICIT


252

84.08.03

253

84.08.03.01

254

84.08.03.02

255

84.08.03.03

256

84.08.06

257

84.08.06.02

258

84.08.50

259

260

87.08

261

01

262

10

263

20

264

70

265

71.....

266

71.01

267

71.01.01

268

71.01.02

269

71.01.03

270

71.01.30

271

71.03

272

273

87.02.03

274

87.02.04

275

276

96.08

277

98.08

i

î' 278 j99.08 "


1

^2^09*” TR,MJ TR1M.II ; TRIM.III ’ TRIM.IV

i                                                       ;

i “ ....

r                          r......CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. 1C

La Hotărârea nr. 143 din 29.05.2009

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Șl INTERNE PE ANUL 2009

-mii RON-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Buget 2009

Trim. I

Trim. >l

Trim. III

Trim, IV

CREDITE EXTERNE St INTERNE -TOTAL (rd.11+173)

1

31.574,18

20.356.02

11.218,16

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+174)

2

70

39.074,18

20.356,02

18.718.16

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (fd.13+175)

3

71

31.374,95

20.156,79

11.218.16

0.00

0,00

Active fixe (rd. 14+176)

4

71.01

31.374.95

20.156,79

11.218,16

0,00

0,00

Construcții

5

71.01.01

22 074,95

14.856.79

7.218,16

0.00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6

71.01.02

9.300,00

5.300,00

4.000,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparați capitale)

8

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIN CARF

9

71,01,30

7.699,36

199,36

7.500.00

0.00

0,00

IO

0,00

CREDITE EXTERNE (rd.20+32+52+S7+30+108+127+141+153}

11

12.500.00

8.500.00

4.000.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.21+33+53+68+94+109+128+142+154)

12

70

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0J»

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.22+34+54+69+92+110+129+143+1555)

13

71

12.500.00

8.500,00

4.000,00

0,00

0.00

Active fixe (rd.23+35+55+70+93+111+130+144+155}

14

71.01

12.500,00

8.500,00

4.000,00

0,00

0,00

Construcții

15

71.01.01

3.200,00

3.200,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

15

71.01.02

9.300,00

5,300,00

4.000,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

17

71.01.03

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe țiundusiv reparații capitale)

18

71.01.30

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

19

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rdJ29)

20

51 06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.22)

21

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.23)

22

71

0,00

Active fixe (rd.24*.+27)

23

71.01

0,00

Construcții

24

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

25

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

26

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

27

71.01.30

0.00

Din total capitol:

28

0,00

Autorități executive si legislative

29

51.06.01

0,00

Autorități executive

30

51.06 01.03

0,00

31

0,00

Invatamant (rd .41+44+48+50)

32

65.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd,34)

33

70

0,00

0,00

’o.bo

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANClARE (rd 35)

34

71

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Active fixe (rd.36+..+39)

35

71.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Construcții

36

71 01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijlcace de transport

37

71 01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

38

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

39

71.01.30

0.00

Din total capitol:

40

0,00

învățământ preșcolar si primar (rd 42+43)

41

65.06.03

0,00

învățământ preșcolar

42

65.06.03.01

0,00

învățământ pnmar

43

65.06.03.02

0,00

învățământ secundar (rd.4S la 46)

44

65.06.04

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

învățământ secundar inferior

45

65.06,04.01

0,00

învățământ secundar superior

46

65.06.04.02

0,00

Invatamant profesional

47

65.06.04.03

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd. 49)

43

65.06.07

0,00

învățământ special

49

65.06.07.04

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

50

65.06.50

0,00

51

0,00

Sănătate (rd.61+63)

52

66.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.54)

53

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.55)

54

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.56+..+59)

55

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

56

71.01,01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

57

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

58

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

59

71.01.30

0,00

Din total capitol:

60

0,00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.62)

61

66.06.06

0.00

Spitale generale

62

66.06.06.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.64+65)

63

66.06.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

84

66.06.50.03

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

65

66.06.50.50

0,00

66

0,00

Cultura, recreere si reliqie (rd .76+87+88)

67

67.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.69)

68

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.70)

69

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (rd.71+.,+74)

70

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

72

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

73

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

74

71.01.30

0,00

Din total capitol:

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale (rd.77 la 86)

76

67.06.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

77

67.06,03.02

0,00

Muzee

78

67.06.03.03

0.00

instituții publice de spectacole si concerte

79

67.06.03.04

0,00

Scoli populare de arta si meserii

80

67.06.03.05

0,00

Case de cultura

81

67.06.03,06

0,00

Cămine culturale

82

67.06.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

83

67.06.03.08

0,00

Consolidarea Si restaurarea monumentelor istorice

84

67.08.03.12

0,00

Centre cutturale

85

67.06.03.14

0,00

Alte servicii culturale

86

67.06,03.30

0,00

Servicii religioase

87

67.06.06

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

88

67.06.50

0,00

89

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.99+100+101+105)

90

68.06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.92)

91

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rct.93)

92

71

0,00

Active fixe

93

71.01

0,00

Construcții

94

71,01.01

0,00

Mașini. echipamente si mijloace de transport

95

71,01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotica ți alte active corporale

96

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

97

71.01.30

0,00

Din total capitol:

98

0,00

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

99

68.06.04

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

1D0

68.06.06

0,00

Prevenirea excluderii sociale (rd,1O2 la 104)

101

68.06 15

0,00

Cantine de ajutor social

102

68.06.15.02

0,00

Servicii sociale

103

68.06.15.04

0,00

Alte cheltuieli in domeniul prevenini excluderii sociale

104

68.06.15.50

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

105

68.02.50

0,00

106

0,00

10/

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.117+120+123+124+125)

108

70.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.110)

109

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.1f 1)

110

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.112+..+115)

111

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

112

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

113

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alta active corporale

114

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitala)

115

71.01.30

0,00

Din total capitol:

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Locuințe (rd. 118+119)

117

70.06.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

118

70.06.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

119

70.06.03.30

0,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (td.121 +122)

120

70.06.05

0.00

Alimentare cu apa

121

70.06.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

122

70.06.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

123

70.06.06

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localități

124

70.06.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

125

70.06.50

0,00

126

0,00

Protecția mediului (rd. 136+139)

127

74.06

20.000,00

8.500.00

11.500,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.129)

128

70

12.500,00

8.500,00

4.000,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,130)

129

71

12.500,00

8.500,00

4.000,00

0,00

0,00

Active fixe (rd .131+. .+134)

130

71.01

12.500,00

8.500,00

4.000,00

0,00

0,00

Construcții

131

71.01.01

3.200,00

3.200,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

132

71.01,02

9.300,00

5.300,00

4.000,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

133

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

134

71.01.30

7.500.00

7.500,00

Din total capitol:

135

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd. 137+138)

136

74.06.05

20.000,00

8.500,00

11.500,00

0,00

0,00

Salubritate

137

74.06.05.01

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

138

74.06.05.02

20.000,00

8.500.00

11.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

139

74.06.06

0,00

140

0,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.15O)

141

80.06

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.143)

142

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.144)

143

71

0,00

Active fixe (rd.145+..+148)

144

71.01

0,00

Construcții

145

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

146

71.01.02

0,00

Mobilier, aparaturi birotică șj alte active corporale

147

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

148

71.01.30

0.00

Din total capitol:

149

0,00

Acțiuni generale, economice ți comerciale (rțf.151)

150

80.06.01

0,00

Prevenirea si combatere Inundații si înghețuri

151

80.06.01.06

0,00

Combustibili si enerqie

152

81.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.155)

153

70

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,156)

154

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.157+..+150)

155

71.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Construcții

156

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

15?

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

158

71.02.03

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

159

71.03.30

Din total capitol:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibile si alti combustibili menerali solizi

160

81.06,02

Combustibili nudear

161

81.06.04

Energic electrica

162

81.06.05

Energie termica

163

81.06.06

Alti combustibili

164

81.06.07

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

165

81.06.50

0,00

Transporturi (rd.162+166+168)

166

84.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL firi.155)

167

70

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.156)

168

71

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.157+..+160)

169

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

170

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

171

71.01,02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

172

71.01.03

0,00

Alte adive fixe (iundusiv reparații capitale)

173

71.01.30

0,00

D>n total capitol:

0,00

Transport rutier (rd. 163 la 165)

162

84.06.03

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Drumuri si poduri

163

84.06.03.01

0.00

Transport în comun

164

84.06.03.02

0,00

Străzi

165

84.06.03.03

0.00

Transport aerian (rd. 167)

166

84.06.06

0,00

Aviația civila

167

84.06.06.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

168

84.06.50

0,00

169

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

170

96.06

0,00

DEFICIT

171

99.06

0,00

172

0,00

CREDITE INTERNE (rd.182+193+214+229+250+265+283+297+309)

173

19.074,18

11.856,02

7.218,16

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.183*194+215+230+251+266+284+298*310)

174

70

19.074,18

11.856,02

7.218,16

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.184+195+216+231+252+267+285+299+311)

175

71

18.874,95

11.656,79

7.218,16

0,00

0,00

Active fixe (rd.185+196+217+232+253+268+286+300+312)

176

71.01

18.874,95

11.656,79

7.218,16

0,00

0,00

Construcții

177

71.01.01

18.874,95

11.656,79

7.218,16

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de Iran sport

178

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

179

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

180

71.01.30

199,36

199,36

0,00

0,00

0,00

181

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rd.191)

182

51.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.184)

j 183

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd-185)

184

71

0,00

Active fixe (rd.186+..+189)

185

71.01

0,00

Construcții

186

71.01.01

0.00

Mașini. echipamente si mijloace de transport

187

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

188

71.01.03

0,00

Alte active fixejiundusiv reparații capitale)

189

71.01.30

0,00

Din tata/ capitol:

190

0,00

Autorități executive si legislative

191

51.07.01

0,00

192

0.00

lnvatamant(rd.1202+205+209+210+212)

193

65.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.195)

194

70

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.196)

195

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe țrt.197+..+200)

196

71.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Construcții

197

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

198

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

199

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparații capitale)

200

71.01.30

0,00

Din total capitol:

201

0,00

0,0 0

0,00

0,00

0,00

învățământ preșcolar si primar (rd.203+204)

202

65.07.03

0,00

învățământ preșcolar

203

65.07.03.01

0,00

învățământ primar

204

6S.07.03.02

0,00

învățământ secundar (rd.206 la 208)

205

65.07.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ secundar inferior

206

65.07.04.01

0,00

învățământ secundar superior

207

65.07.04.02

0,00

invatamant profesional

208

6S.07.04.03

0,00

învățământ postlicea!

209

65.07.05

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel țrd.211)

210

65.07.07

0,00

învățământ special

211

65.07.07.04

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

212

65.07.58

0.00

213

0,00

Sănătate (rd 223+225)

214

66.07

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.216)

215

70

1.000,00

1.000,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,217)

216

71

1.000,00

1.000,00

0,00

0.00

0.00

Active fixe (rd,218+..+22Q)

217

71.01

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

21B

71.01.01

1.000,00

1.000,00

Mașini. echipamente si mijloace de transport

219

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

220

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iundusiv reparași capitale)

221

71.01.30

0,00

Din total capitol:

222

1.000.00

1.000,00

0.00

0,00

0.00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.224)

223

66.07.06

1.000,00

1.000,00

0,00

0.00

0,00

Spitale generale

224

66.07.06.01

1.000,00

1.000,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.226+227)

225

66.07.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

226

66.07.50.03

0,00

Alte instituții si acȘuni sanitare

227

66.07 50.50

0,00

228

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.238+248)

229

67.07

3.182.01

2.243.36

932.65

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.231)

230

70

3.182,14

2.249.49

932,65

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.232)

231

71

3.182,14

2.249,49

932,65

0,00

0.00

Active fixe (rd 233+..+236)

232

71.01

3.182,14

2.249,49

932,65

0.00

0.00

Construcții

233

71.01.01

2.982,78

2.050,13

932,65

Mașini, echipamente si mijloace de transport

234

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

235

71.01.03

0,00

Alte active fixe (ajnciusiv reparații capitale)

236

71.01.30

199,36

199,36

Din total capitol:

237

3.182,01

2.249,36

932,65

0,00

0,00

Servicii culturale (rd.239 ia 247)

238

67.07.03

2.932,65

2.000,00

932,65

0

0,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

239

67.C7.03.Q2

0,00

Muzee

240

67.07.03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

241

67.07.03.04

2932,65

2.000,00

932,65

Scoli populare de arta si meseni

242

67.07.03.05

0,00

Case de cultura

243

67.07.03.06

0,00

Cămine culturale

244

67.07.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

245

67.07.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

246

67.07.03.12

0,00

Alte servicii culturale

247

67.07.03.30

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

248

67.07.50

249,36

249,36

249

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.259 la 269)

250

68.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252)

251

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253)

252

71

0,00

Active fixe (rd.254+..+257)

253

71.01

0,00

Construcții

254

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

255

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

255

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iun du siv reparații capitale)

257

71.01.30

0,00

Din total capitol:

258

0,00

Asistenta acordata persoanelor în vârsta

259

68.07.04

0,00

Asistenta sociala pentru Familie st copii

260

68.07.06

0,00

Prevenirea excluderii sociale (rd.262+263)

26î

68.07.15

0,00

Cantine de ajutor social

262

68.07.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

263

68.07.15.50

0,00

264

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.274+277+280+281)

265

70.07

7.098,88

3.606,66

3.432,22

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.267)

266

70

7.098,88

3.606,66

3.492,22

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.268)

267

71

7.098,88

3.606,66

3.492,22

0.00

0.00

Active fixefrd.269+..+272)

268

71.01

7.098,88

3.606,66

3.492,22

0,00

0,00

Construcții

269

71.01.01

7.098.88

3.606,66

3.492,22

Mașini, echipamente si mijloace de transport

270

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

271

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusrv reparații capitale)

272

71.01.30

0,00

Din total capitol:

273

7.098,88

3.606,66

3.492,22

0,00

0,00

Locuințe (rd.275+276)

274

70.07.03

5.802,22

2.600,00

3.202,22

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

275

70.07.03.01

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

276

70.07.03.30

5.802.22

2.600,00

3,202,22

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.278+279)

277

70.07.05

0.00

Alimentare cu apa

278

70.07.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

279

70.07.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

280

70.07.06

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

281

70,07,50

1.296,66

1.006,66

290,00

282

0,00

Protecția mediului (rd.292+295)

283

74.07

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

284

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rti.286)

285

71

0,00

Active fixe (rd.2B7+..+290)

286

71.01

0,00

Construcții

287

71.01.01

0,00

Mașini. echipamente $t mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

289

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

290

71.01.30

0,00

Din total capitol:

291

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.293+294)

292

74.07.05

0,00

Salubritate

293

74.07.05.01

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

294

74.07.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

295

74.07.06

0,00

296

0,00

Combustibili si enerqie

297

81.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.299)

298

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.300)

299

71

0,00

0,00

0,D0

0,00

0,00

Active fixe (rd.301+..+304)

300

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

301

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

302

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

303

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

304

71.01.30

0.00

Din total capitol:

305

0,00

Energie termica

306

81.07.06

0,00

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

307

81.07.S0

0.00

3oe

0,00

Transporturi (rd.318*322+324)

309

84.07

7.793,29

5.000,00

2.793,29

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (nL311)

310

70

7.793,29

5.000,00

2.793,29

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.312)

311

71

7.793,29

5.000,00

2.793,29

0,00

0,00

Active fixe (rti.313+..+31G)

312

71.01

7.793,29

5.000,00

2.793,29

0,00

0,00

Construcții

313

71.01.01

7.793,29

5.000,00

2.793,29

Mașini, echipamente si mijloace de transport

314

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică șt alte active corporale

315

71.01,03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

316

71.01,30

0.00

Din total capitol:

317

7.793.29

5.000,00

2.793,29

0,00

0.00

Transport rutier (rd.319 la 321)

318

84,07.03

7.793,29

5.000,00

2.793,29

0,00

0,00

Drumuri și poduri

319

84.07.03.01

0.00

Transport în comun

320

84.07.03.02

0,00

Străzi

321

84.07.03.03

7.793.29

5.000.00

2.793,29

Transport aerian (rd.323)

322

84.07,06

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila

323

84.07.06.02

0,00

Arte cheltuieli in domeniul transporturilor

324

84.07.50

0,00

325

0,00

VIL REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

326

96.07

0,00

DEFICIT

327

99.07

0.00

0,00


PREȘEDINTE DE BÎRZU ILltf *


CONTRASEMNEAZĂ,

^^RETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


românia

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU


Anexa nr.2A

La Hotărârea nr. 143 din 29.05.2009


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2009

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


0.00

0,00


0.00

0,00


0.00      0.00

0,00      0,00


L0Q

0,00


14.645,087.92

0,00


14,615.087.92

0,00


80.000,00

o.oo


(lei, inclusiv TVA)

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (COIJ+ col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50,07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond da locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 5040

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (coL14+coi.i5)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

989.228.685.69 1.032.541.958.64 152.225.423.04 32.564.70 19.074.315.95 20.000.000.00

0.00 1,544.605.00 1.200.000.00

0.00

0,00

2.740.00 110.371.197.39

97.635.738.39

75.186.072,90

12.735.459.00

11.949.109,40

720.908.253,12

773.627.837,78

107.056.018,00

0,00 17.236254,90

0,00

0,00

1.481.840,80 1.200.000,00

2.740.00

87.135.182,30

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

885.236.689.15

928.549.962.10 109.148.834.01

0.00 18.874.952.39

3.200.000.00

0.00

1.544.605.00

895.000.00

W

2.740.00

84.631.536.62

77.926.077.62

6,705.459.00

656.834.674,96

709,554.259,62

97.834.438,00

0,00

17,236.254,90

0,00

0,00

1.481.840,80

895.000,00

0,00

2.740,00

78.218.602,30

72.269.492,90

5.949.109,40

B. OBIECTIVE NOi

72.314.980.36

72.314.980.36

11.399.572.85

W

0.00

0.00

OJIO

0.00

305.000.00

0.00

0.00

11,094.572.85

5.094.572.85

6.000,000.00

64.073.578,16

64.073.578.16

9.221.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.000,00

0,00

0,00

8.916.580,00

2.916.580,00

6.000.000,00

Din TOTAL, desfasurat potrivit: ctasificatiei bugetare

CAPITOLUL 61.02.

AUTORJTAT1 PUBLICE (CL Bacau)

7.384.050.50

7.384.050.50

4.426.100.00

L0Q

0,00

TOTAL, din care:

2.336.541.05

2.336.541,05

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

2.967.950.50

2.967.950.50

10.000.00

aes

0-00

TOTAL, din care:

2.336.541,05

2.336.541,05

0,00

0,00

0,00

1 Extindere si modernizare sediu Primărie

2.987.95Q.$O

2.967.950.50

10.000.00

0.00

0.00

sir.Marasesti nr.6, din Municipiul Bacau

2.336.541,05

2.336.541,05

0.00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.416,100.00

4.416.100.00

4.416.100.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 54.02.

SERVICIUL INFORMATIZAT A PERS.

C. ALTE CHELTUIELI CU EVIDENTA

49.500.00

49.500.00

49,500.00

<100

0.00

INFORMATIZATA A PERSOANEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


<100

0.00

CL2Q

0.00

0.00

4.426,100.00

4.396.100.00

30,000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

L0Q

QjQO

0.00

0.00

10,000.00

10.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0£0

w

10.000.00

10.000.00

CLOQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

LOfî

0.00

0.00

0.00

0.00

4.416.100.00

4.386.100.00

30.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

w

0.00

0.00

0.00

0,00

49.500.00

49.500.00

£L9Q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizau

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + coi.13)

finanțai din:

Donații si sponsori* zări cont 60.07

Credite bancare interne cont 60.81

Credite bancare externe

Fond extern ne rambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 80.39

Total alocații bugetare (COL14+COI.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITOLUL 61.02.

1514.514.00

8,514.514.00

231.600.00

0.00

0.00

0.00

0*00

0.00

100

0.00

0.00

231,600*0.0

231.600.00

0.00

POLITIA PRIMĂRIEI MUN, BACAU

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

8,382.914.00

8.382.914.00

100.000.00

0,00

120

Q*ee

0-00

0*00

0.00

0.00

0.00

100.000.00

100.000.00

0.00

TOTAL, din care:

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Construire clădire Politia municipala si

8.382,914.OQ

8.382.914.00

100.000.00

O.DO

10Q

0.00

0.00

0.00

0,00

100

120

100.000.00

100.000.00

0.00

locala Bacau

6.540.360,00

6.540.360.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

131.600.00

131.600.00

131.600.00

2*00

0.00

0.00

0*00

0.00

w

0.00

0.00

131.600.00

131.600.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 65.02.

INVATAMANT

146.895.696.97

146.895.696.97

5.981.990.09

0,00

0*23

Ifio

0.00

0.00

100

0.00

122

5,981.990.09

4.160,622,09

1.821.368.00

TOTAL, din care:

117.206.115,27

117.206.115.27

3,837.873,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.837.873,55

2.772.855,15

1.065.018,40

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

145.702.765.61

145.702.765.61

4.789.058.73

0,00

0,00

0.00

0.00

122

122

100

0.00

4.789.058.73

2.967.690.73

1.821.368.00

TOTAL, din care:

116.866,115,27

116.866.115,27

3,497.873,55

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.497.873,55

2.432.855,15

1.065.018,40

1

Obiectiv de investiții Grădiniță "Cartier

11.543.738,00

11.543.738.00

172.550.60

0.00

102

0,00

0.00

0.00

2*00

0,00

122

172.550.60

8.521.00

164.029.60

Nord"

8.796.832,00

8.796.832,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.12

9.176.613.00

9.176.613.00

107.038.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

107*038.00

14*200.00

927-58.00

6.867.695,00

6.867.695,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.26

11.683.361.69

11,683,361.69

163.000.00

0.00

SLOO

120

0.00

122

0.00

0.00

0.00

J 63^0.0

163.000.00

0.00

8.283.635,22

8.283.635,22

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reparații capitale Grădiniță PP nr.21

200.000.00

200.000.00

72.000.00

0.00

0.00

0.00

122

0.00

122

0*00

0.00

72.000.00

72.000.00

0,00

188.000,00

188.000,00

72.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

72.000,00

0,00

5

Reabilitare Grădiniță PN “Spiru Haret"

100.000.00

100.000.00

71,478.00

122

0.00

OJJQ

0.00

122

0*00

0.00

0.00

71.478.00

64,100.00

7.378.00

92.500,00

92.500,00

71.478.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

71.478,00

64,100,00

7.378,00

6

Reabilitare Grădiniță PP nr.27

40.000.00

40.000.00

39.650.88

122

122

0*00

122

0.00

122

122

0*22

30.650,0?

0.00

39.650.88

40.000,00

40.000,00

39.650,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.650.88

0,00

39.650,88

7

Reabilitare Grădiniță PP nr.30

40.000.00

4102100

39.665.82

0.00

0.00

122

122

0.00

122

0,00

0.00

316.65,82

0.00

39.665.82

40.000,00

40.000,00

39.665,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.665,82

0,00

39.665,82

&

Reabilitare Grădiniță PP nr.16

40.000.00

40.000.00

39.732.34

12Q

0.00

0.00

122

0.00

102

0,00

0.00

39.732.34

122

39-732.34

40.000,00

40.000,00

39.732,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.732,34

0,00

39.732,34

9

Reabilitare Grădiniță PN nr.34

40.000.00

40.000.00

33.165.45

0.00

0,00

0*00

100

0.00

0.00

0.00

0*00

33.165.45

122

33.165.45

40.000,00

40.0DO,00

33.165,45

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

33.165,45

0,00

33.165,45

10

Reabilitare Grădiniță PP nr.31

40.000.00

40.000.00

39.967.53

122

0.00

0.00

0,00

0*00

0.00

0.00

0.00

39.967.53

4.100.00

31067.53

40.000,00

40.000,00

39.967,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.967.53

4.100,00

35.867,53

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Arie surse constituite potrivit legii tondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubriza» cont 50.40

Fond de rulment cont 60.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11 Reabilitare Grădiniță nr. 11

35.000.00

35.000.00

34.798.41

500

520

252

0.00

0.00

0.00

0.00

502

34.798.41

522

24Z2541

35.000,00

35.000,00

34.798,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

050

050

0,00

34.798,41

0,00

34.798,41

12 Reabilitare Grădiniță nr.4

20.000.00

20 000.00

19.950.23

522

522

252

0.00

050

0.00

050

050

19.950.23

522

1525523

20.000,00

20.000,00

19.950,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

050

050

050

19.950,23

0,00

19.950,23

13 Reabilitare Grădiniță nr.29

40.00050

40.000.00

39.801.57

252

0.00

055

050

050

050

0.00

0.00

39.801.57

522

39.801.57

40.000,00

40.000,00

39.801,57

0,00

0,00

0,00

0,00

050

0,00

050

050

39.801,57

0,00

39.801,57

14 Reabilitare Grădiniță nr.24

540522

8.400.00

8.400.00

050

0.00

0.00

0.00

050

0.00

500

050

8.400 50

522

8.400.00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

050

050

0.00

050

050

8.400,00

0,00

8.400.00

15 Reabilitarea Școala cls.l-VfII

212.000 50

212.-000.0.0

80.182.36

0.00

0.00

P.OO

050

050

520

522

0.00

gO.152,35

250050

78.182.36

"G.M.Cancicov", etapa II

200.000,00

200.000.00

78.182,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.182,36

0,00

78.182,36

16 Reabilitare Școala clsd-Vlll nr.15

100,000.00

100.000.00

60.000.00

0.00

550

050

522

522

522

522

050

6050050

6050050

522

92.500,00

92.500,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

050

0,00

0,00

050

050

60500,00

60.000,00

0,00

17 Reparații capitale Școala cls.l-Vlll

100.000.00

100.000.00

47.934.40

522

0.00

050

050

522

0.00

252

0.00

4L9.3MQ

0.00

47.934.40

“G.Bacovia"

100.000,00

100.000,00

47.934,40

0,00

0,00

050

0,00

050

0,00

050

050

47.934,40

0,00

47.934,40

18 Reparații capitale Școala cls.l-Vlll

100.000.00

100.000.00

68.000.00

0-00

0.00

0,00

522

050

Q5Q

252

0.00

68.000.00

6850050

522

"Domnita Mana"

89.000,00

89.000,00

68.000,00

0,00

0,00

0,00

050

0,00

050

050

050

68500,00

68500,00

0,00

19 Reabilitare Școala cis.l-VIU “C-tin Piaton"

100.000.00

100.000.00

3544153

502

0.00

250

050

0.00

252

522

522

3M4153

050

38.44155

100.000,00

100.000,00

38.441,05

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

050

050

0,00

38.441,05

0,00

38.441,05

20 Reparații capitale Școala clsJ-Vlil

1W.5Q5.Q0

100.000.00

45.795.99

522

552

0.00

050

050

0.00

500

500

45.795.99

0.00

45.795.99

"Aleea Russo"

100.000,00

100.000,00

45.795,99

0,00

0,00

0.00

0.00

050

0,00

050

0,00

45.795,99

0,00

45.795,99

21 Reparații capitale Școala cls.l-Vlll

42.000.00

42.000.00

42.000.00

522

0.00

252

522

520

0.00

522

522

42.000.00

4250050

0.00

"Mihai Draga n"

42.000,00

42.000,00

42.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

050

050

050

0,00

42500,00

42.000,00

0,00

22 Reparații capitale Grup Școlar

100.000.00

100.000.00

67.000.00

0.00

252

0.00

050

050

050

0.00

252

67500.00

67.00050

052.

"M.Eminescu"

100.000,00

100.000,00

67.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

050

0.00

0.00

67.000,00

67.000,00

0,00

23 Consolidare cantina Grup Școlar de

325.000.00

325.000.00

3255.Q5P.0

252

252

0.00

050

050

522

252

0.00

32550050

32.5QQ5Q2

0.00

Ecologie si Protecția Mediului “Gr Antipa"

325.000.00

325.000,00

325.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

050

050

050

050

325.000,00

325.000,00

0,00

24 Colegiul Economic "Ion Ghica",

1.967.999.00

1.967.999.00

4957503

0.00

252

252

252

520

522

522

252

49.578.06

42.500.00

7.078,06

Municipiul Bacau - reparații capitale

1.680.335,00

1.680.335,00

49.578,06

0,00

0,00

0.00

0.00

050

0,00

050

050

49.578,06

42.500,00

7578,06

cămin, strada Oituz

25 Obiectiv de investiții, reabilitare si dotări

48.311.578.00

45111^520

205.00050

500

252

052

0.00

522

050

0.00

522

22522052

206.00050

502

investitionale, Colegiul Economic

41.339.356,00

41.339.356,00

0,00

0.00

0,00

0.00

050

0,00

050

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

"Ion Ghica", Municipiul Bacau

26 Obiectiv de investiții si dotări

48.472.471.00

48.472.471.00

330.440.00

0.00

252

252

050

050

050

500

522

330.440.00

2.00050

328.44050

investitionale, "Campus Nou", Municipiu!

38.124.275,00

38.124.275,00

0,00

0,00

0,00

050

0,00

050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bacau

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + coi.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 80.07

Credite bancare interne cont 60.84

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 60.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

27

Reabilitare Colegiul "Gheorghe

40.000.00

40.000.00

40.000.00

3*23

0.00

0.00

0.00

3x33

3x25

0.00

332

40.000.00

40.000.00

0.00

Vranceanu"

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

28

Colegiul National "Vasile Alecsandri" -

3_32§.412,QQ

£326*412*50

171622JX>

0.00

aeu

0.00

0.00

0.00

5.23

3x22

0.00

17U222Q

500.00

171,122,00

corp nou

6.218.137.00

6.218.137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Reparații capitale Colegiul "H.Coanda"

400.000.00

400.000.00

103.000.00

w

fixOQ

0x33

3x33

3x53

2x22

.0.00

3x22

103-032.52

103.000.00

222

388.000,00

388.000,00

103.000,DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.000,00

103.000,00

0,00

30

Reparații capitale Colegiul National

660.800.00

660.800.00

624,224,0.1

3*20

QxSe

322

3x33

Loa

0.00

0.00

2x22

624.224.01

230.000.00

394.224.01

“Ferdinand I"

629.300,00

629.300,00

624.224,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624.224,01

230.000,00

394.224,01

31

Reparații capitale Colegiul Tehnic

200.000.00

200.000.00

3Q4M7

Q*2Q

0*22

0.00

0.00

322

2x22

222

222

38.848.47

2x32

38.848.47

"Anghel Saligni"

200.000,00

200.000,00

38.848,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

38.848.47

0,00

38.848,47

32

Reparații capitale Colegiul National

290.000.00

290.000.00

205.000.00

2*22

0.00

oua

223

0.00

6x22

323

333

205.000.00

205.000.00

3x00

"Ștefan cel Mare”

290.000,00

290.000,00

205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.000,00

205.000,00

0,00

33

Reparații capitale Colegiul Tehnic de

2Q&0Q&0Q

200.000.00

73.495.94

2*22

02)3

0.00

3x33

3x33

222

322

320

73.495.94

0.00

73.495.94

Comunicații "N.V.Karpen", cămin elevi,

190.000,00

190.000,00

73.495,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.495.94

0,00

73.495,94

etapa II

34

Reparații capitale Liceul de Arta

150.000.00

150.000.00

42x607.189

W

£32

MQ

322

222

323

320

0.00

42.607.89

0.00

42.607.89

"George Apostu", Municipiul Bacau

142.500,00

142.500,00

42.607,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

42.607,89

0,00

42.607,89

35

Reparații capitale Colegiul National

200.000.00

200.000.00

24*123*02

2*22

100

3x33

3£0

0.00

3x52

OxQQ

0,00

211332a

24.199.00

0.00

"Vasile Alecsandri"

200.000,00

200.000,00

24.199,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.199,00

24.199,00

0,00

36

Contorizare energie termica, Grădiniță

iSJj&a.O.

13.165.80

13.044.59

QxfiQ

Loa

QxOQ

O.OQ

0.00

2x22

222

232

.1324429

13.044.59

0.00

nr29

8.872,00

8.872,00

8.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

8.872,00

8.872,00

0,00

37

Contorizare energie termica Grădiniță 23

21.505.08

2L.ȘQW

21,38.3,87

2*22

Qxffi

ODO

0.00

0.00

222

0.00

322

213S32Z

2138327

0.00

17.211,28

17.211,28

17.211,28

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.211,28

17.211,28

0,00

38

Contorizare energie termica Grădiniță 17

14.416.99

14-416*99

14.295.78

2*22

0.00

0.00

£100

220

0,00

3x33

3x32

14.295.78

14.295.78

0.00

10.123,19

10.123,19

10.123,19

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

10.123,19

10.123,19

0,00

39

Contorizare energie termica Grădiniță 30

9.966.26

9.845.05

0.00

0.00

3x00

222

0.00

0x52

0,00

332

9.845.05

9.845.05

0.00

6.218,98

6.218.98

6.218,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.218,98

6.218,98

0,00

40

Contorizare energie termica Grădiniță 31

12^93*29

12*552*25

12.47$^$

0.00

222

0.00

120

3x00

0x20

0.00

322

12L4Z32Ș

12*412x52

3x33

8.852,01

8.852,01

8.852.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.852,01

8.852,01

0,00

41

Contorizare energie termica Grădiniță 27

8.599.81

2*472*23

0.00

0.00

0.00

3*00

3*23

3x22

0.00

323

8.478.6Q

8.478.60

0.00

5.207,34

5.207.34

5.207,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.207.34

5.207,34

0,00

42

Contorizare energie termica Grădiniță 28

12.492.79

12,492.73

12.371.59

0.00

223

2*23

OxQQ

3x30

222

323

323

12.371.59

12.371.59

222

8.198,99

8.198,99

8.198,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

8.198,99

8.198,99

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Pian 2009

Total Plan 2009 (col.S + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambur-sabîi

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.144col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

43

Contorizare energie termica Grădiniță 21

15-^S.O?.

15.917,75

19.665.03

15.917,75

19.543.82

15.917,75

ano

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

aaa

0,00

aea

0,00

ojDQ

0,00

aao

0,00

ane

0,00

19.543.82

15.917,75

19.543.82

15.917,75

0.00

0,00

44

Contorizare energie termica. Grădiniță

1W42P

16.664.70

16.543.49

aoa

aao

0.00

0.00

0.00

aOQ

0.00

OJ3£

16.543.49

16.543.49

aaa

nr.12/PN 13

13.529,18

13.529,18

13.529,18

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.529,18

13.529,18

0,00

45

Contorizare energie termica, Școala

9.586.26

9.586.26

9.465.05

0J0

0.00

aaa

aaa

0.00

0.00

0.00

0.00

9.465.05

9.465.05

0.00

"Ion Luca"

5.647,28

5.647,28

5.647,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.647,28

5.647,28

0,00

46

Contorizare energie termica. Școala

24.137.05

24.137.05

24015.84

0.00

0.00

0.00

aaa

aaa

0.00

aaa

0.00

24.015.84

24.015,84

aaa

"George Bacovia"

18.109,88

18.109,88

18.109,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.109,88

18.109,88

0,00

47

Contorizare energie termica, Școala

31.390.38

31.390.38

aissaiz

aaa

0,00

0,00

0.00

oqq

aaa

QJ3Q

ase

31.269.17

31.269.17

aoe

nr.15

27.386,15

27.386,15

27.386,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.386,15

27.386,15

0.00

48

Contorizare energie termica. Școala

6;$24J35

6.803.74

L0Q

0.00

0,00

aoo

aaa

L00

0.00

6.803.74

6,803,74

aoo

"Alecu Russo"

3.915,87

3.915,87

3.915,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.915,87

3.915,87

0,00

49

Contorizare energie termica, Școala

20.044.53

20^44^3

19.923.33

ase

0.00

0.00

aea

aoo

0,00

O.OQ

O.OQ

19-923,33

19.923.33

aaa

"Spiru Haret"

16.040,31

16.040,31

16.040,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.040,31

16.040,31

0,00

50

Contorizare energie termica. Școala

22 J 03,04

2Z.103.Q4

2i.gai.aa

aea

0.00

0.00

aaa

O.OQ

aaa

0.00

0.00

21.981.83

21.981.83

0.00

nr.1O

17.168,92

17.168,92

17.168,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

17.168,92

17.168,92

0,00

51

Contorizare energie termica, Școala

18.463.45

18A63.45

18.342,24

0.00

0.00

OJJO

0,00

aaa

0.00

0.00

aaa

1U4ÎL24

18,342.24

0.00

"Alexandru cel Bun"

14.524,47

14.524,47

14.524,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.524,47

14.524,47

0,00

52

Contorizare energie termica. Școala

9.143.97

9.143.97

9J2222S

L0Q

0.00

0.00

0.00

aaa

ana

ana

9.022.75

W2J6

aaa

"Mihai Dragan"

5.204,99

5.204,99

5.204,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.204,99

5.204,99

0,00

53

Contorizare energie termica, Școala

24.873.48

24.873.48

2475W

0.00

0.00

OSfi

0,00

asa

aaa

aoo

0.00

24.752.27

24752.27

0.00

"Octavian Voicu"

20.934,50

20.934,50

20.934,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

20.934,50

20.934,50

0,00

54

Contorizare energie termica, Școala

1Z.37.W

12.257.81

0.00

aaa

aaa

0.00

aea

aaa

0.00

0.00

12.257.81

1225LS1

0.00

"Nicoiae lorga"

7.958,78

7.958,78

7.958,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.958,78

7.958,78

0,00

55

Contorizare energie termica, Școala

12.032.29

12.032.29

11.911.08

0.00

aao

0.00

0.00

aoo

0.00

0.00

aaa

tLâlXQS

ir9tL08

0.00

"Ion Creanga"

7.612,05

7.612,05

7.612,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.612,05

7.612,05

0,00

56

Contorizare energie termica. Colegiul

42.038.85

41.917.64

0.00

aao

O^Ofl

aaa

0.00

aaa

aea

0.00

41.917.64

41.917.64

aaQ

National “Gheorghe Vranceanu"

33.923,50

33.923,50

33.923,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

33.923,50

33.923,50

0,00

57

Contorizare energie termica, Colegiul

26.343.73

26.343.73

26 ?2? 5?

aoo

0.00

aoa

0.00

0.00

£LOQ

aeo

aaa

2a2zaa2

26,222.52

0,00

National "VAiecsandri"

18.999,22

18.999,22

18.999,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.999,22

18.999,22

0,00

58

Contorizare energie termica, Colegiul

33.868.60

33.868.60

33.747.39

0.00

aaa

aoa

0.00

0-00

0,00

aoa

aaa

33247.JS

33.747.39

0.00

Tehnic "Anghel Saltgni"

24.807,04

24.807,04

24.807,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.807,04

24.807,04

0,00

59

Contorizare energie termica, Colegiul

4119009

41.130.03

41.058.97.

0.00

aaa

aaa

0.00

aae

0.00

aea

0.00

41.058.87

41.058.87

aaa

"Henri Coanda"

28.276,58

28.276,58

28.276,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.276,58

28.276,58

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Ptan 2009 (coLS + col.13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern ne rambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col,15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

9

7

9

9

10

11

12

13

14

15

60

Conlorizare energie termica, Grup

46.939.75

46.697.33

Qxfifî

SxQfi

0.00

2x92

0,00

2x92

292

0.00

42-69L3.3.

46.697.33

0.00

Scoiar industrial "Lelea"

38.001.39

38.001,39

38.001,39

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

38.001.39

38.001,39

0,00

61

Conlorizare energie termica. Grup

23.749,49

2g.749.4S

23.628.28

0.00

Qxfifi

0.00

0.00

290

229

229

222

23.628.28

^62§2S

0.00

Școlar “Mihai Eminescu"

16.082.78

16.082,78

16.082,78

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.082,78

16.082,78

0,00

62

Conlorizare energie termica, Liceul

10-122.09

10.000.88

0,00

£LfiO

590

0x22

200

292

0.00

0.00

10.000.88

10.000.88

0.00

“George Apcstu"

6.631,75

6.631,75

6.631,75

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.631.75

6.631,75

0,00

63

Contorizare energie termica, Liceul

25.171,04

25J71J4

25.049.83

0.00

QxQfi

0.00

599

220

222

299

222

25.049.83

25.049.83

505

Sportiv

22.161,97

22.161,97

22.161,97

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.161,97

22.161,97

0,00

64

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

134.319.73

20.882.00

0,00

0.00

0x22

5QQ

0,00

222

a oo

0.00

20.882.00

20.882.00

0.00

"Aiecu Russo”

100.570.03

100.570,03

20.882.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.882,00

20,882,00

0,00

65

Amenajare teren de sport, Școala nr, 10

134.319.73

134.319.73

22.322.00

0.00

0.00

599

0.00

299

0.00

0.00

22.222.00

22.322.00

5fl0

100.570,03

100.570.03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

66

Amenajare teren de sport. Școala

134.319.73

134.319.73

22.322 00

0.00

GxfiQ

0.00

222

290

299

0.00

0.00

22.322.00

22.322.00

9x95

"Nicoiae lorga"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

67

Amenajare teren de sport, Școala nr. 15

1SQJ923

134.319.73

22-32ZxOQ

QxOO

0.00

599

222

229

0.00

220

222

22,322.00

22.322.00

9x95

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

22.322,00

22.322,00

0,00

68

Amenajare teren de sport. Școala

154^923

134.319.73

2222ZQQ.

0,00

0.00

5S9

290

0.00

0.00

229

200

22.322.00

22.322.00

5x50

"G.M.Cancicov"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

69

Amenajare teren de sport, Școala

134^1923

lâișiâzâ

134.320.00

0.00

559

0x22

229

292

220

222

0.00

134.320.00

134.320.00

0x95

"Mihai Dragan"

100.570,03

100.570,03

134,320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.320,00

134.320,00

0,00

70

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

22.322.00

0,00

595

0.00

222

0.00

0.00

222

0.00

22J2W

22.322.09

5x05

“Mihail Sadoveanu"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

71

Amenajare teren de sport, Școala

134x31.9

134.319.73

22.322.00

0.00

0x02

2.22

0.00

0.00

292

292

292

22.322.00

22x322x90

5x95

"Ion Creanga"

100.570,03

100.570,03

22.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

22.322,00

22.322,00

0,00

72

Amenajare teren de sport. Școala

134.319.73

IMxglSZS

126.750.00

0,00

595

0.00

222

0,00

222

0.00

299

126.750.00

126.750.00

5x55

"Constantin Piaton"

100.570,03

100.570,03

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750,00

126.750,00

0,00

73

Amenajare teren de sport, Școala

134.31,9,73

134.319.73

7.5.359J0

0.00

0.00

2x22

222

0,00

292

292

292

75.359.00

75.359,00

w

"Octavian Voicu”

100.570,03

100.570,03

75.359,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.359,00

75.359.00

0,00

74

Amenajare teren de sport, Școala

134.319.73

20.064,00

0.00

0.00

595

229

290

229

292

2x99

20.064.00

20.064.00

550

"Nicu Enea"

100.570,03

100.570,03

20.064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.064,00

20.064,00

0,00

75

Amenajare teren de sport. Școala

IMxSlSJS

134.319.73

126.750.00

Q*Q&

559

0.00

229

222

229

2x92

229

Wx75(J,0Q

12.575509

5x05

"Ion Luca"

126.750,00

126.750,00

126.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.750,00

126.750,00

0,00

76

Amenajare teren de sport. Școala nr.9

115.988.36

20.381.00

0.00

0.00

2.92

299

0.00

0.00

0.00

229

20.381.00

20.381.00

5x95

83.111,57

83.111,57

20,381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.381,00

20.381,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 țcol.5 + col.13)

finanțai din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern ne rambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B. OBIECTIVE NOI

SSWL&2

384.621.82

384.621.82

HflO

0,00

0x22

2x22

0.00

£LOQ

222

222

384.621.82

384.621.82

222

TOTAL, din care:

340.000,00

340.000.00

340.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00

340.000,00

0,00

Reabilitare cămin Colegiul Tehnic

40.000.00

40.000.00

2HQ

0,00

0.00

0,00

0.00

222

222

0.00

40.000.00

40.000.00

QxfiO

"D.Mangeron"

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000.00

0,00

LTE sala de sport Școala Generala nr.6

10.000.00

10.000.00

iwaao

2x22

0,00

0.00

0,00

222

£L00

222

0.00

10.000.00

10.000.00

222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrejmuiri unitati de invatamant, din

284.621.82

284.621.82

284.621.82

w

0,00

2x22

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

22122122

284.621.82

0.00

Municipiul Bacau

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

Proiectul "Performanta, flexibilitate.

50.000.00

50.000.00

50.000,00

2x22

0,00

0.00

0.00

0.0b

0,00

2.00

2x22

50.000.00

50.000.00

0.00

competenta prin invatare activa bazata

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

pe instrumente moderne multimedia" -

SF, aplicație POR - ScoaJa "Al.i.Cuza"

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

808.309.54

808.309.54

808.309.54

0,00

2x22

w

CLQ2

0.00

0.00

OHO

808.309.54

808.309.54

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 66.02-

SANATATE

170.658.070.00

200.880.988,09

16.519.000.00

0.00

1.000.000.00

0.00

0.00

222

0.00

0.00

2x22

15.519.000.00

15.519.000.00

0.00

TOTAL, din care:

71.293.644,00

111.465.156,94

16.248.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.248.000,00

15.248.000,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

170.559.070.00

200.781,988.09

16.420.000.00

0.00

1.000.000.00

ojje

w

0.00

0.00

222

2x22

15.420.000.00

15.420.000.00

222

TOTAL, din care:

71,293.644,00

111.465.156,94

16.248.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.248.000,00

15.248.000,00

0,00

Construire Spitalul Municipal Bacau

160^9^350,00

190.715.268.09

16.000.000.00

OHO

1.000.000.00

0,00

QxfiO

0.00

2x22

222

0.00

15.000.000.00

15.000.000.00

0x00

64.799.904,00

104.971.416,94

16,000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

o,oa

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,DO

0,00

Modernizare Spitalul de

10.016.720.00

400.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

020

0.00

0.00

222

400.000.00

400.000.00

222

Pneumoftiziologie Bacau, etapa l

6.443.740,00

6.443.740,00

228.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228.000,00

228.000,00

0,00

Construire beci pentru depozitare,

50.000.00

50000,00

20.000.00

2*22

0,00

0.00

0-00

222

0.00

0.00

222

20.020.00

22x222x20

0,00

Spitalul de Pneumoftiziologie

50,000,00

50.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

99JMOJJO

99.000.00

99.000.00

0*22

QJ30

0.00

0.00

2x22

on_o

0.00

0.00

92002.9.0

99.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 67.02.

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

35,212.446.65

40.454.649.73

15.155.096.00

32.564.70

H8&14U7

LQO

222

1.544.605.00

0.00

2x02

222

10.395,784.93

10.395.784.93

0,00

TOTAL, din care:

23.804.864,64

30.137.180,19

9.468.569,80

0,00

1.537.280,37

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

6.449.448,63

6.449.448,63

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

32^34J83J0

37.376.286 J7

12.576.732.44

0.00

2.982.777.81

0^0

0,00

1.544.605.00

w

222

0.00

8.049.349.63

8.049.349.63

0,00

TOTAL, din care:

23.804.864,64

30.137.180,19

9.468.569,80

0,00

1.537.280,37

0,00

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

6.449.448,63

6.449.448,63

0,00

Modernizare Bazin inot

13.369.798.22

17.894.929.73

50-1-27,44

50 127.44

222

0,00

oue

0.00

222

2x22

2x22

0,00

0,00

9.288.695,58

14.654.516.00

49.630,00

0,00

49.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajare piața pietonala, Casa de

2.726.978.44

M44J150JJ0

1.100.000.00

2x22

0,00

0.00

0,00

222

222

0.00

1,100.000.00

1.100.000.00

222

Cultura "V.AIecsandri“

1.790.474,87

2.756.970,00

990.099.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990.099,00

990.099,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2009

Total Plan 2009 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14a-col.l5)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

S

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Amenajare parc b-dul Unirii nr.3


Modernizare Teatrul de vara


Amenajare cimitir "Sarata II”


Reabilitare si modernizare "insula de agrement", aplicație POR

Construire "Centrul de agrement si turism" la padurea Tamas, aplicație POR

Amenajare piesagistica si zona de agrement "Complex Olimpic"

B. OBIECTIVE NOI TOTAL, din care:

Construire “Orășelul copiilor"


Amenajare pista role - parcul “Cancicov"


C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


2.042.311.52

1.873.732.25

11-077.994.92

8602.961.94

aapoajo

49.000,00

420.000.00

0.00

400,000,00

0,00

2.397,000.00

2.200.000,00

200.000.00

0.00

100,000,00

0,00

100.000,00

0.00

2,378.363,56

0.00


1.873,732,25

11.077.994.92

8.602.961,94

200.000,00

49.000,00

420.000,00

0,00

400.000.00

0.00

2.397,000,00

2.200.000.00

200.000,00

0,00

100,000,00

0,00

100.000.00

0.00

2-3Z&353JS

0,00


2.041.605.00

0,00

0.00

1.481.840,80

0,00

0,00

8.315.000.00

0.00

2.932.650.37

6.870.000,00

0,00

1.487.650,37

200.000.00

0.00

0,00

49.000,00

0,00

0,00

420.000.00

0.00

000

0,00

0,00

0,00

400.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.00

0.00

0.00

28.000,00

0,00

0,00

200.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

££0

ÎLflO

0.00

0,00

0,00

100.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

D,00

2.378.363.56

32.564.70

199.363.56

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0.00

0,00

QJ32

0.00

OJ10

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0£0

0,00

Ofi

0,00


0.00 1.544.605.00

fi£Q

0*20

497.000.00

497.000,00

2*20

0,00

1.481.840,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.382.349.63

5.382.349.63

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

5.382.349,63

5.382.349,63

0,00

SL92

0.00

0.00

0.00

2*22

200.000.00

200.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.000,00

49.000,00

0,00

£L2Q

<L22

0.00

0.00

0.00

420.000.00

420.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

£L3Q

0.00

0*02

2*00

400.000.00

400.000.00

SLOO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0-0

0^0

0.00

50.000.00

50.000.00

2*02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

o.op

LOQ

0.00

QJ22

0,00

200.000.00

200.000.00

222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2*fl0

o^a

0,00

0.00

0.00

100.000.00

100.000.00

222

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

LSQ

QHQ

OxfiQ

0*Q0

100.000.00

100.000.00

022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

w

2.146.435.30

2.146.435.30

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CAPITOLUL 68,02.

ASISTENTA SOCIALA

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care;

Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau, aplicație POR

Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice, din strada Aleea Ghioceilor, aplicație POR

Reabilitare clădire pentru “Clubul Pensionarilor II", din strada Șoimului

C„4LTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


L5§2^2£LOfî

4.403.842,00

5.368.020.00

4.403.842,00

1,198.990.00

855.562,00


5.562,220.00

4.403.842,00

5.368.020.00

4.403.842,00

1.198,990,00

855.562,00


639.200.00

LOQ

325.000.00

0,00

0,00

445.000.00

0.00

(LQO

325.000,00

0,00

0,00

50.000.00

£L2Q

QJJQ

0.00

0,00

0,00


0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00


3.223.280,00


3.819.030.00

3.223.280,00


45.000.00

0,00


LfiQ

0,00


0.00

0,00


0.00

0,00


222

0,00

QJQfl

0,00

0*00

0,00

£122

0,00

022

0,00

639.200.00

325.000,00

639.200.00

325.000,00

222

0,00

222

22Q

0.00

222

0,00

445.000.00

445.000.00

222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.000,00

325.000,00

0.00

222

222

222

222

0.00

50.000.00

50.000.00

222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222

0.00

0.00

0.00

022

45.000.00

45.000.00

222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00


350.000.00

325.000,00

194.200,00

0.00


325.000,00

lâ4£SOjOQ

0,00


350.000.00

OxOQ

aââ

325.000,00

0,00

0,00

194.200.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00

LOQ

0,00


222

0,00

222

0,00

22fi

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

350.000.00

325.000,00

350.000.00

325.000,00

222

0,00

0.00

022

0.00

0.00

222

194.200.00

194.200.00

222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Pian 2009

Total Plan 2009 (coi.6 + coi. 13)

finanțat din:

Donații si sponsorizări cont 50.07

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond extern nerambursabil

Aite surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+coL15)

din care:

de la buQetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8