Hotărârea nr. 126/2009

 Hotărârea nr. 126 din 30.04.2009 – privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor domeniului public al municipiului Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 111/30.04.2007 modificată şi completată prin H.C.L. nr.34/2008.

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Inventarului Bunurilor domeniului public al municipiului Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.l 11/30.04.2007, modificat și completat prin H.C.L. nr.34/2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •   Prevederile art.2, art.21 (1) (2) și (3) și art.22 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia;

  • •  Planul de Situație “depozitul de Deșeuri” Nicolae Bălcescu;

  • •   Referatul nr.4318/24.04.2009 al Direcției Servicii Publice;

  • •  Hotărârea nr.l 11/30.04.2006 a Consiliului Local al Municipiului Bacău modificată și completată inclusiv prin H.C.L. nr.34/2008;

  • •   Prevederile art.47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în temeiul dispozițiilor art.36(2), lit.”c” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația locală, republicata, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) - Se aprobă modificarea și completarea Inventarului Bunurilor domeniului public al municipiului Bacău și a H.C.L. nr.l 11/30.04.2007, modificat și completat inclusiv prin H.C.L. nr.34/2008 prin care s-a actualizat inventarul după cum urmează:

  • (2) Pozițiile nr.994 și 995 din inventar „Rampa de deșeuri” Nicolae Bălcescu , se unifică și se înregistrează terenul într-o singură poziție în suprafață reală de 153.028 m.p., față de 133.166 m.p. cât s-a înregistrat prin H.C.L. nr.34/2008. Creșterea suprafeței de teren a rampei cu 19.862 m.p. fiind determinată de extinderea în timp a depozitării deșeurilor precum și de necesitatea executării lucrărilor de închidere prin proiectul „Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și zonele învecinate”.

  • (3) Terenul prevăzut la alin.2 de mai sus, se identifică în Planul de Situație anexă, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prin adoptarea prezentei hotărâri, depozitul pentru deșeuri va avea suprafața de 153.028 m.p., care aparține domeniului public al Municipiului Bacău.

Art.3. - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 111/30.04.2007 , modificată și completată, sunt și rămân în vigoare.

Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Servicii Publice, Direcției Patrimoniu, Serviciului Cadastru și Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVTDHJ POPOVICI

ROMÂNIA

Județul bacău CONSILIUL LOCAL BACĂU


'Plan de amplasament

- i i • ' * i                         • _ i * i i * ‘                     i               £003

Scara .

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

7<S'Â //A2/P-P

■5223/

Cartea Funciara nr.

UAT


f£ &£>/


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIA. DATE REFERITOARE LÂ TEREN


---C83--- construcție


Total                            

(Suprafața constr. la

£eî),     ----INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: SlkREO 70

1

648491.42

558792.66

2

648594.92

558809.48

3

648562.99

558695.08

4

648499.95

558736.95


Executant,