Hotărârea nr. 127/2009

 Hotărârea nr.127 din 30.04.2009 – privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul «CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU», a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.

< / I r ■■

c z '" -       ''           ■/

, //zvA/r//  ,/.)</(’<///ț

z ■/■ / <-/

Ufțff/f --Z. <

MHHHnWMMRSHNHHNHMHMMHMMBMHHMKMI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul „CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU”, a principalilor indicatori tehnico - economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU:

Având în vedere:

 • ► Prevederile art. 47, art. 117 lit “a”, art. 36 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, ulterior modificată și completată;

 • ► Prevederile art. 1 si art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • ► Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție

 • ► Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3, Domeniul de Intervenție 3.2 - „Reabilitare / Modernizare / Dezvoltarea și Echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;

 • ► Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 441 din 22.12.2008 privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții pt. proiectul „CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU”, a principalilor indicatori tehnico -economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare;

 • ► Referatul nr. 6572 / 18.03.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

 • ► Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36 (2) iit "a” și “d”, alineatul (4) lit “d” și art 45 (2) Legea 215/200 i privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții, pentru „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Proiectului nr. 6 / 2008 elaborat de S.C. Star Proiect S.r.l. Bacău, care reprezintă Anexa nr. I, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici ai investiției „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, beneficiar: Consiliul Local al municipiului Bacau, conform Anexei nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 3. (1) Se aprobă Bugetul Proiectului si Sursele de Finanțare pentru obiectivul de investiții „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 3, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Din valoarea totală a proiectului „Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” se aprobă contribuția care va fi suportată de la bugetul local al municipiului Bacău, după cum urmeaza:

 • a)   Cofinanțarea locală, în procent de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, în suma de 21695 lei.

 • b)  Cheltuielile neeligibile ale proiectului în sumă de 253824 lei.

ART. 4. Consiliul Local Bacău se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.

ART. 5. (1) Pentru realizarea obiectivului de investiții „Centrul de Cazare Temporal ă a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, se aprobă depunerea aplicației pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3 „îmbunătățirea Infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenție 3.2 - „Reabilitare / Modernizare/Dezvoltarea și Echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze toate documentele legate de obținerea finanțării pentru proiectul aprobat.

ART. 6. Se abrogă dispozițiile Hotărârii Consiliululi Local al Municipiului Bacău nr. 441 din 22.12.2008.

ART. 7. Hotărârea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Tehnice și Serviciului Public de Asistență Socială Bacău.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR, 1

H.C.L nr.        din Sd.

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

PENTRU

„CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU"

str. Milcov nr. 9E


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A

PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN

MUNICIPIUL BACAU

COLECTIVUL DE ELABORARE

S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

Jurist Diana Gabriela Stoica

DIRECTOR

Arh. Doina Szabo

SEF PROIECT

Arh. Doina Szabo

Arhitectura

Ing. Rodica Moraru

Structuri

Ing. Radu Bixade

Instalații sanitare

Ing. Radu Bixade

Instalații electrice

Ing. Radu Bixade

Instalații termice

Ing.

Documentații economice

'11


Proiect nr. 6/2008

DIRECTOR:


LISTA DE SEMNATURI


Jurist STOICA GABRIELA


SEF PROIECT:    Arh. SZABO DOINA


ARHITECTURA:


Arh. SZABO DOINA


REZISTENTA:


Ing. MORARU RODICA


INSTALAȚII SANITARE.TERMICE, ELECTRICE


S.C.INSTAL PLUS Ing.BIXADE RADU


Conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

A: PIESE SCRISE

(1) Date generale :
 • 1.  denumirea obiectivului de investiții;

 • 2.  amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

 • 3.  titularul investiției;

 • 4.  beneficiarul investiției;

 • 5. elaboratorul documentației.

(2) Descrierea investiției;
 • 1.  situația existenta a obiectivului de investiții:

 • -  starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii;

 • -  valoarea de inventar a construcției;

 • -  actul doveditor al forței majore, după caz .

 • 2. concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic :

 • -  prezentarea a cel puțin doua opțiuni;

 • -  recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

(3) Date tehnice ale investiției:
 • 1. descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de baza;

 • 2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabiliate/ reparate;

 • 3. consumul de utilitati:

 • a) necesarul de utilitati rezultate, după caz in situația executării unor lucrări de modernizare ;

 • b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilitati.

(4) Durata de realizare si etapele principale :

- graficul de realizare al investiției.

(5) Costurile estimative ale investiției:
 • 1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

 • 2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare al investiției.

 • (6) Indicatori de apreciere a eficientei economice:

 • - analiza comparativa a costului realizării lucrărilor de intervenții fata de valoarea de inventar a construcției.

(7) Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat /bugetul local, credite externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

(8) Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției:
 • 1. număr de locuri de munca create in faza de execuție ;

 • 2. număr de locuri de munca create in faza de operare.

(9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:
 • 1. valoare totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(in preturi - luna, anul, 1 euro =.....lei), din care :

 • - constructii-montaj (C+M);

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I;

 • - anul II;

 • 3. durata de realizare (luni);

 • 4. capacitati (Sin unitati fizice si valorice);

 • 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiția , după caz.

(10) Avize si acorduri de principiu :
 • 1. certificatul de urbanism ;

 • 2. avize de principiul privind asigurarea utilităților (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicații etc.);

 • 3. acordul de mediu ;

 • 4. alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de intervenție.

B: PIESE DESENATE
 • 1.  plan de amplasare in zona (1 25000-1:5000) ;

 • 2.  plan general (1:2000-1:500);

 • 3.  planuri si secțiuni generala de arhitectura, rezistenta, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concura la realizarea proiectului;

 • 4.  planuri speciale, profite longitudinale, profite transversale, după caz.

NOTA:

Cheltuielile de investiții aferente lucrărilor de investiții se aproba de către ordonatorul principale de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

V

PIESE SCRISE

(DDATE GENERALE
 • 1.Denumirea obiectivului de investiții:

CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU.

2 .Amplasamentul:

Clădirea fostului Punct Termic nr.154 situata pe str. Milcov nr. 9E municipiul Bacau județul Bacau.

 • 3. Titularul investiției:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Str. Marasesti nr.6 municipiul Bacau

 • 4. Beneficiarul investiției:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Str. Marasesti nr.6 municipiul Bacau

 • 5. Elaboratorul documentației:

5. C. STAR - PROIECT S.R.L. Bacau
 • 6. Valoarea investiției: 1056,414 mii lei din care C+M 709,035 mii lei

 • 7. Faza de proiectare : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

In strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2007-2013 elaborata de Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau s-a prevăzut înființarea unui „Centru de Cazare Temporara a Persoanelor fara Adăpost, astfel s-au prevăzut in bugetul pentru anul 2008 sumele necesare implementării acestui proiect. De asemenea Serviciul Public de Asistenta Sociala deține capacitatea operaționala si administrativa de a gestiona astfel de fonduri, precum si sustenabilitatea financiara post implementare.

Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost isi propune imbunatatirea si diversificarea serviciilor sociale integrate /specializate pentru persoane fara adapost din municipiul Bacau prin infiintarea unui centru modern, cu o capacitate de 20 locuri oferind in principal cazare, masa, asistenta medicala, consiliere psihologica, juridica, socio profesionala urmarindu-se in principal clarificarea situației persoanelor fara adapost din municipiul Bacau identificate de Serviciul Public de Asistenta Sociala printr-o forma de asistenta sociala: reintegrarea lor in familie, in societate, in cimpul muncii sau in cazuri speciale plasarea intr-un centru de îngrijire si asistenta permanenta.Proiectul oferă sprijin real persoanelor aflate in situații de risc, marginalizate social, cum ar fi persoanele fara adapost „oameni ai străzii”. Din acest motiv beneficiile aduse de acest proiect sunt directe si indirecte. Beneficiile directe se refera la ajutorul persoanelor aflate in situații de risc si societății in ansamblu - sprijinind Guvernul României in implementarea politicii integrate multianuale de dezvoltare regionala prin dezvoltarea serviciilor sociale in conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltare si in strinsa corelare cu Politicile si practicile Uniunii Europene.

Beneficiarii indirect! sunt considerați:

- comunitatea locala prin creșterea nivelului de siguranța in ceea ce privește infracțiunile si comportamentele deviante;

-spitalele din municipiului Bacau, care vor oferi numai servicii medicale, nu si sociale (cazare si masa);

-politia municipiului Bacau, care va putea sa beneficieze de o situație reala si la zi a persoanelor fara adapost rezidente pe raza municipiului;

-personalul angajat in cadrul acestui proiect, prin noile locuri de munca create;

-autoritatile publice localeiproiectul in sine reprezintă o măsură activa de prevenire si combatere a marginalizarii sociale, venind in intimpinarea prevederilor Planului National de Dezvoltare.

In municipiul Bacau nu exista un Centru de Cazare Temporara a persoanelor fara adapost care sa includă un pachet integral de servicii sociale pentru sprijinirea acestei categorii de populație defavorizate.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau a localizat pe raza municipiului aproximativ 180 de persoane fara adapost din care 100 sunt cetateni ai municipiului pentru care nu se poate aplica nici un serviciu de asistenta sociala din cauza lipsei domiciliului. Grupa tinta al proiectului il reprezintă 100 persoane identificate de Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau ca „oameni ai străzii", persoane adulte femei si barbati aflati in situație de criza la nivel psihic, relațional, social, juridic, care din diverse motive nu au unde locui si dorm in strada, prin parcuri, in gara etc, neavind acces la serviciile socio- medicale, prezentind un grad de risc ridicat in ceea ce privește siguranța comunității prin comportamentele lor deviante (consumul de alcool, droguri, savirsirea de infracțiuni).

Beneficiarii finali ai proiectului sunt zilnic cate 20 de persoane identificate ca „oameni ai străzii" care vor beneficia de serviciile oferite in centru :cazare, hrana, asistenta medicala, consiliere psihologica, socio - profesionala, juridica, conform planurilor personale de intervenție si in funcție de necesitatea momentului.

SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Beneficiarul investiției este Consiliul Local Bacau prin S.P.A.S. Bacau. Serviciul Public de Asistenta Sociala a municipiului Bacau funcționează ca instituție publica de specialitate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu personalitate juridica, in conformitate cu art.33 alin(1) din Legea 47/2006 privind sistemul național de asistenta sociala si art.2 din Hotarirea nr. 90 din 23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a serviciului public de asistenta sociala, cu modificările si completările ulterioare si Hotarirea Consiliului Local nr. 104/2003 pct.1.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau este coordonat de Primarul Municipiului Bacau si are ca obiect principal de activitate infaptuirea masurilor de protecție si asistenta sociala adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Bacau pentru protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau realizează masurile de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoi in conformitate cu legislația in vigoare.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau este organizat si funcționează pe baza următoarelor principii: solidaritatea sociala, respectării demnității umane, universalitatea si parteneriatul.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau indeplineste următoarele funcții: de strategie, de organizare, de administrare, de control si de reprezentare.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau se organizează si funcționează pe baza următoarelor principii: solidaritate sociala, respectarea demnității umane, universalitate, parteneriatul, de strategie, de organizare, de administrare, de control, de reprezentare.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau indeplineste armatoarele funcții: de strategie, de organizare, de administrare, de control si de reprezentare.

(21 DESCRIEREA INVESTIȚIEI

1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Construcția propusa pentru amenajarea centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost are funcțiunea de punct termic. Prin retehnologizarea instalațiilor si echipamentelor s-a disponibilizat jumătate (120,15mp) din suprafața construita de 240,30mp a punctului termic.

Construcția are regimul de înălțime "parter înalt",(+4,85m), a fost realizata intre anii 1985-1986 cu funcționalul instalațiile si echipamentele adecvate destinației de punct termic. Construcția este alcatuita dintr-o încăpere cu ferestre dispuse perimetral cu hp=3,15m . Accesul in clădire se realizează pe fațada vest printr—o usa metalica, si cu posibilitatea de acces carosabil.

Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii

Clădirea punctului termic nr. 154 de pe strada Milcov este alcatuita din punct de vedere structural din 6(sase) travei de 3,00m si o deschidere de 12,OOm din care se vor amenaja 3 travei cu deschidere de 12,OOm. Transversal sunt dispuse chesoane de tipECP.

Inaltimea libera :+4.85 (pana la nivelul nervurilor din beton armat ale chesoanelor.)

Din punct de vedere structural construcția prezintă următoarele caracteristici:

- forma in plan : dreptunghiulara

 • - planseu din chesoane dispuse transversal de tip ECP cu dimensiuni cheson bxL=1,50mx12,00m.

 • - stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi.

 • - pereți exteriori din blocuri B.C.A.

 • - acoperiș sistem terasa necirculabila fara izolație termica corespunzătoare .

-fundație pentru stâlpi prefabricați tip pahar cu dimensiuni b x h =1,30x1,50m+grinzi de soclu.

 • - regimul de inaltime „ parter înalt”. (+4,85m).

Pe latura de sud este realizata o închidere a spațiului dintre Postul de transformare 119 si clădirea punctului termic PT 154 închidere care pentru realizarea ventilării naturale a grupurilor sanitare propuse, trebuie dezafectata.

Acoperișul existent este de tip terasa necirculabila, cu termoizolatie de 5 cm polistiren expandat si hidroizolatie din straturi de carton si panza bitumata, dispus pe chesoane tip ECP cu dimensiunile 1,50mx12,00m.

Construcția „punct termic nr.154 de pe strada Milcov nu a suferit modificări la elementele structurale.In decursul anilor s-au făcut lucrări de igienizare . La cutremurele din 1986, 1990, au fost înregistrate degradări care nu afecteaza siguranța structurala dar s-au înregistrat degradări ale elementelor nestructurale (fisuri in tencuiala)

Referitor la conformarea generala a construcției din punct de vedere al raspunului seismic așteptat:

- planseul este tip cheson care asigura rigiditatea si rezistenta corespunzătoare obținerii efectului de șaiba orizontala

 • - pereții) de închidere sunt din blocuri B.C.A.

Referitor la conformarea de element:

 • - pereții din zidărie BCA si cu mortar de calitate slaba (M10) conduc la ruperi fragile si capacitate de rezistenta redusa;

-țesere necorespunzatoare a zidăriei din B.C.A.

Execuția

S-au constatat o serie de defecte ca de exemplu;:

 • - deficiente de țesere a zidăriei la unii pereți nestructurali exteriori;

 • - tencuieli groase la pereți si deteriorate;

 • - fisuri vizibile pe fațada posterioara si laterala.

Finisajele la construcția existenta :

Finisaje interioare:

-pardoseli din ciment

-var simplu la pereți si tavane

Finisaje exterioare:

-tencuieli simple

-tamplarie metalica cu geam simplu.

-invelitoare din carton bitumat si panza asfaltica la terasa necirculabila.

-in jurul clădirii nu exista trotuare.

Suprafața construita conf.docum. cadastrale a punctului termic : 240,30mp.

Suprafața construita propusa pt. amenajat prin restringerea si modernizarea punctului termic nr.154 din str. Milcov municipiul Bacau este de 120,15mp.

-Inexistenta instalațiilor adaptate noii destinații si funcțiuni a spațiului.

Pentru amenajarea centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost sunt necesare lucrări de arhitectura, rezistenta, instalații si utilitari, finisaje si izolații, amenajari exterioare, schimbarea amplasamentului platformei de gunoi (ghena) situata in vecinătatea punctului termic.

 • •  Valoarea de inventar a construcției: 124.600 lei din care 47.000 lei pt. construcție si 77.000 lei pentru teren.

 • •  Act doveditor al forței majore, după caz - nu este cazul

 • 2.Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic (prezentarea a cel puțin 2 opțiuni)

 • -Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentației de avizare -Expertiza efectuata in baza temei beneficiarului concluzionează ca se pot efectua lucrările solicitate cu condiția detalierii lor in cadrul unui proiect tehnic.

-Prin modificările făcute rezistenta si stabilitatea construcției este imbunatatita, prin indepartarea închiderilor grele din B.C.A. prin descărcarea si a altor elemente , prin folosirea materialelor ușoare, respectiv aducerea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut de normele in vigoare.

-Propunerile de reabilitare si reamenajare fara intervenții la elementele structurale nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existenta la sarcini gravitaționale si seismice a construcției.

-Execuția se va face cu respectarea stricta a masurilor de protecție a muncii si a normelor P.S.I.

-Situațiile neprevăzute care apar in timpul execuției vor fi semnalate proiectantului si/sau expertului.

In cadrul auditului s-au analizat variantele de imbunatatire a performantelor termice ale anvelopei construcției existente in condițiile modificării destinației spatiilor, a recompartimentarii interioare, a modului de funcționare si a gradului de ocupare al clădirii. Partea de instalații aferente isi va schimba complet parametrii inițiali, beneficiind de reducerea pierderilor necontrolate de căldură la nivelul anvelopei prin masurile de izolare propuse. S-au creat in acest mod condițiile de utilizare eficienta a energiei necesare încălzirii spatiilor si preparării apei calde menajere.

Soluții pentru pereții exteriori ușori: panouri OS. B. pe exterior; vata minerala de 10 cm; panouri gips - carton pe interior; Se va suplimenta termoizolatia pe exterior cu vata minerala de roca de 6cm protejat cu tencuiala subțire, armata cu tesatura deasa armata cu fibra de sticla sau fibre organice.

Soluții pentru acoperiș tip terasa : montarea unui strat de polistiren de 20 cm dispus peste hidroizolatia existenta

Soluții pentru pardoseala pe sol: se va realizajermoizolatie suplimentara din placi polistiren extrudat de 15 cm grosime dispusa sub pardoseala.

Soluții pentru planseul peste spatii neincalzite-intrări. spatii depozitare

Se va suplimenta termoizolatia pe exterior cu vata minerala de roca de 6cm grosime pe intradosul plăcii in spațiul neincalzit. Termoizolatia va fi protejata cu tencuiala structurata subțire.

Soluții pentru pereți adiacenti spatiilor neincalzite - structura pereților va fi comparabila cu structura pereților exteriori: gips carton, vata minerala, gips carton.

La pereții care despart spatiile incalzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzite se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

(3). Date tehnice ale investiției
a.zona si amplasamentul:

Punctul termic nr.154 la care se intervine si terenul aferent sunt situate in intravilanul municipiului Bacau pe strada Milcov nr.9E.

Conform P.U.G./2000 al municipiului Bacau zona este inclusa in UTR 9 cu funcțiunea de locuințe colective si construcții aferente lucrărilor tehnico -edilitare.Utilizări permise: modernizări si reparații la clădiri existente, locuințe colective, construcții si amenajari necesare bunei

funcționari a zonei.

Construcția disponibilizata in urma retehnologizarii si restringeri suprafeței punctului termic nr.154 propusa pentru modernizare are regim de inaltime” parter înalt* cu următoarele vecinătăți:

la nord: punct termic restrins

la est: teren domeniu public al mun. Bacau .

la sud: teren domeniu public al mun. Bacau si post transformare.

la vest: teren domeniu public al mun. Bacau acces carosabil

 • b.statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;

Suprafața aferenta construcției punctului termic de 120,15mp este proprietate publica a municipiului Bacau conform:

-Hotarire privind modificarea si completarea Contractului de Concesionare nr.33423/2092/01.09.2006 încheiat de Consiliul Local Bacau cu S.C. CET S.A. Bacau prin care unele bunuri se returneaza la Consiliul Local in inventarul domeniului public al municipiului Bacau.

-Hotarire privind aprobarea modificării H.C.L. nr.287/30.10.2006, in sensul completării Anexei nr.1 la hotarirea cu inregistrarea suprafețelor de teren aferente construcțiilor Punctelor termice si Centralelor termice de zona, modernizate de S.C. CET S.A. Bacau, trecute in patrimoniul public al municipiului Bacau.

-Act de Dezmembrare a imobilului autentificat nr. 2854/2007 BNP Enachescu Olga Aura

in lotul 1 si lotul 2 .Lotul 2 se compune din terenul de sub construcție si corpul de construcție.

-Extras carte funciara cu încheiere nr.41507/2007, 46275/2008.

-Hotarirea nr.83/2007, 287/2006 +anexe Consiliul local Bacau+declaratie nr. 200116/2008.

-Extras deCarte Funciara nr.41161/04.10.2007 eliberat de B.C.F. Bacau.

-Documentație cadastrala necesara înscrierii modificării suprafeței unui imobil (teren si construcții intravilan cu nr. cadastral 13.911 si incheiere nr. 46275.

-Documentație cadastrala pentru teren in suprafața de 532mp curți construcții intravilan înscris in cartea funciara nr.43545 a unitatii administrativ teritoriale Bacau cu nr. cadastral 15769.

-Extras de carte funciara cu incheiere nr. 41/2007, 46275/2008 .

-Hotarirea Consiliului Local nr. 368/31.10.2008 cu incheiere nr.50763/2008 privind darea in administrarea S.P.A.S. Bacau a terenului in suprafața de 652,15mp aferent clădirii ce urmeaza a fi reamenajata in „Centru de Cazare Temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau".

 • c.situatia ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentind terenuri din intravilanul municipiului Bacau,

Suprafața construita___________________________120.15mp

(teren de sub construcție si corpul de construcție )

Suprafața amenajata__________________________532.00mp

Suprafața totala_______________________________652.15mp

 • d.studii de teren:

-studiile topografice cuprind planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referința național.

Inventar de coordonate in sistem de proiecție stereo 70:

S.C. STAR PROIECT SRL                    11                      Pr. Nr. 6/2008

BACAU                               Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Sisteme de referința Marea Neagra 1975

Pct.

N

E

2

563292.508

647623.823

3

563296.326

647610.978

5

563305.508

647613.708

6

563301.691

647626.553

2

563292.508

647623.823


- studiu geotehnic

Planuri cu amplasamentele forajelor, fisele complexe cu rezultatele determinărilor de laborator sunt prezentate in studiu geotehnic întocmit si anexat la documentație.

Recomandări pentru fundare si consolidări

-stratificatie orizontala uniforma incadrindu-se in grupa „terenuri bune de fundare” conform Normativ NP074-2007 tabel A1.

-presiunea convenționala pconv=280 Kpa (pt. stratul nisip+pietris mic)

-fundațiile clădirii existente sunt de tip" bloc+cuzinet" pana la adincimea de 2,00m fata de C.T.N. (pana la stratul de nisip+pietris)

-se propune fundarea direct in stratul de nisip+pietris dezvoltat la adincimea de

2,00-3,00 m fata de CTN. Se propune ca sistem de fundare fundații tip „bloc+cuzinet” sub fiecare stâlp de cadru cu fundații continue de legătură; se recomanda hidroizolarea fundațiilor, -calculul terenului de fundare si dimensionarea definitiva a fundațiilor se va face utilizind pconv.=280Kpa conform STAS 3300/2-85 anexa B.

-prezenta nivelului freatic la adincimi de 4,00- 6,00m fata de CTN exclude influenta acestuia asupra terenului de sub fundații.

-adincimea maxima de inghet in zona teritoriului municipiului Bacau este de 0,90-1,00m fațade C.T.N. conform STAS 6054/77.

 • e.Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

PUNCT TERMIC Ac=240,30mp;H atic = 5,50m

In suprafața de 120,15mp isi desfasoara activitatea punctul termic restrins si suprafața de 120,15mp este disponibila pentru amenajarea „Centru de cazare a persoanelor fara adapost."

Construcție parter realizata din stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi, pereți exteriori din blocuri B.C.A., acoperiș sistem terasa necirculabila fara izolație termica corespunzătoare, fundație pentru stâlpi prefabricați tip pahar cu dimensiuni b x h =1,30x1,50m +grinzî de soclu.

(3)1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de baza:

Situația propusa

Conform temei de proiectare se propun următoarele transformări:

-separarea spațiului care se dorește amenajat de zona care ramine sa funcționeze ca punct termic printr-un perete de compartimentare tip sandwich din tabla cutata cu miez din spuma

S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

12                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

poliuretanica in grosime de6cm. In zona amenajata pe peretele de compartimentare se vor monta finisaje din placi de gips-carton.

-in spațiul care se amenajeaza intre axele 4-7 se va realiza un planseu intermediar la cota +2,45 alcătuit pe o structura independenta de clădirea existenta formata din cadre metalice (stâlpi metalici <î> 178x10 si grinzi metalice din profile IPE) cu planseu din beton. Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din rigips pentru spatii uscate si spatii umede cu termoizolatie din vata minerala .

închiderile perimetrale exterioare se vor reface (după dezafectarea in totalitate a închiderilor din BCA) din materiale ușoare care sunt panouri tip sandwich termoizolante din gips carton de 12mm pe interior pentru spatii umede si uscate, miez vata minerala de rocade 10 cm, panou OSB de 12mm pe exterior .Se va suplimenta termoizolatia pereților exteriori cu vata minerala din roca de 6 cm grosime protejat cu tencuiala subțire armata cu fibra de sticla conform cu expertiza termica si energetica anexata.

(3)2. Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/ reabilitate/ reparate

Clădirea are o inaltime de 4,85m . Se propune compartimentarea clădirii pe verticala in 2 nivele si va conține următoarele zone funcționale principale structurate pe nivele:

parter: zona de primire, servicii medicale .(cabinet medical, izolator) grupuri sanitare pe sexe si pentru pers, cu dizabilitati fizice, zona pt. aprovizionare (magazii) si servirea mesei, (sala mese, oficiu) cu terasa acoperita si descoperita zona acces de serviciu pentru aprovizionare si personal cu grup sanitar, zona circulație verticala prin intermediul unei scări intr-o rampa cu acces din zona de primire. Menționez ca prepararea hranei se realizează la o cantina specializata fiind transportata zilnic funcție de necesarul de hrana solicitata. Oficiul propus este destinat numai pentru incalzirea hranei, pastrarea hranei si servirea mesei, spalarea vaselor si veselei.

etaj :zona de odihna (5 dormitoare), zona de igienizare (vestiare, dusuri, grupuri sanitare pe sexe, camera pentru mașina spalat si uscat, holuri de acces.

Tamplaria utilizata (ferestre si usi) va fi din PVC cu bariera termica si geam termoizolant.

Accesul principal in clădire este pozițional pe fațada vestica. Accesul de serviciu este poziționat pe fațada din sud retras după postul de transformare cu posibilitatea de a realiza accesul carosabil pentru aprovizionare.

Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din placi gips-carton pentru spatii uscate si spatii umede cu miez din vata minerala. Avind in vedere vecinătatea unor încăperi încălzite cu umiditate crescută (bai, oficiu ) cu spatii care prin destinație nu vor beneficia de o incalzire la o temperatura comparabila cu cea a spațiului incalzit este necesara izolarea suplimentara cu strat din vata minerala.

La pereții care despart spatiile incalzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzite se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

Pentru asigurarea confortului higrotermic in dormitoarele de la etaj situate deasupra intrării, a spatiilor neincalzite de la parter (magazii, depozite) se va realiza termoizolarea suplimentara cu strat de vata minerala de roca pe intradosul plăcii in spatiile neincalzite.

După realizarea fundațiilor si grinzilor de fundare pentru structura metalica noua de recom parti menta re pe verticala a spațiului se va termoizola planseul in contact cu solul (de la parter) cu termoizolatie dispusa peste planseu sub pardoseala din polistiren extrudat de 15cm grosime.

S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

13                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm. Inaltimea la streasina (atic) a construcției este de 5,50 m, de la cota+OOO . înălțime libera parter         2,40m

înălțime libera etaj            2,40m

Descrierea funcționala

Suprafețe obținute:

PARTER:

-vestibul intrare

3,50mp

-hol primire

20,80mp

-1 birou

5,02mp

-cabinet medical

4,00mp

-izolator

5,04mp

-grup sanitar pentru izolator

4,26mp

-club

8,46mp

-sala mese

14,55mp

-oficiu

6,00mp

-2 magazii

6,00mp

-grup sanitar pe sexe pt

personalul angajat

8,38mp

-grupuri sanitare pe sexe

pentru beneficiari

8,36mp

-grupuri sanitare pt. persoane

cu handicap locomotor

6,68mp

-scara de acces la etaj

-terasa acoperita si descoperita 27,80mp

-terasa de acces

2,2mp

ETAJ:

-5 dormitoare

48,00mp


24,90mp

33,01mp


-camera mașina spalat, uscator 6,73mp

-grupuri sanitare si vestiare

pe sexe, dusuri

-holuri

TOTAL SUPRAFAȚA

Suprafața construita

Suprafața desfasurata

Suprafața utila :

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm. Înălțimea la streasina (atic) a construcției este de 5,50 m, de la cota+OOO .

înălțime libera parter           2,40m

înălțime libera etaj              2,40m

Finisaje interioare

-Finisaje interioare cu glet de ipsos si var lavabil.

-Glafuri helopal.

-Faianța pe pereți, si obiecte sanitare in grupuri sanitare.dusuri, vestiare;

-Pereți si tavane false din gips carton cu termoizolatie din vata minerala; -Pardoselile se vor realiza din parchet laminat in spatiile uscate (birou, dormitoare) parchet laminat tip gresie cu proprietăți antimicrobiene si lavabile(cabinet medical, izolator, hol acces, sala mese, oficiu, holuri etaj) si gresie portelanata in spatiile umede (grupuri sanitare, dusuri, vestiare).

-Tamplaria exterioara se va realiza din profile PVC prevăzute cu bariera termica,culoare albastru Prusia cu geam termoizolant.

-Tamplaria interioara se va realiza din profile P.V.C. culoare alb.

 • - La etajul creat s-a propus montarea la intradosul chesoanelor tavan fals din rigips pentru spatii uscate si umede funcție de funcționalul propus.

Finisaje exterioare

-Finisaje exterioare cu tencuieli Baumit culoare alb.

-Placi Alucobond culoare albastru Prusia pe fațada principala.

-Glafuri helopal.

-Tamplaria exterioara seva realiza din profile PVC prevăzute cu bariera termica,culoare albastru Prusia cu geam termoizolant.

-Gresie antiderapanta la rampe si podește de acces.

 • - Invelitoare din policarbonat la copertina de la accesul principal in clădire si de la terasa acoperita de pe fațada posterioara. Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm.

-Material compozit Decodeck pentru terasa exterioara acoperita si descoperita.

 • - Refacerea pe toata suprafața acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic) a termoizolatiei in grosime de 20 cm din polistiren expandat (conform expertizei termice) dispusa peste termoizolatia existenta de 5cm după o verificare atenta a acesteia. In condițiile in care la momentul execuției se constata o degradare puternica a straturilor terasei , se vor desface toate straturile necorespunzatoare terasei pentru a se reface.

 • - Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din rigips pentru spatii uscate si spatii umede. Izolația termica a pereților in contact cu spatiile neincalzite va fi suplimentată cu vata minerala.

Amenajări exterioare si sistematizare verticala

Terenul aferent centrului de cazare propus este de 532,00mp din care: Suprafața terasa =27,80mp .

Suprafața carosabil =422,Omp Suprafața trotuare = 50,Omp

Accesul principal se va realiza prin intermediul unei rampe si podest de la cota -0,15 la cota+000. S-a propus realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati prevăzută cu balustrada la cota +0,60 m si +0,90m.Rampa si podestul de acces vor fi placate cu gresie portelanata antiderapanta pentru exterior. Accesul principal va fi prevăzut cu firma luminoasa si o copertina cu structura metalica acoperita cu policarbonat Firma luminoasa va fi montata deasupra intrării principale fiind alcatuita dintr-o caseta luminoasa cu fete din acrylic pe un suport din tabla din aluminiu .

In partea de est a amplasamentului s-a propus terasa acoperita conform planului de situație anexat. Terasa acoperita propusa va fi realizata cu paviment si parapet compozit

decodeck (lemn+PVC) culoare sahara brawn. Pentru buna funcționare a centrului de cazare terasa exterioara se va imprejmui cu gard cu structura metalica si plasa transparenta (sistem Metro), accesul pe terasa exterioara acoperita si descoperita va fi posibil numai din incinta clădirii amenajate. Mobilierul de terasa (scaune mese) vor fi realizate din decodeck.

Acoperirea se va realiza pe structura metalica vopsita culoare albastru de Prusia cu invelitoare policarbonat. In partea de sud a amplasamentului s-a propus realizarea unui acces carosabil de serviciu pentru aprovizioare, cu 5 parcaje auto si alee de acces pietonala.

Lucrări de amenajari exterioare proiectate:procurare si montare pardoseli din decodeck; procurare si montare copertine din policarbonat;lucrări de terasamente; incadrarea lucrărilor de drumuri cu borduri; amenajare acces si platforma carosabila;amenajare trotuare;-a menaj are spatii verzi;

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm.

Se va creea o zona atractiva care sa poata fi utilizata atit de beneficiarii centrului de cazare a persoanelor fara adapost cit si de locuitorii din blocurile de locuințe aflate in imediata vecinătate a amplasamentului.

3. Consumuri de utilități a.Necesarul de utilități rezultate, după caz in situația executării unor lucrări de modernizare Avind in vedere schimbarea parțiala a destinației clădirii, realizarea prin recompartimentare pe verticala si orizontala a unui spațiu cu destinație cazare, este necesar a se elabora soluții complete pentru totalitatea instalațiilor interioare si exterioare (apa, canalizare, termice, electrice).

1. Racord apa-canal

1a Necesarul de apa

Ng = 2,25 mc/zi

1b Cerința de apa

Qs =2,32 mc/zi

1c Debitul de apa

1c1 Debitul de apa mediu

Qs zi mediu =2,25 m3/h

1c2 Debitul de apa maxim

Qs zi maxim =2,59 m3/h

1c3 Debitul orar maxim

Qs orar maxim =0,23m3/h

1d Debite de apa de canalizare

1d1 Debit de apa mediu

Qs zi mediu =2,25 m3/h

1d2 Debitul de apa maxim

Qs zi maxim =2,59 m3/h

1d3 Debitul orar de apa

Qs orar maxim =0,23m3/h

1e Necesarul de apa rece

Qcar = 0,75 l/s

16                          Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Program operațional Regional 2007-2013

Axa prioritara 3-”)mbunatatirea infrastructurii sociale”.

Domeniul major de intervenție 11.3.2,-Reabilitare/Modernizare/Dezvoltare si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Documentație de avizare pentru lucrări de intervenție.

1f Necesarul de apa calda menajera Qcacm=0,57 l/s

2.  Energie electrica

2a Putere instalata

PÎ=18,45Kw

2b Putere absorbita

Pa=12,00Kw

2c Factor putere cos<p=0,92

2d Racord trifazat

U=400V/50Hz

 • 3, Necesarul de agent termic

3a Puterea termica

P=34,40Kw

3b Debit agent termic

Q= 1,52m3/h

3c Suprafața de încălzire a corpurilor radiante S=66,00m2

b.estimari privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

DEBIT

CONSUM EXISTENT

CONSUM PROPUS

DEPĂȘIRI CONSUM

Qs zi med

-

0,093 (m3/h)

-

Qs zi max.

-

0,108 (m3/h)

-

Qs orar max.

-

0,234 (m3/h)

-

A. DETERMINAREA CANTITĂȚILOR DE APĂ DE ALIMENTARE

Se face conform STAS 1343/1-91 și STAS 1478-90. Necesarul de apă se determină cu relația:

N = Ng~ —y Ui x ngi  (m3 / zi)

1000 V 1

 • -  Ng - necesarul de apă pentru nevoi gospodărești

 • -   Ui - numărul de utilizatori permanenți și flotanți

 • -  Cazare-           10 persoane

 • -  Personal -           Spersoane

Total:                  Ni = 15 persoane

 • -  ngi - necesarul de apă specific conform STAS 1478-90 tabelul 4/8, ngi = 150 l/om, zi din care 65 l/om. zi este apă caldă sanitară.

Ng = — x 15x150 = 2,25 (m3 / zi)

1000 ' z

 • 2. Cerința de apă - se determină cu relația :

Qs = KsxKpxNg {m'/zi)           Ks = 1,02;   Kp=1,01

Qs = 1,02x1,01x2,25 = 2,32 țm3 / zi)

 • 3. Debite de calcul - ale sistemului de alimentare cu apă Qs zi med, Qs zi max., Qs orar max. se determină cu relațiile :

_      KsxKp t j , \ Qs

Qsz,nte. =~---~xN (m /.y =-- —

86400      '     7 86400

<Kmax           (™3/s)

z/m«

Kzi = 1,15-tabel 1, STAS 1343/1-91 - coeficient de variație zilnica

Ko = 2,5 - tabel 2, STAS 1343/1-91 - coeficient de variație orara

Qszimed =       = 0,000026 (m3 / $)

* l,med 86400              v 7

= 1,15x0,000026 = 0,000030 (m’Ay)

Qs z/max Qs orar max


= 2,5 0,000026 = 0,000065 (m3/s)= 0,234 (m3//z)

A. DETERMINAREA DEBITELOR DE APĂ DE CANALIZARE

Se face conform STAS 1846-90.

Debite de ape uzate menajere se determină cu relația

Qn = Qs (m3/s)  (m3//i)

Qn2imeit = 0,000026 (m3 / 5) = 0,093 (m3 / h) = 2,246 (m3 / z/)

î/ȚȚiax = 0,000030 (ffi3/s) = 0,108 (m3//i)=2,59 (m3/zi)

<K™max = 0,000065 (m3/s)= 0,234 (m3/*)= 5,61(mc/z/)

Conform normativului NP 086 - 2005 , normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor partea II , clădirea nu se echipează cu hidranti interiori si exteriori.

Conform capitolului 6,1/5 nu se prevăd instalații de stins incendii din exterior C. DIMENSIONAREA RACORD APA LA CONSUM CURENT

Racordul de apa se dimensionează spălător (1 buc), mașina de spalat vase (1 buc), mașina de spalat rufe (2 buc), lavoar (9buc), vas closet (8buc), pisoar (4buc.) cabina dus (7 buc).

Etoiai = 17,38.


debitul de calcul in funcție de echivalenți;

1 buc x 0,35 = 0,35 ;

 • 1 buc x 0,50 = 0,50;

 • 2 buc x 0,85 = 1,65;

9 buc. x 0.35 = 36,45;

8 buc x 0,50 = 4,00;

4 buc x 0,17 = 0,68;

7 buc. x 1,00 = 7,00;


La E -17 din nomograma de dimensionare rezulta, conform formulei: Qc= a-b-c-^E = 0,75 l/s;


Unde: a= 0,15; b= 1; c= 1,2 conf. STAS 1478, rezulta o secțiune de 011/2" la i =30 mCA/ml;

a, b, c - coeficienți adimensionali

D. NECESARUL DE APA CALDA MENAJERA

Conform STAS 1478/90 debitul de apa calda este dat de relația:

Qc= a • b -c ■ unde oeficienti adimensionalia, b c sunt ce au valorile:

a=0,15; b=0,7;c=1,6;

Având in vedere faptul ca debitele specifice ale bateriilor de amestec sunt:

-L =

0,121;

9 buc x 0,12 = 1,08 l/s

-CD =

11;

7 buc x 1=7,00 l/s

-S =

ii;

1 buc x1=1 I /s

avem

Qc=0,15* 0,7* 1,6* 79,08 =0,57 l/s = 150mc/h qc= 0,57 x 4185 x (45-10) = 84743 kcal/h = 98,5 kw;

b.estimari privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

DEBIT

CONSUM EXISTENT

CONSUM PROPUS

DEPĂȘIRI CONSUM

Qs zi med

-

0,093 (m’/h)

-

Qs zi max.

-

0,108 (m3/h)

-

Qs orar max.

-

0,234 (m3/h)

-

INSTALAȚII SANITARE

Alimentarea cu apa si canalizare se realizează prin racordarea la rețeaua de apa si canalizare a orașului existenta in zona.

Instalațiile aferente obiectivului cuprind următoarele lucrări:

- Alimentarea cu apa rece;

(pCanalizarea exterioara;

- Instalațiile sanitare interioare

Situația proiectata

In cele ce urmeaza, se vor trata soluțiile tehnice adoptate pentru fiecare tip de instalație după cum urmeaza:

Alimentarea cu apa

In cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizata pentru consumul menajer si pentru igienizare.In acest scop asigurarea necesarului de apa rece in cadrul obiectivului, se va realiza printr-un branșament din PE HD PE 80 Dn 40 Pn 6, de la rețeaua de alimentare a punctului termic nr. 154 si se va racorda înaintea punctului de consum a acestuia, pentru contorizarea consumului se propune amplasarea unui apometru in căminul de vizitare, echipat cu robineti (2 buc), clapeta de reținere (1 buc), amplasat conform plan de situație H1 anexat la prezenta documentație. Conductele de racord pentru apa rece sunt executate cu țevi si fitinguri din polietilena si se vor poza subteran sub adancimea de inghet

(-1,20 m fata de CTN) pe pat de nisip (h=10 cm).

Canalizare

In vederea evacuării apelor uzate menajere ce provin din cadrul obiectivului, se propune racordarea la rețelele exterioare de canalizare existenta in zona.Apele uzate menajere provin de la: oficiu, spălătorie, grupurile sanitare si dușuri.

Pe rețeaua de canalizare proiectata se prevăd cămine de vizitare conform STAS 2448/82, circulare din beton armat, echipate cu rame si capace carosabile si necarosabile direct la rețeaua canalizarea exterioara.

Canalizarea menajera proiectata de va executa cu tuburi din PVC cu Dn 40, 50 si

110 mm in interiorul obiectivului si din tuburi din PVC cu Dn 110, 130 si 160 mm la exterior, cu etansare uscata cu garnituri din cauciuc.

Tuburile de canalizare se vor monta pe un pat de nisip, iar primul strat de umplutura va fi ales cu grija fara elemente ascuțite sau brute care sa deterioreze tubul.

Instalații sanitare interioare

In vederea asigurării condițiilor igienico sanitare si a nevoilor gospodărești, conform normativelor in vigoare, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apa rece si calda la obiectele sanitare, in acest scop s-au prevăzut instalații interioare de apa rece, apa calda menajera, pentru asigurarea la punctele de consum a debitelor necesare, la presiunile corespunzătoare si racorduri la rețeaua exterioara de canalizare.

Din punct de vedere al obiectelor sanitare interioare spațiul de cazare este dotat cu: oficiu, spălătorie, grupurile sanitare si dușuri .echipate cu: spălător (1 buc), mașina de spalat vase (1 buc), mașina de spalat rufe (1 buc), lavoar (9 buc), vas closet (8 buc), pisoar (4 buc) si cabina dus (7 buc).

Instalațiile sanitare interioare ale obiectivului constau din:

 • - echiparea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare;

 • - racorduri la coloane;

 • - alimentarea cu apă rece și caldă a acestora;

 • - evacuarea apelor menajere de la grupul sanitar;

Echiparea cu obiecte sanitare s-a făcut conform normelor sanitare în vigoare astfel: lavoar din porțelan sanitar prevăzut cu baterie amestecătoare apă rece-caldă, ventil de scurgere și sifon de lavoar cu racord flexibil din P.V.C.; etajeră din porțelan sanitar; oglindă din semicristal; vas closet din porțelan sanitar, prevăzut cu rezervor de spălare pe vas; closet, ramă și capac din polipropilenă, suport de hârtie din porțelan sanitar; cabina dus sifon de pardoseală Sp 0 50 pentru colectarea apelor de la grupul sanitar; Evacuarea apelor uzare provenite de la obiectele sanitare se va realiza in exteriorul clădirii, printr-o instalație de canalizare menajera interioara.

Materiale folosite pentru instalații

Materialele ce pot fi folosite pentru instalațiile sanitare de apă rece și caldă sunt:țevile din oțel,sau mai nou țevile multistrat folosite cu succes la noi.

Pentru evacuarea apelor menajere se vor folosi țevi din polipropilenă tip PP cu diametrul de 32 mm la legăturile lavoarelor.iar pentru legăturile vasului closet,sifon de pardoseală d> 50 și 100 mm.

Masuri PSI-Pentru stingerea eventualelor incendii se vor mai folosi si stingatoare tip P6 cu praf si CO2. cu care sunt dotate clădirile.

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

Prezentarea soluției

La proiectarea instalațiilor de încălzire interioare și a instalațiilor din centrala termică se vor respecta prevederile următoarelor normative și reglementări conexe: I 13/2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală. Prin proiectare se vor asigura nivelurile de performanță corespunzătoare celor șase cerințe de calitate, conform prevederilor Legii 10/1995:

INSTALAȚII TERMICE

Pentru asigurarea obiectivului cu energie termica si apa calda menajera se propun următoarele soluții:

 • 1. Racordarea obiectivului la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice prințr-un canal termic la punctul termic nr. 154 , necesarul de energie termica pentru încălzire fiind de Q if1c. = 29 kW ( D = 1,28 mc/h) , iar necesarul apa calda menajera este de Q acm. = 70 KW (D acm = 1,82 mc/h); Energia termica utilizata pentru incalzirea obiectivului va fi masurata cu un contor de energie termica cu următoarele specificații tehnice:

 • > Temperatura mediului ambiant: 0...55 ° C ;

 • >  Umiditate relativa 93% fara condens;

 • > Clasa de mediu C, conform EN 1434;

 • >  Grad de protecție:IP54 - calculator, IP65 - debitmetru;

 • > Alimentare : rețea 230Vca ± 10% 50Hz ± 2Hz;

 • >  Domeniul de măsură al temperaturii: 0...180 ° C;

 • >  Domeniul diferenței de temperatura : 2,5... 160 ° C

 • 2.  Amplasarea unui boiler avand următoarele caracteristici tehnice:

a. Boiler vertical:

 • i.  Capacitate totala V = 242I;

 • ii.  Debit continuu la 40 °C = 1943 l/h;

 • iii.  înălțime / Diametru = 1697 / 514 mm;

 • iv.  Racord electric

 • v.  Racord a.c.m, /a.r. = 1”

 • 3. Amplasarea unui aparat de măsură pentru energie termica in căminul de vane.

 • 4. Amplasarea unei vane

Pentru realizarea confortului termic la obiectivul propus s-au proiectat instalațiile interioare de încălzire centrală, care cuprind:- corpurile de încălzire;

- rețeaua de distribuție a agentului termic.

Corpurile de încălzire prevăzute sunt radiatoare din otel tip panou si se vor monta pe console metalice fixate de elementele de construcție.

Dimensionarea corpurilor de încălzire s-a făcut în conformitate cu prevederile și datele din documentația tehnică elaborată de către firmele furnizoare de radiatoare de acest tip. Fiecare corp de încălzire va fi prevăzut cu robinet dublu de reglaj (tur - retur) și ventil de aerisire.

Distribuția agentului termic (apa caldă cu parametrii 85/65°C) s-a prevăzut a se realiza printr-o instalație cu distribuție inferioară, tip ramificat, cu circulație forțată în sistem bitubular.

Proba de presiune la rece se va efectua la presiunea de 5 bar. Presiunea de probă se va măsura la 3 ore de la umplerea instalației și punerea sub presiune și se va termina - după verificarea tuturor îmbinărilor. Se va folosi un manometru înregistrator. Rezultatele probei se consideră corespunzătoare - dacă pe toată durata probei nu sunt variații de presiune și dacă la instalație nu se constată fisuri sau scurgeri de apă la îmbinări.

S-au prevăzut robinete pe tur și pe retur Dn 1/2". Robineții pe retur cu rolul de a realiza echilibrarea hidraulică exactă a corpurilor de încălzire prin introducerea unei pierderi suplimentare de presiune.

Conductele se vor izola obligatoriu la montarea în pardoseală cu prevederea unor puncte fixe pentru a prelua dilatațiile termice ale sistemului.

INSTALAȚII ELECTRICE

Pentru realizarea investiției sunt necesare următoarele lucrări de instalații electrice:

 • •  Alimentarea cu energie electrica;

 • •  Coloane si tablouri electrice;

 • •   Instalații interioare pentru iluminat si priza;

 • •  Instalații electrice pentru iluminat de siguranța;

 • •   Instalații telefonice, televiziune prin cablu;

 • •  Sistem antiincendiu;

 • •  Instalații paratrăsnet si prize de pamant

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică din rețelele furnizorului, pana la punctul de delimitare a instalațiilor se va face conform avizului de racordare.

Pentru racordarea noului consumator de energie electrica la rețelele furnizorului s-a prevăzut un bloc de măsură si protecție trifazic BMPT, 400V - 50Hz care va fi si punctul de delimitare a instalațiilor intre furnizorul de energie electrica si consummator si se va racorda din firida de branșament (FB) amplasata pe peretele exterior al PT Cz 119 cu cablu subteran AcyAby 3 x 25 +16 mmp pana la BMP-T.

Coloane si tablouri electrice

Din BMP-T se va executa o coloană pana la tabloul electric TE având secțiunea 5Fy 10 mmp protejat cu tub IPEy 32 mm pozat in ingropat.

Coloanele electrice se vor executa din cupru montate in tub, secțiunea coloanelor va fi conform schemelor electrice.

Tablourile electrice vor fi echipate cu intrerupatoare automate cu protecție la suprasarcina si scurt circuit.

Circuitele monofazice pentru iluminat si prize, din toate tablourile vor fi protejate cu dispozitive de protecție diferențiale la curenti de defect, DR = 30 mA.

Tablourile electrice vor avea gradul de protecție minim iP40.

Carcasele tablourilor vor fi din policarbonat, rezistent la praf, umezeala si flacara.

Instalații interioare pentru iluminat si priza

Instalația electrica interioara se va executa din conductoare din cupru (Fy) montate in tub IPEy, pozat ingropat sip e trasee de construcție din materiale incombustibile.

întrerupătoarele, comutatoarele, prizele electrice, vor fi de tip obișnuit montate ingropat. Prizele electrice vor fi cu contact de nul de protecție.

Corpurile de iluminat:

 • > Corp tip spot cu lampa fluoerscenta compacta;

 • >  Corpuri fluorescente;

 • > Aplice ornamentale;

Corpurile pentru iluminat in birouri, club, sala mese, holuri si casa scării vor fi cu lămpi florescente, tubulare montate aparent, avand grad de protecție minim IP40.

In spatiile de depozitare se vor monta corpuri de iluminat cu lămpi florescente, tubulare, etanșe rezistente la praf si umezeala cu gradul de protecție minim IP54.

In grupurile sanitare se vor monta corpuri pentru bai tip AB 02. si uscatoare de mâini electrice cu aer cald conform plan. Aceste uscatoare se vor racorda pe circuite independente cu racord fix, deci fara prize electrice. In camerele de dormit de la etaj s-au prevăzut corpuri de iluminat incandescente ornamentale.

Instalații electrice pentru iluminat de siguranța

Conform normativelor in vigoare tipul de iluminat de siguranța de evacurare necesar este 3.

Corpurile de iluminat de siguranța pentru evacuare se vor monta conform planurilor anexate la prezenta documentație.

Pe caile de evacuare din clădire se vor monta corpuri de iluminat tip indicator luminos (STAS 297), inscripționate si amplasate astfel incat sa indice traseulu de urmat in caz de pericol.

Circuitele pentru iluminat de siguranța vor fi diferite de cele pentru iluminat normal, pozate la distanta de minimum de 10 cm, fata de circuitele iluminatului normal.

Instalații telefonice, televiziune prin cablu.

Pentru racordarea instalației telefonice interioare la rețeaua telefonica exterioara, s-a prevăzut o firida telefonica conform plan parter.

Instalația telefonica interioara se va executa din cabluri telefonice pentru interior, multiperechi, conform precizărilor furnizorului de echipament telefonic.

Cablurile vor fi montate in tub iPEy 20 ingropat.

Pentru televiziunea prin cablu, s-a prevăzut cablu coaxial protejat in tub iPEy si doze.

Sistem antiincendiu

Instalația de incendiu se va executa cu cablu special de 2 x 75 mmp. Centrala de detactare incendiu, echipata conform lista utilaje si va fi alimentata inaintea întrerupătorului general TG, amplasata in secretariat.

Instalația de incendiu este prevăzută cu detectoare de fum in fiecare incapere, butoane incendiu si sonerii montate pe holuri si in exteriorul clădiri, conform planuri.

Instalații paratrăsnet si prize de pamant

Conform normativului I20-2000 s-a prevăzut o instalație de protecție împotriva trăsnetului realizată cu platbandă de captare OL-Zn 25 x 4 mm și platbandă de coborâre OL-Zn 25 x 4 mm montată aparent.

Se vor monta piese de separație între instalația de paratrăsnet, instalația de protecție interioară și priza de pământ.

Se va executa o priză de pământ artificială cu electrozi OL-Zn 2 W, l= 3 m și platbandă OL-Zn 40x4 mm montată îngropat la adâncimea de minim 0,70 m, a cărei rezistență de dispersie nu va depăși valoarea de 4 Ohm.

La priza de pamant se vor lega toate părțile metalice ale instalației care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot fi puse in mod accidenctal, ca urmare a unui defect de izolație, astfel se vor lega prin banda OL - Zn 25 x 4 mm, carcasele tablourilor, carcasele motalrelor electrice, etc.

Se va executa legarea la nulul de protecție, a tuturor pârtilor metalice, aceasta legare fiind a doua măsură de protecție.

Conform Normativ I 7/2002, instalația electrica de distribuție va avea obligatoriu nulul de protecție distribuit.

Toate corpurile de iluminat vor avea carcasa metalica legata la nulul de protecție, care va fi unul din conductoarele din circuitele de alimentare (1,5 mmp).

Toate prizele electrice vor fi cu contact de nul de protecție. Se va monta protecția diferențiala la curentii de defect pe toate circuitele electrice in tablouri, DR30mA. Nu se vor monta corpuri de iluminat sub cota de 2,3m fata de pardoseala finita a încăperii.

In caz ca nu se poate respecta aceasta cota, corpurile pentru iluminat vor avea carcasa metalica legata la nulul de protecte prin conductori din cupru Fy 1,5 mmp (bai, grupuri sanitare, casa scării)

In cazul când din diverse motive, carcasele tablourilor electrice se vor executa din material bun conducător de electricitate (tabla), aceste carcase se vor lega la pamant prin banda OL - Zn 25 x 4 mm, pana la piesa de separație, si prin banda 40x4mm la priza de pamant.

La elaborarea acestui proiect se va tine seama de cerințele si datele puse la dispoziție de către beneficiar, de normele in vigoare si de raportul optim intre calitate, condiții de confort si costuri.

In conformitate cu legea 10/1995 «Legea calitatii in construcții «clădirea sociala trebuie obligatoriu sa satisfaca, pe întreaga durata de exploatare (existenta) a lor, următoarele cerințe de calitate:

 • A. Rezistenta si stabilitatea clădirilor

 • B. Siguranța in exploatare

 • C. Siguranța la foc

 • D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului

 • E. Izolație termica, hidrofuga si economie de energie

 • F. Protecție impotriva zgomotului

 • 4) . DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE;GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIȚIEI

eșalonarea Investiției (INV/C+M)

anul I - 6 luni

anul II -3 luni

 • 5) . COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

l.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Valoare totala (fara TVA) - 1056,414mii lei cu TVA 1255,267 mii lei

Din care C+M - 709.035 mii lei cu TVA 843,752 mii lei

S.C.STAR PROIECT SRL

Proiect 6/2008


FAZA D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiției

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST

in RON si EURO la cursul BCE la data de 27.10.2008

1Euro= 3.6875


RON


Nr. . Crt.

Denumirea

capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

T. V. A.

Valoare (inclusiv TVA)

mii iei

mii EURO

mii lei

mii tei

mii EURO

0

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului (Obiect 1)

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea Inițiala

Total Capitol 1=

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

Capitolul 2 Cheltuieli ptasigurarea utilităților necesare obiectivului

2.

Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (rețele de racord, utilități exterioare incintei)

2.1.

Obiectul nr 2 Racord electric +instalatii paratrăsnet

12,635

3,426

2,401

15,036

4,077

2.2.

Obiectul nr. 3 Racord apa rece +ACM

15,364

4,167

2,919

18,283

4,958

2.3.

Obiectul nr 4 Racord canalizare

20,223

5,484

3,842

24,065

6,526

2.4.

Obiectul nr 5 Racord termic

5,056

1,371

0,961

6,017

1,632

2.5.

Obiectul nr 6 Lucrări de amenaja ri exterioare (accese, platforme)

45,584

12,362

8.661

54,245

14,710

Total Capitol 2=

98,862

26,810

18,784

117,646

31,904

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

Studii geo

1,800

0,488

0,342

2,142

0,581

Studii topo

2,200

0,597

0,418

2,618

0,710

Studii hidro

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,500

0,407

0,285

1,785

0,484

Autorizație de construcție 1%

3.3.

Proiectare si inginerie

55,288

14,993

10,505

65,793

17,83

Documentații avize

1,100

0,298

0,209

1,309

0,355

Documentații avizare pentru documentații POR

2,000

0,542

0,380

2,380

0,645

Expertiza tehnica

8,800

2,386

1,672

10,472

2,840

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000

1,356

0,950

5,950

1,614

3.5.

Consultanța

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6.

Asistență tehnică

51,800

14,047

9,842

61,642

16,716

Asistență tehnică acordată de proiectant

9,000

2,441

1,710

10,710

2,904

Total Capitol 3 =

138,488

37,555

26,313

164,801

44,679

0

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Obiect 7    Amenajare clădire- Constructii+inst.

523,826

142,055

99,527

623,353

169,045

4.1.2

Obiect 8     Copertina

34,966

9,482

6,644

41,610

11,284

4.1.3

Obiect 9     împrejmuire

21,714

5,889

4,126

25,840

7,007

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.3.1

Utilaje aferente instalației de paratrasnet(obiect 2)

7,500

2,034

1,425

8,925

2,420

4.3.2

Utilaje aferente racord apa si a.c.m.(obiectului 3)

2,425

0,658

0,461

2,886

0,783

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

119,143

32,310

22,637

141,780

38,449

4.6.

Active necorporale

Total capitol 4 =

709,574

192,427

134,819

844,393

228,988

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții 3.5%

23,977

6,502

4,556

28,533

7,7377

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe.costul creditului

Taxa I.S.C.

5.2.1

* cf.Lege 10/1995    0,7%

4,963

1,346

4,963

1,346

‘ cf.Lege 453/2001  0,1%

0,709

0,192

0,709

0,192

5.2.2.

5.2.2 Comision pentru Casa Socială a Constructorului 0,5%din valoarea construcției montaj

3,545

0,961

3,545

0,961

5.2.3

5.2.3 Comision Banca Finanțatoare 0.40%

5.2.4

5.2.4 Taxa timbru arhitect 0.05%

0,511

0,138

0,511

0,138

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

70,098

19,010

13,300

83,398

22,621

Total capitol 5 =

103,800

28,149

17,856

121,655

32,996

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

Total capitol 6 =

TOTAL GENERAL

1 056,414

286,494

198,853

1 255,267

340,403

Din care C + M

709,035

192,281

134,717

843,752

228,814

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1

AMENAJARE TEREN
In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008
1 euro=3,6875 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240158 Amenajare teren

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

TOTAL 1

5,690

1,543

1,081

6,771

1,836

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

5,690

1/543

1,081

6,771

1,836

DEVIZUL OBIECTULUI NR, 2

RACORD ELECTRIC + INST. DE PARATRĂSNET
In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008
1 euro=3,6875 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii iei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240008 Racord electric + priza de pamant

12,635

3,426

2,400

15,035

4,077

TOTAL I

12,635

3,426

2,400

15,035

4,077

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

1.

Utilaje- Prevectron conf. lista de utilaje

2 buc x 3.750 lei/buc=

7,500

2,034

1,425

8,925

2,420

TOTAL III

TOTAL {TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

20,135

5,460

3,825

23,960

6,497

S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

29                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Program operațional Regional 2007-2013

Axa prioritara 3-"lmbunatatirea infrastructurii sociale'.

Domeniul major de intervenție II.3.2.-Reabilitare/Modernizare/Dezvoltare si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Documentație de avizare centru lucrări de intervenție.

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3

RACORD APAȘI A.C.M.
In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008
1 euro=3,6875 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240168 Racord apa rece si A.C.M.

6,534

1,772

1,241

7,775

2,108

2.

240198 Cămin pentru utilaje

8,830

2,394

1,678

10,508

2,850

TOTAL 1

15,364

4,166

2,919

18,283

4,958

II. MONTAJ

...

TOTAL II

III. PROCURARE

1.

Utilaje- Contor apa rece conf. lista de utilaje

2 buc x 425 lei/buc=

0,850

0,230

0,162

1,012

0,274

2.

- Contor energie termica cf. lista de utilaje

1,575

0,427

0,299

1,874

0,508

TOTAL III

2,425

0,657

0,461

2,886

0,782

TOTAL {TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

17,789

4,823   |   3,380

21,169

5,740

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 4

RACORD CANALIZARE
In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27,10.2008
1 euro=3,6875 lei

Nr

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240178 Racord canalizare

20,223

5,484

3,842

24,066

6,526

TOTAL 1

20,223

5,484

3,842

24,066

6,526

II. MONTAJ

1

TOTAL II

III. PROCURARE

1 1 1 1 1 1

TOTAL III                       1                1             1               1                 1

TOTAL {TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)    |  20,223  |  5,484  |   3,842   |   24,066   |   6,526

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 5

RACORD TERMIC
In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008
1 euro=3,6875 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240188 Racord termic

5,056

1,371

0,960

6,016

1,631

TOTAL 1

5,056

1,371

0,960

6,016

1,631

II. MONTAJ

n

TOTAL II

III. PROCURARE

~i                       r-     i      i       i        i

TOTAL III                      j                  |             |               |                 1

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III) 1    5,056    |  1,371  |   0,960   |    6,016    |  1,631

DEVIZUL OBIECTULUI NR, 6

AMENAJARI EXTERIOARE
In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008
1 euro=3,6875 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240018 Lucrări de terasamente

2,738

0,743

0,520

3,258

0,884

2.

240028 Montare borduri

2,291

0,621

0,435

2,726

0,739

3.

240038 Platforme carosabile, trafic ușor

31,545

8,555

5,993

37,538

10,180

4.

240048 Trotuare

3,055

0,828

0,580

3,635

0,986

5.

240058 Spatii verzi

5,955

1,615

1,131

7,087

1,922

TOTAL I

45,584

12,362

8,659

54,244

14,711

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

ZZ

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III) |  45,584  | 12,362 |  8,659  |   54,244   | 14,711

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 7

AMENAJARE CLĂDIRE - CONSTRUCȚII + INSTALAȚII
In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008
1 euro=3,6875 lei

Nr crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240078 Rezistenta infrasructura

64.373

17,457

12,231

76,604

20,774

2.

240088 Rezistenta suprastructura

123,242

33,421

23,416

146,658

39,772

3.

240098 Arhitectura amenajare clădire

275,645

74,751

52,373

328,017

88,954

4.

240108 Instalații electrice inter.

22,091

5,991

4,197

26,289

7,129

5.

240118 Instalații termice inter.

16,971

4,602

3,224

20,196

5,477

6.

240148 Instalații sanitare inter.

21,504

5,831

4,086

25,589

6,939

TOTAL 1

523,826

142,053

99,527

623,353

169,045

II. MONTAJ

1

TOTAL II

III. PROCURARE

J....                                          1             1             1              1                1

TOTAL III                       |              |              |               |                 |

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III) | 523,826 ’ | Î42,053 ]  99,527  |  623,353  | 169,045

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 8

COPERTINA
In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008
1 euro=3,6875 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240128 Rezistenta copertina

22,381

6,069

4,252

26,633

7,222

2.

240138 Arhitectura copertina

12,585

3,413

2,391

14,975

4,061

TOTAL I

34,966

9,482

6,643

41,608

11,283

II. MONTAJ

1

TOTAL II

III. PROCURARE

1 ~ ~ 1 1 1 1 1

TOTAL III                       |                |              |               |               |

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III) |   34,966  |  9,482  |   6,643   |  41,608  |   11,283

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 9

ÎMPREJMUIRE
In lei si euro, la cursul lei/euro din data de : 27.10.2008
1 euro=3,6875 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

240068 împrejmuire

21,714

5,888

4,125

25,839

7,007

TOTAL I

21,714

5,888

4,125

25,839

7,007

II. MONTAJ

I

TOTAL II

III. PROCURARE

I                                                                                                                                                                     I                                                   I                                                          )                                                |------------------------------------------------------1-------------------------------------------

TOTAL III                       |               |                  |               |                 |

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)    |“ 21,714  |   5^88   |  4J25  |  25^39 F 7,007

S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

36                         Pr. Nr. 6/2008

FazazDocum.de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2.eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției Durata de realizare a investiției 9luni

Denumire obiectiv Total cheltuieli

Cheltuieli eșalonate (mii lei)


(mii lei)

A/aloare investiție    1056,414

■C+M___J 709,035


Ani/Luna 6-12

777,944

553,493


An II/Luna 13-15

278,470

155,542


 • 6) . INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE:

Analiza comparativa a costului realizării lucrărilor de intervenții fata de valoarea de inventar a construcției.

 • 7) . SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Fonduri din bugetul de stat; Fonduri externe nerambursabile; Fonduri proprii

 • 8) . ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

1.locuri de munca create in faza de executie-15 locuri

 • 2.numarul de locuri de munca create in faza de operare-20 locuri

 • 9) . PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

1.valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) 1 206,238 lei;

1 euro=3,6875 la data de 27.10.2008

N r. C tr

Denumirea capitolelor si Subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare inclusiv TVA

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

MII Euro

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

1 056,414

286,494

198,853

1 255,267

340,403

Din care :C+M

709,035

192,281

134,717

843,752

228,814

2 eșalonarea investiției (INV/C+M)

anul I -6 luni

anul II -3 luni

 • 3. durata de realizare ( 9 luni)

 • 4. capacitati (in unitati fizice si valorice)-creerea de noi locuri de munca si protejarea societății civile împotriva comportamentelor devianteale persoanelor fara adapost

 • 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiția după caz: nu sunt

 • 10). AVIZE SI ACORDURI DE PRICIPIU

1.CERTIFICATUL DE URBANISM:

este emis de Primăria Municipiului Bacau nr. 104 /16.03.2009

2. A VIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR


Aviz de amplasament nr.

/2009 - E-ON Moldova

/2009 - E-ON Gaz Distribuție

/2009 - Romtelecom

/2009

/2009

/2009

/2009

/2009


Aviz de amplasament nr.

Aviz de telecomunicații nr.

Aviz CET Bacau nr.

Aviz R.A.G.C. nr.

Aviz Sanitar pt. amplasare construcții nr.

Aviz Mediu                           nr.

Aviz P.S.I.                               nr.

 • 3.ACORDUL DE MEDIU-

Concluziile evaluării impactului asupra mediului

3.1 Protecția calitatii apelor:

 • •  Obiectivul nu produce elemente poluante care sa afecteze calitatea apelor.

 • •  Canalizarea se va realiza prin racord la rețeaua stradala.

3.2Protectia calitatii aerului:

In cadrul obiectivului nu se desfasoara activitati care sa afecteze calitatea aerului. 3.3Protectia împotriva zgomotului si vibrațiilor:

 • •  Obiectivul nu produce elemente poluante care sa afecteze fonic.

 • •  Clădirea este asigurata fonic prin utilizarea de geamuri termopan si a tencuielilor de tip termos iste m

3.4Protectia împotriva radiațiilor:

Nu este cazul.

3.5Protectia solului si subsolului:

Nu este cazul.

3.6Protectia ecosistemelor terestre si acvatice;

Nu este cazul.

3.7Protectia așezărilor umane si a altor obiective de interes public:

Nu este cazul.

3.8Gospodarirea deșeurilor generate pe amplasament:

• In urma activitatii ce se vor desfasura in noua construcție vor rezulta deșeuri. Aceste deșeuri se depozitează in pubele de gunoi situate la subsolul clădirii, urmind a fi ridicate, in baza unui contract , de către o firma specializata care le va transporta la groapa de gunoi a orașului Bacau.

3.9Gospodarirea substanțelor toxice si periculoase:

Nu este cazul.

Obiectivul nu se afla in zone cu restricții (zona inundabila, zona industriala, zona de protecție sanitara)

 • 4. ALTE AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU SPECIFICE-


DIRECTOR GENERAL, Jurist Gabriela Stoica


S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

39                         Pr. Nr. 6/2008

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

PIESE DESENATE

S.C. STAR PROIECT SRL BACAU

39                          Pr. Nr. 6/2008

FazatDocum.de avizare a lucrărilor de intervenție

VIZAT SPRE NESCHfMUAfft

Oficiul de Cadastru și Publicitate

PLAN B1E ICNCAMAM; IN ZOlflA Imobiliară Bacău j îNr. .rXÎW......Data.or4»ueuo>7_-»


8AC*'-1


r------■----

r VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

\y-i -

SEMNATARA

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NRJ DATA

■DENUMIRE PROIECT

F ■ CENTRIA. CC CAZARE TEMPORARA A FSISOANSJDR FAAAADAPOSTOMMUMOWLBACAU

WW>țASA|MENn PUNCT TERMIC W.t W, itf. Miew. SE. munWpU Bk*u jui. Skmt

PROIECT Nr.

6/2008

Str. Brandu.

»4 Nr.60 CUI RO16400372;    256/2006   ' ‘ *

emfflfc stapr0lect@3mag.com

___ SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

S£Mț*ATURA

SCARA

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL BACAU Str. MaraswE Nr. B, mun. B«cau

r FAZA ..,

D.4.U

. relevat

Arh. SZABO DOINA

'1:5000

. desenat

Ing, BALAfTA CĂTĂLIN

r SEF PROIECT

Arh. SZABO DOINA

DATA

01. 2009

- PLAN ÎNCADRARE IN ZONA-

PLANȘA

A0jPLAN DE SITUAȚIE

(intravilan) municipiul Bacau. judelui Bacau Scara 1: 500


S=120,15m


u/e ferata


155jSO

' '155.63 '


EO.

SPRE NESCHIMBArE

tale


fic^l de Cadastru și Public Imobiliară BacăuPROPUNERI:


AMPLASAMENT PROPUS PENTRU MUTARE GHENA DE GUNOI (ffi POSTTRAN8 d/f'fiaav'oo mp ==120,15 mp = 652,15 mp15141

--T--VT

---

--------yv

verificator) EXPERT REVtZJE

NUME      '

«EMNATVJM

CERINȚA

■ REFERAT1 EXPERTIZA NR.) DATA

Wfl-lMMfim

Uf st HHESD

■ - cecnrvt dc cazau totoama a

FARA AC AFOtT CM MMOTM. MCM

PROIECT Nr.

1 "  S(£ Brint}

fir. 50 cili RO 18400972; JW2W2006 e-rnait: starprohd&gfnalcan

-

AMPLAS*M£HE PUNCTTERMlCNrJM.st.iSw/.rr.flt

murMpM 8t«L|4hai

6/2008

~ SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

S^MJ/ATURA

SCARA

beneficiar:

CONSILIUL LOCAL BAQAU S».          Nr. t. mm. B*cw. >jd. Bkki

FAZA .

proiectat

Arh. SZABO DONA

-1:500

to.A.m

DESENAT

log. BALAITA GATAUN

—■

PLANȘA

s£FWtol£CT '

Arh SZABO DOINA

DATA

• PLAN SITUAȚIE -

A1

director

Jur. STOICA DIANA GABRIELA

01.2009

I

’&l------------------Ci O C>i O I d b cf b

CA P       [j—i   Terasa* ?h*           T*


S=27,80 mp pardqseala


I

1

1

1

I

I

I

I

I I

L

i i

i i

i i

i


c o


S?ala) mese pari pin?hct op (Asie

=1j4,5S njfo

i (

' 1

j! t

7| <

J 1


’RIMIRE /L rtnL partbrt

//1


!H£8s?4,30 mp

I rt. grăit


^^TjUnr sanitar \00A{s hane ic '205a®t?,2 mp

-s


kfl


PARTER

Suprafața construita sp amenajat = 120,15 mp Suprafața construita terasa          "27,80 mp

Total suprafața construita /- {>. i -150,15 mp Suprafața utila         f; C --130,90 mp

Categoria de importanta fC* -uf. * ’ W'


supratata utila

LZJ Clasa de importanta III /,

Categoria de importanta fC'


PARTER+ETAJ

Suprafața construita Suprafața desfasurata Suprafața utila


= 150,15 mp = 270,30 mp = 262,10 mp


EXPERT TEHNIC

Prof. univ. tnq. PAULICA RAILEANU

• • ■ » î                                                        ■

-------------

î 1

VERIFICATOR?

EXPERT

REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

cerința:

REFERAT /'EXPERTIZA NRJ BATA

i

: DE WMWj PROIECT;

h CțMTnjL O€ CA2M WWRA A P&WOAJ<R.OR 17  FMA WWW DM MLMCFflJL BACAU

PROIECT Nr.

Sfr. Brandul Wr. 50 CU/ Z?O / 64OS72; J04 / 256 / 2006 (f emefl: si'arpfwiffcf@gj770i?,cam

AUPLÂSUCOT fajNCT 1ERMC » ISA. ■». UIqw rr 9€

---— - -     rțviiQ^M Bnu. jutf. Bnu

6/2000

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

S£ MATURA

SCARA

aeNEEicakJ

CONSILIUL LOCAL BAC AU

Stf. KartwflCi. ®. rrvn. Bteau

FAZA

PROIECTAT

arh. Szabo Doino

^4:50

DAU

OESENAT

frijb BâlSjțfi Câlfilin

PLANȘA

A7

SEF PROIECT

arh. Sttabo Doina

DATA

SITUAȚIA PROPUSA

DIRECTOR

jur. Stoica Olana Gabrieta

09.2003

PLAN PARTER

f nSPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURĂ

PROIECTAT

arti. Szabo Doina

DESENAT

înq.         Cătălin

arti. Szabo Doina

DIRECTOR

jur. Stoica Diana Gabriola


|

J7.1J...... i 500 I 171-S       }


VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE


N<J MBst!

Brandusăl. Nr.50 CUI RO 18400372; JO4/25S 72006

___________email; stBrpmiact@gmi2.com_____________ SEMNĂTURĂ


SPECIFICAȚIE PROIECTAT DESENAT ȘEF PROIECT DIRECTOR


NUME SI PRENUME


SITUAȚIA PROPUSA PLAN INVELITOARE


PROIECT Nr,


6/2008


FAZA

□AU


PLANȘA

A10


FAȚADA PRICIPALAFAȚADA POSTERIOARA


+5.50i Tamplerie din PVC culoare

i albastru Prusia cu geam

1          tennopan

’ inveitoare pofcarbonat oa

i     structura metafica


EXPERT TEHNIC


VERIFICATOR/ EXPERT< Nr.50 CUI RO 18480972; JtM / 256 / 2i»tf

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMN/TURA

PROIECTAT

arh. Szat» Doma         ■

DESENAT

inQ BdlâilA CâtâNn

SEF PROIECT

arh. Szabo Doba

DIRECTOR

jur. Stoica Diana Ga boela


REFERAT / EXPERTIZA NRJ DATA
FAZA

DAU


A11


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

.. din 30,^.,.^.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI "CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU"

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL BACĂU

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI

DENUMIRE OBIECTIV

VALOARE TOTALĂ INVESTIȚIE, CU T.V.A.

VALOARE CONSTRUCȚIE + MONTAJ, CU T.V.A.

LEI

EURO

LEI

EURO

CENTRUL DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU

1,255.267

340.403

843.752

228.814

2. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI:

 • - Regim de înălțime: construcție extinsă P + IE

 • - Ac / Ad = 120,15 mp / 240,3 mp

suprafață construită = 120,15 mp / suprafață amenajată = 532 mp suprafață totală - 652,15 mp


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


/

./

/ANEXA NR.3

H.C.L. nr.            din .30,..BUGETUL PROIECTULUI SURSELE DE FINANȚARE

"CENTRU DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU"

DENUMIRE

LEI

VALOARE DEVIZ GENERAL (INCLUSIV TVA)

1.255.267

VALOARE CHELTUIELI PUBLICITATE + CHELTUIELI AUDIT (INCLUSIV TVA)

83.300

Bl

353.001euro«

UH

COFINANȚARE BUGETUL LOCAL 2%

21.695

COFINANȚARE POR 98%

1.063.048

TVA DEVIZ GENERAL

198.853

VALOARE CHELTUIELI PROIECTARE PRIMITE PRIN H.G. 1424 / 2007

39.360

TVA CHELTUIELI PUBLICITATE ȘI AUDIT

13.300

CERERE DE FINANȚARE CĂTRE P.O.R.

1.800

TAXĂ TIMBRU ARHITECT 0,05%

511

• curs BCE la data de 27.10.2008, 1 Euro = 3,6875 lei

VALOARE TOTALĂ PROIECT : VALOARE CHELT. ELIGIBILE + VALOARE CHELT. NEELIGIBILE

/’ CHELTUIELI ELIGIBILE : VALOARE TOTALA DEVIZ GENERAL (FARA TVA) - VALOARE CHELTUIELI - PROIECTARE CF. H.G. 1424 / 2007 - VALOARE pct. 3.6. c/v Cerere finanțare POR - VALOARE pct.

5.2.4 + VALOARE CHELTUIELI PUBLICITATE ȘI AUDIT (FĂRĂ TVA)

1.056.414 - 39.360 - 1.800 - 511 + 20.000 + 50.000 = 1.084.743 LEI

CHELTUIELI NEELIGIBILE : VALOARE TOTALĂ TVA DIN DEVIZ GENERAL + VALOARE CHELTUIELI PROIECTARE CF. H.G. 1424 / 2007 + VALOARE TVA AFERENT CHELTUIELI PUBLICITATE ȘI AUDIT +VALOARE pct. 3.6. c/v Cerere finanțare POR + VALOARE pct. 5.2.4

198.853 + 39.360 + 3.800 + 9.500 + 1.800 + 9.500 = 253.824 LEI

CHELTUIELI PUBLICITATE : 20.000 LEI + 3.800 LEI TVA = 23.800 LEI

CHELTUIELI AUDIT : 50.000 LEI + 9.500 LEI TVA = 59.500 LEI

Cofinanțare locală : 2% din cheltuielile eligibile

Cofinanțare POR : 98% din cheltuielile eligibile


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUBUGETUL PROIECTULUI CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU

in RON si EURO ia cursul BCE la data de 27.10.2008; leuro=3,6875

Denumire

Valoare RON inclusiv TVA lei

Valoare euro inclusiv TVA euro

Valoare totala proiect

1.338.567

363.001

Cheltuieli eligibile

1.084.743

294.168

Cheltuieli neeligibile

253.824

68.834

Cofinantare locala 2%

21.695

5.883

__1

Cofinantare POR 98%

1.063.048

288.285

Valoare totala proiect: Valoare totala deviz general(inclusivTVA)+Valoare cheltuieli publicitate si audit (inclusiv TVA) = 1.255.267+23.800+59,500= 1.338.567lei din care:

Cheltuieli eligibile:Valoare totala deviz general(fara TVA)-Valoare cheltuieli proiectarecf.HG1424/2007 - Valoare pct.3.6.c/v cerere fin.POR - Valoare pct.5.2.4+Valoare cheltuieli publicitate si audit (fara TVA) = 1.056.414-39.360-1.800-511+20.000+50.000=1.084.743 lei

Cheltuieli neeligibilile:Valoare totala TVA deviz general + Valoare cheltuieli proiectare cf.HG1424/2007+Valoare TVA aferent cheltuieli publicitate si audit+ Valoare pct.3.6.c/v cerere fin. POR+Valoare pct.5.2.4=198.853+39.360+ 3.800+9.500+1.800+511=253.824 lei

Cheltuieli publicitate: 20.000 lei+3.800 lei TVA =23.800 lei

Cheltuieli audit :50.000lei+9.500 lei TVA =59.500 lei

Cofinantare locala:2% din cheltuieli eligibile

Cofinantare POR: 98% cheltuieli eligibile

Strada Brindusei nr. 50, Bacau           Reg. Com. J04/256/2006                   Telefon 0234/571110

Cod postai 600227                  C.U.I. RO 18400972                          Fax 0234/586600

CONT; R064BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau