Hotărârea nr. 125/2009

 Hotărârea nr. 125 din 30.04.2009 – pentru abrogarea Hotărârii nr. 98/06.04.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind atribuirea către Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, a unui teren din domeniul public al municipiului Bacău, în vederea amplasării şi construirii Spitalului Judeţean de Urgenţă în municipiul Bacău.pentru abrogarea Hotărârii nr. 98/06.04.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind atribuirea către Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Bacău, în folosință gratuită pe durata existenței construcției, a unui teren din domeniul public al municipiului Bacău, în vederea amplasării și construirii Spitalului Județean de Urgență în municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • •  Hotărârea nr. 98/06.04.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • •  Referatul nr. 152781/16.04.2009, al Direcției Patrimoniu;

  • •  Adresa nr. 4073/15.04.2009, a Primăriei Municipiului Bacău, adresată Autorității de Sănătate Publică a Județului Bacău;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” și ale art.45 (1) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se abrogă Hotărârea nr. 98/06.04.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a atribuit către Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Bacău, în folosință gratuită pe durata existenței construcției, un teren din domeniul public al municipiului Bacău, în vederea amplasării și construirii Spitalului Județean de Urgență în municipiul Bacău.

Art. 2. Hotărârea va fî comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică, Direcția Urbanism și Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI