Hotărârea nr. 137/2009

 Hotărârea nr. 137 din 30.04.2009 – privind atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, îh conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

/ Prevederile Legii ni*. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

J Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

S Prevederile H.C.L. nr.71/2008, prin care s-a aprobat Ghidul Solicitantului și documentele procedurale pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001;

J Prevederile H.C.L. nr. 151/2007 prin care s-a aprobat comisia pentru evaluarea solicitărilor de finanțare depuse de către instituții școlare, universități, muzee, oameni de cultură, alte instituții de cultură, sportive, educaționale, din municipiul Bacău;

S Procesul verbal  nr.4394/28.04.2009,  Rezultatul Evaluării înregistrat sub

nr.4395/28.04.2009 și Raportul de oportunitate nr. 4396/28.04.2009, al Comisiei de Evaluare a proiectelor înaintate de unitățile solicitante pentru finanțare de la bugetul local al municipiului Bacău ce conține proiectul declarat admis;

S Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a” punctele (1)(6) și a art. 45(2) lit.”a” (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, la propunerea Comisiei de Evaluare a proiectelor înaintate de unitățile solicitante pentru finanțare de la bugetul local al municipiului Bacău, proiectul prezentat în Anexa nr, 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2, - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 38.000 RON în vederea finanțării proiectului prevăzut în Anexa nr. 1.

PREȘ1 fa

/ ^/

l 711


FE1


IA


DINȚA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ț;


>7'


Anexa la HCL nr. 137 din 30.04.2009

Proiectul care va primi finanțare de la bugetul local al Municipiului Bacau, in baza prevederilor Legii 215/2001

Nr. Crt.

Nr dosar

Denumire solicitant

Titlul proiectului

Suma aprobată

1

31339/

15.04.09

Sport Club Municipal Bacău

„Organizarea și susținerea Turneului Internațional de Tenis- Circuitul Internațional de Tenis al României, Țiriac Futures -Trofeul Municipiului Bacău în perioada 29.05-07.06.2009"

38.000

TOTAL

38.000 RON

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ XSMWMionel


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI