Hotărârea nr. 142/2009

Hotărârea nr. 142 din 29.05.2009 – privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

.... ..

< Z .h'    ’(/ f‘ 7


privind aprobarea contului de inclieiere a exercițiului bugetar pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • -  Prevederile Legii nr.3 88/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;

  • -  Prevederile art.57(l)din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Prevederile Legii nr.387/2007 privind asigurările sociale de stat pe anul 2008;

  • -  Referatul nr.5260/19.05.2008 intocmit de Ec. Padureanu Leonard - Director Economic;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata:

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic : Se aproba contul de incheiere a exercițiului bugetar pe anul 2008, al Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.l si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare in structura următoare :

a) la venituri:

299.704.280 lei

364.532.770 lei

303.982.014 lei


  • 1.     prevederi bugetare aprobate inițial

  • 2.     prevederi bugetare definitive

  • 3.      incasari realizate

b) la cheltuieli:

1.

2.

3.


Nr.

Din299.704.280 lei

364.532.770 lei

304.432.013 leiROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR. /frg, DIN 29.05.2009

CONT DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2008

Nr. Rd.

EXPLICAȚII

Cod

Prevederi inițiale 2008

Prevederi definitive trim I-trim.IV

Drepturi constate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai dacat încasări

Drepturi constatate

trim.I+n+HI+ IV

Total din care

din anii preccdenti

din anul curent

dccat incasari

de încasat

A

B

C

3

4

5

6

7

8

1

VENITURI -TOTAL (cod 00.02 +00.15+00,18)

00.01

299.704.280

364.532.770

340.753.617

29.399.931

311.353.686

303.982.014

36.771.603

2

VENITURI PROPRII - TOTAL (cod 00.02 -11,02+00,15)

48.02

184.805.000

195.698.460

182.327.642

29.399.931

152.927.711

145.556.039

36.771.603

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00,12)

00.02

275.433.000

303.410.460

300.918.476

29.399.931

271.518.545

264.146.873

36.771.603

4

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04 + 00,09+00, KH-00,11)

00.03

259.647.000

285.994.730

266.003.609

15.158.699

250.844.910

246.414.056

19.589.553

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00,05 +00,06+00,07)

0,04

106.070.000

110.383.730

90.220.559

0

90.220.559

90.220.559

0

6

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

5.902.000

1.774.830

1.373.877

0

1.373.877

1.373.877

0

7

Impozit pe profit

01,02

1.752.000

1.424.830

1.025.550

0

1.025.550

1.025,550

0

8

Impozitul pe profit de la agenti economici

01.02.01

1.752.000

1.424.830

1.025.550

0

1.025.550

1.025.550

0

9

Impozit pe venit

03/02/2008

4.150.000

350.000

348.327

0

348.327

348.327

0

10

Impozit pe veniturile din transferul propriet.im.din patr.pers.

03/02/2018

4.150.000

350.000

348.327

0

348.327

348.327

0

11

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

100.043.000

108.483.900

88.846.682

0

88.846.682

88.846.682

0

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04,02

100.043.000

108.483.900

88.846.682

0

88,846.682

88.846.682

0

13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

100.000.000

108.417.900

88.796.261

0

88.796.261

88.796.261

0

14

Sume defalcate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

43.000

66.000

50.421

0

50.421

50.421

0

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

125.000

125.000

0

0

0

0

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice

05.02

125.000

125.000

0

0

0

0

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

125.000

125.000

0

0

0

0

18

A3 IMPOZITE SI TAXE DE PROPRIETATE

00.09

43.936.000

43.936.000

42.161.303

11.601.228

30.560.075

27.972.823

14.188.480

19

Impozite si taxe pe proprietate

07,02

43.936.000

43.936.000

42.161.303

11.601.228

30.560.075

27.972.823

14.188.480

20

Impozit pe clădiri

07,02,01

25.395.000

25.395.000

30.689.347

8.328.875

22.360.472

20.380.301

10.309,046

21

Impozit pe clădiri persoane fizice

07.02.01.01

9.726.000

9.726.000

9.291.894

2.775.545

6.516.349

6.281.832

3.010,062

22

Impozit pe clădiri persoane juridice

07.02.01,02

15.669.000

15.669.000

21.397.453

5.553.330

15.844.123

14.098.469

7.298.984

23

Impozit pe terenuri

07,02,02

13.741.000

13.741.000

6.826.938

3.081.624

3.745.314

3.066.382

3,760.556

24

Impozit pe terenuri persoane fizice

07.02.02.01

7.500.000

7.500.000

3.129.861

1.825.489

1.304.372

1.086 507

2.043.354

Nr. Rd.

EXPLICAȚII

Cod

Prevederi inițiale 2008

Prevederi definitive trim I-trim.IV

Drepturi constate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai dacat incasari

Drepturi constatate

trim.I+n+III+ IV

Total din care

din anii precedenti

din anul curent

decât încasări

de încasat

A

B

C

3

4

5

6

7

8

25

Impozit pe terenuri juridice

07.02.02.02

3.741.000

3.741.000

3.692.101

1.256.135

2.435.966

1.979.875

1.712.226

26

Impozit pe terenul din extravilan

07.02.02.03

2.500.000

2.500.000

4.976

0

4.976

4.976

27

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timru

07.02.03

2.800.000

2.800.000

715.249

0

715.249

715.249

0

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.000.000

2.000.000

3.929.769

190.729

3.739.040

3.810.891

118.878

29

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

107.018.000

129.052.000

131.862.674

3.454.076

128.408.598

126.535.690

5.326.984

30

Sume defalcate din TVA

11,02

98.053.000

120.087.000

119.616.827

0

119.616.827

119.616.827

0

31

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si Municipiului București

11.02.01

0

0

0

0

0

32

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor

11,02,02

98.053.000

103.826.000

103.355.827

0

103.355.827

103.355.827

0

33

Sume defalcate din TVA pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

11,02,03

0

0

0

0

0

34

Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

11,02,04

0

0

0

0

0

0

35

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

11,02,05

0

0

0

0

0

0

36

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11,02,06

0

16.261.000

16.261.000

0

16.261.000

16.261.000

0

37

Alte impozite si taxe generale pc bunuri si servicii

12,02

225.000

225.000

178.397

0

178.397

174.416

3.981

38

Taxe hoteliere

12,02,07

225.000

225.000

178.397

0

178.397

174.416

3.981

39

Taxe pe servicii specifice

15,02

95.000

95.000

52.407

1.368

51.039

48.711

3.696

40

Impozit pe spectacole

15,02,01

45.000

45.000

18.486

1.368

17.118

14.790

3.696

41

Alte taxe pe servicii specifice

15,02,50

50.000

50.000

33.921

0

33.921

33.921

0

42

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16,02

8.645.000

8.645.000

12.015.043

3.452.708

8.562.335

6.695.736

5.319.307

43

Taxa asupra mijloacelor de transport

16,02,02

7.100.000

7.100.000

10.952.430

3.452.708

7.499.722

5.650.808

5.301.622

44

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice

16,02,02,01

3.600.000

3.600.000

5.887.855

2.216.707

3.671.148

2.506.968

3.380.887

45

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice

16,02,02,02

3.500.000

3.500.000

5.064.575

1.236.001

3.828.574

3.143.840

1.920.735

46

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16,02,03

1.400.000

1.400.000

1.062.613

0

1.062.613

1044928

17.685

47

Alte taxe pe utilizarea pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16,02,50

145.000

145.000

0

0

0

0

48

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00,11

2.623.000

2.623.000

1.759.073

103.395

1.655.678

1.684.984

74.089

49

Alte impozite si taxe fiscale

18,02

2.623.000

2.623.000

1.759.073

103.395

1.655.678

1.684.984

74.089

50

Alte impozite si taxe

18,02,50

2,623.000

2.623.000

1.759.073

103.395

1.655.678

1.684.984

74.089

51

C, VENITURI NEFISCALE

00.12

15.786.000

17.415.730

34.914.867

14.241.232

20.673.635

17.732.817

17.182.050

52

CI VENITURI DIN PROPRIETATE

00,13

6.679.000

8.308.730

7.820.637

0

7.820.637

7.820.637

0

Nr. Rd.

EXPLICAȚII

Cod

Prevederi inițiale 2008

Prevederi definitive trim I-trim.IV

Drepturi constate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai dacat incasari

Drepturi constatate

trim.I+II+III+ IV

Total din care

din anii precedenti

din anul curent

decât incasari

de încasat

A

B

C

3

4

5

6

7

8

53

Venituri din proprietate

30,02

6.679.000

8.308.730

7.820.637

0

7.820.637

7.820.637

0

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiilor locale

30,02,01

2.629.000

4.258.730

4.258.727

0

4.258.727

4.258.727

0

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

30,02,03

400.000

400.000

0

0

0

0

56

Venituri din concesiuni si Închirieri

30,02,05

3.650.000

3.650.000

3.561.910

0

3.561.910

3.561.910

0

57

Venituri din dividende

30,02,08

0

0

0

0

0

0

58

Alte venituri din proprietate

30,02,50

0

0

0

0

0

0

59

Venituri din dobânzi

31,02

0

0

7.528

0

7.528

7528

0

60

Alte venituri din dobânzi

31,02,03

0

0

7.528

0

7.528

7528

0

61

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00,14

9.107.000

9.107.000

27.086.702

14.241.232

12.845.470

9.904.652

17.182.050

62

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33,02

995.000

995.000

885.828

14.236

871.592

830.656

55.172

63

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33,02,08

550.000

550.000

193.374

0

193.374

193.374

0

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pt intretinerea copiilor in crese

33,02,10

400.000

400.000

249.055

0

249.055

249.055

0

65

Contributiapersoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33,02,12

0

0

0

0

0

0

0

66

taxe din activitati cadastrale si agricultura

33,02,24

0

0

0

0

0

0

0

67

Contribuția lunara a părinților pt intretinerea copiilor in unitățile de orotcctie socila

33,02,27

O

0

0

0

0

0

0

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

33,02,28

45.000

45.000

74.119

14.236

59.883

18.947

55.172

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33,02,50

0

0

369.280

0

369.280

369280

0

70

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34,02

1.951.000

1.951.000

1.726.210

0

1.726.210

1.726.210

0

71

Taxe extrajudiciare de timbru

34,02,02

1.900.000

1.900.000

1.726.210

0

1.726.210

1.726.210

0

72

Alte venituri din taxe administrative

34,02,50

51.000

51.000

0

0

0

0

0

73

Amenzi, penalitati si confiscări

35,02

3.362.000

3.362.000

20.535.430

14.226.996

6.308.434

3.408.552

17.126.878

74

Venituri din amenzi st alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35,02,01

950.000

950.000

11.189.699

8.918.298

2.271.401

609.291

10.580.408

75

Penalitati pt nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declarației de impozite si taxe

35,02,02

0

0

23

0

23

23

0

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35,02,03

12.000

12.000

145

0

145

145

0

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35,02,50

2.400.000

2.400.000

9.345.563

5.308.698

4.036.865

2.799.093

6.546.470

78

Diverse venituri

36,02

2.604.000

2.604.000

3.863.199

0

3.863.199

3.863.199

0

79

Varsaminte din veniturile si sau/ disponibilitățile instituțiilor publice

36,02,05

4000

4000

17.886

0

17.886

17.886

0

80

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36,02,11

0

0

0

0

0

0

0

81

Alte venituri

36,02,50

2.600.000

2.600.000

3.845.313

0

3.845.313

3.845.313

0

Nr. Rd.

EXPLICAȚII

Cod

Prevederi inițiale 2008

Prevederi definitive trim 1-trim.IV

Drepturi constate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai dacat incasari

Drepturi constatate

trim.I+II+III+ IV

Total din care

din anii precedenti

din anul curent

decât incasari

de încasat

A

B

C

3

4

5

6

7

8

82

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37,02

195.000

195.000

76.035

0

76.035

76.035

0

83

Donații si sponsorizări

37,02,01

175.000

175.000

76.035

0

76.035

76.035

0

84

Alte transferuri voluntare

37,02,50

20.000

20.000

0

0

0

0

0

85

II VENITURI DIN CAPITAL

00,15

7.620.000

11.770.000

1.858.782

0

1.858.782

1.858.782

0

86

Venituri din valorificarea unor bunuri

39,02

7.620.000

11.770.000

1.102.028

0

1.102.028

1.102.028

0

87

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39,02,01

7.020.000

7.020.000

925.035

0

925.035

925.035

0

88

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39,02,03

300.000

300.000

176.993

0

176.993

176.993

0

89

Venituri din privatizare

39,02,04

300.000

4.450.000

0

0

0

0

0

90

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39,02,07

0

0

0

0

0

0

0

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

0

0

0

0

92

incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (rd.93 la rd.97)

40,02

0

800.000

0

0

0

93

incasari din rambursarea împr.pt. in ființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activ.finanțate in te arai din venituri proprii

40.02.11

0

800.000

0

0

0

94

incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si persoane juridice

42.02.10

450.000

950.000

756.754

0

756.754

756.754

0

95

finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic a! construcțiilor existente cu destinație de locuința

42.02.12

0

1980190

1.643.653

0

1.643.653

1643653

0

96

sume din fondul de rulment pt. acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.14

0

9150000

2.243.771

0

2.243.771

2243771

0

97

incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

42.02.15

7000000

7.000.000

0

7.000.000

7000000

0

98

SUBVENTII(rd.99)

0,17

16.651.280

48.552.310

37.976.359

0

37.976.359

37.976.359

0

99

Subvenții de la alte nivele ale administrației publicefrd. 100+117)

0,18

16.651.280

48.552.310

37.976.359

0

37.976.359

37.976.359

0

100

Subvenții de ia bugetul de stat (rd.102 la rd.l 10)

42.02.16

16.000.000

17.500.000

17.388.000

0

17.388.000

17.388.000

0

101

A.Decapital (rd.102 la rd.l 10)

0,19

16.450.000

37.947.470

28.340.604

0

28.340.604

28.340.604

0

102

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

0

1.302.100

0

0

0

0

103

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unitarilor de invatamant

42.02.19

0

1.044.840

75.959

0

75.959

75.959

0

104

planuri si reglemente de urbanism

42.02,29

0

80.000

80.000

0

80.000

80.000

0

105

străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate constrctiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.32

0

8.390.000

8.390,000

0

8.390.000

8,390.000

0

106

vm.bug.loc-subv fd nat dezv

42.02.34

0

65180

65.181

0

65.181

65181

0

107

subvenții de la bugetui de stat către bg. Locale pt.finanțarea inv. La spitale

42.02.36

21.600

271.950

271.950

0

271.950

271.950

0

Nr. Rd.

EXPLICAȚII

Cod

Prevederi inițiale 2008

Prevederi definitive trim I-trim.IV

Drepturi constate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai dacat incasari

Drepturi constatate

trimJ+n+III+ IV

Total din care

din anii precedenti

din anul curent

decât incasari

de incasat

A

B

C

3

4

5

6

7

8

108

finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

42.02.01

0

0

0

0

109

subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.33

179.680

818.050

817.845

0

817.845

817.845

0

110

Subvenții de la bugetul de stat

42,02

16.651.280

48.552.310

38.733.113

0

38.733,113

65.180

0

111

B.Curentefrd. 112 la rd. 116)

0,2

201.280

4.109.300

9.635.755

0

9.635.755

9.635.755

0

117

subvenții de la alte administrații (rd.l 18 la rd.121)

43,02

0

0

0

0

0

0

118

subvenții primite de la bg jud.pt.protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

subvenții de la bugetul asigurărilor către bg.locale,pt.finantarea programelor pt.ocuparea temporara a forței de munca si subv.forței de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

120

subvenții primite de la alte bg.locale pt. instituții le de asistenta sociala pt. persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

121

subvenții primite de la bug.consiliilor locale si județene pt.aiutoare in situării de extrema dificaltatc

43.02.08

0

0

0

0

0

0


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU P0POVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL


i <i_ rtu ouijtz i ului LuuHL-untL l UltLI LA UAIA UE 31.12 2008


ANEXA Nr. 2>

LA HOTARAREA NR. Wb DIN 29.05.2009


1

CHELTUIELI - TOTAL***) (cod 51.00+57.00+63.00+

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale de plat

efective

2

I.SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02)

50.02

299704280

364532770

357996616

325088593

304432013

20656580

256194916

3

AUTORITATI PUBLICE (cod 51.02.05)

51.02

20298600

24455210

20419800

18016705

17781402

235303

17367375

4

Autoritati executive

51.02.05

20298600

24455210

20419800

18016705

17781402

235303

17367375

5

Alte servicii publice generale

54.02

8238600

10105600

9594725

7245280

6745026

500254

7065272

6

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

54.02.05

0

7

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe garantate de administrații

54.02.07

2740000

2920000

2920000

2024296

2024296

0

2024296

8

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

1768600

1960600

1939325

1512965

149724]

15724

1460955

9

Alte servicii publice generale

54.02.50

3730000

5225000

4735400

3708019

3223489

484530

3580021

10

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

55.02

3624070

7914070

7914070

7045154

7045154

0

7045153

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20

600000

600000

600000

374689

374689

0

374689

11

Dobânzi

30

3024070

7314070

7314070

6670465

6670465

0

6670464

12

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

890000

2113000

2113000

2113000

867150

1245850

867150

13

Transferuri din bug locale pentru instituțiile de asis soc pentru pers hand

56.02.07

890000

2113000

2113000

2113000

867150

1245850

867150

14

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

8511030

10076400

10061200

9851620

9452510

399110

8621516

15

Politia comunitara

61.02.03.04

7653000

9584900

9584900

9487213

9097830

389383

8347093

15

Protecție civila

61.02.05

858030

491500

476300

364407

354680

9727

274423

17

III. CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE (cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

64.02

186447340

214224510

213486284

198709565

190168572

8540993

161707038

18

INVATAMANT (cod 57.02.02 la 57.02.14)

65.02

118179750

139076130

139017614

126834991

125538852

1296139

115537746

19

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

19979679

24882910

24882910

20540039

19940991

599048

18673710

20

Invatamant primar st gimnazial

65.02.03.02

11806056

22313180

22254664

17715354

17600670

114684

13473754

21

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

41372472

43551730

43551730

42996835

42771623

225212

41748011

22

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

42159573

43471140

43471140

42096746

41739551

357195

38154278

23

Invatamant profesional

65.02.04.03

2861970

4857170

4857170

3486017

3486017

0

3487993

24

Invatamant special

65.02.07.04

0

25

Internate, cămine si cantine pentru elevi si studenti

65.02.11.03

0

26

SANATATE (cod 58.02.03 ia 58.02.50)

66.02

16760000

18237000

18237000

17958713

17846293

112420

456115

27

Spitale generale

66.02.06.01

16000000

17500000

17500000

17500000

17388000

112000

28

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

760000

737000

737000

458713

458293

420

456115

29

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

26684310

28970540

28290830

26534332

22957855

3576477

20766966

30

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale si județene

67.02.03.02

0

31

Muzee

67.02.03.03

0

32

Institut» de spectacole si concerte

67.02.03.04

3500000

3523160

3139850

3139850

3139850

0

3287094

33

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

34

Case de cultura

67.02.03.06

0

35

Cămine culturale

67.02.03.07

0

36

Centre de conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

37

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

38

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

39

Sport

67.02.05.01

7500000

7390000

7390000

7390000

6180070

1209930

6180070

40

Tineret

67.02.05.02

0


r Uk l?l_ ur.cvu I IC ml DUUC I ULUI L'JUHL-uriCL t UI CLI LH UA IA Ut 131.1Z.ZUU3


Anexa 2

iei


1

CHELTUIELI - TOTAL***) (cod 51.00+57.00+63.00+

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale de plăti

efective

2

I.SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02)

50.02

299704280

364532770

357996616

325088593

304432013

20656580

256194916

3

AUTORITATI PUBLICE (cod 51.02.05)

51.02

20298600

24455210

20419800

18016705

17781402

235303

17367375

41

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

13084310

15117380

14820980

13064482

11216417

1848065

8878284

42

Servicii religioase

67.02.06

2100000

2100000

2100000

2100000

1903500

196500

1903500

43

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

500000

840000

840000

840000

518018

321982

518018

44

ASISTENTA SI ASISTENTA SOCIALA,

68.02

24823280

27940840

27940840

27381529

23825572

3555957

24946211

45

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4345000

3361200

3361200

3273603

2812260

461343

2708969

46

Asistenta sociala in caz de invalidități

68.02.05

6500000

7148260

7148260

7148260

6783776

364484

6768359

47

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

201280

1090000

1090000

1090000

1089796

204

1089796

48

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

49

Crese

68.02.11

1900000

2208400

2208400

1736686

1735852

834

1714848

50

Ajutor social

68.02.15.01

3230000

4367300

4367300

4367300

3446797

920503

3686439

51

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

52

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

8647000

9765680

9765680

9765680

7957091

1808589

8977800

53

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

23269530

23325160

23315160

17342597

15782969

1559628

14019894

54

Locuințe

70.02.03

6856500

4482910

4482910

3107238

2799261

307977

2344993

55

Alimentari cu apa si amenajați hidrotehnice

70.02.05

0

56

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

3931000

5097000

5097000

4865925

3799586

1066339

3828293

57

Alimentari cu gaze naturale in localitati

70.02.07

10000

10000

0

58

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezv comunale

70.02.50

12472030

13735250

13735250

9369434

9184122

185312

7846608

59

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

14088270

12492400

12356900

9817030

9278460

538570

7381845

60

Salubritate

74.02.05.01

8748800

9868620

9733120

7377081

7360893

16188

7341896

61

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

75.02.05.02

0

62

Colectare si stafii de epurare pentru ape uzate

74.02.06

5339470

2623780

2623780

2439949

1917567

522382

39949

63

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

9266000

20436570

20436570

17488667

16583274

905393

11062274

64

Energie termica

81.02.06

6000000

16240000

16240000

16240000

15351734

888266

9830734

65

Alte cheltuieli privind combustibili si energie

81.02.50

3266000

4196570

4196570

1248667

1231540

17127

1231540

66

TRANSPORTURI

84.02

25070840

39389850

38298907

37458975

30727496

6731479

21057399

67

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

68

Transport in comun

84.02.03.02

0

69

Străzi

84.02.03.03

20220840

34441197

34433697

34274687

27546628

6728059

17606239

70

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

4850000

4948653

3865210

3184288

3180868

3420

3451160

71

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 69.02.03 la 69.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

72

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

73

Zone libere

87.02.03

0

74

Turism

87.02.04

.

0

75

Protecție si dezvoltarea multifuncționala

87.02.05

- ■ ■...........

0

76

Ale acțiuni                                                         ;

7^.02.50

-

0

PREȘEDINT^^ȘffîBWĂX         CONTRASEMNEAZĂ,

BÎRZUHlgrTgTtX \ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU